Ver. tegen Luchtverontreiniging: groot deel bevolking nog te apatisch Fabrieken zelf zijn beste propaganda RET-tarief op bussen door Beneluxtunnel tklLolliuflanimei: Aanleg Deltawerken is nadelig voor visserij Ruimte voor tuinbouw in Westen valt mee Sterk argument nodig wil CHU vóór stemmen Man gevlucht na aanrijding Of LU J Knecht stal 460 flessen jenever en vienx Haagse Laakbrug wordt eindelijk verbeterd Kmininger Gors tarieven omhoog Tienjarig bestaan van schap Dr. Beerekamp opent Omroepdebat W Jeugdig krakertje aangehouden Zonder rijbeivijs Onder invloed Dr. J. Gerbrandy wordt gewoon hoogleraar ,D£ ROTTERDAMMER 2A DONDERDAG 23 FEBRUARI 1967 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het uitsteken van zwarte vlaggen bij de eerst volgende stankexplosie was een van de voorstellen, die leden hebben gedaan tijdens de woensdagavond in Triangel gehouden al gemene ledenvergadering van de Vereniging tegen de Luchtver ontreiniging in en om het Nieuwe Waterweggebied. Met het uitsteken van de vlaggen wil men de door stank ge teisterde wijken ook visueel onaantrekkelijk maken. Zonder meer is men er overigens van overtuigd, dat een groot deel van de bevol king te apathisch is en de luchtverontreiniging niet ziet.als een probleem. Langzaam verkeer Leden werven DEN HAAG De heer H. A. H. Boelmans Kranenburg, voorzitter van het Visserijschap heeft donder dagmiddag zijn bezorgdheid uitge sproken over de ongunstige invloed die de aanleg van waterstaat kundige werken op de bedrijfs resultaten van kleinere visserij bedrijven uitoefent. Noorden Geen excuus Riolen (Van onze parlementsredactie) DEN HAAG De Eerste Ka mer is vanmorgen begonnen met de behandeling van het ontwerp Omroepwet. De eerste spreker dr. J. W. Beerekamp (ch) deelde mee dat de minister met bijzonder sterke argumenten zal moeten komen om zijn fractie ertoe te bewegen haar stem aan het wets ontwerp te geven. Conserverend 1 Pagina 4 ONGEDULD De laatste weken is er veel nieuws over de luchtverontreiniging. Geen prettig "jeUW3i helaas, Stankexplosies voor en na als gevolg van stonngen. Vergiftigde to- "matenplanten. Eisen van tuinders uit het Westland inzake vergoeding van schade, die ui 1965 werd geleden, worden langs gerechtelijke weg gesteld. tegenover deze nare bloemlezing staat •weuitg positiefs. Inderdaad, er wordt op allerlei manieren gewerkt aan maatre- eelen ter controle en beteugeling van "dit euvel. De Raad van de Milieuhygiëne pn Rijnmond hebben zeer concrete plan nen Den Haag studeert op wijzigingen 'der Hinderwet. Maar het is begrijpelijk dat een strijd tere groep als de Vereniging tegen Luchtverontreiniging ongeduldig wordt Zii ziet geen vooruitgang m de toestand Eerlijk gezegd zien wij die ook niet. Ze- - her niet op korte termyn. Het enige positieve project ter verbe tering ïn de nabije toekomst komt van de Shell, die een 213 meter hoge schoor steen bouwt. Daar staat weer tegenover dat Shell spoedig een grote uitbreiding 2al ondergaan. Het effect op het totaal beeld van de atmosfeer in het Rijnmond gebied moet worden afgewacht. Bovendien gaat nu spoedig de BP- raffmaderij werken. Ook Esso gaat zijn raffinaderij uitbreiden. De „petrochemi sche reus van Rotterdam" wordt steeds grote1- En de vraag is maar: wat zijn de gevolgen voor de bevolking? Al met al is het met zo verwonderlijk dat de Ver eniging tegen Luchtverontreiniging agres siever wil optreden. Men moet de invloed van een pressie groep als deze met onderschatten. Maar alle plannen, maatregelen, protesten en vergaderingen zullen weinig baten als niet op nationaal niveau dwingende voorschriften tot stand komen. Wijziging -van de Hinderwet tijdelijk, daarna een nieuwe is dringend geboden. Bovendien moeten er maatregelen ko nijn om de industrie via belastmgracili- teiten en de (dan afgedwongen) voorzie ningen tegen lucht- en watervervuiling fe steunen in de uitvoering van ongetwij feld kostbare extra projecten. Wat dit betreft behoeven we slechts op het voor beeld van Duitsland te wijzen. Daar is in sommige gebieden een dermate slui tend complex van voorschriften aanwe zig dat de bevolking niet meer behoeft te vrezen. Zover moet het in Nederland en met name in het Rijnmondgebied ook komen. Het raag dan prettig zijn om te zien dat het „nationale kostwinnerschap" van Rot terdam steeds in betekenis wint, het zou zo mogelijk nog prettiger zijn te weten dat de herbergzaamheid van deze con treien stijgt. De tweede factor moet ge lijke tred gaan houden met de eerste! Zwarte vlaggen uit bij stankexplosies vereniging, de vergadering had ge vraagd of zij akkoord ging met het gevoerde beleid van het bestuur. Met name wilde hij weten of het versturen van protestbrieven en tele grammen na stankoverlast voldoende is, of dat een agressievere houding moet worden aangenomen. De verga dering gaf aan het laatste de voor keur. Andere voorstellen waren het hou den van demonstraties in verontreinig de gebieden, het plakken van slagzin nen op fietsen en auto's, het versprei den van reklamebiljetten met gasmaskers en het houden van teach- ins. Met een goed ontworpen rekla- mebiljet zou men zelfs de televisie kun nen „halen", was de mening. De suggesties kwamen naar voren na dat ir. R. Keuning, voorzitter van de (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De RTM gaat een bus dienst in twee richtingen onderhouden door de Beneluxtunnel, zodra deze wordt opengesteld. Het tracé van beide lijnen loopt vanuit SpDkenisse via de Groene Kruisweg tot aan het kruispunt met de Aveling. Daarna komen de bussen vanaf de Aveling op het voormalig busstation aan de Oude Wal en gaan vervolgens via de Vondelingenwcg naar de tunnel. "Een lijn gaat rechtstreeks naar het sta tion Vlaardmgen Oost, de andere naar het Station Schiedam rijdt en daar van daan verder tot de eindhalte op het Emmaptein. Op dit materieel van de RTM zullen de tarieven van de RET gelden, zodat vanaf Hoogvliet naar Vlaardïngen of Schiedam een enkele reis vijfenzestig cent kost. De dienst is voorlopig ingesteld op een frequentie van een half uur, maar zal zo nodig worden aangepast aan de ontwikke ling in het personenvervoer Deze mededelingen deed voorzitter mr. tt A. B. L. van Meetelen op de woensdag avond gehouden vergadering van de wijk raad voor Hoogvliet, naar aanleiding van vragen van de heer W. van der Graaf (ar) Op een verzoek om inlichtingen van hetzelfde wijkraadslid over een toekom stige regeling voor het langzaam nvier- kruisend verkeer, kon de heer Van Mee- (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Toen de magazijn meester van de distilleerderij m Schie dam ziek was geweest, was de 22-jarige disüllateursknecht A. N. B. in zijn plaats gekomen, en die had zie htijdens de ziek te „behoorlijk van de taart bediend", al dus de president van de rechtbank, mr. R. Brunner. B. had in totaal 460 flessen sterke drank gestolen. De officier van justitie, mr, R. A. Schimmel, eiste donderdag een gevangenisstraf van egen maanden, waar van drie voorwaardelijk met drie jaar proeftijd tegen hem. Voor een habbekrats had B. de flessen weer verkocht: hij vroeg een rijksdaal der voor een liter jenever of vieuw, terwijl de werkelijke waarde een gulden of tien per fles bedraagt. De raadsman, mr. Jacobsen Jensen, vond de zaak meer verduistering dan diefstal Hij vroeg een kortere straf. Aan drie mannen (een neef, een chauf feur en een kennis) had B. de drank floorverkocht. Tegen de 31-jarige haven arbeider H. J. B. eiste de officier voor opzetheling zes maanden waarvan drie voorwaardelijk met twee jaar proeftijd, volgens mr. Brunner had hij de distilla- teurknecht „aan de galg geholpen", tuen hij deze vroeg of hij „niet eens een goed koop borreltje voor hem had". Tegen de twee anderen, de 32-jarige boekhouder N B. en de 36-jarige chauf- feus A. W. eiste mr Schimmel tweehon derd gulden boete en drie maanden voor waardelijk met twee jaar proeftijd. De rechtbank doet over veertien dagen uit spraak Uit van 50 jaar geleden Beperking j an mvper in Engeland. Londen, 23 Februari. (Reuter), De „Times" meldt, dat Lloyd George van daag in het Lagerhuis een beperking van den invoer bekend zal maken, welke ill enkele gevallen tot 25 pCt. van den tegenwoordigen invoer zal bedragen. Onder de beperkte artikelen zyn: vruch ten, wijn, erts, hout, papier, grondstoffen voor papier, zijden goederen en manu facturen. telen geen uitsluitsel geven. Het was hem bekend dat de veerdienst tussen Petro- leumweg/Vondelingenweg naar Vlaardm gen wordt gestaakt zodra de tunnel in gebruik wordt genomen. Mr. Van Meetelen wist niet of nog wordt gestudeerd op een oplossing voor de fietsers en brommers. Mede met het oog op de tn te stellen busverbinding, achtte hij het weinig denkbeeldig dat er voor deze categorie een veerdienst kornt met nieuw varend materieel. Op verzoek van de heren S. G. J. Mo reel en C. Dumkerke zal B. en W. wor den verzocht de wijkraad over deze mate rie m te lichten Ook acht men een ledenwerfaktie noodzakelijk. Voorstellen gingen in de richting van bioskoopreklame, het plaatsen van advertenties met aan meldingsformulieren na star.kex- plosies, het houden van huisbezoe ken het laten opereren van een groep activisten in het Waterwegge bied. De heer Keunmg zegde toe dat wat betreft deze suggesties een enquête onder de leden zal worden gehou den. Laconiek merkt hij op, dat de fabrie ken zelf de beste propaganda voor de vereniging voeren. Elke keer na een stankepisode namelijk neemt het aan tal leden toe. Over de deelneming van de vereni ging in de organisaties voor milieu hygiëne zei ir. Keuning, dat de vere niging haar vrijheid behoudt om te protesteren tegen laksheid en gebrek aan aklie. „De vertegenwoordigers DEN HAAG Lan nadat de betrok ken diensten het project gereed hadden hebben B. en W. nu eindelijk de Haagse gemeenteraad het plan aangeboden voor de vernieuwing van de Laakbrug, welke brug in de grote uitvalsweg naai- Delft en Rotterdam reeds jaren als een uiter mate hinderlijke flessenhals werd onder vonden. Want niet alleen het interlokale ver keer moet over deze smalle brug, ook het dagelijkse woon-werkverkeer tussen de Haagse binnenstad, de zuidelijke buitenwijken, Rijswijk en een deel van Voorburg moet van die Laakbrug ge bruik maken. Het plan, dat B. en W. de raad voor leggen, kost negen miljoen gulden. Daar van zijn vijf en een halve ton bestemd voor werken ten behoeve van de Haagse tram, verplaatsing van rails, veranderin gen van bovenleiding, en dergelijke. Ruim anderhalf miljoen van de negen miljoen gulden zijn er voor nodig de wegen waarover het verkeer tijdens de bouw zal moeten worden geleid. De nieuwe Laakbrug wordt veertig me ter breed. Ter weerszijden van de met vluchtheuvels afgescheiden vrije tram baan komen rij'wegen van elk vier banen. De trottoirs krijgen een breedte van ruim drie meter. De brug wordt beweegbaar, er komen twee naast elkander gelegen brugklap- pen, ais één ervan weigert of in repara tie Is, kan het verkeer tijdelijk over de andere worden geleid. Schepen tot dui zend ton zullen kunnen worden door gelaten. (Van een onzer verslaggevers) OOSTVOORNE De raad van bestuur van het recreatiecentrum Krui- ninger Gors is zonder hoofdelijke stem ming akkoord gegaan met het voorstei tot tariefsverhoging van gemiddeld 20 procent. Als voorwaarde werd echter gesteld dat een commissie wordt be noemd die een volgend voorstel eerst bestudeert en dan rapport uitbrengt, zodat de vergadering zich eter kan oriënteren. Tot voorzitter van de raad werd be noemd drs. J. G. v. d. Ploeg, m het Rotterdamse college vna B. en W. tijde lijk vervanger van wethouder R. Lan- gerak, die ziek is. (Van onze correspondent) MAASSLUIS De politie heeft een veertienjarige jongen aangehouden, die zich heeft schuldig gemaakt aan verschil lende diefstallen. Op zijn kerfstok ston den inbraken, onder meer m een bouw keet, bij een winkel van de coöperatie aan de Westlandseweg en in de Caland- LTS De buit bedroeg vaak nooit meer dan kleme geldbedragen en pakjes sigaretten. De jongen is inmiddels voor de officier van justitie te Rotterdam geleid IK. R. KEVNING agressiever? gewenste produkten worden geloosd zo dra er iets mis gaat. Ir. Keuning hekelde het verwijt van onder meer het gemeentebestuur van Vlaardïngen, dat de protesten van de vereniging tegen de luchtverontreini ging de stad in discrediet zouden bren gen en zelfs de industrievestigingen zouden bedreigen. Hij zei dat luchtver ontreiniging zeker invloed heeft op de populariteit van een streek, maar dat het nuttiger is iets aan die overlast te doen. „Industrievestiging wordt bepaald door andere factoren dan door de acti viteiten van een groepje burgers. Dat wordt bepaald door het al of niet gra ven van een oliegeul, door grondpoli- tiek en nog veel meer factoren. Maar niet door onze akties, dat zou te veel eer zijn", aldus de voorzitter. Voorts zei hij dat de vereniging au serieux wordt genomen door overheid en industrie en wordt beschouwd als- de vertegenwoordiger van de bevol king. De luchtconsumenten hebben in derdaad een stem gekregen. De vraag is echter, aldus ir. Keu ning, of deze stem even redelijk en fatsoenlijk moet blijven als hij tot nu toe is geweest. De leden van de vereni ging gaven gisteravond duidelijk te kennen, dat de activiteiten best agres slever mogen worden. De heer Keuning besloot zijn betoog met de woorden, dat sneller en feller moet worden gereageerd op ernstige gevallen van luchtverontreiniging, zo als het bestuur bijvoorbeeld in het re cente voorval van de Vondelingenplaat heeft gedaan. We hebben, naar ik meen, gepro beerd te constructief te zijn en we moeten duidelijker maken dat we er genoeg van hebben met redelijk klin kende argumenten aan het lijntje te worden gehouden", aldus de heer Keu ning. De heer Boelmans Kranenburg sprak op een openbare bestuursvergadering van het Visserflschap dat gisteren Z(|n tien jarig bestaan vierde. De voorzitter noemde vooral de uitvoering van de Deltawerken, de afsluiting van de Lauwerszee en de plannen voor een dam naar Ameland. Ook de verder gaande inpoldering van het IJsselmeer achtte hij nadelig voor de visserij. Daarnaast doet zich het probleem 1.001 van de toenemende recreatie, waardoor de visserij in haar bestaansmogeink heden zal worden beperkt. Wat betreft bet structuurbeleid voor de zeevisserij stelde de heer Boelmans Kranenburg dat de ambtelijke instanties m bevredigende mate rekening houden met de wensen van het bedrijfsleven. Hij meende 1 dat dit de thans bedreigde (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT De ruimtenood voor de tuinbouw waarover Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij de begroting-1967 spreken, valt tot nu toe nogal mee, zei ir. F. C. Prillevitz (Rijksplanologische dienst) gisteren op de tumbouwconferen- tie van de Christelijke boeren- en tuin- dersbond. In de Haagse agglomeratie en Rijn streek-West is niet zoveel ruimte, maar in het streekplan Rijnstreek- Gouwe komt 1800 hectare beschik baar. Niettemin bevredigd de Zuid hollandse planmethode noch de pla nologen noch de tuinbouwwereld. Een werkgroep van het ministerie van landbouw en visserij houd zich al een jaar bezig met „de kassen die een maat schappelijk verschijnsel zijn en die als zodanig geaccepteerd dienen te worden". Het rapport hierover dat onder de naam „Kas en landschap" uitkomt, wordt snel verwacht. De heer Prillevitz sprak de verwach ting uit dat de tuinbouw onder glas in het Westen zich spoedig zal uitbreiden. Dit baseerde hij vooral op de grote con centratie en de daaruit voortvloeiende centrumfunctie van het westen des lands. „De tuinders kunnen zeker zijn van de hulp van de Rijksplanologische dienst als het gaat om lucht- of waterveront reiniging." Het Noorden heeft de meeste aandacht nodig bij de ontwikkeling van de tuin bouw. De provincies Noord-Brabant en Limburg kunnen zichzelf helpen by hun snelle ontwikkeling, maar het Noorden moet als een serieus probleemgebied worden onderkend. Vooral centra als Klein-Klazinaveen en Hoogezand-Sappemeer zullen gesti muleerd moeten worden. De exportmo gelijkheid voor deze gebieden zal een bepalende factor zijn. „De ontwikkeling van de tuinbouw in het Noorden heeft gunstige perspectie ven en hoeft zeker niet te speculeren op de ruimtenood in het Westen", besloot ir. Prillevitz. Drs. M. J. A. Camps, secretaris van de hoofdafdeling Tuinbouw van het Land bouwschap, toonde zich minder optimis tisch over het Noorden. „Er is geen nood zaak om produktiegebieden buiten het westen van het land te zoeken." Hij verwachtte dan ook dat het aantal tuinbouwbedrijven In de „Kring" (van Zuidhollandse tuinbouwbedrijven) geïn- tenviseerd zal worden. Ook het gemiddel de1 areaal per bedrijf zal worden verdub beld tot ongeveer 8000 vierkante meter. De benodigde ruimte zal voor het belang rijkste deel beschikbaar komen door op heffing van kleine bedrijven. Samen met Hollywood-ster Eliza beth Taylor luistert dit meisje uit Cotonou in Dahomey (West- Afrika) naar een dialoog, uitge sproken door mrs. Taylors acteur- echt genoot Richard Burton. De Burtons zijn bezig met de opnamen voor „The Comedians" onder regie van Peter Glenville en naar een script van Graham Greene. ZWARTE VLAGGEN? van de industrie achten zich door hun lidmaatschap van deze commis sies ook niet gebonden om minder luchtverontreiniging te veroorza ken. Zij hebben zitting om te zorgen, dat hun belangen niet worden geschaad. Wij zitten er om tegenspel te geven, en de belangen van de luchtconsument te bepleiten." „Rotterdam heeft als enige van de zes gemeenten nog geen instemming betuigd met het plan dr. Clarenburg nu reeds de leiding van de centrale meld- en regelkamer te geven, die in 1968 over zal gaan naar Rijnmond. Voor dit gebrek aan medewerking is langzamerhand geen excuus meer te vinden", aldus de heer Keuning. Ook had hij geen goede woorden voor het voorstel van prof. Schmidt om e«en proefnet in Twente te situeren teneinde ervaring te verkrijgen in een gebied zonder ernstige verontreiniging. „Typisch het resultaat van overleg in een van onze eindeloze commissies, waar altijd de man die weet wat hij wil zijn zin krijgt, ook al is zijn voorstel nog zo weinig ter zake die nend", zei hij. De voorzitter memoreerde de zuur- teerkerosme affaire van Shell, waar bij met zuurteer verontreinigde kerosi ne werd geloosd op de Binnen Maas ten gevolge van een fout in een af- scheidingsinstallatie. De noordelijke oe ver van de Nieuwe Waterweg kwam zodoende in een ondragelijke stank te liggen. Ook sprak hij over de nog hinder lijke stank na een produktiefout bij de Chemische Fabriek Vondelingenplaat, die bezig was met de fabricage van een geurstof die wordt toegevoegd aan aardgas De les uit beide gebeurtenissen is naar zijn mening het feit dat de lucht en het water bij het ontwerpen van de meeste chemische processen worden beschouwd als het riool, waarin de on- De CH-fractie was weliicht tot steun aan het voorstel geneigd geweest in dien de artikelen 22 en 23 over het auteursrecht er buiten waren ge laten. Nu dit niet het geval is hand haaft zij de bestaande bezwaren te gen het voorstel. „Artikel 22 maakt het mogelijk om onschuldigen schuldig te achten", be toogde de heer Beerekamp. Voorts is dit artikel strijdig met de in de Grond wet gewaarborgde persvrijheid. Hij was van oordeel dat de regering de omroepbladen wil laten voor wat ze zijn en derhalve een conserverende werking hierop toepast. Voorts had hij bezwaar tegen het feit dat in de ar tikelen 22 en 23 de bewijslast was om gekeerd. Dr. Beerekamp vreesde in de toe komst oeverloze rechtsgedingen over de vraag wat nu precies het karakter van een familieblad is. Ten slotte merkte hij ook op dat het wetsontwerp te weinig rekening houdt met de nieu we denkbeelden die de laatste tijd zijn ontstaan. De C.H. afgevaardigde had liever gezien dat het huidige omroepbestel nog enige tijd was voortgezet. Dan zou men de nieuwe technische ontwikke ling nader kunnen bekijken en af wachten wat er nog gaat groeien in de omroepwereld. De heer De Wilde (lib.) karakteri seerde het wetsontwerp ais een „anti- Televizierwet". De regering heeft de bestaande toestand niet willen aan tasten door voor alles voorrang te ge ven aan de bestaande omroeporgani saties. Hij deelde mee dat de gehele VVD-fractie tegen zal stemmen. (Van onze correspondent) MAASSLUIS De 33-jarige A, L. uit Noordwijk heeft woensdagmiddag op de kruising Zuicdijk-Laan 1940-1945 een aan rijding veroorzaakt. Hij reed de personen wagen van de heer T. Tuitman uit Rozen burg aan. Zijn auto werd ernstig ge- schadigd. T. zei, dat hjj zijn wagen wel even aan de kant van de weg zou zetten, maar in plaats daarvan trok hij snel op en vluchtte in de richting van Maasland, kennelijk met de bedoeling zich aan de gevolgen van de aanrijding te onttrekken. De gealarmeerde politie meldde het geval onmiddellijk aan de omliggende gemeen ten. Later kwam een mededeling van de Vlaardmgse politie dat daar vermoedebjk de aangereden auto was aangetroffen. De wagen stond vlak bij het Holy-ziekenhuis en was weggezakt in de modder. L. werd in een nabij gelegen^ café aangetroffen. Het bleek dat hij vrijwel de gehele dag in cafe's had gezeten en onder drank- invloed verkeerde. Bovendien was hij niet m het bezit van een rijbewijs en met verzekerd Hij werd aangehouden en m bewaring gesteld. Er is procesverbaal tegen hem opgemaakt. Zijn auto werd in beslag ge nomen en na ontnuchterd te zijn werd hij op vrije voeten gesteld. GRATIS RMCLUVL m urne ZAK RADION 1% -«< «5 ,:,V ■O-' sectoren van de visserij de hoop mag geven dat ook zij de medewerking en hulp zullen krijgen die zij behoeven. ROTTERDAM In aansluiting op het bericht inzake de benoeming van dr. J. Gerbrandy aan de medische fa culteit Rotterdam, kan gemeld worden dat bij koninklijk besluit van 8 februa ri de heer Gerbrandy, met ingang van de dag waarop hij zijn ambt zal aan vaarden, benoemd is tot gewoon hoog leraar aan deze faculteit om onderwijs te geven in de inwendige geneeskunde met een bijzondere opdracht voor wa ter- en zouthuishouding en voor de nierziekten. TVTET mijn vrouw en enkele tn- vaijde vriendinnen ben ik ja ren geleden begonnen andere invali den en chromsoh zieken maande lijks een pakje verzamel- of hand- werkmateriaal te zenden. Om eer lijk te zijn deed ik dit tevens om mezelf afleiding te verschaffen om dat ik zelf ook ziek ben en dus aan huis gebonden. Sinds twee jaar stuur ik ook een eenvoudig stenciltje, dat ook door zieken wordt geschreven. Door de vele correspondentie met eenzamen is een echt contact ontstaan. Maar daar het nu uitgegroeid is tot ruim 200 chronisch zieken en door het feit dat ik alles belangeloos doe raak ik toch echt wel in moeilijkhe den. Ik raak door mijn voorraden post zegels, sigarenbandjes, speldjes, bor duur- en spelmateriaal, sleutelrin gen en legpuzzels vöor de kinderen heen. En daar ik zo dolgraag door zou willen gaan met dit bescheiden werk durf ik u zeer beleefd te vra gen of u alstublieft een moge lijkheid ziet een oproep aan uw ge-- achte lezers te doen of er bij hen iets aan verzamel- of handwerfcm%fi teriaal overcompleet is. U zou'naast mijn zieke- vrienden mij zelf heel gelukkig maken.,,Ik zou het heel erg vinden te moeten stoppen met dit werkwegens" ge brek aan materiaal. Mag ik een exemplaartje van ons bescheiden blaadje hierbij Insluiten om u een beeld te geven van ons „Klein Con tact". Bij voorbaat dankend dat u mijn brief hebt willen lezen en ho pend dat u mij niet te brutaal vindt eindig ik met beleefde groeten en zeer hoogachtend". Zo, dat is dan de hele brief, die de heer N. Wijkstra, v.d. Palmstraat 32a, Rotterdam-6, tel 250087, giro 159724, me stuurt." Met opzet heb ik de hartekreet in zijn geheel weergegeven. Opdat u iets proeft van het hoe en waarom. Want het is heel duidelijk dat hier geholpen kan worden en dat die hulp dan goed is besteed! rtP hun eigen rustige wijze beb- U ben de heer Wijkstra en de zij nen een wereldje opgebouwd, waar van ik, gezond mens dat kan staan en gaan waar ik wil, het bestaan niet heb vermoed., „dat we één gro te familie zijn", staat ergens in het keurig gestencilde blaadje, dat de heeir Wijkstra meestuurde. En de sfeer van dat biad is een blijde. Van mensen, die hun ziek zijn aanvaarden, maar die gegeven deze situatie alles doen om jets voor anderen te betekenen. „La ten we proberen zo min mogelijk aan onszelf te denken", schrijft de heer Wijkstra zelf in „Klein Con tact". „Zie niet op tegen de dag van morgen, etaleer niet opnieuw voor u zelf al uw zorgen". De redactie van het blad krijgt veel brieven, die aandachtig worden gelezen en beantwoord. Ik zal iets citeren uit deze brieven: „Ik ben nu 45 jaar, waarvan 11 jaar aan bed gebonden. Maar heel gelukkig getrouwd en drie lieve dochters. Nee hoor, gehandicapt hoeft echt niet te zijn dat je ook treurig bent". „Dat was reuze pret tig de volgende dag na mijn tele foontje een brief en een pakje te krijgen". en heb nu geen fijd meer te piekeren, daar ik een flink aantal correspondentievrienden be zit. Er zijn er zelfs al van op be zoek geweest. En dan te bedenken dat ik nog geen jaar geleden mijlen in de put zat door die eenzaam heid". „Ja weet u, ik heb aan een aantal medepatiënten verteld over „Klein Contact" en die prachtige stukjes en gedichten laten lezen van de dames, die erin schrijven. Ik wist niet of het mocht, maar waag het er op een aantal nieuwe lief hebsters voor KC aan u door te geven. Er zijn toch nog zoveel ernstig gehandicapten, die echt bui tengesloten zijn..." Ziet u, zo gaat het in die eigen wereld, waaraan deze mensen bou wen. Met elkaar maken zij er iets waardevols van. En de kring wordt steeds groter. Geen wonder dat de de heer Wijkstra straks geen voor raden meer heeft. Hij moet snel worden geholpen, dacht ik zo: Doet u mee? U weet nu genoeg om tot daden over te gaan!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1