GARAGE KOREE v.a. 3,50 JJ.SJ t' i Weet wat u koopt WITTE WEKEN Van der Schaft-Textiei KOOPT BW MEUBELEN VOOIiOEJG R DE BERK Be aardenregeling inruil gastoestellen wordt voorgesteld MANNEN RES NOVA IN REDDINGBOOT üfJtoUcrflammfr SAS heeft 't SAS heeft koopjes Fransenstraat 27, Vlaardingen. Tel. 342463 in hei hart van de stad. EEN 40-JARIG JUBILEUM ZONDER FEEST-VERT00N! OP ALLE WEGEN KOMT U TRABANT EN SCALDIA TEGEN SCALD IA 408 TRABANT 601 TRABANT 601 COMBI wasmaghines. Adres 25 vroutvenverenigingen fóshu/qV ian jansseit Kustvaarder maakte snel water Kamerlid vraagt over begrenzing van havengebied op Maasvlakte 5675,- f 3775,- 3995,- HAVEN 48 - Telefoon 01899 - 2835 - 3221 - MAASSLUIS £EN KOERIER KUNT U OM EEN BOODSCHAP STUREN VAN DER BEEK HET NIEUWSTE KUNSTNiJVERHEIDSBEURS KEUR '67 DE KATTENBEKER DIREKT VAN DE FABRIEK, DUS BESPAART VEEL GELD MEUBELFABRIEK blijvend blijvend... goedkoper, i7 gf DE rotterdammer Pam'na 4 2 A VRIJDAG 24 FEBRUARI 1967 DEALER VOOR: VLAARDINGEN, MAASSLUIS, HOEK VAN HOLLAND en 'T WESTLAND I Alle mogelijke artikelen voor luxe- en huishoudelijk. Cadeautje voor vader,''moeder en voor wie dan ook. Bij Sas zoekt U nooit te vergeefs. Een greep er uit: pruliemanden, asbakken, kristallen va zen, van alles in zilver, koper en tin. Gewoon te vee! om op te noemen. op de huishoudelijke afdeling. Voordelige ovenvaste schalen met Delftsblauw motief Platte- Diepe- Dessert- Boterham borden Va3i Ged. Biersloot 35 - Telefoon 342996 - Vlaardingen, Voor al uw WONINGTEXTIEL, BEDDEN en MEUBELEN Merken en soorten. Er komen er steeds meer. Maar wat is nu de beste? Elings heeft voor u alle apparaten vooraf getest en daarna de beste er uit gezocht. Merken en soorten waar Elings voor de volle honderd procent achter kan staan en achter staat. Of Het nu een koelkast, een wascombinatie of een radio of televisie is, Elings staat er voor in. 9 In de radio- en tefevisiebranche hebben wij de merken Philips, Aristona en lErres. In wasautomaten hebben wij Zanker, Naonus, Ruton en Siemens. Elings heeft geconstateerd dat het de beste zijn. Ook onze moderne verlichtings armaturen voldoen aan de streng ste eisen. HET LEVEN KAN OPNIEUW BEGINNEN Het appèl van de Bergrede LIESVELD VLAARDINGEN dat is nu voordelig Uw linnenkast aanvullen. Seahorse Baddoeken de nieuwste patronen en kleuren. Lakens en slopen gezoomd en geborduurd. De nieuwste dessins. Rijkestraat 9 - Voorstraaf 31 Vlaardingen. Herhaling is de toverkracht van de reklame Bouw in Rijnmond gedurende januari polyaelher matrassen d'gd. 51Q80 (Van een onzer verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND - De reddingboot Koningin Juliana heeft vannacht om vier uur vier beman ningsleden van de kustvaarder Res Nova (thuishaven Zwartsluis) in de Berghaven aan wal gebracht Hun schip met aan boord de kapitein werd op dat ogenblik door de sleepboot Vikingbank van L. Smit en Co. naar Europoort ge sleept. Uit Auto's die voor iedereen bereikbaar zun Kom eens praten by h I j WONINGINRICHTING Nieuwe laan 3. Tel. 34.87.93 Toonzaal: West Nieuw Land 97 1 Ot HELMUT TMMHJUtfc Een verrassend boek over een van de gtooute gedeeltes van de bijbel f8.90 Verkrijgbaar in de boekhandel van de vindt U in INTERNATIONALE KUNSTNIJVERHEID i BINNENSINGEL 165 TEL (34) 2486, VLAARDINGEN Ziet onze etalage, hoek BinnensingelWm. Beukelszoonstraat Wm. Beukelszoonstraat 50 Tel. 342363 VLAARDINGEN ROTTERDAM Afgevaardigden van 25 Rotterdamse vrouwenvere nigingen hebben donderdag hun hand tekening gezet onder een adres aan de gemeenteraad, dat een andere regeling voorstelt ten opzichte van de finan ciële tegemoetkoming die men krijgt bij inlevering van een oud gasappa- raat. Vooral voor de bejaarden, aldus de vrouwenverenigingen, zou het be ter zijn als men niet verplicht was die tegemoetkoming te besteden aan eenzelfde aardgas-apparaat, maar aan bijvoorbeeld electrische appara tuur, die minder gevaar oplevert voor ouderen. Het adres vloeide voort uit een sug gestie an de Vrouwen Electriciteits ereniging, een van de organisaties deelnamen aan de jaarlijkse bijeen komst van het Rotterdams Vrouwen Contact (dat vorig jaar op initiatief I von ïevrouw A. Thomassen-Lind tot stand kwam). De Electriciteits Vereniging bracht j daarbij naar voren dat alle bejaarden- - tehuizen zijn overgegaan op het ge bruik van electrische comfoortjes. „Helaas", zo wordt In het adres gesteld, „blijken bij zelfstandig wonen de bejaarden door het gebruik var. een P'n vlam" vele ongelukken te gebeu ren." Daarop kwam het idee van het aares „te meer daar aardgas nog niet overal in Rotterdam is toegepast." Hat programma bevatte voorts discussies over vier uiteenlopende on derwerpen. Het eerste vervroegde a.o.w.-uitkering voor de alleenstaande werkende vrouw - kwam er, zo werd ruiterlijk erkend, „niet helemaal uit". Geopperd werd om, indien nodig, al- ")d en zowel voor mannen als vrou wen. tot vervroegde pensionering over w gaan. maar dan meteen met de bij komende a.o. w-uitkering. In elk geval zou iemand uit de leef tijdsgroep 62 - 65 jaar die niet meer 'n staat tot werken is, geen a.o.w.-pre- mie meer moeten betalen. Bij vrouwen zal dit waarschijnlijk meer voorkomen zo oordeelde men, dan bij mannen. Overigens werd erop gewezen dat °ok via de normale sociale wetgeving oplossingen te vinden zijn in de vorm van invaliditeltsuitkeringen. Ook het openbaar vervoer kreeg op deze bijeenkomst de aandacht. Het openbaar vervoer meet, zo stelde men, voorrang krijgen boven het particulie- Andere wensen op het verlang lijstje: uitbreiding van de metro (liefst "ondergronds): liever bussen dan trams die obstakels vormen in het verkeer en gevaar opleveren bij het uitstappen: hogere frequentie in het busvervoer en snelbussen naar de buitenwijken; betere verbindin gen tussen de buitenwijken onder ling; parkeergarages in verdiepingen aan de rand van de stad; uitbreiding van het parkeerverbod voor particu liere auto's en zo laag mogelijke kosten voor het openbaar vervoer. Nuchter commentaar van mevrouw Thomassen: „Dat kost wel wat geld." Een koopavond e-« het derde onder werp achtte men in principe zeer wenselijk. Men dacht aar een proef van minstens en jaar, waarbij de win kels twee keer per maand een avond open zouden zijn en dan zaterdagmid dags vroeger gesloten. Ten slotte de vraag: is Rotterdam een vuile stad? Het resultaat van de acties in het kader van „Opgeruimd staat netjes" heeft niet zulke spectacu laire resultaten opgeleverd. De opvoe ding, zowel thuis als op school, kar; een belahgriike factor zijn. Men dacht aan uitbreiding van het aantal afval bakken op straat en van zandbakken voor honden. Een rigoureuze, maar in het buiten land geen onbekende maatregel sou zijn het Instellen van een plaatselijke verordening die het mogelijk maakt boetes op te leggen wanneer iemand zich schuldig maakt aan straatveront reiniging. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de maand janua ri kwamen in de 23 gemeenten van het Rijnmondgebied 766 woningen ge reed, te weten: 551 woningwetwonin gen, 77 premiewoningen, 138 vrije sec torwoningen. Begonnen werd met de bouw van 470 woningen, namelijk: 338 woning wetwoningen, 63 premiewonmgen, 69 vriie sectorwoningen. Op 1 februari waren in aanbouw 13599 woningen, te weten: 8141 in de woningwetsector, 2201 in de premiesec tor en 3257 in de vrije sector. Morgenvroeg begint de grote verkoop van Polyaether matras sen, overtrokken met een fraaie damast, met méér dan 10 gulden voordeel... Polyaether matrassen, een persoons, licht In gewicht, een heerlijke ligging, ideaal en uiter mate geschikt voor logeer- en kinderkamers, zomerhuisjes en voor hen, die lekker willen slapen en geen handenvol geid willen uitgeven. 80x190 cm ±6 cm hoog 80x190 cm 8t cm hoog Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze zuiver polyaether matrassen, voor prij zen, die voor zich zelf spreken. Een-persoons divanledikant, 80 x 190 cm, lakwerk Iets bescha- voer 9 c VLAARDINGEN De heer E. Levnse, arts, is een bouwvergunning verleend tot iet oprichten van een woonhuis met praktijk ruimte op een perceel grond nabij de Zee manstraat hoek Lorentzstraat. De NV in dustrie- en Handelmaatschappij Maasland kreeg een vergunning tot het verbouwen van net pand Stationsstraat 16. De heer S de Lange te Maasland ontving toestemming tof hei bouwen van een bedrijfspand aan de 4e Industilestraat. O MAASLAND De plaatselijke politie verleent donderdae 2 maart om 19.30 uur in het Trefpunt medewerking aan de voorlich tingsavond van de Bond Voor Veilig Ver keer. Om tien over zes gisteravond seinde de Res Nova, die zich toen op 10 mijl ten noordwesten van het lichtschip Goe- ree bevond, tn moeilijkheden te verkeren. Het scheepje (slechts 181 brt.) maakte in een door de storm opgezweepte zee water, de pompen konden het niet meer overboord krijgen. De kapitein vroeg om een reddingboot, waarna uit De Hoek de Koningin Juliana, en uit Stellendam de Koningin Wilhehnlna uitvoeren Inmiddels had het Engelse vrachtschip Benlomond, dat In de nabijheid was, reeds een sloep gestreken, maar de be manning van de Res Nova wilde op de reddingboten wachten De v(jf zeelieden stapten even later aan boord van de Koningin Jot' - Na korte tijd verscheen de sleepboot Viking- bank, waarna de kapitein van de Res Nova besloot terug te keren naar zUn nog drijvende schip. Het iukte de sleep boot om één uur vannacht een sïeepver- binding (ot stand te brengen. Om half zes vanochtend bracht de Vi kingbank de Res Nova tussen de pieren van 50 jaar geleden Zei Nedcrlandsch': schepen getorpe dnetd. Den Haag. (Officieel). Door den Minister van Buitenlandse))*; Zaken is een telegram ontvangen van flr.M». ge zant in Londen, meldende, dat hü een telegram van kapitein De Koning van liet Nederlnndsche s.s. .Noorderdijk* had ontvangen, meldende dat de „Noor- derdijk", de „Zaandijk**, de Jjacatra", de „Ilaiulnerg", de „Eeiitland" en de „Gaas- terland" op 22 dezer dea namiddags 5 uur door ecu Duitsrhe duikboot getor pedeerd zijn. van de Nieuwe Waterweg, waarna men tn de Elbehaven (Europoort) begon met het leegpompen van de kustvaarder. De kapitein Is nog altijd aan boord De vier overige leden van de bemanning werden na aankomst in de Berghaven in het Groene Kruisgebouw enigszins op ver haat gebracht, waarna ze later naar Rot terdam werden gebracht Advertentie Géén recepties, geen feestgedruis heerste er toen eind vorig jaar de textiel-speciaalzaak van Hengel 40 jaar bestond. Wèl werden er plannen gesmeed. Om Inplaats van kostbare festivf- teiten de zaak een grootscheepse verjongingskuur te oen onder gaan, Die plannen zijn nu verwe zenlijkt er* van morgen af kunt u zelf constateren hoe goet' men er li is geslaagd een passend® omge ving te scheppen voor de grote collectie kwaliteitsartikelen die van Hengel tot de vertrouwde zaak hebben gemaakt voor honderden Rotterdammers. Ja, zelfs voor men- van ver buiten de stad! Waarom komt men eigenlijk van heinde en ver naar de Oudedijk 301' Omdat van Hengel een begrip is voor kwaliteit, ruime keuz» en vooral: vertrouwen. Kinderen van de kinderen van de eerste vati Hengelklanten kiezen er hun hnnenuitzet als ze trouwe 'aan. Hun woninginrichting wordt door an Hengel verzorgd, Zelfs voor de gewone dagelijk« as«ko nen ai<s ondergoed, kousen, sokken. Dvama's er noem maar op komt men soeciaal naar van Hengel. Tn eigen";ik is dat reen wonder. De Oudedttk is gemakkelijk te be- rc'ken. Er is nog' geen par- kpwnrnbleem, de tram komt er langs Mna- vóór alVs komt men <r- omdat bü van Hengel geldt: vertrouwen is -en kostbaar goed en afsornsk Is afspraak Een eigen schap. d'e bewezen heeft door vele vele rr>«*n«»u hogelijk te worden gewaardeerd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Jhr. ror. M. v. d. Goes van Naters, lid van de Tweede Kamer voor de P.v.d.A. heeft de mi nisters van volkshuisvesting en ruimte lijke ordening, van verkeer en wa terstaat en van cultuur, rcreatle en maatschappelijk werk vragen gesteld over de zuidelijke begrenzing van het havengebied op de Maasvlakte. Hij wil weten of de ministers er ken nis van hebben genomen dat de Rotter damse autoriteiten de verbindende kracht van de regeringsbeslissing van 2i juli 1964, waarbij de uiteindelijke begrenzing van het havengebied Maasvlakte en de overgangszone langs de Brielse Maasmona werden vast gesteld, meermaien in twijfel getrok ken. Zijn de ministers niet van mening, dat het in deze discussie gedane be roep op een „flexibele planologie" al leen zouden kunnen opgaan, wanneer bij voornoemde beslissing essentiële factoren niet i aanmerking zouden zijn genomen, met name de thans in discussie zijden elementen: benodigde havencapaciteit voor schepen met een optimaal laadvermogen enerzijds, hand having van een minimum aan gezond levensmilieu anderzijds doch dat zulks wel degelijke het geval is ge weest?, aldus mr. v. d. Goes. Zijn de ministers bereid, ter wille van de zekerheid in de gebieden ten zuiden van de door de regering vast gestelde demarcatielijn, te verklaren, dat aar: de regeringsbeslissing van 21 juli 1964 riet kan worden getornd?, vraagt hij dan. In een toelichting op zijn eerste vraag verwijst de heer Van 'der Goes van Naters naar het verslag van de op 14 oktober 1966 te Middelburg gehou den conferentie over de havenontwik keling in Zuidwest- Nederland, naar een rede die de voorzitter van de Rot terdamse Kamer van Koophandel op 13 januari 1967 heeft uitgesproken, en naar verslagen in de dagbladpers van de Rotterdamse gemeenteraadszitting van 13 januari jl. De Rotterdamse autoriteiten die tij dens deze bijeenkomsten aan het woord waren, hebben gezinspeeld op een mogelijke zuidwaartse uitbreiding van het haven- en industriegebied op de Maasvlakte. Dit zuo in strijd zijn met de regeringsbeslissing van juli 1964, waarbij de zuidelijke begrenzing van het Maasvlaktegebied door middel van een „demarcatielijn" zodanig is vastgelegd dat enerzijds een ruime ex pansie van het haven- ;n industriege bied mogelijk is, terwijl anderzijds het voor recreatie en natuurwetenschap zo waardevolle duingebied van Voome gespaard blijft MAASLAND De heer G. Bakker te chiplulden, wil ten bate van de schiet vereniging SV Maasland, in het scMetlokaai: aan de Doelatraat een tentoonstelling gaars houden. De coUpetie van de heer Bakker bestaat uit oorlogswapenen, kleding, waar onder hoofddeksels van Duitse militairen, pamfletten, dagbladen, bonkaarten, foto's en Ausweise, De twee hoogste klassen va»l de scholen, ook buiten Maasland hebben vrij toegang. Als U nu of binnenkort een kinderstoel nodig hebt... en U wilt voor Uw kleine evengoed de beste en mooiste kopen die er is... kom dan morgen eens kijken in onze baby-afdeling. Want daar begint de bijzondere verkoop van zwaar ver chroomde kinderstoelen, met formica bekleed los tafel blad (,..U kunt er dus ook een tafeltje en stoeltje van maken). Kinderstoeten,normale prijs 4?.5Q met formica voorblad en fraaie bekleding op rugleuning en zitting, morgen voor nog géén dertig gulden. rorv- Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze zwaarver- chroomde kinderstoelen In rode en blauwe ruft, en in bleu voor 'm Getn ceL of Schrift fcest v.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1