Waar 9pISBpP GASVERKENNER Modellemservice? vrouwen i i Mini» wegenwacht (§eóprelzUen met mannetje RlËHIr 4Ü STINKELTJE: EENVOUDIGE EERSTE ECHTE BOETIEK R. GROTE ZUIVERING pkvv: "VAN MSPEN_. 7. ITERDAG 25 FEBRUARI 1967 |F nOTTTRDVTMER «I 1 H /r-t-i jMSBSffaSl S J 'AAR blijven, nu de RET steeds nieuwe bussen koopt, lie oude afgedankte wagens? gen medewerker der afdeling voorlichting van de RET is dat |aan uitzoeken. Hij kwam tot een jaar bijzondere ervaringen. De ittssen al of niet in de originele iele kleur, zijn over het hele ?and verspreid en doen voor van |lles dienst. lERKOOPWACEiV Speurtocht naar oude RET-tvagens gaf opheldering BIJ BE FOTO'S GEBLINDEERD Mevrouw Vaatte: ,,'t kwam ineens itfpt 1" VAN ALLES 't Is maar wat u wilt: een moe derlijke blonde, een pikante zwar te of een resolute rossige, 'tls maar waarvoor u ze nodig hebt. En 'tis maar wat voor eisen u ze stelt: moet ze een A-, B- of C- model zijn? Loulou voorziet in alle wensen op dit gebied. Ook in een man, als het moet. Of in een maat 46. Of in een baby. 30 MEISJES Loulou begon iets, nieuws, dat veel interesse kreeg BEGINSELEN EISEN .0, r.izma 5 aïffisJai SB Zo is er een voetbalvereniging die ïne bussen gebruikt als spelers- en |estu'irsaccommodatie. een autobe drijf bouwde er een om tot rijdende ïerkoopwagcn, circus Boitim heeft er ten paar en een bedrijf Douwde een jms om tot een kantoor. Slechts een Jeel wordt gesloopt a In De Zilk, een kilometer of drie vanuit HUlegom staan drie bussen van ills uiterlijk schoon ontdaan. De voor- litter van de RKVV „Van Nispen," de èeer J. J- de Winter vertelt dat de teremgmg hoewel er voldoende ;eld was toch geen vergunning treeg voor de bouw van een clublo- ;aal. De KNVB heeft de raad ge ge en een verrijdbare kleedaccommoda- ftie te kopen. De vereniging kwam toen bij de ,ET terecht. Twee bussen doen nu iienst als kleedkamer en in de ande- ■e kan het bestuur van de bezoeken- le vereniging worden ontvangen. Ook er ruimte voor een scheidsrechter. I Dertig man zijn een week in de iveer geweest om de banken te ver plaatsen en om er wasbakken in aan 'e leggen, de motor weg te halen, ac cu's (voor verwarming) aan te bren- |en en- tenslbtte. een deel -vars de rui len wit te kalken. Overigens is het lijdelijk, want over enkeie maanden de vereniging de definitieve ac commodatie. J Het autobedrijf Van de Marei uit V'assenaar heeft een bus tot verkoop- vagen omgebouwd. De wagen kreeg lieuwe kleuren. De motor is gere- iseerd en aan de zijkant is een af- leembare luifel aangebracht. De |rijs.„? 7500. Het transportbedrijf Bierman uit [Voorhout is anderhalve week bezig ge weest een bus om te toveren in een aantrekkelijke kantoorruimte. Er is Van binnen nog maar weinig dat aan een RET-autobus herinnert. Bierman begon met het slopen van motor en banken. Daarna werden nieuwe elek trische leidingen aangelegd. Het pla fond kreeg een laag board en de wan den een fraaie houten betimmering. Tenslotte werd er vloerbedekking in gelegd. gooid. Die werden geplaatst in zijn dancing. De meeste oude bussen zijn de laatste jaren bij autosloper A. Vuik in Leidschendam terechtgeko men. Hij kocht er liefst 120. Hij raakt ze moeilijker kwijt dan vroeger. Ér mag namelijk niet meer in worden gewoond en dat hebben heel wat jonge paartjes in het begin van hun huwelijk wel gedaan. Na een ver bouwing van een paar weken met be hulp van enkele vrienden kwamen er |i 'i Op het ogenblik worden veel bus sen doorverkocht aan bedrijven die de bussen verbouwen tot kantoor of opslagruimte. Ook worden ze wel ge bruikt als rijdende schaftlokalen, die gemakkelijker te verplaatsen zijn dan de traditionele bouwsels. Verder zijn er hee! wat rijdende kantinewagens die hun bestaan danken aan de RET. Een groot aantal wordt helemaal gerevideerd en weer als bus verkocht. Slechts zeer enkele worden uit elkaar gehaald. De nuttige onderdelen worden be waard, de rest, het karkas en de on bruikbare delen worden in de brand gestoken. En in Rotterdam rijden weer nieuwe bussen die als hun tijd ook voorbij is, deze weg zullen gaan. Misschien zijn er inventieve geesten die er dan nieuwe mogelijkheden in zien! AJB OUDE RET-bussen zijn bfj tal van mensen zeer in trek. Boven: de oude aanhangwagens die bü het cir cus Toni Boitini in dienst zijn en de bussen die de spelersaccomodatic van de RKW „Van Nispen" vormen. Midglen: het interieur van een „spe lersbus" compleet met wasbakken en witgeschilderde ramen. In een deel zit de bedrijfsleiding, in het andere is het bureau van de directeur en een kleine vergaderruim te. Bierman is niet van plan de bus snel,van de hand te doen. Bij de circus-residentie van Toni Boitini in Zeist staan, negen aanhang wagens die dienst hebben gedaan op lijn 52. Het circus gebruikt deze vehi kels of als slaapplaatsen voor ar tiesten of voor het vervoer van attri buten. De ramen zijn geblindeerd en de wagens nebben de fel gele Bolti- ni-kleur gekregen. Toni Boitini is van mening dat de wagens uitstekend onderhouden zijn. Hij vraagt: „Heeft<u er1 nog. een paar?" Overigens de banken die hij er moest laten uithalen, zijn niet wegge- "LIET SHELL-laboratorium in het - Britse Thornton heeft een draag baar apparaatontwikkeld, waarmee lekken in ondergrondse aardgasleidin gen kunnen worden opgespoord. Zelfs zeer kleine hoeveelheden van vijf de len methaan, het voornaamste bestanddeel van aardgas, op een mil- gjoen delen lucht kunnen binnen drie seconden worden aangetoond. De steeds giidc"* afzet van aard- dwong tot het ontwikkelen van apparatuur. Tot dusver volgde men de methode, waarbij in de buurt van gasleidingen gaten in de grond werden gemaakt. Omdat dit te veel tijd vergde ging men over op het ge bruik van -apparaten óp een wagen. O gas de 't IJEET ,,'t Stinkeltje" en het is de zoveelste en tegelijkertijd de eerste boetiek in Rotterdam. De zo veelste, als die van de warenhuizen pieegeteld worden, de eerste als men afgaat op het individuele' karakter ervan. f 't Stinkeltje wordt namelijk be heerd door mevrouw M. T. Vaane- Seheepmaker, en zij is het ook die alle kleding zelf maakt. Dat wil zeg- |en: zelf laat maken door haar zes raodinettes achter het gordijn in het tleine winkeltje in de Gouver- oestraat. Wat ze maakt: kleren voor bei hippe meisje dat toch niet vee! irid kwijt wil zijn. j* De kleding is dan ook, voor dat weinige geld, heel eenvoudig en niet ïevoerd. De stoffen doen het meeste, felle kleuren uiteraard, of een combi natie van twee stoffen, de ene ge tóórnd, de andere effen. Korte rechte jurkjes, met of zonder mouwen. „Ba- hy-jurkjes", die de draagster nog kin derlijker maken dan de tienermode itoch al doet. J En enkele met de hand gehaakte japonnen. „Dat doe ik niet zelf, dat is ,van een thuishaakster", aldus me- pnuw Vaane, die overigens de tiener leeftijd al enige jaren is gepasseerd Waarom is ze ertoe gekomen? Ze heeft haar atelierwerk voor de waren huizen (voornamelijk bloesjes) gedeel telijk opzij gezet om zich aan haar boetiek te wijden. „Het kwam in eens", zegt ze zelf, „je maakt wel leu ke dingen voor warenhuizen, maar het nare was dat je het telkens weer moest wegdoen, het was niet meer iets van jezelf. Toen kwam plotseling het plan. en twee maanden later was het winkeltje hier klaar". Een oude linnenkast, een ren. wat kranten en kleurige foto's tegen de muur. een pet hier, een oorbel daar, een spiegel en klaar is bet interieur. (Die oorbellen en hoeden zijn overi gens ook eigen respectievelijk eohtge- noot's werk). En vergeet natuurlijk de muziek niet, want radio Veronica of een piratenbroeder vult het hele vertrek met doordringende klanken. Aftrek vindt ze wel, de eigenares se van Rotterdams eerste particuliere boetiek. „Ze komen uit heel de stad hiernaartoe, en soms ook wel van daarbuiten. En we worden veel ge vraagd om modeshows te geven, op beat-avonden of zo". Voor wie geïnteresseerd is: de prijzen zijn erg laag, voor een heei eenvoudig jurkje ƒ25, voor het duurste in de zaak (nog steeds heei eenvoudig van coupe en ongevoerd) 60 of daaromtrent. En de maten lo pen tot en met 42. CAHRDE Uil' »"Ö}- liüjjjl^itiU' a De nieuwe gasontdekker weegt ech ter slechts negen kilo, is volledig weerbestendig en één man kan hem op zijn rug dragen. De werking berust op het be ginsel van vlamionisatie. Een vlak bo ven de grond genomen luchtmonster wordt gemengd met waterstof en daarna in het nieuwe apparaat ver brand. Sporen van methaan in het mengsel hebben ion-vorming tot ge volg, waardoor het geleidingsvermo- gen in de verbrandingscel verandert. Eerdere uitvoeringen gaven het signaal dat duidde op vorming van ionen versterkt weer. Bij dit model wordt de impuls omgezet in een ge luidssignaal, waardoor de toepassing nog eenvoudiger is. Verwacht wordt dat het apparaat binnenkort in pro- duktie komt. vaak hele aardige „woninkjes" te voorschijn. Ook woonden er wel gezin nen in van wie de vader bij een aanne mer werkte of een ander zwervend beroep leidde. Even alle eventuele misverstan den uit de weg ruimen: Loulou Rug- genberg is geen moderne slaven- drijfster en ze oefent beslist geen duistere praktijken uit. Integendeel. Ze haalt zaken-, reclame- of mode-lie- den uit hun duistere moeilijkheden. Want noem het maar geen moei lijkheid als je plotseling voor een ad vertentie, reclame of modeshow een attractieve en bovendien vakbekwa me vrouw nódig hebt. Gelukkig is Loulou er nu voor hen, met haar pas opgerichte Modellenservice in Rotter dam. Dit bureau een onderdeel van het uitzendbureau voor kantoorkrach ten Euro-typ houdt zich namelijk bezig met het uitzenden van free-Ian- ce fotomodellen, mannequins en gast vrouwen. In Rotterdam bestond een derge lijke instelling nog niet, totdat Lou lou, met haar jarenlange ervaring als fotomodel en mannequin, het plan nam daaraan iets te veranderen. Zij zendt echter niet alleen uit, ze geeft ook cursussen aan adspïrant-manne- quins en -fotomodellen- In haar modem en ruim ingerich te kantoor naast de even ruime en moderne cursus-kamer vertelt Loulou (zo staat ze al meer dan tien jaar in de modewereld bekend) over haar werk. „We hebben op het ogenblik zo'n twintig meisjes die we kunnen uitzen den. Daarnaast zijn er nu bijna tach tig bezig met een cursus mannequin of fotomodel. De belangstelling daar voor is enorm." m X s -j'J&É"- 'ïr, ÏODELLEN staand en zittend in opleiding op schooi. Na afloop van de cursus krijgt men een „geschiktheid-certificaat." Loulou: „Je kunt moeilijk een diplo ma geven. Bovendien is er nog geen organisatie of bond die regels zou kunnen vaststellen voor een examen." Regels zijn er ook niet voor het lopen als mannequin. „De een doet het zus, de ander zo. De een loopt dansend, de ander met de buik voor uit en met heupwiegingen, de derde doet veel met de armen, 't is maar wat ze willen en hoe ze het best lo pen. Je moet dat niet gaan verande ren, je moet alleen de nodige beginse len bijbrengen." Nodige beginselen: de draai naar rechts en naar links, de moeilijke draai naar rechts en naar links, de hele draai naar rechts en naar links. pIDDÈRKÉRK heeft dan dé pri- meur van een „mini-wagen- wacht": Een aangepaste autoped met-zijspan, getrouwe kopie van de 0 De heer G. Stok uit de Burgemees ter Van der Way- fortstraat maakte dit vehikel voor zijn zoontje. Alle attributen van een echte wegenwacht motor kwamen er op: buddyseat, tank, spiegel, pas- seerhoorn, uitlaat. Zelfs een (brom fiets) motor, waar van vader Stok het echter raadzaam achtte, in verband- met de leeftijd van zijn zoon. de on derdelen er uit te verwijderen. 0 De Mini-wegen wacht is ook voor zien van licht zo dat hij ook 's avonds kan rijden. Het kenteken komt overeen met "dat van de laatste ANWB-motor UE 81-14. De Ridderker ker kwam op het idee toen hij de step voor zijn zoon tje kocht e" daar op een enbleem van de Wegen wacht zag. Dit bracht hem tot ont werpen en tekenen. Hij ging naar de ANWB in Rotter dam om informa ties en verder naar het automuseum in Driebergen. 0 De heer Stok heeft er ongeveer drie weken aange- kuntseld. Alles bij elkaar kostte de trots van zijn zoon tje maar 65. Er moet nu alleen nog wat gereedschap in het zijspan ko men 'laatste wegenwachtmotor ie Ne derland kende, een voertuig dat nu in het automuseum te Driebergen staat. IJ ET MANNETJE dut naast ons stond op het midden- balcon van lijn 5 zei terwijl hij zorgvuldig zijn sigaretje draaide: „Me hebbe sinds de vorige keer wel 't een en d'ander te verwerreke ge- krege, hè? 't Benne wel dage vol emoosies geweest, hé' Onze Stien hep de wereld- kampioenschappe gewonne, de menister hep gezeg asdad- deme an de geul kenne be ginne, en me hebbe de ver- kiezinge gehad. Hep u partij gewonne? Wel 'n spanning, hc! Ook voor de teevee ge- zeteIk en me vrouw wel. Tot 't bitere einde. Me moste 't ivete. Mevrouw zee: Voor- reme gane slope, wil ik hore wie d'r iti de Kamer komme. Dat mins was zo zenewach- tig, dat ze d'r koppie koffie koud liet worre. Afijn, nou maar zien watter van treeh komp. Azzu 't mijn vraag, krijg prefesser Zijlstra nog harde note te krake. Want 't gaan d'r toch maar mirakels vreemd an toe. Of begrijppu nie waarrik heen wil?" We zeiden: Nog niet voor de volle honderd procent. jfJJ ZEI: „Kijk, die prefesser Zijlstra hep zogezeg uit te vissen waarreme met de polletiek heen motte. Hij mot, as 'k 't goed hep begrepe, 'n pregram opstelle. En in dat pregram motte alle wense van de polletieke partijje zijn opgenome. Nou zou 'n verstandig mins zegge: Laan 'ra effe kalm z'n gangetje gaan. Laan 'm in alle rust nou is nadenke. Stoor die man nou nie, en kijk watter uit de bus komp. Maar wat zieneme nou gebeure? ledereen trek ze geklede jassie an, neem 'n re- toertje de Haag en gane de prefesser 'n papiertje in. de hand douwe, waarop allerlei wense stane opgeschreve. En of de prefesser d'r maar rekening mee wil houwe. Oj-t-ie 't maar effe in ze pre gram wil opneme. Jazeker, prefesser, da's de wil van 't volk. Maar ze brenge de prefesser gewoon tot wanhoop. Zo ken die man toch niet werreke? Begrijppu nou waarrik heen wil?" T OULOU RÜGGENBERG: nitzen- Lu den en cursussen. De" makkelijke zowel als moeilijke" dóet Loulou bereidwillig voor, maar" we zien geen verschil, alleen dat ze 'allebei even natuurlijk en vlug gaan. En verdere verplichte figuren": het lopen van een trapje, nooit recht, altijd een beetje schuin. Ook nooit naar beneden kijken. En het gebruike lijke lopen met het woordenboek op het hoofd. En het gebruik van de ar men, die er nooit zomaar bij mogen hangen. Eisen voor een fotomodel zijn: „natuurlijk fotogeniek zijn, verder durven, niet verlegen zijn en een on noemelijk geduld hebben." Gastvrou wen, zij die op recepties en andere festiviteiten uitnodigend met versna peringen lopen, hebben geen oplei ding nodig, „meestal zijn het manne quins of modellen, die er iets bij doen." Tot slot nog enkele gegevens voor wie geïnteresseerd is in de alfa bet-aanduiding voor de vrouwen die in het begin van dit verhaal werden genoemd: A-vrouwen zijn de begin ners, die net van de cursus afkomen, B-vrouwen hebben al enige praktijk ervaring. C-vrouwen zijn de topmo dellen en -mannequins. Ze kosten 16, 22 en 25 gulden per uur. En vragen opslag voor poseren in lingerie. CAVDE TJIJ ZEI: „De man van me zus ze partij komp nou ook in de Kamer. Nou, da's me 'n feest geworre.' Twee dage was de man van me zus d'r helemaal hodeldebodel van. Ik zee: Kees, ik vin 't leuk voor die partij van jouw, leuk voor die jonges. Maar lane ze nou nie derek te hoog van. de lore blaze, lane ze nou eerst is effe de kat uit de boom kijke, eerst is effe zich oriejentere op de gang van zake. D'r ei ge wat sjaakies houwe. Da's toch normaal zouw 'k zou denke. En wat zieneme nou gebeure? Die jonges "hebbe al gezegd met welke partij ze nie en met welke partij ze'wel wille samewerreke. Ze hebbe al uitgeroepe: Azze de partijje nie wille wat wij wille, kan d'r van 'n samewerreking niks komme. Dan gane me in de oppesisie. Gezellege jonges, hè? Fijn knulle, hè? En daar moddeme noit 'n land gane regere. Be grijppu nou de zorrege van ene prefesser Zijlstra? Ik zee tege de man van me zus: Kees, voor mijn hep dat partijtje van jouw 't allang gehad. Nee, geef mijn maar de Lentijade volgende maand. Duisende en duizend blomme en plante benne d'r te zien. Daar knap 'n mins van op. Ik hé, conducteur, stoppis is effe, 't mot d'r hier ommers af..." fTNLANGS schreven we ïn deze ru briek nitvoeri? over de vervuilde toestand van de Rijn. Het beeld was weinig vrolijk. Toch wordt er wel wat gedaan, op Dnits grondgebied dan. In Duisburg en Dusseldorp zjjn al grote zuiveringsinstallaties. Nu is begonnen met de bouw van de grootste biologi sche zuivering van Europa. Dit apparaat komt aan de mond van de Emscher in de huurt van Duisburg, Oberhaasen en Dinslaken. Voordat het water van de Emscher in de Rijn komt zal het hier worden gereinigd. Het gaat om afvalstoffen van vijf miljoen mensen, van talloze raffi naderijen cn chemische bedrijven. Een terrein van 70 ha is nodig voor deze installatie met een ingewikkeld systeem van bassins en aquaducten. Straks zal per seconde 30, later 43 ms water over een aquaduct van 45 m breedte wor den geleid. Nadat de grofste afval er uit is ge zeefd stroomt het water door 12 bassins, waar het zand wordt opgevangen. Tn de volgende fase komt het water in de biologische zuivering. Daarna, met een hoger zuurstofgehalte, gaat het door een uitvoerig systeem van nazuivering. De modder, die wordt onttrokken, stroomt weer naar een andere plaats," waar het vuil (na verdamping van het water) wordt verbrand. Een en ander gaat 150 miljoen mark kosten. Dat is in twee betekenissen de moeite waard. 'Maar de noodzaak is er, alleen al als men weet dat de deelstaat Noordrijn-Westfalen 50 To van het in dustrie- en 25 van het drinkwater uit de Rijn moet halen. Ook Nederland heeft uiteindelijk profijt van deze in stallatie. Men heeft nu hoop dat stroom opwaarts dit goede voorbeeld wordt ge volgd. Er staan nog veel meer installa ties op het programma.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1