Voor miljoenen guldens schade Vuurzee pas bedwongen I na 15 uur wegens overval Jeugdig trio veroordeeld rent tot anderhalf jaar veroordeeld Vlieger Menge in Surinaams oerbos strandt Kort geding over café- chantant in De Doelen Leuve Lloyd van KRL bijzonder schip m ïlolb Nachtje met muggen kamperen er uit koers gewaaid m Geórgé Stam 40 jaar organist INTERIEUR Steekpenningen U ófstnyn. ia» janssen Scholen vrij wegens stand van gas Ansje van Brandenberg contra gemeente Op het oog gaaf Aanval op politie Onbekende oorsaak Schepen verhalen Speciale slepers voor 300.000 tonpers JV«wfr Japan'via Poofoee j (Van onze verslaggever) Rotterdam „Dat ding is niet te blussen!" Die nogal I wanhopig klinkende kreet door de I radio van de brandweeralarmcen- Itrale was vanmorgen tegen een uur of elf het sein, de vliegende patrouille, uitgerust met gasmas- kers, naar de Waalhaven te sturen, waar sedert gisteravond op Pier 2 het magazijnencomplex van H. J. iReesink en Go NV fel brandde. I Er was voor de opgewondenheid van f de anders nogal lakonieke Rotterdam- he brandweer, die heus nogal wat ge- 1 wend was, aanleiding. Gisteravond elf luur was er een onbeduidend lijkende I vuurhaard ontdekt in dit magazynen- I complex, waar voor meer dan een mil- f-joen aan huishoudelijke artikelen i opgeslagen. De razende storm joeg .dat vuurtje V^vr'^ïvvli?.;' LV'v'. 4*0-- i.i': z-Yl-'S? ^lSe°™™niee,0kt0L^geb!lê rEmen niet een 3trnom bluswater zich magazijn opslokte. Na twaalf uur.hard werken met tien, vijftien en later twintig stralen en met twee blusboten was men nog niet veel verder gékomen, ah had het er in dé vroege ochtend even op geleken dat de zaak was-overwonnen^ Pas tegen een uur of. één vanmid dag kon hoofdbrandmeester A. Koorn- wihder constateren, dat ér beslist geen. gevaar meer was. Tussen één uur en half twee, vijftien'uur nadat de strijd. tegen het vuur was begonnen, 'kon hij.; met zes stralen de nablussing inzetten.; De heer Koornwinder verwachtte wel, dat zijn mensen daarmee tot heel laat; sin de middag en waarschijnlijk nog een stuk van de avond bezig zouden zijn. Eerst dan konden de mannen „op glazen benen" inrukken van ee taak, die hu in de nacht en ochtend onmo gelijk had toegeschenen. Toen hoofdbrandmeester Ktoornwin- der zijn op'drach't had 'gegeven, stond i er-iergens. tegen een muur nog.een me- chanische ladden. Een paar onvermóei- dede. mannen rolden slangen op,In het f magazijhcomplex gloeide hier en daar |nog ijzer na, hel oplichtend, en hete j stoomwolken uitslaand als het water van de nablussers er op'slóeg. De voorgevel van het pand zag er zo op het oog gaaf uit. Als er uit alle langs de. gevels stortte, zoii men niet zeggen, dat er hier een brand van een dergelijke omvang, had. gewoed. Maar in het complex- was alles vernietigd: ren en huishoudelijke artikelenucmfw de gehele magazijnvoorraad ijzerwa- en en huishoudelijke artikelen was verbrand, evenals de expeditie-admi nistratie en alle vrachtbrieven. Toon zalen en kantoorruimten ih het getrof fen pand zijn onbruikbaar. Het personeel - hield de zaken gaande in het*'aan de overzijde van de weg gelegen kantoorpand. Van werkelijk zaken doen kwam uiter aard niet veel: de telefoon stond daar roodgloeiend, niet door de brand, maar door de ongeruste'klan ten en zakenrelaties. Zij kunnen gerust zijn: Reeslnfe beschikt over andere vestigingen en kan alle ordersnormaal nittvoeren, zij het dan met vertraging door het verloren gaan van expeditie-admi nistratie en vrachtbrieven. Reeds tijdens de nablussing van middag gingen dé experts aan het werk om de schade op te hemen, die in de miljoenen loopt. Ook bouwkun digen begonnen met hun' onderzoek naar de toestand van het'gebouw, dat en door verhitting en daarna afkoe ling en ook door waterschade enorm heeft geleden. Mannen van de vliegende patrouille slaagden er eerst bij hét begin van de hablussing in door te dringen in ROTTERDAM De 18-jarige bijrij der J. A. K. Uit Bolnes en zijn neef, de 1T-jarige schoonmaker C. S., die sa men op 26 november 1966 in Dor drecht een taxichauffeur hadden wil len beroven, zijn veroordeeld tot achter eenvolgens twee jaar jeugdgevangenis en vier jaar cel met aftrek. Dit duo had die avond in Katen- drecht nogal wat gedronken. Zij zoch ten een niet te jonge chauffeuruit, die zij naar Dordrecht lieten rijden. In een stille straat lieten zij stoppen. De chauffeur kreeg een klap in zijn nek. zijn hoofd werd achterover gedrukt, bij kreeg klappen op zijn hoofd, er Werden, vingers in zijn mondhoeken gestopt, zijn mond werd uit elkaar ge trokken en een hand greep in zijn bin nenzak. .De chauffeur zag echter.-kans met zijn hand bij de claxonte komen, maar dat werd na enkele seconden be let Maar de beroving viel kennelijk tegen, want de twee neven sprongen ®ven later de wagen uit en verdwenen. Ze hadden de chauffeur ook nog „in «en sloot óf zo" willen gooien en met de wagen verdwijnen. De officier van justitie had tegen' S. zes jaar geëist en tegen K. twee jaar jeugdgevangenis: (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De rechtbank heeft dinsdagmorgen drie jeugdige inwoners van Gouda .veroordeeld tot celstraffen. Zij hadden op 10 december 1866 in Schoonhoven voor veel „trammelant" gezorgd. Midden in een groep jongelui waren rot jes ontploft, aanleiding voor de politie om een der jongens mee te nemen en hemte onderzoeken op het bezit van vuurwerk. De woede van de hele groep richtte zich toen op twee wachtmees ters: De een werd uit de auto 'gesleurd en geschopt, de ander werd geslagen. De 22-jarige G. C. A. D. kreeg een maand voorwaardelijk, twee jaar proeftijd en een boete van 200. De 26-jarige C. de G. kreeg twee weken met aftrek. De 19-jarige M. K. zag zich veroordeeld tot 10 weken met aftrek. De officier van justitie had achtereenvolgens een maand voorwaardelijk met twee jaar proeftijd, vijf en drie maanden geëist. Een personenauto reed maandag de plotseling overstekende dertienjarige Ro bert van der Gaag aan op de Kralingse Plaslaan. De jongen kreeg een gebroken been en is naar het Bergwegziekenhuis gebracht. het pand. Zij moesten van maskers ge bruik maken tegen de nog altyd ver stikkende rook. Over de oorzaak kon geen der des kundigen ons vandaag nog iets zeg gen. De brand ging vannacht gepaard niet alleen met zo nu en dan hoog op laaiende vlammen maar ook met een hevige rookontwikkeling, waarvan vooral de blusboten veel last Hadden. Deze toch konden niet anders werken dan van de Waalhaven uit, tegen, de felle stormwind in. Die wind joeg de dichte rook over de boten en recht in het gezicht .van de blussers. Verder joeg de rook Rotterdam- Zuid in, waar de slapers wakker wer den van de stank en hevig verontrust belden. De rivierpolitie bemoeide zich on dertussen met de in de Waalhaven liggende binnenschepen. Met het oog op de windrichting, die rook en von ken over hun schepen joeg eri gevaar voor overslaan niet t denkbeeldig maakte, kregen de schippersde raad hun vaartuigen te verhalen. Ook werden er objecten aan de wal be dreigd, zodat een deel van de brand weer moest worden belast met be waking van die objecten. Vannacht zijn aan het werk geweest de bluseenheden 622 en 621, de G4, de A9, de Ml, de LI, de HD14,de'01, de Tl, de T2, de HD2,, de L4 en de HD1 en twee blusboten van de haven dienst. Vanmorgen is de vliegende patrouille daar nog bijgekomen. Veertien brandweerlieden moes ten in de loop van de ochtend wor den behandeld in het Zuiderzieken huis in verband met ademhalings moeilijkheden. Hun toestand geeft geen reden tot ongerustheid. O In de monding van het Panamaka naal in Argentinië is een boot vergaan, waarmee ongeveer negentig mensen van een weekeindtocht terugkeerden. Goudsesingel 221,. Rotterdam tel. 116673 - 123082 (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De rechtbank heeft de 48-jarige (gewezen) hoofdagent Ji de S., die vorig jaar meer dan eens steekpenningen had aangenomen van een Armeense vrouw voor het verlen gen der verblijfsvergunningen van en kele Turken veroordeeld tot anderhalf jaar met aftrek. De man werkte bij de vreemdelin genpolitie in Rotterdam, waar hij o.a. belast was met het afgeven van .ver blijfsvergunningen. Op aandringen van de vrouw had hij in 21 paspoorten (drie werden hem ten laste gelegd) stempels .gezet, die de Turken in de gelegenheid stelden langer dan drie maanden in Nederland te blijven. De S. zou van deze affaire ƒ1900 rijker zijn geworden. Hij had medelij den gekregen met de vrouw, de 39-javi- ge pensionhoudster S. M.-A., die vaak bij de vreemdelingenpolitie kwam voor verblijfsvergunningen. Tegen de vroegere hoofdagent was anderhalf jaar met aftrek geëist en in beslagneming van 2300- Tegen de vrouw was zes maanden geëist. Zij kreeg 'nu drie maanden voorwaardelijk me een proeftijd van twee jaar en een boete van1000; AMSTERDAM Sinds zondagavond hing in een deel van de Amsterdamse tuinstad Osdorp een sterke gasluchk Gisteren en vandaag gaven enkele scholen de kinderen vrij omdat in die lucht niet was te weren. De oorzaak was een technische sto ring in een apparaat,' waarmee reukstof aan aardgas wordt toege voegd. De storing is aï opgeheven. PARAMARIBO De bekende Rot terdamse helicopter-vlieger Jan Men ge, 34 jaar, die indertijd bij de aanleg van aardgaslcïdiiigen deze leidingen met zijn helicopter heeft moeten con troleren en daarbij onder meer een paard dat in rul zand dreigde te. vérstikken heeft kunnen redden, komï een dezer dagen naar Nederland terug na een wat onplezierig maar goed afge lopen avontuur aan zijn-vele vliegers belevenissen te hebben toegevoegd. V General Aviation, de maatschappij waarbij Menge in dienst is, heeft een contract lopen met de Suri naamse Luchtvaart Maatschappij - voor het overvliegen van materialen en het opknappen van allerlei, bijzon dere klusjes in het grotendeels met oerbos overdekte Suriname. J Bij het uitvoeren van een dergelijk karweitje is de helicopter van Meo- ge onderweg van het vliegveld Coro- nie naar Kabalebo in West-Surina- me door sterke zijwind uit de koers geraakt. Kabalebo werd gemist,'Tïè benzinemeter naderde bedenkelijk het nulpunt en de helicopter moest naar de grond. Na enig zoeken werd in een brede kreek een vlak eilandje gevonden tussen de hoge, groene boswanden. De landing geschiedde zonder moei lijkheid, en vlieger Menge moest sa men met zijn collega P. Janssen uit Geleen, 41 jaar, en twee passagiers, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De cabaretière Ansje van Brandenberg heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeen te Rotterdam, dat vrijdag a.s. voor de president van de rechtbank zal dienen, als er voor die tijd geen oplossing komt voor de problemen die de inzet zijn van de civiele procedure. Ansje van Brandenberg verwijt de ge meente. dat deze een toezegging inza ke de inrichting van haar nieuwe café-chantant 't Winkeltje in een van-, .de kelders, van- hét concert- en congrescentrum De Doelen niet is na gekomen.' Volgens de cabaretière zou zij haar nieuwe café in het najaar van 1966 in 'De Doelen kunnen openen. De ge meente had haar dat toegezegd na dat zij aan het eind van het vorig seizoen haar „oude Winkeltje" aan het Haringvliet had gesloten.' Het pand aan hét Haringvliet ging toen over in handen van het Rotter dams Studenten Gezelschap. Ansje van Brandenberg heeft na over leg met haar raadsman, mr; L. Jans sen van Raay het kort geding aan gespannen nu het er naar uit: gaat zien dat dé gemeente- Rotterdam I "géén aanstalten maakt om de' toezeg ging betreffende het ''café-chantant in De Doelen na te komen. De Koninklijke Rotterdamsche Lloyd heeft sinds kort eèn bij zonder schip, bijzonder in diverse opzichten; Het is de 12.900 me tende Leuve Lloyd, het eerste van vier schepen die door-de KRL en; de Stoomvaartmaatschappij „Nederland" in Japan, bij de ,werf van Nippon Kokan Kabushiki Laisha te Shimizu, zijn besteld. Een bijzonder punt is dat de Leu ve Lloyd een „manusje-van-alles" is. Het schip kan namelijk diverse' soorten vracht tegelijk vervoeren. En tën slotte;, het model" ie nieuw. Aan de voorzijde; onder de wa terspiegel, is. een bijzonder lange „bulb" druppel aangebracht. En ver der heeft het schip een vlakke ach tersteven. Hierdoor is de inhoud van het schip groter geworden en wordt het afmeren-vergemakkelijkt. Over het algemeen is de rederij tevreden met dit schip. Daarvoor hééft'ook'een. team van 'zes man gedurende de hele bouwperiode de Japanners op de vingers gekeken. Ir. .T. Fasse, inspecteur van de tech nische dienst van de KRL, meent: „Het staalwerk is gelijkwaardig aan wat wij hier gekregen zouden heb ben". „Het is, een 'goed schip. Er zijn en kele onregelmatigheden, maar het is toch beslist niet minder dan een in Europa gebouwd schip." Bij de Lloyd is men het er over eens dat Japan ook langzamerhand duurder begint te worden. De prijzen gaan ongeveer met tien procent per jaar omhoog. Overigens was het niet alleen de lage prijs (de precieze besparing wenste men niet te noemen), maar ook de korte bouwtijd die de keus op Japan liet vallen. Het hele schip is volgestouwd met automatisering. Varen er nu nog 41 mensen op, na een in- werkperiode zal dat aantal tot 37 kunnen worden teruggebracht; (een traditioneel gebouwd schip met een dergelijke tonnage vraagt nog altijd 43 opvarenden). Die automatisering behelst 'niet al leen de navigatie, maar ook en voor- al het snel. laden en lossen. Wat. dé navigatie betreft: er zijn twee ra dars en een centraal vanaf de brug te bedienen ankerspil,' waardoor in geval van nood zeer snel kan' wor den opgetreden. De Leuve Lloyd heeft zes laadrui- mèn, twee achter en vier voor de machinekamer. De ruimen' 3 en 4 zijn zogenaamde open ruimen. Ze zijn voorzien van drie naast elkaar gelegen iaadhoofden.' Bovendien zijn daar drie tussendekken aange bracht. De luiken zowel van hoofd- dek als van tussendekken zijn-hy draulisch te bedienen en bijna zo breed als het schip. r>' Hierdoor wordt het zijdelings ver plaatsen van-vracht in het schip bij laden en lossen overbodig. De kra nen kunnen bijna de gehele ruimen bestrijken. Verder is het schip ingericht voor een koellading tot min 22 graden, ter grootte van 58.000 kubieke voet, onderverdeeld in negen kamers, waarvan er zich zeven in het boven- tussendek bevinden. Ook hier is een volledig automatische koelregeling toegepast. Voor het vervoer van eet bare oliën en chemicaliën heeft de Leuve Lloyd ca. 30.000 kubieke voet dieptankruimte, onderverdeeld' in negen tanks. In het onderruim 1 zijn drie tanks ingericht voor ver voer van wijn. Ook is er een ruim, voor vervoer van lading in bulk. Om alle lading snel te lossen en te laden, zijn er drie stel laadbo men van tien ton en een van vijf tien ton, verder zes elektrische vijf-tons kranen. Opvallend*', zijn ook de twee Stücken-■-'mastenr'inet een .Jaadboorhj óp hétvoorschip,die tot 130ton kan -hijsen - én waardoor de Lëuvé'1 Lloydoojc ,'grotë["cöntai- ners kan meenemen.- -w Met.'toen Stork;; motót vanjlJ.OOO pk loopt dé- Leuve- -Lloyd- eèii snel- tér,.y;br' ee£te"^3,$)*toeter,'- /holte;.. ~xt- meteréh.diépga'ng-S.Öö métërj,,'. Alle';[[-^ bemanningsleden'hebben éénpérsronSïuttën.'. Woon,"recreatie is tev»^.j^^a^nami^;^end>adaan-1 gebfachti"''.;,'.'.;'".';t,v" De. Leuve Xloytf is 'reeds ingezet' op dédiènstw.iahetPanamakanaal naar Nieuw-Zeeland. Op de eerste reis. is eèn tentoonstelling aan, boord, waarop de mogelijkheden die het schip biedt ivorden geëxpo seerd. - - ■■-.vw.,,— De 300.000 tons tankers die- de- Gulf de komende'jaren (de 'eerste In 1968) in de vaart zal brengen, zullen bij de losplaats Bantry Bay in het zuid westen van Ierland door drie speciaal te bouwen sleepboten worden geassis teerd bij het meren, Bantry Bay wordt de opslagplaats van de Gulf ten behoeve van de raffinaderijen in Europa. De opslagcapactieit zal 1,4 miljoen ton bedragen. Gulf heeft een sleepcontrakt 'geslo ten met Bantry Bay Towing Co. Ltd, De slepers .zullen voldoen aan, de zwa re eisen die worden gesteld aan het manoeuvreren met 300.000 tonners. Onder alle "weersomstandigheden zul len de boten moeten kunnen -werken. De sleepboten (ongeveer 40 meter lang) zullen worden voortgestuwd door een Mirrlees motor van 2520 pk. Aan boord kmt een zeer moderne brandblusapparatuur. Een belangrijke Japanse scfieep- vaartonderiiemingbestudeertde.mo gelijkheid van een nieuwe -zeeroute naar Europa - via,de^Podlzèej jywaar- do'or de vaarlijd riü "drie maanden -met een maand, zal worden bekort. Koji Shindb,.presi*dent-directei£c:.van 'de Mitóeï .'QSK-Rèdêrij',,,'.heeler,.,ver klaard dat de noordelijke soute -naar 'Europa volgens' velen- zeifs tijdens' de winter te bevaren' kan;'rijn..'Dé,.'stro mingen enijsvelden zijn -volgens hem minder grote gevaren dan in het [algemeen wordt aangenb'meh, .De route zal.nog beter te bevaren zijn als-er-in de toekomst krachtige "atoomijsbrekers .worden ontwikkeld. .Hij zal '"ih; april haar Moskou gaan, als Japan Air -Lines een luchtverbin- ding over Siberië naar'Moskou opent. Hij wil dan met de Russische rege ring onderhandelen over het vrijge ven van gegevens over stromingen, ijstoestand ;en '-'weer in hët;""Fèolge- bied.'.L."-"; a,", J--':'.-: De betekenis van de cijfers in deze langsdoorsnede van de Leu- jve Lloyd .is: ld radar antennes; 2. comman doburg-; 3. verblijven zeelieden; 4. schroef; 5. schroefas; 6. roer; 7. machinekamer; 8. dubbele bo dem; 9. bulbsteven; 10. ponton luiken; 11. dekkranen; 12. Stül- ekenmast; 13. laadbomen; 14, vrièsruimten15. vloeibare la ding; 16. drinkwater en 17. ge storte lading.' -f* JAN'-MENGE j .-. eten- genoeg .-. t ambtenaren van het bureau water- krachtwerken, afwachten wat „de buitenwereld" verder zou doen. Een van de passagiers was de in Suri name békende-bosloper Lapré en die stelde het 'gezelschapgerust met de mededeling dat oerbos en rivier eten en drinken genoeg ter beschikking hebben, al smaakt alles niet even lekker. Vishaken werden.'m de rivier uitgezet, men maakte bivak- voor de- nacht en .een rookvuurtje, werd aangestoken en zorgvuldig onderhouden om de welig-tierende muggen voor zóver, mogelijk op een afstand te houden. Om half twee de-volgende dag kregen de mannen eindetijk contact met een Becchcraft, die deelnam aan hèt opsporingswerk naar de vermiste he-- licopterbemanning. Dat - vliegtuig wierp enige voedselpakketten uit, die vrijwel alicmaai binnen bereik terecht kwamen. Minder gélukki ging hef'mét uitgeworpen benziheva- 'ten. Die sloegen stuk in de rivier, waarna .de zo ontvlambare brandstof het water bedekte. -1 iT r- '"s.i '"Tr Twee jeiTycans bleken' eéhter nog vol- - jdoende''béhzine'te'Bevatten;voor. een- 'tripje naar Kabalebo, waar.de ónfer- tuinlijke hé) icopterménsen inet ger - - juich werden ontvangen. t j Menge was slechts tijdelijk naar Suri name gegaan.- Hij was reeds bezig zijn werk, over te dragen aan Jans sen, die met, hem samen dit ;avon— tuur beleefde. De mensenhebben er slechts een ferme .hoeveelheid jeu kende muggenbüiti u van overgehou den. 1 - t "kmjaöSBSf ifi L*-» a r LW ca, "N ROTTERDAM. Morgen zal het veertig 'jaar gele- 1 den zijn, 'dat Ge orge Stani zijn or- "Li ganistëndiploma' v'l behaalde. Hij had toen zijn studie i aan- het Amster- i dams Conserva torium achter de rug, waar -hij lés had gehad o.a. van Cornells de Wolf en in1 com positie .van Sëm. Dresden.- Hij 'werd be- noemd tot orga- - nist van de Grote ie Kerk te Leeuwar den,- werd direc teur van het Con- servatorium-. ta Utrecht - en- in 1953 in dezelfde functie aangesteld te Amsterdam. - In 1956 keerde hij als directeur van het toenmalige. Toonkunst Conserva-... torium, dat-later Rotterdams Conser vatorium werd, ip,, zijn geboortestad terug, waar.-hij- tevens.ófganist van Je Grote tof, St Laurenskgrk is en: be stuurslid van het Rotterdams Philhar- monisch orkest. Hij componeerde verscheidene orgel werken, waarvan er telkens weer op de programma's van .orgelconcerten ver schijnen; vooral zijn Thema, variaties en fuga wordt, vaak uitgevoerd. Uit zi.in orgelklasse z n verscheide ne bekwame jonge organisten voort gekomen.. i: Afkerig van uiterlijk, vertoon, ais hijj: is heeft hij aan dit, jubileum geen ruchtbaarheid willen geven, maar het Val hem morgen zeker niet aan belang-:-: ;s'ei!ing; ontbreken. i'~ Uit Vrf vz ->■' j' '-.y.r.V van 50 jaar geleden De getorpedeerde schepen. Naar ver-: la31» hcr-ft onze Reseeririf hrilen van hel DiihnrTii- -rzniitsrhap rm-iïi-ilcrlir.g nnlv-i'i-en. <lal de. Diu'jsrhe reseering berriil ter. trs-iiioétkopting in liet .vet*? 1 'i--. vair: dr.;, zrvrti grtorprili'rrilr NV'der- '.-tuilsi-lte;.schepen - aim Nederland ge-; ■M'-rilV' fh-rr nurlae. flhr/rhikkinglr -jryt-ï!„ver UiiVtVêhe si'lirpén, ivict (iirrt «lal du "den vrede óver even-; ni- idrn niiiikóiip van dïr .ikhcpeh dcioc"; [Nederland zal onderhandeld worden;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1