ut botterdammer E. P. van der Yeen slaat paal voor 188 woningen Weyers warenhuis pEETOraiiïê£ g,,,, „De Kindervriend" D. v. Wijk kwart eeuw bij politie in dienst AGENDA Nu in alle boekhandels verkrijgbaar: 15,90 4,90 GEVULD! AAN II J 0 BENDER 7^ A. Lankester kreeg zilveren medaille G. Maat en Zoon in nieuw pand Holy krijgt een laagbouwwijk van 376 huizen TOG 2 kampioen: naar tweede Idas Jeugd liet spannend tafeltennis zien Groots afscheid van S. v. d. Wal Statiegeld van melkwagen jan Janssen STOMME PIANO 2A DONDERDAG 2 MAART 1967 Jf, Bos onderscheiden l met bronzen medalje Tafeltennis V oorlichtingsavond voor liehtsloet SOLA o.a. verkrijgbaar bij: Ffl Ihur? CROOSWUKSEWEG 1X0 •',•*- ifx3^4^ Vraag Hoogste VLAARDINGEN Vandaag en morgen en dagelijks SCHIEDAM Vandaag Opkomst ouderavond bijzonder groet Sociëteit Guillaume brengt jazzgroepen Aardrijkskunde ReinigingsrecKteii verhoogd deskundig in klank boekhuis den draak pagina (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer A. Lan- t ter uit de Verheijstraat 47 viert randaas (woensdag), dat hij veertig Lr geleden als metaaldraaier in £st trad bij het Havenbedrijf Vlaardingen Oost NV. Onder meer op grond van dit langdu- dienstverband heeft loco-burge meester T. -de Bruijn de jubilaris de bronzen medaille in de orde van Oran- t Nassau uitgereikt. Dit gebeurde van noren tijdens een feestelijke bijeen komst in restaurant Vuleaanhaven. De heer Lankester trad op 24-jarige leeftijd in dienst van het bedrijf als metaaldraaier en is thans een specia le in het maken van matrijzen en ballen. Sinds vong jaar november is Le jubilaris echter door ziekte verhin derd zijn beroep uit te oefenen, r pe ^er Lankester heeft zich buiten Saw werk verdienstelijk gemaakt als da van de zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk en als lid van de ^commissie Verhoging Vrijwillige Bij- t'Hragen. De heer Lankester is geduren de enkele jaren lid geweest van de ^schaakvereniging HVO. m k (Van een onver verslaggevers) VLAARDINGEN Loco-burge rmeester T. de Bruijn beeft vanmorgen fop een bijeenkomst in het Sunlightpa- fnijoen van de Lever's Zeep Maatschap- |pn NV aan de Deltaweg aan de heer Bos van de Van Beethovensingel llOib de bronzen medaille m de orde "van Oranje-Nassau uitgereikt. De heer Bos is vandaag veertig jaar in dienst van het zeepbedrijf, waar de jubilaris op veertienjarige leeftijd zijn werkzaamheden begon. Aanvankelijk werd hij in de tech- Imsche -dienst geplaatst, vervolgens in 5 het magazijn verpakkingsmaterialen "en daarna m de pakafdeling van toilet zeep. Hier was hij eerst werkzaam als machinedrijver en smds januari 1957 als toezichthouder. Deze functie heeft Ibij verder afwisselend verricht in de destijds bestaande dependance te Tho- len en later m de dependance te Oolt- gensplaat. van maart 1960 af is hij als vaste hoezichtbouder te Ooltgensplaat werk- SMam, waarbij hij leiding geeft aan twintig mensen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN —Met een druk be zochte receptie in de nieuwe be drijfshal heeft de fa. GT Maat en Zoon, groothandel in groenten, fruit en aard appelen, dinsdag de verkoopruimte aan -de Energieweg 14-15 in gebruik genomen. Tevens herdacht men het feit, dat het bedrijf een halve eeuw geleden werd opgericht Het nieuwe pand bestaat uit een mo derne bedrijfshal van 520 m2 vloerop pervlak, twee kantoorruimten, een keu ken en een woning van eigenaar A. Maat op de eerste verdieping. In de bedrijfshal zijn voorts twee koelcellen ondergebracht. Voorheen was de firma gevestigd in de Cronjéstraat, die in het saneringsge- bied ligt De heer G. Maat sloeg voor het gebouw de eerste paal in januari 1968. De fa. P. Onderdelinden en Zoon heeft het pand, dat drie ton kost, ge bouwd naar het ontwerp van het archi tectenbureau "Van Waalwijk, Van Oosterom en Van Tussenbroek. HOEK VAN HOLLAND In de Her vormde kerk wordt zaterdagavond een zang- dienst gehouden. Het Gereformeerde kerk koor verleent medewerking en de dienst begint om 18 45 uur. HOEK VAN HOLLAND Het bestuur van de IJsclub beeft in overleg met de hoofden van de lagere scholen een tocht georganiseerd naar de Jaap Edenbaan. Zo'n IM Jonge schaatsenthouslasten zijn met vier bussen naar Amsterdam gereden. Het bestuur van de ijsveieniglng is van plan binnenkort nog een busreis naar de ijsbaan te houden voor scholieren van ULO, HBS en LTS. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „Hoogbouw markeert de contouren van de stad, maar we moeten ook denken aan de gezinnen met veel kinde ren. De huizen bieden veel woon comfort. Toch bereur ik het, dat Den Haag het tweede toilet en de dakkapel uit het bouwplan heeft (Van een. onzer verslaggevers) MAASSLUIS Als eerste in het Waterweggebied is T.O.G. 2, dinsdag avond in de bovenzaal van Sursum Corda tafeltenniskampioen geworden. De club promoveert hiermee naar de tweede klas, waaruit zij vorig jaar ge degradeerd was. Het feit werd beslecht toen Klaas de Roo een overwinning boekte op Theo van Galen. Een gelijkspel was echter reeds voldoende geweest. Dit seizoen heeft het team, bestaande uit Piet Pleysier, Piet Kardol en Klaas de Roo, in de derde klasse G gespeeld. SCHIEDAM In het kader van de tiende lichtstoet, op zaterdag 29 april, wordt op maandagavond acht uur in de grote zaal van gebouw Christelijke Belangen, Lange Haven 73, een bijeen komst gehouden, die voor iedereen toe gankelijk is. Enkele deskundigen van Philips ge ven aan de hand van verschillende soorten materialen advies over de meest efficiënte toepassing er van. Aan bedrijven, middenstanders en ver enigingen worden binnenkort aantrek kelijke folders over dit grootse evene ment verzonden. Rotterdam: BlpMi |it| TEL. 139675 Rotterdam: Capelie a/d Ussel: Fa N RflOdlIAt Berm weg 59 - Tel. 01804 - 3332 H. 11V VU Bint Slotplein 24-25 - TeL 01804 - 3884 Gorinchem: FA lu UP ifli V Huishoudelijke artikelen Vb BV W'H'5 Gasthnisstr. 45-TeL 01830 - 3237 Maassluis: Bi IF B 199 Uw Geschenkenhuis Vlaardingen en °®gevJng: I R I GESCHENKENHUIS J. UrUineKOOl Van Hogendorplaan 61 Vn Bil UllIVfilWl TELEFOON 344880 Vlaardingen: Uw inruil is in vertrouwde handen bü nw JUWELIER lAM ne BDiii IM Van Hogendorplaan 103 JAN VC BKUMN TELEFOON 343163 Vlaardingen: If f Alles voor de huishouding UPFhAAII S MAGAZIJN Westhavenkade 19 VIIIVVH TELEFOON 342050 Vlaardingen: GESCHENKENHUIS lIPMlOOIt 8 Korte Hoogstraat 12-14 IVIBBVII TELEFOON 344816 Hoogvliet- .PERNiS az.uidwuk pendrecht ÖINNENBAN G.A.SOETEMANWEG 1 W w AST.ERt-'9 Pi-EIN 1953 gehaald om de kosten te drukken. De maquette van het complex We moeten de woningen niet van 188 eengearnhvam waar- - voor de eerste paal is geslagen. teveel uitkleden, anders bestaat het gevaar dat men zich over zes- 6 eerder. De 168 in het flatgebouw onder gebracht huizen op twee lagen onder-e bouw zuilen een huur „doen" van 34,15 per week. Bij het slaan van de eerste paal wa ren onder meer aanwezig het voltallige college van B. en W., uitgezonderd bur gemeester mr. J. Heusdens, een groot aantal raadsleden en de heer J. de Ligt, directeur van Patrimonium's WO' ningen. tig iaar verbaasd afvraagt hoe men ooit zulke huizen heeft kunnen bouwen". Dit zei wethouder E, P. van der Veen na het slaan van de eerste paal voor een, complex van 188 eenge zinshuizen, die de woningbouwvereni ging Patrimonium aan de Aalscholver laan in de wijk Holy bouwt. Na de plechtigheid van het paalslaan sprak de wethouder de wens uit, dat de bouw even voorspoedig zou verlopen als de boomstam de grond wat inge gaan. Hij zei bijzonder blij te zijn met het grote aantal eengezinshuizen, daar flatgebouwen voor vele gezinnen niet aanvaardbaar zijn. Aanvankelijk dreigde een deel van het Vlaardmgse bouwcontmgent in 1966 verloren te gaan. Patrimonium, dat bij de gemeente een plan had inge diend vor 94 huizen, zag daarom dit aantal verdubbeld. Bovendien zal een andere bouwvereniging nog eens 138 eengezinshuizen bouwen, zodat binnen korte tijd in het uitbreidingsplan Holy een uitgestrekte wijk van 376 wonin gen in laagbouw zal verrijzen. De wethouder zei dat men zoveel mo gelijk moet bouwen voor zo weinig mo gelijk geld. Naar zijn mening dient meer geld te worden vrijgemaakt voor de woningbouw, omdat mede door de sanering de vraag naar een goede en degelijke woning sterk-,is toegenomen. De heer A, Lodder, secretaris van de woningbouwvereniging, sprak met trots over de ruime afmeting van de woningen en met name van de zolders, die gemakkelijk als bijvoorbeeld extra slaapkamers kunnen worden ingericht. Ook constateerde hij niet zonder vol doening dat Patrimonium nog lang niet is uitgebouwd. Het nieuwe complex van de vereni ging wordt namelijk een 48 meter ho ge flat in zestien bouwlagen aan de Zwanensingel: de hoogste van Vlaar dingen. Hierover schreven wij reeds HOEK VAN HOLLAND Ter afsluiting van het tafeltennisseizoen werd in de douanehallen weer het jaar lijkse tomooi voor de jeugd van de lagere school gehouden. Teintallen jongens en meisjes heb ben zich ingespannen een zo goed mo gelijk resultaat te behalen. De orga nisatie was als gebruikelijk in handen van de heer A. Louw, die na afloop ook de prijzen uitreikte. Na de voorron den was er vooral bij de meisjesgrcep een spannende finale tussen Karin Ap peldoorn en Linda Verhoeekx. Het werd een drie sets partij waarin Karin zege vierde met 2422, 1421 en 2114. Door de grote deelname was de jon- gensgroep gesplitst. Bij de jongens tot tien jaar ging de finale tussen Gerrie Rot'hmeier en Paul Heijnen, due beiden ook verdienstelijk spelen. Met 2119 en 2113 behaalde Gerrie Rothmeier de eerste prijs. In de andere jongensgroep was even eens een finale ia drie sets, waarvan vooral de tweede spannend was. Ton Buying en Paul Valkenier gaven el kaar- geen duimbreed toe. Nadat Ton de eerste set won met 2114 kwam Paul terug met een set van 24—^26. In de laatste set was het toch Ton Buijing die de langste adem had en het werd 21—18. Wethouder E. P. v. <J. Veen aan het werk. SCHIEDAM Havenmeester S. van der Wal, die met pensioen gaat, hield dinsdagmiddag in de raadszaal van het Stadhuis een afscheidsreceptie, nadat hij eerst in besloten kring door burge meester H. Roelfsema was toegespro- n. De belangstelling was groot. Onder de velen, die afscheid kwamen nemen, bevond zich de directeur van Wilton- Fijenoord ir, B. Wilton. Walkapitein Teerling van Wilton-Fijenoord over handigde de heer Van der Wal een fraaie bandrecorder. De heer Van der Wal, die zijn oplei ding kreeg aan de Zeevaartschool, maakte zijn eerste reis met de Smdo- ro van de Rotterdamse Lloyd. Vervolgens ging hij over op de West- plem, die vlak voor de oorlogsdagen op 9 mei 1940 de Nieuwe Waterweg binnenvoer. De heer v.a. Wal loodste gedurende zijn Schiedamse periode ongeveer ne genduizend schepen de havens in en uit. Als havenmeester moest hij ook voor de stedelijke waterhuishoudmg zorgen, wat betekende dat hij bruggen, sluizen, woonschepen en binnenvaartui gen moest bedienen. Het Hoekpunt voorlichtingsavond over „mode In leer", 20 Harmonie: kleurenfilm- programma NCR(eis)V. 20. Gemeentehuis: gemeenteraadsvergadering, 19.30. Roode Knitsgebouw: Emmastraat 38. ds. J den Hoed, 20. Ichthuskapel: Iljdensmedidatie, 19.30. Weeshuls: bazar van de Vereniging Oecumemscshe Jeugd. 19 tot 22 harmonie: dansavond met The Roed Run ners, 19. Weeshuls: bazar van de Vereniging Oecumenische Jeugd, 19 tot 22 Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11, tel. 346775. Redactie: Tel. 348775 bgg, 113588 b.gg, 346019. Klachten bezorging: H Verhey Wag- nerstraat 34, te), 343345, dagelijks van 38-30 - 19.30 en zaterdags van 18 00-19.00 uur. 19.30 bmm Stedelijk Museum. Salon der Maassteden, opening, 20. Prinses Julianaschool: Ouder avond, 19.30. Musis Sacrum: Salon des Nez Froids, opening, 24. De Rank: kerkraadsver gadering, 20. Aula Stedelijk Museum; John Lanting, le zing, 20. Bron: Schied. Zwem Club, jaarver gadering, 20. De Rank: kapdemonstratie, 20 (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND In de school met de bijbel is gisteravond de jaarlijkse ouderavond gehouden. De opkomst bleek zo groot te zijn, dat enkele ouders zich met een staan plaats in de gang tevreden moesten stellen. Met aandacht werd voor de pauze het door de leerlingen gepresteerde werk gevolgd. Elke klas droeg z'n steentje bij in voordracht, zang en toneel. Zowel de kleintjes in him uitbeelding van de jarige kabouter koning als de groteren in het opvoe ren van enkele komische stukjes, kregen een warm applaus. blokfluitcluibs hebben laten horen, dat Visser en de heer Haasdijk staande De onder leiding van mejuffrouw ze op dit instrument al een aardig nummertje konden weggeven en de zangertjes en klas vijf en zes bleken goed geoefend op de planken te ko men. Na de koffie bracht het hoofd der school, de heer Pasterkamp, met behulp van projector en bandrecorder een schoolradioprogramma over Pa sen. VLAARDINGEN Bij de Volkskredlet- bank ss gedurende 1966 in 1.378 handelingen totaal 1 180.760 geleend. In 1965 was dit f 246 490 In 526 handelingen. De Volkskre dietbank ontving aan aflossingen j 1.237.349 in 25 098 handelingen tegenover 1.175 776 aan aflossingen in 27,164 handelingen gedu rende het jaar 1965. SCHIEDAM Op de Overschiese- weg zijn woensdagmiddag tweehon derd lege melkflessen van de vracht auto van de 27-jarige J. van D. op straat aan diggelen gevallen. De ravage ontstond na een aanrij ding met de wagen van de 26-jarige W. H. J. Met een stalen buis, die op zijn wagn lag, werd het dekzeil van de melkwagen opengescheurd, waarna de lading ging schuiven, De 63-jarige lompenhandelaar A. G. uit Oostvoome, trachtte woensdag middag m de Groenelaan met zijn paard tussen twee geparkeerde wagens door te rijden. Bij het achteruitrijden schrok het paard en botste tegen de auto van de 32-jarige F. W. uit Baam. Alleen zijn motorkap werd beschadigd. Bij de Havendijk reed woensdag middag de 47 -jarige H. B. met de voor zijde van zijn auto tegen een ladderwa gen van de 20-jange A. v. d. W. Enke le ladders en de voorruit van de auto werden beschadigd. De bestuurder van de personenauto moet door de zon ver- blin zijn geraakt. SCHIEDAM Voor de jazz-sociéteit Guillaume treden op 11 maart The Full House en op 25 maart de Excep tion op ui Tivoli, Nieuwe Haven 237. Voor deze voorstellingen zijn reeds van af woensdag 8 maart, iedere avond na teven uur, kaarten a drie gulden bij .Tearoom Bellefleur" aan deAppel markt te verkrijgen. Op 28 januari maakten The Full House een televisie-debuut in Bob Rooyens programma Moef Ga Ga. De groep bestaat uit tenorsaxofonist Gijs Hendriks; slagwerker Tony de Koning; basgitarist bert Ruiter; sologitarist Her- Herman Meijer en zanger Sjoerd van der Duim. The Exceptions spelen nummers van Art Blakey, composities van Yusef La- teef, James Brown en Georgie Fame. Kortgeleden heeft deze groep grammo foonplaatjes laten maken, die reeds m één week waren uitverkocht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Hoofdagent D. van Wijk is woensdagmiddag in de kantine van het hoofdbureau van politie aan de Lange Nieuwstraat gehuldigd, om dat hij 25 jaar bij de politie was. De voorzitter van de personeelsvereniging, hoofdinspecteur C. van der Haagen, die dergelijke bijeenkomsten altijd leidt, was verhinderd en daarom deed brigadier C. Broek het. In zijn ope ningswoord verwelkomde hij enkele oud-politiemannen. Commissaris K. Rijpma releveerde de belangrijkste data uit de loopbaan van de jubilaris, die op 35-jarige leef tijd bij de politie was gekomen en voordien zes jaar kantoorbediende was en zeven jaar m het assurantievak heeft gezeten. In de oorlogsjaren had de heer Van Wijk bij de ordedienst van de toenma lige luchtbescherming gediend. Tevens had hij behoord tot de roemruchte kin derbrigade, die in 1954 was opgericht en die zoveel effect sorteerde dat de door de jeugd toegebrachte schade, die bij de oprichting achtduizend gulden per jaar bedroeg, m 1955 daalde tot vijfduizend gulden, in 1956 tot 3300 gulden en in 1957 tot 1867 gulden. Het gemeentebestuur verleende dan ook voor dit succes een gratificatie aan de drie politiemannen van deze dienst Nadat de heer Van Wijk zich een tijdlang onder medische behandeling had moeten stellen, volgde hij in maart 1964 de heer Jonk op als por tier-telefonist. Hier kreeg hij ook „ge vonden voorwerpen" te behandelen. Dat deel van de burgerij,-dat nog wel eens wat vergeet of verliest vond al gauw in hem een vriendelijke en rusti ge politie-ambtenaar, aldus de heer Rijpma. De commissaris had ontdekt dat de hobby van de heer Van Wijk aard- rijksunde was en hij wist hem dan ook geen beter geschenk le geven dan een grote, fraaie wereldatlas. Namens de gemeente gaf hij een cadeau onder couvert Mevr. van. Wijk kreeg een boe kt bloemen. Hoofdinspecteur H. Willems van Be- veren nam in een geestige toespraak, de betekenis van voornaam en achter naam van de jubilaris odder de loep. Hij noemde hem „Daniël in de leeuwe- kuil". Met grote nauwgezetheid be waakte de heer Van Wijk de gangen en de trap. Hij kon altijd precies zeg gen, wie wel en wie niet aanwezig was. De vooratter van de afdeling Schie dam van de Bond van Kath. Politie ambtenaren „St Michael", brigadier H. HL van der Horst, onderstreepte het aanpassingsvermogen van de heer Van Wijk, die altijd een trouw bezoeker van de vergaderingen was geweest Hij overhandigde de jubilaris een langspeelplaat met klassieke muziek en een cadeau onder couvert. De voorzitter van'de Schiedamse Po litie Sport Vereniging, adjudant J. Dooidag zei dat de heer Van Wijk -&1- tijd bijzonder actief was geweest en. veel belangstelling voor de sportvereni ging had getoond. Ook hij schonk een langspeelplaat Na de pauze, die werd opgeluisterd door opgewekte muziek van de politie band „De Optimisten", bracht de heer Van Wijk alle sprekers dank, waarna sr gelegenheid was om hem geluk te wensen. Hij heeft nog drie dienstjaren voor (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het tarief van de rei nigingsrechten is aanzienlijk verhoogd. De gebruikers van vuilnisemmers beta len thans voor het ophalen van het huisvuil in plaats van 7,26 per jaar 11,99 per emmer per jaar. De betaling van de rechten geschiedt door jniddel van de incasso van de gemeentelijke technische bedrijven. Op de rekening voor het gas en de elektri citeit komt voortaan een bedrag voor van ƒ1,09 in plaats van ƒ0,66 voor de reinigingsrechten Wie een grotere emmer dan die van de standaard vuilnisvaten gebruikt, gaat m het vervolg 47,96 per jaar betalen. De verhoging reeds ingegaan. is op 1 januari jl. *t Lijkt vreemd voor adviseurs in klank maar soms adviseren wij pia no's die voor stommetje spelen; we bedoelen plano's die door gebruik van het derde pedaal vrijwel geluid loos spelen. Op deze wijze hebben wij al heel wat flatneuroses genezen, burenruzies voorkomen en de studie van menig adspirant concertpianist gered. Waarmee wij maar willen zeg gen dat U - zelfs voor een stom advies - beter naar Bender kunt gaanl Rotterdam. W de Wlthstraat 32 - tel. 138U3 Amsterdam - Arnhem - Breda - Lelden p-w8^.yA';.;v \w vm' U» ^BEELDVERHAAL wrstszvxwïm* mr- v K Ti.vïi-lxt. **1 200 foto's van Vlaardmgen omstreeks de eeuwwisseling verzameld en van Inte ressante teksten voorzien door A. Bijl Mz. Tlm 4 maart ontvangt U bij aankoop GRATIS HET BOEKENWEEKBOEK VAN JAN DE HARTOG tw.v. VEERPLEIN 27 - TELEFOON 34.37.60. de boeg voordat hij met pensioen gaaf. Maandag zit hij weer in zijn „glazen kastje" in de gang; dicht bij de hoofd deur. TJ begrijpt uiteraard, dat ik on- mogelijk mijn werk kan doen zonder dat ik zou beschikken over een voertuig met een motor erin. Om dat te' mogen besturen heb ik vanzelfsprekend een rijbewijs no dig. Ik zal u de voorgeschiedenis daarvan, de wijze lessen en het ge duld van een rij-instructeur en de spanning rond het voor het veelbe geerde rode papiertje maar bespa ren. Daar gaat het niet om. Het gaat wel om de verdere instructie, die ik kreeg van een goe de vriend, toen dat alles eenmaal achter de rug was. „Kijk", zei die vriend, „Nu moet je alles wat je hebt geleerd maar zo snel mogelijk vergeten. Want om je rijbewijs te halen leer je niet rijden. Je leert met je'auto omgaan, zoals de heren het wensen. Maar dat heeft met rij den niets te maken. Als je daaraan blijft vasthouden blijf je een slech te rijder". Ik keek blijkbaar een beetje dom. Hij legde verder uit: „Jij bent nu een slechte rijder. Een slechte rij der is iemand, die op de weg doet, wat 'een ander hem oplegt Een goe de of sportieve rijder legt juist aan die anderen zijn wil op. Je moet op de weg een agressieve mentaliteit tonen. Als je dat niet doet ben1 je nergens." Hij nam me mee voor een ritje, dan zou hij wat hij me vertel de in de praktijk laten zien. „Kijk", zei hij, toen we voor een verkeerslicht moesten stoppen. „Er zijn drie rijbanen, en de meest rechtse is leeg, omdat er vlak over dat kruispunt auto's geparkeerd staan, precies in het verlengde van die rijbaan. Nu gaan we vlak langs de stoep staan, vooraan bij het rode licht, zo, dat iedereen denkt dat we rechtsaf willen. TK heb de wagen in de eerste versnelling met de koppeling in getrapt. Als nu het licht groen wordt, spuit ik ineens weg en ik trek m'n .stuur even naar links om voorbij de geparkeerde auto's te ko men en ook om de op de middelste en linker rijbaan staande auto's de schrik op het lijf te jagen. Als die niet inhouden krijgen ze een tikje. Daar kijken ze wel voor uit, omdat ik helemaal rechts zit en omdat nie mand kan bewijzen, dat zij mij niet op een verkeerd ogenblik hebben willen inhalen!" x Even later reden we in een file. „Ik wil opschieten", zei mijn vriend. „Ik haal dus de file links in, zie je wel?" Op dat ogenblik naderde er een tegenligger. „Goed", zei mijn vriend. „Ik kom dus lang zaam naar rechts, gewoon in de fi le. Die wagen die naast me rijdt? Gaat heus wel even langzaam opzij. Da's gewoon psychologisch .effect Jij legt je wil op ,aan de andere rijders op de weg. Jij laat zien dat je een goede en sportieve rijder bent." We "naderden een kruispunt. Van rechts een lange file. M'n vriend stopte, halverwege de rijbaan. Van links komende auto's moesten ook stoppen. „Als ik nu voor die kruising was gestopt", vond mijn vriend, „had ik kunnen wachten tot ik een ons weeg. Neen, ik dwing het van links komende verkeer' te stoppen en ik kan dadelijk, als er een gaatje is, doorrijden. O, mag dat niet? Er mag zoveel niet. En er is geen agent te zien. Wat ik met mijn auto doe wer ik uit te maken en niet zc'n sto* me agent, die het verkeer van zijn boekjes, of een nr een jeep kent, maai die no-. mijn auto heeft gereden". MIJN vriend instrueerde ver- der: „Ik houd altijd zestig kilo meter in de stad aan. Er is geen agent, die een onderscheid kan ma ken tussen precies vijftig kilometer als maximum snelheid en een kilo meter of tien daarboven. Bovendien zit er in mijn snelheidsmeter een behoorlijke tolerantie. En ten slotte is er hier nergens een agent te zien," We moesten door een nauw gange tje tussen twee rijen geparkeerde wagens. Van de overkant kwam een auto, die datzelfde gangetje in- wilde. „Ik geef gas en zet m'n lam pen op. Dan weet hij, dat hij er niet in kan voor ik er in ga. Kijk maar". De andere wagen trapte schielijk de remmen in. Bij de eerstvolgende kruising kwam een wagen van links. „Nu moet ik een dot gas geven, anders laat hij me niet voorgaan!" De an dere wagen, die als wij in hetzelfde tempo hadden doorgereden, ruim voor ons langs was gegaan, trapte hard op zijn remmen, stopte, en miste ons op een centimeter. „Had 'm geld kunnen kosten als hij me had geraakt", zei m'n vriend. Ik ben nog helaas steeds een slechte en onsportieve rijder. Mijn vriend heeft, om dat te bewij zen, me een paar keer tegen "de stoep tussen de 'daar geparkeerde auto's gedrukt. f h 5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1