Kort geding Winkeltje zeer snel beëindigd Gunstige regeling voor ontslag van GEB-ambtenaren Beethoven - vertolker van groot formaat P. and O. start snelle Strath Express-dienst Nu eerst bespreking in gemeenteraad President geen pistool op de borst JüfJtoUfrdammrr STOOPMAN W GARAGE K00YMAN W GARAGE VISSCHER AUTOMOBIELBEDRIJF WURANBS Mr. Jolles: Ik leek net een aap Rotterdam heeft 5000e schip Na afloop aardgas-slag R Piet Veenstra in De Doelen U jan janssen Strathardle in Rotterdam Mannen stalen auto-onderdelen Voor financiering export 200 miljoen Ir. B. Wilton 25 jaar in dienst bij Wilton Autoservice Willemse nr. ROTTERDAMMER Pagina 4 2A VRIJDAG 3 MAART 196? blijvend goedkoper Nieuiv element Plaats bespreken Gouden en- Z i I veren Hugertotenkruisjes Snelle wagen? Zuinige wagen? (Waarom niet allebei tegelijk? Waarom niet een Simca 1300L? Dan hebt u een wagen waarover een kenner u een heleboel kan zeggen. Heleboel goeds, wei te verstaan. En tien tegen één dat-ie begint over de snelheid en de fel heid en de uitnodigende prijs 'en 't zuinige vervólg. Dan: de vier ruime deuren en het zitcomfort. En de lijn niet te vergetenWaarom geen pure auto- couture voor een lang niet gekke prijs?! Proefrit kost u niets.en verplicht u tot niets. ^bSlMCA SIMCA SIMCA Kleyburgstraat 12, Nieuw-Lekkerland, Telefoon 01848504 SIMCA Prijs en levertijd Toelagen BLIJFT WERELDMERK Naaim.hande! VIVEEN N&aim.handel HARREWIJN Firma KRAMER Fa. A. M. v. d. MAT V Fa. RODENBURG GUNTER SPECIAALZAAK Fa. JAN NEKEMAN Naaim.hande! PEET H00YMANS DEN BRAASEM Speciaalzaak DE WIT'S NAAIMACHINEHUIS MIEP VAN LEEUWEN L00REN DE JONG naaim.handel Fa. W. P. C ELAND Fa. H. HOEVE 7n. Eerste Goudse Naaimachinehandel Hoe vaak Is de aankoop van zo'n luxe Skat boodschaptas van 11.75 uitgesteld... omdat de kinderen vóór gingen of er een groot stuk In huls aangeschaft moest worden... Maar morgen is 't de dag van die huismoeders, die graag zo'n tas willen hebben voor hun bood schappen, of om gezellig en uit- gebreidte winkelen. prachtige Ska! boodschap» tassen, met groot doorlopend voorvak met rits, en door' het uitgekiende model elegant van vorm en -toch veel bergruimte. Morgen zoekt U ze uit,- voor nog géén zes gulden. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze luxe Ska! bood- schaptassen in zwart en b'ruln, voor ROTTERDAM De kwestie van ,,'t Winkeltje" wordt in de loop van maart in de gemeenteraad be sproken. De raad vooraf aan die behandeling de pistool op de borst te zetten is een onverteerbare zaak en maakt die behandeling voor de raad wel zeer moeilijk. In het be- lang van beide partijen zou. ik die behandeling afwachten om te voor komen „dat er een Winkeltje in het kabeltje komt". Met deze mededeling van mr. J. L. Reuder, president bij het kort geding door de cabaretière Ansje van Bran denberg aangespannen tegen de ge meente, was het geding .in feite beëin digd. De behandeling van de zaak in maart met de zekerheid dat voor 1 april debeslissing valt, werd door mr- J. L. Janssen van Raay, die namens de eiseres optrad, ais een nieuw element gezien. Hij voelde er dus wel voor te zwijgen. De beslissing was aan zijn cliënte. Deze trok haar eis in, waarbij zij de ROTTERDAM Burgemeester W. Thomassen en de heer L, Delwaide, schepen van de havenbedrijven in Ant werpen, zullen maandag 13 maart in de Antwerpse Arenbergschouwburg (aanvang 20.30 uur) een discussie hou den over havenpolitiek. Wegens ziekte van de heer Delwaide werd deze - avond op 20 februari uitgesteld. Voorzitter van de discussie zal zijn de heer F- "Wildiers, afgevaardigde be heerder van het Vlaams Economisch Verbond en lid van het bestuur van het Belgisch Comité Benelux. De spre kers zullen antwoorden op vragen van de aanwezigen. hoop uitsprak dat de kwestie nu wer kelijk voor het eind van de maand geregeld zal zijn. „We weten voor 1 april hoe het zit en iedereen heeft dan in vrijheid kunnen beslissen. Het zou jammer zijn door onvoorzichtigheid of gevoeligheid de zaak moeilijk te ma- mee zal willen werken om tot spoedige oplossing te komen". Mr. Janssen van Raay: „Wat u zegt is een nieuwe element en ik heb ér begrip voor. Ik wil er het zwijgen toe eens kan zijn en u vraagt me dat, dan hoop ik dat er geen kinkeltje in het Winekeltjeskabeltje komt en dan trek ik mijn eis wat schoorvoetend maar ghoorzaam in". Mr. F. W. B. baron van Lynden (op tredend namens de gemeente): „Ik van mijn kant zal de gemeente vragen om als het kan de meeste spoed te betrach ten". Mr. Reuder: „Ik hoop dat wij elkaar terugzien maar dan op ander niveau". Ansje v. B.: „Ik hoop dat ik dan laatste brief van wethouder J. Ree horst, die meedeelde dat de zaak in de commissie kunstzaken en financiën in behandeling was, zodat een spoedige bespreking in de raad zeker was. Het kort geding was aangespannen omdat de eiseres zich benadeeld voelde doordat gemaakte afspraken niet wa ren nagekomen. Die afspraken waren gemaakt na haar gunstige eslissing op een verzoek van de gemeente om haar „Winkeltje" van het Haringvliet naar de kelder van D e Doelen over te plaatsen. Op 15 novmber had zij daar, vol gens de eerste afspraken kunnen begin nen. Nu er nogniets gebeurd is, wilde Ansje van Brandenberg zekerheid over het standpunt van de geeente. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vanmiddag, vrijdag, om kwart voor één liep het 5000ste schip de haven binnen. Het is het Duitse Algol (2227 bit), komend van Hamburg en ge laden met stukgoed, dat afmeerde aan Waalhaven NZ. Cargadoor is Wambersie. Vorig Jaar kwam het 5000ste schip op 7 maart: het was de Britse Queensbury. SCHIEDAM Ir. B. Wilton, direk- tfcur van Wilton-Fijenoord - Bronswerk en lid van de raad van bestuur, zal 1 april 25 jaar in dienst van dit bedrijf zijn. Hij begon in 1942 als assistent-be drijfsleider van de machinefabriek van de Dok- en Werfmaatschappij Wil ton-Fijenoord. Nadat de heer Wilton enkele jaren chef van de afdeling werk tuigbouw was geweest, werd hij in 1951 benoemd tot direktéur. In, de kantine van het hoofdkantoor zal 31 maart van 16 tot 17.30 uur voor relaties en vrienden gelegenheid zijn de jubilaris geluk te wensen. N deze korte dialoog schaarde ieder zich welgemoed rond de maquette van het nieuwe Winkeltje naar het scheen vaste overtuiging dat het er komt. president vrijwel overeen met de Uit van 30 jaar geleden - Aluntinium-opeisching in Duitschland. In Duilscliland worden alle voorwerpen van aluminium, ook huishoudelijke, ont eigend. De inbeslagneming zal voor vele huisvrouwen hoogst onaangenaam zijn, aangezien zij zich bij de tegenwoordige dure prijzen van ander kookgerei zullen moeten voorzien. als hanger, broche en dasspeld. JUWELIER Nw. Binnenweg 397 Rotterdam Zwartjanstraat 85 Rotterdam Mgr. Nolenslaan 512 Schiedam (Van onze schcepvaartredakteur) ROTTERDAM De Engelse rederij P. and O. heeft met de glanzend witte vrachtvaarder Strathardle een snelle vrachtdienst (Strath Express-dienst) ge opend tussen West-Europa en het Ver re Oosten. Dit schip eerste van een serie van drie loste van woensdag op donderdag enkele duizenden tonnen lading bij de NV Internationale Stuwa door Maatschappij T. cn G. Gibb aap de Waalhaven. De Strathardle deed Rotterdam als allereerste Westeuropese haven aan. Het schip kwam op de eerste reis van Japan, waar het gebouwd is op de werf van Mitsui in Tamano. Ondanks SIMCA 1300L f 7330.- WOW NEQIRUNO N.V. ver-u Dealer voor Roterdam r.m., .Capelle a. d. IJssei, Krimpen a. d. IJssel, Krimpen a. d. Lek, Lekkerkerk en BerkeI/Kodenr|js. 5 servicepunten in Rotterdam. afd. Verkoop: Kipstraat/hoek Groenendaal. Telefoon 131683 Groothandeisgebouw Stationsplein 45 Telefoon 119705 jv Voor Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Oud-Alblas, Bleskensgraaf A Voor Leerdam - Cnlemborg - Geldermalsen - Vlanen e.o.: SIMCA Kerkstraat 29 Telefoon 03455—1603—1918 TRICHT. Noordwa! 81-85 Telefoon 03451—2021 LEERDAM, ('s zondags gesloten). Voor Maassluis: TAANSTRAAT 3-13 Telefoon 01899—2282. MAASSLUIS een. zware storm in, de Middellandse Zee heeft de Strathardle op het :traject Hongkong Rotterdam voor vracht schepen een nieuw - rekord geboekt:, slechts 21 dagen. Gemiddeld loopt het schip ruim 24 mijl per uur! De Strathardle en de twee zusterschepen (Strathbrora.en Strathco- nen, resp. deze maand en in juni in de vaart) zijn speciaal ontworpen om alle mogelijke soorten lading te vervoeren: vanaf vers fruit en textielwaren tot chemische produkten, vloeibare lading en containers. Op speciale wagendek- ken is plaats voor ruim 60 auto's. Een stabilisatorsysteem (tegen slingerin gen) beschermt de kos hare ladingen tegen beschadigingen. De 14.000 tons schepen zijn genoemd naar een wereldberoemde klasse passa giersschepen die de P. and O. voor de oorlog had varen. Het waren de eerste schepen van de maatschappij die in de kleuren wit met lichtgele schoorstenen werden uitgevoerd i.p.v. de vroegere kleuren zwart en steenkleurige boven bouw. De P. and O. heeft de drie schepen in Japan besteld vanwege de prijs (on geveer 20 procent goedkoper dan in Europa) en de snelle levertijd: kielleg ging juni 1966 en proefvaart in januari j.l. De schepen die ongeveer 20 mil joen gulden elk kosten zijn de mo dernste in hun soort De Strath Express-dienst (waarin Rotterdam de eerste thuishaven en de laatste haven op de uitreis is) zorgt met twee andere diensten, de Japan Express en de Japan Mail-dienst, voor een snelle verbinding tussen het Verre Oosten en West-Europa. De ruim 171 meter lange en ruim 24 meter brede schepen, zijn uitgerust met elektrohydraulische kranen van 5 ton boven alle luiken alsmede een elek trohydraulische kraan van 15 on en twee zelfde laadbomen vaii 15 en 30 ton. jde P. and O. heeft sinds de laatste oorlog 200 nieuwe schepen aan haar vloot de grootste ter wereld 1 toe gevoegd. Momenteel heeft de ïederij 14 schepen met een waarde van. 350 miljoen gulden in aanbouw. Daarvan zijn er 10 van 619.000 ton in Japan besteld. Mitsui heeft bijna 85 proeent van deze opdrachten. De P. and O. groep telt thans onge veer 300 schepen, waaronder elf passa giersschepen van totaal 312.000 ton. Jaarlijks vervoert de rederij een mil joen passagiers en ruim 10 miljoen ton vracht. ROTTERDAM Er zijn zo van die werken in de klavier literatuur, die de pianisten bij het samenstel' len van hun concertprogramma's stelselmatig uit de weg gaan. Niet zo zeer vanwege de technische moeilijkheid (die speelt in de te genwoordige concertpraktijk nau welijks een rol) als wel om de ge ringe toegankelijkheid bij een pu bliek, waarvan veel aandacht en geconcentreerd luisteren wordt verlangt in verband met de zeer lange speelduur. In de oude piano- literatuur komt men twee van die werken tegen: de Goldberg-varia- ties van Bach en de Diabelli-varia ties van Beethoven. Laatstgenoemde compositie ontstond nog na de laatste klaviersonate. De uit gever Diabelli had een walsthema inge zonden aan verschillende componisten met Jiet verzoek hierover een variatie te schrijven. Bij Beethoven werden het er niet minder dan drieëndertig, die een uitvoeringsduur van drie kwar tier vergen. Beethoven heeft zich bij het compo neren van deze variatiereeks niet de minste moeite gegeven om het bevat tingsvermogen van het publiek enigszins tegemoet te komen. Zelfs in de plaatsing van langzame en snelle variaties in de serie gaat de componist hoogst oneconomisch te werk. Modula ties (een enkele maal brengt een varia tie in mineur enige afwisseling) naar andere toonsoorten zijn er niet bij. Het is alles C-dur wat de klok slaat. Maar toch, wie dit late Beethoven- werk kent en goed in zich heeft opge nomen, ontkomt niet aan de machtige greep die de componist reeds eerder met zijn laatste klaviersonate deed. Po pulair zoals bijvoorbeeld -een Mondscheinsonate zal deze muziek ech ter nooit worden. Tijdens zijn donderdagavond voor de leden van de Rotterdamsche Kunstkring in de goed bezette Doelen gegeven Beethoven-concert, heeft Piet Veenstra behalve de sonate in F. opus 10 no. 2 en de sonate appassionata opus 57 op zijn programma een plaats ingeruimd voor de Diabelli-variaties: Eigenlijk is zoiets een waagstuk. Men weet nooit van te voren hoe een publiek reageert op een compositie met een speelduur van drie kwartier, en de eisen die aan een uitvoerend kunstenaar worden 'gesteld, niet alleen technisch maar vooral ook psychisch, zijn dermate groot, dat men zich wel sterk tot deze muziek moet aangetrok ken voelen om een niet te onderschat ten risico te durven nemen. Piet Veenstra heeft met zijn voor dracht van de Diabelli-variaties een opmerkelijk succes geboekt. Praktisch zonder enige geheugenstoring (een klei ne vergissing in het begin werd onmid dellijk gecorrigeerd), sterk geconcen treerd, in technisch opzicht uitstekend verzorgd, muzikaal en met een voor treffelijk begrip omtrent de klavierstijl van Beethoven, werd de zware opgave, die de concertgever zich had gesteld, op succesvolle wijze volbracht. Ook in de beide genoemde sonates gaf Veenstra blijk van zijn goede instelling ten opzichte van het kla- vier-oeuvre van Beethoven, dat hem blijkbaar na aan het hart ligt. Het is te hopen, dat de leiding van ons ste delijk orkest hem nu eindelijk eens een goede kans biedt voor een so listisch optreden. Het is toch eigen lijk al te gek, dat de-meest talentvol le Rotterdamse pianisten, waartoe Veenstra zeker moet worden gere kend, praktisch niet aan bod komen om met orkest te concerteren. W.H.W. OTTERDAM In totaal zul len voor 383 ambtenaren, ver bonden aan de gasfabriek Keile- haven en Feijenoord, in verband met de omschakeling op aardgas, bijzondere regelingen moeten wor den getroffen, aldus blijkt uit een voorstel van B. en W. aan de ge meenteraad. Dit voorstel komt uiteraard niet als een verrassing: reeds toen jaren gele den werd besloten, dat het aardgas door geheel Nederland zou worden ge distribueerd en dus de productie van de diverse gasfabrieken geleidelijk aan zou worden gestaakt, wist men, dat ook in Rotterdam een groot aantal mensen bij het gemeente-energiebe drijf met ontslag zou moeten gaan of ander werk zou moeten krijgen. In december werkten in de gasfa briek aan de Keilehaven 323 en in de gasfabriek Feijenoord 60 ambtenaren. B. en W. verwachten dat onmiddellijk na het thans lopende winterseizoen met de inkrimping van de personeels sterkte een begin zal moeten worden gemaakt. Van de 323 aan de fabriek Keileha ven verbonden ambtenaren zullen er nog 93 tijdelijk beschikbaar moeten blijven ten behoeve ,van de gasdistribu tie, de bouw van verdelingsinstallaties en met het oog op het nog voorlopig mei 1968 van de fabrieken Keilehaven en Feijenoord tezamen ongeveer twee honderd ambtenaren moeten afvloeien. Volgens deze. regeling krijgen de be trokken ambtenaren bij hun ontslag en dientengevolge plaatsing in de amb- tenarenreserve niet alleen een wacht geld gelijk aan de volledige jaarwed de, maar er zijn ook bepalingen in de regelingen opgenomen betreffende de vergoedingen wegens ploegendienst en de ongeriefstoelage. Wordt een ambtenaar bij her plaatsing aangesteld in een functie waaraan geen bijzondere vergoeding- of toelage is verbonden, dan komt de betrokkene in aanmerking voor een aflopende garantietoelage, die voor elk jaar waarover de vergoe ding of toelage gold, gedurende drie weken bet volledige bedrag daarvan en gedurende drie weke» vijftig pro cent daarvan bedraagt. Ook indien bij herplaatsing er een ploegendienst- vergoeding of ongeriefstoelage is, die lager is dan die welke betrokkene vroeger had, is een overbruggingstoe lage mogelijk. B. en V/, tekenen bij hun voorstel aan, dat de in de centrale commissie van overleg deelnemende personeelsor ganisaties en de raadscommissies voor de algemene personeelszaken, zich met bedrijfsklaar houden van de gasinstal- deze regeling kunnen verenigen, maar dat de aan het centraal overleg deelne mende personeelsorganisaties de garan tietoelage termijn van drie weken gaar ne zagen uitgebreid tot één maand of deze termijn met nogmaals drie weken graag zagen uitgebreid, voor welke ex tra-drie weken 25 procent van de eer tijds genoten vergoeding zou gelden. Deze suggestie kunnen B. en W. niet overnemen met het oog op het reeds zeer belangrijke verschil tussen de spe- cia3l ontworpen gas-regeling en de normale wachtgeldregeling. De kosten van de bijzondere -voorzie ningen kunnen nu nog niet nauwkeu rig worden geraamd. B. en W. menen dat deze kosten belangrijk zullen wor den beïnvloed door de mogelijkheid én het tempo van herplaatsing van betrok ken ambtenaren. De kosten komen ten laste van de begroting van het gemeen te-energiebedrijf. laties voor het geval er storing op> treedt in de omvormingsapparatuur van de gasfabriek Feijenoord. Van de 230 overblij venden zullen er ongeveer 160 in een andere functie kunnen worden herplaatst. Twintig buitenlandse krachten zullen geleidelijk voor ontslag in aanmerking komen. De vijftig overigen zullen op wacht geld kunnen worden geplaatst volgens de speciaal voor de bij het gemeente energiebedrijf afvloeiende ambtenaren is ontworpen. Uiteindelijk zullen na 1 ROTTERDAM'— De politie heeft de 30-jarige afsnijder P. S. en de slager W. d. R. (31) aangehouden. Donderdag middag waren ze gesignaleerd toen ze aan een auto stonden, te sleutelen. Op de Bergse Linker Rottekade zijn ze ge post. In hun auto zijn onderdelen en accessoires gevonden die ze hadden gestolen. 33 de Waall fer9e,e=e nieuwe 9e°„ ^qqO tot za.u nerSoneoauw Rli (Vim een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Mr. A. R. Jolles, vice-president en politierechter bij de RoRotterdamse rechtbank, heeft woensdag vol afgrijzen zijn eigen ge laat aanschouwd. Niet in het echt weliswaar, maar op een tekening in de Volkskrant, en die beviel hem he lemaal niet. Dat zei hij vrijdag, toen hij als politierechter bij de behandeling van een zaak voordeed hoe iemand met een zaklantaarn had geschenen. Hij maakte ervoor gebruik van zijn hou ten Immer en daarbij trof hem de overeenkomst met zijn houding van dinsdag j.l., toen hij als president de zaait behandelde van de bankover val in de Prins Alexanderpolder. Op een gegeven moment toonde hij toen een pistool, dat bij de overval was gebruikt, en dat moment had de te kenaar van de Volkskrant vereeuwigd. Niet naar mr. Jolles' zin echter, want'vrijdag zei hij tot de pers: .flebt it die tekening in de Volles- krant gezienVerschrikkelijk! Ik ga geloof ik een aanklacht indienen, ik leek net een aap." (Wij meten niet of de politierech ter alleen maar een grap of een grap- met-ernstige-ondertoon maakte, maar mocht hij bezorgd zijn, wij kunnen hem gerust stellen: hij heeft niets teeg van een aap. En de tekening Die vertoont inderdaad wel enige trekken van 's rechters gelaal, maar de dierlijke elementen daarin zijn niet overeenkomstig de werkelijkheid redactie). AMSTERDAM De Nederiandsche Bank meldt dat zij om de hoge rentekosten van door Nederlandse ex porteurs te verlenen kredieten, van 5 jaar of langer te verlichten met de banken een exportfinancieringsrege- ling heeft getroffen. Zij verklaart hierbij wissels en pro messen met betrekking tot dergelijke kredieten in beginsel beleenbaar en discontabel. Dit geldt alleen voor pa pier in guldens met ten hoogste 5 jaar resp. 105 dagen resterende looptijd. De Nederiandsche Bank berekent het officiële tarief van het ogenblik. Hierdoor zijn de banken in staat een lagere rente te berekenen. De rege ling heeft een maximum van 200 miljoen. In de eerste plaats zijn kre- dieten bedoeld waarvan betalings risico's zijn verzekerd bij de Neder landse Credietverzekering Mij. iBejirasttSrssSSa WMf!ET58MïSIi Alfsffl it uteris nifeaié krot to» «WEffl&UUOSUGflï FIDOS ÏÖI-20ZA8 j#5%£rl:raUeMFfi4oi _Wi-jijHJIMrf348*v FRI00R N.V., DEN HA AG,.TEL. 070-33235.0 Ringdijk 15 Tel. 01896-2755 RIDDERKERK Kerkbuurt 180 Tel. 01340—2854 SLEEDRECHT Verl. W. Parallelweg 72 Tel. 01850—25203 ZWIJNDBBCHT Dam' 22 Tel. .01831—205 ASKED O v.Dorpsstraat 54 Tel. W028.99.25 OVERS CHIE—-Rotterdam Strevelsweg 121b Tel. 010—27.05.62 ROTTERDAM Lusthofstraat 53 Tel. 010—12.27.14 en Sam. Esmelerpleln 9 Tel. OIO—20.32.12 ROTTERDAM' (Alexlpoldrr) Binnenban 176 Tel. 010—16.31.89 HOOGVLIET—Rotterdam 010—24.41.56 le Pynackerstraat 145 Tel ROTTERDAM Meent 23 Tel. 010-11.23.81 ROTTERDAM N'aaimacliinehuls Hoogstraat 10 Tel. 010—26.97.37 SCHIEDAM Korte Hoogstraat 27 Tel. 010—34^3.10 VLAARDINGEN Stadhuisstraat 7—11 Tel. 01823—2431 SCHOONHOVEN Ring 7 - Tel. 01887—381 ABBENBROEK Voorstraat 29 Tel. 01865—436 NX'MANSDORP Lange Tiendeweg 71 GOUDA Tel. 013203488'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1