Nieuwland: wijk moet gemeenschap worden Kethelse kerk ondergaat interne restauratie Brand bij de Vegla legt loods in as Waarom geen loopbrug oi) Van Haarenlaan? T.Y Informatie Jeugdige krakers voor rechtbank Beroep op tweede predikant is uitgebracht Bejaarde vrouw aangereden ian janssen Sterke groei Politieke Jongeren houden vergadering SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN B EN W nr. ROTTERDAMMER WOENSDAG 3 MAART 196' MODERNE MAN FORTEX GEKLEED! Fort» beeft een gefieel eigen stijf nor de moderne man, dis veet wat bij vil. ftria liernidcledinc sarkrüntaar bil Programma VOOR ALLE KLASSEN VOOR DE CURSUS 1967-1968 INGAANDE 14 AUGUSTUS 1967 op DINSDAG 14 MAART a.s. van 16.15-17.30 uur en van 19.00-20.30 uur Indien ds. Verwaal het beroep voor de tweede predikantspiaats zou aannemen kan hij direct aan de slag. Vooral in de nieuwe wij ken wachten hem huisbezoek en catechisaties en ook het nieuwe hervormde bejaardenhuis Spa- land zal veel van zijn tijd- en aan dacht vragen, - .en dagelijks Vereniging voor Bijzonder Chr. Schoolonderwijs Vlaardingen Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Vlaardingen GEWOON LACER ONDERWIJS: GEWOON LAGER ONDERWIJS: Balatred „vinyl-op-vilt" heeft de praktische voordelen van harde vloerbedekking... plus de behage- lijke1 eigenschappen van zacht tapijt. 't Is slijtvast vinyl op verend vilt! Uw woninginrichter levert het in banen van 200 cm breed. In vijf kwaliteiten van 9,25 tot 13,50 per vierkante meter. Zeven heel mooie, heel gezellige dessins en vele, vele prachtige kleuren. (Ja - u kunt mooi com bineren met Balatred!) Koop het nu. U heeft er jlren plezier van. Balatred vanavond op uw T.V. BALATRED Eenproduktvan Ralamundi Nederland N.V. - Huizen NJI KLEUTERONDERWIJS: KLEUTERONDERWIJS: Een Nirusda-stoffilter betekent minder: vuile plafonds en schonere lucht WALAspeQiaal.hu is onderjurk met mooie kantgaraering aan bustevorm, goed afklederrd model. Een prachtige (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een stadswijk moet eigenlijk een levende gemeenschap vor men en onderlinge vriendschap moet daarin centraal worden gesteld. Dit vinden enkele Nieuwland-bewoners, die nu hun best willen gaan doen voor de wijkgedachte. De heren W. Buurman, C. Nater, G. Rens, J. Ruseier, M. Slavenburg en H. Timmers organiseren daarom vrijdag 17 maart 's avonds om 8 'uur in het Wijkcentrum Nieuwland aan het Dr. Wibautplein een openbare bijeen komst Op-deze contactavond, die een gezel lig-en onofficieel karakter zai -dragen, wil men de plannen uitvoerig bespre ken. Het moet vooral een „praat avond" worden, waarbij iedereen met Ideeën en suggesties kan komen en waar men natuurlijk ook vragen kan stellen. Als er belangstelling genoeg is, wil len de initiatiefnemers dezelfde avond een voorlopig werkprogram opstellen en tot een bepaalde organisatorische vormgeving komen. zijn Hammondorgel zal voor de muzi kale omlijsting zorgen. De eerste onkostenfinanciert de Schiedamse Gemeenschap. Natuurlijk zal men bij de activiteiten het allereerst denken aan de vele problemen van de opgroeiende jeugd. Wellicht moeten er voor de jongens, die willen voetballen enkele voetbalveldjes worden aangelegd of speeltuinen komen. Een andere vraag is, hoe en waar de oudere jeugd opgevangen kan wor den. Maar ook voor de oudere bewoners van Nieuwland wil men iets gaan doffi. Niet alieen voor de bejaarden, maar vooralook voor de mensen van middelbare leeftijd. De vijfti gers bijvoorbeeld, die zich dikwijls een vergeten leeftijdsgroep gevoelen, want, zeggen ze, er wordt wel aan jeugd en ouderdom gedacht, maar niet aan ons. Vanzelfsprekend gaat men ook contact met organisaties en kerkgenoot.^chap- pen zoeken. Men wil namelijk de ba sis zo breed mogelijk leggen. Maar men gaat niet aan „kleur" doen, want het uitgangspunt blijft het stre ven naar een manifestatie van bur gers en spontane zelfwerkzaamheid uit de gehele bevolking. Voorlopig heeft de heer H. Timmers, Damlaan 26, tel. 26 63 76, het secreta riaat op zich genomen. Bij hem kan men alle gewenste inlichtingen over het wijkgedachteplan krijgen. met brede kantstrook, in bleu,-rose en.wit, normaal 4.95 slechts 3 dagen ais bijzonder extra Kroon koopje 2 3tuks voor f6,— in alie 20 filialen van KORTE HOOGSTRAAT 11 a Tel. 34.61.51 VLAARDINGEN Hoofdinspecteur van politie H. Wil-! lems van Beveren zal spreken over „de wijkagent", de heer J. H. Freder- iks, voorzitter van „Het Singelkwar tier", zai een babbeltje over zijn vere niging houden en Stef Meeder met ét ROTTERDAM Een reorganisatie bil Guit Oil (Nederland) NV heelt geleld tot een verdeling van het land In twee distrie ten. Met Ingang van maart zal de heer X- H. Eeuving het district Oost onder zijn hoe-' de krijgen (zijn standplaats Is Deventert. de heer M. G. Edens zal ln Schiedam de soepter zwaaien over district West. De oude hervormde kerk van Kethel krijgt als onderdeel van de interne restauratie o.m. een nieuwe vloer. Onmiddellijk na de voorlopige sluiting van het gebouw werd hiermee een be gin gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) ji SCHIEDAM Nog vrij onver- ij wacht' is maandag een Begin ge- maakt met de interne' restauratie jj van de oude hervormde'kérk van-1 voormalig Kethel. Het verouderde 1 kerkmeubilair is al verwijderd, .1 zodat het eigenlijke werk gisteren 1 kon beginnen. Zondag leidde dc plaatselijke predi kant ds. W. Vons voorlopig dc laatste kerkdienst. Hij deelde mee dat maan dag met de restauratie zou Worden be gonnen en dat diensten tót nader or der in het gebouw De Ranki worden gehouden. 'De interne verbouwing' vgfh.'dë Kë-' thelse kerk stond al lang op'het pro gramma. Reeds in 1929 werd.het .exte neur gerestaureerd, wat veel geld heeft gekost De laatste -jaren vooral beantwoordt, het inwendige - -van het kerkgebouw niet meer aan de eisen van deze tijd; Er werd een restauratie plan ontworpen, dat de nodige goed- I keuringen verkreeg; o. a. van Monu-' I mentenzorg; want de kérkvan Kethel I staat op de bekende lijst. v hoofd- de heer' H. Woirngobr hoofd de heer 'W. 'Andriésse hoofd de heer' H. C. Vós hoofd de heer Bi F.' j- Brilman Köofd de heer P. v. d. Berg hoofd de heer D.' van Rijn hoofd de heer M. J. Slagboom hoofd.de heer H_'. A Schóonfeld hoofd de heer L. P. Verschoor hoofd de héér D. G. 'Bijl hoofd de heer N. K. Edelschaap hoofd -de heer L. Stapel Maar voor ér getimmerd kon worden, 'moest eerst Het, meubi lair: eruit. Ook de stoel van de praeses SCHIEDAM De .72-jarige,-me-! vrouw E. de R. is dinsdagmiddag.aan gereden door derautovan de;24-jarige C, L. S., op de Jioek van de Willem de ïZwijgerlaan-Stadhoüderslaan.1 De vrouw verleende -geen voorrang eii werd met een hoofdwond naar de Dr. Noletstichting. gebracht J ,,;v .-r. De vierjarige Peter Knïpsch.eet stak- dinsdagmiddag .fussen fwée ge parkeerde Wagens onverhoeds -- over. Hij werd gegrepen door eéni;: brom fiets, van de 53Tjarigë P. M.',D,e'jongen liep een bloedneus'-eii ënk'eBe* hoofd wonden op -die tér plaatse -konden worden behandeld;; Hét.' ongeluk ;gë-; beurde op de' Nieuwe 'Damlaan.-j De sterke uitbreiding van Kethel, waartoe onder meer Spaland erf Woud- hoek en de niéuwe Schiedamse woon wijk Groenoord behoren, heeft een forse groei van hot kerkelijk ledental veroorzaakt. Daarom zal in de tóe- komst een tweede kerkzeker nodig zijn, al weet men nu nog niet waar die moet worden gebouwd. Uiteraard is ook de financiering van de kerkbouw een probleem. - Nog eerder is hervormd Kethel toe aan een predikant, want binnen een tijdsbestek van slechts enkele jaren is de gemeente verdubbeld. De kerke- raad heeft reeds een beroep uitge bracht op ds.-E. Verwaal te Lith en Oyen in Noord-Brabant. brandweer het vuur omstreeks 13.40 uur onder controle. De schade wordt geraamd op 250.000. Bij de brand,, die vermoedelijk ont stond door het achteloos weggooien van een sigarettepeuk, werd niemand gewond. (Van een onzer verslaggevers) r SCHIEDAM De stenen loods op het terrein van de Verenigde Glas fabrieken nan de Boitenhavenweg is bij de brand van gistermiddag geheel verloren gegaan. Ruim vierhonderd ton kartonnen verpakkingsmateriaal werd een prooi der vlammen. De brandweer heeft het vuur met vijftien stralen bestreden. Door snel ingrjjpen wist zij te voorkomen dat de vlammen oversloegen /op een grote voorraad houten kratten die op het terrein stond. Zoals gisteren nog in een deel onzer edities kon worden gemeld had de (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Politiek Jonge ren Contact „Schiedam" houdt donder dagavond,: 20 uur in" het [stadhuis een vergadering. Het socialistische raadslid P. Boschman leidt deze bijeenkomst De JÖKVP houdt een inleiding over het onderwerp; „Aanpak van de werk loosheid door-de regering". Stadhuis: Politiek Jóngeren Contact, ver gadering, 20. Bijkantoor „bë Rotterdammer'!, Lange uitsluitend redactiezakén, tel. 263954, bjj.g. U558Ï, b.g.g. 346619. 13^tef «2400 2°r?lnS: Dr' Zametlhofstraat Belangrijke'telefoonnummers: Alarm poli- GD 2M-80264666' 'Brandweer 269218. G;G. eri fp°'i?eek.- Nieuwland, 'Dr. Wibautplein 17. Da Costaschool, Burg. Pruissingel 122, hoofd de heer K. W. Netten. Van Kampeiischopl, .Waalstraat27, hoofd de heer J.-J. Sleeboom. J. P. v. d. Schaarschool, Wilhelminastraat 19, hoofd de heer A. Kalden. Prinses Wilfaelinlnaschool, Floresiaan 1, hoofd de heer P. v. d, Wildt. De inschrijving dient te geschieden in de school waarvoor de kinderen worden aange meld. leerlingen voor klas 1 van de lagere school moeten vóór 1 oktober a.s. zes jaar zijn. Verzoeke trouwboekje mede te brengen. Dr. E Bavinckschool, Burg. Pruissingel 124, :hoofd de heer L. de Kam. Dr.' Abr. Kuypersefcool, Boslaan 1, hoofd de heer M. Daleboudt, De inschrijving dient te" geschiedenin dè school waarvoor de kinderen worden aange meld. Leerlingen voor klas 1 van de lagere school moeten vóór 1 oktober a.s. zes jaar zijn. Verzoeke trouwboekje mede te brengen. Op elke dag na schooltijd is er gelegenheid voor de aangifte van leerlingen: Prinses Beatrixsehooi, Thorbeckestraat 1, hoofd mej. E. Langbroek. Van deze school is één klas gehuisvest in de Rehobothkerk, Billitonlaan. Prinses Irenekleuterschool, Westnicuwland 25, hoofd mej. A. den Duik. Prinses Margrietkleuterschool, Wilhelmina straat 19, hoofd mej. J. Koalsie. Oranje Nassaukleuterschool, Willem Pijper straat 1, hoofd mej. J. W. Jacobs. Namen het Bestuur: Ir. H. J. H. SMEENK. voorzitter. H. v. d. VORM, secretaris. Op elke dag na schooltijd is er gelegenheid voor de aangifte van leerlingen: Dr. EL Bavinckkleuferschooi, Gr. v. Prtnstergr- straat 2a, hoofd mej. M. Doelman. Koningin Emmakienterschooi, Emipastraat 45. hoofd mej. M. W. Broek. Van deze school is cén klas gehuisvest in de Mr. J. Terpstraschool, Chrysantstraat 7. Kleuterschool, Prins Hendrikstraat 152a,. hoofd mej. P. den Draak. Namens het Bestuur: Ir. H. W. MOLL, voorzitter. A. SCHRAVESANDE. secretaris.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1