iike functionaris in het verzet niet wel itieman zilveren AGENDA GLAS Chauffeur reed door rode stoplichten Man voor gulden meer hoger beroep m Teamleider van de ANWB zegt: „Goed licht geeft meer zicht Waterwegrayon biedt ruime werkkansen GEVULD! Fietspad was een botsbaan Nijverheidsstr. 28 GEMEENTE SCHIEDAM VERPLEEGHULPEN Meisje gewond bij val van bromfiets De Vonk" wordt een echte CJVsociëteit Fabriek van NV Kreber bijna klaar Werklozen van elders tonen weinig animo Containerschip voor SSM Burgerlijke stand BEZOEK „GOED KAMP" BEZOEK „GOED KAMP" Loopbaan Lezing over Suriname C.V. GLASTECHNIEK Plank trof jongen die hielp verhuizen Damesgoed gestolen Op Burgemeester van Haarenlaati Functies Dronken achter stuur GUWENBROEK'S MEUBELFABRIEK N.V. ASSISTENTE-SECRETARESSE pi; bqtterdammer (Van een onzer verslaggevers) GCHIEDAM Woènsdagmor- gen werd hoofdinspecteur J. J. Knook in de kantine van het hoofdbureau van politie gehuldigd tvegèns het feit, dat hij een kwart eeuw geleden bij de Schiedamse politie in dienst trad. Dè kantine was tot dé laatste plaats bezet, het politie-bahdje „De Optimis ten" spèelde en de stemming was feestélijk. Vandaag, i .ett morgen en dagelijks 3e INDUSTRIESTRAAT 11 "TELEFOON 34775 Geen excuus Kiezen BUITENLANDERS GEMEENSCHAPPELIJK ADMINISTRATIEKANTOOR ONS DISTRICTSKANTOOR VERPLAATST van Fransenstraat 31 naar VLAARDINGEN In verband met de verhuizing verzoeken wij eventueel bezoek of telefonisch kontakt zo mogelijk uit te stellen tot na maandag. Pagina 5 DONDERDAG 9 MAART 1967 CAMPING SHOW u' ftf real Hflrmoèie. SehiedJirtöèweg r.irt Stadsgehoorzaal, op 7, a, 9 cm 10 van 10—22, uur. Vrijdag 10 Waart tot.Suur. «„i.ke gelegenheid em u op de nltuwat» kampeerenufje* te oriënteren. Zeer «peclale aanbiedingen. tMOUS CAMPING HOOGSTRAAT )J2 fStEFÓON 349353 VLAARDINGEN gcHIEDAM De twintigjarige Auk jé B. uil VIaardingen, dié vannacht als auopMsagiere meereed op de bromfiets via dè 19-jarige Vlaardtoger J. Van jtr'S» Is ernstig gewond toen de brom- fiets ter hoogte van het benzinestation «j de RotteïdamSedljk tegèn èén ijié- rtn paaltje reed en vervolgens Over dé top Sloeg. VSft der S. zelf liep geen letsel op. jaar bet meisje tverd tegen het weg dek geslingerd waar zij bewtlsieloos Weel liggen. De GGD bracht haar ter behandeling naar het Holy-zaeken- huis. f Op de hoek Bi.rg. Knappert- [am-Warande botsten woensdagmor gen de personenauto van de 50-jarige aannemer L. W. tegen een bromfiets( béstuur dooi- de 52-jarige Rotterdamse jnetselaar E. L. De autobestuurder had geen voorrang verleend. Dè metselaar Wak zijn knieschijf en kreeg een vleeswofid aan zijn linker been. De GGD bracht de man vöór eerste hulpverlening naar hét Gemèen- teziekènhüis, waar vandaan hij" voor Verdere behandeling naar het Bergweg- ziekenhuis in Rotterdam werd ge bracht De auto werd ernstig, de brom fiets licht beschadigd. CAMPING SHOW !n de zaal Harmonie, Schledamseweg raait Stadsgehoorzaal, op 7. f> en 10 Mtórt van 10—22 uür. Vrijdag 10 maart tot 4 uur. ilnlike gelegenheid om u op de nieuwste fcunpeersnufjes té oriënteren. EMOUS CAMPING HÓOGSTRAA? 82 IBLEFOOK 340353 VLAAHDINQEN Onder de aanwèzigen bevonden zich de gemeente-secretaris mr. J. Blok en echtgenote en de dames Coppoolse en HoutmSP (van Veilig Verkeer) en de Keer Desbouvie van het Rode "Kruis. Hoofdinspecteur C. van der Haagen Zei in een geestig, badinerend betoog, dat geheel was afgestemd op het justi tiële bégrip van het proces verbaal (de hèer Knook is namelijk chef afde ling recherche), dat de staat van inlich ting van dejubilaris onder meer ver meldt, dat hij principieel eh stand vastig is, zonder evenwel tot starheid te vervallen. Zakelijk in het zakelijk èn menselijk in het menselijke. Tot samenwerking met een grote S was de juiblaris altijd bereid. De heer Van der Haagen overhandig de de zilveren politieman een pech- iamp en mevrouw Knook kreeg bloe men. Strihuk: Politiek Jongeren Contact, ver- ladeiiüg. 2». Sportfondsenbad: s'.Z.C. i», Polówedstrijrt, Wéreld Jeugd ToémöOl kceótnim Nieuwland: H.B.s. ver., lui Sporthal Margriet: Mafhtndbal. 20. Wijkcentrum Nleuwlan der Ons", feestavond..20. „On- ope- zikkendragershutsje: Tentoonstelling, Ding. to. Bijkantoor -De Rotterdammer". Lange Ksrkstr. 82, uitsluitend redaciletaken, tel. «SM, b.g.g. 115588. b.g.Jt. 346619. Klachten bèrorglng: Er. Zamenhofslraal UK lel. 152400, Belangrijke telefoonnummers:Alarm poll- He.-tel. 264666. Brandweer 262218, G.G. en G.D. 269250. 'Apotheek: Nteuwland. Dr. Wtbautpléln 17, ld 267532. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op de ledenvergade ring van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond, afdeling Centrum, die donderdag 16 maart 's avonds 20 uur in het Gereformeerde Jeugdhuis wordt gehouden, spreekt de heer K. C. van der Giessen uit Haarlem over „Me dische nood in tropenlanden". Na de pauze wordt een kleurengeluldsfilm vertoond, getiteld: Land en volk van Suriname. Op 27 april wordt in gebouw „Irene" het jaarfeest gehouden. Ieder lid kan een pakje maken voor -de verloting op het jaarfeest, om de kosten van het 45-jarig jubileum in oktober te dek ken. Op 24 mei houdt ds. G. Biesbroek uit Vlaardingen een causerie over: Sec ten. VOOR NAAR VLAARDINGEN De achtjarige Gerrit Middelbosch is woensdagmiddag in de Jan Steenstraat ernstig gewond geraakt door een stuk hout dat op zijn hoofd terecht kwam. De jongen hielp zijn buurman bij het verhuizen. Bij het aan een touw laten zakken van een bundeltje hout raakte een plank los, die tegen het hoofd van de jóngen sloeg. Met ernsti ge hoofdwonden is hij naar het Holy- ziekenhuis - vervoerd en vervolgens naar het Dijkzigtziekenhuis in Rotter dam, waar hij werd opgenomen. SCHIEDAM Uit de tuin van me vrouw D.V. aan de Daltonstraat 14b is woensdag een aantal stukken dameslin gerie ontvreemd, die aan een waslijn hingen te drogen. Het vermiste verte genwoordigt een waarde van 65. Commissaris K. Rijp'ma releveerde de voornaamste data uit de loopbaan van dé jubilaris. Op 8 maart 1942 kwam de heer Knook (47) bij de Schie damse politie. „Op jeugdige leeftijd ging hij bij het: VerzetDe maquette in de gang van het politiebureau herinnert eraan, dat twaalf politiemannen door dè .bezetter werden weggevoerd.. Dan breekt in 1944 de heer Knook door de vijandige linies en voegt-zdch bij de geallieerden. In 1945 zag men hem -terug bij de Schiedamse politie. In januari. 1946 werd hij inspecteur 3e klasse. Van 1946 tot 1950 was hij als militair ^in diensten Indónesië.jNa zijn terugkéet'-wètd h'lj -benoemd;-als reserve-majoor buiten, dienst bij de marechaussee. Op 1 januari 2951 werd hij bevorderd tot inspecteur 2e klas se. Een tijdlang had hij een functie bij de afdeling Verkeer Hij kwam later bij de justitiële afdeling, waarvan hij tegenwoordig 'het hoofd is. (Van eenmedewerker) SCHIEDAM De Rotterdamse chauf feur W. J. A. D„ heeft tich woèmsdag- «wt*en voor de kantonrechter móeten Ttraatwoórdden omdat hi), met afin vrachtauto op de Burgemeester Van Hureulaan goor het rode stoplicht was treden. Bovendien had hi) geen voor lang verleend aan het jongetje dat op Est moment overstak op het zebrapad. Uit het procesverbaal bleek dat D. met vrijwel onbeperkte snelheid was door- iereden. Het jongetje kon gelukkig nog Pet bijtijds achteruit springen. »Bt heb geen voetganger geilen", begon D. „U hebt hem niet eens gezien?", vroeg mr. W. E. van Vloten, „wat ziét u dan wel als u achter het stuur van uw wagen zit?!' D. haalde zijn schou ders op en antwoordde: „Ik werd ver blind door de zon". Hetzelfde verklaarde hij tegen de politie, maar voor de kontonrechter en de of ficier van justitie gold dit niet als een excuus. Zij oordeelden dat de bestuur der er in de eerste plaats voor had moeten zorgen dat hij zijn snelheid zodanig kon aanpsss, dat er vaft ëen dergelijke, verkeersfout geen sprake kon zijn. Er werd óok aan getwijfeld of D. door verblinding het rode stop licht, niet kón zien. De kantonrechter merkte hierover op, dat de tijdsduur van ziChbaarheid van het rode licht en gele licht langzamer duurt dan de verblinding. Het daarop adhgevoerde excuus dat de lichten moesten zijn overgesprongen toen Dl al dicht was genaderd, raakte evmin kant noch wal. De officier zei dat dit onmogelijk was aangezien het jongetje al op de oversteekplaats was, wat alleen mogelijk blijkt te zijn, wan neer de lichten al een halve minuut op róód hebben gestaan. Bijeengenomen achtte hij het bewezen dat D. op het moment van de overtre ding de lichten al dicht was genaderd en dat daarom de verkeersfouten wet tig en overtuigend bewezen waïen. Hij eiste tegen D. twee maal een boete van veertig gulden of acht dagen en ten onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van drie maanden met een proeftijd van twéé jaar. De kantonrechter vonniste conform. Op velerlei terreinheeft de heer Knook zich nuttig gemaakt. Zo do ceerde hij aan de politie-vakschool .te Wassenaar en heeft hij les gej ven aan Schiedamse politiemannen in de Engelse taal. Bijzonder veel wefk heeft hij verzet als secretaris van de Vereniging Veilig Verkeer. „Uw naam blijft verbonden aan het verkeersexamen", zei dan ook com missaris Rijpma, die de nadruk leg de op de juiste houding, die de jubi laris steeds heeft gehad tegenover su- - perieuren en minderen. Voor mevrouw. Knook had. t.de 99m miss'aris .groot respect voor, de wijze, waarop zij altijd de moeilijkheden had weten op te lossen. De heer Knook ontving een toneelkijker en mevrouw kreeg een boeket, inspecteur J, van dér Ban prees 'zich zeer gelukkig, dat hij de eerste schre den op het pad der récherche onder de heer Knook had mogen zetten. „U tóint goed luisteren, wat zeer be langrijk is en iedere werkdag is voor u een feestdag", aldus de heer van der Ban, die een camera-statief aanbood. ,.K De voorzitter van' de' Sohiedamse Po. 9? (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdag wordt in het gebouw, „Jeugdhaven", aan Lange Ha ven 129, de sociëteit „De Vonk" geopend. Deze sociëteit zal de traditie voortzetten van de vroegere .Passe Par tout". Zij zal jn alle opzichter een CJV-sociëteit z(jn. „Jeugdhaven", het tehuis van de Schie damse CJV was hard aan vernieuwing toe. Na acht jaar intensief gebruik vol deed het gebouw niet maar. Met be- •hulp-va neen aantal vrijwilligers is men erin geslaagd „JeugdJiaven" te vernieu wen. Nu de beneden verdieping gereed is ge komen. kan ieder die belang stelt in bet werk vrijdag 1-7 maart 's avonds van half acht tot half tien. een kijkje komen nemen. De bedoeling van het bestuur is, dat „De Vonk, een sociëteit wordt waar de vonken zullen afspringen" en waar men op vrijdag- zaterdag- en zondagavond terecht kan. De contributie bedraagt 3,- per maand Het adspirant-lid moet minstens zes tien jaar oud zijn. /^OMMISSARIS van politie K. Rijp- ma feliciteert hoofdinspecteur J. J. Knook met zijn zilveren jubileum bij de Schiedamse politie. litie Sport Vereniging adjudant J. Doorlag, verklaarde, dat men altijd op de belangstelling van de heer Knook kan rekenen. Hij was al die jaren een actief lid geweest.Hij gaf het boek van Hans van der Sloot, Schiedam rond de eeuwwisseling. Kennelijk ontroerd dankte de heer Knook alle sprekers, maar zei hij „wanneer ik dan toch uiting wil ge ven aan mijn dankbaarheid, wil ik allereerst God danken, dat ik deze dag met mijn gezin mag beleven". (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De nieuwe machinefabriek van de N.V. I. A. Kreber aan de mond van de Koningin Wilhelminahaven na dert haar voltooiing. De honderd meter lange steiger voor het fa briekscomplex zal worden ge bruikt voor de aanboiiw van baggermaterieel. Het bedrijf, dat thans aan de noordzijde van de K.W.-haveh is gevestigd, zal ver moedelijk nog deze zomermaan den naar zijn nieuwe huisvesting overgaan. De machinefabriek, die uit vijf hallen en een bedrijfskantoor bestaat, beslaat een oppervlakte van.ruim 8.000 m2. De drie mid-, delste hallen zijn negen meter hoog, de twee buitenste dertien meter. (Van een medewerker) SCHIEDAM Dc Vlaardinger M. V. stond woensdagmorgen terecht voor de kantonrechter omdat hij had gereden in een wagen waarvan de" achterlich ten niet deugden. V. beweerde dat hij de lichten kort daarvoor nog had gecontroleerd en dat ze toen nog werkten. Ik had zei hij, „mijn wagen net terug gehaald uit de garageen dan kijk je natuurlijk alles even na. Later, toen ik het proces-verbaal kreeg heb Ik nog een keer de hele zaak doorgelo pen en toen bleek dat alleen een zeke- ringetje was doorgebrand". De officier van justitie bleek door de verklaringen van V. niet zo heel erg overtuigd. „Waarom zegt u zoiets nou alleen hier en niet tegen de verba lisant? Tegen hem hebt u alleen maar verklaard dat u wist dat uw achterlich ten niet brandden". „Alleen het stoplicht werkte niet", wierp V. nog tegen. „Dat kunt u hier wel vertellen", ver volgde de officier van justitie, „maar bewijzen kunt u het niet. We moeten wat dat betreft maar geloven op uw goede gezicht". Hij eiste tegen V. een geldboete van 35 gulden of zeven dagen. Mr. W. E. van Vloten Vonniste conform. Ook de Schiedammer N. B. putte zich uit in verklaringen die zijn onschuld moesten aantonen. B. stond terecht omdat hij met zijn brommer niet het fietspad had gevolgd maar inplaats daarvan op de hoofdrijbaan was gaan rijden, ,Daar was een reden voor",' begon B. hoopvoh „Het regende erg op dat mo ment eri voor me reed aen meneer die hethele fietspad voor zichzelf hield. Ik kon hem misschien wel pas seren maar omdat het' rijwielpad daar een vijf centimeter hoge gladde rand heeft, durfde ik het niet aan en daarom ben ik maar verder gegaan op de hoofdrijbaan." ,Kon u niet bellen?", informeerde de kantonrechter, „als die man geweten had dat u achter hem zat. was hij beslist wel opzij gegaan. Of deed uw bel het misschien niet?" B. keek alsof hij niet wist uit wel ke twee kwaden hij het beste kiezen kon. Hij besloot voort te gaan op zijn oude weg. Dus zei hij: „Die situ atie daar is zo moeilijk dat ik al mijn aandacht bij de weg nodig had. Ik moest op dat moment reageren, daarom dacht ik helemaal niet aan bellen". Deze verklaring zei de officier van justitie in zijn rekwisitoor is heel wat uitvoeriger dan u indertijd te gen de politie hebt afgelegd. Daar zei u alleen maar dat u het bord ïrijwielpad" helemaal niet zag. Hij eiste tegen B. een geldboete van tien gulden, of twee dagen. Op verzoek van de verdachte, maakte mr. Van Vloten daarvan elf gulden of twee dagen om de verdachte in de gelegenheid te stellen, tegen het vonnis in hoger beroep te gaan. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Dc situatie op de arbeidsmarkt in het rayon van het gewestelijk arbeidsbureau Nieuwe Wa terweg-Noord steekt nog steeds gunstig af bij de landelijke cijfers. In de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Maasland en Hoek van Hol land is 0,5 procent van de mannelijke beroepsbevolking zonder werk. In het gewest Rotterdam is dit percentage 1,4, in Zuid-Holland 1,5 en in .het gehele land 3,4. Om meer evenwicht op de arbeidsmarkt te verkrijgen heeft men geprobeerd de intergewestelijke bemid deling te stimuleren. Onder meer is contact gezocht met het rayon Middelharnls, waar 7,6 procent van de mannelijke be roepsbevolking zonder werk ls. Daar is de bemiddeling voor het aantrek ken van 45 arbeiders nog gaande. In samenwerking met de arbelsbu- reaus te Den Haag en Rotterdam en ook vanuit westelijk Noord-Brabant konden werklozen voor het Water weggebied worden aangetrokken. Men kan zich echter niet aan de in druk onttrekken, dat de animo voor het werken in een andere plaats eer der afneemt dan toeneemt. Men ont moet bij grote aantallen werkzoeken den jn Middelharnis en westelijk Noord-Brabant een grote weerstand om werk in het gewest Nieuwe Water weg-Noord te aanvaarden. Bij het Vlaardjngse GAB Is het aan tal werklozen gedurende de maand fe bruari iets gedaald, namelijk van 349 naar 291. Deze ontwikkeling stemt overeen met die in de overeenkomstige periode van het vorig jaar, zij het, dat de cijfers thans opeen hoger niveau liggen. De vraag naar arbeidskrachten, liep echter verder terug van 2389 naar 2285. Het aantal openstaande aanvra gen voor jeugdige mannelijke ar beidskrachten liep.; terug van 917, tot 804. De vermindering' varf het aanvra- gènbestand komt dus geheel '.Voor reke ning van de jeugdigen. V Gedurende februari zijn 68 buiten landers als werkzoekenden ingeschre ven, van wie èr 54 zijn geplaatst bij bedrijven in het Waterweggebied. Eind februari stonden nog zeventien buiten landers als werkzoekend ingeschreven. De vraag naar geschoolde bouwvak kers is duidelijk weer op gang geko men. Plaatselijk is er geen aanbod. Wat de timmerlieden betreft hebben ook de omliggende arbeidsbureaus geen behoorlijke krachten meer aan te bieden. Dit heeft tot gevolg gehad dat voor de bouwnijverheid contact is op genomen met arbeidsbureaus in Noord-Brabant. De vraag naar chemisch personeel overtreft vele malen het aanbod. Het Iaat zich aanzien dat deze situatie nog enkele jaren zal voortduren, gezien de steeds verder uitbreidende werkgele genheid in deze bedrijfstak. Ook de metaalindustrie biedt nog steeds plaat singsmogelijkheden voor goede vaklie den. In Schiedam daalde bet aantal werk lozen van 242 naar 202. De vraag liep terug van 1802 naar 1727, In "Vlaardin gen verminderde het aantel werklozen met dertien tot 66. De vraag daalde van 325 naar 298. ROTTERDAM SSM Transport NV. een dochtermaatschappij van de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij NV. heeft de werf „Welgelegen" van de firma C. Amels te Makkum opdracht gegeven tot de.houw van' een containerschip, dat bestemd ,:s voor de lijndiensten die deze NV onderhoudt van Rotterdam en Harllngen naar de - havens aan de oostkust van Groot-Brltannlë. Het schip zal 4M ton meten 'draagvermo gen van r.soo toni en S3 taadklsien van 20" x 8' x 8' kunnen vervoeren. De voortstu wing zal geschieden door vier* dieselmoto ren.-elk met een vermogen van 40» pit. De dienstanelheld zal 13 mill per uur bédragen. De bouwopdracht ls. roede een gevolg van een wijziging In de werkverdeling binnen het SSM-concern. Eind vorig jaar heeft SSM haar twee laatste transportschepen.de Hoogland en de Friesland, verkocht. Voort zetting van de exploitaUe onder Neder landse vlag was economisch niet "neer ver antwoord. In het begin van dit jaar droeg SSM de voor haar bij de werf Van der' Glessen-de Noord NV In aanbouw zijnde bulkcarrier met een 35.000 ton draag vei mo ven over aan haar Engelse doehter- maatschapplj, shipping and Coat Company Limited, om deze na oplevarlng, voor onder meer het vervoer van steenkolen te exploite ren De trampvaart zal In het vervolg door de Engelse maatschappij worden beoefend, ter wijl ssm Transport hv zich vooral op hef vervoer van stukgoederen in lijndienst zal toeleggen. De opdracht tot de bouw van een containerschip ls de eerste volgens een plan tot aanpassing van descheepsruimte aan de gewijzigde situatie die door het toe nemende transport per iaodktsfis ontsman. ROTTERDAM Op dc Waalhaven is de afgelopen nacht de '22-jarige leraar M. v. H. uft Rotterdam aangehouden toen hij dronken achter het stuur zat. De man was met zijn auto op de Dok laan door de beplanting het rijwielpad opgereden. Hij botste daarna-tegen een verkeershek. Hij vervolgde, zijn rit over het rijwielpad en kwam nogmaals In bot sing met een lantaarnpaal. Zijn auto kantelde bij deze manoeuvre. Het bleek dat v. H. geen rijbewijs had. Jl Op de Goudsesingel is woensdagavond e 46-jarige vertegenwoordiger B. 'F. uit Leiderdorp tegen een tram gebotst- De auto werd zwaar beschadigd. Het bleek dat F. alcohol had gedronken. Zijn rij bewijs is in beslag genomen. fl De 25-jarige winkelier H. A. B. uit otterdam is iri.de' afgelopen nacht met zün auto op de Zwaanshals tegen een geparkeerde auto gereden. De brandweer moest eraan te pas komen om de man uit het wrak te bevrijden. De winkelier die een snijwondje en een paar bloed uitstortingen had opgelopen, bleek onder invloed van alvohol te zijn. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. De personenauto en de vrachtauto waartegen B. was gebotst werden beide zwaar beschadigd. SCHIEDAM Geboren: Marcus J. M. z.v. F. J. M. VeJdman en A. M. B. Berben; Petrus V. z.v. p. A. Biemans en G. J. C. Peek; Eddo M. z.v. P. C. van der Hoeven en M A. G. Gluvers. Overleden: C. J. van Krulningeu» 73; M. W. J. van Dijk, 57: T. J. Maagdenburg, <2; Kleefkens, 47; J. Sztlcs, 27 jr. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „Goed licht, meer wht", zegt de hèer A. van Nóordèrt W. uit Breda, die het elfde jaar in- J»at In diénst bij de ANWB, HIJ heeft slagzin zelf vérzonnéft. Dit gezeg- m vergezelt de verllchtlngsactle, waar- W* de ANWB dinsdagmorgen óm elf ^op het parkeerterrein aan de Sto pt is begonnèn. heer Van Noorden staat aan het van een team van vijftien man. ANWB voert haar verkeerstech- jwie actie namelijk met drie mobiele Wdpes, die elk bestaan uit drie wegen- *schten en twee specialisten van de JJ®nód!enst. 2e beschikken ndast de ™®ge voertuigen over een tent, waar- een waterpas-vloer is aangebracht j1 waarin met een speciale apparatuur w koplampen worden afgesteld. „Verder worden dc andere verlich- B5©Pünten, zoals stop- en achterlich- i. Br i ten, stadslichten en clignoteurs op hun juiste werking gecontroleerd. Gedurendè een week kunnen de au tomobilisten uit Schiedam en omge ving de verlichting van htm lamp gra tis laten, controleren en de koplampen laten afstellen. Het gaat snel en kost slechts drie minuten aan tijd. De ANWÖ verwacht In Schiedam, in totaal meer dan tweeduizend auto's om zich aan een onderzoek te onderwer pen. De verlichtingscor.trolestations zijn geopend op werkdagen van elf tot zeven uur en op zaterdag van tien tot vier uur. Zaterdag 11 maart is de laatste dag. Zes maanden lang zijn de mannen van de mobiele equipes kris-kras door Nederland getrokken. Van de zomer zijn ze weer wegenwachters. Him ahef, de heer Van Noorden, gaat grote bui tenlandse tochten maken bij de repa triëringsdiens t. Hoe nuttig deze verlichtingsactie is, blijkt wel uit het feit, dat tijdens de eerste twintig weken ruim 45.000 au to's werden onderzocht. Van meer dan 41.000 'auto's moesten de koplampen worden afgesteld en bij ruim 12.000 werden bovendien gebreken aan ande re verlichtlngspunten geconstateerd. Postbus 150, Vlaardingen, telefoon (010) 348800 wordt met ingang van 13 maart a.s. Vé ZOMERSTRAAT 51 - VLAARDINGEN" TELEFOON 010—340522, TOESTEL 7. vraagt voor spoedige Indiensttreding: haar taak zal voornamelijk zijn het assisteren van de directie, alsmede het verzorgen van de correspondentie. Voor deze interessante functie zoeken w(J iemand, die ln het bezit ls van het ULO-dlplo- ma, alsmede het diploma Nederlandse Handels correspondentie. Sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. In het GEMEENTE ZIEKENHUIS te SCHIEDAM kunnen geplaatst, worden. Sollicitaties te richten aan de Adjunct-directrice. Telefonische afspraak is mogelijk. TeL 26.91,26.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1