nota in a DElU l i:Êk Plantsoen bij Zwijgerschoot is een yuilnisbelt gelijk Komt nieuw onder slopershamer? m58" ■mwi Ate if ILANTINGA 60 - *22 ■pfjr STOOPMAN Zendingsavond Toneeloavend veur Grunnegers -95? INTERIEUR Autodiefstallen DUIZEND GULDEN VERDIENEN DOOR EEN NAAIMACHINE TE KOPEN I GARAGE SCHADEPOST VAN VIER MILJOEN bliivend goedkoper* 44£58- nt1 ROTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG 10 MAART 1967 blijvend goedkoper LAKENZAKKEN, voor fris en hygiënisch kamperen, houdt de slaapzak schoen, JU. voor 5.95 SCHIEDAM De voorziening in de totale behoefte aan sportieve voorzieningen vergt een uitgave van zeseneenkwart miljoen gulden. Dit bedrag onivat onder meer een miljoen voor tien sport terreinen (inclusief plantsoenvoorzieningen), twee miljoen voor een gedeeltelijk overdekt luchtbad, driekwart miljoen voor een instruc- tiebad, een ton voor een landijsbaan, vier ton voor een wielerbaan, een ton voor twee gymnastieklokalen en een ton voor 17,7 hectaren aan schoolsportvelden. Deze opsomming staat te lezen in de Sportnota die B en W zo juist hebben uitgebracht en die dé gemeenteraad in zijn aprilvergade- ring zal behandelen. Het is de be doeling dat de geraamde bedragen worden opgenomen in een inves teringsplan dat medio 1967 zal verschijnen. BEHOEFTEN j Timm, Vandaag .en morgen .en dagelijks Niet zomaar een goedkope aanbieding! Nee, een speciale B0ERDAM AANBIEDING BOERDAM voor verf en behang SCHIEDAM „Het ergste is, dat je de ouders ook nog tegen hebt. Ze maken je uit voor.alles wat lelijk is en gooien de gemeenste scheld woorden naar je hooïd, als je wat van hun kinderen durft te zeggen." Fietsenstalling Enige oplossing schuimrubber matrassen pure latex 10 cm hoog 1-Pers. 80x190 cm 1-Pers. 90x190 10 cm hoog 2-Pers. 120x190 cm t 2-Pers. 130x190 cm Gouden en zilveren Hugenote «kruisjes zes miljoen met Laat het kamperen voor U niét worden tot een behelpen met minder dan thuis... maar zorg, dat U In Uw vacantie vrij en blij en zonder zorgen bent en vooral uitgeslapen! En dat bent U met deze magni fieke slaapzak, waarin U slaapt als thuis in Uw bed... een slaapzak die geheel ültritsbaar is, heerlijk, koesterend warm door deacrylvulling van 1100 gram. Leuke slaapzakken, licht, in gewicht en prima wasbaar, in fris bioemdessin, solide slaap-, zakken morgen voor iets meer dan twee tientjes. Morgen om 9 uur begint de verkoop op onze Camping afde- ling (tweede verdieping) van deze moderne, heerlijk warme slaap zakken, snljmaat 160 x190 cm. (Van een onzer verslaggevers) Bij het bestuderen van de behoefte aan sportaccommodaties is het werkco mité, dat de nota samenstelde, uitge gaan van de bestaande toestand, de huidige behoefte en de behoefte in de naaste toekomst.Een behoefteplan achtte men van pssenticei belang bij het voeren van een positief en verant woord beleid. In. de nota wordt gesteld dat het niet gemakkelijk was een juiste prognose te stellen, want daarvoor dient men met te veel wisselvallige factoren reke ning te houden. Zo is sport ook aan een zekere mode onderhevig. Het is bekend, dat b.v. top prestaties in een bepaalde tak van sport de jeugd aantrekken en bet aan tal 'beoefenaars van de desbetreffende sport /in vaak sterke mate doen stij gen. Bovendien plaatsen de publiciteitsme dia, waaronder de televisie, de sport in het middelpunt van de belangstelling en minder bekende sporten kunnen er goodwill mee winnen. Er is in Schiedam directe behoefte aan acht sportterreinen plus twee na het verdwijnen van de noodsportterrei- nen aan de Schietbaanstraat.Ook het handbal veld op het terrein van Wil ton- Fijenoónd wordt binnenkort aan de sportbeoefening onttrokken. Verder aan 2 halfverharde trai ningsveldjes voor. sportbeoefening bij kunstlicht, ten behoeve van de clubs die van .de sportterreinen' in het sport park „Thurlede" 'j en aan de Schie- démsewëg "gebruik .Tnakètf, een wieler baan, tennisbanen in Kethel, 17.7 ha ruimte voor schoolsportterreinen en speelterreinen voor de jeugd van de wijk, twee gymnastieklokalen, bij l'/s uur gymnastiek per klas en per week onder de huidige omstandigheden, of twaalf lokalen bij invoering van 21/4 uur verplichte gymnastiek per klas en per week. Bovendien vervanging van enkele verouderde gymnastieklokalen, een beslist noodzakelijk overdekt instructie- bad voor de wijken ten noorden van rijksweg 20, een overdekt instructie- bad en twee openluchtbassins (kleiner dan in Bad Groenoord) in de omgeving van Schiedam-Zuid, bij het eventueel onttrekken aan de sport van de hal van de Koopmansbeurs, moet men nu reeds nagaan, welke vervangende ruim ten te zijnertijd in aanmerking komen, voor de schaatssport dient er een zoge naamde landijsbaan te komen. Boven dien ijsbaantjes voor de schoolgaande jeugd op pleinen en speelplaatsen. De in bondsverband spelende veld- sportverenigingen vertegenwoordigen met weglating van 31 pupillenteams 279 teams, waarvan er 39 uitsluitend zaterdags en 240 zowel zaterdags als zondags sport beoefenen. Naar de maatstaf van de bespe lingsnorm zou Schiedam momenteel moeten beschikken over 50 sportterrei nen, ongeacht de halfverharde trai ningsvelden. Er zijn thans 42 sportter reinen, zodat er een tekort van acht terreinen is. Na het verdwijnen van de Schiebaanstraat wordt dit aantal zelfs tien. Overigens brengt het berekenen van het aantal sportterreinen op lange termijn, grote onzekerheden' met zich mee. In het licht van de huidige situatie kan men stellen, dat indien Schiedam voor rond 82.000-inwoners over vijftig sportterreinen moet beschikken, er bij een toekomstig inwonertal van 110.000 in totaal 67 terreinen nodig zullen zijn. Voor de verhuur van de terreinen bestaan er ingevolge raadsbesluit twee mogelijkheden, namelijk verhuur voor permanent gebruik, behoudens het maaien en bemesten van de velden, in volledig beheer bij de vereniging, of verhuur per speeltijd, aan kleine vere nigingen. Alle kosten komen voor reke ning van de gemeente, waarbij de Sportraad is belast met het beheer van de terreinen. Bij verhuur voor permanent gebruik stelt de gemeente meestal als voor waarde, dat de betrokken vereniging zorgdraagt voor de bouw van een ei gen clubgebouw met kleedgelegenhe den, waarbij reeds in "verschillende ge vallen door de gemeente medewerking is verleend door middel van geldlenin gen tegen lage rente. Ook gerendeerde de gemeente wel de rente en aflossing van door de esbetreffende vereniging met derden aangegane financiële ver plichtingen, b.v. de KNVB. De gemeente doet dit vooral, om de zelfwerkzaamheid te bevorderen, het verantwoordelijkheidsbesef aan te kwe ken en de mogelijkheid tot het schep pen van een eigen milieu te-bieden. Van de thans 42 sportterreinen zijn er 33 in gebruik bij verenigingen met eigen accommodaties, zoals kantines, kleedlokalen en in enkele gevallen tri bunes, baUenvangers, enz., die met el kaar een grote waarde vertegenwoordi gen. j De verhuur per speeltijd beoogt de verhuur van sportterreinen aan kleine' verenigingen, die zich veelal niet de weelde van de eigen accommodatie kunnen veroorloven. Op het ogenblik komen via de Sport raad negen velden voor verhuur per speeltijd in aanmerking, welk aantal te gering is om steeds aan de vraag naar speelgelegenheid in het bijzon der gedurende de zomermaanden te voldoen. De gemeentelijke sportnota, die dc instemming heeft van de Sportraad, werd ontworpen door een werkcomité, dat eind december 1964 door B. en W. werd ingesteld naar aanleiding van een daartoe bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 1965 geuite wens en op advies van de Sportraad. Dit is het Sportfondsenbad aan de Burgemeester Knappertlaan. Accommodaties vpn dit- soort, maar dan nog, een .beetje: moder ner uitgerust, zijn'er volgens de Sportnota nog een stuk of wat nódig, wil ook de toekomstige jeugd van Schiedam kunnen juichen. Goudseslngel 221, Rotterdam tel. 116673 - 123082 m (Van een onzer verslaggevers; SCHIEDAM De zendingscommis sie van de Christelijke Gereformeerde Kerk houdt zaterdag II 'maart 's avonds om 7.30 uur in het kerkgebouw aan de Warande een dia-avond, waar bij de zendingspredikant ds. A. Bikker over het werk onder de Verïda's en Toradja's zal vertellen. De toegang is vrij. SCHIEDAM De bloemenschuit die gemeerd ligt aan de walkant van dé Nieuwe Haven schuin tegenover 'de Burgemeester Knappertlaan, is donder dagavond door de wind losgeraakt. De boot raakte op drift naar het midden van de haven. De politie heeft het vaartuig naar de walkant teruggebracht en weer vastge- meerd. SCHIEDAM De heer V. N. uit Rotterdam deed donderdag aangifte van diefstal van een autoradio uit zijn personenauto die in de Breedstraat stond geparkeerd. Men had de zijruit vernield om de radio te pakken te krij gen. P. B. uit Schiedam deed donder dag aangifte dat zijn personenauto was verdwenen. Hij had het voertuig Mn week geleden op het parkeerter rein aan de Singel hij het station ag- gêsloten neergezet. Zakkendragershulsje: Tentoonstelling, ope ning, 29. Sporthal Margriet: Wereld Jeugd Toernooi Zaa handbal, 20. wijkcentrum Nteuwland: H.B.S-ver. „On eer Ons", feestavond. 20. Sportfondsenbad: S.Z.C.. Polowedstrijd. Leesbibliotheek, Rijnmondband, Ceref. Jeugdhuis: Chr. sursunj Corda: Jeugd feestmiddag. 14 fi^ae: Accordeonver. „Vriendenkring1 feestavond, 20. Schied. Jazz Sociëteit „Gulllaume". feestavond, 20. De Rank: C.J.V. Prema, dansavond, «weugdhaven: Lange Haven 129, Sociëteit .4Je Vonk", opening 20. Bijkantoor „De Rotterdammer". Lange «Mfthr. 82, uitsluitend redactiezaken, tel. "SK b.g.g. 135588. of 346019. ,-]P?chten bezorging: Dr. Zamenhofstraat «0. taL 152400. „Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli jl?-, tel. 264686, Brandweer 269218, G.G. en G.D. 268280. Apotheek! Nleuwland, Dr. Wibautpleln 17. "I- 267582. Advertentie ROTTERDAM. 10 maart Door Pfaff, de bekende fabriek van naaimachines, o.a. houdster van de patenten op de dubbel- roterende grijper (in plaats van de tradi tionele ringspoel) wordt thans in Rotter dam en omgéving een enquête gehouden over de toepassing van naaimachines. De enquête zal worden gehouden onder al degenen; die de aankoop van een naai machine overwegen. Als stimulans wor den onder de d« einemers aan de enquête geldprijzen uitgeloofd, onder andere een eerste prijs van duizend gulden. De enquête is in algemene zin bedoeld, en de deelname staat open voor koopsters en kopers van willekeurig welk merk. Voor Rotterdam en omgeving zijn alle inlichtingen te verkrijgen bij het Pfaff naaimachinehuis, Stadhuisplein 34, Rot terdam-C. (tel. 121950). Het valt te voorzien, dat vele aspirant koopsters en -kopers van naaimachines zich zullen melden om aan de enquête bij te dragen, en tegelijk kans te maken op een fikse beloning. SCHIEDAM De Grunneger Verai- nen van SchiedamVlaardingen en kontraaien hold op vrijdag 17 meert in Irene" weer 'n toneeloavend, dei om acht uur begunt. De bekende „Grunne ger Randstadspeulers" brengen 'n stuk veur 't voutlicht, woar ze in 't haile laand 'n haibels sukses mit had hebb'm, noamelijk „Loods aan boord", 'n toneelspul in drei bedrieven van Jan Fabricius, in 't Grunnens vertoald deur Jan Zijl. De regie is in handen van Jurien Schuitema, veurzegster is Annie Landman. D'r wordt gain entree vroagd, mor d'f worden in de pauze lotjes verkocht veur 'n tombola, woarvèur alle dailne- mers zölf ook prieskes mitnemen kenn'n. Noa ofloop ken d'r danst wor den. D'haile boudel wordt organiseerd deur „Gruno", dei de Grunnegers zo graag bie elkoar wil holl'n Deze week vier toppers in onze reclame-aanbieding. Zie etalage. Jac. v. d. Wintstraat 18, hoek Dijk- laan. Tel. 342872, Vlaardingen. T.' V rü'iK - tf-A. >A.' r (Van een onzer verslaggevers) agent CITRÖËN voor Vlaardingen Maassluis enomstreken v. HOGENDORPLAAN 139 - VLAARDINGEN 'TEL. (010) 3410 44, na 18.'u. .(010) 34 22 81 - Aan het woord is de concierge van de Willem de Zwijgerschool aan de Sint Liduinastraat en hij spreekt over ed ergerlijke vervuiling van het plantsoen bij deze school, dat dé laatste tijd als vuilnisbelt wordt gebruikt. In de Thomas a Kempisstraat is een stenen trap naar de fietsenstalling in 'het sousterrain-. Daar gooien zowel kinderen als opderen van alles zo maar naar beneden. De congierge ver- telt: „Ik heb er onlangs een oude wasmachine en ettelijke fietsen uit moeten slepen die de deur barricadeerden. Zo nu én dan laat ik de gemeentereiniging ko men, om een vracht weg te halen. Een tijdje geleden had iemand zijn aan hangwagen onderaan de trap gezet. Er kon geen muis meer in of uit en ik kon nog een pak slaag krijgen van dé man ook". De concierge, die zijn verantwoorde lijk beroep al eenentwintig jaar uitoe fent, weet er pok van mee te praten dat de trap van de fietsenstalling een ge liefkoosde plaats is om vuurtjes te sto ken. Maar het plantsoen zit hem toch het hoogst. 's Zomers worden d ebloemen ge woon vernield. „Ik heb tegen de men sen van de plantsoenendienst gezegd dat als ze hier rozen willen planten, ze viooral de dorens niet moeten vergeten, en dan liefst flinke ïangé". De concierge is niet de enige, die zich ergert. Dit doet ook de heer W. van der Schouw, Warande 184B, een bekend^ wandelsportiiefhebber, die meermalen ondanks.zijn!hoge leeftijd meedeed aan' „De aanplanting van heesters zou toch zo mooi kunnen zijn-Als deze plaats maar niet werd gebruikt als vuilnis belt Ik heb de bewoners uit de omge ving hun vuilnisemmers tussen de hees ters zien uitstorten". Aldus deze getuige van gebrek aan burgerzin. We dachten, dat het de leerlingen waren. Niets hoor, zei de concierge. Soms wat papiertjes op het voorplein, maar die veeg ik gauw weg. (Van onze correspondent) ROTTERDAM Het zjét ernaar uit dat de havenplannen bij Hoek van Hol land al een eerste onvoorziene post van maar liefst vier miljoen gulden gaan opleveren. Een gloednieuw ge maal, dat het hoogheemraadschap Delf land eerst enkele weken in gebruik heeft, zal namelijk ten offer moeten vallen aan de havens die ter hoogte van Poortershaven zijn gepland, ten behoeve van de ferrydiensten. Het hoogheemraadschap begon enkele jaren geleden met de bouw van het nieuwe gemaal aan het Oranjeka naal. Het gemaal is bestemd voor de verbetering van de waterhuishou ding van het Westland en de tuinde rijen in de omgeving van Den Haag. Het heeft een capaciteit van ruim 21000 m3 water per uur. Enkele weken -geleden stelde men het in gebruik, maar men wist toen reeds dat het waarschijnlijk weer zou moeten verdwijnen. Op het mo ment dat de bouw van het gemaal halverwege was, lanceerde Rotter dam de nieuwe havenplannen. Om dat toen alles nog vaag was, besloot Delfland het gemaal af te bouwen, temeer daar het voor de water huishouding hard nodig was. De Bond Westland, een agrarisch ge nootschap, schonk bij de totstandko ming een kostbaar reliëf, dat de voorgevel siert. Tegelijk met het ge maal is men ook begonnen met de verbreding van. het Oranjekanaal en de Nieuwe Vaart. Zoals de plannen thans liggen zou het nieuwe gemaal precies in de mond van de nieuwe ferryhaven komen te liggen. Dat is uiteraard niet mogelijk en daarom is de enige oplossing om, wanneer met de uitvoering van de ha venplannen wordt begonnen, het vier miljoen gulden gekost hebbende ge maal te slopen. De consequentie voor de gemeente is uiteraard, dat zij een nieuw te bouwen uitwateringsgemaal op een andere plaats moet bekostigen. Dat gemaal moet klaar zijn, voordat het andere kan worden gesloopt. Van gemeentezijde heeft men inmid dels laten wetn, dat alles gedaan wordt om een goede waterhuishouding voor Delfland en Schieland te verzeke ren. SCHIEDAM Ondertrouwd: M. P. van Ast, 25 en L. M. D. Bosch, 32: P. J. Beer 31 en J. J, W. Gerritse 26; J. C. Beerman 22 en N. M. van der Lee 20; G. A. Bokhorst 20 en J, M. van Es 24;: M. T. van Druten 23 M T. J. Kletizen IS; G. A. Hultink 31 en G. J. Klein 87-, M. J. van Hulst 28 enl.H.van der Velden 20;A. A, Huljgen 17 en A. H. Landraad 17; .J Jenesna 23 en M. de Geest 20; H. P. Kalk 25 en M. J. Pleters 23; W. van Rij 28 en A. van Aaken 19; F. K. T. van Rijthoven 32 en J. M. de Lange 19; H. 3 vulJK, 24 en E. Krabbendam 25. SCHUIM-RUBBER matrassen hebben nog altijd de naam dat ze extra duur zijn - en terecht, want het is een kwallteits-na- tuurproduct. Maar deze Latex schuimrubber matrassen worden nu extra voor delig aangeboden, doordat de complete kleurserie niet meer voorradig was. Eet» grote partij pure latex schuimrubber matrassen, blijvend veerkrachtig, met splra- lende cellen en overtrokken met fraaie damast, die wij mor gen gaan verkopen met tiental len guldens voordeel. Morgen begint de verkoop van deze pure latex matrassen, stof vrij en hygiënisch, voor prijzen, die Uw komst waard zijn... die uniek zijn. Of én tel. ef (thrift, best. "TAEZER dagen bestond de gere- formeerde jeugdvereniging „Ti- motheus" in Rotterdam 100 jaar. Eerbiedwaardige leeftijd voor een vereniging, die toch altijd jong blijft, zoals alle jeugdverenigingen. Anders zouden ze hun naam im mers geen eer aandoen! Het jubi leum is zaterdag en zóndag, j.L ge vierd. Met honderden belangstellén den. Ook komende zaterdag is (er nog feest Bij zulke gelegenheden komen de oud-leden in actie. Dan blijkt weer eens dat hun „JV-üjd" zo'n indruk heeft gemaakt en zulke blijvende herinneringen oplevert dat zij hun ..oude vereniging" niet meër verge ten. Namens een aantal van die oud-leden ben ik verzocht iets te schrijven over de historie van ,ylï- motheus". Aan dit verzoek voldoe ik graag. Vooral de oorlogsperiode van „Ti- mothëus" is waard nog eens even aan de vergetelheid te ontrukken. Zoals alle verenigingen zat het de nu 100-jarige uiteraard in de bange jaren niet mee. Juist op 14 mei 1940 was men gereedgekomen met een omvangrijke reorganisatie van ar chief en bibliotheek,, in,'een dér lo kalen der Oosterkcrk aan de Goudserijweg. Dat kostbare archief,' omvattend notulenboeken, jaarboeken, de origi nelen van gedenkwaardige redevoe ringen, die „Vroede Vaderen" had den uitgesproken, een portrettenga lerij, cliché's en onvervangbare fo to's, brieven van beroemde hooglera ren van alleriéi universiteiten en ho gescholen met gevraagde, adviezen, een uitgelezen bibliotheek van dui zenden boeken, brochures, studiema teriaal dit alles was opnieuw ge ordend en teboekgesteld. Op 14, mei 1940 bombardeerden de Duitsers Rotterdam. De Ooster- kerk, men weet hei, brandde af. •Niets bleef gespaard van Timotheus" bezittingen. Onmiddellijk' werd al les gedaan om althans iels terug te krijgen. Oud-leden en vrienden hiel pen en zonder onderbreking kon Ti- motheus'verder studeren. r Zondag aan zóndag, werden de .vergaderingen - gehóuden, 1 tot maart 1942. Toen bestond de vereni ging dus 75 jaar. De toestand was moeilijk. Omenkele gebeurtenissen te noemen;,((De -Joden-gingen met treinen vol naar de gaskamers van Auschwitz en Mauthausen. Duit sers en NSB belaagden van alle kanten het verenigingswerk. GINDER- de zeer. moeilijk* omstandigheden kon geen jubi leumboek worden gedrukt."De enige bruikbare zaal, (die men kon sin- den, de Zendingskapel in de Gerard Scholteiistraat (Oude Noorden); was op 4 maart tot barstens "toe gevuld. Daar hield Jan Schouten, de leider dér ondergedoken anti-revolutio nairen, de feestrede. Feestelijk'-was de gebeurtenis niet. zozeer: échte koffie; wijn of gebak ontbraken ten enenmale. Maar het bezielend woord van Schouten bracht Timotheüs tot nieuw leven. Zijn gloedvolle woor den hadden twee gevolgen: Jan Schouten werd gearresteerd .en la ter gegijzeld. Bovendien, werd in Ti motheus dé kiem gelegd vöorjlatere; illegale actie tegen de bezetters. Op de meest eervolle wijzen dienden de Timotheanen niet alleen het ac tieve verzet met de wapens. Maar óók verzorgden leden van deze vere niging voor een belangrijk deel het dagelijks drukken van illegale bla den als Trouw en de Vrije Pers. In 1943 werd Timotheus verbóden. Volstrekt illegaal werd" het vereni gingswerk voortgezet met een kring van getrouwen, die stand hield tot en met de bevrijding. Eenmaal slechts werd het verga deren enkele weken onderbroken. Dat was in het voorjaar van 1945 toen de discussies over de Ver- bondskwesties (verband houdend met de dreigende scheuring in de Geref. Kerken, die leidde tot de Vrijmaking) elk vruchtdragend gesprek onmogelijk maakten. Zelfs dreigde een breuk in de kleine vriendenkring. Men nam echter een afkoelingsperiode van enkele weken in acht, waardoor geen breuk ontstond. Na vijf lange jaren, waarin ar moede, honger en terreur een grote rol speelden, brak de bevrijding aan. De voornaamste illegale Trouw-drukker, Johannes de Rek, was echter door de SD gegrepen en midden op het Hofplein doodgescho ten met anderen, die ook de dans niet konden ontspringen. Op soms wonderbaarlijke wijze overleefden de leden van Timotheus alle ellende. Ook voor hen brak een nieuwe tijd aam Zij konden de idea len van hun vereniging op een vol gende generatie overdragen. Lo gisch dat de „getrouwen van toen" met dankbaarheid terugzien op het verleden. En dat er een vergelij king wordt gitrokken tussen het ju bileum van 25 jaar geleden en dat van nu. En daarom heb Ik me graag eens even in de historie ver diept als hanger, broche en dasspeld. JUWELIER Nw. Binnenweg 397 Rotterdam- Zwartjanstraat 85 i Rotterdam; Mgr. Nolenslaan 512 Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1