I Leiding in goede handen DE VONK" BRENGT LEVEN IN CJV TSF-teams behaalden goede resultaten 's-Gravenweg afgesloten AGENDA I un AUTONIEUWS: SUCCES VAN DE JAPANSE PMC EMC rn Meisje van dood door verdrinking gered Eend hij de zwanen Bijna 2 miljoen nodig rioleringswerken voor Eerste deel operatie Zuidplein is gereed 98 Damstrijd duurt nog voort Harmonie Wilton gaf goed concert MATRASSEN DOK gaat naar Scala Gymnastiea Jazzconcert in Stedelijk Museum Met mond*op-mond-beademing KJCPL staakt met passagiersdienst 1 Voorzieningen voor woonwagenkamp Auto in sloot, man gewond Kievitsei y u I V Lino-sneden expositie van Luuk Scholten J eugd -Rij nmondb a nd gaf filmmiddag Nieuwe verwarming Van Prinstererschool Slagaderlijke bloeding Falend Julianateam verloor van YYS Fietser gewond bij botsing met brommer Onwel en overleden Politie ontdekte gebrek aan auto P li is blijvend..# goedkoper dubbeibrede Aanleg trambaan Vandaag. .en morgen en dagelijks PMC A 200-ST Woonwagenkamp blijvend! oedkoper 140 cm breed WILTON-FIJENOORD N.V. 3 r ii ntt ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 13 MAART 1967 AlsU 't Interessant vindt om een prachtige. dubbeibrede'Ter-. fenka Marquisette ta kopen voor minder dan de halve prijs... dan zien wij U morgen op onze Vitrage afdeling. Want dan hebben, wij een spedale verkoop dubbeibrede. Terlenka Marquisette, uit de serie van 3.95 - een pracht kwa liteit - per meter voor iets méér dan een gulden tachtig. marqué"8 Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze dubbeibrede Terienka Marquisette, 150 em breed, per meter voor Ook te leveren In 180 en 210 cm Ciin ui. 6f schrift, bot. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „Hoe vindt u het nu?" vroeg C-J.V.-secretaris, Piet Plalsier zaterdagavond bij de opening van de nieuwe sociëteit „De Vonk" aan de Lange Haven 729. Met het juiste materiaal en bijpassende kleu ren hadden de C.J.V.'ers na wekenlang hard werken uit een vrij rommelige ruimte een geheel nieuw, warm -aan doend en gezellig interieur weten te maken. „Juist dat zelf-doen geeft zo veel voldoening", zei de heer Plaisier. Men begint met een geheel nieuw aanpak van het sociëteitswerk dat zijn eigen ordereglement heeft waarvan het toezicht op de handhaving berust bij een college van CJV'ers. De sociëteit is op vrijdag van 19.3022.30 uur, op zaterdag van 19.3023.30 uur en op zondag van 20.0022.30 uur toegankelijk voor le den en adspirant-leden, die minstens zestien jaar oud moeten zijn. De laatsten dienen zich direct na het be treden van de sociëteit te melden bij het dienstdoende collegelid, waarna ze worden ingeschreven in het introduc- tieboek. Na het derde bezoek wordt men als lid ingeschreven en moet men twee pasfoto's inleveren en de contributie van 3 per maand voldoen. Zonder lid maatschap heeft men geen toegang. De ouders kunnen gerust zijn, als hun kinderen hier hun avonden door brengen, want het bestuur is moreel ver antwoordelijk voor de goede gang van zaken. Het is daarom te wensen, dat ook de ouders vrijdagavond tussen half acht en half tien eens komen kij ken. Overigens heeft het bestuur een uitgebreid werkprogram opgezet. Aan de totstandkoming van „De Vonk" is een diep ingrijpende organisa torische verandering in de top van het (Van een medewerker) SCHIEDAM VJer van de vijf TSF-tlamteams hebben in dc voor laatste volle competltieweek voor een overwinning gezorgd. Alleen TSF 2 leed een nederlaag, hoewel deze de grootste tegenvaller bij TSF was, om dat de kans op het kampioenschap daardoor voor TSF 2 verloren ging. TSF 1 kon het zich veroorloven het op bezoek komende USV 2 met' een invaller partij te geven, omdat John Schilperoord wegens studieredenen yer- biitderd .-'«ras; Huüg Wittop 'Koning en Paul de Looze wonnen elk hun drie enkelspelen en samen het dubbelspel, hetgeen voldoende was voor een 7—3 zege. Met dezelfde cijfers verloor TSF 2 van concurrent Xerxes 7, waardoor de kampioenskansen in rook vervlogen. TSF 3 moest incompleet naar Meeu wenplaat 3, maar doordat ook de gastheren met volledig konden uitko men ging de winst toch nog naar de Schiedammers (5-4). De TSF-junioren zetten de kroon op een uitstekend eerste competitiesiaoen door een overtuigende 50 zege op Fa voriet 1. De strijd om het persoonlijke dam kampioenschap van Schiedam is vrij dagavond bij de Damclub Schiedam voortgezet met de partijen van de voorlaatste voorronde, W. C. Heuvelman en C. Korpel kwa men niet tot een beslissing en moesten hun partij afbreken, M. de Houtinj CJV voorafgegaan. Dit kwam onder meer, omdat verleden jaar vier leden van het dagelijks bestuur door bijzon dere omstandigheden hun functies ter beschikking moesten stellen. Gezien de mmder gunstige positie van het CJV in die dagen zag men geen kans kandidaten te stellen om de opengevallen plaatsen in te nemen. Daarom werd een werkgroep samen gesteld, die de functie van een intclm bestuur vervulde. Zij begon met de inventarisatie van het bestaande werk en nam daarbij de bevoegdheden over van het dagelijks bestuur. Deze tussenperiode is thans voorbij en er is een nieuw dynamisch bestuur voor in de plaats gekomen met Rein van den Berg, ais voorzitter, Piet Plaisier als secretaris (hij was de eni ge overgeblevene van het oude bestuur) en Jan van der Most als pen ningmeester en een klein aantal gewo ne bestuursleden. Een college bestuurt in directe zin de sociëteit, die niet langer los staat van het C.J.V., die niet meer gedecentraliseerd is. Deze decen tralisatie is namelijk geen succes geble ken. De bestuurbaarheid van het CJV leed erdoor. Ook werd verleden jaar de CJV Mondaccordeonvereniging „Bravo" op geheven. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Woensdag zal na het ochtendspitsuur de 's-Gravenweg tussen Kortekade en Kralingse Zoom voor doorgaand verkeer zijn afgesloten in verband met werkzaamheden nodig door de aanleg van een trambaan naar de Prins Alexanderpolder. De werk zaamheden zullen drie maanden in beslag nemen. Irene: Aqua Faune, bijeenkomst, 20. Chr. Soc. Belangen: Grafische Bond, ledenvergadering, 20. Musis Sacrum: Ned. Ver, van Huisvrouwen, demonstratiemiddag, 14. Arcade: Ned. ruilbeurs, 19.15. Ver. De Verzamelaar, Musis Sacrum: Bejaarden Gusto, feestmiddag, 14. Magnalia Deikerk: NCVB Nieuw- land, Feestavond, 19.45 De Rank: Volksonderwijs, vergade ring, 20. Arcade: Ned. Ver. van Vogelliefheb bers, bijeenkomst, 20. Hotel Rijnmond: Modehuis „Clau- san", modeshow, 14 en 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lan ge Kerbstr. 82, uitsluitend redactieza ken, tel. 263954 b.g.g. 115588, of 346619. Klachten bezorging: Dr. Zamen- hofstraat 130, tel. 152400. Belangrijke telefoonnummers: Alarm P°Ktie tel. 264666, Brandweer 268218, G.G. en GD. 269280. Apotheek: C. I. Jansen, Swammer damsingei 41, tel. 264917. won van C, van Dam, terwijl de partij en in groep 2 tot resultaat hadden dat C. den Boer van B. Quist won en W. C. Sieeuwenhoek J. Westerveld moest worden afgebroken. De vijfde en laatste ronde wordt vrijdagavond gespeeld, waarna de fina lepartijen nog volgen, waaraan ook de heren J, C. Onink, J. de Wilde en H. Mixck zullen deelnemen. De bordenwedstrijden hadden het volgende resultaat: H. Willemsen J. de Wilde 02, A. van Otterloo J. J. van Kuijk 11, J. Bogers M. van Erkel 0—2 en M. Veldt J. C. Onink 0—2. VLAARDINGEN De harmonie Wilton-Fijenoord gaf zaterdagavond in de goed bezette Stadsgehoorzaal haar jaarlijks concert, dat onder leiding stond van dirigent L. Th. Jansen. Opnieuw is gebleken, dat de harmo nie in staat is een gevarieerd program' ma te brengen van een uitstekend ge halte. Vooral de uitvoering van Concer tino voor Clarinet van C. M. Weber werd een succesnummer, waarin de so< listen J. J. Hardonk, C. de Heij en T. Martijn zich onderscheidden. Ook de Rapsodie Slave No. 1 waar mee het eerste gedeelte van de avond werd besloten werd op pittige wijze gebracht en het spontane applaus van de aanwezigen loog er bepaald niet om. Na de pauze ging de aandacht aller eerst uit naar een selectie uit The Sound of Music, waarna een prachtige vertolking volgde van een selectie uit de West Side Story. Dat de finale een machtig slot bete kende van een avond van uitstekende muziek van amateurs, was mede te danken aan de tamboers, die er zonder pardon op los sloegen. Na afloop volgde een gezellig bal. SCHIEDAM Donderdag 16 maart 's avonds om 8 uur speelt in Musis Sacrum in het kader van de S.G. Toneelwedstrijd de r.k. toneelvere niging „Othello" het Franse toneel werk van Robert Thomas „Valstrik voor een man alleen". (Pieg pour un homme seul). De thriller werd vertaald door E. A. Keuls-Schuur. De Klerk, uw adviseur voor een verkwikkende nachtrust, stelt zijn collectie matrassen met uiterste zorg samen. Geen wonder, dat ook in de nieuwe collectie denaam 'Olga' zo vaak voorkomt 'Olga' is een in alie opzichten sublieme matras, maar kan toch een prijs kaartje dragen dat precies zo be scheiden is ais u van De Klerk gewoon bent (Van een medewerker) SCHIEDAM Met ruim zestig man gaat DOK tijdens het Pinks te rw eekein de deelnemen aan het grote KNCGV-tumfestijn Scala Gymnastiea, dat in Groningen wordt gehouden. De technische leiding van DOK is bezig met het samenstellen van enkele vrije oefeningen voor deze massale de monstratie. Op 2e Pinsterdag gaat nog eens een bus met veertig DOK-leden naar de stad van de Martini-toren, waarna zij zich aansluiten bij de groep, die het weekeinde meemaakte. Aan de opleiding van voorturners wórdt bij DOK momenteel eveneens hard gewerkt. Onder leiding van de dames Van 't Hof en Groenewegen wordt aan 60 DOK-leden onderricht gegeven in het jeugdvoorturoen. Ook mejuffrouw T. Verhey, oud-leidster van DOK, doceert enkele vakken. Half april zal de cursus worden besloten met een examen. Niet minder hard wordt door een aantal dames en heren gewerkt op de leïderscussus, die onder leiding staat van de heer A. Herlaar. Door Üe Veel heid van afdelingen zijn er meer lei ders en leidsters nodig, om de noodza kelijke uitbouw van de vereniging te kunnen realiseren. Omstreeks mei zal ook deze cursus worden besloten met examens. W De PMC A 200-GT biedt de sportieve rijder het genoe gen van bijzondere rij-eigenscnappen. De krachtige 6 cyl. motor (106 pk) met een verhouding pk/gewicht: 1/10 geeft deze wagen een topsnelheid van 170 km met een fameuze wegiiggïng; een genoegen om iri te rijden. Overtuig uzelf, maak een proefrit! Importriee: tester's Automobi#tbedrëf „'i-Cr«v*nfi»9«* KM. Biitekhewtben 255, Den Hats, Postbus 1073,T«iafooa 070-857500. DEALER voor Rotterdam en omg.: C. A. Hooft'* Cariton Automobielbedrijf, Bergweg 357, Rotterdam, Tel. 010-287240. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De beeldende kunste naar Luuk Scholten exposeert de komende weken in Galerie Wiegman in de Passage een aantal schilderstukken en lino-sneden, eigen druk. Ze tonen een rijp talent Een geache veerde lino, getiteld, „Het gesprek" valt op door de diepere symboliek, waarbij ongetwijfeld de confrontatie tussen de diverse wereldbeschouwingen wordt be doeld. Men ziet dreigend grommende honden, elk dier voor zijn eigen hok. De 'visie is indringend, maar -getuigt niet van een optimistische kijk -op het mensdom. SCHIEDAM Zaterdagmiddag was er voor de leden van de Jeugd-Rijn- mond-Band een filmmiddag. De" jonge lui hebben kunnen genieten van enige komische films van Stan Laurel, Oli ver Hardy en dergelijke. De Jeugd-Rijnmondband heeft sinds kort een eigen bestuur.. Momenteel bestaat de bezetting uit achttien tam boers en tien hoornblazers. De groep hoornblazers kan nog enige uitbreiding gebruiken. Jongelui van 1016 jaar zijn welkom in de school Sint Aniia- zusterstraat op vrijdag van 19—20 uur. Men kan zidh ook melden bij de heer H. Kloosterman, Boterstraat 14b. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De gemeenteraad is verzocht een krediet van 19.886 beschikbaar te stellen om de huidige met kolen gestookte verwarmingsinstal- latie in de Groen van Prinstererschool (g.l.o.) aan de Singel 24 om te bouwen in een volautomatische met olie gestookte verwarmingsinstallatie. Ook moet een aantal radiatoren worden ver plaatst en bijgeplaatst De verwarmende oppervlakte van thans is onvoldoende om een gelijkma tige warmteverdeling in de lokalen te verkrijgen. Men meent, dat door uit breiding van het aantal radiatoren en door een betere plaatsing van enkele andere een meer efficiënte warm- tesprelding kan worden bereikt Het bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs had in eerste instantie overwogen een aardigas- verwarmdngsinstallatie te doen aanbren gen. Door de aanwezige leidngen moet het ketelhuis in de kelder blijven en blijkt het ongewenst aardgas te gebrui ken, zodat uit veiligheidsoverwegingen aan het stoken op olie de voorkeur wordt gegeven. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Donderdagavond om kwart over acht geeft in de aula van het Stedelijk Museum het bekende Trio Pim Jacobs een Jazz-concert on der auspiciën van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum. Het programma is samengesteld uit moderne jazz-muziek, met improvisa tie en naar gelang de omstandigheden met toelichting van Pim Jacobs. Het trio bestaat uit Pim Jacobs, pia no, Ruud Jacobs, bas en Wim Over- gauw, guitaar. De toegangsprijs bedraagt voor le den ƒ2,50, niet-leden ƒ3,50, jeugdle den en houders van een cultu- reel-jeugdpaspoort 1,00 per persoon. SCHIEDAM Getrouwd: B Verwaal 23 en K. A. Jur- Bens 28: S. Daalder 24 en c. J. M. Zonruiter 22: A. i. Nooteboom 25 en c. Bijl 19; w. de Groot 22 en M. Terot 20: c. Baleboudt 23 en J. w. Koogjc- zo: w. Schone 23 en M. E. Oostonnans 20; P, H. H. van Koppen 28 en M. E. 3. schiks 23: G. H. A. Vlerboom 27 en W. Molendijk 20: G. Boes 2» en A. J. Krab bendam 18; P. Visser 25 en P. C. van der Meulen 22. Geboren: Carla d v. J. Bronger en A. Nau- ta; Paulus G. J. J. z.v. J. L. J. Leermakers en G, M. G. Ackersehotte; Ronald z.v. M. c. Oranje en P. Fontljne; José M. z.v. R. Fer nandez Rodriguez en M. J. Barrera Panal: Catharina H. M.d.v, J. M. J. Post en Et. G. J. M. Fransen. Overleden: p. Loendersloot, 78. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Terwijl': vrijdagmiddag de zesjarige Catharina Visser uit de Ha venstraat 9b steentjes gooide In het water van de SpuUtaven, viel z(j er in. Haar zesjarigevriendinnetje EdltJi Verhaal van de Havent!ijk 214b had de tegenwoordigheid van geest om naar bet woonhuis van Catharma te hollen - en haar ouders te waarschuwen. De vader spoedde zich naar de Spulhaven eft dook onmiddellijk in het water, waarna hij zijn dochtertje op het droge wist te brengen. Het kind ademde evenwel niet -meer en de levensgeesten schenen geweken, te zijn. Door mond-op-mond-beademilig, eerst door de 18-jarlge gereediohapmaker N. Vulling uit de Geervlietsestraat*39'en later docr een tot dusver onbekend' ge bleven EHBO'er, kwam het kind lang zamerhand weer tot bewustzijn. De GGD bracht de kleine drenkelinge ter observatie naar de Dr. Noletstichting, waal- zij het redelijk wel bleek te maken. AMSTERDAM De Koninklijke Ja va Chinalijnen zullen met ingang van volgend jaar de passagiersdienst tus sen Zuid Amerika, Zuid Afrika en het Verre Oosten staken. De maatschappij zai zich in de toe komst op de lijnen volledig richten op de vrachtvaart, aldus de heer W. M. de Haan, directielid van de KJCPL in Hongkong. Tevens zal de maatschappij vier schepen uit dienst nemen. Het zijn de Ruys (in de Tweede Wereldoor log geallieerd troepenschip), de Tegel berg, de Boissevain en de Tjitjalenka. Alle schepen zijn ouder dan. dertig jaar. Er is nog geen besluit genomen over de verkoop. De vier schepen worden veryangen door vier 13.000 tonners, die thans in Japan op de helling staan. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 44-jarige café houder R. Rij kens van de Mathenes- serdijk kreeg een slagaderlijke bloe ding toen zondagmiddag iemand per ongeluk de ruit in de deur van het café stukstootte terwijl de heer Rij- kens in de deuropening stond. Politiemannen hebben de slagader .dichtgeknepen en de man naar het Dykzigtziekenhuis gebracht SCHIEDAM Het eerste herenteam van Juliana zorgde voor een zeer onprettige ver rassing door in Leiden met 30 te verliezen van het laaggeklasseerde WS. De Schiedam mers hebben het hun gastheren slechts In de derde set lange tijd moeilijk kunnen maken. De Iel op winst beluste Leldenaren namen direct na het eerste lluitslgnaa! het Initia tie! en maakten dankbaar gebruik van de tallofe verdedigingstouten van Juliana. De Schiedammers, die een onstellend gebrek aan zelfvertrouwen ten toon spreidden, slaagden er niet In de bakens te verzetten en verloren de eerste set met 15—u». De. tweede set was een getrouwe afspiege ling van de eerste e ging met 15—11. In de derde set kwam het lang verwachte tegenof fensief. ZIJ slaagden er zelfs In een royale voorsprong te nemen en bij 14—10 leek een vierde set onafwendbaar. De Leidenaren dachten daar anders over en zagen toch nog kans de set In hun voordeel te beslis sen (16—14). Het eerste melsjesteam bewees met twee fraaie overwinningen op het sterke Concor- dia-A en koploopster DOP-a. dat zij een serieuze gegadigde is voor de titel. Van het Rotterdamse Concordia werd met 3—1 ge wonnen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM B. en W. hebben de gemeenteraad verzocht een bedrag van 1.942.000 beschikbaar stellen voor het ophalen en vernieuwen van riole ringen, leidingen en kabels. De kosten van de rioleringswerken, waaronder voor Kethel-oost eveneens is begrepen het op peil brengen va» de groenvoorzieningen, zijn begroot op 1.015.000, namelijk voor Kethel-oost 490.000, voor Zuid 86.000 voor West 170.000, voor Oost 37.000 en voor Tuindorp-Kethel (gedeelte) 232.000. Voor het gelijktijdig ophalen en ver nieuwen van de gas- en waterleidin gen en van de elektriciteitskabels moe ten de technische bedrijven kunnen beschikken over 927.000, namelijk voor het gasbedrijf ƒ479.000, voor het waterleidingbedrijf 350.000 en voor het elektriciteitsbedrijf 88.000. Om bet woonwagenkamp wat meer leefbaar te maken is de raad om een krediet van 20.500 verzocht. Aange zien de toiletgelegenheid onvoldoende is, zal naast het huidige gebouwtje een tweede worden gebouwd, met nog tien SCHIEDAM De achttien-jarige Vlaardingse pijpfitter W. H. raakte met zijn bromfiets ter hoogte van de oude ingang van Wilton-Fijenoord op de Vlaardingerdijk de 51-jarige fietser F. J. van der P. uit Vlaardingen. Laatstgenoemde viel en liep enkele wonden op. De GGD heeft de inan naar het Holyziekenhuis gebracht. SCHIEDAM Op Koninginnedag (die op maandag I mei zal worden ge vierd) organiser! de rennersclub Schie dam aan de Vlaardingerdijk de traditi onele invitatiewedstrijden. Deze wedstrijden worden gegeven voor B- en A-adspiranten en nieuwelingen. Zusterverenigingen van de r.c. Schie dam nemen ook deeL Het bestuur tracht op dezelfde dag ook een Ronde voor Amateurs te organiseren. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 44-jarige D. Willems uit de Landzichtstraat is zon dagmiddag toen hjj in die straat aan het werk was onwel geworden en overleden. De 59-jarige D. v. d. Oever uit de Josephlaan is op de Linker Veerdam zaterdagmiddag onwel geworden en daarna overleden. w.c.'s. Het aantal toiletten wordt daar door op zeventien gebracht. De wasplaats moet worden beschut door een beter windscherm, en het aan tal waterkranen moet eveneens wor den uitgebreid. Ook moeten de toegangsweg en de wegen op het terrein worden hersteld. Nadat de gaten in de asfaitering dichtgemaakt zijn zullen de rijbanen opnieuw worden geasfalteerd. B. en W. menen de te treffen voorzie ningen tot het noodzakelij'kte te moeten beperken, omdat een regionaal woonwa genkamp in studie is. Men weet alleen nog niet, waar dit zal komen. Voor nog géén tientje heeft U morgen de stof voor zo'n leuk. viot voorjaarspakje... om straks als de zon lekker schijnt, fleu rig en modieus weg te stappen. Een grpte partij dubbeibrede voorjaarsstoffen, prachtige kwalftelteol*. kreukhersteilend, uit deserles van 9.75 en 11.25... stoffen vari-ïit seizoen, morgen, als "éénmalige aanbieding, doorefkaarper meter voor nog géén vijf,gulden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Bijna 48 uur heeft het eerste deel van de operatie Zuid- plein dit weekeinde geduurd. In die tijd veranderde de kruising Goerce- sestraat Mijnsheerenlaan Pleimveg van een hobbelende keienweg tot een effen asfaltweg. Daarvoor waren dan voortdurend vee tig mensen, van de af de'mg bes's" tingen van gemeen ewe \-rn er ondei r-remers m de t c Ook .'e rr'i' e *e\ r (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 23-jarige chauf feur J. J. van der Kieft uit Rozenburg is zondagavond in een langs de Plaat- weg liggende sloot gereden. Het on geluk gebeurde omdat hij door een tegenligger werd verblind. Hij kreeg snjjwonden aan gezicht en rechterarm. De heer v. d. Kieft is naar het Zuider ziekenhuis gebracht. (Van onze correspondent MAASLAND Het eerste kievitsei van Maasland is gevon den. De vinder Jan Willem van Geest uit de Stationsstraat heeft het ei naar burgemeester F. J. Groot Enzerink gebracht, die er erg blij mee was. Morgen begint de speciale ver koop, slechts één dag, van deze verleidelijk mooie stoffen, voor pakjes en jurkjes, in vele mode kleuren, door elkaar, i 140 cm breed, u per meter voor v. iiiuuc* Voor pakje 2 mtr. Voor jurkje k.motnv 1J> mtr. Voor jurkje z.mouw 125 mtr. Gifr Uf. of tehrlft. bett. SCHIEDAM Zondag heeft de poli tie bij controle op de Rotterdamsedijk een ogenschijnlijk zich in goede staat bevindende personenauto van de 27-ja- rige stucadoor A. H. uit Rotterdam, uit het verkeer genomen omdat de dwarsligger van het chassis en een u-bout achter het linker voorwiel fi naal waren doorgeroest. De man wist nergens van en was dankbaar dat de politie de gebreken van zijn auto ont dekt had. SCHIEDAM vraagt voor spoedige indiensttreding v J &tsb> eonr VP"! r liet SCHIEDAM Het eendje van de twintigjarige Rotterdamse kantoorbe diende H. J. van W. kwam zondag avond btj de zwanen m de Schie terecht. De bestuurder reed uit de Hoogstraat de Brede Parksteeg in en sloeg toen, onbekend. -• rechtsaf. De auto kantelde in chauffeur en twee inzit' door het zijportier naar en zich van droge kh it 4 k ft; 15J4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1