Met ingang van 16 maart: Hollandia brengt melk in plastic verpakking Duizendste Daf voor drs. G. E. op 'f Hof AGENDA ziekenhuis aanbesteden Redelijke resultaten tafeltennisclubs Gebr. Passchier N.V. in nieuw filiaal heetman j MIJ J Klaasesz bezocht fabriek Geen vergunning voor fabriekshal w VERKOOPSTER Ja* m Produktie van flessenmelk gaat door Rechter wees vonnis over onteigening Burgerlijke stand Drie gewonden in het verkeer Systeem volgens zelfbediening vond weerklank V': W ROL EX jf/ FORTEX sfi Teddy piueh Vrouw (62) op fiets brak onderbeen (Van een onzer verslaggevers) Smaak Vundaag. ■••en morgen ••....en dagelijks Billy Grahamfilm in Magnaliakerk Spaarbankomzet hoog door I oonbetalingeu SVC-damesteam won van Blokkeer MODERNE MAIM Fortex feeeft een getee! eigen stijl m ge moderne man, die «eet «at hij viL Fortex herenkleding rerkrijghaar hij KORTE HOOGSTRAAT 11 a Telefoon 346151 VLAARDINGEN Jongen (10) op fiets veroorzaakt schade Verbetering Geen risico Hoop Loods staat er al FA. J. A. VOGEL, li kent ze wel, die hoogpolige glanzende Teddy pluche - de rijke bekledlngsstof van ruim •tien gulden, die onbetaalbaar Is en toch zo Ideaal om te veN werken. Morgen een éénmalige aan. bieding van deze zelfde Teddy -velours, de moderpe stof voor spreien, kussens, stoelhoezen maar ook geschikt voor gordij nen,— en morgen koopt U Uw Teddy pluche per meter voor nog géén zes gulden. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze prachtige Teddy velours, hoogpolig, in goud, geel, rood, blauw en groen 'en marine 120 cm breed, per meter voor Géin tel, of schrift, twt. VLAARDINGEN Ais eerste te Vlaardingen brengt de Konink lijke Hollandia NV met ingang van donderdag de gepasteuriseer de dagmelk in plastic zakjes van een liter in de handel. Voor de huisvrouwen is een keuzemogelijk heid aanwezig, want de verkoop van flessen melk gaat normaal door. Een van de voordelen van de nieuwe verpakking is het lichte gewicht. Het plastic zakje weegt zeven gram, een lege fles weegt zevenhonderd gram. De prijs van het nieuwe produkt is dezelfde als voor flessenmelk. De plastic zakjes bevatten melk van .een andere kwaliteit. „Na een lange tijd van onderzoeken en experimente ren is de fabriek er in geslaagd een betere melk In een handiger verpak (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op het kruispunt Grieksestraat Prof. Poelslaan botste maandagmiddag de 62-jarige mevrouw J. W. van Noord-Flipse met haar. flets tegen een personenauto. Zij is met een gebroken onderbeen naar de Dr. No- Ietsttchting gebracht. *r r**. king af te leveren. Er Is hier sprake van een werkelijke verbetering in de kwaliteit van de gepasteuriseerde dag melk, zowel wat betreft de smaak als de grotere hygiënische zekerheid", al dus de directie. Een speciale bewerking beeft de melk een vollere smaak gegeven en de oproming sterk vertraagd. De vol le smaak van de melk blijft behou den, omdat de binnenkant van het plastic zakje van een zwarte laag kunststof is voorzien die geen licht doorlaat. Daglicht is namelijk de grootste vijand van de melk omdat het de smaak kan aantasten. Een belangrijk voordeel van de licht dichte verpakking is ook dat alle vita minen in de melk behouden blijven. Een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek te V,'a- geningen heeft aangetoond, dat het vi tamine C gehalte van de melk in een fles, die bijna een uur in het daglicht heeft gestaan, met negentig procent is gedaald. Melk In plastic zak met zwar- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Aangezien in maart van het vorige jaar een rechtsvorde ring tot onteigening is ingesteld voor een pand met schuur en erf, opgeno men in het onteigeningsplan Woud- hoek-Spaland moet voor de betaling van de schadeloosstelling met de bijko mende kosten het nodige krediet wor den verleend. Boven deze schadeloosstelling moet de gemeente betalen de belas tingscha- de, die betrokkene zal lijden. In deze zaak heeft de arrondisse mentsrechtbank te Rotterdam op 12 ja nuari vonnis gewezen. Zodra het be drag van de schade bekend is, zullen B. en W. de raad een kredietvoorstel doen. te binnenlaag verloor nog geen dertien procent van het vitainine-gehalte. Een ander voordeel is dat de -plastic zakken in kratten zijn verpakt en de melkhandelaar in staat is de melk koe ler af te leveren. Dit komt zowel de smaak ais de houdbaarheid ten goede. De kwaliteit wordt bovendien nog gunstig beïnvloed doordat de melk wordt gedaan in zakjes, die volkomen steriel zijn'. De ruimte die de melk in plastic in de koelkast inneemt is kleiner dan die in flessen, omdat de zakjes goed zijn te stapelen. Om het uitschenken te ver gemakkelijken worden bij de zakjes speciale piastic melkkannetjes gele verd. Tegen inlevering van twee lege melkflessen kan men. zo'n kannetje bij de melkbezorger verkrijgen. VLAARDINGEN Drs. G. E. op 't Hof van de Anthonie Knot- tenbe'tsingeï, leraar Duits aan het Groen van Prinstererlyceum, is maandag de trotse bezitter ge worden van de duizendste nieu we Daf personenauto, die het Centraal Automobielbedrijf Ei genraam NV sinds 1959 in het rayon Vlaardingen, Maassluis en Maasland heeft Afgeleverd. Dé heer L, Immerzeel overhandigde de nieuwe autobezitter de sleutel tjes. Bij de aflevering was ook de heer R. Eigenraam aanwezig, die de commerciële directie over het automobielbedrijf voert. Tot op het moment van de af levering wist de heer Op 't Hof niet, de', hij op 16 januari van dit jaar een order tekende voor deze „mijlpaal". De leraar toon de zich dan ook bijzonder ver rast toen hij hoorde, dat de nieu we wagen gratis was voorzien van een autoradio. Zijn vrouw kreeg bloemen en een fles cham pagne, die onmiddellijk werd aangebroken ter gelegenheid van de knalrode „duizendste". Eigenraam leverde de eerste Daf in juni 1959 af, nadat burge meester mr. jr. Heusdens op 2 mei het bedrijf had geopend. In het daarop volgende jaar wer den 101 Dafs afgeleverd en daar- na elk jaar meer.. De heer op 't Hof schafte zich een Daf 44 aan, die eind vorig nar naast de Daffodil als tweede type werd ingevoerd. dag1-?? Sacrum: Bejaarden Gusto, feestmid- Delkcrk: N.C.v.B.-afd. Nieuw st feestavond 19.45. van A" w .0c* Belangen: Klaverjasconcours de belasting, 20. Rank; Volksonderwijs, vergadering. 20. hi^rca?eJ Ned. Ver. van Vogelliefhebbers, 01Jeenkomst. 20. Be2an£en= D.O.K, ledenvergade- Katoor „De Rotterdammer", Lange 'SmÊ C: uitsluitend redactiezaken, tel. ei ?g®- 115588. of 346019. iCte! i5?4Ó0eZOrglng: Dr' Zamcni1ofstraat telefoonnnummers: Alarm po- O.D. 289288M666' brEndweer 268218, GG" en C. I. Jansen. Swammerdamsin- ïei 41, tel. 264917. SCHIEDAM Geboren: .Johanna d,v. W. Hoek en M'. de Jonge; Slmone D, W. v. d. A. Sehellingerhout en N. M. K. Janssen; Lars z.v. H. Nieiiwenhoff en K. Wasck; René z.v. G. van der Velde en A. M. Cee- len; Cornelia d.v. F. M. Blokland en E, Buijteweg; Monica d.v. A. H. Bosman en W. van Pelt; Milva d.v. E. F. del Val Gil en M. D. Selma Holg; Cornelia d.v. J. BrökUng en N. van Wagendonk; Antonius P. z.v. p. j. Verheezen en E. de Blok: Patrick J. z.v. J. O. KcIjzer en K. A. Tonner; Johan C. z.v. c. B. M. van der zouwen en A. Hulstkamp; Hans z.v. J. H. Esbach en M. van der Struis. Overleden: c. J. M. Westerholt, 87 jaar wed. van c, Holmgren. SCHIEDAM ODI neemt woensdag avond in de Energie-hal deel aan een vete- ranentournooi, dat om zeven uur begint en waarvan de finale om half elf aanvangt. Aan dit mtcro-korfbaltornool nemen verent gingen uit de omtrek deel. ODI Is Ingedeeld bij THOR, Oranje Nassau en Vrien denschaar. De winnaar komt ln het bezit van de Van Thilc-beker. HOEK VAN HOLLAND Voor de win nende EHBO-korpsen van diverse gespeelde wedstrijden worden zaterdag in het Groene Krulsgebouw erewedstrijden gehouden. De junioren van Capelle aan den IJssel, Maasdijk, Maassluis en Vlaardingen begin nen om 14.15 uur. De senioren-wedstrijden gaan tussen de ploégen van Maasdijk. Maasland, Maassluis en Vlaardingen en be ginnen om 15.15 uur. {Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Cefa-filmdienst vertoontzaterdagavond om 8 uur in de Magnalia Dei-kerk de nieuwste Bil ly Grahamfilm,. Jeugd op drift („The restless ones"), waarin op onderhouden de wijze het probleem van de moderne jeugd aan de orde wordt gesteld. Het is de laatste filmavond van de Cefa in het winterseizoen 19S6/'67. SCHIEDAM - De 46-jarige brom fietser, H. M. verleende maandag op de hoek Nieuwe Damiaan-Burgemeester Hormeriage Gretelaan geen voorrang aan een vrachtauto, bestuurd door de 24-jarige chauffeur W. A. K. uit Utrecht Hij werd aangereden. Met een hersenschudding en een gebroken sleu telbeen ia de man naar het Gemeente ziekenhuis gebracht De twaalfjarige Annémieke Coliig- non wilde maandag op haar fiets in de Gerrit Verboonstraat een waterplas ontwijken. Zij werd door een juist pas serende bronifietser aangereden. Met een rechter polsfractuur is het meisje naar de Dr, Npietstichting gebracht Door een hevige rukwind verloor maandag op de: Parkweg de 61-jarige mevrouw M.: van O. de macht over het stuur van naar, fiets. Zij viel en moest met een polsfractuur naar de Dr. 'No- letstichting worden gebracht SCHIEDAM In februari werd bij de Spaarbank anno 1820 in totaal 3.404.818.09 ingelegd, en,/ 2.871.058,84 terugbetaald, tegen een inleg en terug betaling van respectievelijk 2.881.059,79 en 2.080.620,14 over fe bruari 1966. De voornaamste oorzaak van de gro te stijging van de omzet in één jaar tijds is het steeds toenemende gebruik van overheid en bedrijven de salaris sen van het personeel'. Vla de'spaar- bank te doen uitbetalen. Ook de postomzet werd daardoor beïnvloed. Het aantal inlagen bij het hoofdkan toor en de bijkantoren steeg vergele ken met februari 1966 met 900, dat van de terugbetalingen met 885. De aan de Spaarbank toevertrouwde gelden en de reserves waren ultimo februari voor 32.287.845,96 belegd in effecten, voor 8.551.526,39 in hypothe ken en voor 15,794.536,55 in onder handse leningen aangemeenten e.d. De onbelegde en op korte terrdijn belegde middelen bedroegen 6.815.376,15. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM B. en W. hebben de gemeenteraad voorgesteld te besluiten de bouw van een zusterhuis voor het nieuwe Gemeenteziekenhuis met verbin dingsgang naar het bestaande zuster huis onderhands aan té besteden. B. en W. menen, dat onderhandse aan besteding de voorkeur verdient, omdat zij verwachten dan aannemers te kun nen uitnodigen, van wie zeker is, dat zij een object als dit tot een goed ein de kunnen brengen. De commissie voor het Gemeente-Ziekenhuis geeft in meerderheid de voorkeur aan een der- MAASSLUIS Na de nederlaag: van vorige week herstelde het eerste tafelten- nisteam yan Key en Kramer zich door thuis met 6—4 van het op de derde plaats staan de Intiem 2 te winnen. K. en K« had een verrassend goede start en kreeg daardoor na drie enkelspelen en het dubbel, reeds een 4-0- voorsprong; hierna kwam Intiem nog even terug, maar toen was het weer de beurt van de K. en K.'ers en met nog twee sets te spelen had K, en K. de beide punten reeds binnen. gelijke aanbesteding, als de daar voor in aanmerking komende Schie- damse aannemers ook worden uitgeno digd. SCHIEDAM Slechts drie teams van de Schiedamse Volleybal Club kwamen zaterdag binnen de lijnen. Da mes 1 ontving het Haagse Blokkeer. De SVC-meisjes waren aanvallend veel sterker, terwijl hun verdediging wekelijks met sprongen vooruitgaat. Na de setstanden 15II, 915, 15—1 en 1510 behaalde SVC weer een ver diende 31 zege. Heren 4 kon het niet bolwerken te gen CVV 2 en moest met een 30 nederlaag genoegen nemen. Het meisjesjuniorenteam stelde te leur. Zij moesten tegen Juliana B met een puntenverdeling (2—2) genoegen nemen. «Van een medewerker» VLAARDINGEN De Vlaardlnïse tafel tennisverenigingen en TOG uit Maassluis hebben in de voorlaatste ronde van de com petitie bij elkaar 25 punten behaald uit 29 wedstrijden, wel lets minder dan men in de afgelopen weken gewend was, maar over het geheel genomen zijn de resultaten toch niet zo slecht. De drie teams van De Windmolens won nen allen, zodat zij met zes punten goed voor- de dag kwamen. Beide teams van Sun light kwamen ook tot een 100 proeent score, intiem spee'de negen wedstrijden waarvan er slechts twee werden gewonnen en twee gelijk werden gespeeld, Intien 4 won met 10-0 van Meeuwenplaat en dat betekent voor Slpke Andree, Cor VLAARDINGEN Een tien-jarige fietser is zaterdagmiddag bij het-plot seling linksaf slaan op de Schiedamse- dijk ter hoogte van de Hoflaan bijna onder een auto terecht gekomen. De jongen stak geen hand uit en keek niet om. De bestuurder van een personen auto trachtte een aanrijding te voor komen, week uit en ramde een lan taarnpaal. De wagen is ernstig be schadigd. Persoonlijke ongelukken de den zich niet voor. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De NV Gebroe ders Passchier, een groothandel in le vensmiddelen, heeft maandag een nieuw filiaal aan de Produktiestraat 6 in gebruik genomen. De nieuwbouw is onder meer het resultaat van de Vlaar- dingse middenstand, die buitengewoon enthousiast is over de vlotte manier van zaken doen met de NV. Als eerste in Nederland startte het bedrijf name lijk in 1956 te Rotterdam met de ver koop volgens het zelfbedieningssys- Deze vorm van zaken doen bestond reeds in Amerika en Duitsland.. Het was echter revolutio- Het ideale horloge voor op en in het water. Speciale Oyster kast. gegarandeerd waterdicht tot op 200 meter. 1 Gegradueerde draaischijf waarop duikers in één oogopslag dè verlopen tijd kunnen aflezen. Automatische opwinding door Rolex Perpetual rotor mechanisme. Speciaal beschermde opwindknop. ROLEX SUBMARINER 465,- edeïsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. Lijnbaan 92-Oostzeedijk 155-157 Tel. 1166 70 Rotterdam nair omdat het zakelijk een groot risico inhield, daar het systeem to taal onbekend was bij de detailhan del. Het plan sloeg onmiddellijk aan bij de winkeliers, ondanks verzet dat in eerste instantie bij de concur renten en fabrikanten bestond. Het succes maakte het het nodig in het voorjaar van 1964 een filiaal te openen in een haringpakhuis aan de Oosthavenkade te Vlaardingen, waar met veel ondernemingsgeest een aan vaardbare verkoopruimte werd gescha pen. De omzet steeg en maakte uitbrei ding noodzakelijk. Daar het pakhuis op de lijst van Monumentenzorg staat kon niet tot verbouwing worden over gegaan. Andere mogelijkhedn gingen in de richting van een nieuwbouwproject Eind 1965 kreeg het bedrijf 2000 m2 grond aan de Produktiestraat in erf pacht. Het architectenbureau Nuyt en- Heikens te Vlaardingen maakte het ontwerp voor een bedrijfsruimte van voorlopig duizend m2. De NV Bouwb- wedrijf Combinatie Vier Vlaardingen bouwde het filiaal, dat nog'tot tweedui zend m2 kan worden uitgebreid. Het nieuwe filiaal betekent een be langrijke verbetering ten opzichte van de oude vestiging, die inmiddels gheeei is veriaten. De paden bieden voldoen de ruimte voor de karretjes, waarop de winkelier de goederen -van' zijn keus stapelt De afrekening gebeurt aan een centrala kasse onder het genot van een kop koffie. De minimum-afna me is vijftig gulden. Voor het bedrijf iift een parkeerplaats van tweehon derd vierkante meter. Het nieuwe zelfbedieningssysteem bi de groothandel heeft overal in Ne derland bij ongeveef zestig bedrijven navolging gevonden. Ook in Rotterdam bleef het succes voor de gebroeders Passchier niet uit. Binenkort zal deze groothandel een nieuw hoofdkantoor en nieuwe bedrij ven betrekken. In 1956 bedroeg de tota le bedrijfsoppervlakte vierhonderd m2. In april 1967 zal de NV beschikken over 5000 m2 bedrijfsoppervlakte plus egen parkeerplaatsen voor totaal 225 luxe wagens. Borsboom en Mar van der Knaap, dat zij kampioen van de derde klasse werden en daardoor promoveren naar de tweede klas se. De vijf teams van De Hoilandlaan kwa men slechts tot twee punten terwijl de twee Shell-teams ook twee punten aan he* totaa! bijdroegen. URTTC speelde vijf wedstrijden waaruit evenzoveel punten werden behaald. URTTC 2 had aan een gelijkspel tegen RET l vol doende om zich kampioen te mogen noe men, maar Buurman. Heyblom en Van Spronsen namen geen risico en wonnen met 6-4 van de Rotterdammers. Intiem 1 had niets in te brengen tegen Service 2. dat met 10-0 beide punten gemak- kelljk ln Schiedam hield. Het eerste team van De Hollandlaan moest het dubbelspel winnen om met 6-4 baas te blijven over Contact 1. Theo Jansen zorgde ditmaal voor een hattrick. Shell i hoopt nog steeds op promotie en nu van TJC 2 met 7-3 werd gewonnen, zit dat er zeker nog wel in. Ook kan URTTC l het kampioenschap nog wel veroveren: zeker nu Tavenu met 10-9 werd verslagen. De Windmolens won nen van Cebeco 2 met 7-3 (hattricks van Braber en Brobbel) en het eerste team van Sunlight sloot de wedstrijd tegen HPV a met een 7-3 zege. De volledige uitslagen waren: Eerste klasse: Service 2 Intiem 1 10-0 SVA 1 TOG I 7-3. Tweede klasse: Contact 1 Holl. 1 4-6- HoU. 2 Stadhuis 1 3-7; Intiem 2 IC. 4t K. 1 4-8. Derde klasse: Mllkst. 4 Intiem 3 3-7; Meeuwenplaat l mtlem 4 o-io; Tava 1 Intiem 5 5-5; Shell l TJC 2 7-3; Sunlight 1 HPV 3 7-3; TOC 2 Atlantic I 6-4' Hermandad 2 TOC 3 S-S. Vierde klasse: PVA 3 Shell 2 9-1; URTC 1 Tavenu 2 10-0: UTRTC 2 - RET 1 6-4; URTTC 3 VBP 3 5-5; Intiem 6 Eendracht 13 5-5; Intiem 7 Meeu- wenpiaat 2 3-7: Intiem 8 Service 7 2-8 Contact 3 Intiem 9 10-0; Caltex 2 URTTC 4 10-0; Holl. 3 Landman 1 0-10 De Wlldert 3 HoU. 4 8-2; Windmolens Cebeco 2 7-3; Windmolens 2 NS 10-0; Sunlight 2 Roteka 6-4. vijfde klasse; centrum 8 URTTC l 10-0; HOU. 6 SVA 7 4-6; TOGB 6 - windmolens 3 4-6. MAASLAND De commissaris van de Koningin in Zuid-Holland en me vrouw M. J. Klaasesz-de Bruijne heb ben maandagmiddag hun Maaslandse dag besloten met een bezoek aan de fabriek van landbouwwerktuigen C. van der Lely NV. Op de foto: burge meester F. J. Groot Enzerink stelt mevrouw Klaasesz voor aan direc teur A. van der Lely en mr. J. Klaasesz wacht geduldig tot hij het belang rijke complex zal mogen binnentreden. (Blijkbaar was hei voor het hoge gezelschap een hele eer de fabriek ie mogen bezichtigen, want voor buitenstaanders, zoals de pers, is dit terrein taboe vanwege „de geheime uitvindingen". Zelfs de fotograaf kreeg geen ge legenheid een alledaagse demonstra tie met een landbouwtrekker te fo tograferen omdat die toevallig op het fabrieksterrein werd gegeven. Orders zijn orders", zei de plichts getrouwe portier Redactie) SCHIEDAM De commissie van be roep uit de gemeenteraad blijkt het niet eens te zijn met een weigering van B. en W. op ee® verzoek om een bouwvergunning voor de N.V. de Wit en Zn. aan de Bakkerstraat om een open loods te vervangen door een gesloten loods. Het bedrijf is gevestigd op een ter rein, dat grotendeels is bestemd voor openbare weg (doortrekking vapn de Van Deven terstraat). Wanneer deze weg er zal komen en of hij zal komen is evenwel nog onzeker. De kosten van de nieuwe fabricage- hal worden geraamd-op 49.000. Aan gezien de N.V. slechts voor korte tijd vergunning tot bouwen zou kunnen krijgen, vonden B. en W. dit, gezien de grote investering niet verantwoord. De commissie .van beroep meent ech ter, dat het niet aan de gemeente staat hierover te beslissen. Bovendien geldt dit argument hier niet, want de loods is namelijk reeds gebouwd, vooruitlo pend op de verwachte vergunning. De kosten zijn dus ai gemaakt. Daarom stelt de commissie voor de gevraagde bouwvergunning te verle nen uiterlijk tot 25 februari 1968. VLAARDINGEN De laatste cursus van de Vereniging voor Veilig Verkeer van dit seizoen begint donderdagavond 1G maart om acht uur. De cursus wordt vijfmaal achtereen op een donderdag ge houden in de bovenzaal van het politie bureau aan het Delftseveer 6. Belang stellenden kunnen het bureau van politie bellen, nummer 342355. AP DE fabriek, op het kantooa maar ook op de krant is bijna alles afhankelijk van het al of nie goed functioneren van de kleine ra dertjes. Alleen als die in elkaar grij pen. draait het spuL Maar alsv ei iets hapert, of wat concreter, ais dt verbindingen uitvallen, nou, dai blijf je nergens meer. Hier op de krant zijn mijn colle ga's en ik voor een belangrijk dee afhankelijk van de berichten '.dii uit alle regionen van het versprei dingsgebied binnenkomen. Dat ge beurt op allerlei manieren. Pe. post, per telex, per telefoon en zelf» gewoon mondeling. Tussen twee'haakjes, u hoeft ech geen joumilist te zijn om uw'ei gen krant eens een bericht door t geven. Herhaaldelijk blijkt mij dai trouwe lezers rondlopen me nieuws waarover ze met iedereei praten, maar het komt niet in het op ook eens bij de krant aan de be te trekken. Maar goed, dat is noi weer een heel andere zaak en daaro ver wilde ik het vanavond niet heb ben. TKWILDE u gaan vertellen da vorige week woensdag een be paalde verbinding met een van on ze posten in het achterland uitviel Nu was het woensdag de dag vat de voetbalwedstrijd Dukla Ajas en blijkbaar kan zo'n sportevene ment van alles in de war schoppen In dit geval kon onze man in he achterland onze redactie niet telefo nisch bereiken. De'volgende dag deed hij daar van uitvoerig verslag. Dat versla? was natuurlijk niet bestemd voo. publicatie, maar dat kan -mij niet schelen. Hij schreef:, „Toen il thuiskwam van het politierappor werd juist in mijn huiskamer nieü we vloerbedekking gelegd, wat he opbellen naar Rotterdam bemoeilijk te. De mannen waren helemaal it gevechtshouding; als razenden vie len ze op mijn meubilair aan, trok ken een elektrische draad stuk, zo dat de lichten het niet meèr dedèi en de elektrische kachel uitging boorden een gat in mijn nieuwe be hang en sloegen een stuk van miji piano af. Ze waren helemaal wild wilden zelfs geen bakkie koffie et verdwenen spoedig met achteriatin van de brokken. Ik zei tegen mijl vrouw; „Die moeten natuurlijk van middag naar de voetbalwedstrijt gaan kijken." Nou, dat kon best eens waar ge weest zijn. Van die voetbal wedstrijd zijn woensdag hele volks, stammen hoteldebotel geworden ej waarnemingen hier en daar. hebbel mij geleerd dat de produktivitel die middag veel te wensen overliet Er zijn zelfs scholen geweest waa de lessen werden stopgezet om d- klas (nou ja, de klas...) gelegenheir te geven de wedstrijd te volgen. Ach ja, wat wilt u, ze hebbel terwille van Dukla Ajax zelf kerkdiensten verzet! Maar behalve van de brokken bi onze journalist in het achterlam heb ik ditmaal niets gehoord vai grote materiële schade. Er waren il Praag zelfs geen gewonden! Wij hebben plaats voor een Voor onze afdeling HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. Liesveld 14 - Vlaardingen - Tel. 343650 (of 's avonds Kievitlaan 51a - Tel. 345781)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1