Mogelijk per 1 april Binnenkort gaat nieuwe weg onder viaduct open ■■I Jongeren zien van morgenanders AGENDA Balatred TX. Informatie ^lirnETtrad Ds. Groenwegen naar Schiedam NCVB Nieuwland in tweede lustrum hijeen Sterke beboette aan zwembaden Meer subsidie voor jeugdsport VERKOOPSTER Ml DEUJ J Burgerlijke stand Op de grens van Schiedam en Vlaardingen Als u van gezellig win kelen houdt, bezoek dan 's modehuis Voss, Hoog straat 194. Wat? Zit mode huis Voss In de Hoog straat? Ja, modehuis Voss zit tegenwoordig in de Hoogstraat op no.194 en nérgens anders! Weekend Oud-Katholieke Kerk Sportnota meldt tekort aan gymlokalen Verdien f 1.000 door een naaimachine te kopen, onverschillig welk merk! Binnenbrand j e bij Lucas Bols De krant geen dag kontant betalen. lif ïr» Van Gorsel gaat sportschool in Holy wijk bouwen )E ROTTERDAMMER Warmte in ELK KOUD VERTREK, het hele jaar door! '■Wské'ë&n ssrsfKgsg*,?£ïk'AJ-/J 'n naam in gas! indaag, en morgen -en dagelijks Balatred „vinyl-op-vilt'' heeft de praktische voordelen van harde vloerbedekking... plus de behage- lijke eigenschappen van zacht tapijt 't Is slijtvast vinyl op verend vilt! Uw woninginrichter levert het in banen van 200 cm breed. Bi vijf kwaliteiten van 9,25 tot 13,50 per vierkante meter. Zeven heel mooie, heel gezellige dessins en vele, vele prachtige kleuren. (Ja - u kunt mooi com bineren met Balatred!) Koop het nu. U heeft er jaren plezier van. Balatred vanavond op uw T.V. BALATRED Eenproduktvan Balamundi Nederland N.V. - Huizen Nü. MODERNE MAN KORTE HOOGSTRAAT 11a Telefoon 346151 VLAARDINGEN Sporthal Inlichtingen bij lnstructieba,den Groenoord SCHIEDAM EEN WERKSTER I kunt U niet missen, Zonder geld in de portefeuille te hebben kunt u tóch kontant betalen: met uw giroboekje! Betaal uw aankopen met een ingevulde, onder tekende girokaart. Zo wordt uw girosaldo kon tant geld, zonder problemen, zonder moeite. boekhuis den draak De Pelgrim gas-gevelkachel in de keuken, de slaapkamer, badkamer, studeervertrek enz. Schoorsteen overbodig! Alleen muurkoker In de buitenmuur Maak het HELE huis leefbaar met de GAS-GEVELKACHEL van Pagina 5 WOKuNïsDAtr IS MVA Ui i-' i '.«"Ci*?, sgys PELGRIM is ook fabrikant van het moderne gasfor nuis mei -1.0 unieke voor delen!. Gratis (older bij Pelgrim N.V.. Gaanderen SCHIEDAM Geboren: Chrtstophe i zv 'C S Bourdolseau en M Heckler, Yvette M p d-i j J van Jioordt en c M J Smits, Bou te E A dv B A M Luljclcx en T J Sietveld, Mlrella C M dv G M Westhuis en U it Boonekanp, Gerarda J dv A van 'Oort en c J van der Kroon, Pieter A zv A 'Ctljè en C Kroesen. t overleden: S H Koosje, 82 echtg. van H Ritten, w van der Most, 57. echtg van J it Vlies, SCHIEDAM - Het Koningin Wllhelmlna Toads heeft met een actie 1850 nieuwe le de» gewonnen een aan giften 12250 ontvan- ï«i. be stichting voor Huishoudelijke en Ge- ansvoorlichting, Nieuwstraat 12, wil op don- fedarofddag of donderdagavond een ïftaenheldscursus, bestaande uit acht lessen ma geven. De cursus staat open, voor dames tussen de achttien en tachtig Jaar. jODgeven bij de stichting op telefoonnum- r 284781. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN «3 Mogelijk met in gang van I april zal het verkeer ge bruik kunnen maken, van de nieuwe weg naar station Vlaardingen-Oost, die onder het onlangs gereedgekomen viaduct in de Zoomseweg voert. Reeds geruime tijd worden automobilisten op de grens van Vlaardingen en Schie dam met een grote boog om het via duct geleid. Dit heelt, voorai op de spitsuren en mede door het inhaalver- bod, filevorming tot gevolg. Naar de mening van deskundigen zal dit automobflistenleed binnen kort tot het verleden behoren. De nieuwe tweebaansweg gerandeert een vlotte doorstroming van het ver keer, dat kruisingsvrij de Zoomse weg kan passeren. Het viaduct dat aansluiting geeft op het Beneluxtim- neltracé voert over de Vlaardinger- dijk, die ter plaatse reeds op Delta hoogte moest worden gebracht. De twee rijbanen onder het viaduct zijn gescheiden door een midden berm van zeven meter breed. Ter hoogte van het Havenbedrijf Vlaar dingen-Oost komt een uitvoegstrook, die enkele meters van de midden- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdag en zondag in de Oud-Katholieke Kerk aan de |Dam een jongeren week-end gehou den, waarvan pastoor A. J. Rinkel uit Arnhem, jeugd-leïder van dc Oud-Ka- jMieke Gemeente, de leiding had. Twintig jongeren uit Schiedam namen de conferentie deel. Zij die van buiten de stad kwamen logeerden in de paslorle. Het thema, waarover gediscussieerd ®«to, heette: „De kerk van morgen*'. Pastoor Rinkel hield een uitvoerige in leiding. Hij legde de nadruk op de gro te veranderingen die zich thans vol trekken. Er is een geheel nieuwe pro blematiek ontstaan. De jen» 'en getuigden van hun ge- °of in de nieuwe aarde en spraken fnder meer over de noodzaak van tolp aan onderontwikkelde gebieden. Zij wilden vele zaken veranderen, op het ogenblik nog als waarden telden, waarbij zij de plaats van pre dikanten, pastoors en kerk geheel an- •ters zagen dan de ouderen. Hulp aan "e naaste bleken zij bijvoorbeeld even belangrijk te vinden als het Avond maal of de mis. Tijdens de misviering van zondagmorgen werden moderne liederen gezongen. Belangen: D.O.K., iedenvergade- vXP*8 Sacrum: S* G.-Toneelwedstrijd, uit- V M8, 20' JWKsgebouw: NIVON, filmavond, 20. j^YijKcentrum: Gymnasium, ouderavond, ^Aicade; Muziekschool Hakkert, uitvoering, Stedelijk Museum: Vrienden Sted. rl^uïn' concert, 19 j Jeugdhuis: N.C.V.B.-centrum, leden- tergadering 20. •.-Jfentoor „De Rotterdammer". Lanfie 82. mtsluKend redactiezaken, tel. vt 5-8-S. 115588, Of 346618 lan 'n bezorging: Iir. Zamenhof-straat tel. 152400. ito ?8r^ke telefoonnummers: Alarm poli- Sd ^28064666, brandweer 26S218- G G* cn tttfjptheek: C. l„ Jansen, Swammerdamsin- £a4U tel. 264S17. VHMYL. VUMOMMQSKKIMa berm in. beslag neemt Deze uit voegstrook wordt aangelegd ten. be hoeve van het verkeer, dat onder meer Cincinnati als bestemming heeft Waar de nieuwe weg overgaat in de Mr." L. A. Kesperweg verdwijnt de middenberm en krijgen de twee rij banen een breedt van elk zes meter. Naast de nieuwe weg zijn rijwielpa den aangelegd. Rijkswaterstaat is belast met de uitvoe ring van het thans reeds geasfalteer- de deel van de onderdoorgang. Waar de nieuwe weg aansluit op de klin kerbestrating komt het werk voor re kening van de gemeente. De foto toont het viaduct, gezien van Vlaar dingen af in de richting Schiedam. SCHIEDAM Ds, H. J. "Groenewe gen te Oosterland (Z.) komt naar Schie dam, Hij heeft het beroep aangenomen dat de Hervormde Gemeente op hem Uitbracht ter voorziening van de vaka- ture ds. C. van der Steen, die eind vorig jaar naar Hilversum (wijkge- meeute Bethlehemkerk) vertrok. Ds. Groenewegen. is 30 jaar oud. Hij werd geboren in Wateringen, waar zijn vader, ds. H. J. Groenewegen die thans in Papendrecht staat.' toen. her vormd predikant was. Ds. Groenewegen jr. werd in 1961 kandidaat. Na een vicariastsperiode in Dep Haag verbond hij zich in novem- ber 1961 aan zijn huidige (eerste) ge meente. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Sportschool Van Gorsel aan de Van Viandenstraat zal per 1 april worden gewijzigd. De omvang is dermate groot geworden, dat het geheel te onoverzichtelijk werd om op de huidige basis verder te gaan. Het komt er op neer, dat de heer Van Gorsel een gedeelte van de administratie heeft verpacht. Intussen bereidt hij zich voor op een nieuwe sportschool in de Holy wijk. De dagelijkse leiding in de school aan de V AN Viandenstraat zal per 1 april worden toevertrouwd aan de 24-jarige judoleraar Rob Hein uit Ven- lo, die reeds enige tijd als zodanig werkzaam is. Chris de Korte zal vanaf die datum de sportschool te Hoogvliet geheel onder zijn beheer krijgen, ai betekent dit met, dat hij voor goed afscheid gaat nemen van Vlaardingen. Zowel Chris de Korte als Jan van Gorsel blijven zitting houden m het Vlaardings Dancollege, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de totaal 362 klassen van de Schiedamse scholen, elk met gemiddeld 30 a 35 leerlingen, zijn op het ogenblik negentien gym nastieklokalen. Dit betekent een tekort van twee lokalen, volgens de Sportno ta, Op de lagere scholen wordt twee maal 3/4 uur per week les in lichame lijke opvoeding gegeven. Voor de 362 scholen bedraagt dit 543 uren en aange zien in een gymnastieklokaal 26 uur les kan worden gegeven, wil dit zeg gen dat er in Schiedam 543 26 is afgerpnd 21 gymnastieklokalen nodig zijn. De regering wil evenwel het aantal lesuren opvoeren tot driemaal 3/4 uur per week, waardoor een tekort van niet minder dan twaalf gymnastieklo kalen zou ontstaan. De Sporthal is een succes geworden. Vanaf september '66 tot 1 april is deze volledig bezet geweest. Voor dit tijd vak moesten zelfs vele aanvragen voor sportbeoefening worden afgewezen. Daarom worden er nog steeds wedstrij den in competitieverband in de gym nastieklokalen gehouden. Door de Ingebruikneming van de Sporthal is het aantal deelnemers aan de binnensporten toegenomen, zodat In de toekomst een tweede sporthal van geringere afmetingen (24x45 m) In een andere wijk van de stad moet komen. PFAFF NAAIMACHINEHUIS ROTTERDAM - Stadhuisplein 34, tel. (010) 121950 ROTTERDAM-Z - HlllevlietSI. MODEHUIS MONIQUE JuiLi.i i Cl-in,.:r.l.il 11.-,' Tri 1 VOOR EKCCÜSlËVÉ. biXM EPMODE (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afdeling Schie dam - Nieuwland van de Nederlandse Christenvrouwenbond heeft dinsdag avond in de grote zaal van dc Magna- lia Deikerk, die tot de laatste plaats bezet was, haar tienjarig bestaan op grootse wijze gevierd. Ook echtgenoten en belangstellenden waren in groten getale aanwezig. In haar openingswoord verwelkomde presidente, mevrouw M. Valken- burij-Gerritse, onder meer de afgevaar digden van Schiedam-centrum, Kethel, Hervormde Vrouwengroep en Gerefor meerde Vrouwenvereniging en vooral ook de heer J. Boas, die deze avond een wedstrijd zou leiden. Mevrouw Korpel en de dames Boo- gaart, Lagendijk en Van der Most van de „Vaandelcommissie" boden een klein vaandel aan. In een oranje cirkel stonden de letters NCVB tegen een blauwe achtergrond. Bovenaan het vaandel prijkten de Setters PX, ineen gestrengeld, en onderaan: Afdeling Schiedam-Nieuwland. Op de overhandiging volgde een warm applaus. Namens het hoofdbestuur hechtte daar na de gewestelijke presidente, me vrouw De Langen, een insigne aan het vaandel, waarbij ze een beroep op de leden deed om actief te zijn. We willen een bond zijn, die in be weging is. Dit is juist in deze tijd zo hard nodig, nu er zo vele problemen zijn om op te lossen, wat we het best samen kunnen doen," zei zij. Ook de secretaresse van het geweste lijk bestuur, mevrouw De Koning, voerde het woord. Voor haar was deze feestavond vooral belangrijk, omdat ze tien jaar geleden bij de oprichting aanwezig was geweest. Ze overhandigde de presidente het bij bels dagboek „Wonder .boven won der", onder redactie van ds. J. Over- duin. Na het officiële gedeelte volgde de wedstrijd waarin fraaie kleurendia's van Schiedam werden vertoond. Men moest de verschillende gebouwen en plekjes raden. De wedstrijd viel ken nelijk in de smaak. Na de pauze, waarmee men reeds ver over het tijdschema was, werden prijzen van de verloting uitgereikt. Dit gebeurde in een opgewekte stem ming. Tevens zong men staande het bondslied: „Komt, iaat ons blijde zin gen." Tot slot was er een humoristisch blijspel in twee bedrijven, getiteid „Aardappelen" van Jacques van Tol, waarvan de opvoering de regisseuse Hannie Vroegh alle eer aandeed. De rolbezetting was als volgt: me vrouw Jansefmevr. C. de Lan- gen-Fuyckschot) haar zuster tante Door (mevr.. Kr.C. Smits-v. cL Kooy), Mies, haar dochter (mej. K. Keizer), juffrouw Voort, secretaresse bij een notaris (mevr. D. E. Sirag-Mareusse), mevrouw Van Hoorn (mevr. M. J. Langendijk-Looye) een werkster (mevr, F. Th.- Schuitman-Reintalder), een dienstmeisje fmevr, J. Kor- pei-van Walsum). De muzikale om lijsting van de avond had mejuf- f-nnw D. P. van der Spek, aan de piano. t (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM B. en W. stellen voor de sportverenigingen, die de jeugd re creatieve ontspanning te bieden, een bedrag ter beschikking van gemiddeld twee gulden per jeugdlid (12 t/m 18 jaar en voor gymnastiek- en zwemver enigingen 8 t/m 18 jaar). Voor 1966 gold de volgende regeling: a. 1000 voor de Schiedamse bond voor lichamelijke oefening, waarbij vrijwel alle sportverenigingen zijn aan gesloten. Daarnaast kreeg de SBLO 0.10 voor elk jeugdlid, -dat voor subsi die in aanmerking komt; b) wor elke sportvereniging met emninste twintig leden een basisbedrag van 50; c) 1000 ter verdeling aan verenigingen, die gedurende het gehele jaar hoge huurverigoedingen voor zalen of een overdekte zweminrichting moeten beta len; d) het resterende bedrag kwam ten goede aan de sportverenigingen, naar rato van het in totaal door de gezamenlijke sportverenigingen opgege ven aantal jeugdleden (rond 600). Per jeugdlid was dat 1.50. Het basisbe drag van 50 beoogde kleine clubs te stimuleren ten minste de vereiste twin tig jeugdleden in het verenigingsleven te betrekken. Behalve deze directe subsidie verstrekt de gem en te nog indirecte subsidies door het aanleggen en onder houden van sport vel ion, waartegeno ver ten opzichte van de werkelijke kost en een matige huurvergoeding van de gebruikers staat. V De zwemaccommodatie in Schiedam heeft door de bevolkingsgroei en de stedebouwkundlge ontwikkeling van de laatste jaren uitbreiding nodig. Er is voorai een toenemnde behoefte aan instructiebaden. Bad Groenoord vierde in augustus 1966 zijn tweed lustrum. Gedurende de tien jaar van zijn bestaan ondervond het een grote waar dering. De stijging van het aantal be- zoakxs van 310 060 m 1959 tot 314.000 in 1964 wijst hierop. De inrichting is bereknd op een in wonertal van veertienduizend, zodat te zijner tijd nog een tweed zwembad nodig zal zijn voor Sehiedam-Zuid m de omgeving van het Spuikanaai. Men wil er een overdekt instructiebad van 20 x 8 m aanleggen, zo ingericht dat ook spastische kinderen daarvan kun nen profiteren, een openluchtbassin van 25 x 18 m voor zwemmers en een ondiep buitenbassin voor niet-zwem- mers en krabbelaars. Wat instructiebaden betreft, beschikt Schiedam alleen over een klein type instructiebassin van 8 x 12 m in de overdekte zweminrichting van het (par ticuliere) Sportfoisdsenbad. De voor zwemonderricht beschikbare uren zijn volledig bezet, zodat de directie alle aanvragen voor meer zwemgelegeriheid moet afwijzen. Dit geldt ook voor de verenigingen, die daardoor voor de keuze worden geplaatst, of tot een le denstop of wachtlijsten aan te leggen. Voor het schoolzwemmen moeten de leerlingen in bepalde gevallen via ge vaarlijke oversteekplaatsen afstanden afleggen, die door het verlies aan bjd het lesrooster van de scholen in de war sturen. Zo zijn er enkele scholen in Sdhiedam-Noord, die daardoor geen kans zien hun leerling op verant woorde wijze aan het schoolzwemmen te laten deelnemen. Daarom moet de plaats van instructiebad zoveel moge lijk centraal worden gekozen Men moet er thans reeds rekening mee houden, dat er naast de reeds bestaande scholen in de ijk Groenoord nog drie zevenkiassige in aanbouw zijn, waarvan, de leerlingen onder de huidge omstandigheden, zijn aangewe zen op het openluchtbad Groenoord, waar echter slechts een zeer beperkt aantal lessen aan schoolklassen kan worden gegeven. Ais men goede resultaten wil berei ken, is voor het schoolzwemmen een overdekte inrichting, hetzij een sehool- instructiebad, hetzij een volledig over dekte zweminrichting, onontbeerlijk. Voor de wijken ten noorden van rijksweg 20 is een instructiebad bittere noodzaak geworden, zo stelt de sportno ta. SCHIEDAM In de mouterij van de distilleerderij van Lucas Bols aan de Burgemeester Honeriage Grethe- laan ontstond vanmiddag om kwart voor één door onbekende oorzaak een binnenbrandje. De brandweer wist het vuur onder leiding van commandant D. de Jager binnen een half uur met enkele stralen water te blussen. De omvang van de schade Was van middag nog niet bekend. Wij hebben plaats voor een Voor onze afdeling HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. FA. J. A. VOGEL, Liesveld 14 - Vlaardingen- - Tel. 343650 (of 's avonds Kievitlaan 51a - Tel. 345781) van 5.30 7.30 namiddag. Loon voor 23 j. ƒ3,05 per uur. Sollicitaties te richten aan of aanmelden bij de Adjunct-directrice tussen 2 en 3 uur. behalve op woens dag en zaterdag. Het GEMEENTE ZIEKENHUIS te SCHIEDAM vraagt SCHIEDAM BENOEMING LID GEMEENTERAAD De Voor2itter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de Gemeente raad van Schiedam maakt be kend,» dat ter Secretarie (Afd Algemene Zaken, Kabinet en Voorlichting Oude Kerk hof 17) voor een ieder ter in zage is gelegd zijn besluit ter benoeming van de heer S K van den Berg tot lid van de Gemeenteraad m de openge vallen plaats van de heer P. Meijer. Schiedam. 14 maart 1967 De Voorzitter voornoemd, H ROELFSEMA MC I B I ma veerple(n27 vlaardirtgon t«L 343760 HET Waterweggebied is, ais men allerlei vooraanstaande lie den wü geloven en waarom zou ik dat niet doen, die lieden zijn toch zeker niet voor niets voor aanstaand! een gebied van we reldrecords. Meneer Posthuma, directeur van het Rotterdamse gemeentelijke ha venbedrijf, heeft enige keren ge zegd dat ons Waterweggebied de grootste haven ter wereld bergt Meneer Verbist directeur van het evenzeer Rotterdamse gemeente lijke muziek-kasteel De Doelen, ver telt dat Rotterdam beschikt over de beste moderne concertzaal ter we reld en hij vertelt ook dat dit komt omdat de zaal van De Doelen de enige ter wereld is, waarvoor archi tecten en akoestici van het eerste begin tot het allerlaatste steentje zorgvuldig samen aan die akoestiek hebben gebouwd. Meneer Van Leeuwen, directeur van de Rotterdamse elektrische tram kwam met een: nieuw record aan: de Rotterdamse metro-lijn is de kortste ter wereld. Op sportgebied hebben we- het wel niet verder kunnen brengen dan één wereldkampioen Piet Roozenburg, die daarvoor zorgde, woont allang niet meer aan de Wa terweg maar dat jzal natuurlijk héél vlug veranderen. De Schiebroekse schaatsenrijder Jorrit Jorritsma is. hu al derde op de wereldranglijst. Rotterdammers en alle andere lie den in het gebied van de Nieuwe Waterweg zijn kennelijk heel hard werkende, dynamische, chauvi nistische en bijzonder ferme kerels. Zij hebben ontdekt dat die prach tige Doelen-muziekakoestiek hele maal niet zo mooi is vopr een spre ker tijdens een congres en zij wil len die akoestiek graag aan zo'n spreker aangepast hebben. Want een congres is er immers om er wat aan te verdienen. Zij laten niet na de verantwoorde lijke autoriteiten op elk gebied te vertellen hoe zij het allemaal wil len hebben geregeld en. zij menen daartoe het recht te hebben, omdat zij per slot van rekening een be langrijk deel van het nationale inko men opbrengen. Men kan ze tussen andere mensen er zo uitpikken: stevig vier kant hoofd, kort haar, goed zittend donker pak, lichtgrijze das, - wit overhemd, géén hoed, géén paraplu, géén handschoenen, géén flauwsies. Met een heel gewone jongen even goed een* borrel drinkend als met een excellentie. Als die excellentie tenminste van een borrel houdt. Aan de hele wereld vertellend hoe zij de zaken hebben geregeld en hoe zij daarmee verder zullen gaan. Tussen al die records en die dyna miek ,doen een stuk of wat van die gewone jongens moeite er ook nog iets andere in te brengen dan ha vens, industrie, metro en bouwwer ken. Van dat gewone gedoetje getui gen in Vlaardingen een bal letschool, in Schiedam een groep Vrienden van het Stedelijk Museum, in Rotterdam een kunste naarssociëteit, een Piccolotheater, een Venster dat op de saneringslijst staat, een Mauritszaal, een muziek- en dansconservatorium en Pierre Janssen. Voor die gewone jongens heb ik respect. Het is hun een zorg, of het Waterweggebied materiële wereldre cords oplevert. Ga maar eens van avond met zo-iemand in een gezel lig kroegje zitten. O, kan dat niet? Waarom niet? Ja, dat's waar ook, die gezellige kroegjes hebben we hier niet. Dat zijn zaken, waarin de dynamische Waterweggers niet thuis behoren. Merkwaardig, dat jeugdacties, happenings en jeugdprotesten zich altijd in Amsterdam afspelen. Ze zouden ergens aan de Waterweg heel wat meer reden van bestaan hebben....

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1