2S E 3 3 3 Bomen verdwijnen voor dijkverhoging Gedeelte va Volksbos prooi van houthakkers mm Donkere wolken boven tafeltennisclubs AGENDA Brand bij Bols bleek erger buitenkerkelijk orgel Vlaardinger was zijn eigen rij-instructeur Trio auto haalde 's nachts aten van i muren Bus voor dijken en smalle wegen Klein Duimpje bij RET i j SUCCES iï if U HEEFT ER i mm B. en W. eisen Koopmansbeurs op Oude man beroofd: jaar geëist tegen jongeman Personenauto pakt meisje op fiets Twee DOK-leden onderscheiden Student kreeg Austin van pa Boetes van 100 en 40 gulden Celstraffen geëist iaoTTeRDAm^tu In veel dingen gelijk aan standaardbus Man licht (voor „nieuw hotel") winkeliers op Joyrider krijgt twintig weken een goed figuur mm deskundig in kiank mSML, Veertig gulden voor geen afstand houdei 1 2 met deze 8-t-r-e-t-c-h BH van Feüna. In model noch kwaliteit onover troffen. /elina (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dezer dagen is het wegkappen van een flink stuk bos van het Volkspark langs de Westfrankelandsedijk begonnen. Aan de andere zijde van de dijk ligt de Wilhelminahaven en tus sen haven en dijk is de machine fabriek en scheepswerf van A. de Jong gevestigd. De wandelaars en liefhebbers van het Volkspark schrokken geweldig van de aan gerichte ravage. „Weer een stuk groen weg", was de algemene verontwaardiging. Ze toonden zich boos en verontrust over deze ver- nieligen en vroegen of „dit nu wel allemaal nodig was". WERKEN Zorg Vandaag en morgen GEVOLG GEMEENTE t- we tetfeöiCTft l'-ï - fmmsi Pagina 5 &C«it ötup vrltan ïwart f 1?,W Long Une B,e,OtX!fiO OortstUn® hot oup»r-oh»t!»eh»- kwallWtigoron vut 'Brïtr*. stre>tc:t*i(p btktarl IN ALLE 20 FILIALEN VAN i.VALA r>p»>c».*Kilhur> EN ROTTERDAM Een fwiliteit: een weigerend achterlicht van de auto was er oorzaak van geweest dat In Zeist dé 21-jarige matroos L. V. was aangehou den. Die aanhouding bleek een goede dag: in de auto was een brandkast en de wagen bleek eveneens gestolen. Veertien dagen geleden had de offi cier van justitie tegen V. een jaar en zes maanden geëist. Donderdag heeft de rechtbank de man veroordeeld tot dan jaar en drie maanden gevangenis straf. De directeur van gemeentewerken, Ir. J. Broeijer, had hun een antwoord op die vraag kunnen geven: djt moet gebeuren om de dijk op Delta-hoogte te brengen. In het kader van de* Deltawerken moet de buitenwaterkering, die zich uitstrekt van de grens met Vlaardin- gen bij de Vijfsluizen tot aan de grens met Rotterdam in de Rotter- damsedijk, worden opgehoogd. Ongeveer in het midden van deze wa terkering ligt de Spuisluis. Deze sluis met het gedeelte van de waterke ring, gelegen ten westen daarvan, valt onder de invloedssfeer van het Hoogheemraadsschap Delfland. Het overige gedeelte, vanaf de Spuisluis in oostelijke richting, res sorteert onder het Hoogheem raadschap Sohieland. De gemeente is de nu verantwoordelijk voor de goede staat van de dijk en de aanpassing aan Deltahoogte. «fflSMS m De nog uit te voeren werken zijn; de aanleg van het dijkgedeelte tussen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Uit de recente Sport nota sou men kunnen opmaken, dat de Uleltennissport misschien een onzeke re toekomst tegemoet gaat. Het Is juist deze dagen twaalfeneen- hal! jaar geleden, dat tie ha! van de Koopmansbeurs als een noodoplos sing voor sportbeoefening aan enke le tafeltennisverenigingen beschikbaar werd gesteld. Bij de min of meer feestelijke inge bruikneming op 10 februari 1984 Is door de toenmalige wethouder van Sportzaken duidelijk gesteld, dat de hal zo nu en dan tijdelijk voor ten toonstellingen beschikbaar moest wor den gesteld en zelfs mogelijk aan de sportbeoefening zou kunnen worden onttrokken, zodra een voor het gebouw meer passende bestemming was gevon den, Hu, wordt de hal dagelijks om beur ten gebruikt door de tafeltennisvereni gingen Noad, -TSF, en Service, de schietvereniging „Schiedam" en voor crickettraining In een oefenkooi Her- mes-DVS. Thans hebben B. en W. in een informa tieve nota bij de begrotingen 1967 de BOTTERDAM Tot dusver was iffn teven niet gelukkig verlopen: zijn jeugd «ad h|j voornamelijk in internaten en bil vreemden doorgebracht, een vorige keer wm hij tot een voorwaardelijke terbe schikkingstelling van de regering ver oordeeld, en nu stond h(j alweer voor de rechtbank, ditmaal beschuldigd van diefstal vaa tweeduizend gulden. geld had hij, de 18-jarige J. van 1H., In een pension gestolen van een «udere man met wie hij zijn kamer deel de. Hij was met het geld naar een hotel in Amsterdam vertrokken en toen men hem daar arresteerde was er nog een kleine 1600 over. „Er kwam nog net geen geweldpleging bij", vond mr. P. A. H. Bos, de officier v«n justitie, „maar het is wel laag om «en oude weerloze man die dronken is van zijn geld te beroven". Jeugdgevan genis had volgens de officier geen zin meer, daarom eiste hij een jaar onvoor waardelijk tegen Van 'tH. Mevrouw C. H. Verstegen-Kettlitz, raadsvrouwe, gaf een overzicht van de trieste jeugd van Van 't H. Zij vroeg een eveneens onvoorwaardelijke, maar kortere straf. Over veertiendagen doet de rechtbank Uitspraak. Musis: s. G. Toneelwedstrijd, uitvoerlns. «j Volksgebouw: Nivon. filmavond, SO: wij Keen tram: gymnasium, ouderavond. 20: sursuzn Corda: Centrale Kerkeraad, versade- "«S, SO; Arcade: Muziekschool, uitvoering, 20. Wijkcentrums Gruno. feestavond, 20: Mu is Sacrum: Veveo Pers., feestavond, 20, en dasrpliihi Bijkantoor „De Rotterdammer". Lansc Kerfcstr. 82, uitsluitend redactiezaken, tel, .If4 P-W-B. 115588 of 348619. Klachten bezorging: Or. Zamenhofstraat 189. tel. 152400. Belangrijke telefoonnummers: Alarm noll- «e tel. 264668. brandweer 26821S. G.G. en GOJ. 289280, Apotheek: C, I. Jansen, Swammeerdamsln- Stl 41. tel. 264917. raad doen weten, dat de huisvesting van de secretarie een bron van aan houdende zorg is Mede omdat de afdeling bevolking te zijner tijd niet kan worden onderge bracht in het werkgedeelte van het nieuwe stadhuis, zouden ze deze af deling op korte termijn willen on derbrengen in de Koopmansbeurs. De Sportnota noemt het een begrijpe lijke maatregel, doch niettemin ook een teleurstellende mededeling voor de verenigingen, voor wie een vervangen de ruimte niet zo gauw is te vinden, ook niet in de Sporthal. SCHIEDAM De tien-jarige Carla Bos van de Burgemeester Honnerlage Grethelaan 351 stak woensdagmiddag met haar flets ter hoogte van de West- molenstraat vlak voor een passerende personenauto de Westvest over. De chauffeur, de 23-jarige gemeen te-ambtenaar B. C. M. M. wilde links afslaan maar kon het meisje niet meer ontwijken. Zij viel en moest met een hersenschudding naar de Dr. No- letstichting worden gebracht Later op de middag kon het meisje naar huls worden vervoerd. SCHIEDAM De brand die woensdagmiddag bij de distilleerderij Erven Lucas Bols aan de Burge meester Honnerlage Gretelaan woedde, blijkt achteraf toch nog een aanzien lijtoe schade te hebben, veroorzaakt De voorlopige raming ligt zelfs tussen de 40 en 50 mille. De brand was uitgebro ken op de derde etage in de stoffil ter- kast De beschadiging van de daarbij behorende apparatuur maakt het scha debedrag bijzonder groot Bovendien leed een voorraad kiemen waterschade. Als wo de PhiRcorda „buitenkerkelijk** noemen dan geldt dit alleen de af metingen: dit orgel past In de kleinste flat, en het geluid is tot zeer zacht regelbaar. Wat de klank betreft zeif3 muzikale puriteinen zijn enthousiast over de rijkdom, (En «at Is da raden dat ook in héél wat kerken en kapel len dit „buitenkerkelijk" orgei te horen is). Komt u zèif eens langs om de Philips PhtHcorda* te bespelen - en neemt ut Bach maar mee! NO ook met 2 klavieren en pedaal Rotterdam. W. de Wlthatraot 32 - tef. 133113 .Amsterdam Arnhem - Breda Lalden verlengde Willem de Zwijgerlaan en de Vijfsluizen, de ophoging van het gedeelte waterkering Rotterdamsedijk begin Van De ven terstraat en de re constructie en aanpassing van het ge deelte waterkering tussen de Rijnstraat en de Rotterdamsedijk (grens Rotterdam), en tevens de ver nieuwing van de Bui tens Luis. Het Hoogheemraadschap Delfland staat nu op het punt met de aanleg van dit dijkgedeelte te beginnen. In 1965 is overeenstemming berekt over het cffjktracé en de dijkprofielen, waar bij de beveiliging tegen het buitenwa ter op de voorgrond heeft gestaan. Dit houdt in dat de toekomstige „groene- dijk" in de groengordel moet worden opgenomen en de zuidelijke begren zing daarvan gaat vormen. Deze dijkaanleg maakt de uitvoering van vrij uitgebreide aanpassingswer- ken noodzakelijk. Voor zover deze wer ken aan de dijkaanleg zijn verbonden, draagt het Hoogheemraadschap de kosten. Hieronder vallen de volgende wer ken: Het omhoogbrengen van een ge deelte van de Westfrankelandsedijk vanaf bet verlengde van der Ru benslaan ih oostelijke richting over een lengte van ongeveer 350 meter, als ook het over de waterkering voeren van de Admiraal de Ruyterstraat Ver der staat op het programma 'het om hoogbrengen en aansluiten aan de Westfrankelandsedijk van een gedeelte van de Willem de Zwijgerlaan aange past bij het profiel van deze laan. Een en ander heeft ook tot gevolg dat het hekwerk en de rijwielloodsen van de NV Dok- en Scheepswerf Wil- ton-Feijenoord verplaatst moeten wor den, als de wijziging van een strook Sterrebos, gelegen langs de djjk en het omhoog brengen van leidingen en ka bels van de Technische Bedrijven. Daarnaast moet nog een aantal wer ken worden uitgevoerd, zoals de opho ging van de kruispunten Admiraal de Ruyterstraat en Willem de Zwijger laan met wijzigingen en de aanleg van een voetpad, langs het gedeelte van de Westfrankelandsedijk tussen de Wil lem de Zwijgerlaan en de Admiraal de Ruyterstraat. Zelfs dan is het karwei nog niet vol tooid want langs het gedeelte van de Willem de Zwijgerlaan moet nog een voetpad komen, een gedeelte van de Westfrankelandsedijk op nieuw bestraat, het aanbrengen van een zand- liöhaaan voor de aanleg van het gepro jecteerde gedeelte van de Westfranke landsedijk en aanvullende werken voor de Technische Bedrijven. Voor de aanleg van het dijklichaam moet de gemeente zeven k acht ha .grond aan het Hoogheemraadschap Delfland, overdragen, waarbij Is over eengekomen dat voor deze grond 8,77.per vierkante meter,moet .wor den betaald. B en W houden reke ning met een bedrag van ongeveer 625.000. Voor de uitvoering van aanpas- singswerken, die verband houden met de aanleg van het gedeelte bui- tenwaterkering tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Vijfsluizen door het Hoogheemraadschap Delfland is een bedrag van 890.000 nodig, waar bij nog 21.500 voor het Gasbedrijf en ƒ37.000 voor het Elektriciteitsbe drijf komt. De raad moet dus een krediet verlenen van ƒ948.500. Voorlopig vragen B. en W. aan de raad een eerste deel kre diet van 325.000. (Van een medewerker) SCHIEDAM Twee leden van DOK zijn op de woensdagavond gehou den voorjaarsledenvergadering door het KNGV onderscheiden. Het waren mevrouw C. Groenewegens-de Bruin en de (heer F. J, Veraart, die voor hun 25 jaar lidmaatschap van DOK het gouden KNCGV-speldje ontvingen. Voorzitter B. van Dam sprak veel waarderende woorden voor deze jubila rissen, en vooral voor het veie werk van secretaris Veraart (die ook nog een boekenbon kreeg). Uit het jaarverslag van de heer Ver aart bleek, dat DOK thans bijna 1400 leden telt, die verdeeld zijn over vijf tig afdelingen, waarnaast nog vier af delingen zijn voor de tamboers en pij pers. Het financieel verslag van pen ningmeester D. van der Zwan luidde optimistisch en er was dus een batig saldo. Naast de bestuursverkiezing (D, v. d. Zwan herkozen en B. Kreytenburg ge kozen als nieuwe bestuurder) werd leen nieuwe regeling bij de inning van de contributie besproken en door de vergadering goedgekeurd. De inning zal voortaan huis aan huis geschieden, waarbij een groep DOK-le- den wordt ingeschakeld als incasseer ders. SCHIEDAM De Schiedamse stu dent W. M. had het wachtverbod bij het station overtreden toen hij naar de keuring voor militaire dienst moest OP de dinsdag gehouden zitting van het kantongerecht eiste de officier van justitie daarvoor een boete van tien gulden of twee dagen. Dit was te veel naar M's zin. Hij had, zo zei hij, maar een heel klein maandgeld, waarvan hij nauwelijks kon rondkomen en ergens andere kon hij het geld ook niet vandaan halen. „Hoe kom je dan aan die wagen", informeerde mr. W. E. van Vloten. „Die heb ik gekregen", was het ant woord van M. „Toen slaagde voor mijn HBS-examen heeft mijn vader me een Austin cadeau gedaan zodat niet door weer en wind naar de Ho geschool ihorf te gjaan." De kantonrechter zag daarin echter geen aanleiding de geëiste boete te ver lagen. (Van een medewerker) SCHIEDAM De Vlaardinger B. M, moest zich woensdag op het Kantongc recht verantwoorden omdat hij zonder rijbewijs had gereden en geen voor rang aan rechts had verleend op een kruising. M., die alle feiten toegaf, had tegen de politie verklaard, dat luj de auto goedkoop had kunnen kopen en dat hij had willen leren rijden zonder toe zicht Daarom had hij geen rij-instruc teur in de arm genomen en zelfs niet, zoals dan gebruikelijk is, een oefenver- gunning aangevraagd. De officier van Justitie eiste tegen hem boetes van 40 gulden of acht da gen en 100 gulden of 20 dagen. De kantonrechter vonniste conform. GEEN STRAF Een schuldig verklaring zonder toe passing van straf kreeg de Vlaardingse W. M. G., die met haar fiets aan de hand onvoorzichtig was overgestoken, zij wilde oversteken toen zij een wa gen zag aankomen die naar haar me ning reahtsaf wüde slaan. Het rechter knipperlicht van de auto brandde, dus dacht zij dat ze ongehinderd de weg over kon lopen. In plaats van rechtsaf te slaan ree de wagen echter door en kwam in aan raking met G. Op de zitting was eveneens de chauf feur van de auto verschenen die te gensprak dat het knipperlicht van zijn wagen had gebrand; volgens hem was C. zander meer de straat overgestoken. In zijn rekwisitoor merkte de offi cier van justitie op, het een vage zaak te vinden en hij achtte daarom G., die ruim drie weken in het ziekenhuis had moeten blijven om te herstellen van SCHIEDAM De heer F, Th. Ros ters van Lennep spreekt dinsdag 21 maart voor een vergadering van de Staaatkundig Gereformeerde Partij over „Het resultaat der verkiezingen van de Tweede Kamer". De vergade ring die 20 uur 'begint, wordt gehou den in het Gereformeerde Jeugdhuis en is voor iedereen toegankelijk. (Van een onzer verslaggeefsters) p OlTERDAM Er liggen momen- 11 teel waarschijnlijk 15 lege kauw- gomballenantomaten in de modder van de Schie. Bit is het resultaat van de .werkzaamheden van drie vrienden: de 20-jarige soldaat W. J. W„ de 18- jarige bromfietsmontenr F. X de B. en de 19-jarige kantoorbediende X O. V. Dit drietal (of ook wel tweetal, want V. was niet altijd van de partij) trok er 's avonds en 's nachts met de wagen van W.'s vader op uit om vijftien mu ren in Schiedam en Rotterdam te ont doen van de kauwgomballenautomaat. Ze rukten ze los, haalden het geld en de lekkernijen eruit en gooiden de ap paraten in het water. Donderdag moesten de jongens voor de Rotterdamse rechtbank hun daden verantwoorden. De officier van justi tie, mr. P. A. H. Bos, eiste tegen W. en De B. negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk en drie jaar proeftijd, die zo mogelijk kunnen worden doorgebracht in het peniten tiair trainingskamp De Corridor. Te gen V. die slechts by een automaat daadwerkelijk had meegeholpen en die by de andere een gedeelte vi gedeel rdelifk van het 250 en twee met .een geld kreeg, eiste maanden voorwaard proeftijd van twee jaar." Volgens mr. Bos was de voornaam ste oorzaak van de ontsporingen van de jongelui het ontbreken van een goed contact met hun vader. De raadslieden van W. en D. B. pleit ten voor kortere straffen. Over veer tien dagen doet de rechtbank uit spraak. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Geboren: Ronald W tv H MeUboom en J Timmerman: Jacobus T K zv T Herder en G M van Orsouw. Overleden: E Bouwman, 74 wed van J ~M. van Putten: J Karens, 64 echts van K Knol. .Pl'u Ui aA J 1 -IWfu I'ÏSmè CfPrM" 4 t V«É ,,7 -nj, ro Afi_.,l %- sgauwraj,-*!.!» ;.,T -■te -rS^nsiBSti - ff*-, -""Pm =:i jfci—leiaw—,>e -Ofd-iT i!- j i -• --jff [fc- jiS 'Tl h. 4a. r -jtó I? 'k* ffW fPi _r l erf' ra1* ,,nt Lla:a*7- -a^rsr - -tip' (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De RET heeft er een „Klein Duimpje" bij. De kleine bus die altijd nog 75 passagiers kan vervoeren, is bestemd voor die lijnen die moeten rijden over dijken en door zeer smalle straten. Men hoopt dat dit Leyland-Ver- heul-produkt zal bijdragen tot de slag vaardigheid op de minder drukke rouies die de buschauffeur door hun soms zeer beperkte breedte heel wat hoofdbrekens kunnen geven. De bus Is 10,40 m. lang (standaard bus 11.50 m.) en 2.40 meter breed (stan daardbus 2.50 meter). Er zijn 32 zit plaatsen wat gelijk is aan het aantal zit plaatsen in de standaardbus. Dat komt omdat voor slechts een enkele instap- deur is aangebracht en achter een en kele uitstapdeur en er dus meer ruim te voor zitplaatsen was. Getracht is gebruik te maken van zo veel mogelijk onderdelen van de stan- apparaat om automatisch olie bij te vullen, daardbus. Zo heeft de kleine bus dezelf- een snufje waarmee de bussenbouwers de de Leyland-motor als andere bussen hoe- automobielindustrie eert stapje voor zijn. wel de kracht is afgesteld op 130 pk. Nieuw is ten slotte ook dat de stand van Om de onderhoudswerkzaamheden tot het koelwater zowel in de bus als er bui- een minimum te beperken is de bus vbor- ten kan worden gecontroleerd, zien van 'n centraal smeersystcem en een De serie bestaat uit 24 bussen. De eerste Wr.,« wagens zijn inmiddels afgeleverd. Ze ver vangen voornamelijk de kleine wagens van de 400-serie die na veertien jaar echt wel aan vervanging toe zijn. De lijnen waarvoor deze bussen bestemd zijn, zijn 37, 40, 46, 55, 60 en 64. ROTTERDAM De politie waarschuwt voor een ongeveer 35-jarige man, die met verhalen over een zogenaamd in Oister- wijk te openen hotel, diverse winkeliers oplicht Hij plaatst grote bestellingen en laat zich hiervoor, als good-will, fêteren op diners. Ook vraagt hij vaker iemand hem een klein geldbedrag voor te schie ten, „omdat hij zijn portemonnaie heeft vergeten en benzine moet kopen". Niet alleen Rotterdam, ook Den Haag en Utrecht blijken werkterrein van de man te zijn. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De 24-jarige J. J. van T, is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig we ken, waarvan negen voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. Veertien dagen geleden was er acht maanden tegen hem geëist Van T. was viermaal in een „lelijk eendje" gestapt, en vier maal had iiy er een ritje mee gemaakt, de ene keer lang, de andere keer kort. „Ik moest toch Iets doen", was rijn antwoord op de vraag wat de reden was. De wagen had 'hij opengemaakt met een sleuteltje van een „lelijk eend je" dat hij in zijn bezit had. het letsel dat rij had opgelopen al vc doende gestraft waarom hij schuldi verklaring zonder toepassing van sü vroeg. De kantonrechter vonniste overea komstig. m ga eens overkomt d> Warenhuis wil ve laten eePSHand op uw schoud- voelt en de woorden: „Wilt u ev> meekomen" hoort, dan hoop ik vo u, geachte „Aan de Lijn-lezer", d u van alles wat in uw tas zit rekeningen of de kassabons hee bewaard, want anders..... Ande kan u overkomen wat een van mi kennissen verleden week ove kwam. En hoewel dat goed afli was het beslist geen prettige erv ring. Zij had wat inkopen gedaan t een zaak in het centrum, wat 1 vensmiddelen, en zo. Toen ze buit stond herinnerde rij rich dat ze n< een zakje hagelslag wilde hebbe Ze ging terug, kocht en betaalt het boterhamstrooisel en wil« weer weggaan. Bij de deur voel ze die beruchte hand op haar scha der. En toen volgde het onderzoe Alle boodschappen moesten uit - tas worden gehaald en de bijbeh. rende kassabons er bij worden opg zocht. Dat lukte allemaal aardig. A leen... het „koopbewijs" van de h. gelslag ontbrak. Op slag veranderde het aardï gezicht van de winkelrecherche dat hij eerst nog had tentoongestel Zijn vriendelijk uiterlijk kreeg ie krampachtigs. Hij verzocht mi kennis zeer dringend mee te ga. naar het kantoor. Toen de vrou vroeg of rij dan niet even naar r cassière zouden kunnèn gaan, or dat die zich haar nog wel zou heri' neren, ging de „rechercheur" daa op niet in.. Nee, Mij belde liev» eerst de politie. Wat hierna volgde is absolu geen prettige ervaring, heeft ze n toevertrouwd. Ze werd, begelei door twee politiemannen, het ka» toor- uit, de zaak door en de au in gevoerd." IJET EINDE van de rets-was Ar agentenwacht aan het hoofdb' reau van politie. Ze kreeg een sto aangeboden, dat wel. Maar de h- ren en dames agenten gingen ve der rustig door met brood eten - koffiedrinken. Toen de vrouw ri< toch wel wat onrustig begon te vo len vroeg ze een van de agenten zij even haar man mocht opbelle Nee, dat mocht niet. Een van agenten zou dan per gratie zelf w even opbellen. In plaats van een paar gerustste lende woorden te spreken, deelc de agent mee dat de recherche ei huiszoeking zou komen verricht» en dat zijn vrouw werd vastgehoi den in verband met een onderzoe De schrik van de man aan de and re kant van de telefoonlijn w hoorbaar. Goed om een lang verhaal kort houden, wat er allemaal achter schermen is gebeurd, weet mijn kei nis niet, maar na ongeveer tw uur werd ze „vrijgelaten". Als e: tra service boden de heren agente haar een lift aan naar haar wonin Dat het echtpaar die avond w over de toeren was, is duidelijk. df JUi 1VTU ZAL IK niet schrijven het allemaal niet mag. disch zal alles best kloppen zow van de zijde van de winkel als fc de politie inclusief het niet mogf telefoneren en zo, maar ik vraag ir toch wel af, is dat allemaal nod om een zakje hagelslag terwijl t alle andere artikelen wel bonnetj waren? Ik zal hierop niet verd ingaan. Ik kan u beter adviseren bij all- wat u koopt in de stad, al is h een doosje lucifers, een pakje bot» of een zakje spijkers, een bonnet te vragen, nee te eisen en te bew, ren, heel zuinig. Er kan een arrest tie (aanhouding klinkt iets ande en onderzoek ook, maar voor de bi trokkene is het allemaal hetzelfd van afhangen. Die kleine stukjes p, pier zijn heel erg belangrijk. Vragen blijven er toch w bestaan, vind ik. SCHIEDAM De Schiedammer J. J. moest zich bij de Kantonrechte verantwoorden omdat hij te dicht zijn voorganger ihad gereden waardo. hij het remmen een botsing w< ontstaan. Tegen de politie had j. verklaard d hij ongeveer zes meter achter zij voorganger had gereden. Op de rittii maakte hij hiervan veertien meter. De officier van justitie zei in zi, rekwisitoor liever de eerstgenoemd afstand te willen aanhouden, die alle gevallen te klein moet worden gt acht en roker wanneer het wegd (hetgeen J. nog als excuus aanvoerdi spiegelglad is.. Hij eiste tegen J. een boete van gulden of twaalf dagen. De kantonrecl ter maakte hier van 40 gulden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1