Vangrail op rijksweg 20 m*ündammt\ Man zit protest in bos Nieuwland zoekt meer onderling contact Examens Vlaardingse en Schiedamse lycea Twintig jongeren brengen duizend gulden naar AGENDA I CJV- sociëteit in ,De Vonkonderdak lentiade Burgerlijke stand AAN DE UI JA hugenotenkruisjes STOOPMAN Morgen roept de klok Jeremia was priester onder de profeten „We leven langs elkaar heen" Mevr. De Meyere over Rome en oecumene Nachtelijke brand aan Noordvest Medische dienst 7f GEVAARLIJKE UITRIT IE ROTTERDAMMER Pagina 3 2 A ZATERDAG 18 MAART 1967 Juwelier Ds. V. Noort bij 1\CVB leden van jeugdsoos geven Mod-show VLAARDINGEN Vandaag '•it tia-'pliikb SCHIEDAM ondaag. en maandag en dagelijks De Jong-personeeï sloot seizoen af SizShm bloemen-en vakantie f 3000 f voorjaarsbloemen leniionsienmg J amateur fotografen en filmers -nr>- toeristische informatie voor in AHOY' ROTTERDAM j postzegels Morgen (zondag) geopend van 13.00 - 22.30 uur Belangstelling GOUDEN en zlveben 3ls hanger, broche en dasspeld. Ook Hugenoten-theelepels. m* Binnenweg 397. Zivartjan- straat 85. Rotterdam. ji£gr. Nolenslaan 512, Schiedam (Van een medewerker) VLAARDINGEN Over het leven de strijd van de profeet Jeremia ield ds. J- van Noort voor de afdeling ■Jaardingen-West van de Nederlandse Jtristen Vrouwenbond een boeiende causerie in de Kehobothkerk. Van hoofdstuk tot hoofdstuk besprak Ie predikant de geschiedenis van Jere- Inia, die reeds op achttienjarige leef- jjd'tot profeet werd geroepen. Het leven van Jeremia. die wel cordt aangeduid als de „priester on- ler de profeten", stond in het teken ran dienen en offeren. In een bijzon- Ier moeilijke tijd werd hij tot zijn ifflbt geroepen. Op degelijke wijze vendaarde ds. /an Noort het bijbelboek, terwijl hij ttens op indringende wijze de «dschap ervan doorgaf. 0e dames zijn voornemens 'oinnen- jori een uitstapje te maken naar Rot- erdam. Er zal een bezoek worden gc- jracht aan het museum Boymans-van leuningen, gecombineerd met een be- joek aan de bloemen- en vakantieten- aonsteUing Lentiade. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Enige leden van je jeugdsociëteit Club Salut Les Diab- zullen donderdagavond 23 maart int acht uur in gebouw Muzanda een «naamde mod-show houden. Voor deze modeshow zullen de firma's laster en Witteveen uit hun bouti- ijue-collecties de nieuwste modeilon ./staan van de tienermode van van- laag. De show zal tot half tien duren. De firma Kempers levert de schoe ien die de modellen dragen. In de Ser ie 2al een boutique worden ingericht, raar de tieners zelf de geshowde mo iellen kunnen passen. Sa de show zal de Rotterdamse beat- j ■roep De Mega's voor dansmuziek zor-j sn. Ds entreeprijs bedraagt 2.50. vai 50 jaar geleden Geen brood en geen aardappelen. Vrij. da? konden Ie meeste hakkers van Roer mond geen wittebrood hakken, daar ze zonder meel zitten! wel hehhen de fa brieken groote voorraden, maar ze mo. gen op *s Ministers hevel niets afleveren, zoolang ze niet aan den last tot vernieti ging met aardappelmeel dat nog steeds hier niet is aangekomen heb ben kunnen voldoen. Bij dezen brood- nood doet de sinds een week bestaande nardappelnooil zich nog ernstiger ge voelen. \JLAARDINGEN .De rijksweg 20 is van Maasland tot aan de Broekweg te Vlaardingen aan een zijde van de middenberm voorzien van een vangrail. De NV Technisch Handelsbureau ,4. Meerman, die in geheel Neder land vele kilometers midden- bermbeveiliging heeft geplaatst, voert thans voor het eerst ,,op eigen grondgebied" dit werk van belang uit. De praktijk heeft bewezen dat een vangrail peen luxe is op deze rijksweg, die verscheidene doden per jaar heeft gekost. De te plaatsen vangrail heeft een totale lengte van twee maal drie kilometer. Men is nog be zig met het heien van de paal tjes op Maaslands grondgebied (zie foto). Maar langzaam aan rukt men op naar Vlaardingen, dat aan de horizon verrijst. Elke vangrail heeft een zo genaamde werkende lengte van vier meter. In werkelijkheid zijn de platen 4.30 land- Dertig cen timeter wordt namelijk gebruikt ter overlapping. Om de tivec me ter moeten paaltjes ongeveer een meter diep de grond in worden geheid. Voor dit karwei bete kent dat drieduizend paaltjes. Naar verwachting zal de vang rail nep deze maand gereed ko men. VLAARDINGEN De mondelinge eind- h&mens voor het Groen v&n Prinstereriy- steum afdeling gymnasium* worden gehou- kn yan dinsdag 30 met tot en met vrijdag l juni. Gecommitteerden zijn prof. dr. P. J. JG-A. Hendrix. Dordrecht; dr. J. L. P. Brants. Goes; ir. J J. Tekelenburg, Rotter- fifun en ir. drs. M. C. de Witte. Zwijn" Irecht. De HBS- A- examens voor het Groen van ^rinstererlyceum zijn van vrijdag 19 tot en sn met woensdag 14 juni. Gecommitteerden: rfvrouw drs. W. Hoistesre-Teunissen. Schie- ïwg C. J. Vermeulen. Rotterdam en mr. pt. 3. V- Kors. Deventer. De HBS- B-examens zijn van vrijdag tot en met zaterdag 24 juni. Met de heren "T. J. J. Tekelenburg. Rotterdam, dr. P. H. Simonis, Den naag en J. Sabelis. Beekber- len als gecommitteerden. 3e MSVM-cxamens \fan het Green van ?hnsererlyceum zijn van vrijdag 19 tot en met maandag 29 mei. Gecommitteerden: ds. tef H. van der BUI. Zeist. mr. P. C. A. M. Gxterie. Roosendaal en ds. A. Slrag. Rotter» d^m. De HBS- A- examens voor het Gemeente- iHtym vlaardingen worden afgenomen op maandag 19 en dinsdag 20 juni. Gecommit teerden: de heren H. C. Vermaal. Moor drecht mr. D. J. Gorter, Voorburg en dr. J. g. 3. van der Pot. Rotterdam. De HBS-B-examens zijn van zaterdag 27 mei tri en met woensdag 31 mei. Gecommitteer den: dr. r. Oort, oosterbeek, mevrouw Ir. C- A m. Ghijsen-Mulders, Prinsenbeek en ajijutfrouw drs. K.G. van O vervelt. Den Ëaag. De eindexamens voor het Gemeentely- ttum Vlaardingen zijn op vrijdag 23 en »*rdag 24 juni. Gecommitterrdcn: prof. P- B- H. Stolte, Roosendaal; dr. H. R. Bou wt Den Haag; drs. H Pleysier. Rotterdam PII ar. F. Balkema, Delft. De MSVM-examens van hetzelfde lyceum bic van maandag 22 mei tot en met vrijdag jf roei. Gecommitteerden: drs. M. L. G. Brogtrop. Veshel mr. J. van Gulik» Gorin- ïnem en mévrouw J. a. LUesen-Both, Utrecht utrecht. fe SCHIEDAM De eindexamens voor het pkdelljk Lyceum {afdeling Gymnasium) ffotden gehouden van donderdag 22 tot en net zaterdag 24 iuni. Gecommitteerden zijn rt»\ E. Pelosl. Rotterdam: mejuffrouw dr. M. H. de Haan. Rotterdam, drs. L. J. M. IAaayerL' Delft en dr. F. Balkema. Delft. Voor de HBS- afdeling van het Splerings- hoeklyceum zijn de eindexamens vast gesteld van maandag 19 tot en met maan dag 26 juni. Gecommitteerden: drs. H. J. Smit, Vlaardingen; A. de Kater, Enkhuizen; en me luff rouw drs. H. M. S. de Lauwere. Den Haag. De HBS-examens zijn van zaterdag 10 tpt en met donderdag 13 juni. Gecommitteerden: Ir. J.J. Tekelenburg. Rotterdam: dr. p. H. J. Simonis Den Haag en de Heer J. Sabelis. Driebergen De MS'VM-examens voor het Spleringshoek- lyceum worden gehouden op woensdag 31 mei en van donderdag 1 tot en met donder dag 8 juni. Gecommitteerden: ds. S. L. Knottnerus, Dordrecht, mr. A. A. van Ros- rum. Brielle en ds. A. Sirag. Rotterdam. De mondelinge A-examens voor de! RHks-HBS zijn van woensdag 2a tot en; met zaterdag 24 juni. Als gecommitteerden i treden op drs. J. D, H. Harten: A. J. G. Stadhouders. Rotterdam: mevrouw A. J. Creutzberg- De Groot. Den Haag: De B-exa-i mens worden gehouden van dinsdag 13 tot en met dinsdag 2d juni. Gecommitteerden: de heren J. J. van der Kreek. Bosch en Duin: ir. F. H. C. Barkhuysen, Den Haag en mr. P du Ry van Beest Holle. Den Haag. De MSVM- examens van de Rijks-HBS zijn var* maandag 22 tot en met zaterdag 27 mei. Gecommitteerden: J. P. J. Luyten, Ber gen op Zoom. dr J. L. van Marion. Rotter dam en mr. drs. H. G. Nieuwkerk. Doesburg. (Van 'een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „We hebben allen be hoefte nader met elkaar in contact te komen. We leven te veel langs elkaar heen. Daarmee moet eindelijk eens ge broken werden. We willen geestelijke warmte brengen in onze tvijk. Van avond gaat het er nog niet direct om, hoe we het zullen doen, De hoofdzaak is, dat er in ons stadsdeel een vereniging wordt opge richt, die bijvoorbeeld door middel van ontspanningsavonden de bewoners gelegenheid geeft met elkaar in nau wer contact te komen. Dit moet het fundament van ons streven zijn". Dit zei vrijdagavond de heer H. Tim- mers. een van de initiatiefnemers van de op te richten wijk verenj ging „Nieuwland". Hij vaart zelf ter koop vaardij. maar als hij aan wal is. ligt zijn vrijetijdsbesteding meestal in het maatschappelijke vlak. In zijn welkomstwoord bracht hij on der meer dank aan de Schiedamse Gemeenschap, die het financieel mo gelijk had gemaakt de avond te be ieggen. SG-directeur Peter van den Boom was zelf or de -jijeenkomst aanwezig. De belangstelling voor deze avond van „toenadering" was hoopvol. De eerste spreker was hoofdinspec teur van politie C. A. van der Haagen, doe in een vlotte, badinerende causerie over „de wijkagent" vertelde. Hij zet ondermeer, dat we in een gecompli ceerd maatschappelijk bestel ieven. „We moeten bouwen aan de leefbaarheid van ons bestaan en er naar streven van deze wijk een levende ge meenschap te maken", aldus de heer Van der Haagen. die meende, dat ais! er maar eenmaal een kern is. het wel| de moeite waard is de zaak van alle kanten te bekijken. De voorzitter, van de grootste wijk- vereniging van Schiedam „Het Singel kwartier", de heer J. Frederiks, vertel de waardevolle ervaringen uit de lan ge geschiedenis van zijn ree'ds 35 jaar bestaande vereniging, die gedurende de crisis van de jaren dertig ontstond en toen de wind mee had. Door de misère en de werkeloosheid, juist toen zocht men onderling contact. Belangrijk achtte hij het. dat een wijkvereniging neutraal blijft met respect voor ieders geloofsovertuiging. Sociografisch is Nieuwland een bon te en heterogene agglomeratie van be woners, die veelal uit oude wijken hierheen zijn gekomen. Ze missen de historisch-gegroeide wijkbinding. wat een geestelijk vacuüm geeft. Er is dus behoefte aan contact in het zuiver menselijk vlak. De heer Frederiks be loofde de morele steun van zijn vereni ging. Verdienstelijk maakte zich Koos Hocgewerf,die op een Hammondorgel voor een sfeervolle muzikale om lijsting zorgde. De aanwezigen hadden een uitgebreid vragenformulier ontvan gen, dat ze tijdens de bijeenkomst kon den invullen. De thuisblijvers krijgen ROTTERDAM Voor een matig aantal leden van de Vereniging Pro testants Nederland heeft mevrouw mr. dr. J. C. de Meyere donderdagavond in Atrium betoogd dat een eventueel oe cumenisch samengaan van christenen volgens de op het ogenblik geldende R.K.-leer niets anders betekent, dan te rugkeer tot de volle gemeenschap met de kerk van Rome. Daarbii 's beslis send wat het pauselijk gezag voorschrijft. De R.K. kerkelijke wetten, die juri disch zijn gegrondvest, verklaren de paus onaantastbaar. Volgens de roomsen kan daaraan niet worden ge tornd. Daarom kan er geen sprake zijn van oecumenische gedachten in se'Ijhe geest. Het wereldlijk gezag is onder geschikt aan het geestelijke. Er is nog steeds dezelfde gehoorzaamheidsplicht als die waartegen Luther in opstand is gekomen. De anti-evangelische Roomse ge loofsleer ligt dogmatisch vast. De R.K.-kerk bepaalt het geweten. In die kringen mag de paus door niemand geoordeeld worden. Men zegt: „De paus is onfeilbaar". Daarmee heeft de mens ten onrechte goddelijke macht tot zich getrokken. Cm al deze rede nen kan er van een wederzijdse verzoe ning geen sprake zijn, aldus mevrouw De Meyere. VLAARDINGEN Op vrijdag 2* maart en maandag 27 maart zal geen huisvuil wor den opgehaald. Om opeenhoping van vuil te voorkomen wordt men aangeraden de em mers zoveel mogelijk bij de vooralgaande ophaaldienst buiten te zetten. B MAASSLUIS Burgemeester en wet houders gaan maandagavond met de bewo ners van de Kortebuurt en de Zuidbuurt de problemen bespreken die verband houden met de slechte roestand vaz) de berm en het wegdek van de Zuidbuurtseweg. Zoals eer der gemeld gevende ter plaatse aangebrach te voorlopige voorzieningen geenszins hi al- doende verbetering. Ook vertegenwoordigers van polderbesturen en organisaties zijn uit genodigd voor de bijeenkomst die gehou den wordt in het wijkcentrum Maassluis- West aan de Ltisterlaan. Aanvang 19.30 uur. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De heer A. A. Koe- leman, die cr min of meer zijn „be roep" van maakt te protesteren, zit in het Staalduinsebos tussen Hoek van Holland en 's-Gravenzande. Woensdag vertrok de 61-jarige bijgenaamd „Rotterdams eerste provo" uit de Maasstad te voet in westelijke rich ting. In de loop van die dag kwam hij doornat aan. Hij ging toen zitten bij de hoofdingang van de militaire terrei nen. Fruit cn honing is de voeding van de heer Koelerr.an, die een vouwstoel tje als zetel heeft. Zijn protest is ge richt tegen de aanwezigheid naar hij althans meent van atoomkoppen in de opslagplaatsen van de lucht macht. Tot vandaag, zaterdag, zou de in een gele pij gekiede Rotterdamer deze actie vol houden. Hij was van plan vandaag naar Rotterdam terug te lo pen. In het Dijkzigtziekzrthuis, het Kulgershuis (NVSH» en aan boord van het studentenschip Seven Seas zal hij trachten steun te krijgen voor zijn actie. SCHIEDAM Een fiks brandje woedde vannacht in de gelijkvloerse bedrijfsruimte van de N.V. Kastenfa- briek Loendersloot aan de Noordvest 42. De brandweer was spoedig ter plaatse en heeft onder leiding van commandant D. de Jager het vuur met drie stralen bestreden. Na drie kwartier was men de brand, die om kwart voor twee uitbrak, mees ter, De omvang van de schade is nog niet bekend. Over de oorzaak tast men in het duister. f »">f W' 'WC' *j i. [Hnmonle: Ruilbeurs De Verzamelaar, 10.00 wt 17.00. Bethelkerk: Avondgebed 19.30 tot "A Triangel: Avontuur in Mexico: 16.00. aoysitters van de marine 18.30 tot 30.45. S3J Glref öem in N'ed: ds. Van Prooljen. -Bijkantoor «De Rotterdammer". Smalle jgvonstraat 11. tel. 346773. Redactie: tel. 8-S.g- 115538. b.g.g. 346619. Klachten bezorging: H. Verhey, Sterstraat 34. te» 343345, da-gelijks van aV30 en zaterdass van 18-19 uur. IW29 k: A- Bot' Billitonlaan 68- tcl- Opstandingskerk: Soc. Den Teirquash, ^nsavond. 20. iviTu Sacrum: zeekadettenkorps. feest- ■vonc, 20. ödg- toneelavond. 20. ftüi' £1/ Schiedamse jazz Sociëteit „Gutllau- bijeenkomst 20.3f. jSportfondsenbad: diplomazwdatmen I en 8jadhu|g; Gemeenteraad. 20. wt,. Soc- Belangen: Babborspoider «S^'ndersver.. vergadering. 20. :ornst->(j Zakenstudiakring, bijeen- »De Rotterdammer". Lange uitsluitend redactiezaken. tel. 115388 of 346619. V) 5, l,e.n bezorging: Dr. Zamenhofstraat Brit 15j2400- u telefoonnummers: Alarm poli- W36928Ï4666* braxIdwcer 26S218' G-G- en ^?teM369()()t Gwude Hert» Goudsesinsel 'Van een medewerker) VLAARDINGEN De personeelsver eniging A. de Jong Vlaardingen/Schie- dam heeft het seizoen besloten met een bijeenkomst in de Stadsgehoorzaal. Er werd een feestprogramma voorgescho teld waarvan de leiding berustte bij de conferencier Henk Bukman. Er waren enkele schetsen en verder presenteerden Jan van Oost en George Amelung mu ziek. De operette-melodieën waren afkomstig van Trudt Dilé. De heer B. Hoogerwerf, voorzitter van de personeelsvereniging, vestigde in zijn openingswoord de aandacht op de le denvergadering die dinsdag 18 april wordt gehouden in het verenigingsge bouw aan de Marktgraaflaan. Daar zul len plannen worden bekend gemaakt over het jaarlijkse uitstapje op vrijdag 5 mei. Het is de bedoeling in mei een auto- puzzletocht te houden en voor de kin deren van de ieden is een autotocht gepland voor zaterdag 17 juni. Na afloop van het programma, werd gedanst cn was er gelegenheid het bin go-spel te beoefenen. oG Hl LD AM Herv Gem Grote Keik: 10 ds Hoffman. 17 os Le Coq. BetnciKe.k: 10 drs Wisüink. Opstandingskerk: 10 ds Zim merman. 19 ds Le Coq. vredeskerk 10 ds Jansen, 19 os Spilt, De KanK: 8.30 «sj Spahng. 10 *us vuns, vin. vc.uae.t jeugddienst Geref Kerk Qosterkerk: 10 ds Everaars. 17 ds Nammensina. De Ark: 9.30} ds Koster, lï ds Everaars. Magnaiia Deij Kerk: lu ds Vai# Duinen. 17 as Aer Hart. De Goede Haven. 10 ds Ter Hart, U.dsj Visschei. JuhanaUerk; 10 i> l\;anmeii.sma. 17 ds Koster Chr. Geref Kerk 10 ds I) re nth. 15 ds De Bruyne Herv. Geref Evang Irene: 10 ds Bateiaan. Vredeskerk: 19 ds Spik. VLAARDINGEN Herv Gem: Grote Kerk lo ds Bauterse. belijdenis en HA. 17 ds Hoorn: Nieuwe Kerk 10 ds Bos. belijdenis. 17 ds Bouterse: Bethelkerk 10 ds Xauta. belijdenis. 19 ds Hoorn: Immanuelkerk 10 ds Wolters. 19 ds Hoogencam: Kenoboth- kerk 9 ds Blei. 1(130 ds Blei. belijdenis. 19 ds Stolk: Ichthuskerk 10 ds De Jong. belij denis, 19 ds De Jong, hijbelstudiedlenst; Holy kapel 10.30 ds Kolkert: Hoiyzieken» huis 9 Leger des Heils: Zonnehuis 10 dhr Hoogendan; Zaal Harmonie 10 ds Van veen, co mbo-jeugddienst. Geref Kerk: t Oosterkerk 10 ds Swen. 17 us Kouwenho- ven; Emmatlskerk 10 ds Aalbersberg. 1? ds Tiemersma; ïloiv..a':u :i> k..uuenho- ven. 17 ds Swen: Pnlëlkerk 9 en 10.30 dr. Bos, 17 ds Krol; Maranathakerk 10 ds Tiemersma. 17 dr Bos. Chr. Geref Kerk: Emmastraet 116.-10.45 en 17 <'s wij ^ma- Philips de Goedestraat 162. 9 en 15 ds Wijnsma. Geref Gem: Westnieuwland 56. 10 en 17 ds Huisman. Oud Geref Gem In Ned: Dijksteeg 6, 10 en 17 dienst. Re monstrantse Kerk en NPB: 10 ds Beuk- man. tMAASSLUIS Herv Gem Grote Kerk: 10 ds vogel, 19 ds Kalkman, Geref Kerk immanuelkerk: 9.30 ds Aaftink, 19 brus- dienst jongeren en belangstellenden, ds Krol, Maranathakerk: 9.30 ds Duursema, I 16.30 ds Aftink. Andreaskapel: 19 ds Duursema. Chr Geref Kerk 9.30 en 16.30 dienst des woords. Geref vrijgem 8.30 en 17 ds Van Tongeren Ned ProL Bond 10.15 ds Mulder Leger des Heils 10 heili- gingsdienst. 18,45 openluchtsamenkomst Markt. 193.0 verlossingssamenkomst. MAASLAND Herv Gcm 10 en 19 ds Keij- zer. Chr Geref Kerk to e nl9 ds Potjer. ROZENBURG Herv Gem Immanuelkerk 9.45 ds Westerveld. 18.30 ds Evclein. De Schans; 9.45 ds Evelein, Blankenburg: 9.45 iongerendienst Geref Kerk 9.30 en 18.30 cis Bedstee Chr. Geref Kerk 9.30 en 17 ds Leende rtse Geref vrij gem 9.45 leesdienst. 14 ds Van Tongeren. SCHIEDAM „Dit doet nu mijn; Geen wonder dat buiten aan de don- 4„n:_„ een kleuren-eldorado voor Tv binnen- en buitenland Toegangsprijs f 2.- Kinderen 1 25 VVaroeng, de Indonesische 'Winkel van Sinkel" unieke collectie bloemen- iCJV-hart goed", zei de heer P. Plaisier I vrijdagavond bij de opening en bezich tiging van de nieuwe CJV-sociëteit „De Vonk" aan de Lange Haven 129. De heer Plaisier is al jarenlang secretaris van de Schiedamse CJV en hij is blij met het nieuwe inte rieur. De vernieuwing beperkt zich voorlopig alleen tot de grote ruimte gelijkvloers. Er is wekenlang hard aan gewerkt. Zelfs leerlingen van de Technische School, elektriciens en schilders, (heb ben meegedaan. Hun vakmanschap le ve. de spectaculaire resultaten, zoals de fra-de wandschildering in de gang naar een ontwerp van een van hun leraren. De rode trapbekleding naar bo ven is zo mooi, dat ze iedere huisvrouw zou doen watertanden. Als men de ruimte van de sociëteit binnentreedt, wordt men direct getrof fen door de warme, gezellige sfeer. kere havenkant de CJV-vlag in het licht van de schijnwerpers feestelijk hing te wapperen. De belangstelling was bijzonder groot en de drie leden van het dage lijks bestuur, de heren Rem van den Berg, Piet Plaisier en Jan van der Most hadden het druk met hun vele gasten, onder wie de wethouders, me juffrouw G. D. de Graaff en de heer M. J. Eijkenaar, ds. J. G. Jansen, her vormd predikant van wijkgemeente vijf (Schiedam-Oost), dë hervormde jeugdpredikant A. le Coq, oud-leden, ouders, leden en een groot aantal ande re belangstellenden. Er werden geen officiële toespraken gehouden, die trouwens, vooral inde kring der jongeren, hoe langer hoe meer uit de tijd raken. Des te meer (Van een medewerker) VLAARDINGEN De interkerke lij fee jongerengroep is van plan binnen kort een weekend naar Berlijn te gaan, om daar duizend gulden te over handigen aan de Nederlandse gemeen te, die bezig is met een project „Water voor India". Kapelaan S. Dobbe en ds, H. R. Post- ma. remonstrants predikant, bevinden zich bij de twintig jongeren die zich hebben opgegeven voor deze reis. Het is een aktie die een dubbeie zin heeft, namelijk het opwekken van jon geren zich te bezinnen op de grote no den in de wereld en het verzoek zidh in verband daarmee het een en ander te ontzeggen. De vastenaktie eindigt met een bij eenkomst in de Grote Kerk waar op de Eerste Paasdag 's avonds een Paasjubei zal worden gehouden. Het ligt in de 'bedoeling van de jon geren (die behoren tot vijf verschil lende kerkelijke groeperingen) ook een bezoek te brengen aan Oost-Berlijn om te trachten ook daar met jongeren in contact te komen. DE VEILING WESTERLEE LIER. 17 mrt- Andijvie 5369, 12.0000 ks: snijbonen 7—750, 20; komk (krom 92—93. 2900; spruiten A2 126—132, 3600. B2 125—141. C2 87. Dl 136—140: witlof 96—101, 400: postelijr. 135—195. 120: rabarber 84—117. looo; spinazie 2565. 15.500: tomaten A 520—535. B 460. 2660. IC 455—505. CC 375, witte kool 7 340: prei Al 62—86, 1700; komk. AA 81, 50-530 SjUkS; A 74—78, B 62—68, C 53—58. D 48—51E 4345: Sla I licht 15Vs—X7. 787.000, zwaar l9Vs—23; peterselie 1320, 1600 bos: raapstelen 79lU, 5300; radijs 2642, 5500; selderij SVs—151/.- 8000. De eerste postelein werd aangevoerd door M. C. Fransen die 135—195 per kg opbracht. HOEK VAN HOLLAND De dienst van gemeentewerken heeft aanbesteed het maken in gewapend beton van een collecteurriooJ in het uitbreidingsplan oost. Van de achttien inschrijvers was laagste A. Faas' Aann mingsmaatschapplj N.V.. te Amsterdam, met 148.280 en opvolger firma P. Groeneweg Zonen te Rotterdam, met 165.000. Schiedam: J. Mokkenstorm, Graaf Floris- straat 75, tel. 264098: c. J. M. ViooDnan, Singel 151, tel. 257760; P. van Santbrink, Van Heuven Goedhartstraat 97—111. tel. 262562; Vlaardingen: M. Prins van Wijngaar den, Van Hogendorpiaan 28, tel. 346264: H. Hasper, Rlouwlaan 40. tel. 342081; Hoek van Holland: J. J. van Lonkhuijzen, ao- ninkstraat 2. tel. 2626; Maassluis: P. L. Wek ker, Adr. Brouwerstraat 24. tel. 2125: Maasland: P, Noordam, Molenweg J, tci 01893 - 2035. VLAARDINGEN Getrouwd: Nicolaas Pen 21 en Johanna Oers. 23: Pieter Kornelis van Brandwijk 27 en Dirkje Adriana Goe- maat 20: Adriaan Visser 20 en Agatha van Deventer 20; Marinus Raymond van Oud- heusden 20 en Magdalena Borst 19: Jan Corneüs Bodegom. 30 en Marijke Louise Francesca Barten. 22. Geboren: Anthonius Franciscus Johannes z.v. A. F. Teuthof en L. C. A. M. de Graaf. Roemer Vis.serstraat 118: Adrianus z v A Quak en N M P van SeLm. Trompstraat 31: Arjan Hendrik z v J Simons en J M van der Have Jan Thijssenstr 20: Jacqueline d v L Coenradie en G W Dijkstra. Blois van Treslongstr 53: Linda d v H van willigen en w van Leeuwen spechtlaan 662: Nicolaas 7 v N Sn eek en J M P Post Baljuwstr 3; Annie d v P Opmeer en J S ter Horst van Delden. Huijgenstr 49. Overleden: Jan den Boer 72 echtg v P van Deventer Spoorsingel 21; Adrianus zon- nevylte 75 echtg v C F Hartmann Hoek van Holland: Pieter Adrianus Hoogendam 73 echtg v N Moerman J P Coenlaan 19. werden er gezellige gesprekken ge voerd, wat het onderling contact ver hoogde. VEN aantal weken geleden schreef ik over het werk dat de beei N. Wijkstra en de zijnen in stiitq verrichten met hun „Klein Contact'* voor invaliden en chronisch zieken Aangezien hij (zelf invalide is., em aan huis gebonden) aan het eindq van zijn latijn (lees: voorraad) was vroeg hij om wat verzamel- ers handwerkmateriaal voor zijn zieken vrienden. Enkele dagen geleden kreeg ik van de heer Wijkstra een brief, waarin hij me hartelijk bedankt.; voor mijn „heel fijn stukje"; Geen 1 dank, zeg ik, het was .alleen maait doorgeven van uw vraag. Dat kost- te mij minder moeite dan het van i u vraagt uw werk door te zetten. Maar gelukkig,, de heer. Wijkstra, heeft hulp gekregen. -i Hem is veel materiaal gestuurd, begrijp ik, van allerlei zijden. Le zers van onze krant hebben hem en zijn vrouw een bezoek gebracht. Zij hebben spontaan toegezegd te blijven helpen met het vergaren' van materiaal. Kijk. daar had ik nu op gehoopt. En ik zou zeggen: bravo voor die lezers. Dat er nog meer bij komen! Ook kreeg de heer Wijkstra ma teriaal zonder dat hij afzenders weet. Of ik die nu in mijn rubriek wil bedanken. Natuurlijk, hierbij dan. Allen, wier naam en adres be kend is, hebben van de man van „Klein Contact" een persoonlijke brief gekregen. „We hebben weer nieuwe vrienden erbjj. Dat is niet alleen een reuze stimulans, maar liet doet ook ons bijzonder goed", aldus de heer Wijkstra. Tot hem wil ik nog zeggen dat hij ten allen tijde een beroep op Jan Krant kan doen als hij weer door de voorraad heen mocht raken.. Dan vraag ik wel weer, dat durf ik, onze lezers helpen! En tot de lezers; houdt u het adres even ifast en als het kan stuur af en toe vlat: N. Wijkstra, Van der Palmstraat 32a, Rotterdam. T7R is noe meer hulp nodig. Vooy de gemengd zangvereniging „Asaf", die te weinig leden heeft. Onder leiding van de heer P. J. H. Verroen zingt dit koortje af en toe in ziekenhuizen. „Het schijnt wsf moeilijk te zijn om voor dit zegen rijke werk (vaak op zondag) zan< gers of zangeressen te krijgen, die uit het ware hout zijn gesneden", schrijft me de heer B. v. d. Biet secretaris, Kameliastraat 50, Rot- terdam-25. „Zijn er nog mensen, die wat over hebben voor hun hulpbehoe vende, lijdende naaste om die te bemoedigen en zingend te getuigen van de grote Heelmeester?", aldus de secretaris, die dan vermeldt dat „Asaf" iedere donderdagavond van acht tot tien repeteert in de school Kameliastraat 62, Rotterdam. Dat geeft ik dan maar weer door in de hoop dat „Asaf" en de zieken er mee gebaat zullen zijn! c

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1