Bond goede heeft nog veeL wensen betreurt gebrek wil beroepsvoetbal Bezoek van Engelse scouts met Pasen AGENDA Scholieren pal voor Brandersbuurt m DE KLERK&ZN Burgerlijke stand AUTONIEUWS: SUCCES VAN DE JAPANSE PMC Vlot van matrassen strandt onder brug lentiade m m m m ODI won met 5-1 van Sagitta World Friendship Year C. den Boer finalist bij damkampioenen Auto's in brand Auto tegen hek man gewond Lutherse Gemeente gaf jaarcijfers Politieman redde jongetje Inbrekers en zakkenrollers weer actief m m ROTTERDAMMER MAANDAG 20 MAART 1967 Hi (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De samenwerking waardoor dit jaar voor het eerst werd bereikt dat in Schiedam één Avondvierdaagse kon wor den gehouden, bewees opnieuw dat men altijd tot elkaar kan komen als de goede wil aanwezig is. Dit stelt het bestuur van de Schiedam se Bond van Lichamelijke Opvotding, die vrijdagavond 31 maart in De'Amstelbron zijn algemene ledenvergadering houdt, in zijn jaar verslag. Jfensen Ib4 fe Ad? sta use ïfc bi fiat blijvend goedkoper HBSS-eomplex MAASKANT BEHANGSEL Onwel en overleden SCHIEDAM landdag en morgen .en dagelijks VLAARDINGEN en dagelijks Drie ouderavonden bij chr. Technische school (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een aantal leer lingen van de Rijks HBS en de Middelbare School voor Meisjes, dat in het Zakkendragershuisje de tentoonstelling „Plan voor morgen- GEMEENTE SCHIEDAM ochtend" heejt bezocht begrijpt nu duidelijker dan ooit dat hier voor eeuwig iets geheel eigens en unieks verloren dreigt te gaan. Elke week 'Sr Wrr&sM, De Paasshow is ook Tweede Paasdag - van 11-5 uur-geopend. Toegang vrij. Nieuw op de Paasshow van De Klerk: de laatste nationale en internationale meubelcollecties, tapijten en karpetten in de nieuwste - adembenemende! - modekleuren, gordijnen van verrassend-moderne dessins en kleurstellingen, nieuws uit vele landen voor de inrichting van uw slaapkamer (en nog vééi meer). COMPLETE WONINGINRICHTING V De soepelheid, zeer goede constructie en de sublieme afwerking van de PMC A150, brengen •deze wagen steeds meer in het middelpunt van Geen kassen bouwen aan Wildersekade bloemen-en vakantie tentoonstelling in AH0Y'ROTTERDAM fSp. op Heliport bij het Hofplein Afe 3000 m3 bloemen- en plantenweelde Belde Paasdagen geopend Pagina 3 Een ontbreken van deze goede wil constateert de SBLO echter bij enkele rrocnen van het betaald voetbal. Een JCDT A niM am dit taniMiin poging tot concentratie te komen mislukte na melijk- Het bestuur acht dit voor het Scnie- damse voetbal een kwade zaak en hot vreest, dat op de duur de beide vereni gingen nadelige gevolgen ervan zullen ondervinden, Hoewei dankbaar met de totstandko ming van de Sporthal, betekent dit niet, dat het bestuur van de SBLO verder geen wensen heeft. Als belang rijkste worden genoemd de wieler baan, waaraan de hoogste prioriteit moet worden gegeven. Verder is een tweede zwembad m Schiedam-Zuid urgent Ook wordt het langzamer hand tijd dat Schiedam een goede atletiekbaan krijgt. Ten slotte moet van de SBLO om op dit terrein i£ Nog nooit kocht U zo'n prach tige, moderne foundation alt deze Lycra corselet... voor nog géén tientje. Daarom Is dit een zeer bijzon dere aanbieding, 'n luxe corse let, met voorgevormde cups, uit de series van 18 gulden, die Uw figuur tot in de perfectie corri geert... Morgen verkopen wij deze Lycra Corselets met verstelbare schou derbandjes, rijkelijk met kant gegarneerd, een bijzonder pret tige en stevige pasvorm... toch licht en luchtig om te dragen. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze Lycra corselets voor japonmaten 40 t/m 50, in wit en zwart, Géén tel. ef schrifteest het aantal sportterreinen beslist wor den uitgebreid. Tegen het einde van het vorige jaar vernam het bestuur, dat het gemeente bestuur misschien de afdeling bevol king in de Koopmansbeurs wii onder brengen. Ook een groep jongeren maakt aanspraak voor haar activiteiten op dit gebouw. Naar de mening van het bestuur moet het mogelijk zijn de afdeling be volking ergens anders onder te bren gen en wat de jongeren betreft, zou het natuurlijk dwaasheid zijn de ene groep jongeren te verdrijven om een andere groep onderdak te verschaf fen. In ieder geval hebben de tafeltennis sers er recht op, dat voor hen een ander geschikt onderkomen wordt ge zocht, voordat ze de Koopmansbeurs zouden moeten verlaten. De tafeltennissers kunnen dan ook rekenen op de steun van de S.B.L.O. op het behoud van de Koopmansbeurs, die voor hun sport zo bij uitstek geschikt is. De Schiedamse Sportvereniging HBSS bouwde in het afgelopen jaar een clubgebouw. Dank zij de zelfwerk zaamheid van de ieden verrees een prachtig complex. Voor de vereniging een bezit om trots op te zijn. Het jaarverslag memoreert voorts en kele sportprestaties, zoals de promo tie van SW naar de eerste divisie be taald voetbal, wat geen geringe presta tie was en mogelijk de eerste stap is op weg naar de voetbal top. DHS promoveerde naar de tweede klas KNVB Zij is thans de enige Schie damse vereniging in deze afdeling. Ju- ventus presteert het ieder jaar op nieuw te promoveren, waardoor deze jonge vereniging nu een geducht te genstander voor elke basketbalclub in Nederland is. De Sportraan kwam in 3966 vier maal bijeen. Daarbij kwamen verschil lende zaken aan de orde. Het dagelijks bestuur vergaderde twaalf maal. Voor een groot aantal problemen werden op lossingen gevonden. De SBLO was vertegenwoordigd in de commissie, die belast was met de organisatie van de in december in het Sportfondsenbad tussen de leerlingen van de zesde kla'-en van Schiedamse scholen voor glo gehouden zwem wedstrijden. Het aantal Ieden van de SBLO be droeg 65. Drie verenigingen werden van de ledenlijst afgevoerd (Hygiea, Helios en V.V.K.), terwijl twee toetre ding hebben gevraagd sportvereni ging De Ooievaars en de Crossclub Schiedam). Het aantal aangesloten ver enigingen bedraagt thans dus 64. Vraag slaltaèetkett 2a MIDDEUANDS7HAAT2 -TEL 23.31.92 W0LPHAEHTS8CCHT 236 - TEL 27.'18.25 (Van een medewerker) SCHIEDAM Na de teleurstellende nederlaag tegen THOR 'heeft ODO zien zaterdag fraai hersteld door een over tuigende 51 zege op Sagitta. Het is een leuke en sportieve wedstrijd ge worden, goed geleid door arbiter In 't Veld. Costiek Toussaint bracht ODI dat voor rust met wind tegen speelde op 10 en even later was het de zelfde speler, die 20 noteerde. Kort voor de thee kwam Sagitta aan een treffer (12), maar na de rust voerde ODO door doelpunten van Jan van Otterloo (13), Aad van 't Hoff en Rie van Veen de score tot 15 op. De voorbereidingen voor de jubi leumviering in april 1968 nemen steeds vastere vormen aan. Vanavond verga dert het bestuur, waarbij de jubileum feesten ook op de agenda staan, even als de deelname aan de SSS-aktie en de kampweek van dit jaar. Wat het gouden jubileum betreft staat onaer meer een intieme feest avond op het programma, evenals een receptie, een feestavond voor oud-le den. (zo mogelijk met lunch) en een grote feestavond voor leden en be langstellenden m de Sporthal Mar griet. Als thema voor het jubileum feest koos men „Herdenken en vieren". SCHIEDAM Zaterdagmorgen om twaalf uur werd de 47-jarige werkne mer van de Nederlandse Patent- en Kristalsodafabriek aan de Mak kerstraat, C. de Wildt uit oe Vinke- baan 35 te Rotterdam op de fa/briek onwel. Hij zakte plotseling in elkaar waarna men hem naar het Gemeente ziekenhuis bracht, waar hij bij aan komst is overleden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Twaalf Engelse juni or- zeeverkenners van de „1st Cuddjng- ton sea scout group", komen van 23 tot 28 maart naar ons land op uitnodiging van de Schiedamse Waterscouts. Dit ge beurt in het kader van de „World Friendship Year", een Internationaal uitwisselingsprogramma van zcekadet ten. Staaiints; Gemeenteraad, openbare verga dering, 2. Chr. Soe, Belangen: Volkstuindersver, ..Klein Babberspolder", vergadering, 29. Musis Sacrum; Zakenstudlekrlng, bijeen komst. 20. Oeref Jeugdhuis; Staatkundig-Gere- ïorraeerde Partij, vergadering. 20. Monopol® Theater: Schiedamse Filmkring, "imvoorsteliing, 20. ..Manik: Vereniging Het Singelkwartier. CONTACTAVQND? 20. Chr. Soe. Belangen: CMB, ledenvergade- Mosis :AIg. Bond van Beiaarden, bijeen komst, 14. Irene: Ver. t. Bevordering Chr. Onderwijs, Jaarvergadering. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange 82* uitsluitend redaetiezaken, te!. «54, b.g.g. U5588 o{ 346619. te «bezorging: Dr. Zamenhofstraat «9. tel. 152499. „Belangrijke telefoonnummers :Atarm poll en 1', 284666, brandweer 268218, G.G. en b.D. 269289. «ABo'Ijeek: 't Goude Hert, Goudsesingel «3a. tel. 138900. n^BUkantoor ,,pe Rotterdammer", Small Kastraat H. tel. 346T75 Redactie: tel. i?5, 115583. b.g.g. 34881S. enten bezorging: H. Verhey. Wag- ?#eIffraat 34, tel. 343345, dagelijks van a en zaterdags van 18-19 uur. 3447^ kl A" BOt' Blllitonlaan 6ff' tel* (Van een medewerker) SCHIEDAM w De heer C. den Boer is na de vrijdagavond "gespeelde .partij en tot de finèlepartijen doorgedrongen', die over enkele weken zullen leiden tot de damkampioen van Schiedam. Hij won in groep 2 zijn partij tegen de met wit spelende A. van der Made, terwijl J. Westerveld van J. J. Kuyk won en B, Quist en W. C. Sleeuwen- hoek remise speelden. In groep 1 speelden M. Veldt en "W. C. Heuvelman remise. In verband met Goede Vrijdag zal er vrijdagavond niet worden gedamd, maar worden de nog testerende (afgebroken) partijen op de en der e avonden van deze week afgewend. waarna de finalisten be kend zullen zijn. De heren J. C. Onink, H. Mirck en J. de Wilde waren reeds vrijgesteld var. de voorronden. Zoals bekend zijn er drie prijzen te winnen, waarvan de eerste prijs teen beker) geschonken is door de Schieoamse Gemeenschap. De uitslagen van de bordenwedsti'j- den zijn: J. de Wilde A. van Otter loo 11, C der. Boer M. den Rou ting 2—0. (Van een onzér verslaggevers) SCHIEDAM Bij de Christelijke Technische School aan de Nieuwe Damlaan 762 worden deze week >drie con tacta vonden voor'de ouders "gehou den: dinsdag 21 maart voor de ouders van de eerste klas-leerlingen, op woensdag 22 maart voor die van de tweede klas en op donderdag 23 maart voor de derde en vierde klassers. De Paasvakantie begint donderdag na afloop der lessen, die op dinsdag 4 april worden hervat. De Pinksterva kantie duurt van vrijdag 12 mei na afloop van de lessen tot dinsdag 23 mei en de zomervakantie van vrijdag 30 juni na afloop van de schoolsport dag tot dinsdag 15 augustus. Op 6 april is er een voorlich tingsavond voor ouders en examenklas sen. Op dinsdag 18 en woensdag 19 april worden van 19 tot 21 uur, de jaarlijkse openbare lessen gehouden. Tussen 8 en 12 mei geeft het Ge westelijk Arbeidsbureau aan de exa menklassen intermediaire voorlichting. De eindexamens worden tussen 7 en 20 juni gehouden. Op 29 juni worden de getuigschriften uitgereikt. Op 15 au gustus begint het nieuwe cursusjaar. De burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat ingaande 21 maart 1987 gedurende één maand ter gemeentesecretarie (afd. Openbare Werken) voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmlngsplan „Kethel Tuindorp", Ieder, die tegen dit ontwerp bezwaren heeft, kan deze ge durende genoemde termijn schriftelijk bb de gemeente raad indienen. Schiedam, 20 maart 1987, De burgemeester voornoemd, H. HOELFSEMA. VLAARDINGEN Door nog onbe kende oorzaak raakte zondagmiddag op de rijksweg 20 de personenauto van de 34-jarige maehinezetter W. H. P. uit Maassluis in brand. Met behulp van een voorbijganger heeft P. de brandenne auto in een naast de rijksweg liggende sloot geduwd. De inmiddels gearriveerde brandweer blus te het vuur- Een takelwagen heeft de auto later uit de sloot gehaald. Op de Marathonweg raakte zondag middag ne personenauto van de 39-ja- rige bouwkundige A. M. in brand. Ook hier moest de brandweer optreden. De auto liep ernstige schade op. VLAARDINGEN De 20-jarige P. van der K. ramde zaterdagnacht met zijn personenauto een hek dat slechts voor een deel de opengebroken. Lusthof straat afsloot Met verwondingen in het gelaat en pijn in de borst heeft de GGD hem voor een onnerzoek naar het Holy- ziekenhuis gebracht. De weg voor het verkeer in de richting Goudsesingel- via de Lusthof straat was aan de rechterzijde opengebroken. Mis leid doordat een hek deze rijbaan niet geheel afsloot was v.d- K. doorgereden. Zijn wagen, die totaal werd vernield, kwam tot stilstand tegen een hoop ste nen. Dit schrijven Kees Blonk, Ellen Schip comité van HBS'ers voor het behoud van de Brandersbuurt" letterlijk aan burgemeester en wethouders. De jongelui juichen in hun brief de plannen voor het behoud van de Brandersbuurt van harte toe en spre- de helpende hand zullen reiken bij de realisering ervan. Ongeveer tweehonderd HBS'ers heb ben, hoewel zij de tentoonstelling mité mede ondertekend. Zoals bekend maakt de Brandersbuurt deel uit van het bestemmingsplan „Scshienoko" (Schie - Noordvest- gracht -Korte Haven), waartegen in totaal vijf bezwaarschriften zijn inge diend. Omdat de behandeling daar van nog niet is afgerond hebben B. de vaststelling van het bestem mingsplan ingaande 27 april 1967 verdagen. Dit voorstel komt vanavond bij de ge meenteraad in behandeling. De leider van de Engelse groep zocht, in januari 1966 voor het eerst con tact met de Waterscouts. Er volgde een levendige correspondentie en de beide cluborganen, de „Newsletter" en de „Brulboei", werden tegen el kaar uitgewisseld. Eigenlijk was het bezoek het vorig jaar al gepland, maar door onvol- worden uitgesteld tot Pasen van dit jaar. De „1st Cuddington sea scout group" is een welvarende vereniging in Epsom, Surrey. De groep bestaat uit welpen, junior- en senior-verken ners. Op de achtergrond werken een Parents Association, B. P. Scout Guild en een Group Committee. De vereniging telt 36 junior- verken ners van elf tot vijftien jaar, waaro ver de heer John Hunt de leiding heeft Hij heeft de beschikking over drie assistenten. In Epsom, waar hel stenen clubge bouw staat, komen de verkenners el ke week bij elkaar, 's omers gaan zij in het weekend naar hun boten huis, bij Kïngston-on- Thames. Zij hebben er drie twaalfvoets jollen en twee 2I-voets gieken, alie van fiberg- las. Verder is er een aantal één- en tweepersoons kano's. De aktlviteiten onderscheiden zich in geen enkel op zicht van hun Nederlandse collega's. De groep die met Pasen naar Neder land komt staat onder leiding van John Hunt. De jongens logeren bij leden van de Waterscouts thuis. Op het programma staato nder meer een trip naar Hilversum, Lage Vuursche en Amsterdam, voetballen tegen jeugdelftallen van SVV en PPSC, een bezoek aan Rotterdam en een reisje naar de Biesbosch. ■js f I rnr ROTTERDAM i DEHIIAAQ UTRECHT! DEVENTER IVUSSIHSE*I HMRN/DE LIER SCHIEDAM Voor de Schiedamse Volkstumdersvereniging „Thurlede" zal donderdag om 20 uur in het Wijk centrum Nieuwland aan het Dr. Wi- bautplem de heer A. de Bruyn, chef van de Stadskwekerij, een lezing met dia's houden over het onderwerp „Hoe komen we aan eerste soort snijbloe men?" Dinsdag om 20 uur houdt in ge bouw Irene de Vereniging tot Bevorde ring van Christelijk Onderwijs te Schiedam onder voorzitterschap van mr. H. Snoep haar «jaarvergadering. Op deze bijeenkomst zal o.a. een bestuursverkiezing worden gehouden. De Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, afdeling Schiedam, houdt woensdag om 20 uur in „De Rank" een voorlichtingsavond, waar de heer J. A. Overzet uit Maassluis zal spreken, over „De aanleg en het onderhoud van kleine tuinen". Een aantal fraaie kleurendia's zal het besprokene toelichten. Na de pauze is er gelegenheid vra gen te stellen, die een forum, bestaan de uit de heren J. A. Overzee, J. de Bruin, L. van der Kraan en W. de Koning, zal beantwoorden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Evangelisch-Lu- therse Gemeente heeft de balans over 1966 opgemaakt. De resultaten staan vermeld in „Onze Kerk", het maand blad van deze gemeente, die op 31 de cember van het vorig jaar 1.248 zielen telde, dat was negen meer dan in 1965. Het aantal lidmaten is hetzelfde geble ven, namelijk 504. De toename betreft dus uitsluitend in het aantal doople den. In de gemeente werden elf kinderen gedoopt, terwijl achttien doopleden van elders binnen kwamen. Door belij denis traden twaalf lidmaten toe. Op verhuisbiljetten kwamen er elf binnen en een door overkomst uit de Hervorm de Gemeente. Door overlijden verloor de gemeente vijf en door vertrek ne gentien lidmaten, terwijl eveneens door vertrek uit de gemeente twaalf doopleden moesten worden afgetrok ken. In 1966 werden twee (huwelijken kerkelijk bevestigd. Het Avondmaal werd zeven maal gevierd. Hieraan na men in totaal 494 kerkgangers deel, wat gemiddeld 70 communicanten per dienst betekende. Het aantal catechisanten was ver be neden de maat, namelijk acht, terwijl een aantal van achttien regelmatige be- zoekertjes van de kinderkerk ook ge ring was. Er waren vier contactavon den in Vlaardingen en er werd een goed geslaagde bazar van drie dagen gehouden. De gemeente heeft drie verenigin gen. Tot oprichting van een kerkkoor kon men tot nu toe niet komen. SCHIEDAM Geboren: Wilco P.. z.v. C. Fossen en T. M. Eiderhorst: Patricia A., d.v. R. S. Nanlohy en s. J. Kaija; Sylvia C. M., d.v. J. G. T. Blom en A. P. L. Lourens; Fre clericus J., z.v W B. Kroonen en L. C. Warnawa; Willem H„ z.v. W. Bakker en A. A. J. de Vogel; Patricia, d.v. A. Luijendijk en H. J. Oosthof. Overleden: M. E. C. van der Most, 70, echtg. van J. D. Clements; A. M, E. van Uden, 78, echtg. v. J. inpijn; C. Koogje, 74, echtg. v. F, Groeneweg; P. A. Bergwerff. 64, wed. van H. Hoenderkamp; G. C. M. I Schoof, 74. CT7 Importrice: Hosier's Automobielbedrijf „VGravenhage" N.V. Binciliorstlaan 255, Den Haag, Postbus 1073,Telefoon 070-8575CD. DEALER voor Rotterdam en omg.: C. A. Hooft's Carlton Automobielbedrijf, Bergweg 357, Rotterdam, Tel. 010-287240. de belangstelling. PMC is ook uw belangstelling waard. Zeer lage onderhoudskosten. i SCHIEDAM De achtjarige Fedfie van der Spoel uit de Mariastraat had vrijdag van een paar oude bedmatras sen een soort vlot gemaakt, waarmee hij vanaf de Vellevest over het donke re water van de Noordvestslngel In de richting van de brug bij de Parkweg voer. Door de stevige bries kree£ het vlot een flinke vaart. Het kwam midden onder de brug terecht, waar het bleef vastzitten aan een uitstekende balk, die als houtvang dienst doet. Op het hulpgeroep van de kleine avonturier schoten enkele voorbijgan gers toe. Het bleek echter niet zo ge makkelijk de jongen uit zijn benarde SCHIEDAM Door over het dak te klimmen zijn onbevoegden zaterdag nacht het kantoor binnengedrongen van de NV J. Heilker, drogerij en maalderij aan de Hoofdstraat 16-22. Uit een niet-afgesloten bureau werd uit een afgesloten geldkist een bedrag van 1.200 ontvreemd. aterdagavond is men aan de ach terkant van de woning van de familie K. M. L. N., die niet thuis was, binnen gedrongen. Er werd een bedrag van 500 ontvreemd. De 59-jarige Schiedammer A. P. C. van O. vergat zaterdag in het Sport- fondsenbad zijn geld uit zijn kleding te halen. Toen hij zich weer wilde aan kleden bleek dat hij tien gulden armer was genomen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De zoons van vee houder H. C. J. Persoon mogen aan de "Wildersekade geen tuinbouwbedrijf be ginnen. Gedeputeerde Staten hebben liet beroep van de heer Persoon onge grond verklaard en hun goedkeuring gecht aan het gemeentelijk bestem mingsplan Wildersekade 1. De gemeen te Rotterdam acht de bouw van kassen ongewenst, omdat men wil voorkomen dat het aan de overzijde van de Wil dersekade gelegen kassengebied naar de ten noorden van de stadswijk Schie- broek geprojecteerde recreatiezone opd ringt. De Rotterdamse gemeenteraad zal over een eventueel verzoek om schadevergoeding van de heer Persoon moeten beslissen. positie te bevrijden. De reddingshaak kon geen dienst doen. Enkele redders moesten, staande op de balk, eerst het veie drijfhout verwijderen. Tenslotte kon een politieagent Redde over de brugleuning hijsen, waarna hij ook de redders hielp naar boven te komen. Enkele honderden voorbijgan gers sloegen met veel spanning het on gewone schouwspel gade. m Beelden in het groen Muziek en manifestaties op het Provincial») Plein Rustieke zitjes - Doe mee aan de prijsvraag "Wie van de tien?" ^vhsejangsprijs f 2.- Kinderen )1.25^~^ Geopend 13.00—22.30 uur Tcegangspnjs f 2.- Kinderen 11.25 Uit van 50 jaar geleden Zalm met een smaakje. Van verschil lende zijden komen klachten over carl bokmask aan zalm en riviervisch. Zelfs in Duitsclilarid, waar zeer waarschijnlijk de oorzaak van de waterverontreiniging schuilt, die den bijsmaak veroorzaakt, zijn de klachten legio. Van jaar tot jaar wordt dit kwaad erger. Thans hoort men uit andere plaatsen hier te lande zelfs, dat de smaak "zó erg is, dat handelaren zich genoodzaakt zagen de zalm terug te zenden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1