illli Situatie woonwagenkamp raad ter harte gaat Tafeltennissers sloten seizoen ongunstig af AGENDA Krediet voor Oranjetelg Groene branding op Van Haarenlaan Volkstuinders hebben nog veel plannen Met zilver onderscheiden Juffrouw Lenie40 jaar in de muziek Vrouwelijke Mm. Kracht AAN stef meeder Jongen trachtte brand te maken Groot aantal suggesties ter verbetering Verdien duizend gulden door nu een naaimachine ie kopen, ongeacht welk merk. Inlichtingen bij Geen waardering voor protest uit Viaardingen Vergadering tot diep in de nacht heetman Inbrekers stalen weer rookwaren Paos-carillon Triiunfili ..The great racer" in Stadsgehoorzaal Samenwerking tussen BNG en Spaarbank Auto kantelde om tegen vangrail Briilant, symbool van uw geluk Onbekende op fiets veroorzaakt schade Ome Henkv. d. Wal erelid De Raven DINSDAG 21 MAAKT 1967 Onvoldoende Toezegging SCHIEDAM Vandaag en •era dagelijks MODERNE MAN FORTEX Fortex ïieefl eer» geheel eigen moderne man, die «ent vat fel Fortsx herenkleding verkrijgbaar Huurprijs Shellchauffeurs li VOOR EEN ORGEL OF PIANO UW ADVISEUR he ROTTERDAMMER Pagina 5 2 i INlïRHATtONAU on Down. D« rondom ff*. VM tt/MKff l»*l LKf», rn wit Of zwart: Kart: cap 6 C, mjfefi 3-7 cup D, M9i«n 4-9 tang; cup B, m*Un 4 9 cup C# 440 cup Dm*tan 5'?J f 16,98 137,58 IN ALLE 20 FILIALEN VAN .1 EN m VLAARDINGEN „The great race", Stadsgehoorzaal, maandag 27 maart (Tweede Paasdag), 15 45 en 20.00 uur, dinsdag 28 en woensdag 29 maart 20.00 uur (al.). Een komische avonturenfilm, onder regie van Biake Edwards, die 155 minuten gezellige ontspanning geeft De grote Leslie (Tony Curtis) en professor Pate (Jack Lemmon) bestrijden elkaar In de luiokamp New York/Parijs. Verslag geefster Maggie du Bols (Natalie Wood) wil alle tegenslagen ten spijt bij hen blijven. Via een gevecht in Texas,-'een tocht op een ijsschots, een staatsgreep in Oostenrijk belandt het drietal cp .de Eiffeltoren waar het avontuur wordt ont. knoopt. Een leuke film waarvan hoogstens kan worden gezegd dat tijdens de intermezzi in Texas en Salzburg wat te veel met mensen en taarten wordt gesmeten. VL AARD IN GEN Een dertienjarige jongen heeft maandagavond een poging tot brandstichting gedaan in een woning in de Richard Holstraat De jeugdige vuurtjesstoker stopte een brandende krant door de brievenbus. De bewoner wist hem echter te grijpen, waarna de polittie de jongen ophaalde. De voordeur liep enige schade op. IS (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Uitvoerig maandagavond in de gemeente raad gesproken over de sociale wantoestanden, die in het woon wagenkamp heersen. Duidelijk bleek dat de raadsleden zich ter dege van de noodsituatie op de hoogte hadden gesteld door zelf een bezoek aan het veelbesproken kamp te brengen. Een groot aantal suggesties ter verbetering van de leefbaarheid in het kamp was daarvan het ge volg. Wethouder M. Eijkenaar zei in zijn beantwoording dat men het kamp niet moet vergelijken met een normale samenleving. „Dat doen de kampbewoners ook niet," zei hij. Met name de discussies over de hui dige toilctgelegenheid bracht de nodige woordspelingen en hilariteit met zich- mee. hetgeen een tragi-komisch accent gaf aan het voorstel ƒ20.500 beschik baar te stellen voor het treffen van de meest noodzakelijke voorzieningen. De heer J. van Katwijk (prot.) vroeg of ook Viaardingen en Maassluis een deel van dit bedrag voor hun rekening zul len nemen, hetgeen dc heer Eijkenaar bevestigde. Verscheidene raadsleden stelden voor, rond het woonwagenkamp een afrastering aan te leggen, omdat kin deren anders gevaar zouden lopen in de sloot te verdrinken. De heer Van Katwijk gaf de voorkeur aan de aan leg van een dijkje als afrastering. Deze zou dan tevens de stank van de sloot kunnen weren, waarin zich volgens zijn zeggen faecaliën bevin den. Het raadslid adviseerde B. en W. z^lfsluitende kranen in de wasruimte aan te brengen, omdat bij vriezend weer anders mogelijk de leidingen zou den springen. De heer A. Hoede (b.p.) vond zeventien toiletten beslist onvol doende voor tweehonderd kampbewo ners. Voorts zei hij dat het college diende toe te zien op de illegale stroomaftakkingen, die vaak levensge vaarlijk zijn. Diverse raadsleden pleitten voor het in huur geven van een terrein,w aar kampbewoners hun sloopwerkzaamhe den zouden kunnen uitoefenen. Thans gebeurt dat illegaal in en buiten het kamp. Drs. J. Houtman (lib.) noemde de door B. en W. voorgestelde voorzie ningen minimaal. „Indien het kamp langer dan twee jaar blijft staan, moet er beslist meer gebeuren", zei hij. De heer J. J. Hoogcarspel (soc.) zei onder de indruk te zijn gekomen van de bijzonder slechte toestand, waarin het kamp zich bevindt. De heer Eijkenaar antwoordde dat de Bond ter behartiging wsjï de belan gen van woonwagenbewoners niet had gesproken over bepaalde voorzienin gen, dii= verscheidene raadsleden aan de orde hadden gesteld. Vooral met het beschikbaar stellen van een sloop- terrein wilde hij voorzichtig zijn, om dat ook anderen mogelijk zouden me nen daarop recht te hebben. Pfaff Naaimachinehuis, Stadhuisplein 34, Rotterdam, tcL (010) 12 19 30 Hillevlietól, Rotterdam-Z. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De laatste ronde van oe tafeliocniscompeltUe van dit seizoen is bepaald niet de beste geweest van de tafel tennisverenigingen uit Viaardingen en Maassluis. Met 24 punten uit 28 wedstrijden «tadlgde de race achter de groene tafels, s! volgen dan nog enkele inhaalwedstrijden en voor sommige teams de promotie-degradatie wedstrijden of herkampen. Intiem kwam weer eens aardig uit de bus met negen punten uit evenzoveel ontmoetin gen. De Windmolens deden het ook goed met vier punten uit twee wedstrijden, maar oe overige verenigingen bleven beneden het gemiddelde van éèn punt per wedstrijd. URTTC en Shell brachten belde twee pun ten binnen en TOO verloor de twee punt n en bl;'lualt'e dus geen enkel Intiem 1, de enige Vlaardingse eerste klas- ter, nam daarvan afscheid tegen Diveko 1 met een 82 nederlaag. Dit houdt In dat m twee jaren ttjds twee eerste-klassers ach niet konden handhaven, want twee teams van Intiem kwamen in de eerste Klasse uit en volgend seizoen zal men het opnieuw moeten proberen ln de tweede Klasse. Intiem 2 verloor weer eens met en ditmaal toonde Felenoord 1 zich sterker. De Hollandlaan 1 toonde zich oppermaeh- tegen Insulinüa 2. dat met een 9—1 fvjeriaag huiswaarts moest keren. De Hol- fS„S?aAri 2 ""teerde twee punten. Milkstea- i 2? vverü met g—s verslagen, maar Elan ïï°n met 7—3 van de melkmannen. Goed werk van Shell 3, dat Contact 2 met <--3 versloeg, vrij bloed. Brouwer en Van 't hf, omen daardoor in aanmerking voor van promotiewedstrijden (van de derde naar de tweede klasse). tandaardteams van de verenigingen urttc, Windmolens en TOG verloren alle. ,.Ce voUedige uitslagen waren: Eerste klas- TÖr-,ui,e!co 1 - .Intiem 1 8—2. TOOE 1 - roc t 7—3, Tweede klasse: Feljenoord I Intiem 2 6—4. HoU. 1 Invullnde 2 9—1. Holl. 2 Miiksteamers 3 6—i. Elan 4 Holl. 2 7—3. Derde klasse: St. R'dam 1 Intiem 3 5—5, Intiem 4 TOGB 3 7—3, Intiem 5 Stokvis 2 91. Shell 1 Contact 2 7—3. Overschle 2 TOG 2 8—2. Vierde klasse: Co-op VR, 1 Intiem 6 3—7. SVS 2 Intiem 7 7—3, Intiem 8 Hegero 2 u—2. Rotefca 2 Intiem 9 19—0. Holl. 4 Service 5 2-41, HPV 5 Holl. 5 5—5, Nassaukade 4 Shell 2 8—1, Shell 3 Deroda 2 0—10, Stadhuis 3 URTTC X 9—1, AHZ 1 URTTC 2 0—10, URTTC 4 PVA 3 2—8. Americano l Wlndm. 1 7—3, Mijnshrl. i Wlndm. 2 4—6. Holl. 3 Milkst. 6 10-0 Vijfde klasse: URTTC 5 B. B. 3 2—8. URTTC 6 RET 3 9—10, Wlndm. 3 AHZ 2 6—4. komst^iiRaart van Bejaardenwerk. Bi.ieen- Jeugdhuis: Staatk.-Geref. Partij, vergadering, 20. wiiïHe: Ver- tot bevordering chr. ondcr- *?i idaryergaderlng, 20. avond°20 Theater: Schied. fümkriru, film- Marijke: avond, 20. Ver. singelkwartier, kontakt- komst.?oank: KNMTP' propaganda-bijeen- k?,Vtï.ant00r -De Rotterdammr". Lange fïfïftStr. 82. uitsluitend redaetiezaken, tel. lS ,f,b:?-g' 1155M Of 346619. "{•tel. 152400. langrijke telefoonnummers: Alarm poli- 2692S064666' brandweer 268218, G.G. en «Apotheek: >t Goude Hert, Goudseslngel "-ha, tel. 136900. KORTE HOOGSTRAAT 11 a TELEFOON 34 61 51 VLAAKDINGEN De wethouder gaf als toezegging een onderzoek te zullen instellen naar het doorstromen van de sloot en naar het illegaal afnemen van stroom. Over de waterkranen zei hij, dat de kampbe- heerdcr opdracht heeft gekregen deze bij vorst te sluiten. Het aanbrengen van een afrastering of dijk vond hij te kostbaar. De heer Eijkenaar zei, dat Maassluis en Viaardingen volgens afspraak in de kosten van de meest noodzakelijke voorzieningen zullen bij dragen. De wethouder deelde mee, een brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hollend te hebben ontvangen, waarin wordt gesproken over het in richten van een regionaal kamp. Over de juiste plek zal worden over legd met de gemeenten Maasland, Delft, Viaardingen, Maassluis en Schiedam. Het grote aantal jongeren dat de raadsvergadering bijwoonde is vermoe delijk teleurgesteld. Zij waren getipt dat de vergadering belangrijk zou zijn voor de verdere ontwikkeling van de Brandersbuurt Deze kwestie werd ech ter slechts even aangeroerd bij de be handeling van het voorstel om ƒ25.000 beschikbaar te stellen voor sloopwer ken in de binnenstad. „Er gaat een gerucht dat een sloper reeds opdracht heeft gekregen in de Brandersbuurt de slopershamer te han- ROTTERDAM Het Bouwfonds Ne derlandse Gemeenten vestigt er, in ver band met recente publicaties over het sparen voor een eigen huis de aandacht op, dat de samenwerking met de Spaar bank te Rotterdam, zoals die aS sinds 1984 beslaat, op het gebied ren „bouw- spaarboekjes" onverminderd doorgaat Een nieuwe regeling, die het bouwfonds inmiddels pp landelijk mveau heeft ge troffen met dc Rijkspostspaarbank doet niets aan. die samenwerking met de spaarbank in Rotterdam af; de rechten van de spaarders büjvên dezelfde. Te allen tijde houden de spaarders bij deze bank de vrije beschikking over hun tegoed op hun bouwspaarboekje. Bij be drage van tenminste 100 kunnen zij ge bruik maken van hogere rentevergoe dingen tot 6% op dit moment. De huur ders van dergelijke boekjes (waaraan geen kosten zijn verbonden) krijgen dezelfde voorkeursrechten als de oude Bouwfonds-spaarders ten aanzien van de te bouwen woningen. Ook bestaat de mogelijkheid van de Spaarbank te Rotterdam een hypothecaire lening te ontvangen. SCHIEDAM Maandagmorgen raakte op de Vlaardiagerdjjk in de bocht bij de Vijf Sluizen eer. personenauto met een gladde rechter achterband, bestuurd door de 20-jarige chauffeur B. J. G., in een slip De auto kwam met de linker zijde tegen een vangrail terecht waarna z}j omkantel de. Een takelwagen heeft de auto weg gehaald. De bestuurder had geen letsel. Af. EIJKENAAR studie teren", aldus de heer G. P. Ver- hulsdonk (hb.). „Ik kan slechts glimla chend bevestigen dat dit een gerucht is en dus naar het rijk der fabelen kan worden verwezen", antwoordde bur gemeester Roelfsema het liberale raadslid. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „Het is hun goed recht feest te vieren wanneer binnen kort een oranjetelg wordt geboren. Maar ook zijn er mensen dïe smarte lijk zullen zijn teleurgesteld ais uit het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus een Von Amsbergklnd is gebo ren. Het zou daarom zuiverder zijn in dien de Oranjevereniging niet met het geld van anderen gaat feestvieren. Nog zuiverder zou het zijn indien het feest binnenskamers wordt gevierd, desnoods met beschuit met muisjes". Dit zei mevrouw J. H. H. Ger- ding-Eggmk (pac. soc.) maandagavond bij het voorstel van B. en W. 4.500 beschikbaar te stellen aan de Stichting tot viermg en herdenking van natio nale feest- en gedenkdagen. De stich ting had de gemeenteraad daatom ver zocht teneinde een vuurwerk te kun nen afsteken bij de geboorte van een Oranjetelg. De heer G. P. Verhulsdonk (lib.) noemde het afsteken van vuurwerk klungelig. „Indien het huwelijk nog meer vruchten afwerpt stel ik voor af te stappen van deze obligate vorm van feestvieren", zei hij. De heer S. Kuiper (prot.) betuigde zijn sympathie voor de plannen van de stichting. Naar zijn mening dj ent men zich niet te bemoeien met de wijze, waarop de commissie van de voormali ge Oranjevereniging het feest denkt te vieren. De dames Gerding-Eggink en A. C. M. Blaauw-Rieu (pac. soc.) en de heer B. E. Collé (comm.) vroegen aanteke ning tegen het voorstel te hebben gestemd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Naar aanleiding van het adres van Shell Nederland Ver koop Mij. NV te Viaardingen over de zogenaamde groene golf op de Burge meester van Haarenlaan hebben verscheidene raadsleden in dc maan dagavond gehouden gemeenteraadsver gadering het woord gevoerd, In de discussie kwam tot uiting, dat de uit gangspunten van de raadsleden en van burgemeester H. Roelfsema vrijwel Ujnreeht staan tegenover die van de tachtig beroepschauffeurs, die het adres ondertekenden. De Shellcbauffeurs protesteerden naar aanleiding van het ongeluk op 27 januari, waarbij zeven oversteken de schoolkinderen min of meer ernstig gewond raakten toen een vrachtwagen door het rode licht op hen inreed. Naar de mening van de ze chauffeurs is het ongeluk te wij ten aaan de onjuiste volgorde van afstelling van de stoplichten voor het doorgaande verkeer. Volgens hen heeft de Schiedamse commissaris van politie, de heer K, Rijpma, meer gedacht aan het plaatse lijke verkeer dan aan de doorstroming van doorgaande vrachtwagens. „De commissaris kan zich niet zomaar verschillen achter dit uitgebreide en wetenschappelijk vastgestelde beveili gingssysteem van een buitenlandse fir ma," aldus de ondertekenaars van het adres. De heer S. Kuiper (prot.) weet het ongeluk aan een kwalijke mentaliteit, Hij wilde deze bestrijden met de slag zin: „Ook als u rijdt, denk aan uw naaste. U zult u dan niet extra haasten. En ziet u plots 't oranje licht verschijnen? Laat dan uw haast onmid dellijk verdwijnen". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Volkstulndersverenïging Klein-Bab- berspolder hield maandagavond in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen haar 3ie jaarvergadering onder voorzit terschap van de heer J. van Rosmalen. De jaarverslagen werden goedge keurd. De financiën bleken gezond te zijn. De uitgebreide agenda was aanlei ding tot een breedvoerige en geani meerde discussie. Er wordt dit jaar weer een tuinkeu- nng gehouden, De jury komt uit Den Haag. De laatste keuring was in 1965. Er komt ook een bloemendag, op de derde zaterdag van september, samen met de twee andere volkstuin- dersverenigingen. Door de aanleg van de Beneluxtun- nel raakte de vereniging 35 volkstui nen kwijt, 24 mensen konden aan een ander etuin worden geholpen en voor twee was het niet nodig, omdat ze op houden met tulnieren. De speelweide, die veelal onder water staat, wordt nu door de gemeente opgehoogd en op nieuw bezaaid. De gemeente achtte de tijd gekomen, dat de vereniging de polderlasten van ongeveer ruim negenhonderd gulden gaat betalen. De lasten werden kwijt gescholden, maar de huur van de tui nen werd met drie cent per vierkante meter verhoogd, zodat de huurprijs sinds 1 januari dertien cent per m2 is. Ook bracht de voorzitter de wens van de leden ter sprake van een eigen clubgebouw, dat de toenmalige wet houder Th. v. d. Berg bij het 25-jarig jubileum al heeft beloofd. Voorlopig zal het wel een „vrome wens" blijven. Er is eindelijk de noodzakelijke sa menspraak gekomen met de andere volkstuindersvereniging Natuur en Ontspanning. Misschien heeft dit wel samenwerking tot gevolg, zei de voor zitter, die nog liever een fusie ziet, Artikeigewijs las de heer Van Rosmalen, het concept van het gewijzig de reglement voor, dat uitvoering werd besproken en ten slotte werd aan genomen. Ook de beschrijvingsbrief van het 21e congres van het Algemeen Ver bond, met de benoeming van afgevaar digden, werd van alle kanten onder de loep genomen. Het voorstel vanuit de vergadering om het dagelijks bestuur af te vaardigen werd aangenomen. Voor de aftredende voorzitter J. van Rosmalen (reeds 24 jaar voorzitter), was geen ander gevonden. Hij kreeg dus opnieuw de voorzittershamer. Ook de heren P. C. van Beek, pen ningmeester en W. van Steenoven, tweede secretaris werden herkozen. Van de Inkoopcommissie werd de pe riodiek aftredende penningmeester, de heer H. Wigmans herkozen. De heer A. de Hooge werd definitief als inkoop secretaris benoemd. Hij had reeds geruime tijd voorzien in de vaka- ïure van de tussentijds afgetreden heer J. L. Blazer. Ook werden be noemd de leden van de Bouwcommis sie, Laancommissie en kascontrolecom missie. Pas ver na middernacht was de ver gadering afgelopen. De heer J. J. Hoogcarspel isoc.) vond de acht seconden oversteektijd veel te kort In tegenstelling tot de adressan ten pleitte hij voor een verruiming van deze oversteektijden. Mevrouw A. C. M. Blaauw-Rieu (pac. soc.) sprak niet over een groene golf, maar over een groene „branding". Naar haar me ning moeten de automobilisten te hard rijden om het groene licht te „halen". Burgemeester Roelfsema antwoord de, dat de Shellchauffeurs op de ge hele Burgemeester van Haarenlaan meer seconden willen verwerven om zo snel mogelijk door Schiedam te kunnen rijden. „Dit is in strijd met de wensen van de voetgangers, die dan nog langer op bet groene ovcsrteeklicht moeten wachten", zei hij. De burgemeester deelde mee, dat de Vereniging voor veilig verkeer van plan is op de bewuste laan een actie te voeren met als motto: „Stop tijdig voor rood licht". De heer Roelfsema drong er bij de raad op aan, het adres ter afdoening in handen van B. en W. te stellen. „De groene golf in de Burgemeester van Haarenlaan zal opnieuw worden bekeken wanneer de gevolgen van het in gebruik nemen van rijksweg 20 be kend zijn. De suggesties van de raadsleden zullen de verkeerscommis- sie worden voorgelegd", aldus de bu- gemeester. Daarna ging de raad met het advies van B. en W. akkoord. Een ring met briilant betekent zoveel voor een vrouw.Het is een symbool van liefde en geluk het mooiste geschenk dat u haai kunt geven. En (prettige bij komstigheid 0 het is tevens eenstukje familiebezltdataltijdzijnwaardehoudt "Veroraque", I briilant 210.- ""Gracioso", I.grote en 5 kleine briljanten 695,- edelsteenkundlge f.g.a. diamantexpert gi-a. LUNÜJUUi 92 tef.116670 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam SCHIEDAM Vannacht is in de zelfbedieningswinkel van Van der Meer Schoep aan de Mgr. Noiens- laan 522 ingebroken. Er werden veer tig pakjes shag en vijftien pakjes sigaretten vermist. Bij het Staalkantoor Boelsums en Beker aan de Noordvest- singel werden zes pakjes sigaretten en een vloerkleedje ontvreemd. In beide gevallen kwam men aan de achterzijde naar binnen. Bij Boelsums Beker werd eerst een ruitje in geslagen. SCHIEDAM Zaterdagmorgen ver- Van Haarenlaan-Nieuwe Damlaan de bestuurder van een vrachtaut omet le ge melkbussen de 25-jarige J. C. van der uZit Den Hoorn de macht over zijn stuur toen hij voor een onbekend gebleven jeugdige fietser plotseling moest uitwijken. volg dat hij tegen een wegwijzer van de ANWB, een lichtmast en een boompje reed, die alle drie ernstig wer den beschadigd, evenals de vrachtauto. De lege melkbussen rolden met oor verdovend lawaai over de rijbaan. 5? (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM —„Ome Henk" van der Wal, die ln 1908 te Londen aan -de Olympische Spelen (atletiek) deelnam en thans 81 jaar is, werd zaterdag als erelid van de WSV „De Raven" be noemd, in „Het Ravennest", Hendrinck Croesinokstraat. De heer V-an der Wal, die later enthousiast wandelaar werd, loopt elke week nog, ondanks zijn hoge leeftijd, tal van kilometers bij wandelmarsen. De heer J. Versluis, voorzitter van „De Raven" speldde het embleem op. Het kersverse erelid vertelde op een smeuïge manier nog enige aardige anekdotes uit zijn lange sportieve loopbaan. •S-GRAVEIANDSEWEG 820 - SCHIEDAM SCHIEDAM Mejuffrouw L(eonie) F(rancisca) M(aria) Ham van de Oost zeedijk 31a -in Rotterdam is vandaag, dinsdag, veertig jaar werkzaam bij de grammofoonplaten- en radlohandei G. P. van Daalenu Zij is chef van het filiaal Rotterdamsedljk. De jubllaresse werd onderscheiden met de ere-medail- le in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau, die burgemeester li. Roelfsema vanmorgen in het stadhuis heeft uitgereikt. Vanmiddag was er in het restaurant Europoort een druk be zochte receptie. Mejuffrouw Ham kwam ais meisje van zestien jaar bij de firma Van Daalen, die toen nog was geves tigd op de Hoogstraat in Rotter dam. Het was haar tweede baantje. Daarvoor was ze kindermeisje ge weest, maar ze had er geen zin meer in en wilde verkoopster worden. De jubilaresse is met de zaak meege groeid en heeft minstens drie genera ties klanten bediend, onder wie mensen met klinkende namen uit Rot terdam en omgeving. Zij herinnert zich nog goed de tijd van de eerste grammofoons met de ge weldige hoorns en een veer, die je op wond. De klanten uit de straten achter de Hoogstraat lapten meestal om pla ten te kopen en dan zetten ze het „speelwonder" keihard aan, de ramen wagen-wijd open, zodat de buren kon den meegenieten. „Juffrouw Lenie", is altijd zeer plichtsgetrouw geweest. In de honger winter liep ze elke dag van de Oostzee dijk naar de zaak op de Hoogstraat Ze kan met iedereen goed opschieten, ook met de jonge verkoopstertjes, en ze vindt dat de minirokjes hen leuk staan. Ze krijgt ook nogal eens Turken in de winkel. Die denken dan dat ai die meisjes dochters van haar zijn. Laatst wou zo'n Turk er een van haar kopen, maar juffrouw Lenie zei kort en krach tig, dat zo iets hier nu eenmaal niet kan. Overigens kon ze de teleurstelling van haar Oosterse klant best begrij pen, want dat is juist het geheim van haar succes: Ze begrijpt de mensen met haar hart, dat voor iedereen open staat Hoewel mejuffrouw Ham een gebo ren Rotterdamse is, werd ze toch ook een tikkeltje een Schiedamse. Sinds zij door het bombardement van 1940 uit de winkel in Rotterdam werd verdre ven en het beheer over de zaak in Schiedam kreeg, is ze steeds meer van die stad gaan houden. SCHIEDAM De stadsbeiaardier Co Don zal Eerste Paasdag van 11.30 tot 12.00 uur op het carillon in de to ren van de Grote Kerk een program ma van Paasliederen ten gehore bren gen. HOUTHANDEL JONGENEED, Buitenhavenweg 32, Schiedam, tel. (010) 269030, vraagt voor directe indiensttreding Leeftij-d 16 tot 18 jaar. Goed kunnende typen. Prettige werkkring. Sollicitaties schriftelijk bovenstaand adres. of mondeling aan yANDAAG ga ik het hebben over hulpverlening of ik ver leen zelf enige hulp. Beide factoren zijn al meteen van toepassing op het eerste deel van mijn praatje. Een lezer vraagt of ik wel wéét dat autowrakken in ^Rotterdam gra tis worden weggehaald van gemeen- iewege. Ik wist het, onze krant heeft er lang geleden over géschre ven. Ook hebben we gemeld dat er een grote pers is waar die Wrakken tot pakketjes worden samenge drukt. Interessante foto's stonden er bij. De bezorgde lezer vraagt dit om dat er in de kranten heeft gestaan dat Amsterdam wrakken gaat weg halen. Kennelijk stond er niet bij dat het niets kostte. Er stond, als ik het me goed herinner ook niet bij, dat het in Rotterdam al lang zo is. U weet, als de Rotterdammers dat eenmaal georganiseerd hebben, ma ken ze er niet veel drukte meer over. Dan is het- zo en iedereen dient het maar te weten. Maar als Amsterdam ook eens wat tot stand heeft gebracht dan haalt dat de landelijke pers. Ja, zie je, het is in Amsterdam, de hoofdstad. Wat een drukte, zeggen we hier dan, ze doen ook altijd of ze de primeur hebben. Zo ook in dit geval: Amsterdam mét zijn wrakken kreeg grote berichten in de pers. Maar in Rotterdam is het al lang: ook een metro is er bijna klaar, een erg groie haven is er, een tunnel al van voor de oorlog, een tweede bijna. Ik noem nu maar een paar dingen. Een beetje chauvi nisme mag toch wel tegenover al die Amsterdamse herrie worden gesteld? ]"\j3ZE hulp krijgt de reüniecom-, missie 22 RX van mij: Alle oud-strijders van het voormalige 22e Regiment Infanterie wordt mee gedeeld dat de minister van de fensie toestemming heeft gegeven tot het houden van een reünie in de oude garnizoensplaats Ede (Gld.). En dat zal gebeuren zaterdag 3 ju ni. Wie zich al heeft opgegeven krijgt binnenkort bericht over kosten en eventueel busvervoer. Wie dat nog niet deed of in de loop der jaren verhuisden, worden verzocht zich in verbinding te stel len met secretaris D. Wakkermans, Groene Hilledijfe 432a, Rotterdam, telefoon 191393, Dat was dat. Ik ben geen oud-strijder van 22 RI, maar ik kan me voorstellen dat het op 3 juni een jofele dag wordt (of had den ze in die tijd andere bijvoeg lijke naamworden als „denderend" of „moorddadig"?). Verder: Ter opfrissing van het geheugen. Vandaag start een grote actie, die ,,'n Nieuw begin" heet. U hebt er vorige week al over kunnen lezen. Er is behoefte aan 1500 pleeg gezinnen. Tweeduizend kinderen vragen om onderbrenging in een ge zin. De samenwerkende kinderbe schermingsinstanties vragen gezin nen, die bereid zijn een kind op te nemen. Volgens een onderzoek zou den er zoveel gezinnen kunnen zijn. Het gaat er nu maar om ze te vinden. Wie bereid is kan schrijven aan „n Nieuw Begin", postbus 5500, Amsterdam. Men krijgt direct ant woord in de vorm van een brochu re met een aanmeldingsformulier. ■WOG een ander voorbeeld van hulpverlening. Toneel: een kerk. De dienst is begonnen, domi nee staat al op de kansel. Alles gaat zijn gewone gang. Maar opeens vraagt de voorganger: „Is een van mijn kinderen in de kerk?" Dat blijkt het geval. Een jongeman staat op. „Ga even naar huls", zegt dominee, „want ik heb de verkeer de preek meegenomen cn haal de andere, die daar en daar (volgt plaats) ligt" Dat gebeurt, de jongen vertrekt met bekwame spoed. Juist voordat het onderdeel predikatie aan de beurt is heeft dominee ,de verlangde aantekeningen (of pun ten) en de gemeente krijgt de goede preek voorgeschoteld... a VAN DE HOEK rn VLAARDINGEN De Gemeentebiblio theek nar. de Fransenstraat 6 en aan üe Dirk de Derdelaan 43 is op vrijdag zi en zaterdag 2S maart gesloten. MAASLAND Het MW-terreln aan de Kerklaan zal rondom geheel met bomen worden beplant. Er zullen nu In totaal 3.000 bomen worden gepoot, namelijk 1.090 elzen en 3.900 populieren (stckboompjes). De MW-leden doen dit zelf, wat een belang rijke geldbesparing inhoud. O maasland De voetbalwedstrijd MW—Den Bommel eindigde ln een J—1 overwinning voor de Msaslanders. Omdat MW bij de vorige wedstrijd reeds het kam pioenschap behaalde, ontbrak de spanning. De club heeft nu uit 17 wedstrijden 39 Sunten en een doelgemlddelde van 42—15. MAASLAND Zondagavond zal in de hervormde kerk een Faaszangjeugddlenst worden gehouden, waarin. Zal voorgaan ds. H. Aalbers, predikam-vormlngsletder van het vormingscentrum „Oud Floegeest" te Oegstgeest. Het onderwerp van zijn toespraak is „Lang zullen we leven in de gloria", "De te zingen liederen worden door het zelfde combo begeleid dat ln de januarl-Jeugddlenst optrad. Aanvang 19.09 uur. maasland Op le Daasdag wordt een broodmaaltijd gehouden met aue wnt- landse CJV-leden in de Magneet. Om 16 uur verwacht men de gasten, men gaat om ia uur gezamelijk naar de kerk, waarna om 20 uur de broodmaaltijd volgt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1