lentiade Jaarvergadering in gebouw Irene Chr. onderwijs moet tot verband komen nauwer Kantonrechter straft twee wrakkenridders AGENDA ITantinga arti Les veilig verkeer voor brigadiertjes Jeugd plantte groen in hartje Rozenburg W oonwagenkamp gaat Schiedam ter harte ^95 AAN DEW wmt f VSHKADS Morgen roept de klok TENNIS E M 0 S Ontvolking van binnenstad schept problemen Burgerlijke stand Dr. Brains Slot mag niet in Znid-Afrika Simultaan tegen ds. Bohlmeij er Bromfietser (in slaap gevallen) op auto gebotst Schokkende film over predikant NATIONALE BOO Filmvoorstelling voor bejaarden I GARAGE INTERIEUR DUNLOP DONNAY SLAZENGER PINQIUN enz. de rotterdammer DONDERDAG 23 MAART 1057 bloemen-en vakantieteritoonstelling in Ahoy' Rotterdam —55— vrijdag 24 maart op het provinciale plein temidden van da bloemen optreden van een groot aantal artisten o.a. SCHIEDAM ï'cindaag en morgen en zaterdag .en dagelijks Niet gereden Kleuter aangereden bij oversteken Vrouw geslipt met bromfiets Oecumenische dienst in Grote Kerk \\&a. DIERGAARDE BLJJDQRP Natuurlijke aandrang leidde tot boete Verdienstelijk (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de on langs gehouden gemeenteraads vergadering van Schiedam is uit voerig gesproken over de sociale wantoestanden, die in het woon wagenkamp heersen. Duidelijk bleek dat de raadsleden zich ter dege van de noodsituatie op de hoogte hadden gesteld door zelf een bezoek te brengen aan het veelbesproken kamp. Een groot aantal suggesties ter verbetering van de leefbaarheid in het kamp was daarvan het gevolg. Regionaal kamp blijvend goedkoper too°' fWlOC* Frontale botsing op Van Hogendorplaan Winst voor Slavenburg HOOGSTRAAT 82 TELEFOON 34.93.53 VLAARDINGEN X Pagina 3 Spaans Ballet Jj>a Gitanillos de Bronce Orkest Arie Valklioff Ansje van Brandenberg v Cabaret Peter Blanker Trio Wiüy de Vries Beiers Trio Kolibrl Duo Goris DAGELIJKS EN BEIDE PAASDAGEN 6E0PEND VAN 13.00-22.30 UUR Toegangsprijs 12.- Kinderen f 125 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de naaste toekomst zal een statutenwijzi ging nodig zijn om de „Vereniging tot bevordering van het christe lijk onderwijs te Schiedam" de soepelheid te geven die voor een slagvaardig beleid vereist is. Dit zei mr. H. Snoep, voorzitter van de schoolvereniging, dinsdag avond in zijn openingswoord op de jaarvergadering in Irene. De problemen, die voortvloeien uit de terugloop va» het leerlingenaantal zullen volgens mr. Snoep gemakke lijker op te lossen zijn naarmate dc (Van een medewerker) SCHIEDAM Bh het kantongerecht stond woensdagmorgen de Schiedammer jf k. terecht. Hrm werd venveten te hebben gereden in een auto waarvan de banden nagenoeg glad waren afgesleten, de uitlaat en het stuur niet deugden en de remmen kapot waren. Bovendien had hri rich met het vehikel op straat ge waagd zander dat hij verzekerd was. Voor de kantonrechter gaf K. het ten laste gelegde onmiddellijk toe. Tot zijn verdediging voerde hij alleen aan dat hl) de auto geluk het slopen nadat hij was bekeurd. Ondertussen, merkte mr. W. E. van Vloten op, dat overigens het kwaad toch al was geschied, hetgeen K. moest toe teven. In zim rekwisitoor zei de officier van juistitie dat vernietiging het enige goede was dat men nog met deze wagens kon doen en dat het hem verheugde dat K. hiertoe vrijwillig was overgegaan. De feiten oordeelde hij ondanks dat. toch nog zo ernstig, dat hij een flinke boete vroeg Hij eiste tegen K. twintig gulden of vier dagen, tien gulden of SCHIEDAM Ondertrouwd: G W Akker huis 24 en E. Lepolder 22. T Baanvlnger 2u en V F van Geercnsieln 21. P 3 Beeken- kamp 24 en L C Poot. 21, G Bombol 31 en J 1 Meerkerk 24;' 3 Hasens 21 en T van Ril IS E J Heesbeen 29 en L Fonkert 25. J G Holtrop 23 en C M van der Logt 19. W Kinne&lng 20 en O G van Logchem 20. A Kek 24 en A N van der Eijk 23, H J van Pope rins 22 en M Rietveld 21. E J van Kaan, 22 en G C Vrauwdeunt, 25 P J Vervoort 23 en J A Soeters 20. J T visser 20 en 3 3 Muller 19. W Vllseboom 28 en L. van Oen Berg 19, J de waard 24 en K c Herseheid 24 D Wlnsveen. 25 en T M Bou- man 19, H F Wurthmann 37 en Belle 25. T Engelefte 20 en H M F C Scholte 20. Getrouwd: H P. Kalk 25 en M J Picters 23, P Rijneveid 24 en F van Apeldoorn 23. J de Pooter 27 en M Deppermann 21 3 H C Maat 26 en 3. E. G Vecnman 23, J Beumer 26 en H H Sonnevcld, 27 M P van Ast 25 en L M d Bosch 22. J. h Bakkers 24 en J. M S Leerentveid 19 J B Marks 11 en C M p tan Tol, 23 H J. T-Obt 22 en W. Vtljershoek 21 Geboren: Santiago J. zv S. de Eugenlo Oispin en C J Zwagerman: Saskla K d v IV Verloot en K. Keuter. Overleden: C. öe IVjlclt 47 f -55», KOSTUUMS 2- en 3-delig vanaf f 189.— tot 38L— modthul* aohlsdams.w.fi 61 vlaardlneen «el. 32QZ wijkcentrum: Volkstuindersver. Thurlede, vergadering, 2» Chr. Soc. Belangen: CMB ledenvergade ring, 20 Geref. Jeugdhuis Chr. Leesbibliotheek, uit lening 15-17 j Marijke ver het Singelkwartier, filmmid- dag 14 Tivoli: Schied. Jazz. Sociëteit „Guillau- ifie", bijeenkomst, 20 30 Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82. uitsluitend redactiezaken. tel. 2I3954. b.g.e. 115588 Of 346S19. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poll- Be tel. 264666, brandweer 26S218 G.G. en G D 2S9280. .Apotheek: 't Goude Hert, Goudsesingel ®3a, tel. 136900. twee dagen, twintig gulden of vier dagen, veertig gulden of acht dagen. en. 75 gulden of vijftien dagen, plus een hechtenis;iraf van veertien dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Dc kantonrechter maakte hiervan boetes met een totaal van 130 gulden of 26 dagen plus de gevraagde voorwaarde lijke heebtenisstraf. Eveneens een wrabkenrldder bleek de Rotterdammer J. L. Alleen, L. had niet gereden, maar zijn wagen in niet-rljklare staat langs de weg gezet Volgens L. viel dit allemaal nog al mee, wat de kantonrechter tegensprak met een citaat uit het dossier. Hieruit bleek dat van de wagen de motor volledig was ver roest, de accu en de dynamo ontbraken, de uitlaat doorgeroest was en de zitplaats voor de bestuurder Ontbrak. L. zei dat hij de wagen met zo nad laten staan en dat de vermissingen en beschadigingen gevolgen waren van dief stallen m de tijd dat de auto daar onbe heerd had gestaan. .Het was natuurlijk al een rommeltje voordat u hem neerzette", merkte de officier van justitie op. „Anders laat u zo'n wagen zolang niet staan en Boven- dien \v*ordt er echt met zo snel gestolen van eut nieuwe maar goed gesloten wagen. Zelfs met als deze meer dan twee weken staat." Hij eiste tegen L. een boete van twintig gulden of vier dagen, waarvoor hij con form werd veroordeeld. cijnoiN viaqrd)hgen A-: Maassluis én'omrtreken v, HOGENDORPLAAN'139"-. VLAARDINGEN TËL. (010) 3410 44, na 18 U- (010) 34 22S1 KAAPSTAD De Zuidafrikaanse regering heeft volgens het bjad Die Burger de hoofdredacteur van het dagblad Trouw, dr. Bruins Slot, een visum geweigerd. Eind 1965 kreeg Trouw-redacteur Ben van Kaam ook geen toestemming om een bezoek aan Zuid-Afrika te brengen. SCHIEDAM Bij het oversteken van het fietspad op de Broersvest werd woensdag de vierjarige Saskia van der Oeveren aangereden door een bromfiets, bestuurd door de zestienjari ge C. van A. en een fiets, bestuurd door de vijftienjarige E. V., die naast elkaar reden. Alle drie -werden licht gewond. Het meisje kon ter plaatse door de GGD worden geholpen. De jongens gin gen op eigen gelegenheid naar de Dr. Noletstichtmg om zich daar te laten behandelen. VLAARDINGEN Op de Van Hogendorplaan slipte woensdagmorgen de 50-jarige bromfietsberijdster A. J. V.—S. De vrouw brak haar rechter dijbeen en is in het Holyziekenhiüs opgenomen. SCHIEDAM Herv. Kern: Grote kerk 19 ds Hoffmann, 20 3D ds Jansen: Bethelkeric 19 ilng, 20 30 ds Zimmerman: vredeskerk 20 ds wisstnk: Opstandmgskerk 1.9 ds Soa- ds Le Cocq. Kethel: Herv. gem: De Rank 10 ds vons; Kapel Spaland 15.30 ds Vons; De Rank 19 30 ds vons Evangelisatie: Irene 20 dhr Van Hoeven. ROZENBURG Herv. gemeente: Imma- nuelkerk 19.30 ds Evelein; Geref. kerk: 19 3» ds Mantz: Chr. Geref. kerk: 19.39 ds Flantinga; Geref. kerk vrljgems 19.30 ds Deddens. vereniging groter is. Hij vroeg zieh at of niet ook in Schiedam het protes tants-christelijk onderwijs tot een nau wer verband moet komen om de ont wikkeling beter te kunnen opvangen. Daarnaast zal de vereniging zich moe ten aanpassen aan de mammoetwet, die verstrekkende gevolgen» heeft voor de vglo- en de uloscholen. Twee factoren werken, samen aan de ontvolking van de scholen in het ou de Schiedam: de daling van het ge boortecijfer en de trek naar de nieu we wijk Groenoord. Het geboortecijfer, dat gedurende een aantal jaren na de tweede wereldoor log rond de 1500 per jaar cirkelde, is de laatste jaren met twintig procent gedaald. In totaal bezoeken thans on geveer 8500 leerlingen de lagere scho len. Binnen vijf tot tien jaar zal dit aantal waarschijnlijk tot 7500 dalen. Van dit kleinere totaal zal een gro ter deel naar de scholen m Groen oord (Kethel) gaan. In de verbetering van de huisvesting der scholen viel het afgelopen jaar een zekere stagnatie te constateren, hoewel het kleuteronderwijs verbete ring kreeg door de nieuwe huisvesting van de Koningin Wiihei- mmaschool, die het gebouw aan ide Leliestraat kon betrekken dat de openbare kleuterschool had verlaten. De Mastenbroek-kleuterschool kon slechts onderdak vinden doordat de vereniging op eigen kosten een ge bouw stichtte. Dezelfde oplossing kon voor het ulo-on derwijs niet worden verkregen, maar ook hier is het einde in zicht want omstreeks half april gaat de eerste paal voor een nieuwe ulo-school de grond in. Uit het jaarverslag bleek, dat in de afgelopen periode de personeelsbezet ting geen moeilijkheden heeft onder vonden. Uiteraard was er de nodige wisseling van personeel. In verband met pensionering vertrokken de he ren A, C. Leeuwis en P. E. Maas. Tot opvolger van laatstgenoemde werd als hoofd van de 2e uloschool de heer K. Doeven benoemd. Gezien o.a. de bestedingsbeperking heeft het ministerie voor (Van onze correspondent) MAASSLUIS Leden van de schaakvereniging ^.Maassluis" hebben woensdag in de kantine van de ver enigde Touwfabrieken een simultaan gespeeld tegen de gereformeerde predi kant ds. P. A. Bohlmeijer. Het werd een lange strijd tegen twintig deelnemers, die pas tegen twaalf uur was afgelopen. Bij de eind uitslag bleken A Hofland en K. Abee een overwinning te hebben geboekt. A. Meiilster, J. Hofland, G. Dijkstra en B. Koops speelden remise. Als dank voor zijn medewerking kreeg ds. Bohlmeijer na afloop een slaapzak aangeboden namens de schaakvereniging. Elke deelnemer werd beloond met een doosje eieren. VLAARDINGEN De 39-jarige schipper R. van de H. botste woens dagavond met zijn bromfiets tegen een personenauto, die geparkeerd' stond op de Dr. Wiardi Beckmansin- gel. Het ongeluk gebeurde nadat de schipper door vermoeidheid overmand op zjjn brommer in slaap was geval len. De GGD bracht de man met een gebroken rechter knie naar het Holy- ziekenhuis. Volkshuisvesting uit de systeem- bouwserie een stenen gebouw voor de Mastenbroek-kleuterschool geschrapt. Uit deze gang van zaken zijn plannen ontstaan voor de bouw van een houten schoolgebouw. Verscheidene bijeenkomsten verstevig den de contacten met het personeel. Tot bestuursleden werden gekozen de heren B. M. Koppenol, A. M. Vogelij, H. Smits, E. W. Schravesande en mr. C. P. Sneep. Op voorstel van de heer P. F. Maas gebeurde dit bij acclama tie, Bij de rondvraag wenste de voor zitter Snoep, het hoofd van de Prin ses Marijkeschool, de heer S. Kui per, geluk met het feit, dat hij op 1 april zijn veertigjarig jubileum bij het onderwijs viert. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Filmkring heeft dinsdagavond in het Monopole Theater met de vertoning van de Avondmaalsgasten een goede beurt gemaakt De film paste geheel in deze Lijdensdagen voor Pasen. Nimmer is een schokkender film over een predikant gemaakt als deze. Zijn „geloof" blijkt een zielloos iets en hij, de verkondiger van het Woord van God, toont zich een miserabel we zen, dat slechts bekommerd is om zijn eigen armzalig ik. Twee zelfmoorden heeft de man op zijn geweten. In zijn kille wereld sterft tenslotte het laatste vleugje van wat liefde wordt genoemd. Ook de film, die eraan vooraf ging, de lyrische documentaire Rotter dam-Europoort van Joris Ivens stond op hoog niveau. De voorstelling werd goed bezocht. Vooral de belangstelling van de middelbare scholieren was bo ven de verwachting. "Ik woon" is het motto van de paas-expositie bij Artidomo. "Ik woon": een sprankelende, inspirerende expositie. Een expositie van verfijnde meubel kunst en voorjaars-nieuwe stoffen en boeiende kunstnij verheid en effectvolle verlich ting en verrassende slaap kamer - interieur - geheimen. Maarvoorakeen expositie van Ideeën, Komt u üw woon- Ideeën eens toetsen aan de onze? De Faas/expositie Is ook Tweede Paasdag - van 11 tot 5 uur - geopend. KOBTE LIJNBAAN 21 TEL 010/112955 ROTTERDAM GROTEMARKTSTR.5 TELO70/TtS162 PEN HAAG MARIAPLAATS 2 TEL 030/18900 UTRECHT BRINK 93 TEL05700/12411 DEVENTER SCHIEDAM De plaatselijke Oecu menische Raad van Kerken houdt op Eerste Paasdag, een Paaszangdienst in de Grote Kerk. In de dienst die om 17 uur begmt gaan voor de deken van de r.k.-kerk, pastoor B. F. J. Boelrijk, de hervormde predikanten A. D, Klaas- sen en D. J. Spaling en ds. A. Stein- hart, evangelisch luthers predikant De organist van de Grote kerk, de heer J. P. Bekkers, verleent medewerking. SCHIEDAM -Van de winkelier J. M. R. aan de Havendijk zijn woensdag twee kratten met 48 flessen bier gestolen die op het plaatsje achter de winkel stonden. (Van een medewerker) SCHIEDAM Voor het kantonge recht verscheen woensdagmorgen J. M. van der H. Hij had zwakke en minder zwakke alcoholische dranken gekocht en geconsumeerd en zich vervolgens op het Koemarktplein verlost van een natuurlijke aandrang, waarvan hij nog al last had gekregen. De kantonrechter vond dat niet net jes en beboette de man met zeven en een halve gulden of twee dagen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Verkeersbrigadiertjes van verschillende scholen zijn woensdagmiddag feestelijk onthaald in Musis Sacrum op een. bijeenkomst van Veilig Verkeer. Hoofdinspecteur H. Willems van Be- veren sprak de jeugdige verkeersagent- jes toe. In het bijzonder verwelkomde hij de leerlingen van de scholen in de buurt van de plaats waar het ernstige ongeluk op de Burgemeester Van Haa- renlaan gebeurde. Het waren de Prins Bernhardschool (chr. g.l.o.) en de A. H. Gerhardschool (openbaar g.l.o.). De heer Willems van Beveren legde de klaar-overtjes uit hoe men moet oversteken. Bij het begeleiden daarvan rekende." hij volledig op zijn jeugdige pupillen. Onder leiding van de heer H. Sie- mons, hoofd van de gereformeerde O- ranje-Nassauschool werden vervolgens een aantal voorlichtingsfilms en. de spannende hoofdfilm „Remmen los" vertoond. Vier politie-ambtenaren maakten zich hierbij verdienstelijk. Het waren brigadier A. P. J. Bouman en de hoofdagenten L A. Duivenvoor de, A. E. de Vette en P. de Heer. Het programma viel bij het jeugdig publiek goed in de smaak. Een aantal bedrijven zorgde ervoor dat de kinde ren niet met lege handen naar huis hoefden terug te keren. Voor de politiemensen betekent een dergelijke contactbijeenkomst een gro te hoeveelheid werk, maar niettemin doen zij het altijd met veel animo. (Van onze correspondent) ROZENBURG Ongeveer 140 kin deren van de hoogste klassen van de vier lagere scholen hebben woensdag morgen op drie plaatsen in de gemeen te bomen geplant, in bet kader van de nationale boomplantdag. Aan deze ak- tie heeft Rozenburg voor het eerst mee gedaan. De kinderen hebben de bomen geplant bij de nieuwe winkels aan de Laan van Nieuwe Blankenburg, de Du- ra-flats aan de Langeplaat en bij de De discussies over de huidige toi letgelegenheid bracht de nodige woordspelingen en hilariteit met zich mee, hetgeen een tragï-komisch accent gaf aan het voorstel f 20.500 beschikbaar te stellen voor het tref fen van de meest noodzakelijke voor zieningen. Op vragen uit de raad deelde wethouder M. Eijkenaar mee, dat Vlaardïngen en Maassluis zullen bijdragen in# de kosten van deze voorzieningen. De besprekingen hier over waren naar zijn zeggen zeer soepel verlopen. Verscheidene raadsleden stelden voor, rond het woonwagenkamp een afrastering aan te leggen, omdat kinde ren thans gevaar lopen in de drie me ter brede sloot Tond het kamp te ver drinken. De heer J. van Katwijk (prot.) gaf -de voorkeur aan de aanleg van een dijkje als afrastering. Deze zou dan tevens de stank van de sloot kunnen weren, waarin zich volgens zijn zeggen faecalien zouden bevinden. Het raadslid adviseerde B. en W. zelfsluitende kranen in de wasruimte aan te brengen, omdat bij vriezend weer mogelijk de leidingen zouden springen. Het raadslid voor de Boerenpartij, de heer A. Roede, vond zeventien toi letten beslist onvoldoende voor twee honderd kampbewoners. Voorts zei hij dat het college diende toe te zien op de illegale stroomaftakkingen, die vaak levensgevaarlijk zijn. Diverse leden van de raad pleitten voor het in huur geven van een ter rein, waar negen kampbewoners hun sloopwerkzaamheden zouden kunnen uitoefenen. Thans gebeurt dat illegaal in en buiten het kamp. Drs. J. Hout man (lib.) noemde de door B. en W. voorgestelde voorzieningen minimaal „Indien het kamp langer dan twee jaar blijft staan, moet er beslist meer gebeuren", zei hij. De heer J. J. Hoog- carspel (soc.) zei onder de indruk te zijn gekomen van de bijzonder slechte toestand, waarin het kamp zich be vindt. De heer Eijkenaar antwoordde dat de Bond ter behartiging van de belan binnenkort te openen gymnastiek zaal aan de Jan van Gooyenstraat. Dat het college van B. en W. dit initia tief bijzonder op prijs stelde bleek wel uit het feit dat de heren zelf een ronde langs deze objecten maak ten om het werk van de vrijwilli gers te bekijken. De chef van de plantsoenendienst, de heer E. de Vries, toonde zich uiterst tevreden over het werk van de jeugd. Slechts een enkel boompje moest opnieuw worden gepoot, maar de rest was „vakwerk". In de Schans werd na afloop de vermoeid heid weggespoeld met een flesje li monade. Burgemeester H. Sloots verzocht daar de harde werkers m een kort toespraakje, toch vooral trots en zui nig te zijn op de „eigen" bomen en natuurlijk ook op al het andere groen. Na een film van de rijksvoor lichtingsdienst, een chocoladereep, en een speldje keerde de jeugd huiswaarts. Goudsesingel 221, Rotterdam Tel. 116673-123082 gen van woonwagenbewoners niet had gesproken over bepaalde voorzienin gen, die een aantal raadsleden aan de orde had gesteld. Vooral met het beschikbaar stellen van een sloopter- rein wilde hij voorzichtig zijn, omdat ook anderen mogelijk zouden menen daarop recht te hebben. De wethouder zegde toe een onder zoek te zullen instellen naar het doorstromen van de sloot en naar het illegaal afnemen van stroom. Over de waterkranen zei hij, dat de kampbe heerder opdracht heeft gekregen deze bij vorst te sluiten. Het aanbrengen van een afrastering of dijk vond hij te kostbaar. Be heer Eijkenaar deelde mee, een brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te hebben ontvangen, waarin wordt gesproken over het in richten van een regionaal kamp. Over de juiste plek zal worden overlegd met de gemeenten Vlaardingcn, Maassluis, Schiedam, Maasland en Delft. Ook voor onze klanten een 100% Nylon Pencil parapluie, niet zomaar een gewone, neen, sen luxe parapluie van europees fabrikaat, die U nergens onder de .15 gulden krijgt. Een prachtige parapltiie, met blank stalen binnenwerk, één brok soliditeit, gepaard aan elegante Nylon overtrek, een klasse parapluie, morgen voor nog géén acht gulden. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze luxe parapluies, met dubbels paragon baleinen, in diverse modieuze kleuren, voor g(in ttl. «f schrift, bert. VLAARDINGEN O pde hoofdrij baan van de Van Hogendorplaan nabij de Goudsesingel botsten woensdag avond twee personenauto's op elkaar. De 27-jarige J. B. B. reeds vanaf de Goudsesingel met een bocht naar rechts de Van Hogendorplaan op. Hij nam de bocht te ruim en ramde frontaal de wagen van de 22-jarige E. J. v. B. Beide auto's liepen zware schade op. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. yANMORGEN kreeg ik een brie' op mijn bureau van de familie Van Westen. Zij brengt daarin gro- te hulde aan de heer L. de 'Jager die zoals bekend een klacht heef- ingediend dat televisiereklame huis vredebreuk is, - - Me dunkt dat de heer De Jagei er wel blijmee zal zijn omdat hl- al jaren alleen strijdt voor zijn ide aal: medezeggenschap van de tv- kijkers. De familie Van Westen toont ziel een echte compagnon Van de aam- vrager van een zendmachtiging voor tv-kjjkers als zij schrijft „Waarom xeklame op de tv. - Wi. Lebben er toch niet om gevraagd* Bovendienbrengen deze lezea een nieuw aspect in de affaire da* meneer De Jong vast wel op prijs zal stellen. „Er wordt toch al zo veel gekletst voor het scherm Sprekers horen thuis bij de radio! U'ziet wel aan het uitroepteken da het in alle ernst is opgemerkt-. Voor het,geval dat deze familie haar strijd tegen het gebruik "(mis bruik) van -.de televisie in samen werking met de heer De Jager wi.'. voortzetten geef ik voor alle zéker heid hier nog even zijn adres-- Schere 59, Rotterdam "mm MO DE eerste adhesiebetuiging aan het adres van de eenzame strijder voor de rechten van de kij kers is binnengekomen zullen ei wel meer volgen. Zeker niet tot hel verdriet van de eiser in het geding tegen het Nederlands televisiewe zen. Wie weet komt het nog wel eens zover dat de'kijkers bepalen wat ei zal worden uitgezonden in het jour- naal.„Kijker uit IJ wilde graag nog eens wat horen hoe het is afge lopen met het poesje waarvoor Willem Düys een oproep plaatste of meneer Brandenburg uit Zierik- zee wil graag zijn neef in Gronin gen feliciteren met zijn verjaar dag." Toch zal het wel een hele gerust stelling worden omdat wij als kij kers dan de knop van de zender, kunnen omdraaien als een spreker te saai of te lang spreekt. Leve d« kijkers! (Van een-onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dinsdagmiddag werd in Musis Sacrum een filmvoorstelling gehouden voor bejaarden op initiatief van de Stichting Raad voor het Bejaar- denwerk. Vertoond werden de films „Schiedam kiest voor water" van Jan Schaper en „Prinses Margriet". De secretaris van de stichting, mr. J. G. Roelofsen, had de leiding van deze geslaagde bijeenkomst MAASTRICHT Een wagon is gister middag een kantine op het emplacement van de Nederlandse spoorwegen te Maas tricht binnengereden. Een vrouwelijk personeelslid werd licht gewond. Vermoedelijk doordat de wagon te hard werd afgestoten, reed hij door een stop- blok en een muur van de aangrenzende kantine. ROTTERDAM De aan Slaven- burg's Bank toevertrouwde middelen zijn in 1966 met ƒ58 miljoen gestegen tot 420 miljoen gulden. Het tegoed aan de debiteuren nam met 21 miljoen gul den toe tot 283 miljoen gulden. Hierdoor is de winst gestegen tot 9,4 miljoen gulden (16 procent). Vorig jaar was dit 8,1 miljoen. Ook de belangstel ling nam toe van 509 tot 569. Voor alle tennis artikelen SFORTHUIS 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1