Zilveren jubileum van werfdirecteur Bezwaren tegen nieuwe vervoersconcessies in tJclIoUcróattimer Veertien arrestaties bij abc-protestmars in Den Haag Humphrey één dag in Nederland Lentiade": 71.285 bezoekers m lil Voorstel aan Rijnmondraad: -ft*»- Deel bemanning Alkvone van boord gehaald Zaak Sapphire- schepen 5 april Rotterdam heeft 7000e schip 4 dagen eerder Automobilist omgekomen Hongaars circus ^niaakttoernee MAASKANT BEHANGSEL INTERIEUR de rotterdammer 2 A DINSDAG 28 MAART 1967 blijvend S een cent Terlenka marquisette breed 210 cmv: wWr Nieuwe veerdienst Liverpool-Belfast SCHIEDAM - Jubilaris Ir. Bartel Wilton (53) vindt het verderfelijk om als scheepswerf „in de steun te lopen". Het kleine steuntje in de rug echter in de vorm van de financiële tegemoetkomingen die de regering onlangs heeft aangekondigd ziet hij meer als een gebaar om het moreel er in te houden. Ir. Wilton (1 april 25 iaar in dienst bij de Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord): „Als 't niet goed gaat, moet je nu eenmaal zelf meer je best gaan doen. Tenminste, dat is mijn standpunt". LICHTER EUROPOORT door Bram Oost er wijk werktuigbouw blijvend jacquard damast tn 2 dessins en 5 kleuren Eieren Bij Koningin Amsterdam 57 Wissekerk gaat bij P. Smit te water Pagina 3 Ir. Bart Wilton (53): (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Gecommitteerden stellen de Rijnmondraad voor een be zwaarschrift in te dienen tegen het op nieuw verlenen van vervoersconcessies aan de in het gebied werkzame streefc- vervoersondernemingen. Dit streven houdt verband met de herzieningen in het openbaar vervoer, die het dage lijks bestuur van Rijnmond voorstaat. Op 31 december eindigen de conces sies, die de commissie Vervoerver- gunningen heeft verleend. Volgens de Wet Autovervoer Personen kan de commissie de ondernemingen als ze dat vragen weer voor maximaal tien jaar vergunningen geven. Be langhebbenden kunnen echter bezwa ren indienen tegen het wederom ver lenen. Gecommitteerden vragen de Rijnmond raad zich uit te spreken voor" opstel ling van een bezwaarschrift. Ze wil len daarmee niet vooruitlopen op de aangekondigde nota over het open- Een fabriekspartij Vitrage, hon derden rollen in effen, enkel en dubbelbrede vitrage uit de duurste series, nu voor een heel speciale prijs, per vierkante meter voor één gulden. BeeldschoneTerlenka Mar quisette, ook in extra breed, 90 - 120 - 15Q-180 en 210 cm breed, van een prachtige kwali teit. die U voor deze prijs ver geefs zult zoeken. per cm Morgen om 9 fcir begint de spe ciale verkoop van deze uitzon derlijk mooie partij Terlenka Marquisette vitrage, in diverse hoogtes, per vierkante meter voor Gééft iet. af schrift. best. baar vervoer, die de raad dit jaar krijgt te bespreken. Maar de kwestie is nu van belang omdat de termijn waarbinnen bezwaarschriftenkun nen worden ingediend nog niet be kend is. Het Rijnmondbes tuur spreekt in het voorstel van de aan de gang zijnde verstedelijking in het gebied, die er toe heeft geleid dat het personenver voer hoge prioriteit moét hebben. Verdere ontwikkelingen zullen de problematiek op dit terrein nog ver zwaren. Bovendien moet in de recre atieve sector met sterke toeneming van de verkeersstroom worden gere kend. Daarom vinden gecommitteerden een grondige hcrorïntatie op de dienst verlening in het openbaar vervoer noodzakelijk. Op dit moment willen zij buiten beschouwing laten of en in hoeverre Rijnmond hij herziening van dit vervoer een functie dient te hebben. In later stadium zal de Rijn mondraad daarover een uitspraak worden gevraag. Het gaat er nu om te voorkomen dat heroriëntatie -onmogelijk zou worden gemaakt of ernstig bemoeilijkt om dat concessies tot eind 1977 zouden worden verleend. Daartoe dient Rijn mond gebruik te maken van het rechtsmiddel: indienen van bezwa ren bij de betreffende rijkshoofd inspecteur van het verkeer. Het opstellen van het bezwaarschrift zal worden opgedragen aan een juri- disch-administrati-efrechtelijk deskun dige, die ervaring heeft met vervoers- zaken. ROTTERDAM Noordzee Veer diensten (North Sea Ferries) N.V,is door de Belfast Steamship Company Ltd. als Europees agent aangesteld voor de rijd/op-rijd/af veerdienst van deze maatschappij tussen Liverpool en. Bel fast. De dienst zal met twee geheel nieu we schepen, de ..Ulster Prince" en de ..Ulster Queen" worden onder houden. Beide schepen meten 150 brt. Het eerste schip zal op 19 april van dit jaar in de vaart komen en drie afvaarten per week in beide richtingen bieden. Het tweede schip zal zich daar 8 juni bijvoegen, waarna er dagelijks een afvaart zal zijn in beide richtin gen. behalve 's zondags. Vertrek van Liverpool om 21.45 uur en van Belfast om 20.30 uur; aankomst in beide havens 07.00 uur. Gezien het feit dal Noordzee Veer diensten zelf reeds een soortgelijke da gelijkse dienst tussen KotterdanvEuro poort en Huil heeft, kunnen passagiers met auto's nu direkt een doorreis naar Ierland boeken. Uit steur i van 50 jaar geleden De klokken in Duitschlund. Keulen. 25 Maart. Alle klakken in Duitsclilaiul zullen, zoals uit een mededeling van de „Kolili-i'lir Volk.-zeilung" blijkt, in be slag worden genomen. Een regeling vour de prijzen, welke voor liet brons zullen worden gegeven, is reeds gemaakt. Een vriendelijke, drukpraten- devijftiger, klein van stuk. Vol met feiten en namen over het bedrijf en vol over de vlucht die Nederlands grootste scheeps werf heeft genomen. Onmoge lijk dat hij de 5000 werfmensen allemaal kent. Omgekeerd zijn er ook die de baas niet kennen. Maar waardering voor de werk nemers is er bij hem voldoen de. Ir. Wilton mag graag over het uitgestrekte werfterrein fietsen en nu en dan een praat je maken. Heerlijk vindt hij het dat de gepensioneerden regel matig bijeenkomen („ik heb le ren begrijpen wat het is om niets te doen na een levenlang werken en nog eens terug te komen")- Hij zetelt in een hoek van het lege hoofdkantoor: deels een over- bnjfsri van een loods die eens op de oude Fijenoord-wert stond. Pal naast zijn ramen rijst de grijze romp van een door een aanvaring gedeukte Griekse tanker omhoog. Buiten klinkt het harde geluid van staal op staal. Af en toe loopt hij naar zijn boe kenkast. Bladert in een gedenk boek: „Kijk, dat was de Lakonia die we destijds hebben afgebouwd." Of: „De fusie met Fijenoord was toch in X929". Repareren van schepen vooral de spectaculaire gevallen, weggesla gen voorstevens e.d. is allang en wordt eigenlijk steeds meer de gro te moot van het Wilton Fije- noord-werk. De grote reparatieha ven is altijd goed bezet. De nieuw bouw van schepen liep terug, maar de bouw van booreilanden en aan verwante karweien heeft dit ten de le opgevangen. Ir. Bart Wilton denkt en spreekt reëel: „Inderdaad, de opdrachten die we vroeger in eigen land hiel den, gaan nu weg. Naar. Japan, dat is bekend. Toch til ik er niet zo zwaar aan als vele anderen. Concur rentie is namelijk erg nuttig. Het blijft de gemoederen bezighouden. Het is natuurlijk jammer dat we er orders mee hebben verspeeld, maar als je goedkoper en sneller kunt bouwen, is dat logisch". Toch ziet ir. Wilton ae horizon wat lichter worden. De order die de KJCPL onlangs in ons land plaatste, is er een voorbeeld van. Hij zegt: „Japan begint cok vol te lopen. De werven zijn daardoor ge dwongen met minder gunstige lever tijden te komen' en dat kan wel eens een begin van teruggang zijn". Het veelgehoorde argument dat de kwaliteit van in Japan gebouw de schepen minder is wuift hij weg: „We krijgen ze hier aan de werf ook wel, maar er is niets op aan te merken. Dat kan eigenlijk ook niet. De uitrusting van de wer ven is uiterst modern en men kan er heel veel doen. Je hebt er bijna alleen grote concerns. Alles in één, zoals werven, toeleveringsbedrijven, banken." Een mogelijke stok om straks har der te kunnen terugslaan is het rap port waarmee de Commissie-Keyzer eind vorig jaar kwam. Ir. Wilton betitelt het als een gedegen docu ment. De samenwerking die daarin wordt gepropageerd is volgens ïr. Wilton wat zijn werf betreft al een goed eind op weg. Op velerlei ge bied trekken verschillende grote werven reeds samen op (tekenbu reaus), waarbij Wilton-Fijcoord, Niet zo gemakkelijk ziet hij de sug gestie om tenslotte te komen tot slechts drie grote bedrijven, elk gespecialiseerd op de bouw van één of enkele scheepstypen: „Onze scheepsbouwindustrie ligt daarvoor te gespreid en bovendien moet er een markt voor zijn." Een voorbeeld van verregaande samenwerking is het grote project dat Wilton, met onder andere de NDSM uit Amsterdam, op stapel heeft gezet in de buurt van Lissa bon: een reparatiewerf voor sche pen tot 300.000 ton. In juni is het dok strategisch gelegen op de route Perzische Golf-West Europa kiaar. Een identiek geval houdt ir. Wil ton ook voor Europoort niet onmo gelijk. Er is al veel gepraat over een werf voor tankers van meer dan 200.000 ton en er wordt nog voortdurend over gesproken. Het is een project dat tientallen miljoenen gaat kosten en alleen te verwezenlij- ken is door samenwerking van meer bedrijven. Dat het er eens zal komen, staat volgens ir. Wilton vast: „De geul komt er. de sche pen komen en waarom dan niet de werf?" Ir. Bart-Wilton is sinds een paar jaar nog het enige famililid" dat op genomen is in het bedrijf dat zijn grootvader (ook een Bart) in 1854 als smederijtje aan de Baan in Rot terdam begon. Na de oorlog zijn er enkele neven die in het bedrijf za ten. overleden.- Hoewel deze Bart als kleine jon gen vaak op het werfterrein aan de W'estkousdijk speelde („ik was al tijd erg vuil, omdat ik als kalm jochie nogal eens uitgleed"), is hij toch niet vanzelf op de stoel geko men waarop hij nu zit. Bart Wilton („o ja, als kleine jongen wilde ik tramconducteur worden") vroeg op een dag aan zijn vader (direkteur Jan Wilton) of hij op de werf kon komen. Het antwoord: „Ga eerst maar eens studeren, dan zien we wel verder". Hij deed het, studeerde af als werktuigbouwkundig ingenieur, maar begon toch niet bij het bedrijf dat zijn naam droeg. De start was een functie bij de Artillerie Inrichtin gen Hembrug en daarna werken bij een bureau -voor bedrijfsorganisatie. In 1942 kwam zijn sollicitaitie toch bij Wilton terecht en werd hij assistent-bedrijfsleider in de machi nefabriek. Zeven jaar later was hij chef-werktuigkundige en in 1952 di recteur. Nu is hii lid van de raad van bestuur, van Wilton-Fije- noord-Bronswerk. Hij staat aan de top van een be drijf dat zich de afgelopen tiental len jaren flink uitbreidde en dat zich door fusies een hechte basis opbouwde. Het smederijtje van Wil ton werd een machinefabriekje, een werfje aan de Parkhaven en een werf aan de Westkousdijk. In de Eerste Wereldoorlog kwam Schiedam erbij, welke werf pas goed op gang kwam na de fusie in 1929 met Fijenoord, de werf die ach ter de Maasbruggen weinig moge lijkheden meer had. Enige jaren te rug ging Wilton-Fijenoord een fusie met Bronswerk aan. De belangen zijn nu gespreid. Totaal aantal werknemers; 8500. Een groot deel van hen,, zal direc teur Wilton zaterdag a.s. op een feest huldigen. Zijn relaties en vrienden en het is duidelijk dat hij er heel wat heeft kunnen hem een dag eerder de hand druk- ROTTERDAM In de nacht van zaterdag op zondag is ingebroken in de caftearia van de 40-jarige A. G. aan de Zwaanshals. Uit de kassa werd wat geld en uit een kast een geldkistje met enige gouden ringen en een polshorloge gestolen. Een enorme partij-aanbieding Damast van 6.50, die U nu, dank zij de speciale Inkoop, kunt be machtigen, per meter voor nog géén drie en halve gulden. Een zware Jacquard Damast, vorstelijke gordijnen, uitmun tend door het. soepeie weefsel en de voorname kleuren, nu voor al onze klanten, die een verfijnd gordijn op prijs stellen. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze zware Jacquard damast, in 2 bijzonde^ mooie kleuren, '120 cm breed, per meter voor Gtin tti. of schrift, best. iiuyie (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De rivierpolitie heeft zondagochtend 20 opvarenden van het nog altijd op de Zuiderpier zittende Griekse s.s. Alkyone van boord gehaald en hen naar Rotter dam gebracht. Ze zijn' inmiddels' per trein huiswaarts gekeerd. De twee vrouwen waren vorige week reeds van boord gegaan. Zaterdag en ook zondag hebben zich moeilijkheden op het schip voorgedaan. Wellicht door de verveling hebben en kele bemanningsleden ruzie geikregen, met het gevolg dat. zich op de.Alkyone enige vechtpartijen hebben voorgedaan. Zondagochtend greep de kapitein in. Hij liet enkele mensen yan boord halen, in aanwezigheid van de Griekse consul. Dat er aan boord van de Griek moei lijkheden zijn, wordt hierdoor bevestigd dat ook de bergers Van Van den Tak's Bergingsbedrijf herhaaldelijk klagen over weinig medewerking van de zijde van de bemanning van de Alkyone. Wanneer de bergers iets gedaan willen hebben, dan wordt soms helemaal niet gereageerd of men doet alsof men het niet begrijpt. In andere gevallen lijkt het erop alsof de werkzaamheden gesaboteerd Worden. Er zijn nu nog ruim tien. mensen aan boord van de Griek. Men hoopt dat deze kleine ploeg nu wat sneller zal werken, opdat het bergingswerk niet onnodig vertraagd zal worden. Inmiddels, hebben de bergers de Paas dagen vrijwel werkeloos moeten door brengen. De zee was nog te wild om bergingswerk van betekenis te kunnen uitvoeren. Door het slechte weer kan de positie van de Alkyone nog ongunstiger wor den. Ook de sleepboot „Vikingbank", die op zijn kant tegen de lijdam van de Zui derpier ligt, krijgt steeds meer te lijden. Het is echter onmogelijk onder deze om standigheden een drijvende bok naar de sleper te brengen. Daartoe zal het.vol komen windstil moeten zijn. AMSTERDAM Nog niet de helft van de vijfhonderd deelne mers aan de abc-protestmars, die zaterdag in Rotterdam van start ging, heeft gisteren het e'nddoel het RAI-gebouw in Amsterdam bereikt. Zo'n tweehonderd de monstranten arriveerden in de hoofdstad, nadat er onderweg (in Den Haag) al- veertien door de politie waren opgepakt. Vooral in Den Haag zorgde de stoet voor opwinding. Aan de grens wer den de deelnemers tegen de atomaire, biologische en chemische (abc-) wa pens opgewacht door duizenden Hage naars. Gezamenlijk trok men langs de ambassades van landen, die met de oorlog in Vietnam hebben te ma ken of over kernwapens beschikken. Op de Amerikaanse en de Russische ambassade lieten de demonstranten een brief bezorgen, waarin om steun wordt gevraagd aan de vredesplannen van VN-secretaris-generaal Oe Thant. De regeringen van de twee landen moeten volgens de brief verklaren dat zij niet als eerste gebruik zullen maken van atoomwapens. Bij de Amerikaanse ambassade moest de politie talloze malen in grijpen. De ambassade werd met eieren bekogeld onder het uitroepen van „Johnson, moordenaar" en Yan kee, go home". Bij het gebouw van de Binnen landse Veiligheidsdienst werd geroe pen „BVD, weg ermee" en „Neder land, politiestaat". De politie die met een heel legertje had post gevat, kon met enige aandrang de orde hand haven. In de avond- en nachturen namen naar schatting twaalfhonderd meest jonge demonstranten deel aan een „Paas-beat-vrede-nacht-festlval" in gebonw De drie stoepen. De auteur Simon Vinkenoog benadrukte in een toespraak, dat het beter is niet meer „Johnson, moordenaar" te roepen, maar zoiets als „Johnson, wij bidden voor u". Op het Malieveld kwam het zondag nog tot schermutselingen bij het cir cus Boltini. Directeur Boltini was niet gediend van, een sitdown-demor.stra- tie, zodat hij zijn personeel opdracht gaf degenen die over de hekken zou den komen, terug te slaan. Veel suc ces had vooral dompteur Althoff, die met vier olifanten de deelnemers wist te verjagen. Toen dat ook trog niet geheel afdoende was, liet Bol- ROTTERDAM De gerechtelijke verkoop van de aan de ketting gelegde schepen Sapphire Etta en Sapphire Gladys zal 5 april voor de rechtbank dienen. Men verwacht dat begin mei de eigenlijke verkoop aan bod komt De vorderingen tegen de rederij Sapphire Steamship Liners zijn in middels tot vijf miljoen gulden geste gen. Bij de bemanningsleden, een scheepswerf en een hypotheekbank, zijn als eisers ook nog gekomen -Bri tish Petroleum en de Amerikaanse vak bond voor zeelieden. De opbrengst van de. twee (25 jaar oude) schepen wordt geschat op twee miljoen gulden. Er is door de oorlog in Vietnam veel' vraag naar dit soort sche pen (geschikt voor legervervoer). Beide schepen liggen nog altijd ge meerd bij de Kon. Rotterdamsche Lloyd. i A Vraag stalen boeken Ze MIDDEUANDSTRAAT2-TEL23.31.92 W0LPHAERTS60CHT 236 TEL 27.4325 ROTTERDAM Het Amerikaanse s.s. American Ranger is vandaag als 7000e schip van dit jaar de Rotter damse haven binnengelopen. Het schip kwam met stukgoed van New York en meerde af in de Prinses Beatrixhaven. Vorig jaar arriveerde het Duitse schip Württemberg als 7000e schip op 1 april, vier dagen later dus. (Van onze speciale verslaggever) YPENBURG „Mijn echtge note en ik stellen het zeer op prijs in dit goede en dappere land te zijn. Wij hebben veel met elkaar ge meen; we zijn ook nauw met el kaar verbonden door de geschie denis en onze wederzijdse ver plichtingen in de NAVO-verdrags- organisatie. En dè Verenigde Sta ten èn Nederland voelen zich diep verantwoordelijk voor het navol gen van de rechtsprincipes en het handhaven van de vrede in de we reld". Dit verklaarde de Amerikaanse vice- president Hubert H. Humphrey vanmor gen bij aankomst op het vliegveld Ypen- burg. Humphrey, die uit Genève kwam, is op een zeven-landen-toer door Europa om de vriendschapsbanden met de NAVO-partners te verstevigen. Neder land is het eerste land. dat hij op zijn twee weken durende missie bezoekt. Humphrey stipte de Ver. Naties en de NAVO aan als instituten, die diep in de harten van de Amerikanen en de Neder landers leefden. Hij dankte de regering van ons land voor alles wat zij tot nog toe heeft gedaan om de vrede in de wereld te helpen bevorderen. Ook minister Luns sprak over de ban den, die Nederland en de Verenigde Sta ten samenbinden. Het was een tijd, zo zei hij. om alle internationale problemen op nieuw te overdenken. De ontwikkeling van de wereld ging steeds sneller. „Hoewel we klein zijn. kunnen we toch een waardevolle bijdrage leveren aan de vrede op aarde". Vanmorgen om elf uur Is de vice-pre sident van de VS door de Koningin op Huis ten Bosch ontvangen. Vanmiddag volgde een kort bezoek aan de demissio naire minister van landbouw, mr. B. W. Biesheuvel, waarna uitvoerig op het mi nisterie van buitenlandse zaken werd ge confereerd. Het bezoek van de heer Humphrey aan Nederland duurt precies vierentwintig uur. Morgenochtend vertrekt hij weer. Onderwerpen van gesprek zijn onder meer de Kennedy-ronde, die de EEG be oogt aan te passen aan het Amerikaanse economische blok, het probleem-Vietnam en het zogenaamde non-proliferatie-ver- drag, dat de samenwerking tussen kem- mogendheden en niet-kernmogendheden regelt. Minister De Jong, zo wordt verwacht, zal Humphrey verzoeken de Amerikaan se commissie voor atoomenergie te bena deren om Nederland alsnog morele en financiële steun te verlenen voor de bouw van een atoomonderzeeër. Zoals bekend neemt deze commissie tot nog toe een afwijzend standpunt in ten aan zien van de ambities op dit voor Neder land totaal nieuwe gebied. UTRECHT De 40-jarige M. Roo- duijn uit Berkel en Rodenrijs is vanmor gen op de rijksweg tussen Utrecht en De Bilt verongelukt. Hij kwam met zijn personenauto In botsing met een lege tankauto die door de middenberm was gereden. De 50-ja- rige J. Huizer uit Rotterdam werd ernstig gewond naar een ziekenhuis ge bracht. Het verkeer ondervond enige uren ernstige vertraging. De olieperserij en drogerij van de fir ma Obertop in Opmeer (N.H.) is zondag door brand verwoest. De brand is ver moedelijk ontstaan door broei in de grondstoffen. De schade bedraagt 300.000. tini een kraanwagen met loeiende sirene aanrukken. Tegen half een gistermiddag kwa men tweehonderd vermoeide deel nemers b(j de grens van Amsterdam aan. Vooral de langdurige regen had de stoet sterk doen slinken. In het RAI-gebouw werd tenslotte een (rus tig verlopen) slotdemonstratie gehou den. De indruk bestaat dat de driedaagse mars vooral werd ondersteund door Peking-gezinde communisten. Zo werden in Den Haag honderden pam fletten verspreid, waarin werd opge roepen zich te melden bij de commu nistische jeugdbeweging. De mars was overigens niet slechts een Nederlandse aangelegenheid: er waren onder de deelnemers ook 70 Belgen, 25 Westduitsers, 20 Britten, 20 Fransen, 10 Denen, enkele Itali anen en een Zuidamerikaan, ROTTERDAM De bloemen- en va kantietentoonstelling „Lentiade" heeft 71.285 bezoekers getrokken. De orga nisatie, de Stichting voor Rotterdamse Consumentenbeurzen en Tentoonstellin gen, is tevreden met het resultaat van deze eerste expositie. Tijdens de twee Paasdagen telde men ongeveer 20.000 bezoekers, een aantal dat men nauwelijks beïnvloed acht door het bijzonder slechte weer. Opmerkelijk was het grote aantal bui tenlanders onder hen. De provinciale en lokale VWs zijn verheugd over de belangstelling die ge toond is voor de mogelijkheden die het toerisme in de betreffende provincies en steden biedt Ook Polen en.Bulga rije hebben met hun stands op dé „Lentiade" goede zaken gedaan. De gezamenlijke Rotterdamse hove niers hebben vele duizenden informaties over tuinaanleg e.d. verstrekt. "Geble ken is dat er ook behoefte bestaat aan voorlichting over kamerplanten. Ge dacht wordt om iets dergelijks volgend jaar in te passen, Burgemeester J. van Dijk 'van Capel- le a.d. IJssel heeft zich op de beurs laten voorlichten op de inzending „Beelden in het groen", in' verband met de aankoop yan-een beeld voor de tuin van het Ichtus-ziekenhuis. tRDTTBItDAM L- Begftj April zal Ret Hongaarse stóatscircüs mefc driehon derd medewerkers voorstellingen ko men géven in Rotterdam én omgeving. I- - - Na de première vah volgende week Woensdag zal het circus 'tot.ert met 2 april zijn tenten opgeslagen houden op het Malieveld in Den Haag. Daarna zal op 3 april een voorstelling worden gegeven in Delft. Op 4 en 5 april zijn Schiedam aan de beurt. De Rotterdammers kunnen van 5 tot 9 april op de St Ja- cobsplaats'naar de prestaties van-de Hongaarse circusartiesten komen kij ken. Daarna zal op 10 april Hoogvliet, en op 11 en 12 april het' Rotterdamse Afrikaanderplein worden aangedaan. Tenslotte zullen op 13 april Ridder kerkers en op 14 april de Zwjjndrech- tenaren van het circuslëver. kunnen genieten. In het programma is een Nederlands onderdeel met -vijf leeuwen opgeno men. Ook zorgen Nederlandse artiesten voor een nummer met drie Indische en een Afrikaanse olifant De voorstellingen zullen worden ge geven in de nieuwe tent van Toni Bol tini, die aan 7000 personen plaats biedt. Deze nieuwe tent (kosten een miljoen gulden) kan op hydraulische wijze worden opgezet. De tweehonderd wagens van het circus zullen het ko mend weekeinde Den Haag binnen trekken. ROTTERDAM Het m.s. Wissekerk het eerste van een serie van vier 13.000 tons vrachtschepen, in aanbouw voor de NV Vereenigde Nederlandse Scheepvaartmaatschappij, zal 6 april op de werf van P. Smit te water wor den gelaten. In een tijd dat verscheidene grote Nederlandse rederijen orders' hebben geplaatst bij Japanse werven, heeft dé VNS er de voorkeur aangegeven een order van 100 miljoen gulden voor vier schepen in Nederland te plaatsen: twee bij P. Smit één bij Wilton-Fije noord en één bij Van Der Giessen-De Noord te Krimpen aan de IJssel. Na de tewaterlating van de. Wisse kerk, waarvan de doopster zal zijn me vrouw Colin t. -Moodie, echtgenote van de Australische ambassadeur in Nederland, volgen met tussenpozen van twee maanden de andere drie sceh- pert, evenals de Wissekerk bestemd voor de Holland-Australië Lijn van de VNS. Met deze ri-mijls vrachtschepen, die tot de snelste van de Nederlandse koopvaardij behoren, zal de VNS beschikken over het meest moderne materiaal dat in deze vaart wordt ge bruikt. De voortstuwing zal gèschieden door. een 6-cilinder Stork dieselmotor, waarvan een exemplaar onlangs een wereld-recored vestigde met een pró- duktie van 3350 pk per cilinder. Goudsesingel 221, Rotterdam tel. 116673 - 123082

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1