i '95 Leerlingendeputatie bracht bloemen Druk bezoek op receptie van schoolhoofd Kuiper Dralon gordijnstof 7»o Spelen met vuur: wagen uitgebrand Eerste paal voor gebr. Hooymeijer Nog veel problemen in de Schiedamse sport Vrouw gewond door val bij ramenzemen DOK neemt deel aan Scala Gymn AUTONIEUWS: SUCCES VAN DE JAPANSE PMC ra Burgerlijke stand Auto in brand na kettingbotsing M. van Houten niet gemeente-pensioen Rozenburg opende twee nieuwe kleuterscholen Meisje gewond bij oversteken Simavi collecteert Op SBLO-vergadering bleek Auto over de kop in sloot Vaardigheidsproeven geslaagd Wilton had beste EHBO-ploeg Brand Alkyone snel geblust H. J. Valk neemt afscheid GEB V. y. Vlaardingen voor junioren Spanjaard stal tas van vrouw Feest met flessen blij venei nr. -ROTTERDAMMER MAANDAG 3 APRIL' 1967 Personeel huldigde jubilaris irWilton Ned. Kamerorkest in Immanuëlkerk Illegaal rijden op slechte banden Défilé bij MOSTERT.i 7" .Pendrechf bracht met succes blijspel ROTTERDAM Zaterdagnacht heeft de politie op het Weena de 28-ja- rige Spanjaard F.H., wonend in Rotter dam, aangehouden. De man was be trokken in een onenigheid- met een taxichauffeur. j Spaarbankoverschot van 14,5 miljoen f| Pagina 3 Met zo'n flatteus Yoorjaars- hoedje op, is Uw nieuwe mantel of pakje beslist twee maal zo veel waard... want een hoed heeft allure en staat zo gekleed. Morgen verkopen wij van die flatteuze voorjaarshoedjes. Modieuze zomer en voorjaars hoeden in tal van modekleuren. Een keur van leuke draagbare modellen voor een verrassende prijs. Voorjaars «n zomerhoeden gemaakt van allerfijnste franse strostof en voorzien van leuke garneringen, .nu door elkaar voor een prijs van nog géén zes gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze bijzonder elegante voorjaars en zomer hoeden door elkaar voor één prijs, voor Gééft tel, of tehrlft. best. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Velen kwamen zaterdagmiddag in het gebouw Irene op de receptie van de heer S. Kuiper, hoofd van de Prinses Marijkeschool, hun gelukwensen aanbieden wegens het feit, dat hij veertig jaar hoofd van een chris telijke school was. De grote zaal was tot ae laatste plaats bezet. De jubilaris had ruim dertig bloemstukken ontvangen. Personeel en leerlingen van de Prin ses Marijkeschool schonken een smaak volle bloembak, die onder leiding van een der leerkrachten, mejuffrouw E. Schmidt, door een zestal leerlingen, een uit elke klas, werd aangeboden. Dit waren Bert Zondervan» Betty Graafland, X.ija Hoorman, Nellcke Krabbendam, Gert Wildvank en Trusts Scheepmaker. Er wergen geen toespraken gehou den. Dit gebeurde wel daarna en tij dens de broodmaaltijd m intieme kring, waar familieleden en kennissen aanzaten, die van verre waren geko men, o.a. een broer van de jubilaris, de heer K. Kuiper met eentgenote uit Friesland. Ook uit Werkendam, waar de heer Kuiper van 1938 tot 1954 hoofd was waren personeelsleden van de hervorm de schooi aanwezig. Twee zoons, de heren O. Kuiper uit Maassluis en F. Kuiper uit Baren- drecht en een schoonzoon, de heer B.. Baggerman (CHU-secretaris), woonden met hun gezinnen de receptie bij. Van de negen kleinkinderen waren er acht aanwezig. Het jongste kleinkind had men thuis moeten laten. Onder de talrijke aanwezigen bevon den zidh burgemeester H. Roelfsema, wethouder M. J. Eijkenaar. KVP-frae- tievoorzitter mr. J. B. Schueler, de PCG-raadsleden P. Poot en A. Sonne- veld, de oud-wethouders W. van Schooneveld en H. Sabel, van de Vere niging tot Bevordering van het Christe lijk Onderwijs te Schiedam mr. K. Snoep, voorzitter, H. IJsselstem, pen- vormde centrale keiteeraad, ds. D. J. Spaiing Dzn., ds. J. G. Jansen, wijk- predikant van de hervormde wijkge- meente V, ds J. W. Zimmerman, wijkpredikant van de hervormde wijk- gemeente II, waarvan de heer Kuiper ouderling is, de voorzitter van de ge meentelijke chr.-hist. kiesvereniging J. Sonneveid, de oud-voorzitter van de chr. hist, kiesvereniging N. Kooren en de voorzitter van de A.R, kiesvereni ging L. van Veelen. Vele heren waren vergezeld van hun dames. De wèthouders mejuffrouw G. D. de Graaff en mr. P. van Bochove hadden bericht van verhinderm, gestuurd. ■D URGEMEESTER H. Roelfse- D ma was een der vele gasten op de jubileumreceptie van de heer S. Kuiper, hoofd der Prin ses Marijkeschool. In modieuze kleuren en in sprankelende streep- en ruitdessins: écht dra- Ion gordijnen! Nü biedt De Klerk u een unieke kans op een voordelige kennismaking met deze even praktische als mooie gordijnstof Dralon gordijnstoffen, 120 cm breed, per meter HOTTIROAM/CtNHAAa/UTWCHT/VUSSftlGEHfDEVÊMTgn/MOOP^ Op het kruispunt Binnensingel - Em- rr,as trant verleende vrijdag de vijftienjarige wielrljdster B. v. B. «een voorrang aan een personenauto. Er volgde een aanrijding waartaii het meisje een verwonding aan het linker been opliep. De GGD heelt haar naar het Holyziekenhuis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De elfjarige C. de O. gooide vrijdag al spelende In de Alb. ThHmstraat lucifers in een plas benzine, die onder de geparkeerde per sonenauto lag van de heer P. A. B, De benzine en de auto vatte vlam en brandde geheel uit. (Van een nnzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer G. Hooy meijer heeft vanmorgen, maandag, de eerste paal geslagen voor een be drijfspand, dat het transport- en kraanbedrijf de NV. v/h Gebrs. Hooy meijer aan de George Stephenson- tveg-hoek Edisonstraat gaat bouwen. De heer G. Hooymeijer is oud-dircc- teur en oprichter van het transportbe drijf. De drie broers -Arie, Jan en Aart Hooymeijer voeren thans de directie. De N.V vestigde zich 32 jaar geleden in Bergsehenhoek. In 1952 verhuisde Hooymeijer naar een pand in de Nij verheidsstraat dat spoedig te klem werd. Een jaar geleden wist men in de Industriepolder De Vergulde Hand beslag te leggen op 14.000 m2grond. Bet terrein is thans grotendeels in j gebruik als parkeerplaats voor de 30 vrachtauto's met aanhang en voor de 20 kraanwagens. Ook is op het parkeer terrein een noodkantoor gevestigd. Daarnaast zal op 2.000 m2 het nieu we bedrijfspand verrijzen dat het aan nemersbedrijf Gebrs. Van Heeswijk uit Eindhoven bouwt naar het ontwerp van de Vlaardingse "architect G. Geluk. Het pand zal twee verdiepingen tellen. In de parterre komen magazijnen en een onderhoudwerkplaats voor het ma terieel. Op de eerste verdieping zijn onderge bracht twee bedrijfswoningen, magazij nen, kantoorruimten en een wasgele genheid. De bouw neemt ongeveer een jaar in beslag. (Van onze correspondent) RIDDERKERK De auto van de automonteur C. H. De Kluyver (19) is zaterdagmiddag op enkele kilometers van zijn huis aan het eind van zijn vakantie een prooi van vlammen ge worden. Zijn wagen brandde volkomen "it op de rijksweg bij Ridderkerk, teen hij in een kettingbotsing terecht kwam. Zijn bagae kon hij slechts ter nauwernood in veiligheid brengen. De kettingbotsing werd veroorzaakt toen de 26-jarige timmerman H. J. B. uit Rotterda mop de rijbaan stopte om een lifter mee te nemen. Drie wagens «ie achter zijn personenauto reden kon den niet uitwijken en moesten uit alle (nacht remmen. Twee kwamen nog juist op tijd tot stilstand. De wagen van de Ridderkerkse automonteur reed bovenop de beide andere waarna de auto en het asfalt op de weg vlam vatten, De auto van de timmerman, die het presteerde midden op de rijbaan te steppen, werd door de Ridderkerkse Politie in beslag genomen. Het kente- bad geen belasting voor de auto be- kenbewijs bleek niet te kloppen, hij taald en 'de carrosserie bleek doorge roest te zijn. De banden van de auto varen volkomen versleten. SCHIEDAM De heer M. J. van Houte heeft afscheid genomen bij de afdeling Plantsoenen van de dienst van Gemeentewerken wegens het berei ken van de pensioengerechtigde leef tijd. Ir. J. C. Broeyer, directeur ge meentewerken sprak de heer Van Hou te, die met zijn vrouw en twee kinde ren aanwezig was toe en memoreerde zijn diensttijd van 38 jaren in gemeen tedienst en de met ijver en toewijding vervulde taak als opzichter bij het te werk gestelde personeel van de G.S.W. Ook de directie chef van de heer Van Houte, de heer J. A. Overzet en de voorzitter van de personeelsvereni ging, de heer L. M. van Damme, spra ken hem waarderend toe. Van zijn afdeling kreeg hij een ver rekijker. ROZENBURG Burgemeester H. Sloots en d cünspecteur van het kleuter onderwijs mr. O. Bottinga hebben za terdag ieder een christelijke kleu terschool geopend. De burgemeester deed dit oij de Gla- diolenlaan met het onthullen van de naam van de school. Op het moment dat de burgemeester echter aan het touwtje trok kwam voor de vele verbouwereerde gezichten het bordje met „1 april" tevoorschijn Even later deed burgemeester Sloots het met meer succes over. Hoewel het touwtje brak werd toch de naam „De Tumfluiter" zichtbaar. Enige versierde kleuters boden met een toepasselijk liedje de sleutel van de school aan. Bij de school aan de Laan van Nieuw-Blankenburg was het de beurt aan de inspecteur van het kleuteron derwijs. Hij onthulde de naam „Harle kijntje". Ook hier zong een dozijn als harlekijntjes uitgedoste kleuters, waar na de inspecteur een lint doorknipte. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij het plotseling over steken tussen twee geparkeerde wagens is de zesjarige Marja Scharz zondag op de Broersvest door de zeventienjarige bromfietser F. J. M. E. aangereden. Het meisje moest met een wond aan het hoofd en een hersenschudding naar de Dr. Noletstichting worden gebracht. Een personenauto, bestuurd door de 24-jarige boekhouder J. A. B., kwam zondagavond in de Lange Haven terecht nadat de bestuurder met een bocht naar links over de Appelmarktbrug wilde rij den. De bestuurder en mede-inzittenden konden zich uit de wagen bevrijden, waarna toegeschoten voorbijgangers hen op de walkant trokken. Niemand werd gewond. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het personeel van Wilton-Fijenoord N.V. heeft zaterdag ochtend op grootse wijze ir. B. Wil ton, die 25 jaar aan het bedrijf is ver bonden gehuldigd. Aan de ingang van de werf bood de direktie-secretaresse, mejuffrouw I. H. C. Dodemond, de heer en mevrouw Wilton bloemen aan en op het parkeer terrein gaven de Harmonie Wilton-Fij enoord, de Harmonie van N.V. Bronswerk en een aantal majorettes eer» kleurige show. De receptie is gehouden in de hoofd kantine. die met bloemen was versierd. Hier schetste in zijn "wel komstwoord de secretaris van de on dernemingsraad, de heer B. Blommers, de voortreffelijke eigenschappen van de jubilerende direkteur. Hij legde de nadruk op diens persoonlijke, warme belangstelling voor elk van de werkne mers. Hij bood namens het personeel een modern schilderij (een havenge zicht) en een cheque aan. Mevrouw Wilton kreeg een vulpenhouderset. Namens de raad van bestuur van de Wilton-Fijenoord Bronswerk N.V. sprak vervolgens ir. Chr. J. Andries- sen, die twee opvouwbare rijwielen schonk, waarop de heer en mevrouw Wilton onmiddellijk <=en rondje reden. Van de Vereniging van Bazen en On derbazen ontving de heer Wilton een atlas. De leerlingen van de W.F.-Bedrijfs- school hadden een koperen kruiwagen en de leraren een draadmodel van een Vikingschip geconstrueerd. De kruiwa gen werd aangeboden door Kees Mooy, Peter Hennik en Henk de Gids. SCHIEDAM Men schrijft ons: Deze week wordt ook in Schiedam de jaarlijkse Simavi-eoilecte gehouden. Vele dokters en verpleegsters m de tropenlanden zetten hun persoon en hun kennis tn voor de hulp aan mensen, die aan vaak afschuwelijke ziekten lijden. veroorzaakt door onhygiënische toestanden en ondervoeding, door onkunde en verkeerde behandeling- Duizenden mensen komen zonder ook maar één dubbeltje op zak naar de zteken- hu-zen en poliklinieken, naar dokters en veipleegsters, in de hoop van hun ziekten en kwalen te worden verlost. Velen werden bijtijds gered. Maar ook velen stierven, zon der dat er een dokter aan te pas kwam. Simavi helpt waar zij kan en wil gaarne van de door u gegeven gelden steeds meer ongelukkig zieke mensen -edden door het schenken van medicijnen. Instrumenten, ver bandmiddelen, verplegingsartikelen. Iedere dokter en verpleegster, die in tropenland een verantwoord stuk werk doet, wordt door Simavi voorzien van het onontbeer lijke materiaal. Er wordt niet gevraagd naar geloof en er wordt niet gekeken naar huidskleur. Iedereen wordt geholpen. Laat onze barmhartigheid daarom groter zijn dan hun vertwijfeling! Hoe groter uw offer, hoe méér hun le venskans! (Van een medewerker) SCHIEDAM In aanwezigheid van de wethouder van sportzaken, mejuf frouw G. D. de Graaff, heeft de Schie damse bond voor lichamelijke opvoe ding vrijdagavond in de Amstelbron zijn Jaarvergadering gehouden. Uit de naar voren gekomen punten '"aar vooral bij de rondvraag is duidelijk gebleken, dat er nog vele probiemen leven in de Schiedamse sportwereld. Vooral de wielerbaan' bleek een groot probleem te zijn, althans de „wie- lerbaan-in-wording", want er bestaan alleen nog plannen. Voorzitter A. de Jong vroeg zich af, hoe men uit - de problemen rond de wielerbaan komt, want men is daarmee reeds vele jaren bezig en het ziet er niet naar uit, dat men een stap verder komt. Nog meer zorgenrimpels waren op het voorhoofd van de SBLO-voorzitter te zien in verband met de Koop mansbeurs, die voor de tafeltenms- sport behouden moet blijven en de Sporthal Margriet, die in vele opzich ten nog in de kinderschoenen staat en waaraan nog genoeg gedaan moet wor den. Uiteraard werd de fusie van het be taalde voetbal niet onbesproken gela ten, maar uit de replieken vanuit de vergadering (o.a. van SVV-voorzitter M. Eising) bleek, dat men ook hier weinig verder is gekomen. Een zg. com- missie-van-goede-diensten heeft wei- ng of niets van zich laten horen, ter- wij) de verenigingen juist daarvan positieve resultaten of plannen ver wachtten. De bestuursverkeizing werd een ha merstuk, toen bleek, dat geen tegen kandidaten waren gesteld tegenover de aan de beurt van aftreden zijnde he ren C. J. M. Bolmers, J. v. d. Berg, Th. Janse, L. van der Kraan en Jac. van Oudheusden, zodat deze allen werden herkozen. Be heer M. Eising vroeg of het moge lijk is de Jeugdsubsidie niet eerst op twaalfjarige leeftijd toe te passen (zo als nu) maar reeds wanneer de pupil len acht jaar zijn. Bovendien zag hij dit bedrag graag van 1.50 opgetrok- MAASSLUIS Zaterdag 8 april con certeert het Nederlands Kamer Orkest in de Immanuëlkerk onder auspiciën van de Maassluise Kunst Stichting. Uit gevoerd worden werken van Bach, Haydn, Mozart en Bartok. Het concert, dat om 20.00 uur begint staat onder leiding van de dirigent S. Goldberg. Kaartverkoop donderdag en vrijdag van 19.00 - 20.30 uur bij Bïoemsierkunst Van den Burger, Zuid- dijk 8, tel. 2286 en aan de kerk. Vl.A.4rnrNGEN in de Prins Hendrik laan viel vrijdagmiddag de 53-jarlge me vrouw F. M. van de K.-van T. uit de goot aan de voorkant van haar woning. Zij was bezig de ramen te lappen en verloor haar e' emvtihl. Met een zware hersenschudding teert de GGD haar naar het Holyziekenhuis vervoerd. 0 Bil het kruismint Westlandseweg - Bur gemeester Pruissmgel - Broekweg Is zondag middag een personenauto met twee man nen er, drie kinderen de sloot ingetuimeld. Alle inzittenden konden de wagen op eigen gelegenheid verlaten. Niemand raakte ge wond. Het ongeluk gebeurde toen de 38-jarige S. a van V die in de richting van de Broek- weg reed. bij het nemen van een bocht moest remmen. Vermoedelijk door de te hoge snelheid ging de auto slippen, waarna hc bestuurder de macht over het stuur ver loor. De wagen kantelde en kwam onderstebo ven In de sloot naast de weg terecht. De ■alarmeerde brandweer behoefde geen dienst te doen Vanmorgen heeft een hijskraan de wagen op het droge gebracht. tI Doordat een voetbal voor haar flets rol de, kwam zaterdagmorgen de negenjarige W. Moerman In de Sneeuwbalstraat te val len. De GGD heeft het meisje met een gebrok-n linker been naar het Holyzleken huls gebracht. De jongens die al voetbal lend od net scb >olplein naast de rijbaan het ongeluk veroorzaakten, zijn onbekend geble ven. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op de Blaak hield de politie zondagmorgen de 20-jarige plaatwerker N. T. uit Amsterdam aan. De man reed in een auto waarvan de voorbanden in slechte staat van onder houd verkeerden. Het kentekenbewijs stond niet op zijn naam, de wagen was niet verze kerd en er was geen motorrijtuigenbe lasting betaald. Ook bleek dat aan T, de rijbevoegdheid was ontzegd tot 21 november van dit jaar. ken naar het Rotterdamse „tarief" van 4, waarbij hij vooral het oog had op pupillenvoetbal e n-handbal. De watersportvereniging De Schie klaagde bij monde van de heer J. Le lieveld over te weinig ruimte: „Het lijkt wel, alsof wij op een schopstoel zitten, want voor vaar- en aanlegwa- ter mag geen spa in de grond en geen paaltje geslagen worden." Ook werd gepleit voor betere warm tevoorziening in de Sporthal Margriet en de heer M. Boomsluiter van Arma vroeg of gratis vervoer mogelijk is wanneer turntoestellen van en naar tie Sporthal moeten worden gebracht bij demonstraties en wedstrijden. De jaarvergadering werd bijzonder druk bezocht, een bewijs dat de vereni gingen hun belangen graag naar voren vilden brengen. (Van een medewerker) SCHIEDAM De christelijke gym nastiekvereniging DOK heeft zaterdag haar halfjaarlijkse vaardigheidsproe ven gehouden. Tweehonderd kinderen namen deel, namelijk 160 meisjes en 40 jongens. In het lokaal aar. de Van Ostadelaan was de leiding in handen van me vrouw J. Herlaar-Winkelman. De jon gens stonden in het lokaal aan de Tuinlaan onder leiding van de heer K. Noomen. Intussen is het definitief dat DOK met 65 dames en heren t'jdens de Pinksterdagen in Groningen zal deel nemen aan het grote Scala Gymnasti ca, dat georganiseerd wordt door het KNCGV. Onder leiding van de heren J. Apon, J. F. Veraart en D. v.d. Zwan zullen zij zaterdagmorgen voor Pinksteren naar Groningen ver trekken. 's Middags volgt "eeds deel name aan het Scala Gymnastica. Een ritmische ploeg en een ploeg trampo line-springers zullen dan optreden. Zaterdagavond volgt een Bonds-licht- demonstratie. De selectie voor deze de monstratie moet nog geschieden, zodat momenteel nog niet bekend is of DOK hieraan zal deelnemen. Zondagmorgen volgt een gezamen lijke Pinksterviering van alle aanwezi ge KNCGV'ers en 's avonds zal een groot kampvuur worden ontstoken. Tweede Pinksterdag worden tal van demonstraties gegeven, waaraan ook DOK-groepen o.l.v. de heer en me vrouw Herlaar gaan deelnemen. Aan het 's middags te houden défilé hoopt het tamboers- en pijperkorps van DOK deel te nemen. In alle vroeg te zullen vele supporters van DOK 's maandags ook naar de stad van de Martinitoren trekken, om hun clubge. noten aan te moedigen. De weekenders verblijven op een speciaal ingericht MAASSLUIS In fle kantine van Key en Kramer zijn de jaarlijkse bedrljfs-EH- BO wedstrijden gehcut.cn. De Jury had het getuige de uitslag wel zeer moeilijk, want met slechts één punt verschil won nummer één voor de tweede prijswinnaar. Zeven bedrljfsploegen namen aan de wedstrijden deel. De uitslag is als volgt: 1. wilton lm, 2. var. de Lely 183, 3. L. Smit Co's, 4. Verenigde Touwfabrieteen, 5. Key en Kramer, s. Nederlandse Spoorwegen en 7. N.V. de Neelf. Het team dat de eerste* prijs behaalde bestond uit de heren Etoodenburg. Luyen- dijk en Van de Spek en wonnen voor de tweede achtereenvolgende maal de wisselbe ker. De plaatselijk voorzitter de heer M. van de Lee reikte de prijzen uit. kamp in de „Camping Stadspark" in Groningen, wat te vergelijken is met het Beatrixpark in Schiedam. Het KNCGV heeft de gehele orga nisatie van dit alles in handen, maar DOK zal als de op een na grootste KNCGV-vereniging in Nederland trachten de eer van Schiedam op waar dige wijze hoog ie houden in het verre Groningen. ZL)N 8EUNÜRUK& VERANDERINGEN OpTlL HOEK VAN HOLLAND Aan boord van het op de Zuiderpier zit tende Griekse ss. Alkyone is zondag avond brand uitgebroken. Vermoede lijk is de brand (in ruim 4) ontstaan door broei in de copra. De tie nog aan boord aanwezige be manningsleden en enkele bergers van Van den Tak's Bergingsbedrijf blusten het vuur met schuim. Vrijdagmiddag reeds werd broei ge constateerd, maar toen behoefde niet te worden ingegrepen. Zondagavond echter laaiden de vlammen voor korte tijd op. Tegen acht uur waren ze ge doofd. Inmiddels vordert de lossing van de bijna 4000 ton copra gestadig. Regelma tig lost een lichter in Europoort de uit de Alkyone overgenomen lading. Sleep boten kunnen echter nog niet aan het vlottrekken beginnen. ROTTERDAM Donderdag zal de heer H. J. Valk, directeur van bet ge meente-energiebedrijf, na 47 dienstjaren afscheid nemen van het GEB en van de gemeente Rotterdam. 's-Morgens is er een afscheid in intieme kring in de kan tine van het hoofdkantoor van het GEB aan de Rochussenstraat, des middags van drie tot vijf uur is er een receptie in de foyer van de grote zaal van De Doelen, waar vele vrienden, relaties en andere belangstellenden worden verwacht. De heer Valk wordt opgevolgd door de heer N- de Vries, tevoren hoofd der afdeling economische aangelegenheden en openbare nutsbedrijven ter gemeente secretarie. cn 2ÖÖ-6T De PMC A 200-GT biedt de sportieve rijder het genoe gen van bijzondere rij-eigenschappen. De krachtige 6 cyl. motor (106 pk) met een verhouding pk/gewicht 1/10 geeft deze wagen een topsnelheid van 170 fan met een fameuze wegligging; een genoegen om in te rijden. Overtuig uzelf, maak een proefrit! fmpertrice: Rctiw's Automobielbedrijf „'s-Gravonhago" N.V. Binckhontlain 255, Den Haag, Postbus 1073,Telefoon 070-057506. DEALER voor Rotterdam en omg.: C". A Hooft'* Carlton Automobielbedrijf, Bergweg 357, Rotterdam, Tel. 010-287240. VLAARDINGEN De voetbalver eniging „Vlaardingen", waarvan het eerste elftal in de eerste klasse ran de zaterdagmiddagcompetitie de tweede alaats behaalde en daardoor net met promoveerde naar de KNVB, gaat zich voorbereiden op de toekomst. Na veie overwegingen en rijp beraad heeft het bestuur besloten een juniorenafdeling op te richten. De vereniging heeft zes elftallen en het eerste telt slechts drie spelers, die uit de jeugd zijn voortgekomen. Ver wacht en gehoopt wordt, dat de ver eniging wat jong bloed zal aantrekken en het bestuur heeft zich voorgenomen volledige medewerking te verlenen om het slagen van een jeugdafdeling mo gelijk te maken. Reeds hebben zich enkele leden hun medewerking toege zegd. Omdat de vereniging HVO te zijner tijd toch naar Holy verhuist en „Vlaar dingen" dan de beschikking krijgt over twee speelvelden en een goede accom modatie op het Sportpark 2uidbuurt is het moment waarop een jeugdafdeling in het leven wordt geroepen, juist gekozen. Het bestuur verwacht ook, dat senio ren zich als lid zullen aanmelden-. De SCHIEDAM Ondertrouwd: P F Baanvln- ger 25 en M J Landsmeer 20; M Boeren 23 en C' M Alebregtse 22; A Broere 24 en M A P van der Graad 24; L F 3 van Es 23 en C J van Oers 2G; H J den Hartog 23 en A J Ross IS; E C L J de Heer 2S en E W Hilgcrsom 19; E A de Jager 29 en M Gillissc 22; G van den Oever 22 en M E L van Beers 20; H J Poot 23 en A M Bouwman 26; J H F Rodolf 22 en 3 M Boon 20; J G Snellinckx 24 en A A Hoogteljting 20; J E M de Tender 26 en A Voogdt 20; A D J de Wit 20 en M P W Kelts 17; W de Zeeuw 24 en L A Klootwijk 21; K C Zoetmulder 23 en W van Dijk 20. Getrouwd: C van Aarden 24 en D P Boender 19; p van der Geer 32 en J M Wijzenbroek 2«; M van der Ham 34 en c L H r Kiepke 19; J H Egberts 23 en M T J Kieijzen 19: H A Solingcr 21 en C M M de Heij 20; F T Dolleman en A C E Zag- wijn 20; L Pelgrim is en E van Loopik 18: P K T van Rijthoven 22 en J M de Lange 19. Geboren; Jacques A P zv A J Fommer en H Stovai; Martina D dv S Punt en C D de Lange; Petronella J E. dv A Koene en-A P Lek; Maria H M dv J L Ham en M M van der Harg; John V zv J C Leüte en S F P Krommenhoek; René P zv J S Haas en M 1 van Lieshout. Overleden: J van Dijk 75 wed van H L N van der Ree;' M van Teijlingen, oud 2 dagen. leden zijn verzocht propaganda te maken en zodoende te zorgen voor een arsenaal van spelers, uiteraard bij voorkeur goede, die tot de KNVB kunnen doordringen. Verder heeft het bestuur besloten om na de competitie, een nederlaagserie uit te schrijven voor het eerste en tweede elftal. Alle verenigingen in Vlaardingen zijn uitgenodigd aan deze wedstrijden deel te nemen. De deelna me is aantrekkelij kgemaakt door als prijs tweemaal elf shirts plus een bal beschikbaar te stellen voor de vereni ging, die „Vlaardingen" de grootste nederlaag weet toe te brengen. Het secretariaat is gevestigd bij de heer A. Hofman, Joh. Muldersstraat 2, telefoon 340983. (Van een medewerker) ROTTERDAM De hervormde to neelvereniging „Pendrecht" heeft zater dagavond in het Clemenshu>s met suc ces het blijspel „Bloemen, voor Barba ra" opgevoerd. Het spel behandelt de vele proble men van zakenman Ivo Smit (Cees Grootveld), die tijdens een weekend ge plaagd wordt door de meest vreemde mensen en gebeurtenissen. Natuurlijk komt alles goed terecht, maar voor het zover is moet er toch heel wat gebeu ren. Meta Zijlstra speelde mevrouw Smit en Saskia Jongeneel de dochter des huizes. Bep Bos bracht op geestige wij ze de dienstbode ten tonele. Goede vertolkingen waren ook die van Lenie Dijkstra als de rijke wedu we, Aat Vlaardingerbroek als een taxi chauffeur en Jan Schut als de oude kolonel. De laatste was helaas niet al tijd even goed verstaanbaar. Wim Kooyman en Hennie Griffioen namen resp. de a.s. verloofde van dochter Smit en onverwachte logé voor hun rekening. Wil van Dongen soufleerde; de regie berustte bij Henk Glimmerveen. De avond werd opgeluisterd door muziek van het „Hillegersberg Faudevilleor- kest". Na zijn aanhouding bleek hij' kort daarvoor op de Noorderbrug het hand.- tasje van mevrouw Luyendijk-de Wit van het Noordplein uit haar handen te hebben gerukt (inhoud enkele beschei den en een klein geldbedrag). De vrouw liep op dat moment met haar man op de brug. ROTTERDAM Bij de Spaarbank te Rotterdam werd gedurende het - eerste kwartaal 1967 rond ƒ86,3 mil joen ingelegd en 71,8|Sml joen opgeno men. Aldus ontstond een inlego- verschot van ƒ14,5 miljoen tegen 18,8 miljoen in diezelfde periode van 9166. In maart werd 27 miljoen ingelegd en 25 miljoen terugbetaald. Deze maand leverde dus een spaaroverschot van 2 miljoen op, tegen 2,3 min. in maart 1966, Het aantal spaarders nam sinds be gin 1967 toe met 6.117 tot 572.376. Het aan de spaarbank toevertrouwde te goed bedroeg 550 min. P OTTERDAM Deelnemers aan een feest in een clubhuis aan de Bloklandstraat in het Oude Noorden waren zon dagavond dermate opgewekt dat zij niet konden ophouden. Ze na men een partij lege flessen mee naar buiten en begonnen daar mee een gevecht. Het gevolg was niet alleen dat de rust in de straat werd verstoord, maar ook dat de straat werd bezaaid met gebro ken flessen. De politie zorgde voor terugkeer van de rust en- zij liet de scherven opruimen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1