Charme ingezet actie „Zwarte voor Zes" Meisjes gaan in sportauto voorlichten Van Heek voerde verkeerd beleid EN SPIERPIJNEN Meinsma wil handen aan verkoop leggen Eerste ronde stelt De Gaulle gerust REUMATISCHE- AKTUEEL Drastisch ontreden te«;en roken RAF helpt Duiue oorlo?sr!ieger De man Want King pepermunt geeft in 'n wip nieuwe frisse energie HARD OPTREDEN V AN POLITIE TEGEN ZES GEVAARLIJKE FOUTEN', MAAR OOK: Revolutie EFFECT GEGEVENS Kort-I&ïag Sportieve aktieve - mensen hebben graag King bij de hand Spelling (0) Morele herbewapeniitg Prostitutie Wegenwacht Pinksterbeweging (3) Pinksterbeweging (4) Reveil itt Indonesië (Van onze verkeersredacteur) UTRECHT Zes in fleurig oranje mantelpakjes gestoken meisjes van het Verbond voor Veilig Verkeer zullen drie maanden lang langs Nederlandse autosnelwegen oatrouilleren om de nieuwe verkeersactie „Zwarte Zes" een leerzaam en charmant accent te geven. Met drie snelle qroene soortauto's gaan ze wegrestaurants en mote's af om aasten-automobi listen een brochure uit te reiken o'us een kruiswoordpuzzel, waarmee prijzen kunnen werden gewonnen. 4F$T.'W hottw\ Zijlstra Fouten Onmiddellijke verlichting van wyers tj i)K BnTTKRmMMKB £ZQNoa 'ai^ina V\ op:ASDAG 5 AIM! IL ft 57.- ffcj l^'Oe opponent Wermbaïh heeft getij'-: JXnet de stelling dat Statenbijbel en „ou- fiSe schrijvers" de op de Almachtige ül- j ■:t°oVirine hebbende voornaamwoorden1 'meest met „kleine -letters" begonnen Vergeet echter niet, dat men destijds 'Tn grotere mate dan later - veel dieh-j hij Schrift en Getuigenis leefde en Sis wel (op een enkele exceptie na) wist over Wie of wie men sprak Doch ei kwamen andere tijden en Ai® moest men wel tot nadere aceentue- rine en nuancering overgaan En dit rtiden ivij nu betreurenswaardig: dat raen juist in onz.e tijd van écht nog wei 'iets sroter verval en afwijking, de- verduidelijkkine achterwege wil la- Mr Het ging en gaat er dus niet om. hoe het was in beter tijden, maar hoe het is in otlze rïi0- waarin men blijk baar 'de Allerhoogste op alle terreinen ,„-|i doodverklaren. Rijswijk (ZH1 K. Chr Hoekstem Ten onrechte heef; uw verslaggever 'bij 'de uitvoering var India Arise" "uitsluitend artistieke meatrtaven aange legd Morele Her jewapenm* i- met een "artistieke, maar -een morele beweging. Men kan' dit utopisch noemen (dan moet men ook het christendom verwer- oen) maar wie zal er anders opstaan tegen al die conservatieve en reaction- naire machten die de modernisering van India in de weg staan? Dat de artistieke stijl modern Werters moest zijn. soreekt in dit licht vanzelf. Het zou onzinnig zijn voor een natie van vrije mensen te ijveren in de stijl van de 14e eeuw. Den Haag S. S. Gosltnga De ARJOS heeft er voor gepleit de Dublieke vrouwen In Den Haag maar bij elkaar in één straat onder te bren gen Is flit nu wel "e houding van een christelijke vereniging? Leert de Bijbel om niet dat hoererij zonde is en dat we dit dus niet moeten toelaten? Waar gaan we heen ais zeifs de christelijke partijen dergelijke dingen gaan stimuleren? Er gebeurt tegenwoor- (jjg al zoveel verkeerds onder de christelijke vlag. We moeten hiertegen protesteren om Gods wil, daar het voor ons allen geldt: naar Gods geboden te 'ez1jn er werkelijk christenen die dit alles zonder meer slikken? We moeten het kwaad uitroeien. Men is tegenwoor dig vee! te slap op allerlei gebied: ook he.aas vele predikanten Den Haag H. J- de Pagter De man. die met zijn groot gezin de nacht in de kou heeft doorgebracht, kan nu wel diep teleurgesteld zijn tn de Wegenwacht (de betreffende man is als mens inderdaad tekort geschoten!, maar zijn verantwoordelijkheidsgevoel moest beginnen bij hemzelf. Iemand, die met vrouw en tien kinde ren in een busje van Delft naar Hooge- veen reist neemt een zware verant woording op zich.- vooral als hij 's nachts reist. Hij moet toch wel toege ven, dat benzine niet plotseling op raakt maar dat de oenzinemeter lang tevoren aanwijst hoe het met de voor raad staat. En, als dat ding defect is dan moet het aantal afgelegde kilome ters toch alarmeren. De wegenwachter mag dan als mens tekort geschoten zijn, de verantwoording list volgens mij primair bij bet slacht offer zelf. Den Haag J. H, Go vers De confrontatie tussen kerk en pinksterbeweging is m.i. een misluk- k'ag geworden. Zo komt men niet ver der. De opvattingen van de heren v. d Brink en Blankenspoor r-jn daarvoor te onschriftuurlijk. Maar gelukkig is dit niet de leer en het leven van de pinksterbeweging in totaliteit. Den Haag P Suijtendnrp Dat ook in pinksierkrinaen velen niet erg gelukkig zijn met de opvattingen van de heren v. d. Brink en Blan- kenspoor over het uitdrijven van demo nen is een duidelijk bewijs, dat ook onder hen nog velen gebonden zijn door zondemaebten. Jezus heeft gezegd dat slechts de Waarheid za! vrijmaken en Christus teif is de Weg. de Waarheid en het Leven. Giessen (N. Br.) C. van Vugt Meer i dan 110 000 christenen in Indo nesië zijn blijkbaar verstoken van een christelijk dagblad als gevolg van pa piergebrek. Zou het niet mogelijk zijn dat de Nederlandse christelijke dagblad pers hierin te hulp komt? - Wanneer dit met geld te regelen is zal ongetwijfeld een beroep op de le zers gedaan kunnen worden. Wanneer hulp jn natura mogelijk is blijkt het mij niet onoverkomelijk om iets van de omvang Van de'krant te moeten, mis sen. vj - éi> In beide presentjes wordt gewezen op de meest voorkomende zes fouten in het wegverkeer. Vandaar ook de naam van de actie: „Zwarte Zes" én de naam van de meisjes: de ..Zwarte Zesjes". Vandaag voor het eerst zijn zi.i op weg gegaan na een groir'Me t-aining van rijks- en gemeentepolitie te heb ben gehad. Gistermiddag al startte de uo'itie de actie. Maar in tegenstelling tot het char mante en alleen maar attenderend op treden van de Veilig Verkeer-dames, zullen de Forsche-mannen overtreders hard aanpakken. Want zo is uit wetenschappelijk onderzoek van de politie duidelijk ge bleken .de zes fouten zijn zo gevaar lijk, dat hiertegen alleen maar stevig kan'worden'opgetreden. t Rotterdam S. P. de Winter Dat wiv.en dp ci'fers trouwens wel uit; vorte laar werden op autosnelwe gen 28G2 ongevallen geregistreerd, waa-bii -'rrt^n en 434 7.\vaar epwon- den war°n te betreuren! Dat wit zeg gen. dat p- in-ip-p (3s,2 nr) autosnelwe gen eerr>M*'elri b:jna acht ongelukken gebeuren. Bovenaan dp I«sl van de Z"'z~tr Zes wefposchappelüke gegevens". aldus commandant A. C. Vogel van de Porsche-groep. Die gegevens zijn er nu- wel. Een werkgroep van de Centra'e Poli tie Verkeers Commissie, bestaande uit tapi.'ein Fr?c':°"s van de riiksvi'pv en de inspecteurs Reïnink en Viskil, resp. van de gemeentepolitie in Rotter dam en Rijswijk, hebben geruime tijd in samenwerking met de grote commis sie oneeval'enc:-'fe-« en co-z?'-en v?rzr- meld. En daaruit ziin tcnlotte zes fou ten naar voren gekomen, die er we! zbe' zwart uitsprongen. Om de actie zoveel mogelijk onder- de aandacht van het publiek te bren-j gen zijn zes televisiespots vervaardigd,! waarin steeds één punt naar voren wordt gebracht. Deze spots, die door een instituut) voor toegepast marktonderzoek op hun| attentiewaarde zijn getest, zuilen tot 1 i juli tweemaal per week via het eerstel net en tweemaal per week over het' tweede net worden uitgezonden. Voorts zijn 10.000 affiches en raam biljetten bi de omgeving van weg restaurants, iw'fk en benzinestat'pn* aangebracht. Op verscheidene uitritten zullen de automobilisten bovendien worden geconfronteerd met de tekst: „voeg juist in". Voor de duizenden Duitse automobi listen, die ons land in de bollentijd gpan bezoeken. ron Diiifstallg- p»E gevechten, gisteren in Athene uitgebroken, geven een voor proefje van wat zicli in de komende maanden 'in Griekenland kan af spelen. Gedemonstreerd wordt tegen wat men noemt de staatsgreep van koning Konstantijn, die het kabinet Kanellopoelos aan de macht bracht. De protesterenden scharen zich ach ter de vroegere premier Papandreoc, die het optreden van de vorst ais verraad heeft betiteld. Papandreoe, staat bekend als een demagoog en zijn uitspraken moeten - dan ook tegen die achtergrond wor den bezien. De koning deer er goed aan, snel een kabinet te doen formeren, na- iHi r ebieken was, dat van Papan- dre'-- geen medewerking kon wor den verwacht. Het kabinet v.an Kaneilopoelos moet binnen veertien dagen voor het par lement verschijnen. Op zijn program staat waarschijnlijk wijziging van de kieswet. Krijgt het geen vertrouwensvotum, rt-n volgt ontbinding van het parle ment. Binnen 45 dagen worden in dat geval nieuwe verkiezingen ge- houd»n. In die ceriode zal het mogelijk zijn. de zoon van Papandreoe voor de rechter te brengen in verband mei 'i:n ro' in een tegen demonirchie gericht, komplot. pen v reces. tegen Papandreoe >r, ri'-jopv ae verkïeziffgsesmpagne kan !eid»n tot f-'l» botsingen tussen voor- rr f"?ens;-nde'-s van het konings huis. y Op!: znni°r zn'n procs zil het ceh ter in Griekenl-md heet' toe gaan. W?n- Panandreoe sr. heeft reeds met het ontketenen van een revo lutie gedrrigd. staat het onvoldoende afstand' houdenvl"5sd?rHt in voörfaereldïng als ontpak, waaraan 40 8 pet. van de ongelukken wordt toegeschreven. Een nereentage. dat vriïwel overeenstemt met de cijfers van de Duitse autoba nen. Een manier om dit percentage om- 'astf te bvepeen 's volgens de politie er op toe te z>en. dat automobilisten sen zodpnlvp afsfan'5 bewaren, d'e ge lijk is aan de he'ft van het aantal c>.r.---c'-Vnip! ore lp rrjofors (W'P dUS 100 km rijdt moet 50 meter afstand -p—i^rl. R'inner staa+ oo de tweede o'asts tn I gcva'Vvj. dus 10 net van het to- I taa'. vas het de aanleiding voor een or Met onurst inha'en en .het complex -ia-.-rr-pe genaard gaande hende'ingen. zoals het gebruik van binnen- en bui- '"n.so'ese' en het b°dienen van de rich- tingaanwiizers, had 11.8 pet. van de on"-e"a"en tot gevolg. Bïina de helft van het aanta! inhaalfouten (5.7 pet.) was te w'it°n aan het inha'en van een voorligger oo een moment, dat men ze'-f werd ip^ehaa'd Het vierde zwarte punt b'eek het on iii's* invoegen, waardoor 6 2 pet. van de ongevallen werd veroorzaakt. Aan deze vier oorzaken zijn nog toe gevoegd: het te langzaam riiden en het stoppen op rijbaan of vluchtstrook. Ze zijn ais „griize" feuten in de Zwar te Zes-actie oogenomen. het verbond medewerking geven aan voorlichtingsavonden. NIPO belast zich met het invoe- Tenslotte zullen de 150.000 leden van gen door tellingen vóór, tijdens en na de actie op zes invoegstroken. De Stich ting Wetenschappelijk Onderzoek Ver keersveiligheid verricht met mecha nische metingen ten aanzien van de punten afstand houden en te langzaam rijden een vergelijkend onderzoek. Eh ook rijks- en gemeentepolitie zullen ge gevens verzamelen. Om .na te gaan of de actie invloed heeft op de rijstijl van automobilisten, wordt een tweede WPfP"hF»hi-n'"llsk* r*-- derzoek ingesteld. Om technische en financiële redenen (de actie kost tóch al 75 mille, ondanks hef feit. dat men J de drie sportauto's van de Britse fabri-j kant cadeau kreeg) beperkt dit onder-; zoek zich echter tot de drié fouten:' invoegen, afstand houden en te lang zaam rijden. De voorzit,ter van het Verbond voor Veilig Verkeerde - heer Korthals Altes, temidden van zijn ambassadrices: en de groene Triumph-sportwagens. Zoals bekend, is een Zwarte Zes-ac- j tie drie jaar geleden eveneens gehou- den door de Porsche-groep en het Ver bond voer Veil'g Verkeer. ,,Tcen ech ter tasseh'fctsn wij nog over te weinig UTRECHT „De ontwikkelingen, zoals die zich bij Van Heek hebben voorgedaan en die, .wij niet hebben kunnen voorzien, zijn catastrofaal te noemen. Nu het te laat is, komt eerst aan het licht dat er bij Van Heek door familietradities en prestige-overvvegin- gen jarenlang een verkeerd beleid is gevoerd. Deze felle kritiek over de gang van zaken bij de textielfirma werd giste ren geleverd door de voorzitter van de Algemene Bedrijfsbond voor de textiel en kleding De Eendracht, de heer Th. A. J. de Jong en volgde na de bekend making dat bij Van Heeks Textielfa brieken te Enschede en Neede 1.700 man personeel zal worden ontslagen. Een jaar geleden hebben wij ons al ongerust gemaakt over, de toestand in Twente, maar de directie wilde, toen van niets weten en had zelfs geen be hoefte aan een gesprek. Toen men ont dekte dat het de verkeerde kant uit ging, is men bij Van Heek in paniek gaan fuseren, aldus de heer De Jong. Hij meent voorts dat prof Zijtstra als minister van financiën in ons land bezig is de werkloosheid te ^stimuleren. Immers, zo zégt hij. tijdens de onder handelingen tussan rie vakbonden en Van Heek enkek weken geleden, heeft minister Bakker van economische za ken gesuggereercdat voor tenminste 1.000 man personeel bij Van Heek ga ranties zouden worden geeeven om hen in d'enst te houden. De Jong vermoedt nu dat prof. ZiMstra verleden week de uitvoering van deze plannen heeft doorkruist. Op het moment dat de minister van econo mische zaken deze toezegging deed, zo meent hij, was in feite de beslissing al gevallen Dr. W T. Kroese, lid van het dage lijks bestuur van hefVerbond van Ne derlandse- ^werkgevers - tevens presi dent-directeur van de Kon. textielfa brieken Nijverdal-Ten Gate N.V. weet de moeilijkheden bij Van Heek aan in het verleden gemaakte Kmten. De socialistische vakbeweging NVV reageerde' met' Hel is weer hetzelfde liedje. De vakbeweging werd pas met de ernstige situatie bij Van Heek ge confronteerd toen de sluiting van be paalde bedrijfsonderdelen en daarmee het zonder werk raken van honderden personeelsleden al bedisseld was tus sen directie en financiers. Intussen heeft gisteren de gemeente raad van Enschede de moeilijkheden hij Van Heek uitvoerig besproken. Bur gemeester mr. A. J. Vleer zei, dat het gemeentebestuur de directie heeft gesteund en heeft getracht de weg te effenen om met de daarvoor geëigende regeringsinstanties tot vruchtbare gesprekken te komrn. Misschien mogen wij ons vleien met de gedachte dat onze bemoeienis ertoe heeft geleid dat de regering bereid - werd gevonden de werkgelegenheid al thans voor een deel van de werkne mers- veilig te stellen, aldus burge meester De Vleer. De gemeenteraad dringt met klem bij de rijksoverheid aan op het ne men van maatregelen die op_ korte termijn de werkgelegenheid in - Enschede in gunstige zin zullen"^ beïnvloeden. Gebleken' is nog dat de sluiting van de weverij van Van Heek en Co "te-" - Neede als een volkomen verrassing -is gekomen De- burgemeester van deze>. stad werd pas gisterochtend op de 'J hoogte gesteld. Intussen heeft het Tweede-Kamerlid de heer Wieldraaijer. (P.v.d.A) de -i minister van economische zaken schril- f telijke vragen gesteld over de moei- lijke situatie bij Van Heek en de? oorzaken daarvan. Advertentie *9 "Doorstraalt?' verlichtend wecfeelscn spieren tot in de gewrichten fïeumatlsche pijnen, - spit, zenuwpijnen, verstuikingen, stijve nek en ledematen,: niets werkt, sneller, niets werkt aangenamer ter verlichting ven. pijn-dan •Aigesai-lialsem. ,.\f Onmiddellijk in de huid doordringend,'werkt-; Algesal diep op de weefsels in tot aan de,, haard- van de pijn (zonder oppervlakkige, warmtesensatie of irritatie van de huid te"""' veroorzaken) en "doorstraalt" verlichtend weefsels en spieren tot in de gewrichten. Reumatische pijnen en stijfheid maken rd spoedig plaats voor een durend gevoel vani,; verlichting en welbehagen. "Wacht niet tot de pijn uitbreekt! Zorgt dat U thuis altijd een tube Algesal bij dck hand hebt om zodra het nodig is de pijn te verlichten. ALGESAL bij aiie apoth. en drog Het internationale merk voor goedgekeurde tapijten. Intertest tapijt wordt geleverd via de erkende woninginrichter. MEPPEL Dr. L. Meinsma (direc- teur^van de sticht'ng Landelijke orga nisatie voor de kankerbestrijding), he»ft gisteravord op een kankervoor- hchtingsbijeenkemst, gepleit voor nieu we en drastische maatregelen om het roken tegen te paan. Hij Pleit voor: L Verbieden van iedere vorm van reclame voor sigaretten en shagtabak w het openbaar (dus ook aan buiten muren van sigarettenwinkels). 2, Verplichte vermelding op pakjes sigaretten: „Deze sigaretten zijn nade- bgi yoor uw gezopdheid" en een soort gelijke vermelding op pakjes shag. 3. Verplichte vermelding van het- ni cotine- en teergehalte. .4. Het weigeren van nieuwe vergun- hmgen om het aantal verkooppunten geleidelijk in te krimpen. Een verbod tot verkoop van siga retten en shag aan personen beneden ue achttien jaar. .6. Drastische verhoging van de ac cijns op deze rookwaren. 7. Verbod tot roken in televisie- uit zendingen. openbare gebouwen, biosco pen en theaters en bij sportwedstrij den die niet in de open lucht plaatsvin den, 8. Verbieden van verkoop van siga retten en shag via automaten. LONDEN Johannes Steinhoff. een 53-jarige Duitse generaal, die in de Tweede Wereldoorlog a!s vlieger tegen de Engelsen vocht (176 viiegtuigen neergeschoten) zal door een medisch team van de Royal Air Force behan deld worden. In een actie in april 1945 liep Stein hoff brandwonden op toen zijn vlieg tuig naar beneden gehaald werd. De RAP hoopt hem nieuwe oogleden te geven. Minister Luns mag dan gisteren ontbroken hebben pp de eerste ver gadering van ons nieuwe cah-oet. we hebben hem allemaal m de huiskamer op bezoek gehad. F i hel was een goed bezoek. Nog daargela ten wat hij a"emaal gezegd h'eft. ik vond de bestudering "'an ?i*n ge zicht al meer dan boeiend. De Hagenaar kent minister L -r.s toch anders. We z;en hem ei-ien'nk altijd in ietwat gehaast -emoo. Met lanae nassen over het B'nnennof t-f naar en van een der diplom-vake rpeenHes "ppw'p. ivrpostai '<imt Mi op die receptjes heel vroeg, sc'iurit de verplichte h^e^eo en je-twiMt weer schielilk. Hij is geen reren- tiesfaander. dtp er eerj -uirtlp voor neemt Maar als het even kan komt hii wel. soms zo van het vHe"<nig met de koffers voor de vo'sen^e reis a'weer geoakt. De televisieuitzending heeft me we! een ogenblik van verbazing ge bracht. Heel in het begin, toen ge/evd werd dat de ministers van buiten landse zaken zo dikwiils .o'iiver- tjes" zijn, d.w.z. dat zij het meer kabinetten uithouden dan hun -oile- ga's. Dat is helemaal niet waar. Van 1848 tot 1952 hebben 52 man nen het ministerschap voor buiten landse zaken vervuld Een ambtsperiode van enige maanden, hooguit één jaar was toen hee! gewoon. •Ihr. dr. J Loudon is de eerste, die op drie weken na een periode van vijf jaar volmaakte maar daar waren dan ook de jaren van de Eerste Wereldoorlog bii inbegreoen. Zijn opvolger Jhr. mr. dr H A van Karneb°ek is tot minister Luns de kamninen spweest met negen jaar ministerschap Tussen 1927 en 1952 werkten we tien ministers van buitenlandse za ken af. Van deze vijfentwintig laar nam mr Eelco N van Kleffens er bijna zeven voor zijn rekening, waarvan viif iear in Londen De vijftien jaar die minister Luns nu op twee september hoopt te vol tooien zijn niet alleen een Neder lands record maar /e'fs een wereld record. Het allermerkwaardigste mi nisterschap moet wei dat van zijne excellentie A. G Ellis zijn geweest,- die precies' negen dagen van 7 tot 16 augustus 1905 'de scepter aan het Haagse Plein zwaaide. Ad interim weliswaar Een soort invaller, die in reserve werd 'gehouden. Op 9 maart van dat iaar vervulde hii die functie voor het eerst om op 22 aoril rpeds zijn scbriiftafel plus por tefeuille door te geven aan Jhr mr. W M van Weede van Berencnmp. die tot 7 augustus minister was Ik weet niet wat de heer Ellis was ais hii geen ministerschap ver- vu'rie Ik heb fo'n idee. dat hii als men hem on het Plein riep gewoon wat vakantie opnam om het klusje even op te knappen Een soort vrije-, tijdsbesteding Gek idee, dat vandaag 'een paar dozijn vermoeide mannen opeens mogen uitrusten. De bedankte mi nisters. die zeggen' ..En vrouw, aan welk baantje zal ik nu eens gaan dénken?" De kandidaten, die net niet aan bod kwamen, maar er toch wel zin ;n hadden en een nerveuze wacht bii de telefoon dagen en dagen betrokken hebben,... Eindelijk rust. geen zenuwspanning meer. (Van een onzer redacteuren) NU De Gaulle de eerste ronde in de Natio nale vergadering beeft gewonnen kan hij snel b°slissen over de samenstelling van een •nieuw kabinet. De herverkiezing van Chaban- Delmas tot voorzitter van de assemblee (met een flinke meerderheid) is voor dé generaal ongetwijfeld een grote geruststelling. Men weet, dat de gaullisten na de verkiezingen van vorige maand slechts een geringe meerderheid in de Nationale vergadering hebben, Bovendien ziin zb onderling verdeeld. Bij de stemming over het voorzitterschap moest aan de dag treden hoe groot die verdeeldheid was. Ook zou duidelijk worden, of De Gaulle kan reke nen op medewerking van het centrum. Chaban-Delmas De iinkse oppositiegroeperingen hebben O»,' tot het laatst gehoopt, dat hun kandidaat 3T? (de socialistische burgemeester van Marseil-) -, le. Gaston Defferre) zou profiteren van de f na de verkiezingen ontstane situatie. De Gaulie had echter niets aan het toeval overgelaten. Vorige week za- terdag liet hij zijn gehele kabinet naar huis gaan om de ministers, die een. zetel in het parlement hadden veroverd, gelegenheid te geven, mee te stem- men. Ministers hebben in Frankrijk niet het recht, tegelijk kamerlid te zijn. Dit is dan ook de reden, waarom de generaal met het samenstellen van een nieuw kabinet heeft gewacht tot na de verkiezing-van de voorzitter van de Nationale vergadering. Alles is naar wens verlopen. De gaullisten stemden en bloe op „hun" kandidaat Chaban-Delmas en ook leden van het centrum gaven duidelijk te kennen, dat zij geen figuur van links op de voorzitterszetel wensen. j. Jacques Michel Pierre- Chaban-Delmas (52 jaar) is ai sinds 1958 voorzitter van de Nationale vergadering. Ook toen de gaul listen nog een grote meerderheid hadden stond hij bekend als verdediger van de rechten van het parlement. Aan de andere kant was hij echter ook de man geweest, die in de Natio nale vergadering pal stond, als pogingen werden gedaan, de aan de presi dent toegekende bevoegdheden aan te tasten. Hij was een van de leidende figuren uit de Franse verzetsbeweging. Hij trad voornamelijk op als verbmdingsman met de geallieerden. Vanwege, s zijn verdiensten benoemde De Gaulle hem in 1944 tot brigade-generaal "i Chaban-Delmas, die sinds 1947 onafgebroken burgemeester van Bordeaux is geweest, heeft in de naoorlogse kabinetten een belangrijke rol gespeeld. Kort voordat De Gaulle aan de macht kwam, was hij nog minister van de- - fensie. Iljj had ook een aandeel in de gebeurtenissen in Algiers, die tot de terug- keer van de generaal leidden. Zijn verkiezing (in december' 1958) tot 'voor-.'; zitter van de Nationale vergadering moet vooral aan de invloed van'Dert Gaulle worden toegeschreven. Of de president ook in de toekomst kan rekenen op een behoorlijke meer—:: derheid in de Assemblee moet intussen worden afgewacht. Veel kan- afhan-0 gen van de samenstelling van het kabinet, dat dezer dagen voor het yoeJ-J licht zal treden. - t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1