Geen gratis metro-ritje GAAN BEGIN MEI IN Zeven dompers j van wethouder! Nietes-welles, melk. cirkel vicieuse Bell Lijn start in juni containerdienst Europoort - Teesport GAB inschakelen, ook hij „doorschuiven'' EEN NAAIMACHINEKÓPEN EN DUIZEND GULDEN IN contanten Verdienen Ondanks ziekte maand cel 't miimiih bekeken H. J. Valk ridder Ned. Leeuw Zwaar transport met, olifanten klopte niet Matroos gewond Kraan viel van vrachtauto KRITISCH rj INTERIEUR m BSllÉ*l mm ENQUETE OVER NAAIMACHINES TREKT STERK DE AANDACHT Bg ROTTERDAMMER Pagina 3 2 A VRIJDAG 7 APRIL 1967 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Begin mei gaat de nieuwe tariefsstructuur van de trams en bussen van de RET in. Met uitzondering van de fraktie vain de PSP gfng de gehele gemeenteraad donderdagavond met het voorstel akkoord, zij het dat er nodige (of onnodige) woor den over warden verwisseld. Voor al het afschaffen van de over stapjes (in 1966 maakten 25 miljoen passagiers gebruik van deze mogelijkheid) bracht voor menig raadslid nogal' wat bezwa ren met zich mee. windschermen compleet met 4 tentstokken scheerlijnen en haringen in foudraal Wissekerk bij P. Smit te water gelaten -EEN- SOORT r GRATIS blij vend goedkoper jaar garantie met ploegstoffen de nieuwe mode Sn Eind april komt iets geheel nieuws: 1-2-3 iii «SSPS IN ALLE 20 FILIALEN VAN Moeizaam IruT de kómtmdë wijziging van de tarief. EijJ #trBCtuur der elektrische tram zonder Ijkcussies de gemeenteraad zon passeren, Las ,e vervrachten. Door begripsverwarringen, nog vergroot «ethóuder Jettinghoff zichzelf in het jF van zijn betoog' herhaalde malen te- 1"' „rak als hij het had over de verhort- Ir,, tussen openbaar en particulier vervoer, I' «den bespreking en ten slotte aanvaarding llin dit ontwerp-beslnit een moeilijke aan- Ijtlegenbeid. S Een aantal raadsleden bleek niet dadelijk door te hebben, dat afschaffen van het overstap je geen verband houdt met de prijsopdrijving'' maar dat .dit de Itonscqtienlie, is van een geheel nieuwe en Irtteenvondigde taricvepopzet. l 'En ook was niet direct doorgedrongen dat Ijeie „prijsopdrijving" slechts „enkele-rit- Ijfj" en in trams of bussen te kopen'kaarten Igjljeft. Voor andere tarieven is er soms litlf! een aanzienlijke verlaging. I Wellicht was het ontwerp-beslnit voor ve ile raadsleden begrijpelijker geweest als de toelichting een duidelijker uiteenzetting zou aüebben bevat over de wijze van tarievenop- ibouw en over de basis waarop deze tarieven Gorden opgezet; Öf wellicht heeft dit stuk een aantal Itaadsleden even voor het laatste weekend f— te laat bereikt» zodat voor grondige he- Situdering, bespreking binnen de fracties dan |*e! rragen van inlichtingen aan ambtenaren S de lijd te kort was. iWINKELSLUITlMC en vakanticsprciding i voor (Ie middenstand zijri in hoge ma tte netelige onderwerpen, zo heWezen de dis- jtussies'in de gemeenteraad over een voor- litel dat in feite weinig anders inhield dan s (fn regeling van een vaak reeds bestaande jj toestand. 1 Deze regeling is tot stand gekomen na 5 overleg en met instemming van, zoals wet- houder Worst zei, alle betrokken organisa ties. Zij was klaarblijkelijk wel aanvaardbaar poor de betrokkenen, maar niet voor-vele i raadsleden, die voor hun kiezers meenden j te moeten opkomen. Het. komt-wel eens voor, dat een óver- i leid' te vee! wil regelen. Dat bleek, toen pas na ellenlange, debatten het verlossende voord klonk: als het bedrijfsleven het over ren regeling eens is, moet dé overheid die luDiten aanvaarden 'en niet met wat anders willen komen aandragen Het grote punt waar alles om draaide was of de nieuwe struc tuur meer reizigers zal aantrek ken. Dit zou zowel ten goede kun nen komen aan het tekort van ƒ23,5 miljoen van de RET op de begroting van 1967 als aan de 'ont lasting van het steeds toenemende wegverkeer. De socialist G. Spruijt meende hier voor een goede oplossing te hebben gevonden door dé metro de eerste periode gratis te laten rijden'zodat het publiek dan kon uitproberen wat de mogelijkheden zijn voor de ver binding met de andere stadslijnen. Hijvoerde zijn denkbeelden zover door dat hij een amendement indien de waarin hij' vroeg de metro buiten besühouwing te laten. Hij deed dit om de mogelijkheid open te laten voor een gratis ritje in de metro. De gemeenteraad voelde hier echter weinig voor en verwierp met 29 te gen 7 stemmen het amendement.. jDÖTTERD AM- i Het gebied' woensdag in. de Rijnrhondraüd eni- mn de Nieuwe Waterweg ge onmogelijk lange redevoeringen heeft de laatste tijd te lijden run geheimzinnige, besmettelijke, doch gelukkig hoogst onschuldige gc- zohdheidsstoomissen. Zo wist üe geneeskundige dienst ie vertéllen, dat van een bepaalde buikklachten- epidemie geen verwekker kon worden gevonden, maar dat aan de door deze onbekende vencek- ker veroorzaakte klachten lijdende patiënten binnen enkele dagen ge- keel fit zijn. Bozetongen beweren, dat een dergelijke verwekker nu invloeden schijnt te hebben op het spraakver mogen van Rotterdammers en Rijn- monders die in het openbaar moe ten optreden. Want werden er Geniet meer van het buitenzijn door zo'h windscherm mee te nemén. U tovert altijd een plekje „uit de wind" waar U beter en ge rieflijker van zon en frisse lucht kunt genieten. Nu hebben wij een speciale aanbieding van windschermen 300 cm lang en 135 cm hoog met versterkte onderzoom, met 4 driedelige stokken, scheerlijnen en haringen. Nu koopt- U Uw windscherm compleet met suwide foudraal voor nog géén zeventien gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze windscher men met 4 tentstokken, 6 me talen haringen, 6 scheerlijnen met spanners, alles compleet in suwide foudraal, voo Ctin tel, ef schrift, bttt afgestoken, dit euvel deed zich in hevige mate voor in de Rotter damse gemeenteraadsvergadering vajt donderdag, zo zelfs, dat die tot diep in de nacht doorging. Bij zulke lange en elkander op volgende redevoeringen zijn er stokpaardjes. Dat van donderdag was de viscteuse cirkel. Iedere sprekgr scheen daar in te zitten, iedere Ispeker wildedie doorbre ken. De heer Van Leeuwen (lib.) voegde er een nieuw idee aan toe: volgens 'hem mogen we die cirkel niet ondersteunen. De socialist Den Adel versprak zich toen hij het had over melkver- koop: die. bezopen, pardon voorzitter, bijzonder slechte rege lingen... Burgemeester Thomassen„Ik heb het toch hoop ik. goed beg-e pen, dat u het over melk hebt....' Een rede van de liberaal Van Leeuwen leidde tot interessante in terrupties: De pac. socialist Lagrand: dat is niet waar!". De heer Van Leeuwen: dat is wél waar!" De heer Lagrand: „dat is niet waar!" De heer Van Leeuwen: „Nou ja, dan laat ik het aan de wethouder over, die kan beter dan ik zeggen dat het waar is". De i-avond begon goed na de schorsing voor het diner: Burgemeester Thomassen: „Is ie dereen aanwezig?" De heer Van Eijck, (kath): Me neer de voorzitter...." Burgemeester Thomassen: „Ik ben geen voorzitter,de vergade ring is nog niet geopend..." Even later de liberaal Bagger man over de socialist Spruijt: „Ik ben het dikwijls met hem eens. Niet op politiek gebied, maar op ander gebied waar hetniet zoveel kwaad kan..." En burgemeester Thomassen toen de heer Spruijt de heer Van Leeuwen uitgebreid interrumpeer de: ,X>at lijkt wel een redevoering. Zoudt u niet liever gaan staan?" De heer Spruijt stond op. Burge meester Thomassen: „Het woord is nog aan de heer Van Leeuwen' De heer Spruijt ging weer zitten. De heer Van Leeuwen over een artikel van prof. De Goede: „Voor een socialistische hoogleraar toont hij een merkwaardige mate van ob jectiviteit' Ten slotte zorgde wethouder Jet tinghoff voor een lacher door tij door tijdens een in onwrikbare dens een in onwrikbare standpun ten vastgelopen debat tussen hem zelf en zijn socialistische partijge noot Spruijt zeer dubbelzinnig te verklaren: Het is heel moeilijk 'praten als men niet overtuigd wil worden": dien zou het met een dergelijke proef mogelijk zijn gratis gebruik te maken van metro terwijl er normale •lijndiensten rijden. Dit zou het te kort van de RET nog meer in de hand werken. Wat betreft de intensiteit van het ver voer wees hij erop dat een frequen tie van tien minuten het maximale is wat bereikt kan worden. Over de mogelijkheid van een bejaar dentarief zei hij „Dit 2ou een ave rechtse werking hebben op een een heidsstelsel bij de RET omdat alsnog nieuwe kaartjes geïntroduceerd zou den moeten worden. Nadat de heer C.' N. van Dis (sg) de verzekering had gekregen van de wethouder dat er nog eens gespro ken zal worden of de vergoeding van één procent die de voorverko pers krijgen, niet wat hoger kar. ging de raad akkoord met het voorstel. ROTTERDAM Mevrouw Colin T. Moodie, echtgenote van de Austra lische ambassadeur, verrichte gister morgen op de werf van P. Smit Jr. de doop van het voor de. VNS in aanbouw zijnde m.s. Wissekerk. Het is de eerste eenheid van vier schepen (Wilton- Fijenoord en Van der Giessen-De Noord bouwen ook elk een schip). De W-kerk schepen zullen worden ingezet op de vaart naar Australië; ze zijn zeer modern van ontwerp. Gela den zullen ze ongeveer 21 mijl per uur varen. Er zijn zes laadruimen, waarvan viji voor de machinekamer. Aan boord be vinden zich verder dieptanks voor vloeibare lading en tanks voor chemi-1 caliën. Tevens kan koei/vrieslading worden vervoerd. Het. laadgerei zal bestaan uit acht elektrische dekkranen (zes van 10 en twee van 3 ton), vier laadbomen var 3 tot 6 ton en een laad boom van 120 ton. De voortstutving zal geschieden door een Stork motor van 17.000 'pk. De af metingen van de Wissekerk'zijn: leng te 166,5 meter, breedte 22,60 meter, 'nol- te 12,5 meter, diepgang 9,65 nieter en draagvermogen 13.000 ton. ff. W. JETTINGHOF geen gratis metroritje Drs. C. E. M. .van Eijck (kath.) toonde zich verwonderd dat weekabonne menten goedkoper worden dan de maand- en jaarabonnementen. „Het is niet juist om te veronderstellen dat de, 200 miljoen gulden van de bouw van de metró geheel neerko men op het budget van de RET", zei wethouder H. VA Jettinghof (openba re nutsbedrijven. „Deze bouwwerk zaamheden komen voor een belang rijk gedeelte voor rekening van de algemene dienst evenais de bouw van bruggen en tunnels." Over het afschaffen van: de overstap je^ zei de wethouder, dat de efficiency van de RET een eenheidsstelsel, eist, vooral met het in gèhruikn einen van de metro, waar. de controle-apparatuur ge heel is ingesteld op één soort kaartjes. Het apparaat uitbreiden met facilitei ten voor overstapjes zou het instru ment zó kwetsbaar maken dat de geva ren van stagnaties zeer groot zouden worden. - De heer Jettinghof toonde zich hoop vol gestemd over de voordelen die een weekabonnement van 3.50 zal bieden. „Men kan hierop van alle lijnen in de stad (inclusief de metro) gebruik maken". Hij verwachtte zelfs dat, autobezitters en fietsers hun vervoermiddel zouden laten staan, wat een verlichting voor het wegverkeer zou betekenen. Terloops vermeldde hij dat de busdienst naar Ommoord mét ingang van 2 mei in gebruik zal worden genomen. Wat betreft de voordelen.„van-.een weekabonhëmént' ten opzichte "van 1 'ëéri maand- óf - jaarabonnement zei hij dat eerst de vraag naar week kaarten moet. worden afgewacht. Als inderdaad blijkt dat de belangstelling voor andere abonnementen blijft, zul len deze tarieven alsnog kunnen wor den verlaagd. De RET heeft thans de beschikking over 180 verkoopadressen waar abon nementen en kaarten van tevoren kunnen worden gekocht wil men niet in aanraking komen met het „schriktarief". Er zal naar worden gestreefd dit aantal op te voeren tot 200. Voor het gratis vervoer per métro ter introductie toonde de heer! Jetting hof zich niet 'enthousiast Hij plaatste zeven dompers, zoals hij het zelf noemde, op het voorstel van de heer Spruyt. De voornaamste hier van zijn dat in deze proefperiode au tomobilisten- dan gebruik, zouden ma ken van de metro en.na afloop ge woon w|er per auto reizen. Boven- ROTTERDAM De heer H J Valk, directeur van het gemeente-ener giebedrijf, die met ingang van 16 april de dienst der gemeente Rotterdam met pensioen gaat verlaten, is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse In het bijzijn van het voltallige colle ge van B en W heeft burgemeester W .Thomassen hem donderdagochtend in het stadhuis van deze' koninklijke onderscheiding mededeling gedaan en hem de daarbijbehorende versierselen overreikt Donderdag heeft de heer Valk afscheid genomen van het. GEB Des ochtends geschiedde dat in.de kantine van het GEB-gebouw. aan de Rochus- senstraat, dés middags was er een zeer druk bezochte receptie in De Doelen O Voor de mond van de Prinses Bea- trixhaven heeft het Zwitserse motorschip Gashum, 7Ö4 ton, donderdagmiddag het proviandscheepje Nelly overvaren. De Nelly zonk, schipper H. Mulder uit de Watergeusstraat, 46 jaar, kon met behulp van een roeiboot worden gered door de stuurman van de Gashum. Hij kwam met een nat pak vrij. Als U zich voortaan nog ver slaapt, Is het Uw eigen schuld- want zo'n prachtige wekker uit een Export partij kan nu voor niemand vmeer een financieel bezwaar zijn! Prachtige moderne wekkers met 1 jaar garantie, prima uurwerk en sonoorklinkende wekkerbei, die U gegarandeerd uit de diepste slaap wekt... voor nog géén vier guldén. ROTTERDAM —'"Óp de Rijkswijkse- weg'in Den' Haag heeft' de politie, in de afgelopen nacht een auto aangehouden omdat eeri deel van de lading, die buiten het voertuig stak,'niet was verlicht. Bij onderzoek bleek dat de lading bestond uit vier olifanten van het circus Toni Boitini die van Den Haag naar -Rotter- dam werden overgebracht. De politie vopd dat de wagen niet be rekend was op een dergelijk zwaar transport. Onder politie geleide werd het bijzondere vervoer daarom.teruggebracht naar het Malieveld.'Daar bleek dat: reeds enkele planken van de. laadbak waren losgeraakt. Na een reparatie konden de kolossale dieren alsnog naar Rotterdam worden overgebracht om vanavond op de St. Jacobsplaats in Rotterdam mee te werken aan de Rotterdamse première.:. ROTTERDAM Toén in, verband met de zware zeegang op oiigeveer drie mijl buiten de kust de lading moest worden gecontroleerd van het thans in de Prinses Beatrix afgemeerde Portugese schip Sete Cidades kreeg de Portugese- matroos A. J. Ricardo, 50 jaar. een rollend vat van tweehonderd kilo tegen zijn rechterbeen. Met een gebroken enkel is hij in het Havenziekenhuis opgenomen. ROTTERDAM Woensdagmiddag is op het kruispunt Stadionweg-Marathon- weg een gedemonteerde constructiekraan, die op een vrachtauto met aanhangwagen was geladen, van de auto gevallen. De kraan kwam op de rijbaan van de krui sing terecht en moest met twee takelwa gens weer op de auto worden geladen. Het ongeval gebeurde, toen de kraan was gaan schuiven, terwijl de auto eeD bocht naar links maakte. Het verkeer ondervond gedurende twee uur vertraging en werd omgeleid via Dordtsëstraatweg en het Sportdórp. De nieuwe mode voor Uw zelf te maken japon. Keuze uit meer dan 200 verschillende kleuren en dessins in alle stralende modetinten. Wilde des sins in felle kleurenromantische motieven in pas teltinten; voorname kleurschakeringen in warme donkere tonen. U kunt - zonodig - rekenen opeen deskundig ad vies als U twijfelt bij Uw keuze. Een unieke mogelijkheid voor de met naald en schaar minder bedreven vrouw, ontworpen door de Ploeg. U kijkt, U knipt en U zet de jurk-in elkaar. Zélf gemaakt, exclusief en doodeenvoudig te verwerken. Dames confectie in velours, katoen en tricot. Zeer exclusieve collecties uit Zweden. De eerste serie jurken is binnen gekomen. Goudsesingel 221 Rotterdam tel.116673-123082 (Van onze scheepvaartredacteur) ROTTERDAM De Bell Lijn (een lid van de Ierse George Bell-groep) zal in juni met twee speciale 499 brt. me tende schepen een containerdienst gaan onderhouden tussen Europoort eh Teesport, een haven aan de Engelse ROTTERDAM Door de moderne bedrijfsvoering zijn er na op. de kanto ren meermogelijkheden voor abitu riënten van middelbare scholen dan voor jongelieden met een mulo-diplo ma, aldus ir. A. J. de Wildf. directeur van het gewestelijk arbeidsbureau in Rotterdam De heer De Wildt achtte (Advertentie) Morgenvroeg om 9 uur ver kopert wij In onze Huishoud- afdeling beneden, deze moderne wekkers, met solide uurwerk, 1 jaar volledige garantie voor ►jjéi CHn ttf. .f schrift, best. ROTTERDAM, 7 april Zeven vragen beantwoordenen duizend gulden in contanten ont vangen! Het klinkt sprookjesachtig, maar het is werkelijkheid. Pfaff, de grootste naaimachine- fabriek van Europa, is doende in Rotterdam en omgeving een en quête te houden bij iedereen die van plan is zich een nieuwe naai machine aan te schaffen. Voor de deelneemsters aan deze (schrifte lijke) enquête heeft Pfaff een aantal beloningen gereserveerd, waaronder contante bedragen van duizend gul den en vijfhonderd gulden. De enquête draagt een alge meen karakter. De actie 'geldt dus niet' alleen voor koopsters van Pfaff-machines. Geen wonder, dat deze enquête zo snél populair werd! Men dient rich om inlichtingen en formulier te wenden tot een Pfaff- naaimacninehius. Voor Rotterdam en omgeving is dat het Pfaff naai machinehuis, Stadhuisplein 34, Rot terdam-C, (tel. 121950). Men moet dit doen vóór men zich een nieuwe naai machine, welk merk dan ook, aan schaft. De enquête loopt nog maar tot het eind van deze maand. Men mag lezeressen, die aan een nieuwe naaimachine toe zijn, dan ook sterk aanraden zo spoedig mogelijk nog de kans te benutten om een klinkend bedrag in handen te krygen. het van belang; dat een jongeman met mulo-diploma een verdere opleiding volgt en hij meende dat deoplelding van de Kamer van Koophandel nu niet. die belangstelling heeft, die deze verdient De heer De Wildt doelde, met deze opmerking op structurele hervormin gen in verschillende bedrijfstakken die het gevolg zijn van allerlei nieuwe ont wikkelingen De heer De Wildt achtte het even zeer noodzakelijk, dat werknemers, die bij deze structuurveranderingen door hun werkgever worden „overgedaan" aan een andere werkgever in dezelfde bedrijfstak, zeer kritisch zijn ten op zichte van wat hun wordt geboden In zo'n geval, aldus de heer Dc Wildt, kan. de werknemer aich het beste eerst eens oriënteren bij het ge westelijk arbeidsbureau voor wat be treft. andere mogelijkheden Dat geldt, aldus dè heer, De Wildt, zelfs, als bij „overdoen" de vakorganisatie tegen de betrokkenwerknemer zegt: „doe het Bij oriëntatie bij een GAB be houdt eeri werknemer zijn volle vrij heid, maar wij kunnen adviezen ge ven Ais: een'werknemer'door zijn werkgever wórdt „doorgeschoven" kan een vakorganisatie en ook een werkgever lang niet :altijd even goed bezien wat de toekomst wordt van de betrokkene Wij komen, zo ver klaarde ir De Wildt, te staan voor werkvermindering bij bedrijven, waar zoiets verleden jaar niet zou kunnen worden' verwacht Het gevaar dat een werknemer bij „doorschuiven" bedreigt is, dat hij over enige tijd maar dan in een ongunstiger positie voor hetzelfde probleem komt te staan, zo zei "de heer De Wildt Dat zien we in het bijzonder in de 'naven, waar de gehele be drijfsvoering in beweging is, en waar de vraag naar havenarbeiders vrijwel is weggevallen Dit is duidelijk structu reel noordoostkust. Medio deze maand zal reeds een kantoor aan de Brittanniëha- ven in Europoort gereedkomen. Bell Lijn zal het gehele vervoer ver zorgen, d.w.z. van huis tot huis. Er komen dus zowel schepen, als eigen auto's en containers aan te pas.- Beide haveninstallaties waar de lading op vernuftige wijze wordt gecontroleerd en automatisch behandeld vergden een investering van 10 miljoen gulden. Op elk complex komt een brugkraan, die door één man kan worden bediend. Déze kraan rijdt op rails,"parallel aan de kade. Gemiddeld kan de kraan een containerschip in vijf uur laden'of lós sen (80 containers van elk 20 bij 8 bij 8 voet). De twee schepen Bell Valiant (reeds afgeleverd) en Bell Venture, in Hamburg gebouwd zullen de route Europóort-Teesport in .ongeveer 20 uur varen; Een zusterschip, de Bell Vangu- ard, vaart reeds in een containerdienst tussen Bellport in Engeland en Water ford in Ierland. Elk van'de schepen hééft-een draag vermogen van 1150. ton en. de accommo datie en machinekamer achteruit. De containers worden onderdeks gestuwd. De bemanning zal uit elf leden bestaan. De afmetingen "van de sche pen zijn: lengte 74,4 meter, breedte 13 meter en diepgang 3,5 meter. -J* j Doordat Bell Lijn öe; algehele con trole over elke fase van de transport- .cyclus heeft, zijn èr tal van voorde-' ,len aan deze wijze van vervoer ver- i bonden. Naast besparingen aan tijd cn kosten, is èr ^óok het voordeel van •:de beschikbaarheid van~ èxacte infor matie over de goederenbeweging. Te vens wordt het risico van beschadi ging en diefstal van de lading ver minderd aangezien er slechts één vervoerder in het-spel is.' De havens in Europoort en Teesport zijn vrijwel identiek. Het gehèlé ter rein 'is 130 -.meter diep en heeft' eeri; opslagcapaciteit van 600 containers, met de mogelijkheid tot toekomstige, uitbreidingen direkt aansluitend op de huidige kade. De steiger is 92 meter lang en bij elk getij bereikbaar. Aan de waterkant grenst een entrepot en daarachter be vinden zich de: laadplaats voor de trucks, het transformatorstation en de kantoren. De belangrijkste installatie van de twee havens is uiteraard de brugkraan, die- een spanwijdte'heeft van 85 meter. Bell - Lijn heeft een groot belang ïn de Nederlandse transportonderneming Bell Transport NV, die onlangs werd evormd. Deze "maatschappij, zal een belangri jk deel van de transportbehoef ten van Bell Lijn bp :het continent voor haar rekening nemen. Voorlopig heeft men 12 trucks en trailers; uitein delijk wil 'men komen tot.50"ccuribina- ties. (Van een onzer verslaggervcs) ROTTERDAM U mocht zelfs niet drinken omdat u hartpatiënt bent", voegde politierechter nir.'A. R. Jolles vanmorgen, vrijdag, de l62-jarige win kelier J, C. uit 's-Gravenzande toe, toen deze terecht stodn wegens dron ken rijden. In de Witte de Witbstraat had hij zonder licht gereden. Hij was met zijn auto in botsing gekomen met een van rechtskoinende wagen. „Bovendien mocht u niet rijden omdat uw rijbewijs was ingetrokken", herinner de de politierechter. De officier van jus titie. mr. A. Niessen, concludeerde dat de winkelier reeds vele jaren ontzegging voor dronken rijden was o-pgelegd en vele maanden gevangenisstraf had uitgezeten. Mr. Niessen eiste ondanks de toestand van de verdachte een strenge straf: zes weken gevangenisstraf en vijf jaar ont zegging. Mr. Jolles wilde rekening hou den met de invaliditeit van de man en veroordeelde hem tot 1 maand gevange nisstraf en 3 jaar ontzegging. „Men die een stiletto dragen worden als bijzonder gevaarlijk beschouwd" zei mr. Niessen tegen de 29-jarige F. C. B. uit Curacao. De man was in een café door de eigenaar op zijn vingers getikt omdat hij zich onbehoorlijk gedroeg. Hij had daarbij al een paar borreltjes gedronken. B. begon hierop met glazen en flessen te smijten. "De eigenaar van het etablissement werd dit te veel en belde de politie. B. raakte hiertdoor zo woedend dat hij zijn mes pakte en nu in het wilidewèg begon te steken. De dochter van de eigenaar liep hierbij een paar schaafwonden op. Mr. Niessen eiste een gevangenisstraf van vier maanden met. aftrek van voor arrest. De adcovaat, mr. A. W. A, M. Fiéviez, bepleitte een kortere straf. B. was eenzaam en voelde zich door de aanmerkingen bedreigd." Mr. Jolles vond het een ernstige zaak eri veroordeelde hem tot drie maanden gevangenisstraf met aftrek-van voorarrest.' „Met drie vriendinnen in een. auto eri dan nog dronken rijden is te veel van het goede" vond mr. Jolles van de 36- jarige supervisor M. A. N. D. De man was na een aanrijding in de Hartman straat doorgereden. Mr. Niessen vond dat D. het de politie niet gemakelijk had gemaakt en eiste een gevangenisstraf van veertien dagen en 1 jaar ontzeggingvan de rijbevoegdheid. De politierechter ver oordeelde conform, I INTERNATIONAL DIT IS DOREEN Nylsuisse met lycra In wit of zwart 16.90 Lang model 27.50

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1