Voorzitter Raad voor Milieuhygiëne Luchtvervuiling relatief Meld-regel kamer nu in gebruik Schiedamse sportpers versloeg Rotterdam Geslaagde feestavond kampioen HBSS van Inbrekers mille uit AGENDA stalen vijf geldkistje Gemeente-bibliotheek exposeert oliehoeken Polysette- Terlenka 0J5 mmssé* Buis is bijzonder geluidabsorberend Beneluxtumiel leerzaam object voor ambtenaren Een naaimachine kopen, ongeacht welk merk en dui zend gulden in contanten Kind aangereden op zebra Van Haarenlaan Buitenspel doelpunt besliste Jan Blaaser was conferencier 3.98 2.98 2.« 1.88 Nieuw jaarboekje van GerefKerk Burgerlijke stand Informatie-avoncl voor leerlingen MAASKANT BEHANGSEL pE ROTTERDAMMER (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De luchtverontreiniging in het Watergebied is als continu verschijnsel relatief zeer sterk en absoluut genomen be- lanrijk gedaald. Dit zei de heer G. Z. de Vos, voorzitter van de Raad voor de Milieuhygiëne, wethouder van Rotterdam, bij de ingebruikneming van de Centrale Meld- en Regelkamer, vanmorgen, maandag, in het stadhuis. I Roelwaarden Fouten voorkomen MAANDAG 10 APRIL 1967 blijvend goedkoper Vandaag. en morgen ••••-. en dagelijks Sof"UraCtie2afe£n' feI' 2K!9M' b'ge* Onwel en overleden BUITENSPEL voordeel per meter Als weektopper - dus extra voordelig - bij De Klerk Polysette-Terlenka stores, geweven in bijzon der luxe jacquard-dessins 210 cm hoog per meter 220 cm breed per meter 180 cm breed per meter 160 cm breed per meier ■BMMMICOMPtm-VWNIBGamiCHTIHSr (Van een medewerker) VLAARDINGEN Een aantal Vlaardingse ambtenaren, onder wie de heer T, de Bruijn, wethou der van stadsuitbreiding, dr. J. J. R. Buirma, directeur van de Ge meentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst, en anderen, heb ben zaterdag een excursie ge maakt naar de Beneluxtunnel. Op tal van facetten van de bouw van de tunnel werd diep ingegaan. Vele bijzonderheden kwamen daarbij aan het licht. Luifel Van Eendenburg 1 VOELT NATUURt«JK WêL nar MOStERT ER alles voor voelde. Twee j ZAKEN,„PAL NAAST BlKMZJ I Toch nog wedstrijden voor schooljeugd Dr. De VisserschooJ open voor ouders OntVangen. Koop vooral POOO o,aimachinc voordat u inlichtingen heeft ingewonnen bij het Pfaff Naaimachinehuis, Stadhuisplein 34, Rotterdam, tel. (010) 1219 50 HillevEet 61, Rotterdam-Z. 'v iixina f De heer De Vos staafde deze con- I clasie met Interessante cijfers. Wat de I treft kon hij in februari 1986 meedelen j dat een achteruitgang was te zien. De gemiddelde grondconeentratie 5 1966—109. Dit betekent een daling van Dat zou volgens de heer De Vos niet j op enige verdienste berusten wanneer door daing van de produktie de poten- tiële luchtvervuiling automatisch was verminderd. Het tegendeel is het ge- val. Op grond van de gestegen aan voer van ruwe olie in de haven, de vergroting van de raffinaderijcapa citeit en de toeneming van het aantal bedrijven mag worden aangenomen dat het brandstofverbruik in de perio de 1960-1966 is toegenomen met ruim 100 procent. Uitworp van S02 is slechts een alge meen gebruikte indicatie. Bij dalende uitworp kan er sprake zijn van stijgen de verontreiniging. Daarom gaf hij nog een andere indicator. Via regen vangers wordt op 12 plaatsen getracht een aantal vervuilingsfactoren te me ten: zwevend stof, sulfaat, fluor, zwa velwaterstof. Ook de indamprest wordt bepaald. Deze werkwijze leverde voor 1963 het cijfer 3,045, 1964—2,55, 1965—2,327. Voorlopig wordt aangenomen dat er voor 1966 van een verdere daling spra ke is. Definitieve cijfers zijn nog niet beschikbaar. Een tweede resultaat, dat de 'heer De Vos noemde, betreft de gemeten roetwaarden in microgram men per. m3 gemiddelde per jaar: 1966-92. Ook de meting van N02-waarden, die nu gedurende twee jaren geschiedt, wijst op een daling. De meet- periode is nog te kort om concluderen de cijfers te produceren. Het aantal siaakdagen is eveneens gedaald. Dit al les stelde de heer De Vos tegen de grote stijging In de raffinage en het brandstofgebguik en de stijging van de jaarprodttktie van de petrochemische industrie in de-.periode van 1960-1966' met bijna twee miljoen ton. De .voorwaarden, die de overheid stelt en de inspanningen, die de be drijven zich getroosten, hebben in grote mate vrucht afgeworpen, stel de de voorzitter van de Baad voor de Milieuhygiëne. Maar er kan niet op de lauweren worden gerust. De inspanning zal onverflauwd door moeten gaan, we zullen eensgezind de verontreiniging, die er nog is, moeten verminderen. In de eerste plaats moet worden be reikt dat fouten worden voorkomen. Men kan de zwaarste voorwaarden stellen, men kan de technisch meest volmaakte apparatuur gebruiken, de mens, die er acht staat en dat proces leidt zal het ook in durende waakzaam heid moeten begeleiden. Op grond van de ervaringen meende de heer De Vos te kunnen zeggen dat hieraan nog het een en ander mankeert. Het op-starten van nieuwe installa ties, het kristalliseren van bepaalde stoffen, het overbodig gebruik maken van de „veiligheid", het te lang wach ten met reparatie of vernieuwing van controie-apparatuur heeft in te veel ge vallen geleid tot stankgolven. Hiermee is in de meeste gevallen volkomen overbodig rote hinder veroorzaakt. De voorzitter van de Raad voor Milieuhygiëne deed een dringend be- roep op alle medewerkers, in welke functie dan ook, en van alle bedrij. ven een niet aflatende aandacht op te brengen ter voorkoming van fou ten. Zeg niet vooruit „Het kan an ders", maar zeg „ten koste van alles voorkomen". Veel hinder zou niet ontstaan wan neer rwraf mededeling van riskante handelingen wordt gedaan door infor matie naar de weersomstandigheden en de situatie bij omliggende bedrij ven. Verder moet bij ieder het besef rijpen dat een klein beetje verontreini- SCHIEDAM De zesjarige Elisa beth J. Lagendijk die vrijdag bij groen licht de zebra op de Burge meester Van Haarenlaan ter hoogte van de Parkweg overstak, werd aange reden door een vrachtauto met aan hangwagen, bestuurd door de 34-jarige chauffeur D. W. van K. uit Zwammer- dam. Met een hersenschudding werd het slachtoffertje naar het Gemeente ziekenhuis gebracht. Zaterdag botste op de kruising Nieuwe Damlaan-Van Hogen- dorpstraat een bromfiets, bestuurd door de 53-jarige T, de Q. tegen een bromfiets, bestuurd door de 68-jarige N. de U. Laatstgenoemde, die naast een fietser reed sloeg plotseling linksaf op het ogenblik -dat de andere bromfietser passeerde. Vermoedelijk met een linker schou derfractuur werd de heer De U. door de GGD naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Na behandeld te zijn kon hij op eigen gelegenheid weer naar huis gaan. ging door het ene bedrijf plus de veie kleine beetjes van de andere in totaal in dit gebied voor de bevolking tot een onvaardbaar woonklimaat zal leiden. De techniek schrijdt voort. Nieuwe apparaten en machines, die kunnen lei den tot vermindering der vervuiling. De ondernemers mogen weten dat voorzover hun bedrijf gelegen is in het gebied van de zes samenwerkende ge meenten de gemeentelijke overhe den niet zullen aarzelen (uiteraard bin nen redelijke grenzen) de nieuwste vin dingen bij nadere voorwaarden voor te schrijven. Tijdens deze speciale verkoop brengen wij een hele partij step-ins van 7.95 in de verkoop voor nog géén vijf gulden. Geen gewone step-ios. neen, het bekende X-Mode! met gekruist voorpand 'voor een beter figuur en een maximale bewe gingsvrijheid. Step-ins gemaakt van stevig tule lastex, met elastische bo venhand, die ideaal corrigeert, morgen voor een prijs, die U. geen tweede wachten. keek kunt vér- Wat de gemeenten Rottendam 'en Viaardingen thans reeds doen aan con trole van bedrijven en metingen zal doorgaan en zelfs worden geperfectio neerd waarschijnlijk te zijner tijd ge heel in het verband van de centrale kamer. Controle op lange termijn blijft. Bovendien zal nu een voortdurende controle via halfuursgemiddelden op korte termijn mogelijk worden. De ou de opzet heeft geleid tot de instelling van deze centrale kamer. De nieuwe opzet is een logisch gevolg van een noodzakelijke aanvulling op wat is en wordt gedaan. De centrale meld- en regelkamer is bestuurlijk een novum. Alleen de schaduw van het „pas nu en waar om niet 10 jaar geleden" valt daar op, aldus de heer De Vos. Ook werk- technisch wordt een nieuwe weg in geslagen. Tot dusver werd de ontwik keling op lange termijn terzake van industrievestiging kon worden bege leid en geleid. Nu wordt daarnaast een methode gevolgd waardoor de situatie op ieder willekeurig moment kan wonden voorspeld. De heer De Vos was dan ook ver heugd dat nu het moment van inge bruikneming is bereikt. Hiermee wordt voortgebouwd op' het werk dat de com missie Bodem, Water en-Ducht' al twin-1 tig jaar lang in Rotterdam doet. De Raad voor de Milieuhygiëne startte eind 1965, de samenwerking met ge meenten, bedrijfsleven en Rijnmond is goed geweest. Morgen om. 9 uur begint de verkoop van deze tule fasti •step-ins in de confectie maten 38 (S). 42-(M), 44 (L), 46 (EL) taille mat en 58 t/m 80 cm, kleur wit voor G. Z. DE VOS dalingen Citn tel. ef Khrlft. bett. SCHIEDAM Zaterdagnacht' heb ben Inbrekers zich na vernieling van een ruit aan de achterzijde van het pand toegang verschaft tot de woning van de familie B. aan de Laan van opieringshoek. De familie was afwezig. In de slaapkamer braken de dieven een geldkistje open, waaruit zij een bedrag van f 4800 weghaalden. Bit een bouwkeet aan de Johann de Witsingel wend gedurende het week einde van J. M, G. uit Rotterdam, een zwart iedëren jekker met bontkraag ontvreemd. DWS, bestuursvergadering, 20. hSSffn, corda*. Heisvereniging „De Drïe- SoJ?;■•ledenvergadering. 20. foKnst 2fl! Ver- Verzamelaar, bljeen- blieewfomrt'^'J* Bond van Vogelliefhebbers, iasavendei2o^er' Het Slagelkwartler. kiaver- fllmavonde2oTlleaWr: Sehledamse Fllmkring, m'i§mtS?iterd2m9?er"r Lange Kerkstraat 82, ufiffl-ÏK„bezorging: Br. Zamenhofstraat 152400. tie ïï?ÏI!?iiS»i,:lefoonnunlmers: Alarm poli- G,i). 2S9280 brandweer ÏSB218, G.G. en Apotlieeiii Evers, r.. Haven si, tel. 268242. Uit de fietsenstalling van de Prins Bernhardschool aan de Burgemeester Van Haarenlaan werden de laatste da gen dynamo's van fietsen ontvreemd en vernield. Bij nader onderzoek bleek dit het werk te zijn van een viertal jongetjes van twaalf jaar die de dyna mo's gebruikten om ermee te spelen, de politie op verschillende plaatsen in de stad een 65-tal oude brommers en fietsen op en bracht deze naar het wrakken terrein. Op zaterdag en zondag mogen geen bromfietsen in het Prinses Bea- trixpark rijden. Omdat zij dit verbod overtraden kregen het afgelopen week einde vijf bromfietsers een proces-ver baal. Twee Rotterdamse jongetjes van ongeveer tien. jaar die zaterdag op de Rotterdamsedijk steentjes gooiden naar een caravan, misten hun doel en gooiden een grote spiegelruit van een winkel in ter grootte van 3 bij 1,5 meter. De eigenaar, de heer v. "V. uit de "Van Maren straat, deed bij de politie aangifte. Bij een technische controle op de Filippusweg kreeg vrijdag een van de 35 aangehouden bestuurders een pro- ces-verbaal wegens gladde banden van zijn auto. De 17-jarige J. K. nam in het weekeinde een bromfiets mee die hij op de Hoogstraat zag staan. Hij haaide het wiel eruit en zette het voertuig in de Troelstralaan neer, waar hij door de 19-jarige eigenaar J, werd aange houden, die hem aan de politie overle verde. ROTTERDAM De 57-jarige schip per A. A. van Vesem uit Bruinisse is in de nacht van zaterdag op zondag aan boord van het binnenschip Amazo ne 2, dat ligt afgemeerd aan de St Laurenshaven, onwel geworden. Bij aankomst in het Zuiderziekenhuis was hij overleden. (Van een medewerker) SCHIEDAM Hoewel de kampi oensfeesten van HBSS en de receptie al enkele weken achter de rug zijn, heeft de kontaktcommissie vrijdag avond toch nog een feestavond in de goed bezette zaal van Musis Sacrum gehouden. Nadat Ben Hoekstra als voorzitter de aanwezigen had verwelkomd, was het woord aan conferencier Jan Blaaser. Hij wist de programmapunten gezellig aan elkaar te rijgen en het geheel tot een aantrekkelijke avond te maken. De naam van Ronnie Tober was reeds voldoende om de zaal op de hand te krijgen en aan het overweldi gende applaus bleek duidelijk, dat de ze bekende radio- en tv.-zanger een graag geziene en gehoorde gast was. „Es Gerto's" brachten de jaren twintig in herinnering met hun liedjes. De parodien van „Chic en' Co" wa ren leuk, het Spaans- en Zuidameri kaans gezelschap „Los Pajaros" kwam als „zeer goed" uit de bus. „Sidi Chandra" heeft de aanwezigen doen huiveren bij de soms afschrik wekkende nummers, waarbij messen doofhetlichaam schpnente gaan. Vooral de dames kregen het'af en toe benauwd en 'durfden niet eens meer te kijken. Overigens niets dan iof voor het uitstekende programma. Hef bestuur van HBSS maakte van de gelegenheid gebruik, de spelers van het eerste elftal te huldigen voor het behaalde kampioenschap en om trainer A. Bierhuizen extra in het zonnetje te zetten, De spelers werden naar het podium geroepen en door voorzitter H. Bree- voort jr. toegesproken. Zij ontvingen allen een voetbaltas, waarop de letters HBSS stonden. Trainer Bierhuizen die weer voor twee jaar is gekontrak- teerd ontving een cadeau onder cou vert. De spelers van grensrechter H. Bollen kregen ieder een door de fami lie Bollen ontworpen aantje. (Van een medewerker) SCHÏEDAAI In een aantrekkelijke wedstrijd en na een bijzonder leuk du el hebben de Schiedamse journalisten zaterdagmorgen op het terrein van Hermes DVS op Harga met 3—2 ge wonnen van de Rotterdamse Sport pers. Er bestond grote belangstelling voor deze wedstrijd, die door scheidsrechter Agter goed werd geleid, al nam hij na rust twee beslissingen, die de uitslag toevallig in het voordeel van de Schiedamse persmensen deed uitvallen. Bij de Rotterdammers speelden naast Dick v. d. Polder (Parool) en Rinie van Woerden (Sportgids) ook onze sportredacteuren Meidort Leerling en Bob Nuys mee, en het Schie damse team had onze medewerker Lies Mast in de gelederen, naast spe lers als Van Schellebeek en Bas van Bochove (beiden Het Vrije Volk), Happel (De Schiedammer) en Ton den Haan (fotopers). Ook de SG-directeur Peet van den Boom speelde mee bij de Schiedam mers, die door een doelpunt van Rob van Deursen in de tiende minuut met 10 achter kwamen. Fel aangemoedigd door talrijke colle ga's trokken de in geel-zwarte kleu ren gestoken Schiedammers ten aan val en met een schot van grote afstand bracht Lies Mast de partijen in de 20ste minuut op gelijke voet (11). Weer nam de RSP de leiding en wel door een schitterend doel punt van Bob Nuys (12). Schiedam liet zich niet onbetuigd en door Ammerlaan (Parool) werd het verdiend 22. Daarna scoorde Bob Nuys een doelpunt voor de RSP, dat door de scheidsrechter wegens bui tenspel werd afgekeurd. Kort daarna scoorde Piet Ocks (HV) in duidelijke buitenspelpositie 3—2 voor de Schiedammers, welk doel punt door de arbiter wel werd toege kend (32). Sportief aanvaardde de RSP deze beslissing ent In de allerbeste harmonie verliep de rest van deze ge zellige wedstrijd. i Na afloop werd in De Amstelbron nog een bijeenkomst gehouden, waar bij men afscheid nam van Menno Ploe ger als secretaris van de RSP. Hij ont ving uit handen van de Schiedamse aanvoerder Bas van Bochove een flesje „Schiedams nat". Ook aanvoer der Dick v, d. Polder kreeg evenals de andere Rotterdamse gasten een derge lijk geschenk. De RSP wii zich aanmel den bij PPSC, om dan. regelmatig in competitieverband op zaterdagen uit te gaan komen. Deze week vindt een bespreking plaats met het PPSC-be- stuur om één en ander te regelen en de finitief zijn beslag te doen krijgen. Door kleine „onzicht bare" schoonheidsfoutjes nu dübbel voordeiig; ori ginele dubbeldraads Ter- ienka vitrage. 300 cm breed per meter Omdat zondag op de Pleinweg een auto plotseling wegreed is de zestienja rige scholiere Anja Brinken met haar bromfiets tegen deze auto gebotst. Zij kreeg diverse verwondingen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Gemeente Biblio theek aan de Lange Haven haakt met haar periodieke boekenexposities altijd zoveel mogelijk op actuele onderwer pen in. We proeven 'er de wisseling der seizoenen uit (eerstdaags zullen er wel boeken op toeristisch gebied aan de beurt zijn, de christelijke feestda gen en.de grote gebeurtenissen van de dag df .-die!„hun schaduw vooruit- Wer pen. Het zal ons niet verwonderen, als de volgende expositie betrekking heeft op het Oranjehuis. Op het ogenblik is „de olie" aan bod. en prozaïsch onderwerp, dat toch ook wel enkele auteurs geïnspireerd heeft Vraag slalenboehen 2e MIDDELLANDSTRAAT 2 -TEL 23.31.92 W01PHAERTSB0CHT 236 - TEL 27.43.25 om er belletrie van te maken, zoals Leonard Huizinga dat deed in zijn ro man: „En zo voort", een spannend ver haal van een onderneming. Daarnaast ligt „De Gouden Stroom", roman van de olie door F. L. Neher, over de spannende episode uit de be ginperiode van de aardolie-exploitatie, de steeds nieuwe werkmethoden, zowel boven als onder de grond, en de bete kenis van de „vloeibare rijkdom" voor- onze moderne wereld. ;1. Verder vinden we „Tankvaart" door G. A. Boens, geïllustreerde beschrij ving van de bouw en ontwikkeling van tankschepen, waarbij tevens de aandacht wordt gevestigd op de moei lijkheden, die zich bij de moderne tankvaart voordoen en „Gedenkboek van de NV Kon.. Petroleum Mij 1890-'16 juni 1950", uitgegeven bij het 60-jarige bestaan van deze econo. mische reus, die als zinnebeeld op de vlaggen van zijn schepen en op de ge vels van zijn gebouwen een tioodgewo ne schelp heeft, „Wij zoeken olie". „Verzonken ener gie". „Wie mag boren?" „Vragen over het Continentale Plat". „Russische Olie", „Aardgas" (AVO-serie"), Verwarming" door ir. H. van Bremen, enz. .BSTTERMM/DEN HAM/UTOCHTrtÜSSm® mOOSWOEU» KOPW2VV3 Zo kreeg men te horen, dat de Bene luxtunnel evenals de Maastunnel een bocht maakt in het gedeelte, dat zich onder water bevindt. Overigens is de directie „Sluizen .en Stuwen" van de Rijkswaterstaat daar niet zo bijzonder trots op en wel om dat dit de werkzaamheden zeker niet heeft vergemakkelijkt en ook de kosten niet gunstig heeft beïnvloed. De totale lengte van de tunnel be draagt 1300 meter, waarvan 795 me ter gesloten is. De ventilatie is zoda nig dat gassen en rook, beneden de vereiste grens blijft. De frisse lucht wordt aangezogen door roosters, die boven in het ventilatiegebouw zijn aangebracht. Per verkeersbuis kan per uur 800.000 m3 frisse lucht wor den ingeblazen. Teneinde de overgang van de open weg naar het gesloten gedeelte zo geleidelijk mogelijk te doen verlo pen, is de open afrit over 160 meter lengte voorzien van een uit alumini um vervaardigd zonwerend rooster. De geleidelijkheid ervan wordt bevor derd door een verhoogde luifel aan het begin van hetrooster en door een dubbel aantal T.L.-buizen aan het begin van het gesloten gedeelte. In de nachtelijke uren wordt de ver lichting in de tunnel gedimd en wordt de verlichting ontstoken on der de zonwerende roosters. Het gesloten gedeelte van de tunnel, dat reeds was bekleed met geluidabsor- nerend materiaal beantwoordt volko men aan de verwachtingen. De voetstappen van de tientallen ambtena ren, die met veel interesse, de verkla ringen van de directie volgden, waxen daarbij amper te horen. Een gedeelte van de televisie-instal latie waarmee vanuit de centrale post de gehele tunnel wordt overzien, was reeds aangebracht Uit de toelichting bleek, dat alles automatisch in z'n werk gaat. In de tunnel zijn EH- BO-kastjes waar vanuit men ook kan spreken met tunneipersoneel. bij de eerder ge werden opgedaan bouwde tunnels. Het diepste punt van het wegdek van de Beneluxtunnel ligt 22,5 meter onder NAP waardoor op dertien meter NAP een vaargeul van 275 meter breedte beschikbaar blijft. In het directie-gebouw te Pernis werd het gezelschap ontvangen door de heer C. A. van Eendenburg, voor heen hoofdinspecteur van politie te Viaardingen, thans directeur van de Beneluxtunnel NV. Aan de hand van diverse kaarten werd het verloop van de bouw van de tunnel op duidelijke wijze uiteenge zet. Nadat enkele vragen waren beant woord werd de terugweg via de ande re buis gemaakt. Allen waren zeer en thousiast over het verloop van de ex cursie. Er waren vergelijkingen getrokken tussen de Maastunnel en de Velsertun- nel waarbij aan het licht kwam, dat men bij de Beneluxtunnelbouw profijt heeft getrokken van de ervaringen die (Van een medewerker) SCHIEDAM De commissie voor het schoolvoetbal en -korfbal is er toch nog in geslaagd een programma op te stellen, waardoor het tijdens de vakantie afgelaste sportprogramma alsnog gedeeltelijk kan doorgaan. Wanneer de weersomstandigheden niet opnieuw tegenwerken, wordt woensdagmiddag 12 april een aantal voetbalwedstrijden .gespeeld, op woensdag 19 april komen de handbal lers aan de beurt en op woensdagmid dag 26 april weer de voetballers. Daarna volgen op de aanvankelijk geplande datum van maandag 1 mei (Koninginnedag) de finalewedstrijden, die 's morgens om negen uur begin nen. Er wordt gebruik gemaakt van de terreinen van Hermes DVS en SVDPW. SCHIEDAM De dr. J. Th. de Vis serschooJ, Westfrankeiandsestraat 152, houdt dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in het schoolgebouw een kijk- avond voor de ouders van de leerlin gen en belangstellenden. Er is de laatste maanden hard ge werkt aan het interieur van de school. Op sommige dagen waren er zeven schilders en acht timmerlieden in het gebouw, maar nu is alles klaar, com pleet met nieuwe fleurige gordijnen. De ouders kunnen op deze kijk- avond het werk van hun kinderen met de onderwijzer (es) bespreken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Jaarboekje 1967 van de Gereformeerde Kerk van Schie dam is dezer dagen verschenen. Het boekje met gele omslag ziet er dank zij de goede zorgen van de firma Gebr. Van Noorfewijk keurig- en smaak vol uit en bevat een schat van nuttige gegevens. Overigens werd het wel tijd, dat er een nieuw jaarboekje versoheen, want het laatste dateert van 1963. Aangezien het handzame boekje het gereformeerde kerkelijke- en ge meenschapsleven in al zijn veelkleuri ge facetten weerspiegelt, zal het ong- twijfeld alierwege belangstelling en waardering ontmoeten. Ook het niet-gereformeerde, p ro t .christelu jk e verenigingsleven in ruimere zin komt erin aan bod. Een daad van piëteit lijken ons de vijf pagina's „In Memoriam," gewijd aan de kerkleden, die in de jaren 1962 tot en met 1966 overleden. Voor wie gevoel voor kerkhistorische data heeft, is bladzijde 55 onder het hoofd; „De Gereformeerde Kerk van Schiedam in het verleden," interessant. De leden van de werkcommissies werden bereid gevonden het nieuwe jaarboekje aan de huizen van de ge meenteleden te bezorgen. In elk bokje is een zakje bijgevoegd voor een gift. SCHIEDAM Geboren: Johannes p zv J P van Troost en p M Vermeulen; Dlna C J dv J F Akketman en G M Agtersloot; Hei- dellnde F dv H Verbeek en S C ZaKWljn: Denise M L- dv w J westdijk en M M van Koetsveld; Henriette A J dv G J Kelder en I T van Gemeren; Diana dv A van der vlies en C van Rossen; Monique dv P Bel- jaars en G van der Sluis. 1 f 'XI (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ouders en leerlingen hebben in de kantine van de christe lijke Technische school aan de Nieuwe Damlaan 762, een voorlichtingsavond bijgewoond. De jongelui kregen uitvoe rig uiteengezet in welk bedrijf zij zich bet best kunnen ontwikkelen tot geschoold vakman. 7 7 4 De heren Van der Vaart van het gewestelijk arbeidsbureau en Baten burg van het regionaal leerlin- enstelsel gaven voor de pauze een deskundige informatie. Vervolgens werd een forum gevormd, waarin, zit ting hadden de heren Van der Vaart, Batenburg, H. van der .Waal, directeur van de school, Bossema en Ossèman van het gewestelijk arbeidsbureau en enkele ieraren. Alle vragen had-den betreikking óp de intrede van leerlingen in het be drijfsleven en werden'tot volle tevre denheid beantwoord. Na afloop maak ten velen van de gelegenheid gebruik een persoonlijk gesprek met directeur en leraren te maken. By beschikking van de Kanton rechter te Schiedam van 4 april 1967, zijn aan de minderjarige PIETER SPDIJ, geboren op 29 november 1S4G te Maasland en wonende te Maasland, '«-Heren straat nr. 28, de navolgende rechten van meerderjarigheid verleend: Het drijven van de zuivelhandel met al wat daartoe behoort, het sluiten van eventueel daartoe nodige huurwereeniromst(en) betreffende enig bedrijfspand en voor de gehele ontvangst, uitgave van en beschikking over zijn inkomsten, een en ander fa de ruimste zin des woords, doch met inachtneming van het be paalde bjj artikel 484 van het Burgerlijk Wetboek, De Griffier, L- T. BIJL. Bij beschikking van de Kan tonrechter te Schiedam van 4 tipril 1867. zjjn aan de minder jarige PUTTER SPtJIJ', geboren op 29 november 1946 te Maas land en wonende te Maasland, 's-Herenstraat nr. 28. de na volgende rechten van meerder jarigheid verleend: ..Het drijven van de zuivelhan del met al wat daartoe be hoort. het sluiten van eventueel daartoe nodige huurovereen komst (en) betreffende enig bedrijfspand, en voor de gehele ontvangst, uitgave van en bè. schikking over zijn inkomsten, een en ander in de ruimste ztn des woords, doch met inacht neming van het bepaalde bij artikel 484 van het Burgerlijk Wetboek". De Griffier, L. T. Bijl.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1