Unicum in Nederland: iike bouwactie studentensociëteiten Vijf erkende verenigingen breiden uit D; Jlotk ritammer Agent ziekenhuis in na van zeeman irogram volle kracht verder Smit-Lloyd 11 zoekt naar Werkloosheid aangepakt en gas meisje iio mee Hoge temperatuur in Tsjecho-SIowakije Dr. Koerts en dr. Kloek hoogleraar Zesde en zevende serie ingezet Plannen achtste en negende serie zijn al gereed KRITISCH BEKEKEN blij vend goedkoper INTERIEUR Geld voor iverken in het noorden cadeau-tip heetman J OTTERDAM De omstandig heden hebben de Rotterdamse studentenwereld gedwongen tot een stap, die in Nederland een unicum ie: alle vijf erkende stu dentenverenigingen hebben geza menlijk een actie op touw gezet om te komen tot een uitbreiding of in enkele gevallen tot een alge mene nieuwbouw van hun socië teiten. Te klein overgordijnstof voor het hele huis Veranderd Miljoenen pE ROTTERDAMMER DINSDAG 11 APRIL 1967 PRAAG I» Tsjecho-SIowakije is de thermometer vanmorgen met sprongen gestegen tot 25 graden Celcius. Dat is in deze tijd van^het jaar in twee eeuwen niet voorge komen. IJs en sneeuw op de bergen smelten snel en het water heeft de rivieren doen stijgen. voorde Huiskamer voorde Slaapkamer voor de Keuken voorde Kinderkamer TsE luchtvervuiling is dalende. Uit de •IJ mond van een autoriteit, Rotterdams wethouder G. Z. de Vos, hebben we dat maandag kunnen vernemen. Gunstig nieuws, gelanceerd bij de start der centrale meld- en re gelkamer. Deze instantie, die zo werd gezegd eén kamer is met als in houd in feite Rijnmond, valt te beschou wen als het eerste tastbare resultaat van ee» verlieugende samenwerking. Inderdaad, men hel zoiets eerder moeten doen. Realist als by is geeft de voorzitter van de Raad voor de Milieuhygiëne dat ook toe. De pioniersarbeid der Rotterdamse commissie Flodetn, Water en Lucht is be langrjjk en mag niet worden onderschat. Maar zü heeft niet die ruimte en die mid delen gekregen, waarop de centrale meld cn regelkamer wel kan rekenen. Nu dit orgaan vanRijnmond is gestart zal de uitbouw moeten volgen.-Veel geld js daarvoor nodig en het gebied zelf lees de gemeenten zal bel merendeel op moeten brengen. Maar uit de woorden van de heer De Vos zelf initiatiefnemer van de centrale kamer klonk duidelijk door dat het rijk zal worden gevraagd om finan ciële medewerking. liet zal zeker tijd worden dat Den Haag de betrekkelijk eenzame pioniers van de strijd tegen luchtvervuiling eens concreet helpt. „Conscr- vnticve geest en „te grote voor zichtigheid" ont waart de heer De Vos hij de landvoverheid. Hij heeft gelijk gMB0 a'5 'lcl aan '"'en Haag had gele gen zou er in dit gebied hitler weinig aan milieuhygiëne zijn gedaan.-Nu al is er in feite meer bereikt dau men wel eens beseft. Enigszins wrang heeft de lieer Dc Vos gezegd dat in publikatie» de teneur heerst de luchtvervuiling te overdrijven. Maar hjj moet' niet alles over een kam scheren. Wij staan niet te juichen als er maandenlang geen pieken in de' luchtvervuiling! zijn om dat er' geen bedrijfsstoringen voorkomen. Vel geven we hard nieuws als cr weer zo'n calamiet is. Bit slaan we op liet bekende aambeeld van „liet mag niet voorkomen". Daarom signaleren we graag de kritische noot, die de Rotterdamse wethouder aan het adres-van het bedrijfsleven richtte. Hij vraagt om meer zorgvuldigheid hy het werken met riskante apparatuur Als we hem goed begrijpen bedoelt Iiij dat de «ankgolven van de laatste tyd gewoonweg niet nodig zijn geweest. Endat de Raad voor de Milieuhygiëne zich, met medewer king van alle gemeenten en diensten, in staat voelt wat dit betreft een „harder beleid" te voeren. De suggesties van de heer De Vos voor reorganisatie van de Keuringsdienst van Waren tot dienst voor milieuhygiëne en combinatie van inspectie voor milieu hygiëne en arbeidsinspectie verdienen zon der meer brede aandacht. Hopelijk dringen zjj tot op het hoogste niveau door. En (dirikt men daar eens, wakker uit de wets- voorbereidende dommel, die er schijnt te heersen Deze verenigingen, die hun erken ning ontlenen aan het feit dat de se naat van de Nedcrlandsche Econo mische Hoogeschool hun in het verle den heeft laten weten „dat op verte genwoordiging bij hoogtijdagen prijs wordt gesteld", zijn de Katholieke Stu denten Vereniging „Sanctus. Laurentï- us", de Sociëtas Studiosorum Reforma- to rum Itoterodamensis, het Rotter- damsch Studenten Gezelschap, de Rot- terdamsche Vrouwelijke Studenten Vereniging en het Rutterdamsche Stu denten Corps. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Met ingang van 1 september is dr. J. Koerts, gewoon lec tor aan de Nederlandse Economische Hogeschool, benoemd tot hoogleraar voor de waarschijnlijikiheidsretcening en de statistiek in de faculteit der eco nomische wetenschappen. Dr. Koerts is sinds 1961 aan de ho geschool verbonden. Sinds 1 oktober 1965 is hij lector van het Econome trisch Instituut. Gelijktijdig met dr. Koerts is dr. I. Kloek benoemd tot hoogleraar in de econometrie. De heer Kloek is thans gewoon lector aan de NEH. Hij is sinds 195C werkzaam bij de ho geschool. In 1966 werd hij benoemd tot iector. ;MU_ is er dus-een voor het publiek tast bare instantie. Men kan opbellen als cr hinder is. We zjjn benieuwd of dat spoe dig vaak zal gebeuren. Misschien zyn cr die denken dat z(j met een telefoontje van de stank af kunnen komen. Zo'n automaat is die centrale kamer niet. Zeker, men kan meldingen doen. En verwacht kan worden dat er dan wordt geregeld. Er ij een, nog bescheiden, opsporings apparaat. Dat zal nu hopelyk sneller en meer gecoördineerd „boosdoeners" kunnen aanpakken. Maar nog belangrijker is te zorgen dat er geen pieken optreden. DDaar- toe moet eerst de meetapparatuur grondig worden uitgebreid. Er komt veel voor ky- ken wil er een net zyn opgebouwd dat oreral ia het gebied per hall uur signalen geeft. Als het zover is kan men gaan optreden ter beheersing, aan de hand van normen, die dan hekend zyn. Trachten van tevoren op; basis van meteorologische gegevens overlast te voorkomen en eventuele direct materiaal gedupeerden te waarschuwen voor wat te wachten is. Er moet nu worden ge werkt om deze situatie te bereiken. Het zal een belangrijke verworvenheid zyn. Men moet echter geen wonderen ver wachten, Noch minder dat een en ander het grote publiek duidelijk zal zijn. Velen immers, gaan slechts op hun neus af en menen dan: „ze doen er toch maar niets aan". Zij willen zich niet tevreden stellen met de schrale troost dat er streken ter wereld zyn die veel meer onleefbaar zjjn door luchtvervuiling dan liet Rijnmond gebied. Het is onwerkelijk nu meteen te eisen dat er geen enkele overlast of hinder meer zal zijn. Wel mag men verlangen dat alles wordt gedaan om schadelijke luchtvervui ling te voorkomen. Binnen de mogelijk heden die er zyn wordt daar naar ook gestreefd. Wie het zo wil bezien kan het met ons eens zyn dat de centrale kamer een belangrijke aanwinst kan worden. Ze mag zich verzekerd houden van onze aan dacht en zo nodig - kritisch opbou wende begeleiding. van 50 jaar geleden ROTTERD mach 20 nacht 8bod-12 -1840* Havermout voor Paarden. De A. van IVoortwijk, directeur van Quaker Oats Company te Rotterdam deelt mede, dat de tienduizend kilo gram havermout» waarvoor aan een on derneming te dier stede door het Dis- Jnhutiebureau van graan en ineel in Den Haag consent is verleend om te dienen voor paardenvoeder, duf en niet geschikt voor de menschelijfec con sumptie was. De dufheid was veroor zaakt door broeiing van de graanlading Ju bet schip, waarmee het havermout is vervoerd. Door de groei van de Nederlandsen»' Economische Hoogesdhool, de uithret- een faculteitder sociale wetenschao- dirtg met een juridische faculteit e' een faculiteit der sociale wetenschap pen en ten slotte door de stichting van de Medische-'«Faculteit verandert, het studentenleven in Rotterdam-in aKe op richten. Een der veranderingen is'ui teraard een enorme toename van het aantal studenten en dientengevolge Als U nu in deze tijd van ver nieuwing en opknappertjes Uw hele huis van nieuwe overgor dijnen kunt voorzien... per meter voor nog géén twee gulden... mogen we dit dan eén hee! bijzondere aanbieding noemen? Gezellige Rouleau druk stof fen in 4 speciale dessins, modern en klassIekbloemmotlefrSpeciale kinder- en keukendessins, uit de series van drie tot vier'gulden de meter. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze grote partij Rouleau drukovergordijnstoft'en voor héél 't huis, in coupons van 2,5 - 5 en 10 meter, per meter voor Géén Ut. af schrift. best. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Finse derde stuurman, de 21-jarige K. C. N. heeft mannacht een politieman zo 'n stomp gegeven dat de agent in het Oogziekenhuis moest worden opgenomen. Het gebeurde toen de zeeman met een surveillance wagen werd overgebracht van de Prinses Beatrixhaven naar het bjureau van .de rivierpolitie. N. werd gehaald omdat hij ervan wordt verdacht een op het terrein van Quick Dispatch staande auto te hebben beschadigd en de contactsleuteltjes te hebben gestolen. °en grote uitbreiding van deze vereni gingen. Het verst gaan de plannen van het Rotterdamsch Studenten Corps. Het is de bedoeling dat .reeds in september zai worden begonnen met de bouw van een geheel nieuwe sociëteit op do hoek van de Willem Ru'yslaan en de Robert Baeldestraat in Kralingen. Het architectenbureau Van den Broek en Bakema 'heeft het ontwerp daarvan gereed. Üe nieuwe, sociëteit „Hermes" moet een bouwwerk worden met twee etages en een begane grond, waarvan de stichtingskosteri op onge veer twee miljoen gulden worden ge raamd. De mogelijikheid is niet uit gesloten dat in de begane grond win kelpanden zullen worden opgenomen. De 'beide daarboven gelegen etages zullen bereikbaar, zijn via een buiten trap die naar een.-terras leidt. Dit ter ras wordt ingericht op hetgeen in feite eén grote luifel is 'boven de winkelpan den. Gaat het project in deze vorm door, dan zullen de zich daar vestigen de winkeliers en de studenten elkan der dus niet in de weg zitten. Kan -het oorspronkelijke ontwerp, dus zonder winkelgalerij, worden uit gevoerd, dan komen op de begane grond een kegelbaan, dispuutruimten en een op de kegelbaan aansluitend café voor studenten en ook voor de Rotterdamse burgerij met de moge lijkheid tot een cabarotkeldertje. De eerste etage bevat de .grote so ciëteitszaal, de eetzaal en de keu kens. Er is gedacht aan mogelijkhe den voor een klein toneel voor mu ziekuitvoeringen, cabaret of eenvou dige toneel-experimenten. Daarboven komen de kamers voor senaat en sociëteitsbestuur, dispuut kamers en een ruimte voor bijzonde re diners. Kan het project worden uitgevoerd zonder winkelgalerijdan is er een mogelijkheid tot het inrich ten van een biljartkamer op de bo- venetage, is die mogelijkheid er niet, dan komen in de plaats van deze biljartkamer, dispuutkamers. Zeer ver gaan ook de plannen van Sanctus Laurent; us. Oorspronkelijk was 'het de bedoeling een pand in Kralingen te kopen en dit tot sociëteit te verbouwen. Thans wor den echter besprekingen gehouden met de gemeente Rotterdam voor het ver krijgen vin grond teneinde daarop een nieuwe so -iëteit te bouwen. Mochten deze besprekingen succes hebben dan hoopt ook Sanctus Lauren- tius in het najaar te kunnen gaan bou wen. Tijdens deze besprekingen zijn verschillende terreinen naar voren ge bracht. De Sociëtas Studiosorum Reformato rurn Roterodamensis blijft in de so ciëteit „Koinoonia" aan de Mauritsweg gevestigd. Het bestuur heeft de hand kunnen leggen op het naast deze so ciëteit gelegen pand en de daarmee verdubbelde ruimte wordt verbouwd en opnieuw ingericht. Begin volgend jaar bij de viering van het tiende lustrum moet alles gereed zijn. De Rotterdamsühe Vrouwelijke Stu denten Vereniging heeft een pand aan de Avenue Concordia gekocht Dat wordt opnieuw ingericht en de dames zullen dus hun clubgebouw aan de Heemraadssingel spoedig verlaten. Het Rotterdamsch Studenten Ge zelschap heeft de beschikking gekre gen over het pand aan het Haring vliet, waarin tot voor kort ,,'t Win keltje" van Ansje van Brandenberg was gevestigd. Ook dat pand zal op nieuw moeten worden ingericht. Het gevolg is dan ook de thans op touw gezette actie, die vooral wordt gevoerd in het Rotterdamse bedrijfsle ven, dat reeds in het verleden heeft getoond, de studentensamenleving in de Maasstad een goed hart toe te dra gen. Daartoe zijn opgericht een Stichting Studenten Sociëteitenbouw en een werkcomité Financiële Actie Sociëtei tenbouw. In deze beide organen is de actie doelmatig mogelijk te .voeren. Van ie dere studentenvereniging hebben drie leden zitting in het werkcomité, iedere studentenvereniging heeft een afge vaardigde in het stidhtingsbestuur. Naast deze vertegenwoordigers van studenten hebben vertegenwoordigers van het college van curatoren van de Nederiandsche Economische Hoog eschool, van de senaat van ut-'Neder landse Economische Hoogeschool, van de Medische Faculteit en van verscha lende aan deze instellingen van we tenschappelijk onderwijs verbonden fondsen zitting. Coördinator van de geheleactie is de directeur van de Stichting -Studen ten Sociëteitenbouw, oud-kolonel der mariniers J. A. van fteïjn. ZIE. FOTO BOVEN: HET project van het archi tectenbureau Van den Broek en Bakema voor de nieuwe stu dentensociëteit „Hermes", die op de hoek van de Willem Ruyslaa'n. en dè Robert Baeldestraat iri RofT terdam moet komen. Waarschijn lijk zullen de kegelbaan en de dispuutruimten in dè begane grond worden vervangen door een winkelgalerij. Zoals men ziet' hebben de beide bovenverdiepin gen een eigen opgang, zodat stu denten en middenstad elkander niet in de weg zullen lopen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het uit de grond verrijzen van Hoogvliet na de oorlog betekent wel iets, maar er moet nog heel wat gebeuren eer Hoogvliet geen „verbanningsoord" meer is. Op het ge bied van het lager onderwijs hebben we de zaak goed kunnen bijhouden. Voor het voortgezet onderwijs echter houd ik mijn hart wel eens vast- Aldus drs. J. G. van der Ploeg, tijde lijk wethouder van onderwijs, maan dagmiddag bij het officieel in gebruik nemen van het eerste scholencomplex van de zesde en zevende serie MU- Wl-systeemscholen. Dat complex staat op de Zalmplaat, op een kleine steen worp afstand van de Antwoordkerk, Er zijn nu nog in ondergebraent de openbare lagere school, de openbare kleuterschool, de christelijk-nationale school en de r.k, school. Het: is uite raard de bedoeling.dat zowel de chris telijk-nationale als de r.k. school lal ér een eigen behuizing zullen betrek ken. Drs. Van der Ploeg belichtte de geschiedenis van het Rotterdamse scho lenplan, dat hij een In het betrekkelijk verborgene (Uitgevoerd groot' werk noemde, dat echt wel Is te vergelijken mét de" metro-werken of met 'andere zaken dié -meer gerucht hebben ge maakt. Er zijn tot. nu toe reeds 144 schoolge bouwen verrezen voor en bedrag van honderd miljoen gulden. Met 'de twee nieuwe series wordt be gonnen aan een project van bijna veer tig miljoen gulden. Het MUWI-bouw- systeem is dusdanig flexibel, dat men het oude ontwerp van de H-school heeft kunnen verlaten en een veel ver beterde „blokschool" bouwt. Het voort gezet onderwijs heeft in dat program ma nog grote moeilijkheden. Maar het bouwen van een lagere school kost nu minder tijd dan het bouwen van een woning. Rijksinspecteur L. Oosting stelde, dat een der voornaamste onderwijspro blemen dat van de aansluiting van de verschillende scholentypen. is. Ook in de nieuwe onderwijsconceptie heeft men dat vraagstuk nog niet knnnen oplossen: er ontbreekt nog een schakel bij het basis-onderwijs. liet onderwijs moet, aldus de heer Oosting, een een heid vormen. Mr. J G. Bannink, hoofd der afde ling onderwijs en volksontwikkeling ter gemeentesecretarie memoreerde de goede samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs, die een voor waarde is voor het slagen van het scholenbouwprogramma. De heer Ban nink kon vertellen dat de plannen voor de achtste en negende serie van dit programma al klaar zijn. Mr. L. A. Struik, secretaris van de r.k. schoolraad, sprak namens de scho lenbonden van het bijzonder onder wijs. Hij vestigde de aandacht op de bijzonder zorgvuldige voorbereiding. Met de inrichting van deze „blokscho- len" is, aldus mr. Struik, reeds reke ning gehouden met de eisen die de „mammoetwet" straks zal stellen. Goudsesingel 221, Rotterdam tel. 116678 - 123082 Vanzelfsprekend lopen al deze stu dentenprojecten in de miljoenen. Er is een Hoogeschoodfonds, dat eventueel noodzakelijke hulp zal kunnen verle nen en in het verleden ook heeft ver leend. Maar het schiet tekort als het er om gaat, dergelijke enorme bedra gen te fourneren. Passepartoutringen (vanaf 66,-) 'met verwisselbare stenen (vanaf 27.50) LIJNBAAN 62 COST2EEQIJK155-157 ROTTERDAM DEN HAAG Minister Roolvink (sociale zaken) heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van normale en aanvul lende werken om de hoge werk loosheid in het gewest Winschoten te bestrijder. Als gewone werken zullen tot uitvoe ring worden gebracht: bouw van wo ningwetwoningen in Bellingwoude, Nieuweschans en Winschoten, bouw van een sociale werkplaats in Winscho ten en het verbeteren van een verbin dingsweg in Winschoten. Als aanvullende werken noemde de minis-ter onder meer: bouw van een zuiveringsinstallatie in Finsterwolde, ri olering in Winschoten en Midwolda, aanleg van een instructiebad in Bel- lingwolde en de bouw van eensoci aal-centrum in Oude-Pekela, Financieel is de uitvoering van een aantal normale werken mogelijk door- ROTTERDAM Uit de haven van Rotterdam is gisteren het bevoorra dingsschip Smit-Lloyd 11 vertrokken naar New Foundland," waar net zal worden ingezet bij het zoeken naar aardolie en aardgas. Zoals de naam zegt is het de elfde eenheid van een serie bevoorradings schepen die Smit-Lloyd NV te Rotter dam de laatste jaren bij diverse Neder landse werven heeft laten bouwen. De elfde komt van Van der Giessen-De Noord NV te Krimpen a.d. IJssel. De Smit-Lloyd II is de eerste van de serie die dit soort werk gaat doen. Opdrachtgever Western Geophysical Co. of America heeft het schip daartoe met een groot aantal instrumenten uit gerust. Op het achterschip is o.a. een speci aal gebouwde ruimte met instrumen ten geplaatst, waarachter een 23 meter hoge mast staat (onderdeel van de ap paratuur voor een juist plaatsbepa ling). dat de vorige regering 100 miljoen beschikbaar stelde voor gemeentelijke bouwobjecten in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Het bedrag van 21,5 mil joen, dat opde begroting 1967 voor aanvullende werken was uitgetrokken, is inmiddeld verhoogd tot 40 miljoen gulden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Maandag is de S9-jarige zwerver G. T. gearresteerd Hij wordt ervan verdacht donderdag avond een zeventienjarig meisje te heb ben meegelokt en vervolgens in de kel der van een flatgebouw te hebben aan gerand. Het meisje werd ernstig ge wond in het gezicht. Zij verwondde de zwerver in het gezicht. Het meisje was naar het Centraal Sta tion gegaan om te trachten haar bui ten de stad wonende vroegere verloof de te ontmoeten. De zwerver die ken nelijk de avond tevoren het. paar had afgeluisterd, sprak haar aan en zei dat hij wist waar haar verloofde was. Het meisje -ging met de zwerver mee met de tram naar een flat. De man drukte in de lift echter niet op het knopje van de vierde verdieping waar de verloofde zich'volgens hem zou op houden, maar dirigeerde de lift naar de kelder. Toen het meisje niet op de oneerbare voorstellen van de man inging viel hij haar aan en trachtte haar te overweldi gen, Tijdens het gevecht kreeg het meisje wonden in het gezicht Zij be werkte het gelaat van de man met de hak van haar schoen. Ze wist zich los te rukken en naar een zus te vluchten die serveersyer is in een café. De café houder waarschuwde de politie. De zwerver beweert donderdag niet bij het Centraal Station te zijn geweest AP het speelterrein van de nieuwe school op de Zalm plaat zijn vrolijk gekleurde plas tieken uit gewapend polyester van de kunstenaar J. Bezemer uit Ginneken opgesteld. De kin deren mogen er in klauteren. Helaas bleken er nog enkele voorzieningen nodig: de school jeugd had reeds kans gezien een dezer plastieken te breken. TYE eindéxearaens staan weer voor de deur. Voor de betrokke nen eén bijzonder spannende' tijd. Begrijpelijk, want na enkele jaren studeren, de een wat minder stevig dan de ander, komt er een tijd dat men wel eens wil weten wat er is blijven hamgen. Begrijpelijk ook dat de jongens én meisjes in deze 'tijd' yanextra 'spanning de ;al- lerlaatste schooldag wat „vrijer" willen zijn. Op diverse middelbare scholen is het gewoonte voor de e index aminan- di er dan een „kolderdag" van te maken. Zaterdag was zo'n dag. Ie- - mand die het eigenlijk al een jaar achter de rug heeft, Pauline Tho mas, en er misschien daardoor wat objectiever tegenover staat, schreef er het volgende over: „De leerlingen van het Montesso- ri-lyceym kwamen 's ochtendsver kleed op school. Ze hebben een na- maakprovocatie gehouden compleet met lange haren, mini-rokken en matrozen. Bovendien zijn op een kleine tentoonstelling in de schooi de uitgestalde voorwerpen verwis seld voor theekopjes, theelepeltjes en andere voorwerpen. Met het feit, dat de directeur het gehele meubilair van zijn kamer in de auto vond, en het beeld in de kelder onder het schuim gespoten vond, heeft dit voor de leerlingen en voor de leraren het resultaat ge had van een schokkende ochtend, waarin iedereen plezier had. Mis schien waren de manifestaties in ze kere zin zonder inhoud. Het neemt echter niet weg, aldus Pauline Tho mas, dat de eindexaminandi een bij zondere herinnering hebben aan hun laatste schooldag, met alie waardering voor de directeur, die dit alles op een prettige manier heeft opgevat". AVER haar eigen school, het Ca- land Lyceum, is Pauline niet zo enthousiast, enfin, leest u maar: „Verleden jaar hebben de leerlin gen van de hoogste klassen de laatste nacht gekampeerd bij de school. Een manifestatie, die overi gens meer inhoud had dan die op het Montessori-Lyceum. Toen nu het plan werd opgevat om het dit jaar te herhalen, en er een jaarlijkse „rite" van te maken, sprak de rector helaas zijn veto uit, hoewel alles toch verleden jaar in goede orde is verlopen. Nog andere plannen werden opgevat. Ook die stuitten echter op een tegenwer king, die weliswaar met het oog op de „orde" gegrond was, maar die toch niet geheel juist was", aldus Pauline. „Op een dag als deze, gaat zij verder, kan men de touwtjes wel wat laten vieren." De rector denkt er kennelijk anders over, gelooft Jan Krant. Goed er is toch wat ge beurd. Pauline: „Tenslotte hebben de leerlingen het hek voor de ingang van de school afgesloten met een hangslot en een veiligheidsslot Dit veroorzaakte een enorme opstop ping. Pas nadat een leraar met veel moeite de beide sloten had doorge zaagd, was de doorgang voor de ruim negenhonderd naar huis gaan de leerlingen weer vrij. Al met al is er dus wel „gekolderd" op het Caland Lyceum, maar zeker niet-zo spontaan en origineel als het had kunnen zijn," vindt Pauline, maar een surveillerende politieman heeft hem daar met het meisje gezien. Br zijn nog meer getuigen. De man is al eerder met de politie in contakt ge weest ter zake van mishandeling. Pagina 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1