Hoofdinspecteur Willem van Beveren: Duizend-guldenregeling brengt geen moeilijkheden AGENDA IfW LM, mnclc Halpremming werker/ handlanger 195. 200. Ds. Dereksen ga geen kruisbeeld baken op ruit NU Jongelui vielen reizigers lastig Blad van PvdA is „Rond" Burgerlijke stand MVY heeft reden tot feestvieren I Demonstratie vóór oorlog in Vietnam STRINGZON f.353 VOOR IR. WIESENTHAL J. A. Lammering (64) na ziekte overleden VOOR WIKKERS EN WEGERS Havenwerker bekent tweetal inbraken Shell won eerste promotiewedstr ij d Beat en blues in Opstandingskerk Laatste ronden van damkampioenschap Waardig besluit van S V C-volleyballers Drié teams kampioen Koopvaardij gezinnen houden bijeenkomst Steunt Ons Streven houdt collecte DE ROTTERDAMMER DINSDAG 11 APRTT. W. ZIE VANAVOND OP DE T.V. NYLONS F 1.95 F 2.95 §1SI« Vandaag.... .en morgen l en. dagelijks ^JTT^ HE XTC Advies VOOR BRILLEN GEMEENTE VLAARDINGEN Het lmt zich aanzien pat Bij inruil van Uw oude haard (ongeacht welk merk, soort of type) Een daverende aanbieding om direct gebruik van te. maken Een aanbieding die alléén U kan brengen "Claud i us" gasconvector J LET WEL: Boogaard heeft nog vele andere bijzonder interessante gashaard-aanbiedingen. laan 33 tel t X Pagina 4 Een vrouw is een vrouw. Zij wil nylons, die rekbaar zfjn en lang. Die rimpelloos passen. Hoe ze ook gaat, zit of staat STRINGLON nylon kousen zij'n duurzaam door ladderstop en ingebrelde hielversterking. naadloze wandelkous naadloos de Luxe IN ALLE 20 FILIALEN VaM EN VAN WAlA'spöc i aaf.fi ui (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het invoeren van de zogenaamde 1000,- regeling (geen politie bij een verkeers- schade minder dan 1000) heeft de Schiedamse politie tot nu toe in feite geen moeilijkheden be zorgd. Ook vóór 1 januari 1967, de datum waarop deze regeling van kracht werd, had zij over deze materie reeds een afspraak met de officier van justitie van het Arrondissement Rotterdam, die goed voldeed. Verder kunnen alle gevallen van aanrijdingen op de juiste manier wor den opgelost, mits men tc doen heeft met normale, redelijke mensen. Over eventuele grensgevallen wordt zo no dig overleg gepleegd met de officier van justitie. Toch is het niet zo, dat dc politic met schadegevallen onder de 1000 geen enkele bemoeienis heeft. Zelfs bij de geringste schade komt de politie indien er sprake is van een VLAARDINGEN Tussen kwart over zes en half acht heeft Vlaardin- - gen maandagavond 1278 ingezameld voor het werk van de bekende opspoor- der van oorlogsmisdadigers ir. S. Wiesenthal. Het begon direct al r.a de eerste oproep in de Van Harte-uitzen- ding van de VARA. Velen reageerden spontaan en trok ken naar de kledingzaak van de Gebr. Coster op het Liesveld, waar twee personeelsleden van het bedrijf de ve le grote en. kleine bedragen intekenden op lijsten. Ongeveer een uur lang wipten totaal 102 mensen even de zaak binnen om het - zilver- en papiergeld af te staan. Velen legden het geld op tafel zonder de intekenaars de tijd te gunnen hun naam en adres te noteren. De bedragen kwamen ook van kinde ren. Twee knuistjes vol met centen en een enkel dubbeltje brengt nog altijd ƒ1,08 op. Behalve de ƒ1278 is nog aan toezeggingen 75 binnengekomen. De mensen die het geld kwamen brengen konden het verloop van de bliksemaktie via eendraagbare radio beluisteren. VLAARDINGEN Ergerlijk gedrag van een aantal jeugdige passagiers heeft zondagavond om negen uur de trein Rotterdam-Hoek van Holland eni ge vertraging bezorgd. Reizigers riepen de hulp in van de conducteur. Bij aankomst op het sta tion Vlaardingen sommeerde deze de onruststokers de trein te verlaten. De jongens weigerden echter, waarop de conducteur de trein niet liet vertrek ken en de politie belde. Toen een agent op het perron verscheen kozen de ongewenste passa giers eieren voor hun geld en lieten zij gewillig hun namen noteren. De jon gens moesten zelf maar zien hoe in Maassluis te komen. De trein vertrok roet een kwartier vertraging. Arcade: "Ned. Bond van Vogelliefhebbers, J.mc 20 Marijks: Ver. Het Singel- kwartier1 Jclaverjasavond, 20; Monopole Thea- Q(*h(Edain!S6 FilmkrinK, filmavond. 20. Dn De Vt^e^hoil" WJkavond, 19.30 tot 21. Passage Theater: Harmonie-orkest OBK en mannenkoor ..Orpheus". 20. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM F-* Zondagmorgen is in het St. Franciscus Gasthuis te Rotter dam in de leeftijd van 64 jaar nog vrij onverwacht overleden de heer J. A. Lammering, Julianalaan 32, Schiedam. Hij is geruime tijd ziek geweest Sedert 1955 was de heer Lammering directeur van de NV Isolatiebedrijf L. Nieuwburg en Zn. en het nevenbedrijf de NV Ruplako, gevestigd aan de Ha- gastraat 71. De heer Lammering, die een stief zoon van de naamgever van het be drijf de heer L. Nieuwburg, was, is van jongsaf verbonden geweest aan de zaak, waarvoor hij zijn gehele leven hard heeft gewerkt. Hij was een sociaal-voelend mens, die altijd voor 'anderen open stond. De begrafenis geschiedt donderdag, omstreeks 14 uur op de Algemene Be graafplaats Crooswijk te Rotterdam. De Rotterdammer". Lange Kerkjrtraat 82. uiVsJultend redactiezaken. tel. 26395L "MSchten^bézorrlnrDr. Zamenholstiaat telefoonnomtneM- Alarm poll- tleT^teL 26*666, brandweer 268218, G.G. en GJ3. 2SS280- Evers. L- Haven 81, tel. 288212. (Af O Ui BETROUWBAAR Dit merk op de winkelruit brengt u binnen bij een specia list-woninginrichter. EFFICIËNT Dit merk brengt u bij een Heuga dealer. Dat betekent solide advies en prompte, periekte service. DICHTBIJ Dit merk vindt u in uw naaste omgeving. Het Hollandse Huis biedt u een royale lijst van Heuga dealers. ^\nTEG£^ ernstige overtreding. Dit doet zich voor bij ernstig letsel, gestolen auto, drankmisbruik, joyriding, doorrijden na een aanrijding, een aanrijding, die door een onbekende is veroorzaakt, rij den zonder verplichte verzekering, ernstige verkeerstor!t, zoals onjuist in halen, rijden met een te grote snel heid, geen voorrang verlenen, tech nische gebreken, enz. Ook moest de politie aanwezig zijn bij een aanrijding, waarbij een buiten landse dader of wagen is betrokken. Bij teehmische gebreken heeft de poli tie in eerste instantie een beoordelende taak. Hoofdinspecteur H. Will ems van Be- veren adviseert eventuele betrokkenen bij een aanrijding, als de politie niet aanwezig is, zelf het initiatief voor verschillende maatregelen te nemen. Hij vindt het vooral belangrijk na de aanrijding de stand van de voertuigen op de weg aan te geven. Eigenlijk moest iedere automobilist altijd een krijtje bij zich hebben, hier mee kan hij merktekens op het weg dek aanbrengen. Vervolgens moet men de voertuigen zo spoedig mogelijk aan de kant van de rijbaan zetten om het verkeer niet te hinderen. Om de goede gang van zaken te be vorderen is het aan te raden zeif de namen, adressen en namen van de respectieve verzekeraars uit te wisse len en indien dit mogelijk is namen van getuigen op te nemen. Natuurlijk kan dit alles alleen gebeu-1 ren In een sfeer van onderling begrip, Bij agressieve emotionaliteit, die zo dikwijls bij het verkeer een kwalijke rol speelt, zal men onmiddelijk de hulp van de politie moeten inroepen. Loopt de zaak echter gesmeerd, dan kan men altijd later nog naar het poli tiebureau gaan om de aanrijding te melden en deze op schrift te laten stel len. Voor motorfietsen en brommers is er een ƒ200 en voor fietsers een ƒ10 rege ling. NU IS EEN RINCK-BRIL (door de RINCK-extra's) VOORDELIGER DAN OOIT (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het eerste team van de Vlaardingse tafeltennisvereni ging Shell heeft de eerste promotie wedstrijd omgezet in een 64 overwin ning. In Berkel wonnen K. Kramer (3 overwinningen), A. Vrijbloed (L) en A. Brouwer (1) verdiend van TQGB, ook het dubbelspel werd gewonnen. Er resten nog wedstrijden tegen Nas- saukade 1 en Germinal 5. Twee van de vier verenigingen maken aanspraak op een plaats in de 2de klasse. Intiem 6, dat probeert te promove ren van de 4de naar de 3de klasse had minder succes. In Rotterdam werd van Honor 1 met 82 kansloos verloren. Een kleine kans op promotie is er als van TSF 3 wordt gewonnen, maar daar wordt zeker niet op gerekend. De Rotterdammer Rob Jansen, die vorig jaar tafeltenniskampioen van Viaardingen werd, zal dit jaar naar alle waarschijnlijkheid niet aan de kampioenschappen deelnemen. Hij is thans lid van twee verenigin gen maar hij komt uit in de over gangsklasse hetgeen twee klassen ho ger is dan waarin de Vlaardingse deel nemers uitkomen. Dit houdt in, dat hij de door de gemeente Viaardingen verstrekte wisselbeker, beschikbaar zal stellen. De overige Vlaardingse deelnemers aan de kampioenschappen zijn gerech tigd in twee opeenvolgende klassen uit te komen. De inschrijving sluit op za terdag 29 april. Het toernooi begint op woensdag 17 mei. Bij hef bedrijf gemeentewerken afdeling "waterwerken kan worden geplaatst een die belast zal worden met het uitvoeren, van hulpdiensten in het havengebied (o.a. varen met vuilnisvlei) en van onderhoudswerkzaamheden aan de haven- werken. Praktische ervaring op de binnenscheepvaart is vereist. Salaris in overeenstemming met bekwaamheid en ervaring. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad in te zenden aan de afdeling personeelszaken, stadhuis, Viaardingen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Sociëteit „Den Teir- quasth" houdt zaterdagavond in de. be nedenzaal van de Opstandingskerk haa.r twintigste bijeenkomst. „The Innocents" zorgen voor. beat en blues. De groep geniet grote bekend heid voor hen, die In de beatwereld thuis zijn. In het bijprogramma wordt de ritue le een-acter „De Witters" van Hans Andreus opgevoerd. Het is een speels, absurd toneelstukje. Leden van de in 1962 opgerichte toneelgroep Nov. '62 voeren het op. De groep bouwde een modem repertoire op, met onder meer „Pitten" van Heijermans. (Van een medewerker) SCHIEDAM Nu de voorronden van de strijd om het persoonlijk dam kampioenschap van Schiedam zijn verspeeld, heeft de Damclub Schiedam een. begin gemaakt met de finale-par tijen, die uiteindelijk de kampioen moeten aanwijzen. Van de voorronden waren vrij gesteld de heren H. Mirck, J. C. Onink (die vorig jaar kampioen werd) en J. de Wilde. In poule 1 eindigden de he ren W. C. Heuvelman en C. Korpel als eersten en in poule 2 de heren C. den Boer en J. Westerveld, zodat dit zeven tal de strijd om de damtitel van Schie dam gaat voeren. Enekele partijen werden reeds gespeeld: C. Korpel J. C. Onink 1—1, C. den Boer J. de Wilde af- gebr., W. C. Heuvelman 'I. Wester veld 20, J. Westerveld J. de Wilde afgebr., J. C. Onink C. den Boer 20 en W. C. Heuvelman C. Korpel afgebr. De uitslagen van de bordenwedstrij den luiden: A, Risseeuw es A. van Ot- terloo 11, H. Willemsen A Ris seeuw 0—2, W. C. SleeuwenhoekC. van Dam 20, M. den Houting B. Qulst 11, J. J. Kuyk B. Quist 20, A. van Otterloo*C. den Boer 20, A. van Otterloo H, Willemsen 2—0, M. van Erkel A. Risseeuw 20, C. van. Dam M. den Houting 2—0 en W. Vrijland W. C. Sleeuwenhoek 2—0. SCHIEDAM Het eerste da mesteam van de Schiedamse volleybal club heeft de laatste competitie wedstrijd met 30 van het Haagse PVC gewonnen. De SVC-meisjes moesten in de eerste set 'nog wat warm draaien (11—15), maar in de twee laatste sets werd bijna feilloos gespeeld. Zowel aanvallend als verdedigend speelde het zestal subliem volleybal en stond de tegenpartij een gering aantal punten toe (115 en 315). Dames 3 besloot eveneens de compe titie, echter met een teleurstellende 30 nederlaag tegen DRL uit Rotter dam. Het jongens-juniorteam speelde 2—2 tegen Concordia A en de meisjes klopten DHL B met 31. Vrijdag 21 april, houdt SVC haar jaarlijkse ledenvergadering. In ver band met de bespreking van de vie ring van het vijftienjarig bestaan ver wacht het bestuur een grote opkomst SCHIEDAM Geboren: Simon J J tv JJ Otterman en C r M Corveleijn: Richard zv J J de vreugd en c PreelSng: Lucia HdvP M M Kerschot en H J van der Helm: Jozina C dv w Ube!» en J Bosman: Mirjam dv M J van Etjsden en J W van Duuren; Daniël J iv D J Blok an A J M Hoegee; Ewald en Remco znv D Rolanflua en A M Hoefnagel; Marianne dv J Boerdam en J Blok: Jan W zv J H Bosman en H Wieske. Overleden: KAK Rigter». 88; N Dobbe laar, 71: A van Wijngaarden. 80, wed van J de Haan: M H Huljbregt», T7. wed van F A Mattijssen. I SCHIEDAM De 33-jarige havenar beider A. C. R. gedetineerd in het Huis van Bewaring in Den Haag, heeft bekend te hebben ingebroken in het zelfbedieningsbedrijf van de Coöpera tie De Nieuwe Waterweg, aan het Dr. Wibautplein. Hij ontvreemde acht gul den aan telefoongeld. In het levensbe- middelenbedrijf van H. J. S. aan de P. J. Troelstralaan stal hij uit de kasse driehondèrd gulden. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Het tweede en der de voetbalelftal van MW hebben het goede voorbeeld van het eerste ge volgd. Zij zijn namelijk afgelopen za terdag eveneens kampioen geworden. MW 3 'versloeg HVO 5 met 51 en het tweede won met 1—0 van HBSS. Dank zij dit resultaat promoveert het derde naar de 2e klasse van de afdeling Rotterdam en MW 2 naar de eerste klasse. Vanzelfsprekend hebben de Maassluizenaren nu alle reden tot feestvieren, want behalve dit zo uitste kend verlopen seizoen besaat MW veertig jaar. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De federatie van de Partij van de Arbeid te Viaardin gen heeft voor de leden een nieuw me dedelingenblad met de naam Rond la- ER NA DE UlTBRaOlNÖ NÓü MEER TC ZIEN ZAL Z<JN BU FOTO-OPTIEK MOSTERT. (UzüLt 'S WAT ZIEN...' (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Commissie Zeevarenden Hervormde Kerkeraad Viaardingen houdt in samenwerking met de Hervormde Zeemansraad Maasmond een bijeenkomst met leden van koopvaardijgezinnen. De avond wordt dinsdag 18 april om acht uur gehouden in de zaal van de Rehoboth- kerk aan de Billitonlaan. De nieuwe koopvaardijpredikant voor het westelijk havengebied, ds P. D. Steegman, zal de meditatie verzor gen. Daarna vertelt hij over zijn werk in Singapore. Na de pauze zullen twee films worden, vertoond: een over Hon- kong en een die „Een schip zet koers" tot titel heeft. Ook zij die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel tot de koopvaar dijgezinnen behoren, zijn hartelijk wel kom. ten verschijnen. „Met deze naam ku je alle kanten op. Het kan een aar.be veling zijn om de problemen, waar voor we staan rond te maken. Het ka betekenen, dat we van tijd tot tijd he nieuws rond onze federatie in rond taal aan onze leden willen sturen", a," dus federatievoorzitter A Comeiiss Het blad zal niet alleen nieuws u PvdA-kring vermelden. De leden woj den ook in de gelegenheid gesteld hu mening over bepaalde zaken in rond taal kenbaar te maken. Het orgaan het. resultaat van besprekingen, waai' bij de noodzaak van een beter en sne) Ier contact binnen de fractie Is gebit ken. s In het eerste nummer van Ran staat een beschouwing over „ouders e onderwijs" van de heer S. Barend:^ fractievoorzitter van de PvdA in d gemeenteraad. 200 gil voordeel firn* De gashaard, die internationaal is goedgekeurd. Perfecte combinatie van stralïngs- en conveefiewarmte. Het gehele mechanisme is totaal beveiligd, m De "Claudius" is bovendien voorzien van een thermomog- netïsche beveiliging. De eenvoudigste inwerkingstelling: direct warmte! Met thermostaat, dus comfortabel en tegelijkertijd zuinig stoken. Tegenover de zeer lage stookkosten staat een hoog ren dement. De capaciteit is 10.000 Kcal/u. In prachtige, levendige grijstinten. Afmetingen: hoogte 73, breedte 85,5, diepte 33 cm. De gashaard, die een gezellige sfeer schept in Uw huis kamer. Catalogusprijs. Terug voor Uw oude haard Haardenverkoop uitsluitend Schiedamseweg 41. 395 34 3714 (Van een onzer redacteuren) MAASSLUIS Niet de gereformee de predikant ds. K. W. Dereksen, msi pastoor Vermeulen heeft zaterdagmlc dag bij de inwijding van de nieuw r.k, kerb een kruisbeeld voor hei a taar in de dagkerk aangeboden. Ds. Dereksen bracht niet, zoals gist ren abusievelijk gemeld, de gevoeiei van de plaatselijke predikanten ove maar sprak namens de predikant, van de plaatselijke Hervormde Gr meente en de Gereformeerde Kerk. F herinnerde de r.k. kerkbestuurders aa de jaloersheid waarvan zij hadden waagd toen de gereformeerde Marana thakerk in gebruik werd genomen e zei dat hij nu op zijn beurt (als predi kant van de Gereformeerde Kerk) je loers was op deze nieuwe kerk in d nieuwe Westwij k. Wij betreuren onze onjuiste berich geving in de krant van gisteren e bieden daarvoor gaarne onze veren' schuldidgingen aan (red.). Intussen ontvingen wij het volgend schrijven van ds.H. van Tongerei predikant van de Gereformeerd Kerk (Vrijgemaakt) te' Maassluif „In uw krant van maandag 10 apr. jL tas ik, een verslag over de inge bruikneming van de nieuwe rJ. kerk te Maassluis. Het artikel eis digt aldus: „De Gereformeerde proef ■kant, ds. K. W. Dereksen bracht d gevoelens van de plaatselijke predi) anten over. Htj overhandigde ee kruisbeeld voor het altaar in de daj kerk." Ik neem gaarne aan, dat Dereksen zich bij de aanbieding va het kruisbeeld voor het altaar niet zs hebben gepresenteerd als sprekend na mens „de plaatselijke predikanten. Derhalve moge ik de vinger leggen h een aperte onvolledigheid in uw redar tie van het verslag; ds. Dereksen zl gesproken hebben namens „de plaats, lijke predikanten" van zijn denomin. tie. Ik stel er prijs op, deze onvoliedil heid aan te wijzen. Ds. Dereksen hed zeker niet namens ondergetekenr gesproken. Ds. H. van Tongeren, Geref. predikal (Vrijgemaakt)" MAASLAND De gymnstlckvtrsn ging LIgs Is gestart met dames-conaitletrfl ning. Rees hebben zich verscheidene leaj gemeld. De tijd Is maandag van 20—21 Uil. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De centenverenigin voor blinden „Steunt Ons Streven houdt zaterdag haar jaarlijkse collecte dag. Het bestuur, dat reeds jarenlaii' zijn werk belangeloos verricht, dof een beroep op stadgenoten, vans zestien jaar zich als collectant te mei den. De secretaris, de heer C. J. va Eyk, Strijensestraat 5, telefoon 26276 verstrekt gaarne nadere inlichtingen. SCHIEDAM Voor het plaatse lijk comité SchiedanrrVlaardingen tc handhaving van de Statenvertalm spreekt donderdag om 20.00 uur ds. f van den Breevaart, Oud-gereformeer predikant te H. I. Ambacht ln gebou* Irene, Nieuwe Haven 55. SCHIEDAM Dp aanwijzing va voorbijgangers heeft de politie maan dag in de Lange Kerkstraat de 22-jar ge Duitser S. W„ zonder beroep e zonder vaste woonplaats, aangehoudei Hij had zojuist een automaat verniel' De politie heeft hem meegenomen nas het bureau. ROTTERDAM Volgende wee woensdag zullen een paar honderd sti denten uit Rotterdam en andere univers teitssteden ln Deh Haag een demonstrat' houden voor de oorlog in Vietnam. D studenten willen met hun optreden ac. nesie betuigen aan het optreden van c Amerikanen. Het Initiatief voor deze actie gaat v van het reactiecomité Vietnam, waarv» act secretariaat aan boord Van het stt dentenschip Seven Seas is gevestigd. De studenten willen met hun akt proberen te voorkomen dat de publiek opinie te veel wordt beïnvloed door o anti-Vletnam-betogingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2