playtex' E 3233 „Hoofdkwartier" van actiecomité ZANGHULDE VOOR DE ORANJETELG Marianne Poldervaart vond een nieuwe taak j. AGENDA Trams verdwijnen en worden bussen zes en een halve ton besparen Hulpremming handlanger MEES HOPE if werker/ coMr j beha Havènarbeider verongelukt Gilde zat er financieel ,J goed voor J Jongens stelen beschuit met muisjes Busje greep kind dat overstak Gevleugelde boterham Ernstig gewond bij val van trap Burgerlijke stand administratieve kracht Ar jos leidt in op Jongerencontact mm mmm Oecumenische dienst goed geslaagd Zoutzuur vloeide over Stadionweg EERSTE SCHIEDAMSE KLEÜTERCRÈCHE Onwel en overleden DAL f nB ROTTERDAMMER WOENSDAG 12 APRIL 1967 Verstelbare stretch band jes: hoge bustelijn: heerlijk comfortabel, bandjes krul len nietWonderlastlc yanLycra: blijvend elas- iischzonderrubber Laag uitgesneden Wonderlastic rug: kruipt nooit op Ge kruiste Wonderlastic V- panden: ideale separatie Wereldberoemde Playtex pasvorm. [Weet u, wie er pal naast OPTIEK MOST£!?r KOMT..? FOTO mostert. J (Van een onzer verslaggevers) -fj SCHIEDAM Men mag erover redetwisten of, de oude Branders- buurt gesleept moet worden of be- I houden.moet blijven, niemand zal het voortbestaan van het histori- sche en pittoreske Zakkendragers- huisje in het geding durven bren- gen. I Geschiedenis Ravage in schalen Auto in beslag genomen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Marianne Pol dervaart (19) beeft sedert enkele maanden aan de Nassanlaan 37 eemkleuter-cRèche, waarschijnlijk, de'eersle in Schiedam. En .lihiekei gelegenheid voor werkende 'moe ders om er hun kinderen te bren- gen. TJ belt maar Vandrng.... en morgen en dagelijks ROTTERDAM Met het oog op de aanleg van de metro is, zoals bekend, het gehele tram- en autobusnet van de Rotterdamse Elektrische Tram op de helling gezet. Er kwam een project voor de Linker Maasoever met de nieuwe sneltram lijn 2, dat nu wordt uitgevoerd. Et kwam een project voor de Rechter Maasoever. Dat project zal op een aantal punten moeten worden veranderd. In een voorstel van B. en W. aan de gemeenteraad worden deze veranderin gen nu aan de orde gesteld. Zowel het project voor de Linker Maasoever als dat voor de Rechter Maasoever zal geheel gereed moeten zijn als in februari van het volgende jaar de metro gaat rijden. Lijn 15 en lijn 1 Lijn 11 GEMEENTE VLAARDINGEN BANKIERS Schiedam - Nieuwe Haven 133 P.mina 3 in wit en zwart 19.50 iongline model 29.50 IN ALLE 20 FILIALEN VAN EN a (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Arjosr houdt vrij dagavond tijdens de vergadering van het Politiek Jongeren Contact „Schie dam" in de raadzaal van het stadhuis een inleiding over bet onderwerp „Par tijstructuren in een democratie", Be handéld worden de democratie, het so ciaal-economisch leven en de buiten landse politiek. De heer P. Verhulsdonk, liberaal raadslid, heeft de leiding. Na de pauze is er gelegenheid tot discussie. ROTTERDAM Tijdens werkzaam heden op bet terrein van P.H.M. in de Waalhaven is de 32-jarige havenarbei der J. A. "Wildhagen uit Breda van nacht ernstig gewond en later aan zijn verwondingen overleden. De man was bezig balen juteop klampen te zetten. Hij deed dit met behulp van een vorkheftruck. Plotse ling zakte de truck met (het- rechter voorwiel in een wegverzafckmg, en kwam scheef te staan. Hierdoor vielen de balen van het pallet. De man werd door één baal (440 kg) getroffen. Met ernstige inwendige verwondingen is hij in het Havenziekenhuis opgeno men, waar hij overleed. De hierbij geplaatste foto geeft dui delijk de sfeer aan met het dromerige kolkje van de Oude Sluis, waar de gebouwen in de omgeving zich in weerspiegelen. Rechts op de voorgrond ziet men nog net een stukje van het oude pand, waarin vroeger een toffeefabriek haar wcczoete spui maakte en dat thans heel romantisch „Het huis aan de Overkant" heet, en in een jeugdso- ciëteit wordt herschapen. Achter het befaamde en veel geschil derde gildehuis van -de voormalige Schiedamse Zakkendragers, die 5int-Anthonius tot schutspatroon had den, ligt het omstreden brok Oud-Schiedam, dat voor 'een deel mo del heeft gestaan voor de novelle „Bij Gaslicht" van de auteur F. Bordewijk. Deze gaf er een literair-plastische uit beelding aan, volgens de artistieke visie van het naturalisme, dat het le lijke ook wel het mooi kan zijn. Maar de nuchtere mensen van tegenwoordig zien dat anders en we leven nu een maal in een cultuurperiode van zake lijk.pragmatisme. Voor de moderne mens betekenen het oude Soephuis en de, misschien eenmaal romantische, Prinsentuin niet bijzonder veel, evenmin als het laby rinth van al .die bochtige steegjes. De Zakkendraggers moeten er finan cieel goed hebben bij gezeten. Terwijl de andere gilden in de Doelen verga derden, waren 'zij de enigen die een eigen gildehuis 'hadden. Op 3 oktobr 1699 kochten de deken en hoofdlieden van het illustere gilde van een „beenhacker"-ibrander, diens branderij aan de Schie voor zegge en schrijve 275 om er hun gildehuis in te vestigen, waartoe de vroedschap op 23 november van hetzelfde jaar toestemming af. Als het klokje in-het ranke torentje begon te kleppen, was dat een teken voor de zakkendragers, die meestal in de nabijheid woonden dat er werk aan de winkel was. CAPELLE a.d, IJSSEL De leiding van de Christelijk Nationale School en de Eben Haëzersehool zullen snel hun voorraad beschuit met muisjes op peil moeten brengen. Vier jongelui hebben daar het afgelopen weekeinde een flink gat in geslagen. Zij pleegden een inbraak en stalen onder meer enkele tientjes. De gereed liggende lekkernij veror berden zij gedeeltelijk en verder maak ten zij een groot deel ervan onbruik baar door er in de scholen een grote ravage mee aan te richten. Ook een deel van het meubilair ging aan hun vernielingsdrang ten onder. De rijkspolitie te Capelle wist de identiteit van de jongelui op te sporen zodat de kinderrechter over hun wan daden kan oordelen. SCHIEDAM De Oecumenische Raad is zeer tevreden over het resul taat van de eerste oecumenische kerk dienst met een speciaal karakter die zondagavond 'bij wijze van proef in de Opstandingskerk werd gehouden. Voorganger was ds. A. D. Klaassen, die in plaats van een preek te houden, het onderwerp „De mondige mens" be handelde. Het onderwerp had als uit gangspunt de brieven, die de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer uit de ge vangenis heeft geschreven en die later uitgegeven werden onder de titel „Wi- derstand und Ergebung" (Verzet en overgave). Het gaat in deze brieven om de waag naar God en wat God betekent voor de wereld, vooral ook over de plaats van de verkondiging en de ver houding van de mens tot Christus, ten aanzien waarvan Bonhoeffer tot een consequente navolging van Christus met Hem in Zijn lijden oproept. Bon hoeffer maakt duidelijk dat Christus niet helpt door almacht, maar door zwakheid en lijden. Er was een levendige discussie, die moest worden afgebroken. SCHIEDAM Van de 20-jarige koopman C. W. nam de politie een personenauto in beslag. Het voertuig had een defecte handrem, een defecte voetrem, een defecte uitlaat, een stuur inrichting waarin nogal speling zat en drie gladde banden. Bovendien was de man niet verze kerd en had hij geen kenteken op zijn naam staan. Hij kreeg dan ook een proces-verbaal. BAL Van de personenauto van de 39-ja- rige PTT-amibtenaar J. R., die in de Co- lijnsstraat geparkeerd stond, werden dinsdag twee sierdoppen van de wie len ontvreemd. Ais het klokje ophield met kleppen, werd een zandloper neergezet, die 6 1/2 minuut liep, binnen welke tijd de gegadigden binnen moesten zijn voor het uitgeven van het.werj- Telaatko- mers kwamen eenvoudig niet in aan merking. Dan begon het smakken. Zo ge noemd naar de smak die de stenen maakten. De aanwezigen schaarden zich met hun hoofdman om de bak, waarboven een grote koperen trechter was aangebracht (hij is er nog). Ieder gooide met twee stenen om uit, te ma ken, wie wel en wie niet aan het werk kon. Uit de trechter kwamen de stenen op een (houten met leder beklede kogel neer, waardoor zei zich-, in_ de 'bak verspreidden. Bijliet - dragen van graan of kolen droegen de zakkendra gers een z,g, kapzak óp hun hoofd. Ze waren echte mannetjesputters, die 'heel wat presteerden. Zo brachten eens zeven man en een tweetal „ton- ners"-fmanmen die het graan in een houten tonnen van een bepaalde in houdsmaat schepten een lading van 15.000 kg gerst in-200 zakken elk van 70 1/2 kg in twee uur van het voor de wal liggend schip in de mouterij. Jan Schaper en zijn mensen hebben het oude gildehuis van binnen keurig opgeknapt. De laatste tijd heeft dit historische monument grote bekend heid gekregen als cultureel centrum en als „hoofdkwartier" van het actiecomité voor het behoud van de Bran- dersbuurt. ROTTERDAM Doordat een mand fles met zoutzuur op een vrachtauto sprong, vloeide de inhoud gisteren over het wegdek van de Stadionweg. Personeel van de 'brandweer heeft de weg schoongespoten. De 51-jarige ambtenaar J. v. Toom uit Ridderkerk, die juist op dat,mo ment met zijn 'brommer langs kwam, meende dampen van zoutzuur in zijn gezicht gevoeld te hebben. Hij is ter plaatse door personeel van de G.G. en G.D. onderzocht Er werden geen nade lige gevolgen vastgesteld. De benedenvoorkamer van het ■pand is speciaal als speelkamer voor .de kleuters ingericht, maar achter het huis is een grote tuin, waarin de (kinderen bij mooi weer kunnen spe len. Of hun verzorgster maakt .met, (hen een leuke wandeling in de mooie ^omgeving van het Volkspark. Iedere morgen kwart over acht wor den de kinderen gebracht en Marian houdt hen dan tot ongeveer half vijf bezig, waarbij ze tevens voor hun bo terhammetjes, sinaasappel en hun glaasje '.melk zorgt. Ais er kinderen zijn die nog een middagdutje doen, krijgen ze hiervoor de gelegenheid. Voor warm eten zorgen de moeders zelf. De kleuter-cr'chè van Marianne Poldervaart voorziet in ieder geval in een behoefte. Niet alleen voor werken de moeders, maar ook bijv. voor moe ders, die aan, het venhuizen, zijn (en er wordt tegenwoordig veel verhuisd. De kleuters zijn dan meestal handenbin- dertjes. Als-de moeders hun kleuters bij Ma rianne brengen, kunnen ze ervan over tuigd zijn dat ze liefderijk worden ver zorgd. Moeder kan dus aan haar werk blij ven, Ze wil ongetwijfeld ook wel SCHIEDAM Op de feestdag ter gelegenheid van de geboorte van de Oranje-baby wordt 's middags om drie uur een zanghuide van schoolkinderen bij het stadhuis gehouden. Alteen wan neer de officiële bekendmaking van de blijde gebeurtenis tussen 12.00 en 15.00 uur geschiedt, wordt de zanghuide naar half vijf verschoven. Tevoren zullen uit elke wijk fakkel dragers een estafetteloop naar het stad huis vemorgen. Een van hen zal burge meester H. Roelfsema een proclamatie overhandigen. Ais de burgemeester de proclamatie heeft voorgelezen ontste ken de lopers een zestal gasvlammen. Muzikale medewerking verlenen de Rijnmondband en de Boerenkapel van St. Ambrosius, die een polonaise rond het stadhuis leidt. Het bestuur van de stichting Viering SCHIEDAM Doordat zij plotseling de straat overstak werd woensdag in de Willem Brouwerstraat de zevenjari ge Henny Rijswijk uit de Steenstraat 16 gegrepen dooreen mini-busje, bestuurd door de 24-jarige chauffeur C. van L. Met een hersenschudding, een wond aan het gezicht, en een beenwond werd het kind naar het Gemeentezie kenhuis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dat de werke lijkheid dikwijls de verbeelding overtreft bleek dinsdag opnieuw, toen op de Lange Haven ter hoogte van de Appelmarktbrug een duif, naar het van verre leek een bijzonder soort met een bréde bruine kraag om zijn hals, kopje-knikkend, rondstapte. Dichterbij gezien, bleek de bruine halskraag een doodgewo ne bruine boterham, met kérst en al, te zijn. Waarschijnlijk had het dier zo juist dit ongewone ochtendvoedsei op straat gevon den, uit het midden een. flink stuk, gebeten en het bruine plak kaat vervolgens in de hoogte ge gooid, waarna het op zijn kop was gevallen en over zijn ranke hals naar beneden was gezakt: Nationale Feest- en Gedenkdagen ver zoekt de ouders de kinderen zweel mo gelijk te voorzien van feestmutsen, sjerpen en in ieder geval oranje. De fakkellopers moeten liefst in het wit gekleed gaan, en een oranje sjerp dra gen. Het vuurwerk begint 's avonds om negen uur. m m (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 76-jarige Ma- rinus Hougee uit de Blazoenstraat is dinsdag met een schedelbreuk in het Dijkzigtziekenhuis opgenomen nadat hjj in zijn huis van een twaalf treden tellende trap was gevallen; Vermoedelijk is de houten, trapleu ning by het naar boven gaan afgebro ken, waardoor de man achterover viel en de leuning op zich kreeg. eens een keertje- met haar man naar een goede film of een toneelvoorstel ling en ze heeft geen oppas. Welnu, dan belt ze eenvoudig - nummer 268466 op en ze kan met een gerust (hart uitgaan. Hoe Marian op dit idee kwam? Wel, het jongste kind in het gezin, waar ze reeds vier jaar kinderverzorgster is, gaat binnenkort naar de kleu terschool) zodat haar taak dan afgelo pen is.Dat vond-'ze niet prettig. Ze ging zoeken naar andere, nieuwe we gen om weer kinderen te verzorgen er, begon 'zodoende haar kleu ter-crèche. In het begin had ze slechts enkele kleuters, maar nu zijn het er al tien. Marian, heeft een nieuwe taakgevon den.' ROTTERDAM De 53-jarige eta leur W. J. A. de Koning uit de Wil lem Buytewechstraat voelde zich dinsdagavond op de Nieuwe Binnen weg plotseling niet goed. Bij aankomst in het Dijkzigtziekenhuis bleek hjj overleden te zijn. In het Zuiderziekenhuis is dinsdag avond de 56-jarige transportarbeider J. Hooglander uit de Kouterstraat overleden, nadat hij in de-Opjjnen- straat onwel was geworden. belangstelling voor en de handel in aquaria met tropische vissen en in mindere mate tro pische vogeltjes schijnt de laatste tijd-flink aan het toenemen te zijn. Het is me de laatste tijd namelijk opgevallen dat je 's avonds naast de blauwgrijs-gloeiende, beeldbui zen in menige huiskamer een ver licht aquarium of een idem vogel kooi ziet staan. Het lijkt nie een teken dat men in zijn vrije tijd toch weer meer naar de aküeve kant van de ontspanning gaat en zich niet meer helemaal laat inpal men door de t.v. Er zijn natuurlijk altijd mensen die vissen of vogeltjes hebben ge houden en die zich door niets van de wijs laten brengen. Het zijn de echte liefhebbers, trouwe leden van verenigingen op dat gebied en ge duldige fokkers van moeilijk houd bare vissoorten. Hen zal het t.v.- amusement weinig doen, zij gaan eenvoudig door met hun boeiende hobby. Maar er zijn ook mensen die op een gegeven moment zeggen.„die t.v. doet me toch niks, ik ga 's vis-' sen houden" of zoiets. En nu schij nen we in zo'n periode dat veel mCnsen zoiets zeggen té verkeren. vertelde me namelijk - za terdag iemand die een winkel in vissen, vogels en alles wat daarmee te maken heeft, drijft Ik moest er "voor een boodschap zijn en nogal, lang wachten voordat ik aan de beurt kwam. Er stond een flinke rij;- voor me. De een moest waterluïs hebben, de ander een grote plastic- zak vol visjes, weer een:'ander- kwam een enorme vogelkooi halen. Ondertusssen keek ik wat - rond en als iemand die jaren geleden eens een; aquarium bezat, liep ik min of meer geïnteresseerd langs de.' vele bakken en kooien. Bij het zien van de vele soorten tropische vis; kwamen al die bekende namen weer bij me op neon-ietra's, suma'-' traantjes, kegelvlekbarbelen, black molly's, Chinese danio's en guppies. Ik ikon me voorstellen dat al dat kleurige, levende goed de mensen op een bepaalde dag pakt en de handelaar zodoende een aquarium verkoopt Toen Ik aan de beurt was en in gesprek raakte, merkte ik wel dat er goede zaken in die sekior te doen zijn.; Met honderden tegelijk gaan de vissen en met tientallen de i vogeltjes wekelijks zijn deur uit. Een gezonde hobby en altijd afwis selend. Even kwam het bij me op om ook weer eens aan een aquari um te beginnen en dan liefst een groot. Maar opeens zag ik m'n woonruimte voor me en toen leek het me toch wat moeilijk..» De Italiaanse musicus K. L. heeft van morgen, woensdag, met zijn 34-jarige echtgenote M. L. E. diverse goederen ter waarde van 200,- in -de Bijenkorf ge stolen. Z(j zijn op heterdaad betrapt en naar het politiebureau gebracht, faaataabbeet Passage Theater: Harmonie-Orkest OBK tn Mannenkoor Orpheus, uitvoering. 20. Magnalia-Dei-kerk: Ned. Chr. Vrouwen Bond. vergadering, 20. Musis Sacrum: Hema modeshow, ÏO. De Rank: Lions club, bijeenkomst, 20. ,«De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 62, uitsluitend redactiezaken. tel. 263954, b.g.g. 11=838 of 346619. „Klachten bezorging: Dr, Zamenhofstraat W», tel. 152400. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli tie, tel. 264666; brandweer 263216. G.G. en G.D. 289280. Apotheek: Evers. L. Haven 81, tel. 268242. SCHIEDAM Geboren: Ingrld C I dvl W A. van der Ende en c J I Sens: Colin zv J L A van der Heiden en F H vander Kru !jt; Tllco zv N Dielemans en I E Blan ken; Robert J zv H R Veldman en J W Olieman; Conrad zv W Drop en G J Groe- tnatboom: Shirley dv M voets en M D Moerer: Robertas G A zv w G A Moole- naar en A M S ZOlmans; Allda F dv J H Olsthoom en G J van MIL Overleden: E Bonefaas. 95: Q M J E van Beurzen. 18 maanden; P Bellaars, 62. MODEHUIS MONIQUE. Junker" Fr.'inxbiraaf iV Tel.' J2E233 t büf? -k.\ CL L'SiE V E ES MO D 'E- Vervoer weer op helling Het is evenzeer begrijpelijk dat de reorganisatie van het lijncnnc-t van de RET geleidelijk moet gebeuren: veel zal er ai zijn veranderd voor de metro in dienst is gesteld. Het voorstel, waarmee B. en W. nu voor de gemeenteraad verschijnen, be vat allereerst de vervanging van tram lijn 15 door een buslijn. Die buslijn zal niet voledig het vroegere traject van lijn 15 berijden,* maar de route krijgen van Crooswijk via het Cen traal Station naar Schiedam over Beu- kelsbrug en Horvathweg. Het eindpunt van deze lijn zal op het Emmaplein in Schiedam moeten komen, In overweging is voor deze lijn nog een „ommetje" door Oud-Mathenesse. Deze bus krijgt het lijnnummer 38. De tegenwoordige buslijn 44 kan daarin worden opgenomen. Buslijn 44. zal dus worden opgege ven Buslijn 38 zal, in afwijking met de route van lijn 15, halverwege de Jon ker Fransstraat via Admiraal de Ruy- terweg naar het Pompenburg rijden, hetgeen een verkorting van de rit be treft. Voor het gedeelte van de tegen woordige lijn 15 voorbij het Centraal Station westwaarts zal een tramverbin ding blijven bestaan. B. en W. ver wachten dat een deel van de passa-( giers in de toekomst voor het traject tussen Noorderbrug en Goudsesingel van Ikn 10 gebruik, zal maken. Ook lijn 1 zal verdwijnen. Als alle toeleidingswegen bij de Beukalsbrug ge reed zijn, is er geen paats meer voor een keerlus. De nieuwe buslijn 38 zal de taak van tramlijn 1 op dit traject overnemen. Tussen Honingerdijk en Centraal Station zal lijn 15 de taak van lijn 1 overnemen, zodat in de toekomst lijn 15 van de Honirtger dij'k via bet Cen traal Station naar de Hudsonstraat zal rijden. Lijn 11 verdwijnt Daarvoor in de plaats komt een autobuslijn, die een eindpunt krijgt bij het station Rotter dam-Noord en het andere bij de Gor- delweg. Deze buslijn zal via Diergaar- detunnél door Blijdorp en Bergpolder rijden. Met deze plannen hangt samen het opheffen van buslijn 31 en het verlen gen van buslijn 32 van het Mahhe- nesserplein via de Rochussenstraat naar het Noordereiland. Daarmee krijgt Oversdhie een rechtstreekse ver binding met het zuidelijke gedeelte van het stadscentrum. Het is de bedoeling dat d frequen tie van buslijn 32 wordt opgevoerd. Dat kan, als deze bus niet meer door de zeer smalle straten in Overschie rijdt. Er komt een nieuw eindpunt aan de Van Noortwijckstraat- Buslijn 33 wordt veranderd. Via de Burgemeester Baumannlaan zal die naar De Lugt rijden. Ten slotte zal ook buslijn 60 wat Schiedam met het station Rotter dam-Noord verbindt, zal meer door het woongebied worden geleid in anders gaan rijden. Deze lijn, die paats van langs de noordelijke rand van Overschie. B. en W. ramen, dat dit voorste leidt tot een bezuiniging van 650.000 per jaar. Er kunnen zestien oude tram wagens uit dienst worden genomen, waartegenover vijftien autobusen ex tra nodig zullen zijn. B. en W. tekenen in de toelichting aan, dat de wijkraad voor Overschie mert de nieuwe plannen, instemt, maar dat deze gaarne zou zien, dat lijn 32 tot de Graswinkelstraat wordt doorge trokken. De mogelijkheid daartoe is in studie. Bij het bedrijf gemeentewerken afdeling waterwerken kan worden geplaatst een V-..: die belast zal worden met het uitvoeren van hulpdiensten in het havengebied (o.a. varen met vuilvisvlet) en van onderhoudswerkzaamheden aan de haven werken. Praktische ervaring op de binnenscheepvaart is vereist. Salaris in overeenstemming met bekwaamheid en ervaring. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad in te zenden aan de afdeling personeelszaken, stadhuis, Vlaardingen. - zoeken een Wij denken aan een accurate Jongeman met enkele jaren ervaring, die in staat is na een ruime inwerkperiode met een grote mate van zelfstandigheid zijn taak te verrichten. Een vereiste Is dat hij geschikt Is leiding te geven aan een kleine afdeling. Leeftijd: 25 i 30 jaar. Mulodiploma en praktijkdiploma boek houden of gelijkwaardige opleiding Is voor deze functie wel gewenst. Eigenhandig geschreven sollicitaties aan bovenstaand adres: telefonische Inlichtingen onder nummer 269036

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1