Finale partijen op Koninginnedag schoolvoetbal toeschouwers Sportief trok veel Balatred T.'Informatie hiiaiM I Zomerzegelverkoop is weer begonnen AGENDA Goed concert voor te weinig publiek VmADÉ T'huur een eend plantinga 4C *S 80 >6 aprf^Bgp^" Expositie van penguinboeken mm Bijbelstand op huishoudbeurs Schaakstrijd ging van start Folders verzonden voor Lichtstoet NACHTELIJKE K VAN G VP-G YMNASIASTEN Drie gewonden in verkeer m Tosca Balm trouwt WAT BRENGT MODEHUIS VERKADE? schiedamseweg' 61 vlaardingenteL3S02 PENGUIN EXPOSITIE IS k 1 f W\ I i k m VANDEN PLAS PRINCESS in E ROTTERDAMMER DONDERDAG 13 APRIL 1967 Jhlatred „vinyl-op-vilt" heeft de praktische voordelen van harde vloerbedekking... plusdehehage- lijke «genschappen van zacht tapijt. 't Is 'slijtvast vinyl op verend tilt! Uw woninginrichter levert het in banen van 200 cm breed, hi vi# kwaliteiten van 9,25 tot 13,50 per vierkante meter. Zeven heel mooie, heel gezellige desans en vele, vele prachtige kleuren. (Ja - u kunt mooi com bineren met Balatred!) Koop het nu. U heeft er jaren plezier van. Balatred vanavond op uw T.Vn Ned. DL, vóór het laatste nieuws. BALATRED Een produkt van Mamundï NederlandN.V. - 'HuizmNJK." T t" Vervallen Vandaag. en morgen .en dagelijks Eigentijdse kleding! Pro gressief maar niet over dreven. Elegant en toch. manlijk. VLAARDINGEN De eind examenklas gymnasium Alpha van het Groen van Prinstererly- ceum heeft vannacht in twee ten ten gebivakkeerd op het oefen- veld achter het schoolgebouw. Het was de kolderdag, de laatste schooldag voor het eindexamen. 4 3" t. Pagina 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Boekhandel J. S. van Eeuwen, Broerevest 44, houdt op het Aanblik een unieke boeken-expositie feran 2500 Penguin-boeken, waarbij ie- :"der die 'de Engelse taal machtig is, i°ej jets van zijn gading kan vmden. percentsgewijs vormt Nederland Mooiste afzetmarkt in Europa van Pen- '•ijn-boeken. De prijs is aanzienlijk la- Ier dan van eenzelfde soort uitgaven het Nederlands, want het sprei- 'ringagebied in de Engelse taal is veel Groter en daardoor komt men tot grote- oplagen. Een „classic" als „The Soiyssee" van Homerus kost nog geen Tjksdaalder. Kinderhoeken zijn er al vanaf 1>75. Bijzonder groot as de verscheiden- ijd van Penguinboeken. De belletrie ,s onder meer rijk vertegenwoordigd. Ook zijn er vele vertalingen bij, uit 5j,et Frans o.a. de hele Maigret-sene 'van Georges Simenon en het zou geen (Engelse uitgeverij zijn als de humor Ontbrak, zodat ook Wodehouse aanwe- w is met zijn Innunitable (Onnavolg- ,bars) Jeeves, die vrolijke reiziger Geor ge Mikes, die bij vreemde volken al- foid een onuitputtelijk bron voor zijn ^grappen weet aan te boren en de nog 'origineler professor D. Northcote Par- !tana»> die allerlei economische 'dwaasheden aan de kaak stelt. Daarnaast zijn er talrijke popu- lialr-wetensohappelijke werken, reis avonturen en hobbyhoeken. E MOSfERT WORDT STRAKS^ MIETERS../ VINYL VkOKRBEOIKKlNO (Van een medewerker) SCHIEDAM Enkele uren voordat woensdagmiddag een fik se regenbui boven de terreinen op Harga losbrak, is dan eindelijk het schoolvoetbaltournooi begonnen. De regen had tijdens de paasva kantie de velden totaal onbespeel baar gemaakt. De commissie, die deze wedstrijden organiseert heeft er echter woensdagmiddag voor gezorgd dat het programma ge reed was. De scheidsrechters waren allen present, vele toeschouwers (met span doeken) eveneens en zo kon de heer G. Rens om half twee de eerste wedstrij den aankondigen, die pas na 18 uur waren afgelopen. In non-stop-tempo werden zestig wedstrijden gespeeld, verdeeld over poule 1, 3, 4, 5, en 6. De wedstrijden van poule 2 worden later gespeeld omdat de J. H. Gun- ningschool woensdag een dag uit was. In poule J. won A. H, Gerhard, met zeven punten, gevolgd door St. Aloysi- us met zes" punten. Alb. Magmas werd In poule 3 winnaaT, .met als tweede KI. de Vnes B. In poule 4 veroverde SIO (Schoon Individueel Onderwijs) met ne gen punten de eerste plaats, met Come- nius B als tweede met zeven punten. W. A. Liefland was ongetwijfeld de sterkste xn poule 5. Deze school behaal de acht punten en de eerstvolgende Dom Savio kwam slechts tot vijf punten. Tenslotte potile 6, waar St. Jozef alle wedstrijden won (tien punten dus) en Erasmus met zeven punten tweede werd. In poule E 1 was de Prinses Julia- naschool ingedeeld, maar dit elftal heeft zich teruggetrokken, zodat die wedstrijden kwamen te vervallen. De Prinses Marijkeschool komt aan de beurt wanneer de wedstrijden van pou le E 2 worden gespeeld, waarschijnlijk op woensdag 26 april De Oranje Nassauschool kwam in poule E 3 tot een punt en wel door een 0-0 gelijkspel in de laatste wedstrijd tegen St. Bemardus. De ove rige uitslagen waren: Oranje Nassau St. Jacobus 0-2, Alb. Magnus Oran je Nassau 1-0 en Oranje Nassau Kl. de Vries 0-2. De Joh. Calvijnschool speelde in pou le E 5 mee en kwam tot twee punten. De uitslagen waren Joh. Calvtjn <W. A. liefland 0-3 St.- Maria Joh. Cal- vijn 1-0, Joh. Calvijn St. Catharina 1-1 en Joh. Calvijn Dom Savio 1-1. Tot drie punten bracht de Groen van Prinstererschool het in poule E 1 en wel na de volgende resultaten: Gr. v. Prinsterer Comenius A 0-0, Gr. v. Prinsterer St. Martinus 2-1, Gr. v.Prinsterer St. Aloysius 0-2 en Gr. v. Prinsterer A. H, Gerhard 0-3. Tot vier punten bracht de Kon. Juli- anaschool het in poule 6, na de volgen de resultaten: St. Jozef Kon. Julia- SCHIEDAM De verkoop van de 'wende zomerzegels is weer gestart r zegeis worden alleen verkocht in Mt hoofdpostkantoor aan de Lange •neuwstraat, waar twee dames elke ®orgen van half negen tot twaalf uur oor de verkoop aanwezig zijn. Het Centraal Vrouwen Comité ver went zijn medewerking aan deze actie floor een aantal vrijwilligsters beschik bar te stellen. De organisaties van de verkoop voor Schiedam, waarvan aan het hoofd staat mevrouw C. C. Bijl-Lenderink, Kerklaan 44, v.m. Ke- thei, telefoon 268172. De eerste koper van deze zegels, waarvan de opbrengst besteed wordt voor doeleinden in het sociale en cultu rele vlak, was de directeur van het Schiedamse postkantoor, de heer J. C. Reekers. Men kan tot en met 26 mei deze zomerzegels kopen. Magnalia Dei Kerk: Ned. Chr. Vrouwen Bond, vergadering, 20: De Kank: Lions Club. bijeenkomst, 20; De Rank: Kerkeraadsvergadering, 20; Musis: Hema, modeshow, 20: Sursum Corda: N. C. G. O. V.. vergade ring, 20; Opstaodingskerk: Oec. Raad van Kerken, bijeenkomst, 20; Musis: Grafische Bond. feestavond. 20. „Dc Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82. uitsluitend redactiezaken, tel. 263954, b.g.g 115583 of 34661S. Klachten bezorging: Dr. Zamenhofstraat 100. tel 152400. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli tie: tel. 265685; brandweer 268218, G. G. en G. D. 209280. Apotheek: Evers. L. Haven 81. tel. 260242 na 1-0; Kon. Juliana Dr. Sauer 2-0; Erasmus Kon. Juliana 0-0, Kon. Ju liana Kon. "Wilhelmina 0-0 en Dr. de Visser Kon. Juliana 1-0. Alle wedstrijden hadden een bijzon der sportief verloop en ongelukken de den zich niet voor op deze geslaagde voetbalmiddag. Volgende week woensdagmiddag komen de handbal lers aan de beurt, weer een week later de voetballers voor de tweede keer (ho gere scholen) en tensloote worden op maandag 1 mei (Koninginnedag) de fi nalepartijen gehouden. SCHIEDAM Op de huishoudbeurs „Ihabe '67" is een Bijbelstand inge richt, waar alle mogelijke soorten bij bels te verkrijgen zijn. Zo heeft men naast school-, zak-, en kinderbijbels ook verschillende vertalingen in het Spaans, Grieks, Turks, Italiaans, Frans, Duits en Engels. t Interessant is ook de maquette van de tabernakel de piaatsvan-eredienst Van het Joodse volk in de woestijn. Regelmatig worden hierover verklarin gen gegeven en voor kinderen wordt er aan de hand van kleurendia's een verhaal verteld. Het gaat de initiatiefnemers niet zo zeer om propaganda te maken voor een kerk of bepaalde groep, maar meer om te herinneren aan de boodschap die de bijbel geeft. SCHIEDAM Tosca Balm, de leidster van de bekende balletschool, zal eerstdaags m het huwelijk treden met de heer J. J. C. C. Mol. De kerkelijke inzegening geschiedt zaterdag 29 april om 11 uur in de Kerk van O. L. Vrouw Visitatie. Dr. Schaepmansmgel 5. Na afloop krijgen de kinderen van de balletschool gelegenheid tot felicite ren in het Jeugdcentrum naast de kerk. Voor de oudere leerlingen is er receptie van 15.0016.30 uur in Maison Westhuis. In aansluiting daar op is van 13.3017.30 uur in de zelfde zaal een receptie. Het toekomstig adres van het jonge paar is Bart Verhallen- plein 84. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Geboren: Erie A zv J G P van Leeuwen en H M van Tienen; Caroia ('v P van der Windt en H L Westerhoff. Overleden: M Grootendorst, 62 wed van C den Dikkenboer; 3 van den Bos. 80: E Be* tlst, 61 echts van T Dammers. SCHIEDAM Voor de zesentwin tigste maal m het persoonlijk schaak kampioenschap van Schiedam van start gegaan. In zijn openingswoord gewaagde de vooriztter van de Schaakvereniging Schiedam, de "heer H. Boele, van zijn waardering voor het grote aantal inschrijvingen. Er zijn vier groepen van acht spe lers, een hoofdklasse, twee eerste klas sen en een tweede klasse. Het tomooi beslaat dus zeven ronden. De hoofd klasse levert de kampioen van Schie dam. Verder is er een automatische promotie- en degradatieregeling. De kanshebbers op de titel stelden al onmiddellijk hun kandidatuur. C. Vrijland won van H. Bogers, J. van Baarle, kampioen van de Rotterdamse Schaakbond, overmeesterde G. den Uijl, L. Reitsma, kampioen van Schie dam 1966, rekende met de debuterende J. Huizer af, en A. Noordegraaf won van W. Planken. De overige uitslagen: le klasse A: C. SloofJ. de Bruijn 'li'/i; F. G. MaasW. Harms V*'h; J. van den DnesscheJ. C. Hölzken 01; C. K. HarmannijC. Troost afge broken; Ie klasse B: J. P. van LeusdenA. van Seters 10; P. SeijW. de Bruin 01; N. van GrevenbroekA. de Ko- ningh Vz—Vs; J. Zwart—J. van Groot- veld uitgesteld. 2e klasse: J. B. KokJ. van Dalen 10; A. Scheele—G. van Noordennen 10; Z Noomen-H. Boele 10; J. van RijnJ. A Koudijzer uitgesteld. -L J- A'A j. O- SCHIEDAM Er had wel wat meer publiek kuirn zijn gister avond in het Passage Theater, want men zou zo zeggen, dat vier verenigingen toch ieder hun aan hang wel meebrengen als zij ge zamenlijk optreden. Maar de ma tig gevulde zaal heeft de jonge en de oude musici nóch de zangers uit het veld geslagen. Zo zette het jeugdorkest van „Oefe ning baart kunst" het concert fiks in met de Gardemars van Cori, liet alle klokken breed luiden in Klokkenfeest van H. C. van Lijnschoten, speelde sier lijk Paul Linckes onsterfelijke Glim wormpjes en het ook in Opmars van Cori horen, dat dirigent P. van Vliet in één jaar al heel wat heeft bereikt, al zal hij zijn neiging tot haasten wat moeten beteugelen. Na de jeugd kwam het Harmonie-Or kest „Oefening baart kunst" aan het woord onder de zeer stimulerende lei ding van de heer J. J. Koops. Stevig klonk het koper in Fmlandia van Jean Sibelius, waarvan de langza me delen mooi werden geblazen. Hel der schetterden de trompetten in Dans la bruyère van Van Govaart-De Rooy, waarin de klarinetten hun melodieën fraai lieten klinken. Uitstekend klonk de Rapsodie over zeemansliedjes van H. C. van Lijnscho ten en daarna leverde de medewer king van de drumband onder me vrouw Ringlever een kleurig en fleu rig gezicht en een massa geluid op, waarmee het gedeelte voor de pauze een grootse afsluiting vond. Het gedeelte na de pauze werd ge vuld door het 101-jarige Koninklijk Mannenkoor „Orpheus", dat onder de bekwame en muzikale leiding van Chris Verhoog liet horen, dat de stem groepen goed waren verdeeld, dat de tenoren uitstekend zongen in Mo- zarts „Dlr Seele des Weltalls" met een zuivere en heldere sopraansolo van Rosemary Round, dat het sonore lage bassen heeft en een prachtig pianissi mo kan zingen in Tibur van Al- phons Diepenbrock dat het koorlid de bas Eikenbroek een mooie stem heeft in Spasi Bozje bewerkt door Jos Vranken en dat het vrolijk een SCHIEDAM Voor de tiende lichtstoet die zaterdag 29 april wordt gehouden komen reeds de nodige inschrijvingen binnen. Aantrekkelijke folders zijn naar vele adressen ver zonden. Vanzelfsprekend kunnen ech ter niet allen worden bereikt, die voor deelname wel interesse hebben. Zij die nog willen deelnemen, kunnen zich tot uiterlijk 22 april opgeven bij de heren P. F. v. d. Ploeg Burg. van Haarenlaan 458,-,-tel. 265105 en A. M. Schoof, Lange Haven 77, teL 268812, die over de orga nisatie de nodige inlichtingen kunnen verstrekken. een AZAM-0 of AMI- BREAK,. Als u toch deze vakantie een auto huurt, maak dan nu voordelig ken nis met alle voordelen van een CITROËN. bel (010) 341044 m 18 is(010) 342281 y na itsu: [uiuj miai v. HOGENDORPLAAN 139 - VLAARDINGEN Onder het motto „EVERY IMPORTANT PENGUIN IS HERE" staat deze unieke collectie boeken voor U gereed t/m zaterdag 15 april. Boekhandel J. S. VAN LEEUWEN - Broersvest 44 Schiedam - telefoon 268152. Vvï Ondanks het verbod van rector drs. R. van den Bosch iets aan kolder te doen hebben toch vier leerlingen van klas zes gym Alpha een geslaagde grap uitgehaald. Woensdagavond om negen uur zette de vader van eend er gymnasiasten de kampeerspullen af. Daarna drongen de jongens de school binnen om via de fietsenkelder het oefenveid te berei ken. Onder de gewijde klanken van een koor dati n het schoolgebouw zijn repetitie hield waren in een mum van tijd de tenten opgezet. Dat gebeurde in het geniep en onder grote stille. Met wat drank en opgehaalde school avond door. Van slapen kwam niet veel, want het was ontzettendk oud. Vanmorgen om tien voor acht kwam conrector H. van der Schaar de jon gens wekken met de klassieke kreet „opstaan het is de hoogste lijd". Daar na trok hij enkele haringen uit de grond, maar daar bleef het gelukkig bij. De verbazing was wederzijds toen de vier gymnasiasten hun slaperige koppen naar bulten staken en een paar honderd Groen-leerlingen rond het tentzeil zagen staan. Na een rustig en smakelijk ontbijt moesten de jongens hun kampement opbieken om op tijd het eerstelesuur te halen, dat om tien uur begon. De vier kampeerders waren Joop Boerdam (18), Hans Langbroek (17), Kees den Uijl (19) en Jes van Wijk (18). Een olieplas op de Burgemeester Knappertlaan veroorzaakte woensdag een slippartij waarbij de 29-jarige calculator J. J. K. G met zijn bromfiets kwam te vallen. Met een lichte hersenschudding werd de man naar het Gemeentezieken huis gebracht drinklied kan zingen in het Bandie tenkoor uit Verdi's „Eraani". Voortreffelijk werd ook Landerken- nung van Edvard Grieg onder leiding van dirigent Koops gezongen met bege leiding van het orkest en een uitsteken de solo van dirigent Chris Verhoog, waarna The voice of freedom van Lu- cien Cailliet een indrukwekkende afsluiting van het concert was. T*)E Pelikaan is het zinnebeeld der zelfopofferende liefde, want naar de oude fabel voedt de peli kaan zijn jongen met zijn bloed, daar hij zichzelf de borst openpikt Deze uitleg gaf het woordenboek dat ik ter hand had genomen nadat mijn oog was gevallen op een. wit met rood kruis gekierd tijdschriftje. Bij nadere beschouwing bleek dit „De Pelikaan" te zijn, het driemaan delijks blad voor de donors van de bloedtransfusiedienst afdeling Rot terdam. Een zeer belangrijke instel ling die bij mij bepaalde associaties oproept. Een kennis van mij heeft zich'eni ge tijd geleden ook bij het momen teel sterk in aantal toenemende do- norescorps aangesloten. Na een keu ring met positief resultaat werd hij onlangs voor de eerste keer in aller ijl opgeroepen. Uit het ziekenhuis teruggekeerd kwam hij bij mij even langs. Behoudens een wat ble kere gelaatskleur, door nervositeit denk ik, zag hij er goed uit. Omstandig deed hij mij uit de doeken hoe hij een halve liter van zijn bloed via ingenieuze appara tuur uit zijn aderen had zien over hevelen in een ander „vaatje". De zusters hadden hem verzekerd dat zij nog nooit zulke grote aderen" ge zien hadden. Ter staving van deze bewering gaf hij een imponerende demonstratie weg. Men had hem zo kunnen arrangeren voor een stand in een warenhuis, maar intussen was mijn eetlust verdwenen. Mij hield deze gebeurtenis nog de gehele middag bezig. U kunt dus begrijpen dat ik met extra be langstelling het blad „De Pelikaan" gelezen heb, ik was immers een in gewijde, zij het een zonder erva ring. TtlT contactorgaan deelt ver- heugd mee dat het aantal do nors met 20 pet is gestegen tot 17.031. Na een succesrijke campagne gaven zich 4.193 aspirant-donors op, maar om allerlei redenen (afkeurin gen, bedankjes, het bereiken van de leeftijdsgrens en verhuizingen) vie len er 1.613 af. De transfusies na men met ruim 14 pet toe. In de bloedbank werden 27.849 flessen en in de ziekenhuizen 328 flessen afge nomen. Ter geruststelling, het lugubere woord „bloedbank" betekent: centra le waar het bloed wordt afgenomen- en bewaard voor transfusie. Voor ver af wonende donors is het inmid dels mogelijk geworden door invoe ring van nieuwe snelle methodes (het gehalte der hemoglobine kan onder meer sneller bepaald worden) om keuring en bloedafname te com bineren. Vol bewondering ben ik voor de mensen die reeds 40 keer bloed afstonden, zij ontvingen dan ook een der LandsteinererkenniBgen, na melijk een bronzen speld. Ik hoop dat de bekendheid van de bloedtransfusiedienst resulteert in een voldoende aantal donors, zo dat moeilijke situaties, waarbij men met gebrek aan donors te kampen had, voorkomen kunnen worden. Ik besluit met een kort maar krachtig citaat uit „De Pelikaan": „Door bloed te geven helpt u uw medemens." SCHIEDAM De 13-jarige brom fietser M. N. liet woensdag op de kruising Burgemeester Knapprtlaan - St Jacobsgasthuis de doorgang nie vrij voor een vrachtauto, bestuurd) door de 19-jarige chauffeur A. W. van Lm uit Naaldwijk. De voertuigen kwam met elkaar in botsing, en wer den beschadigd. De bromfietser die licht gewond werd, moest naar het Ge meenteziekenhuis - gebracht worden, maar kon na behandeld te zijn weer naar huis gaan. ANDSTAD N.V. AUTOMOBIELBEDRIJF RANDSTAD-N.V. AUTOMOBIELBEDRIJF RANDSTAD N.V. AUTOMOBIELBEDRIJF RANDSTAD N.V. AUTOMOBIELBEDRIJF RANDSTAD N.V. AUTOMOBIELBEDRIJF RANDSTAD N.V. AUTOMOBIELBEDRIJF RANDSTAD MV. AUTOM ui m £0 <0 CC ta, Austin sh°w JÖf "gr* v* il&l SliSli HPf V|;|j| van 's morgens 10 tot 's avonds 10 uur - AÊË f-_k Mmk flSÜ Mn «I Wolphaertsbocht 180-188 5© t- o Austin Seven Austin Glider nu ook automatisch <0 o s O »liV. AUTOMOBIELBEDRIJF RANDSTAD N.V, AUTOMOBIELBEDRIJF RANDSTAD N.V.AUTOMOBIELBEORIF RANDSTAD N.V. AUTOMOBIELBEDRIJF RANDSTAD N.V. AUTOMOBIELBEDRIJF RANDSTAD N.V. AUTOMOBIELBEDRIJF RANDSTAD N.V. AUTOMOBIEL m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1