Nu al zevenhonderd gereformeerden Kerken in Kethel staan voor een moeilijke taak heetmanA Auto grijpt kleuter bij 1 oversteken AGENDA^ C. Schouten gehuldigd bij gouden jubileum ik, schejfer Vijfentwintig jaar bij werkgever IN EEN FORTEX KOSTUUM 2SS, „Politiebureau" Triumph t'PPSl HOOSERWERF r nOTTKRHVMMFR VRIJDAG 14 APRIL. 1%7 1 blijvend j" goedkoper blijvénd MOS]~HPT kruüt velb vierkante meters modehuis li Magneto's '67 komen weer in Triangel 'fimlada.... en morgen Hervormd en dagelijks Draagpennihg - voor'li modern mmr//v Mmm DIERGAARDE BLIJDORP zet elke zaterdag haar poorten wijd open VOOR DE HALVE PRIJS! de volmaakte koffer- schrijfmachine SLECHTS F. VLAARbfNGEN' Pagina 3 Als U mode-bewust bent en er '.eraag verzorgd uitziet... kunt U dan rustig thuisblijven als wij zomerjaponnen aanbieden voor nog géén veertien gulden? Dames zomerjaponnen, in prachtige kwaliteiten, prima pasvorm en in beschaafde effen modekleuren, - net zo'n japon- nétje om in de vakantiekoffer te stoppen of om thuis eens iets anders aan te hebben. Japónnen, in vlot, jeugdig model, met een normale prijs van 27.50 ...mórgen voor de helft van de prijs, als eendaagse aanbie ding- GELD WAARDEVAST BELEGGEN IN BRILLANT Heeft u er wel eens aan gedacht dal brillant als belegging zeer aantrekkelijke kanten heeft? Voor elke vrouw betekent het bezit van een sieraad met brillant niet in geld uit te drukken geluk. Economisch gezien is het een verstandigeinvestering:briilantstijgt meer in waarde dan het geld daalt. In tegenstelling tot veie andere objecten heeft het na jaren nog een hoge verkoopwaarde. Veel mensen zien verder als een voordeel dat brillanten een compacte, makkelijk mee te nemen waarde vormen, die «overal ter wereld eenvoudig kan worden verzilverd. Maar, zegt u. ik wéétzo weinig van brillant. Een reden temeer om u tot betrouwbare experts 'te wenden. Wij testen elke brillant nauwkeurig op zijn kleur, zuiverheid, slijpproporties, gewicht, afwerking en fluorescentie. BELANGRIJK! Bij aankoop ontvangt u al deze gegevens, vastgelegd in een certificaat met micro-foto's en diagrammen. Een dokument dat u volstrekte zekerheid verschaft over de waarde van uw steen! "Majesty" 2 grotere en 16 kleine brillanten 1875,- "First Lady" 1 grote ën 6 kleinere brillanten 3875,- „Solitair ringen" met I steen vanaf 125,- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 oostzeedijk 155-157, rotterdam Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze prettig zittende, modieuze zomerjaponnen, in vele effen tinten en in de maten 38 t/m 44, slechts één dag, voor Géén tel. óf schrift, beit (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het aardige ge reformeerde kerkje aan de Zwa- luvvlaan in Kcthcl heeft 300 zit plaatsen, terwijl de wijkgemeente ruim twee honderd gezinnen of ongeveer, zevenhonderd leden telt, In de laatste paar jaar is het aan tal leden van Gereformeerde 'Kerk in Kethel ten minste ver- ibubbcld. Dit geeft wel werk aan 'de winkel, zegt de scriba, de heer C. Dubbeld. „We. willen vooral ook. de jonge mensen opvangen en dat is niet altijd even.' gemakkelijk", aldus de secretares- |se van de activiteiten-commissie, me vrouw Pons uit de Ribesiaan. Om het onderlinge contact tussen de gemeente léden tc versterken gaat men- op Ko ninginnedag (maandag 1 - mei)" een bustocht naar het Wëstland "maken waarbij men dan terloops op theevisite gaat bij ds. Couvee, die verleden jaar uit Schiedam naar Voorburg' is vertrok ken. Na afloop van de tocht wordt in „De Ark" een broodmaaltijd gehouden en zal waarschijnlijk een van de leden van de Activiteiten-commissie de dagsluiting verrichten. Eén touringcar is al volgeboekt, maar men rekent op nog meer autobus sen. In de hal van „De Ark" staat de bekende kartonnen cilinder, bedoeld als brievenbus voor hen, die zich nog willen opgeven. f-JET gereformeerde kerkje aan de Zwaluwenlaan in voorma lig Kethel dat zondags altijd zo vol is. De 32-jarig< mevrouw \V. N.-C. is woensdag op het Wilhelminaplein met haar fiets gevallen. Zij verloor de macht over het stuur toen ze voor een onbekend gebleven voetgangster moest uitwijken. Haar dochtertje, de 2V;-jari- ge Laila die achterop zat. viel even eens en moest met een' lichte, hersenschudding ter observatie in de' Dr. Nolets tich ting worden opgenomen. VLAARDINGEN Op .de Burge meester Verkadesingel stak donderdag morgen de vierjarige Philip Petit de 'a i Roche de rijweg over zonder op het I verkeer te Ietten." Een personenauto reed het jongetje aan.' Het kind moest met een beenbreuk en een hersenschudding., naar het Holyzieken huis worden gebracht. b - 'In een in aanbouw zijnde machine- loods aan de Koningin Wilhelminaha- ven raakte donderdag de 26-jarige stu- cadoor L. J. S. uit Terheijde (N.-B.) met zijn linkerhand bekneld tussen) een metalen deur. Hij is met een ge kneusde hand ter behandeling naar het Holyziekenhuis, gebracht Met ingang van maanda»17 april zal de Holyweg definitief aan het ver keer worden onttrokken. Verkeer met bestemming Schipluiden dient aan het eind van de Holysingel rechtsaf te slaan (Frederik Hendriklaan); Ter hoogte van de' JLepelaarsingel moet men linksaf slaan en de hulpweg door het opspuitgebiêd volgen. De route Is mei richtingpijlen gemarkeerd. i MÉÉR VERKOOPRUIMTE'..'I VLAARDINGEN De Magneto's '67 zullen na hun successen in Brabant en op de instuifa vonden nogmaals in Tri angel optreden. Dat gebeurt zaterdag avond om acht uur. Behalve dansen is er in de foyer gelegenheid tot schaken, dammen, tar feitennis, biljart en kaarten. Voor hen die willen „shaken" staat de grote zaal ter beschikking. De kaartverkoop voor deze instuif is vanavond (vrijdag) tussen acht en ne gen uur in gebouw Obadja en zater dag^ vanaf kwart voor acht aan de zaal. Visbknk: Opening expositie van Vlaardin- Rers. 20.15. Vereenigingsgebouw: Zuiderbuurtseweg, jaarvergadering Ver. van Volkstuinders „Vlaardingen." 19.30. Stadsgehoorzaal:Toneelavond Varia met De Expres D 28. 20.15. - - Emmaüskerk: A. Meerman spreekt voor Arjosleden over gemeentepolitiek, 20.00. Geref. Gem- in Nederlahd; Jac. v.d. Windstraat. ds. Gebraat van St, 'Philipsland (collecte M. Bumazending), 20.00. Grote Kerk: Kom zing met ons. U.00. Bethelkerk: Avondgebed. 19.30 tot 201.5. Triangel: CJV instuif, 20.00. Ook de Hervormde Gemeente in Ke thel kampt met een aantal problemen, die voortvloeien uit de dynamische jgroei van deze, voormalige agrarische 'agglomeratie. Op het ogenblik wordt riet interieur van de oude dorpskerk Idanig onder handen genomen. Ook het, idak wordt vernieuwd, wat veel kosten met zich brengt. Vooriopig moet daarom een her vormd kerkelijk centrum in de wijk Groenoord toekomstmuziek blijven. Er is geen geld voor en men beschikt trou wens ook nogniet over een geschikt terrein. De restauratie van de oude, historische kerk kan nog wel een jaar duren. Tot zolang worden de kerkdiensten in het gebouw „De Rank" gehouden, waar men gelukkig over een grote zaal beschikt. Ook in dé Hervormde Gemeente wordter veel werk van, gemaakt om de nieuwe leden.vooral -in Groenoord, op te vangen, vertelt Scriba, J. de Goede. De bevolking van Groenoord. een wijk -die op Amerikaanse manier uit,, dé grond wordt gestampt, komt overal vandaan en is van een buitengewoon heterogene samenstelling. In nieuwe stadgedeelten als deze heerst een soort pioniersmentaliteit.In het be gin is er dikwijls een sterk opgeveer de belangstelling voor de naaste om geving en soms ook een tamelijk in tensief burencontact. Het is echter een aftasten en het is meestal van korte duur. Allengs verstijft en verschraalt het contact en de burenbetrekkingen worden op een lager niveau gestabiliseerd. Het infor mele patroon van maatschappelijke óm- gang draagt daarbij een overwegend karakter van status, wat binnen het kleine bestek van een straat of woon blok bélemmerehd werkt om tot een nader onderling contact te komen. Her ligt een taak voor de verschil lende kerkgenootschappen. sehledainseweg 57 5 A. vlaardingen j - j Bijkantoor -..Dé Rotterdammer." Smalle Havenstraat 11, tel. 346775. Redactie: tel. 346 757b.g.g. 115588. Ö.2.B. 346619 Klachten bezorging: H. Veihey, Wag- 'nerstraat 24. tel. 343345. dagelijks van 1B.30 - 19.30 en zaterdags van 18 - 13 uur. Apotheek: Watrave. Hoflaan 49, tel. 342093. <Van een onzer verslaggevers) mmm Wmm SCHIEDAM Donderdagrr.i-. 'ag is in de kantine van de N.V. Schieiamse Cartonnagefabriek aan de Burg. Iion- nerlagc Gretelaan, de heer C. J. Schou ten gehuldigd omdat hij vijfentwintig jaar geleden bij het bedrijf in dienst trad. De jubilaris is, thans chef van de afdeling voorcalculatie en werkvoorbe reiding. Hij is allereerst toegesproken door de directeur, de heer T. N. M. Jansen, die hem een praktisch vakman noem de. iemand met tvie men een bedrijf kan opbouwen. Tevens legde de beer Jansen de nadruk óp de prettige sfeer, die de heer Schouten altijd om zich heen \yeet te scheppen. De woorden van hulde gingen vergezeld van eeril cadeau onder couvert. Namens het personeel sprak de heer i J. ,J. Wilbrink, die de tijd memoreerde.! dat het bedrijf nog in de Oranjestraat) was. Hij overhandigde de jubilaris eenj autoradio. Drs. J. Houtman sprak de jubilaris toe als bestuurslid-van de Maatschap- Als U nu 's avonds laat een leuk hoorspel of de nieuwsberichten in bed wilt beluisteren - of U bent in Uw knutselhoekje, in schuur of zolder doende... dan heeft U 2o'n portable nodig.; Een speciale aanbieding por table radio's, 8-transistors, met de complete midden- en lange golf, een kwaliteitstoestel uit de series van rond f. 50.— morgen voor nog géén dertig gulden. Prima draagbare radio-ont vanger, met prachtig geluid, oorteiefoon en batterij... een dol toestel voor. jarenlang ple zier. De heer T N. M. Jansan flinks), direc teur van, de Schiedamse Cartonnage fabriek feliciteert de heer C. J. Schouten, mat 'zijn zilveren jubileum. pij voor HandeTén Nijverheid. „Ia.de; 25 jaren dat u uw carrière hebt opgé-i bouwd, hebt:, u meegewerkt aan de groei van de economische welvaart van de samenleving". Als waardering hiervoor kreeg de lieer Schouten van de Mij voor Handel en Nijverheid een draagpenning en een getuigschrift. Van de S.C.F. voetbalvereniging, waarvan de jubilaris lid is, kreeg hij een smaakvol opgemaakte fruitmand en van zakenrelaties' dive-se "gésehen- ken. Morgen om 9 uur'begint de ver koop van deze 8-transistórs draagbare radiotoestellen, met lederen draagtas en^ Géén tef. of schrift.jbott. m IVtflORPINGEN! (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vanaf maandag heeft de Prins AJexanderpolder een eigen, zij het wel erg klein, politiebureau. Het is een noodgebouwtje dat staat aan de Henk Speksnijderstraat, hoek Berlage- straat. SCHIEDAM Bij het levensmiöde- lenbedrijf van de 64-jarige'""heer J. M.R: aan de- Havendijk 174. werd woensdagnacht ingebroken. Een aantal goederen, o.a.- dozen tandpasta en blik ken met sperciebonen ter waarde van ongeveer 50 werd ontvreemd. Men was aan de achterkant van het pand de opslagruimte'achter de winkel bin nengekomen. Korte Hoogstraat 11a (boek Hoogstraat) Vlaardingen. Tel. 34SI51 Wjj geven gratis Animo-zegels. (Van een onzer verslaggevers, 1/LAARD1NGEN Dit zijn de vier specialisten, die de in Vlaardingen gevestigde Stichting .Vogelplieslaeht- offers Nederland donderdag heeft gezonden naar de Bretonse kust. Met tien lietet cleanosol en de nodige ervaring zullen zij strijden voor het leven van 30.000 vogelsdie het slachtoffer dreigen te worden van riet zwarte getij". De Vlaardingse deskundigen zijn vertrokken na een telegrafisch verzoek van de Nederlandse consul te Brest en de president van de Franse Liga voor Vogelbescherming. V'.-'.'.,,". Van links naar rechts: de heren P. Zeegers, Af. van den BoschA. Langbroek en S. Ph. Jungerius. De Vluardingers poseren voor hel dierenasyl in de Oranjepolder. m YVM maar meteen met de deur Lr ifl huis te vallen: Ikazia moet nog een actie voeren. Het is de be doeling, dat op 31 'mei dit protes tants-christelijk ziekenhuis in Rot terdam-Zuid, bedoeld voor Rotter dam-Zuid en ook voor de omge ving, officieel wordt geopend. .Zoals u weet, kwam het Ikazia- ziekenhuis tot 'stand als gevolg van dé Interkerkelijke Zieken huis-actie vahdaar de naam! waaraan de diaconieën van zeven tien protestantse kerken en gemeen ten hebben meegewerkt. De diaco nieën brachten 30.000 bijeen, het resultaat van dé acties was niet minder dan 190,000. Door de .vasté: contributies,, dooi extra giften,' door kerkcollecten en door ail die'acties is het eigen ver-,.; mógen van het ziekenhuis zodanig gestegen,' dat' lehingen voor de ei- geniijkc bouwkosten konden wor den afgesloten. Het ziekenuis is geleidelijk in ge bruik genomen, lang voor de komen de: off iciëlé opening. De eerste jaren -zal het exploitatiesaldo echt nóg wel .nadelig zijn! v: - Dat nadelige saldo wordt in derge- lijke. gevallen, „aanloopkosten" ge noemd en Ikazia stelt deze aanloop-, kosterriop 'niet minder dan vier mil joen gulden. Zelf moet het daarvar vijf procent dus tweehonderddut zend gulden, bijdragee. Voor de rest zijn er subsidies. Van deze twee "ton leveren de con tributies,. kerkcollecten en gifter naar raming if 140.000 op. Er blijven nog, zestig mille onge dekt en daarvoor is de actie van nt nodig. De Ikaziarbestuurders schre ven mij, dat deze actie echtde' laatste, is en dat zij zich daam'? rustig aan het gewone werk ■hei'-ziekenhuis zullen kunnen wijden. - TN deze laatste'; actie zullen de 1 bomen voor: de aan te legger tuin worden verkocht. Leuk idee, als u meedoet Kunt u later vertel len, dat er eer. boom van in cU Ikazia-tuin 'staat, of als een hele boom te duur is, een boom, waar aan u hebt meegewerkt. '"Er komen zestig bomen, elke boom moet duizend gulden opbren gen. U mag ook - de stam van wei boom kopen. Die kost honderd,gul- den. Een dikke tak -kost 25, eer dunne tak een tientje. Een vruch kost vijf gulden; .een boomblaadjt kost een rijksdaalder. i, U ziet. er zijn'allerlei mogelijkhe den om mee te doen. Aan de contri buanten van Ikazia is een; zakjf gestuurd, waarin zij hun bijdrage aan een van de zestig bomen kun nen deponeren. U, die geen- -contribuant bent moogt óók. meedoen. U moogt eer bedrag storten op giro 368420, ter name van de Stichting Prot Chr Ziekenhuis „Ikazia". Degenen die een Xkazia-zakje heb ben gekregen, kunnen dat gevuk- en wel aan een Ikazia-medewerk ster meegeven. Geschiedt dat nie hangt er van af of Ikazia ovei voldoende.- medewerksters Ai kar beschikken! dan kan men he zakje volgende week zondag, 21 april, in de kerk afgeven. w 7 I Oe Tlppa is een perfecte koffer- schrijlmachine. waar U: jarenlang plezier van zult hebben- Onder vo!tedigegarantie!Bet{010)349063; en laat zo'n Tlppa bij U thuis de monstreren. kunt ook Uw oude' schrijtmachfne Inmilea Vraag eens vrijblijvend om taxatie. U knigt er: meer. voor terug dan UöerAt -,'s v:?/ CAUEN6URGSTRAAT.4i?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1