St. Joris Doelen knapt botenhuis op Poldervaart verloor recreatieve glorie heetman AGENDA Filmkring lijdt een Brandersbuurt komt op KRO - t.v. - scherm Oplichtster intimideert chef l AAN DEIill jam wmm EVROÏAX YLAARDINGEN Ais 'si Parïjse boutique met flonkerende kronen, zó romantisch is nü Voss, Hoogstraat 194. Wat? Zit modehuis Voss in de Hoogstraat? Ja, modehuis Voss zit in de Hoogstraat op no. 194 en in Vlaardingen Veerplein 120. GEMEENTE SCHIEDAM ROLEX Bestemming tot industriegebied wordt voorbereid Oranjebal toch op 29 april M7 ^66^ ADMINISTRATIEVE KRACHT MONTEURS/BANKWERKERS Assistente voor de Wethouder en de Inspecteur van het Onderwijs - -r*ywiiii inrnnii innrv llUHMwf T~fO' ëWWÈgËi- Si Vandaag en morgen en dagelijks POLDERZICHT Kopgroep schaakronde tekent zich al af PvdA doet iets aan contact met Idezers Ravenhivartierlaatste voorstelling Pss=>i.^^^^\c/esia/n c/aeisf/esm iop-form - [MOStERT WORDT Geringe ontsparing bij „Anno 1820" Grootste Laagste prijzen! „Chr. soc. belangen POMPFONTWNE N.V. mi 96ï T Het officiële horloge van de „PANAM" AIRLINES. Geeft gelijktijdig de exacte tijd aan op 2 verschillende plaatsen, waar ook ter wereld. Een officiële chronometer met automatische opwinding. Gegarandeerd waterdicht tot op 50 meter. Duidelijke datumaariwijzing onder ingenieuze Cyclops lens. ROLEX GMT-MASTER 670- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. Lijnbaan 92 - Oostzeedijk 155-157 Tel. 1166 70 Rotterdam ITET botenhuis aan de Polder- vaart, een verlaten spook huis dat beter tijden heeft ge kend. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „Je hebt gelijk, het botenliuisj e ziet er erbarme lijk uit. Maar we moeten eerst hier in het clubhuis de boel gron dig opknappen voor de grote Sportdag op Hemelvaartdag, aon- derdag 4 mei. Daarna krijgt het botenhuis een flinke beurt. Van de zomer zitten we er weer", aldus directeur Van der Weij van het Clubhuiswerk St. Joris Doelen, dat het botenhuis als een soort zo- merfiliaal in gébruik heeft. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM B. en W. hebben de gemeenteraad voorgesteld te besluiten dat een bestemmingsplan wordt voor bereid voor het gebied omsloten door de spoorbaan SchiedamDelft, de grens met de gemeente Rotterdam, en een lijn in zuid-westelijke richting vanaf de gemeentegrens tot aan de spoorbaan Schiedam—Delft. SCHIEDAM Hoewel de viering van Koninginnedag op maandag 1 mei valt, houdt de commissie Eurobal het traditionele Oranjebal in Musis Sa crum. De entréeprijs bedraagt 2,50. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijg baar bij het SG/VVE-gebouwtje en zo lang de voorraad strekt vanaf half acht aan de zaal. Medewerking verleent de Rhythm Bluesgroup „The Clungels". mmm Hierbij zal worden bepaald, dat het verboden is binnen het omschreven ge bied zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van B. en W. te bouwen in andere zin dan overeen komstig de bepalingen van de bouw verordening der gemeente Schiedam, opslagplaatsen en vuilnis- en af- valstortplaatsen op te richten en te ex ploiteren, gronden op te hogen of af te graven, sloten, vijvers en dergelijke werken aan te leggen, open terreinen te verharden en boornbeplantingen aan te brengen. Men wil deze gronden hoofdzakelijk bestemmen voor handel en nijverheid. Daarbij geldt echter als overgangsbepa ling, dat voor zover de bestemming nog niet in onderdelen is geregeld, de gronden tevens zijn bestemd voor be bouwing ten-dienste van het weidebe- drijf. Met het nieuwe bestemmingsplan, dat de naam „Industriegebied 's-Grave- land" zal dragen, willen B. en W. voor komen, dat ingevolge de woningwet vergunningen zouden moeten worden verleend voor de uitvoering van bouw plannen, die met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan in strijd zijn. Ned. Chr. Vrouwen Bond, afd. bijeenkomst. 20: 2k 1 Toneelgroep ..Onyx", uitvoering. -Onyx"' 20Toneelwedstrijd, toneelgroep Twrü ®oc-. Belangen: Hollandse Mij. van vrnlm. ""L 'n samenw. met de plattelands- wouwen. feestavond. 20. »»De Rotterdammer", Lange jsro-, 82 uitsluitend redaetiezaken. tèl. °K?i- O-Z K- 115588, b.g.g. 346619, !i« iS ,eï bezorging: Dr. Zamenhofstraat «0. tel. 152400. li» tfingri-ike telefoonnummers: Alarm poll- 2S92BI1 6446S- Erau<iweer 269218, GG cn GD jjA^bi-ek: Jansen, Zwammcrdamslngel 41. SCHIEDAM Zaterdagmorgen om negen uur, wordt het „Bad Groenoord" nu voorzien van verwarmd zwem water voor het publiek opengesteld. Het is voor het eerst dat dit in april 'ebeurt. Een deel van het personeel is reeds drufc in de weer om alles voor het komende, langere zwemseizoen 1967 in gereedheid te brengen. Ook nu hebben velen zich al aan de kassa voorzien van een seizoenabonnement tegen gere duceerd tarief. Tot en met uiterlijk vrijdag, (telkens van 8.3012.00 en van 14.00—17.00 uur) zijn de abonne menten nog tegen gereduceerd tarief aan de kassa verkrijgbaar. Als een verlaten spookhuis ligt het oude botenhuis aan de rustig voortkab belende Poldervaart met op de achter grond de algemene begraafplaats. Daar tussen een grasveldje omzoomd door bomen. Vaag klinken stemmen van de tennissers op de nabijgelegen baan. Met zijn dichte luiken, gesloten poort en een gammel botenhuisje opzij aangebouwd biedt dit verveloze recrea tiecentrum een troosteloze aanblik. In de vaart ligt vlak voor het botenhuis een mini-Robinson Cruso-eiland, waar bepaald niet waterdichte kano's op het droge het „hoogseizoen" liggen af te wachten. Een omgewaaide boom ligt half in -het water en voltooit het troosteloze beeld. Het is -bijna ongelooflijk, dat hier vroeger zoveel vertier is geweest. Het gebouwtje droeg toen de weidse naam van Polderzicht en mevrouw Koens zwaaide er zevenentwintig jaar lang de scepter. De vereniging van kanovaarders had hier haar glorieus hoofdkwartier en de vele hengelaars laafden hier hun dorst. Maar toen er dode vis in de voorheen zo visrijke Poldervaart werd gesignaleerd bleven de vissers weg. Er kwamen ook altijd veel wande laars voorbij, die er even kwamen uit rusten. Menigeen huurde er een ple zant bootje om op mooie zomeravon den te -gaan spelevaren. In strenge winters lag de Polder vaart soms wekenlang dicht. Dan kwam men op Polderzicht handen te kort om -hete chocolade- en anijsmelk voor -de talrijke schaatsrijders in te schenken. SCHIEDAM Bij het schaakkamp! oenschap van Schiedam, dat zijn tweede ronde achter de rug heeft, be gint de kopgroep zich af te tekenen. Van Baarle maakte snel en gemakke lijk een einde aan zijn partij met Hui- zer. Keitsma kreeg in het middenspel een overwicht op Planken, buitte dit langzaam maar zeker uit door een gea vanceerde centrum pion en twee ster ke lopers en won. Vrijland, in wedstrijden als deze spe lend op het scherp van de snede, be zorgde Noordergraaf een minuspion, liet in het middenspel een steek vallen en verloor. Onderaan de ranglijst ging het hevig toe tussen G. den Uijl en Bogers. Ds vechtlust van Bogers mocht hem ech ter niet baten. G. den Uijl won. Dit is allemaal voorbij. Het is stil ge worden en de naam Polderzicht is allang verdwenen. Wie zal zich me vrouw Koens nog herinneren? Wij hedendaagse mensen denken liever niet aan het verleden. Dat noemen we sentimenteel. Toch kunnen de leiding en de jonge lui van het clubhuiswerk hier nog heel wat van maken en er veel plezier bele ven. Het botenhuisje met zijn lande lijk decor biedt vele mogelijkheden voor recreatie en watersport. <Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zeven leden van de PvdA-fractie in de gemeenteraad gaan hun bijzondere aandacht richten op de belangen van de bewoners van de wij ken waarin zij wonen. De plaatselijke afdeling van de PvdA heeft voor elk stadsdeel een raadslid tot wijkvertegen- woordiger aangesteld. De bedoeling is het contact tussen de raadsleden en de bevolking te ver beteren. Reeds eerder ging men over tot het instellen van een fractiespreek uur, dat, gezien de belangstelling die ervoor blijkt te bestaan, in een behoef te-voorziet. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zal de Schiedamse Filmkring, in het voetspoor van de Schiedamse Kunstkring, van het toneel verdwijnen? Er is alle kans dat dit zal gebeuren. Nog geen zeventig personen bezochten de laatste filmvoorstelling. „Der Junge Törlcss" van Volkcr Schlöndorff was nog wel een Rijn mondpremière. Alleen met minstens tweehonderd bezoekers kan dc Filmk- ring blijven draaien. Op dinsdag 25 april wordt in Mono- pole Theater de opmerkelijke Zweedse film „Ravenkwartier", regie en s:ena- rio van Bo Widerberg, vertoond. Ook weer een première voor het Rijnmond- gëbied. Blijkt er weer zo weinig belangstel ling te bestaan, dan zou dit wel eens de laatste voorstelling van de Filmk- ring kunnen zijn. „Ravenkwartier" is de eerste film van Bo Widerberg, die zelf het scena rio schreef, met een sterk biografische inslag, over de crisis tijdens de tien jaren voorafgaande aan de tweede we reldoorlog. Men schrijft ons over deze film: Het trieste leven van een Zweeds gezin in een woonkazerne in een achterbuurt van Malmö (het Ravenkwartier) tij dens de crisisjaren wordt door Wider berg eenvoudig en zonder effektbejag verteld. Uit de manier waarop hij het onderwerp behandelt, blijkt duidelijk dat hij bij1 de gebeurtenissen is betrok ken, al was 'hij destijds (1936) nog maar een jaar of zes oud. De degeneratie gaat gepaard met on derlinge botsingen en ruzies, waardoor het leven ondraaglijk wordt. De vader zoekt zijn toevlucht in de alcohol, de moeder verlaagt zich na vele teleurstel lende opofferingen -tot betaalde liefde. Alleen de oudste zoon Anders vindt de kracht zich los te maken van het -uitzichtloze milieu en te vertrek ken om elders een beter bestaan te INTERIEURVERZORGING DE STAM MARINIERSWEG 39-47 MEENT 7a TELEFOON 010-120408 zoeken. In bet besloten wereldje dringt af en toe een geluid uit de buitenwereld door, zoals de stem van Hitler of ge ruchten over de politieke spanningen in eigen land. De maker van deze film heeft zich met dit werkstuk van een afschuwe lijk verleden willen bevrijden, van zijn eigen deprimerende herinneringen en wrokgevoelens tegen een onrecht vaardige maatschappij. Zijn werkwij ze, sterk aanleunt tegen die van som mige leden van de „nouvelle vague", heeft tot resultaat, dat men overtuigd raakt, zich betrokken gaat voelen en geboeid blijft kijken naar een werk, dat uitmunt door een scherpe kijk op mensen. In deze knappe milieuschets geven Thommy Berggren als de opstan dige zoon, Keve Hjelm als de vader en Emy Storm als de moeder voortreffe lijk spel. (BINNENKORT) MEER MANS.v' SCHIEDAM In de afgelopen maand maart werd bij de Spaarbank anno 1820 3.199.173.67 ingelegd en 3.201.659.27 terugbetaald. Een geringe ontspaning dus, die de bank toeschrijft aan het feit dat Pasen dit jaar viel in maart, 'een maand waarin zelden grote Inlegoverschotten voorkomen. Het inleggerstegoed bedroeg 31 maart 61.771.270.70 tegen 56.747.395.51 per ultimo maart 1966, het aantal inleggers 57.907 tegen 56.373 in 1966. V., De door de spaarders toevertrouwde gelden eh 'de reserves r warën per 31 maart voor 32.671.781.62 belegd in ef fecten, voor 8.491.979.19 in hypothe ken en voor 16.249.876.55 in onder handse leningen aan gemeenten e.d. De onbelégde en op korte termijn be legde gelden bedroègen 7.591.041.64. WEN KRO-televisieploeg inter- viewde de Schiedamse jon geren die zich inspannen voor het herstel van de Branders- buurt. De uitzending hiervan komt morgenavond (donderdag) op het scherm. SCHIEDAM De Huishoud- en In dustrieschool voor Schiedam en Omstreken aan de Prins Mauritsstraat g houdt openba re lessen op woensdag 26 en donderdag 27 april. Belangstellenden kunnen op beide da gen- de lessen volgen van 's middags half drie tot half vijf en 's avonds van zeven tot negen uur. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Geboren: Esther M J dv C G A de Oude en W P de Jonge; Bianea dv H Nijveen en J P van der Mark: Bastiaan P zv B C van Bochove en E S Kras. Overleden: E in *t Hout 81 ev T N van Rijen; S Kok G9 wv J Verstraaten. Alle bekende merkbanderi Remould Gecoverde banden i'Voor elke beurs 'n band! r-T WT SOU ETBAJDI3TRAA T7;TEL251?M 2JJI0; KORTE HILLESTK2-4". 1, TEL 17JMB WW: BETTCWtQ 1t (SPAANJEP0L0ÉR) TEUU35W Elï 154- ZITUMBS TOT 1 UUR fiEOPOID SCHIEDAM Ter gelegenheid van Vereniging tot Exploitatie van een Ge bouw voor Christelijk-Sociale Belan gen werd opgericht, houdt het bestuur op zaterdag, van 15 tot 17 uur, een receptie in de grote zaal van het ge bouw aan de Lange Haven 73. De bezoekers worden dan tevens in de gelegenheid gesteld de juist gereed gekomen restauratie'van deze zaal te bezichtigen. SCHIEDAM KRO's actualiteiten rubriek Brandpunt besteedt donderdag avond aandacht aan de' Schiedamse Brandersbuurt. Een filmploeg onder leiding van redacteur Ad Langebent heeft twee dagen lang opnamen ge maakt in dit oude stukje Schiedam. Langebent voerde gesprekken met de jongeren, die bezig zijn de Bran dersbuurt In afwachting van het besluit van de gemeenteraad er zo goed mogelijk te laten uitzien. Aan het woord komen ook verschillende leden van het werkcomité tot consolidatie, herstel en ontwikkeling van de Bran dersbuurt". In de uitzending die om tien uur op het eerste net verschijnt, zullen waarschijnlijk ook beelden te zien zijn van vroegere gebeurtenissen in dit historische gedeelte van de tussen Rot terdam en Vlaardingen ingeklemde ge meente. Zo zullen vooral de jongeren verrast opkijken als zij zich zelf zien de monstreren en ook kunnen zij zichzelf gadeslaan tijdens de wérkzaamheden in de'stegen en'pleinen van de Bran dersbuurt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een dertigjarige blonde vrouw, ongeveer 1.70 meter lang met een donkerblauw hoedje op, kocht dezer dagen in het schoenenmagazijn aan de Oranjestraat vier paar schoenen met een totale waarde van ƒ79,50. Zij vertelde de chef dat zü een bankrekening bij R. Mees en Zonen had. en vroeg hem of zij via deze rekening mocht betalen. Toen de chef niet onmiddellijk toestemming gaf, werd de vrouw boos. Haar verontwaardiging maakte zo'n nidruk op hem dat hij de schoenen maar meegaf. Achteraf bleek de dame geen bankrekening te bezitten en een geraffineerde oplichtster te zijn. N.V. DE DOGGER MAATSCHAPPIJ/C.V. A. HOOGENDIJK JZN. Reders en exporteurs vragen voor spoedige indiensttreding een boek houdkundig goedonderlegde welke na een inwerkperiode zal worden belast met de behandeling van de exportzaken van het bedrijf. Sollicitaties schriftelijk: Doggerstraat 1, Vlaardingen. NOORDVEST 85 SCHIEDAM Wij hebben plaats voor enkele Bekendheid met dienselmotoren strekt tot aanbeveling. De Wethouder van Onderwijs en Culturele Zaken van Schie dam, tevens belast met Sport en Jeugdzaken, zoekt een Tot haar taak zullen naast het voeren van persoonlijk secre tariaat van beide bovengenoemde functionarissen en de daar mee m verband staande correspondentie ook behoren het ver-' strekken van inlichtingen namens Wethouder en Inspecteur voorts het ontvangen en te woord staan van bezoekers en" de verzorging van enige financiële administratie. Geboden wordt een boeiende en zelfstandige werkkring, waar bij betrokkene in aanraking komt met een groot aantal facetten van het maatschappelijk leven en de problematiek van een ge- meentebestuur. Er ls ruimschoots mogelijkheid tot de ont plooiing van eigen initiatief. In overeenstemming met da beschreven taak wordt voor de vervulling gedacht aan een beschaafde jonge vrouw, zo moge lijk van middelbaar opleidings-niveau met goede contact-eigen schappen, administratieve ervaring en een intelligente belang stelling voor onderwijs- en maatschappelijke vraagstukken. Afhankelijk van bekwaamheid en ervaring kan aanstelling plaatsvinden in één van de volgende rangen: Adjunct-Commies, salaris van 612,— tot 882.— per mnd Adjunct-Ccmmies A, salaris van 696.tot 990 per mnd! Commies, salaris van 802,tot 1101,— per mnd. Voornoemde salarissen worden verhoogd met 6 vakantietoe slag. Premie AOW/AWW komt ten laste van de gemeente. Deelname aan gepremieerde spaarregeling ia mogelijk. De gemeente is aangesloten bij het Instituut Ziektekostenvoor ziening Ambtenaren in Zuid-Holland. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, dienen binnen lo dagen na verschijning dezer advertentie te worden ingezonden aan de Wethouder voor Onderwijszaken, Hoogstraat 200 alhier. ACTIES zus en acties zo. Eerder heb ik verzucht, dat ik er wel eens" moe van wordt. Toch schrijf ik van daag weer over een. actie, waarvan het doel me zeer ter harte gaat. De naam. alleen al zegt u waarom: „Hart - Rot-, terdam toont zijn hart". U kent deze klank nog wel. Onze krant schreef er eerder over. De stichting Bouwend Rotterdam nam het initiatief voor de actie, onge veer een half jaar geleden. Onder meer beoogt men een groot deel mee te betalen aan de verbouwing van het ge/bouw Sdhoonderioostraafc 38. Daar richten de mensen van de AVO (moet ik u vertellen welk nuttig werk zij doen? - nee toch) een werkplaats in. Maar - eri nu komt het de hoge prijs van de loten 10), te weinig pu bliciteit en de actie „Eten voor India" (gironummer 100200, Den Haag - JK) dreigt de actie te doen mislukken. Zij is ook gericht op betere financiering van het werk voor polio- en spastische patiënten. Inderdaad, de prijs is hoog. Mis schien was het beter geweest de loten voor twee gulden of een rijksdaalder te verkopen. Maar ik ben geen prijsvraagdeskundige. I'k ;kan hoog stens constateren dat het om fraaie prijzen gaat: auto's en een droómkeu- ken, scooters en tv-toestellen en geld prijzen. De hoofdprijs vergeet ik nog bijna: Een reis naar Amerika. In diverse wa renhuizen, bij kiosken kunt u de loten kopen. Ook door storting van 10 per lot op giro 709, Algemene Bank Neder land, Rotterdam met vermelding „Lo ten Bouwend Rotterdam". De trekking is 30 april. Aanvankelijk zou die trekking op 15 december zijn, maar vanwe ge de moeilijkheden, die ik u al noem de, is zij uitgesteld. Ik vind het maar ëen moeilijke zaak. Moet India ons na der aan het hart liggen? Als we daar voor geven hebben we geen - kans. op een prijs. Bij „Hart Rotterdam" wel, zij het een kleine. Ik zou zeggen: laten, we het beide doen. "W7ANT de noden van bepaalde ca- tegóriën landgenoten moeten ons toch ook ter harte gaan. Maar waarom nu dit verhaal? Omdat er jongeren zijn, die zich het dreigende mislukken van de actie aantrekken. .Ze willen wat gaan doen. Het zijn jongeren, die elkaar kennen van „Soos R", een. „club" die aan het Erieaplein 13 regel matig bijeenkomt. „Wij staan namelijk op het stand punt", schrijven ze mij, „dat de maatschappij, die deze mensen nu als onvolwaardig niet de kans ^eeft zich volledig naar hun kunnen te ontplooi en, gewoon uit medemenselijkheid en niet uit liefdadigheid .de .plicht heeft een menswaardig bestaan voor'hen te verzekeren." Het blijkt dal voor de verkoop van de loten diverse acties zijn gepland of al geweest zijn. In „Soos-R" treden'ge durende déze gehele maand artiesten gratis of nagenoeg gratis op. De op brengst van deze avonden wordt in een centrale kas, beheerd door me vrouw Thomassen gedeponeerd. En daarvoor kopen de jongeren loten. En als nu op een van die loten een prijs valt? Dan schenken de actievoerenden deze aan de AVO, als die er gebruik van kan maken. Anders aan een andere instelling, die zich bezig houdt met de ge noemde categorie medemensen. Wie geen lid is van Soös-R of geen jongere heeft daaraan wei nig. Maar er is nog meer. Er ko men twee speciale avonden: 24 en 28 april in de Groote Schouw burg, die nagenoeg gratis beschik baar werd gesteld. Artiesten van naam doen mee. Op de 24e de-Down Town Jazz Band met zangeres An van Duren, waarschijnlijk het kwartet Rob Hoeke en nog enkele klein-kunstenaars. Op de 28e komen Boudewijn de Groot, waarschijnlijk, de Belgische protestzanger Ferre Grignard, The Magnolia Jazz Group '65, Paul van Vliet (PePijn), het duo Kol Sim- chah en anderen. Iedereen kan daar natuurlijk heen, maar het is dui delijk dat vele Rotterdammers bo ven een bepaalde leeftijd dat niet doen. Als ze toch mee willen wer ken is er het gironummer dat ik al noemde en de verkoopstands in de warenhuizen. Ik plaats hier bij even „manne tje Jacques", min of meer als sym bool gebruikt voor de actie, die Rotterdam hope lijk niet laat mis- lukken. De jon geren hebben om een en ander be ter te organise ren de werkgroep „Hart Rotter dam" opgericht. Er zijn nu 20 jon geren, die zich de laatste twee weken volledig inzetten. Zij ver kopen ook loten op scholen,bij bedrijven en in andere sociëteiten. Dan citeer ik nog even de aan hef van de „persverklaring", die 1 de werkgroep zond: „Er zijn in Rotterdam momenteel ongeveer 120 polio- en spastische patiënten, jongeren van om en nabij 20 jaar, die, nadat zij een opleiding heb ben gehad, weer terug worden ge stuurd haar huis, om daar" hun le ven als min of meer hulpeloze, maar in ieder geval volledig af hankelijke mensen verder te le ven, of misschien is het woord ve geteren, iets waartoe zij gedwon gen worden, hier beter op zijn plaats." Nu is het u misschien nog dui delijker geworden waarom spe ciaal jongeren hier in de bres springen! Wie meer wil weten kan op deze adressen terecht: Aad van Londen, Bree 154. Ton Sonneveldt, Lisstraat 41a, tel. 245698; Henk van Klaveren, Bree 29a; Kees Heuving. Schudenburg 16a; Hinny van St Ann al and, Hilledijk 11; Reny Hin- drfks, Blankenburgstraat 119e, al- Ien in Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1