TIJH BLEEF ER STILSTAAN Regentenkamer is bezoek waard van Brandersbuurt AGENDA drukte Stank houdt controleurs uit bed... „Boeven en m redelijk spel van Onyx Brandstof stroomt weg op tümktt DE UJ J ACCENT GELEGD OP JEUGD Waarschuwing tegen colporteurs „Irene" ter sprake op vergadering Burgerlijke stand Pleyel-kwartet in 91 Stedelijk blifvencfl blij vend goedkoper 'K blij Venei vanaf morgen verkrijgbaar... NIEUWSTE DANKERS'LP HILTON PARTY RÏETE00R KWARTET fPE botterdammer VRIJDAG 21 APRIL 1967 VERMAKELIJK Jongelui staken kist met glas in brand Vandaas .en morgen Bevrijdingsconcert op vrijdag 5 mei (Van een. onzer verslaggevers) ROTTERDAM De meldkamer van de Raad voor de Milieu hygiëne, die vorige week maan dag in gebruik werd genomen heeft niet over belangstelling te klagen. In de eerste week van haar bestaan kreeg de kamer 49 klachten binnen. Er blijkt een grote belangstelling voor telefoon 282887 in Rotterdam, waar het Rijnmondgebied zijn „stankbe- richtèn" kwijt kan, Rapportage .en dagslijks I. I'adna 3 Door lagere prijzen van artike len die U dagelijks nodig heeft, kunt U méér doen met de inhoud van Pa's loonzakje™ ea daar gaat 't nu juist om En waarom zou U voortaan Uw boodschappen ook niet kunnen halen in zo'n elegante Pergatex boodschaptas? Praetische, moderne pergatex tassen kunstleder op Jinnen- iasisj met ruime opening en een zee van bergruimte, norma le prijs 13.50 verkopen wij mor gen voor nog géén zes gulden. Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze tassen met ronde handvaten, in zwart en cognac, voor SP Cléi» tel. of ïckrift. bert. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM s Een van de weinige plekjes in Schiedam, waar de tijd is blijven stilstaan, is ongetwijfeld de re gentenkamer van het voormalige Weeshuis der Hervormden, thans „De Lindenhof', aan de Lange Achterweg. Hier treft men nog enkele historische, kunstzinnige curiosa van Oud-Schie- dam aan. Door de half geopende blinden spe len de zonnestralen over het goud-gele behang, de antieke meubels, de glan zend-kristallen luchter, de decoratieve elementen boven de eeuwenoude schouw en het donkere, imposante schilderij op de achtergrond. De eerste steen van het oude Weeshuis werd op 6 juni 1605 gelegd. Het huidige gebouw met lijks en rechts van het tympaan de beelden van de twee weeskinderen Jan en Kaat, dateert uit het Jaaste kwart van de achttiende eeuw, toen de stad Schie dam behoefte kreeg aan een ruimte, die naast het oude kerkhof zou kun nen dienen als begraafplaats. De stedelijke overheid kocht van het Weeshuis een open terrein, dat naast het tehuis lag en de naam droeg van het convent van Leliendaal. Aan de vermeende eigenaar, in dit geval dus het Weeshuis, betaalde de overheid een koopsom in gereed geld. Het vermakelijke van deze transactie was, dat de grond van oudsher tot de stedelijke eigendommen behoorde, wat de toenmalige magistratuur klaarblijkelijk niet heeft geweten. Een historisch onderzoek heeft dit later aan het licht gebracht. De regenten kregen een goede gelegen heid het weeshuls eens op de keper te bekijken en kwamen tot de con clusie, dat het zich in „slegten staat" bevond en door ouderdom „gants ver- valle gebouw" was. Aan de stadsarchitect (voorloper van de huidige directeur van gemeente werken) Rutger van Bol'Es werd op gedragen een tekening te maken voor een nieuw gebouw, dat op 24 september 1782 door dominee Guar- nerus Soetens „plegtig ende state lijk" werd ingewijd. Als tekst had hij gekozen het zesde vers van (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Donderdagavond bracht de KRO-aktualiteitcnrubriek Brandpunt de veel omstreden Bran dersbuurt op het scherm. De filmploeg, onder leiding van redacteur Ad Lange- bent, bracht voor dé ingewijden niet veel nieuws, maar niettemin was de reportage als zodanig geslaagd. Hei accent werd voornamelijk ge legd op de jongelui die in de nauwe steegjes met restauratie werkzaamhe den bezig waren. Aan enkelen van hen werd gevraagd waarom- zij er toch zo'n belang instelden deze over het al gemeen uit krotten bestaande buurt te behouden. De reacties die hier op kwamen had den veelal betrekking op de „fijne Nylon vilttapijt, dat meer eo meer gevraagd wordt... en geen wonder, want het Is practisch onverslijtbaar, is makkelijk te reinigen, is een ideaal gezins tapijt met luxe allure! Morgen verkopen wij een grote partij van dit Nylon Vilt tapijt, in coupons van 5 meter tot volle rollen toe, een oerdegelijktapijt, dat U nu, in twee breedtes voor een uitzonderlijke prijs gaat kopen - per meter voor nog géén drie en twintig gulden. --hm s:I§ 180 en 200 cm breed Neemt U de maat van Uw kamer mee Morgen om 9 uur begint de ver koop van dit solide Nylon Vilt Tapijt, In 180 en 200 cm breed, met kleine schoonheidsfoutjes, in de kleuren rood, geel, grijs, cognac enz, per meter voor Géén tel. of schrift. bert rustige sfeer" die in de Brandersbuurt heerst. De jongelui willen er een ont moetingscentrum van maken omdat er in de nieuwe wijken weinig gelegen heid bestaat elkaar te leren kennen. Naast de gesprekken met de jeugd werden ook nog opnamen van oud- staatssecretaris C. Egas, ir. J- A. van Eek en dr. C. van Huiten weergege ven. De heer Egas vertelde dat men zuinig moest zijn op oude binnenste' den. De mens moet recreatief bezig kunnen zijn en De Brandersbuurt zou hierin een groot aandeel kunnen heb ben. Ir. Van Eek vond dat de jeugd tot leven móest komer> en dr. Van Huiten noemde de aktiviteiten van de Schie- damse jeugd een gezond initiatief. Aan het eind van de reportage werd gesteld dat de jeugd in het Waterweg gebied wel eens een exponent van on tevreden jonge mensen kon gaan vor men. Dit zou B. en W. aan het denken moeten zetten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In vele gevallen zich als werkstudent presenterende mensen colporteren de laatste tijd met tijd schriften voor een aantal verkooporgani saties waarvan niet altijd gezegd kan worden dat de leiders en medewerkers bonafide zijn. ■- De colporteurs die helemaal geen stu denten zijn spreken meestal een buiten landse taal. Vaak worden slechts de wo ningen van vooraanstaande personen be zoclrt. i. De abonnementsprijzen die vooruit be taald moeten worden zijn aanmerkelijk hoger dan die bij de boekhandel gelden. Omat in het te tekenen contract meest al een lange levertijd is vermeld, wordt bij wanprestatie het achterhalen van een knoeiende colporteur bemoeilijkt. De politie waarschuwt voor deze praktijken, m HOEK VAN HOLLAND Indien geboorte van de Oranjetelgvoor'16.00 uur wordt bekendgemaakt volgt dezelfde dag om 19.15 uur een samenkomst in de her- vormde Kerk en aansluitend daarop een communlty-slnging om 20 uu. voor de hulpsecretarie. pslam G8: „Hij is een Vader der We zen". Naarmate de twintigste eeuw vorder de begon het getij voor het Weeshuis als zodanig steeds meer te verlopen. Op 5 januari 1955 vertrok de laatste wees. De algemene gezondheidstoestand was de laatste vijftig jaar aanzienlijk verbeterd. Er stierven minder ouders dan vroeger op een leeftijd, waarop ze minderjarige kinderen nalaten. Door de structuur van de moderne verzor gingsstaat kwamen er minder aanmel dingen. Ten stiotte speelde ook de toe nemende ontkerkelijking een belang rijke rol. Sedert 1955 heet het Weeshuis der Hervormden „De Lindenhof". De taakstelling is veranderd. Directeur („Binnenregent") is de heer J. Ritsema van Eek, die vanaf 1 maart 1941 deze functie vervult. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Jongelui hebben don derdag vermoedelijk houtwol, ia. brand gestoken waardoor op het Bart Verhèl- ienplein in Groenoord een kist met glas vlam vatte. De brandweer kon het vuur snel blussen. De kist behoorde tot een partij die bestemd was voor het schil dersbedrijf Van der Plas en Kabouw te Rotterdam. Als U niet op een paar gulden hoeft te kijken, is dit geen aanbieding voor U. Maar als U ook een luxueus nachthemd wilt bezitten en toch geen tien gulden of meer wilt betalen... kom dan in onze Lingerie afdeling. Want daar verkopen wij beel dige Brushed Nylon nacht hemden, pastelkleurig Fond met Mille fleurs bloemdessin, .voor nog géén zeven gulden. De zachtste, meest behaaglijke nachthemden van fluweelzacht brushed Nylon, dat zo makkelijk, te wassen is. Sursum Corda: NCGOV, vergadering. 20. Arcade- Volkstulndersvereniging Vreelust, vergadering, 20. wijkcentrum: SVC. leden vergadering en gezellig samenzijn. .0. Chr. Soc Belangen: Chr. Graf. Bond. ledenverga dering. 2(L Musis: toneelgroep Onyx, uitvoe- ring, 20. i-hi- snn Belangen: ODO, kindermiddag. 14 Gerei Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, uitlening 15—17. De Rank: Prema, dansavond, 20. Musts: Hermes/DVS. beat- avond, 20. SCHIEDAM De Huishoud- en In dustrieschool voor Schiedam en Omstreken (Prins Mauri tsstraat 9), houdt openbare lessen op woensdag 26 en donderdag 27 april van 14.30 - 16.30 uur en van 19.00 - 21.00 uur. Van. 26 april tot 29 mei wordt in het Stedelijk Museum een tentoonstel ling van de volgende acht Parijse schil ders gehouden: Abboud, Debre, Karskaya, Messagier, Miotte, Moser, Nallard en Rebeyrolle. De commissie voor het open deur- werk van de Hervormde gemeente ver zorgt zondag een open deurdienst in de Opstandingskerk (hoek P, J. Trpelstralaan en Burg. Honnerlage Gre- thelaan). Aanvang 10 uur. Voorganger is ds. M N. Schrale, te Rotterdam. Me dewerking verleent de chr. muziekvere niging Harpe Davids o.Lv. de heer A. Glotzbach. Jjpush®® nylon Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze Brushed Nylon fantasie nachthemden, in diverse kleurstellingen, maten 38 t/m 48 voor Geen tel. of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De „Vereniging tot bevordering van de belangen der Her vormde Kerk te Schiedam", houdt haar 74 ste jaarvergadering op woensdag 26 april 's avonds om 8 uur in zaal I van het gebouw Irene. Voorzitter, penningmeester en secre taris zullen tijdens deze vergadering het een en ander vertellen over het wel en wee van gebouw Irene. De he ren. H. Gotink en J. Sonneveld zijn aan de beurt van aftreden. De heer Sonneveld is herkiesbaar Ook voorzit ter, H. Gotink, heeft de wens te ken nen gegeven zijn functie te willen overdragen aan een jongere kracht. Het bestuur heeft hem echter ge vraagd hiermee te wachten tot de vie ring van het 75-jarig bestaan in 1968. Ruim veertig jaar is de voorzittersha mer bij hem in goede handen geweest Het bestuur zal tijdens de jaarvergade ring ook voorstellen de minimum-con tributie van ƒ0.50 per jaar wat op te trekken. De nieuwe bedragen worden op deze avond bekend gemaakt. Na behandeling van het huishoude lijke gedeelte worden de film „Schie dam kiestvoor het water," een docu mentaire van Jan Schaper en enkele kleurenfilms over het Koninklijk Huis vertoond. SCHIEDAM Ondertrouwd: J F Bakker 22 en - W M Fillekes, 22. L Bierma, 24 en J Overwater IS. R J van Bohemen 23 en J J van F.kris, is. H van den Bout. 22 en T C Palte 22. W Bussink. 30 en S van Knotsen burg 21. J J van Helden. 24 en J Kalkhoven 23. H G van Hoogdalem 61 en G Zuüder- 6.13 RTD 2257 22 APRIL duin 43. F D J Jacobs 22 en A C van Kasteren IS. A B M' Jansen, 22 en M van Sonsbeek 22. J P Keljzer.27 én P A M UUtdewilligen 21. H de Koster 28 en L J de Munnlk 21. G A Lagerwaard. 28 en T A Scholte 25. P M J. van Mil. 23 en M M L van Veen 20. G Kuhnen. 39 en T H A Wolff 27. L Loenen 19 en M A K Preln 19. H w M Pieters 22 en M A Deurhof 22. H H Ruitenberg 20 en N G Harreman 19. B Sas 35 en S M Hoogland 23. M. J. van Toor 27 e.n P Penters 29. T 'A de Veth C4 en J L L Hollander 22. Getrouwd: J Jenema. 23 en M de Geest 20. P de Lange 56 en G F M Waltman 36. c A Zuidwijk 24 en 'G Lagerwaard 20. M Boeren 23 en C M Alebregtse.22. M T Brijs. 34 en C Meivogel 23. G van den Oever 22 en M E L van Beers 21. H J den Hartoe, 23 en A J Ross 19. B van der Tempel 46 en N van der Most 29. E J Heesbeen. 29 en L Fonkert 25. M T van Oers 22 en J P J Christen 20. G Weerheim 85 en D Onver- vvagt 59. T J Rebers 23 en C A Eikenboom 20. T Baanvinger 26 en Y F Geerenstéin 21. W P Blok 20 en A' M Wllkes 20. M T van Druten 22 en TV M J Vroon 20. A D J de Wit 20 en M P W Nelis 17. C- 9ej0Jrt1: Daniël A C zv C Botoc en N E Schuddebeurs. Patrick C zv A van Ooster hout en M T O'Connor. °ve.rlS.cien: M J van Wasenlngen 83 echtg van A F van Hoek. G A van der Linden 76. J A Kloppenburg 2 dg. J'M Kloppenburg, 2 dk. G CM Loog. 64 wed van J A Joore. M Gebnardt. 12. J p van Rosmalen 77 wed van L van Puffelen. DF. LIER. donderdag 20 april Andijvie 25-73 30.300 kg. Komk. krom 60 3400. witlof SJLc,60',^osie!,m 110I2T 300. Augurken 4061 1900. Spinazie 15—68 3400. Prei AI 41-45 B 38—11. C 330-38. D 31 E SL Bloemkool 8 151 900. 10 123—150. 12 93—12g 15 62—35. Paprika 69 200. Sla I 14—17 454.000. Bospeen 143 1250 bos. Raapstelen 'X-—H 5700. Radijs 28—48 1850. Selderij 6vi16 4700. Tomaten A 1430—1450 7.666 bak jes export. Extra C 1370—14 364 bin. Toma ten A 1410—1440. B 1780—18. IC 1320—1360 ICC 1233-1270: totaal 8.030. ROTTERDAM Aangezien dé be vrijdingsdag, vrijdag 5 mei, dit jaar geen vrije dag is,.heeft het Rotterdams Comité ter Behartiging van Nationale Belangen voor die dag alleen het Be vrijdingsconcert in „de Doelen" georga niseerd. Dirigent is Eduard Flipse en solisten zijn Annette de la Bye, Wïlhelmina Mattès, Willy van Hese en' Guus Hoek man. Op die dag is er ook een gróte, maar besloten bevrijdingsavond, geor ganiseerd door het Voormalig Verzet Wel zijn er op die arvond de kermisat tracties in de stad nog in volle 'gang. heeft al X Dr. L. A. Clarenburg, staffunctiona ris voor de milieuhygiëne bij Rijn mond, had deze belangstelling wel ver wacht, Onmiddellijk na de publicaties over de „stanktelefoon"is het begon nen. Hij vertiet „Er kwamen ook mensen aan de telefoon, die vroegen of het „echt waar" was,.. Zeven meldingen per dag,49 into taal, waarvan 15 's nachts en 34 over dag. De nachtelijke klachten hebben eerst wat verrassend gewerkt. Het kwam er op neer dat een aantal con troleurs herhaaldelijk uit bed werd ge beld. Er is nu een andere regeling ge troffen. Wie nummer 282887 belt krijgt de alarmcentrale van de Rotterdamse brandweer. Daar neemt men de mei ding in ontvangst en men weet hoe er mee te handelen, 's Nachts gaat de klacht eerst door naar de politie, die voor schifting zorgt. Uiteraard is het van belang dat de politie is in geschakeld. Dat gebeurde in het verleden meestal ook wel. Maar het heeft betekenis vooral in gevallen van persoonlijke aard, waar eventuele medische hulp nodig kan zijn. Wat het doorgeven van de meldingen aan controleurs van de Hinderwet betreft is een ver deling gemaakt, die niet aan lokale grenzen is gebonden. In de eerste week van werken was de windrichting gunstig in die zin, dat eventuele stank meestal niet in de bevolkingscentra terecht is gekomen Bij westelijke en noordwestelijke winden is dit meestal wel het geval In zulke periodes zal het zonder twij fel -drukker worden, meent dr. Cla- reriburg. Aangezien de rapportage der gevallen aan de betreffende gemeentebestu ren geschiedt wordt dr. Clarenburg niet direct op de hoogte gesteld van de afwikkeling. Dit zal pas geschie den nadat de centrale meld- en xe- gelkamer per 1 januari 1968 onder Rijnmond werkt. Nu gaan zij. nog uit van de zes gemeenten, die de Raad voor de Milieuhygiëne vormen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De toneelvereniging Onyx gaf donderdagavond in Musis Sa crum in het kader van. de toneel wedstrijd der Schiedamse Ge meenschap een uitvoering van de thril ler „Boeven en Madeliefjes" van Geor ge Batson onder regie van Hans Pol man. Onyx bracht het pretensieloze stuk redelijk goed voor het voetlicht. De karakteruitbeelding' was vrij aardig ge nuanceerd, wat aan het verhaal de no dige kleur en spanning gaf. Denise Melchers-van der Maas toon- Bijkantoor ,.De Rotterdammer", Lange Kericstr. 62, uitslijtend redactiezaken, tei. 263954, b.g.g. 115588. b.g.g. 346619. klachten bezorging: Dr. Zamenhofstraat 138. tel. 152400. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli tie tel. 264466, Brandweer 269218. GG en GD Jansen. Zwammerdamslngel 41. Apotheek: tel. 264917. VL AARDINGEN VanmorgCJi, vrijdag is een tankauto van de Shell met twaalf ton vloeibsr- brandstof, bestuurd door de Schje- damse chauffeur J. B., op het ver keersplein Westerlee bij Naaldwijk gekanteld. De chauffeur die zich met moeite uit zijn ingedeukte kabine kon be vrijden liep enkele schrammen aan het gelaat op klaagde over hoofd pijn. De brandstof stroomde uit de tank het verkeersplein op, dat de politie onmiddellijk voor een deel .afzette.'.Het ongeluk is vermoede lijk ontstaan doordat de chauffeur met zijn wagen teveel naar links uitweek, waarna hij de macht over het stuur moet hebben verloren. Twee kraanwagens hebben de vrachtauto overeind gezet, waarna twee tankwagens van de Shell de 'resterende lading hebben overge nomen. de zich een jonge vrouw, die niet vrij was van zorgen.'Jan Bal ontpopte'zich als Proctor, een brommerige huisbe waarder, diee niet veel van kinderen kon hebben, terwijl Kees van der M ost in de huid was gekropen van Higgins, een vriend brombeer Proctor. Roon Pluym vertolkte de figuur Da vid Brewster, die verloofd wasmetJe- a n Caldwel en daardoor tot over zijn oren „in de puree" zat. Romantische kostschoolmeisjes verza melen nog wel eens foto's van filmster ren, zoals Rosalie Prentise (EUy Otter- loo). Joke van Heel speelde knap voor Jody Long, een kostschoolmeisje, dat zo graag circusartieste wilde worden. Dan waren er nog Fluffy Pryde (Fre- derike Sïeegers-v.d. Kwast), een plan tjes- en bloemetjesminnende lerares, de nogal zenuwachtige Steve Latham (Adrie Monster), de eigenares van het verlaten landhuis, waarin het verhaal zich afspeelde, miss Van Loon (Roelie Koning) en veldwachter Jordan, die in raadselen door het leven ging (Jan Meulendijk) Twee derde van de zaal was bezet Op 27 april speelt Intermezzo de zeven de en laatste voorstelling van de wedstrijd met „En toen kwam dr. Frost" op 18 mei is de prijsuitreiking. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Pleyei-Kwartet geeft donderdag 27 april te 20.15 uur in de aula van het Stedelijk Museum, een concert onder auspiciën van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum en de Maatschappij tot bevor dering der Toonkunst, afdeling Schie dam en omstereken. Het kwartet bestaat uit Willem Noske. viool. José Stordiau, altviool, Victor Bouguenon, cello en Jolle de Wit, fluit, allen leden van het Residen tie-orkest. Onder meer zuilen werken van Bach, Mozart. Viotti en Van Del den ten gehore worden gebracht. In de pauze is er gelegenheid tot het bezichtigen van de tentoonstellingen. De toegangsprijs voor leden bedraagt 3,50 („Vrienden", „Toonkunst" en do nateurs S.G), niet-leden 5.00, jeugd leden en houders van een cultu- reel-jeugdpaspoort 1,50 per persoon. Voorverkoop dagelijks van. 10-17 uur aan het museum (teL 266491). In de toekomst is het ook de bedoelin1 dat klagers bericht krijgen dat hui melding is ontvangen-en zal worde: behandeld of behandeld is. Maar d organisatie is nog in opbouw en wa dit betreft zal het publiek nog evei geduld moeten oefenen. Zeker is da aan alle telefoontjes aandacht word besteed. In de internationale sieer van Rotterdam-Hilton maakten wij de opnamen voor een unieke 30 cm LP van het in binnen- en buitenland zeer bekende en populaire Deze plaat die wat sfeer be treft zo voortreffelijk past bij de andere Party Music-platen, bevat tal van internationale successen als: GUANTANAMERA, LA BOSTELLA, AMORE SCUSAMI. ALLEYCAT. STRANGER ON THE SHORE etc. - mono fiQE: stereo Cöolsmgeli bij tnctrestau'oa stadhuis m WAT mij betreft mag de baby van. prinses Beatrix vannacht komen. De vreugde die deze geboor te op zichzelf -al.'zal geven nu even daargelaten, zal het' voor veel mensen goéd zijn als de spanning gebroken wordt. De enorme TjBorra- den oranje muisjes die zich in alle Nederlandse scholpn schuil houden, houden zich zo langzamerhand niet meer muisstil. En als debeschuiten door het lange liggen taai worden lust niemand ze meer. Bij de schoolkinderen begint dé blijde verwachting vormen aan te remen die ook ouderen enthousiast maakt. De kleuters, en ook' wel dé wat'oudere kinderen, staan bij wij ze vanspreken .met het babytje op en ze gaan ermee naar bed. Wie nadenkt over hun onbevangen, vreuede vooraf, kan jaloers op, hen worden. Minder begrijpelijk vind ,.ik het drakerige Dra kensteyn-kijken waar mee hele volksstammen volwasse nen zich, vooral tijdens de weekein den, bezig houden. Het enige dat er. in Lage Vuutsche is te zich is de drukte die deze rleasen zelf veroor zaken Vinden zij dat zo leuk?. Zo langzamerhand begint het Dra- kenstein nieuws in de kranten mij ook te vervelen. De ene dag lees ik (met genoegen) dat de Prinses goed gezond is en de andere dag moet ik lezen dat haar gezondheid nog steeds onveranderd goed is. Nóu. voor mij hoeft dat niet Ik zeg al tijd maar, geen bericht goed be richt. Maar ja, mijn collega's hebben nou eenmaal hun Drakensteynpóst betrokken en dus moet d'r elke dag een stukkie Oranje worden gé- maakt. Nieuws," of geen nieuws. En als de rijksvoorlichtingsdienst ook aan hét eind van zijn Lage Vuursche-latijn is, dan laten we ge- zellig allerlei mensen opdraven die nog precies weten te vertellen hoe het bij' de geboorte van. de huidige aanstaande moeder op 31 januari 1938 was. Mensen, waar is de tijd gebleven! Naarmate de tijd verstrijkt wor- den de speculaties over het tijdstip van de geboorte steeds kanshebben- der. Maar wie nuchter is moet toe geven dat daarover geen wijs woordt tee zeggen-valt Zelfs niet al staan in de agenda van prins Claus geen afschriften vanaf donderdag genoteerd. De aanstaande vader zal het net zo goed moeten afwachten als iedereen. Zelfs net zo goed als professor Plate, die zich al evenmin aan een voorspelling waagt. Hij kijkt wel uit. [VEE, als u nou toch wat wil voorspellen, dan kunt u beter zeggen 'of de babyeen prinsje of I een prinsesje wordt. De kans dat u .1 goed zit is fifty-fifty. Volgens mijn informaties, uit zeer nabije bron, worden er de laatste weken bijna allemaal jongens geboren. In hoever re dit een. landelijk of regionaal verschijnsel is weet ik niet. Wat ik wel weet is dat De Bilt geen vorst voorspelt. Nou, u weet dat De'Bilt er zelden naast zit en dat het KNMI en Drakensteyn be trekkelijk dicht bij eikaar liggen. Maar goed,'we wachten het maar af. Zet u wel even de vlag klaar voor u vanavond naar bed gaat? Het mocht vannacht eens gebeuren! Als men u morgenochtend met mui zen wakker maakt is het prettig .di- reet te weten dat de vlag -klaar staat op het plekje waar u haar de i vorige avond hebt neergezet!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1