mus van isolement ve jaarverslag De Haven „De Belangen" hield drukbezochte avond 1: 1 L- IlGENDA Geringe stijging van aantal leden VCB erliike stand k VmAÜE een eend plantinga Voorlichting over metro in Zuidwijk VOORDEEL! EL-MiOR shitts met Bestuur beraadt zich op andere werkiviize j Vijfenzeventigjarig bestaan in 968 Sport-aktie krijgt weinig medewerking C. Borsboom herkozen „Juliana" houdt leest in Irene Kunstgalerie; I en wijnkelder geopend f Drie zwembaden j gaan onen ANDRË JAMET I Verzamelaars kunnen op 8 mei ruilen Uniléver-toneel in Stadsgehoorzaal W egomlegging Schoolwedstrijden verder afgewerkt Hollandse Gemeente in West-Berlijn kreeg DM 2.200 Nu is het zo ver...! T erreinbrand je wellicht de beste boord ooit gemaakt. In diverse modellen en dessins bij: modehuis schiedamseweg 61 vlaardingen Beroepsstaf R IN C0 EMOUS U' J CAMPING Hoogstraat 82 \y bij Afrol VLAARDINGEN Vandaag.... en morgen en dagelijks SCHIEDAM Vandaag. r 2ö-°° uur- en morgen -ert dagelijks ";;A; Onderhoud Teleurstelling Hoogstraat 146-150 - Vlaardingen - Tol. .143007 H ai Beha mei 3/« cups, ook strap less te dragen, Lycra zij pandjes, Spec, prijs f 4.95 Panty van Lycra of tule elas tiek. Spec, prijs f 6.95 Lycra corselet met voorge vormde cups en stretch schouderbandjes, diep rug- décolleté. Spec, prijs f 19.95 IN ALLE 20 FILIALEN VAN EN VAN VLAARDINGEN. In het jaar verslag over 1966 van het club huis De Haven stelt het bestuur zich de vraag of het clubhuis werk gericht kan blijven op de zelfde groep jongeren als tot dus verre het geval was. Er zijn ver schijnselen die er op wijzen dat ook andere jeugd zich meldt. Dit betekent dat het bestuur een wij ziging in de werkwijze overweegt. Voorts vraagt men zich af of De Ha ven zich uitsluitend op de jeugd moet blijven richten of ook op de ouderen in de zin van dienstverlening. Deze beleidsvragen van bestuur en beroepsstaf zullen in de toekomst moe ten worden beantwoord. Voorlopig wordt met geestdrift, toewijding en op gewektheid samengewerkt ten dienste van een deel van de Vlaardingse jeugd, die dikwijls veel te kort komt. Vooral na de komst van hoofdleider P. J. Scheffers per 1 september, als opvolger van de heer L. Metz, is er sprake van een duidelijke vooruitgang. „Hoewel het huidige clubgebouw meer afgelegen en verborgen ligt dan het vorige, kunnen wij zeggen dat het clubhuis uit zijn isoiemcnt verlost raakt; het heeft meer bekend heid gekregen in Vlaardingen, de goodwill onder de bevolking is toege nomen en van vele zijden wordt me- (Van een onzer verslaggevers) dewerklng ondervonden", aldus het optimistische geluld dat uit bet jaar verslag klinkt. s, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Woensdagavond hield dn het volle gebouw Irene de Verenl- |png „De Belangen" haar "71ste jaarver gadering. In zijn openingsrede zei voor- ïriiter H. Gotlnk, dat men dit soort ver gaderingen heel wrat aantrekkelijker |w#et maken dan vroeger. Hij was 'niet tegen de'Tcrltièk van de jonge ge neratie, maar vond wel de nieuwe rich tingen in de theologie dikwijls gevaar hijs. Betreurenswaardig achtte hij het, PdH'leidinggevende figuren hierin dik- ïnijls voorgaan. Verblijdend noemde |hl) de toenemende eenheid der gelovi gen. v-'v.'.- j ©e voorzitter ./nemoreecde^het over riden van1^ mejüffrouw&-Vöogn en 'van het bestuurslid'N.; Scheurkogel, die •als opvolger, vari' de heer StaMie het «toezicht had opde gebouwen en verle id® jaar op'87-jarige leeftijd is overle- dér„ ;?.K- 'Bij e béstuiirsverkiezing werd de ihéer J. Sonneveld unaniem herkozen. Voorzitter Gotink, die zijn functie He iver aan een Jongere kracht had willen 'overdragen, stemde, erin toe nog een jjaar, lot de viering- van' het 75-jarige bestaan aan te blijven. 1 Bungalowtenten met een 1 goede naam. Uit voorraad leverbaar. L. 1 i VLAARDINGEN Triangel! Dr. r. Boerwinkel houdt lezing 'uur tlfd werkelijk zo nieuw?", 29.00 Stadsgehoorzaal: Toneelavond Catena, ïo.oo uur. Koode Krulsgebouw: Eniitiastraat 38, ÏÏKgst Herv. Gerei comité,' ds. lange rak, uur. Mangelt— Toneeluitvoering- „Ons aller "Ml". 20.00 uur. SUdsKehoozraal: Toneel p.v. Unilever «^search Lab., 20.00 uur. BUfcmtoor' „De Rotterdammer",' Smalle Ravenstraat ,11, telel. 316775. Redactie: telef. «ms b.g.g. 115588, b.g.g. 340519. Wachten bezorging: H. verhey, wag- Mtstraat 24, teler. 343345,dagelijks van 18.39 18.50 en zaterdags van'18.00 - 19.09 uur. Westet"apotheek. Voorstraat 53, Stedelijk Museum: Concert, Pleyel Hn?r'.^oc' Belangen: CB.C., ledenvergade ring, 20.00 uur, M?5^:INed; Chr. Vrouwen Bond, vergade- nng, 20.00 uur. t Sacrun»: Amateur Theater Bureau, »wtermezzo"jy20.C0 uur. 8^ uA®steibron: Gruno, ledenvergadering, b^»uurCllr, Gymn* Ver.. Juliana, jaarfeest. Saorum; Gemeentewerken, feest- 20.00 uur. uur Green's Sociëteit; beatavond. 29.00 R?fwfnto.or "D® Rotterdammer", Bange Effi!?1,B» Uitsluitend redactiezaken, te- K,™554, b.g.g. 115588, b.g.g. 348619. 1>r' ZamHnhofstraat li3 fedfrti ke telefoonnummersAlarm Boll- SDmqIL 254466; -brandweer 269218; GG en u?ltf^649n C' Jansen' Swammerdamsingel De vergadering maakte geen be zwaar tegen het voorstel van het bestuur de contributie te verhogen van ƒ0,50 tot 1,50 en ƒ2,50 voor een echt paar, op basis van vrijwilligheid. Maar wie niet meer dan 50 cent per jaar kan betalen. wordt heus niet geschrapt, zei de heer Gotink. Uit het uitvoerige jaarverslag van secretaris H. Meyers bleek dat de be langstelling voor het zalencomplex is toegenomen. Vooral de in het einde van 1965 gerestaureerde zaal I, die plaats biedt aan 80 mensen droeg ertoe bij dat de totale ontvangsten aan hu ren die van 1965 overtroffen. Aan het gebouw moesten grote'repa raties worden verricht, wat veel geld kostte. Het jaar 1966 moest daardoor ondanks hogere ontvangsten aan huur met een nadelig saldo worden afgeslo ten. Investeren in verbeteringen van het zalencomplex bleef echter noodza kelijk om te kunnen blijven beant woorden san de eisen, die nu éénmaal tegenwoordig aan zaalruimte wordt gesteld. Het vergaderlokaal is „verga derhome geworden". Verhoging der huren zal in de naaste toekomst noodzakelijk zijn. Het had eveneens de aandacht van het bestuur, dat het zalencomplex over dag leeg staat Hiervoor werd nog geen oplossing gevonden. Het rende ment van het in gebouw en inventaris gestoken kapitaal blijft zeer gering. Zou dit kapitaal op andere wijze wor den belegd, dan zou het rendement aanzienlijk hoger kunnen zijn. Het ledental bleef In 1966 vrijwel onveranderd. Het winnen van leden is bepaald geen gemakkelijke zaak. Al leerde de ervaring, dat er in de kring- van familieleden en kennissen heel vaak nog leden zijn te vinden. Na de pauze werd' de documentaire „Schiedam kiest voor het water" en enkele films over het Koninklijk Huis vertoond. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Omdat de maan delijkse ruilbeurs van De Verzamelaar in gebouw Excelsior aan de Oosthaven- kade 9 dit jaar samenvalt met de vie ring van Koninginnedag, heeft het bestuur besloten de ruilbeurs naar maandag 8 mei te verschuiven. Het bestuur heeft van een onbeken de een grote doos met sinaasappelmer- ken ontvangen, gesorteerd naar land van herkomst. Zij die belangstelling hebben voor de merken kunnen, zich op de ruilbeurs van 8 meibij het bestuur melden. Aan het einde van het verslagjaar had het clubhuis weer een voltallige beroepsstaf. Onderhandelingen zijn gaande met de vereniging Pro Juventu- te over het hervatten van de samen werking wat betreft het aanstellen van een maatschappelijk werker. De jeugdleiders van De Haven leggen wel bezoeken af, maar kunnen geen sociale bemiddeling en geen hulpverlening verschaffen. Hun opleiding is daarvoor niet toerei kend. Op dit punt was er in het afgelo pen jaar een lacune in het werk. Het clubhuis beschikte in 1966 over tien vrijwillige medewerkers. Aah be zoldigde vrijwilligers blijkt geen be hoefte meer te bestaan. De vrijwilli gers namen deel aan de leiding van de clubs of verrichtten administratieve ta ken. Voor beide laatste - taken zijn meer krachten nodig. Mejuffrouw M. Timmers, mede werkster aan de balletschool Verdijssel- donck, was bezoldigd vakkracht voor balletlessen Voor judolessen bestond te weinig belangstelling, zodat de zela- tie met sportschool Van 'Gorsel werd verbroken. Eind 1966 waren 171 kinderen als leden ingeschreven, namelijk 95 jon gens en 76 meisjes in ze* verschillende eeftijdsgroepen. Ook niet-ingeschreven jongeren bezoeken het clubhuls. Dat blijkt vooral bij de filmvoorstellingen en de dansavonden, waarvan bet be zoek Is opgelopen tot ongeveer zestig deelnemers per keer. De kinderen van bet clubhuis komen uit 69 gezinnen, die door de leiding worden bezocht. De financiën zijn een gevoelig punt gebleven. De jaarlijkse collecte brengt minder op en de donaties van de bedrijven nemen af. Aan het be gin van dit jaar kreeg het bestuur bericht, dat op de aktie Schoon "Schip een- politieverbod rust. Vorig (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdagavond geeft de toneelvereniging van het Uni lever Research Laboratorium een op voering van het blijspel „Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet" van Noel Coward. Na afloop is er tot half drie 's nachts bal in de zaai Harmonie, (met medewerking van Anno '66) en in de wandelgangen van de Stadsgehoorzaal (met medewerking van de Blue Band en de Skippers). VLAARDINGEN VanaT vandaar Is Ce Hargalaan tn Schiedam gedurende drie we ken voor alle verkeer gesloten. Het verkeer uit Vlaardlnzen moet de Mr. L. A. Kesper- weg volgen. Op de daarvoor bestemde kruisingen staan verwijzingsborden. jaar bedroegen de inkomsten uit de ze aktie 3000. „Vooral bet laatste beeft ons bijzonder teleurgesteld; het ging hier om een bo nafide aktie, die naar onze mening moeilijk kan worden gerekend onder verkoop met misbruik van charitatieve doeleinden. Des te meer verwondert ona dit verbod, omdat in vele andere gemeenten deze aktie ten behoeve van talloze clubhuizen onbelemmerd door gang vindt. Pogingen om het gemeente bestuur te bewegen dit verbod in te trekken bleven sender resultaat", al dus het clubbuis bestuur. (Van een medewerker) SCHIEDAM Deze week wordt de SSS-actie (Steunt Samen Sport) in ons land gehouden en ook in Schiedam wordt iets aan deze aktie van het Christelijk Nationaal Sportfonds ge daan. Helaas veel minder dan in vori ge jaren, toen alle plaatselijke christe lijke sportverenigingen zich aktief in zetten, met medewerking van de christelijke Sportfederatie Schiedam: Nu voeren enkele verenigingen (zo als DOK, ODI en HBSS) aktie, terwijl men weinig of niets hoort van de Sportfederatie. In vele kerken in ons land worden collectes gehouden voor de SSS-aktie, maar ook daaraan zal het bij de Schiedamse kerken voor een groot deel ontbreken. Niettemin rekenen de aktleve vereni gingen op veel steun en vertrouwen zij er op, dat intekenlijsten niet onge zien doorgestuurd zullen worden en dat de speciale sportkrant (prijs ƒ1,-) zal worden gekocht. (Van een medewerker) SCHIEDAM De schoolsportwed strijden, die tijdens de Paasvakantie niet konden doorgaan wegens de slech te velden, zijn woensdagmiddag'verder afgewerkt. Bij de eerste elftallen in poule E 2 werd de Dr. H. Gun- ningschool winnaar. Bij de reserve-elf- tallen van lagere scholen' kwam in de groepen ER1, ER2 en ER3 de volgende kampioenen uit de bus: Alb. Magnus 2, AJopysius 2 en St. Jozef 3. Deze elftallen nemen op Koninginnedag deel aan de finalewedstrijden. Bij de handballers lagere scholen jongens, werd Aloysius kampioen. Alle wedstrijden hadden een sportief ver loop, maar de belangstelling Was stuk ken minder dari\ tijdens 'de voori wedstrijden (voornamelijkomdat het Bad Groenoord zijn poorten heeft geo pend en zeer veel bezoek trekt). Ook waren er minder leiders dan op vorige wedstrijddagen. Scheidsrechters waren er voldoende. De deelnemertjes kun nen op een geslaagde sportmiddag te rugzien (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer J. La gendijk. voorzitter van de Interkerke lijke Jongeren Werkgroep Vlaardingen (IJV) heeft zaterdagmiddag in West-Berlijn symbolisch DM 2.200 overhandigd aan mevrouw B. Ruys, do- mina van de Hollandse Gemeente in West-Berlijn. Het geld was de op brengst van de Vlaardingse vastenac tie en van de kollekte, die tijdens de Paasjube] ln' de Grote Kerk Is gehou den. Het bedrag zal worden gebruikt voor het graven van een waterbron in India, een project Van de Hollandse Gemeente. Da. Ruys toonde zich bijzon der verheugd over deze Nederlandse hulp aan de Berlijnse aktie „Water voor India". Zondag brachten de twintig jongeren onder leiding van de heer Lagendijk en de Remonstrantse predikant ds. H. R. Postma een bezoek aan leden van het Oost-Berlijnse deel van de Hol landse Gemeente. „De gesprekken die we met hen heb ben gehad waren bijzonder interes sant,. boeiend en vruchtbaar. Vooral vruchtbaar voor ons denken over de moeilijkheden van het Christen-zijn in een gescheurde stad", aldus ds. Post ma. Maandagmorgen aanvaardde de werkgroep in twee busjes en in een personenauto de terugtocht naar Neder land. Na eén reis van 700 km gebruik ten de rJV'ers 's avonds de warme maaltijd in Arnhem, waarna zij om ongeveer tien uur in'Vlaardingen arri veerden. Wanneer U morgen Uw ichreden richt neer «f# Hoog street, den xlef U twe* gstptcfalltttflft Mo stortte kan.Optiek Moitart tn Foto Moitert an.pel naast elkaar I Door de royale ruimt#, dia werd verkregen, ken een „det beetje meer", weer Moitert altijd op uit is, volledig worden voldaan. Morgenmiddag kunt U het nieuws komen bekijken. De horopening is 'i middags om 3uur. Komt II ook even? Zoels altijd, welkom bij Moster* f (Van 'een medewerker) SCHIEDAM De Christelijke vere niging voor lichamelijke oefening „Ju liana" 'viert, déze 'week'feest ter gele genheid-van haar vijftienjarig bestaan. Vrijdagavond is' er in gebouw. Irene een feestavond met medewerking van The Dynamite Strings en conferencier Rinus van E velingen. Zaterdag volgt'in de Sporthal Mar griet een sportdemonstratie, waaraan alle afdelingen deelnemen. De drumband en vlaggengroep zijn eveneens present óp dit feest, dat 's middags om 13.00 uur begint. Het eerste herenteam speelteen ere- wedstrijd tegen landskampioen Blok- keer/DES. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer C. Borsboom, voorzitter van de Vlaar dingse Christelijke Besturenbond, heeft woensdagavond in het bondsge- bouw aan de Pieter Karei Dros- saertslraat 69 de jaarvergadering van de VCB met een enkel woord ingeleid. „De vakbeweging heeft tegenwoor dig aan populariteit ingeboet. Hoewel men niet meer zo intensief meeleeft 'stellen nog velen prijs op het lid maatschap. Het aantal leden van de dertien aangesloten afdelingen laat dan ook een kleine stijging zien", zei hij. De voorzitter zei dat men een vak beweging vaak uitsluitend ziet in verband met lonen, werkgelegenheid en sociale1 voorzieningen. De kaderle den zijn echter vertegenwoordigd in tal van charitatieve instellingen. Onder meer heeft de VCB verte genwoordigers in het Gewestelijk Ar beidsbureau, Stichting Vlaardingse Gemeenschap, Rheumabestrijding, Kommissie Vluchtelingenhulp, Stich ting Tuberova en de Kamer van Koophandel. Enige .jeugdige leden zijn in het afgelo- pen jaar aan het werk gegaan om weer te komen tot het oprichten van een club van de Christelijke Sociale Jeugdorganisatie „Werkende Jeugd". MAASLAND De kantoren van de-ge meentediensten zijn ln verband met Koiun- ginneda*-■ op maandag roti. gesloten."Het huisvuil wordt niet op maandag,maar dinsdag 3 -mei opgehaald "en 'buiten de be bouwde kom op woensdag 3 mei. Op vrij dag 3 mei gaat de normale dienst weer ln. MAASSLUIS De bejaardensociëteit heelt een bustochtje gemaakt naar eiland Rozenburg, het Europoortgebled, Oostvoorne en Brlelle. ln het Botlekgebled werden zij geconfronteerd met de grote bedrijvigheid van de raffinaderijen. ft MAASSLUIS Woensdagavond hield de afdeling Maassluis van de EHBO een buitenoefening op het sportcomplex van de VLAARDINGEN De animo voor de ln de nacht van zondag op maandag te houden dropping is overweldigend. De stich ting Vlaardingse Jeugdgemeenschap heelt daarom de tnschrllvlng gesloten. Ongeveer 99 deelnemers zullen aan dit gebeuren mee doen. ft VLAARDINGEN De aanval naar de hoogte van de amusementswereld door de Rotterdamse rock- en beatgroep The Forma tion wordt zaterdagavond op de Instutl- avond van de CJV ln gebouw Triangel voortgezet. Voorverkoop vrijdag om 20.90 uur. SCHIEDAM Door onbekende oor zaak ontstond woensdag brand op het terrein van de bouwmaterialenhandel aan de Hoogstraat 33. Met enkele em mers water kon het vuur worden ge blust. De brandweer onder leiding van de waarnemend commandant J.- Keu zenkamp behoefde geen dienst te doen. De schade aan hoctmateriaal bedroeg ongeveer 300. VLAARDINGEN Ondertrouwd: Jose- phus Casper Mosmans, 19, Rotterdam, en Adrlana Johanna van der "Windt, 22, Brede- rostraat S3; JMlcolaas Hooker, 26. Amsterdam, en Hilda Wouktoa de Jong, 22, Lo- rentzstraat 62; Jacobus Johan Willem van der Meulen, 22, Dahllastraat 7 en Barendina van Aken, 21, Rotterdam: René Koevoet, 29. LUsterlaan 24 en Else Berendina Johanna van der Linden. 19, Pr. Hendrikstraat 73; Pieter Ploeg. 22. Soendalaan 67 en Adrlana Poot, 23. Maasslulssedljk 299; GIJsbertus Jo hannes Viveen, 27, Lusthofstraat 30 en Jo hanna Verboon, 17, vettenoordksde 21; Mat- thijs Adrlanus de Bruijne, 29, Madoerastraat 96a en Anna rrancina Kramer, 20, van 's-Gravensandestraat 21; Jan Marius van Muljen, 19, v. d. Helmstraat 4 en- Mensje Zwanenburg, 20, A Helnslusstraat 10; Tho mas Johannes FranciseuB Dingjan, 21, Surl- namesingel 73 en Maria Elisabeth Johanna Kleijn. 18 J. Hortensiastraat 30b: Willem Pie ter van Dorp. 28, Surtnamesingel 43 en Hen- drika Catharina Francina Maarleveld, 20, Blllitonlaan 87c; Willem de Keljzer, 23, Nas- saulaan 7 en Neeltje van Rijn. 29, Bredero- straat 18b: Jacobus Willem Mulders, 21, Mesdagstraat 3 en Trudy Jacobs van der Ende, 20, Soendalaan 41; Sandor Lödi, 29, Coomhertstraat 97 en Maria Hermina Pan-, hulzen. 39. Coomhertstraat 97; Johannes Leendert Cornells Marlnus Vervoom, 20, I eickerkerk-West en BeatrUs Maria Steehou wer, 29, Van Bacrlestraat 248; Hendrik Ver meulen, 26, Tulpstraat 13 en Maria Jakoba van EUk, 19. Van Sehravendljkplein 31; Wil lem Felix Vogler, 21, Hugo de Vrtesstraat 38 en Beatriz de Lourdes Verburg, IS, Tollens- straat 22. Geboren: Gabriella Elisabeth dv A van Londen en L E Reedijk, Stationsstraat 176/1. Overleden: Johanna Cornelia Proost, 76, weduwe van Blok. Jan, Ant Duyckstraat 11; Antje de Boer/73, weduwe van van Omme ren, Adrlanus, Binnensingel 25. Getrouwd: Gerardus Ntcolaas Mourik, 20 en Arendje Cornelia WestdUk. 19. MAASLAND Geboren: Hilda Elizabeth dv J B Evenhuls en M Wartens. Ondertrouwd: C. W. Bouman, 24. en C. M. J. Kerklaan 26. Getrouwd: A. van den Berg. 26. en Dijkshoorn 22; A van der Lely 20 en A Lock 20. VLAARDINGEN Geboren: Erie zv R J Raas en J M Tettelaar. Prof Rutgersstr 391; Jacob zv H M Vonk en V A M den Draak. Markgraaf laan 90; Johanna Adrlana dv P J Dupon en M C Schilder. Bloli van Treslongstr 28. Overleden: Jaring Eelkes Woudstra 26 echt v E Crama Thorbeckestr 5: Willem Schaar 70 echtg v P van Vliet Binnensingel 188: Andrina Voogt 78 wed v A Broek Clau dius Civilusln 49. Getrouwd: Willem van de Putte 27 en Komella van der Hoeven 37: Rombout Los 24 en Antoinette Johanna Hövig 20; Nico Job Belle 26 en Maartje Figee 21; Willem Leendert van 't Oor 23 en Adrlana van den Berg 2o. SCHIEDAM Geboren: Judith dv H Wig mans en C J Roelsc: Christel H dv C F Leeflang en M Dijkstra; Antoinette J H M dv A J W Beerens en E H B M van Dijk: Anna M dv J H M Hindriks en J A Steen bergen; Albert zv J Lanser en M Poot. Overleden: A Wildschut. voetbalvereniging v.D.L. De voorzitter van de .afdeling, de heer M. van der Lee zei ln zUn openingswoord dat deze avond moet worden gezien als een laatste Iesavond van het afgelopen cursusjaar die als examen geldt, over hetgeen deze winter is geleerd. De heer E. Hulsman gaf een uiteenzetting van de oefening, waarbij werd veron dersteld, dat twee personenauto's een fronta le botsing hadden, waardoor vier personen min of meer ernstig gewond waren. De slachtoffers werden ter plaatse behandeld of naar omstandigheden vervoerd. MAASLAND Maandag 1 mei zal de speeltuin aan de Xluiskade weer worden «w AZAM-i of AM- BREAK. Alt k toeft éam raktmtie een auto hart. maak dan mt voordelig kerf nis met alle .oordelen wat een CITROËN. bel (010) 3410*4 nc 13 u: (010) 342231 «y AC 78 o: (l/iv; y. HOGENDORPIAAN 139 - VLAARDINGEN opengesteld, ft MAASLAND De leden van de tuin- dersstudieclub gaan vrijdag 28 april en dinsdag z mei op excursie, zij bezoeken bedrijven waar wlnterkomkommers en kou de tomaten worden geteelt. Men vertrekt belde keren om 13.45 uur van de veiling. maassluis Vrijdagavond om 20.00 uur houdt de a.r. kiesvereniging haar jaar vergadering ln de grote zaal van de Imma- nuèlkerk. Het Tweede Kamerlid, drs. J. Boersma spreekt over „Het kabinet-De Jong en de regeringsverklaring." ft maasland Het nieuwe bestuur van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrou wen is na gehouden bestuursverkiezing als volgt samengesteld: mevrouw M. van Ber- een-walraven Bulk. presidente, mevrouw A. K. Chordon-Graveland, vlce-presldente. me vrouw J. van den Broek-Sebes. secretaresse, mevrouw E. de Blools-Keljzer, tweede secre taresse, mevrouw T. Moerman-Mostert. 3e secretaresse, mevrouw M. Keljler-Vogel, pennlngmeesteressc en mevrouw A. A. Stoof-Zonneveld tweede penningmeesteresse. ft MAASLAND Uitslagen van de onder linge schietwedstrijden van de SV Vaaslanc; Korpswedstrijd op basis van 50 punten: C. Poot Dzn 46. A. van Buuren 44. C. Klein Hesselink 45. J. A. Ktngma 44. H J. Korpel 47. P. Kalkman 45. H. van Woer den 38. M. C. Verploegh 41. A. Moerman 38. Fr. van Staalduinen Pzn 42. M. P. Hane- maatjer 43. j -.j. van Buuren 45. j. van Zwlenen 44. W..van Roon 38, D. Bakker 32. A. Poot' 39. P. van der Pol 40. A. J. van der Po' 33. G. van Wijk 33.- A. Korpel 43. P. BoekestUn 37. IJ. Boekestljn 38. J. w. Groe- ntwegen -44. J. Kelwegt 46. en Fr. van Staal duinen Wzn 48 punten. Vrije baan op basis van 30 punten: C. Poot D/n 27, A. van Buuren 28. C. Klein Hesse- ink 26. J. A. Klngma 30. H. J. Korpel 28, p. Kalkman 28. H.- van Woerden 30, M. C. verploegh 2S. Fr. van Staalduinen Pzn 28. M P. HaremaaiJer 28. J/.J. van Buuren 39. G. Dekker 28. J. van Zwlenen 26. w. van Roon 28; A. Poot 27. p. van der Pol 22. A J. van der Pol 25. A. Korpel 29. P. Boe kestljn 28. IJ. Boekestljn 22. J. W. Groene- wegen 27. J. Klelwegt 28 en Fr. van Staal duinen Wzn 28 punten. ROTTERDAM Ruim tweehonderd belangstellenden hebben dinsdagavond ln het wijkgeboKw Larenkamp een voorlichtingsavond over de metro be zocht, De bijeenkomst was georga niseerd door de stichting wijkopbouw Zuidwijk. De heer G. Kost, technisch-hoofd- ambtenaar bij gemeentewerken, lichtte deze avond de metro-bouw toe aan de hand van een platte grond en drie films. De films behandelden de werk zaamheden in drie fasen: Rechter Maasoever, Rivierkruisende gedeelte en Linker Maasoever. „Een groot voor deel van het metrosysteem is dat de vloer van de metrotréin en de perrons op gelijke hoogte zijn, zodat het instap pen geen moeilijkheden zal opleveren", aldus de heer Kost. „We verwachten dat de metro per uur 30.000 reizigers zal kunnen verwer ken. In de spitsuren kan de frequentie worden opgevoerd zodat in totaal 40.000 personen per uur vervoerd kun nen worden", aldus de heer Kost De aanwezigen toonden met hun vra gen veel belangstelling voor wanneer de metro zal wórden doorgetrokken. De heer Kost kon hier geen antwoord op geven omdat de gemeenteraad in principe hier nog over moet beslissen. Wel kon hij vertellen dat de gemeente de balkenfabriek Ln huur heeft gehou den om bij het eventuele doortrekken direct bij de fabricage te kunnen wor den betrokken. Hoewel de resultaten riet. onver deeld gunstig zijn té noemen zetten; de jongelui door. Naar dé mening van het bestuur moeten de jongeren; zelf tot resultaten zien te komen,: met de mogelijkheid van een'beroep op het bestuur. i- Ook in 1966 heeft het Rechtskundig] Bureau de leden geadviseerd in! rechtszaken, erfeniskwesties én bé-- lastingzaken. Van dé 87 adviesaan-1 vragen rijn er 84 rechtstreeks behan-J deld. De overige drie aanvragen rijn- naar Rotterdam verwezen. Bij de bestuursverkiezing is de'.heer Borsboom bij acclamatie tot voorzit ter herkozen. Na de pauze werden twee films vertoond. De kleurenfilm „Schoon Schip" handelde over hét; opruimen van wrakken uit heVSuez-i kanaal. De tweede film had, als, titel) „Recht Zo die Gaat". Beide rolpren ten zijn uitgaven van NiV. L.'Smltj en Co's Internationale Sleepdienst.] (Van een oazer yervltggevera) SCHIEDAM Woensdagavond werd in de voonnaUge^kniperlJ en fust- makerij van de;' firmaRis aan de El zensteeg, tussen de Knrte, Haven én dé enigszins: rommelige Westmolenatnat, een kunstgalérie annex wijnkelder geo-j pend. Er.;'was een select gezelschap; van genodigden bijeen. De echtgeiftte j vamPlérre Jansen en museumdirecteur! Paalman kwamen ook even kijken. De eerste expositie is van de Rotter-,: damse kunstenaar Kees Franse. 'AUer^j hande exquise wijnen liggen er in vak ken, voorzien van leitjes waarop dé, prijzen staan vermeld. De vloer van de expositieruimte bè-' vindt rich hog in de oude toes tandt Drie archaïsche molenstenen liggen tus sen de bakstenen: Zij rijn door de kui- perswerkzaamheden totaal verbrok keld. In een verloren' hoekje vindt men nog dé gemetselde warmwaterke tel, waarmee de houten duigenvan de tonnen werden verbogen: i Een bar, gemaakt van duigen, staat I in het midden van de ruimte, die door antieke koperen lampen.sfeervol wordt! verlicht Men ziet er ookechte Fransei druivenmanden. Het geheel is een creatie vande] heer H. P. van, Gbsten. Hij is „Cheva-i lier du Taste vin".ofwel een goede wijn-ï kenner. - :]4 Aan de overkant heeft hij zijn distil-.! leerderij, die werd opgericht door zijn! schoonvader, wijlen dé heer Arie Bit- ter. Maandenlang heeft het kantoorperso-i neel eraan-gewerkt Blikken vol witte)' kalk werden op dé- grauwe muren! gesmeerd. Woensdag was het interieur eindelijk toonbaar om de eerste gasten te ontvangen. ROTTERDAMOp zaterdag 13 mei gaan zowel het zwembad van' Rid-J' derkerh als dat van Heerjansdsum open. In bet Rldderkerkse zwembad Dolfijn aan de Sportlaan is menop het ogenblik druk bezig de baden schoon te spuiten. Daarnaworden, zij gevuld e;i dan rijn zij gereed voor de bezoekers. Het afgelopen seizoen is voor De Dol fijn ondanks de slechte zomer goéd verlopen. Het bad heeft meer dan één kwart miljoen bezoekers getrokken. Op de schaarse zomerdagen was het bad tot de rand toe gevuld met bezoe- kers: zó'n 8500 per dag die èr verkoe- ling kwamen zoeken. Het aantal bezoekers is de laatste jaren steeds gestegen, ook'al in ver- band mét de sterke groei van de ge- meente. Voor het komende seizoen, ver- wacht men een nóg groter aantal zwemmers. Men baseert die verwach ting ook al op de voorverkoop vaii abonfteménteri. Een aantal bezoekers v van 300.000 lijkt zeker, als het zó- merweer beter is dan vorig,,jaar;'— niet onwaarschijnlijk. Het bad kan' bij - goed weer enkele dagen 'eerder" open v gaan. ~y Het Heerjansdémse zwembad dat ook op 13 mei opent heeft een. normale v onderhoudsbeurt gehadi' Men' rekènt met een tamelijk constant aantal bezoe- kers. Het bad ondervindt weinig .hin-' der van de omliggende baden omdat men een vaste groep zwemmers uit dé omgeving trekt. .1 Het Barendrechtse zwembad dat eert week eerder zijn .poorten opent, wordt in orde gebracht dankrij ecn éxtra-kre- - diet van de gemeenteraad. In verband met de rejnitótié ;van: hét bad op het gebied van' "hét. diplomat zwemmen, worden enkélè baden ondie- v per gemaakt Daardoor heeft mén meer ruimte aan': de Noldljk/Gebroken,4 Meeldijk voor de zweminstructip." Le-; s den van 'de ZPB, de Zwem- én Polo-) club Barendreebt hebben-zelf dfc .nqdi»y*- ge karw'eitejs aan het bad vérricht on-* der leiding van badmeester 'G.: 'van 'den- V Burg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1