Mr. M. J. van Kinderen ridder Oranje Enthousiast van Pleyel-kwartet AGENDA lit1,, m Vanavond vuurwerk y.m, Uit alle wijken Vanavond optocht met lampions NCYB zong volkslied voor jonge Prins AAN j 7? LINTJESREGEN IN STEDELIJK MUSEUM VERBOD: GEEN VLAGGEN OP FLATS IN SCHIEDAM Nog slechts enkele dagen een naaimachine kopen, ongeacht welk merk en dui zend gulden in contanten Kéii y scheffer Jaarfeest werd familie-avond Jazz-sociëteit viert haar opheffing m ^Intermezzo toneelwedstrijd Nog meer diefstallen van jonge inbreker mmmnmmm II Oranje-compensatie in het loonzakje MAASKANT BEHANGSEL Loop der bevolking MINDER DEELNAME YOÖR LICHTSTOET Animo actief op Koninginnedag tSffBrtippa HOOGERWERF VÊieïlifa e S; blijvend - Ij goedkoper windschermen compleet met 4 tentstokken scheerlijnen en haringen jn foudraat j SCHIEDAM Tweemaal jdonk donderdagavond, tijdens kb. voortreffelijk concert van het !!eyel-kwartet muziek, die te ma ai had met het huis van Oranje jn het Stedelijk Museum. Nog maar kort vóór. het gebeier van. klokken de gelsoorté" van. een prins van Oranje verkondigde, ben geboorte die met een spon taan gespeeld, staande gezongen ;en met een „Leve de jonge Prins" besloten Wilhelmus werd gevierd, jiad muziek geklonken van Chris- ftiaan Ernst Graaf, die ten tijde van stadhouder Willem V hofka- "pelmeester was en het Hoforkest uit die dagen tot internationale bloei bracht. Vandaag ulU (lit raiiv.. Si BRONS 4P Ae modehuis schiedamseweg 57 s viaardingen blijvend goedkoper liiiii i|jaliitl|ig en Mm vinyl familial óft gHjs, w si« iügjjftt iii! Nieutv geluid 1 11 - a ten. Kr,op vooral geen naaimachine voordat u inlichtingen heeft ingewonnen bij het Pfaff Naaimachinehuis, Stadhuisplein 34, Rotterdam, tel. (OIO) 12 19 50 Hillevhet 61, Rotterdam-Z. de vojrpaakte koffer- schrijfmachine fflrr lw.»1 -g rfl .a< sLÉbM+S F. 250,- VLAARDINGEN BOGRDAM Geniet meer van het buitenzijn door zo'n windscherm mee te nemen. U tovert altijd een plekje „uit de wind" waar U beter en ge- rleflijker van zon en frisse lucht kunt genieten. Hu hebben wij een speciale aanbieding van windschermen 300 cm lang en 135 cm hoog met versterkte onderzoom, met 4 driedelige stokken, scheerlijnen en haringen. Nu koopt- U Uw windscherm compleet met suwide foudraa! voor nog géén zeventien gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze windscher men met 4 tentstokken, 6 me talen haringen, 6 scheerlijnen met spanners, alles compleet in suwide foudraai, VOO Cltn UI. ef tchrfft. feut. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Wethouder mr. M. J. M. van Kinderen is be noemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester H. Roeifsema heeft hem dit van morgen telegrafisch meegedeeld, want 'hij geniet in het buitenland van een vroege vakantie. De meesten van de andere Schiedam mers die gedeeld hebben in de jaar lijkse lintjesregen, tvaren vanmorgen met hun familieleden bijeen in de auia van het Stedelijk Museum om de deco raties van de burgemeester in ont vangst te nemen. Mr. Van Kinderen (56) werd geboren in Lage Zwaltnve en vestigde zich in 1946 als advocaat en procureur in Schiedam, na eerst elders surnumerair bij de Belastingen en kandidaat-nota ris te zijn geweest. In hetzelfde jaar werd hij voor de Katholieke Volkspar tij in de gemeenteraad gekozen. Op 25 mei 1951 werd mr. Van Kinde ren tot wethouder gekozen, nadat hij deze functie reeds een half jaar tijde lijk had vervuld. Hij beheert de porte feuilles voor de Womngdienst en de bedrijven en tot 1 januari 1967 ook die van het Stedelijk Museum De enige vrouwelijke inwoner van Schiedam die vanmorgen een on derscheiding ontving was mejuffrouw W. M. van Dael (58), Stadhouderslaan 89, die administratief ambtenaar A le klasse bij de griffie van de Rotter damse arrondissementsrechtbank is. Zij kreeg de eremedaille in goud ver bonden aan de orde van Oranje-Nas sau. Dezelfde onderscheiding werd elders namens de minister van verkeer en waterstaat uitgereikt aan de heer W. G. F. van der Kuijl, plaatselijk direc teur van Van Gend en Loos. De heer Van der Kuyl (56) vierde verleden jaar zijn veertigjarig jubileum bij dit be- Graafs kwartet in d op. 12 no. 3 stempelt hem tot een joyeus componist met een Inventieve muzikaliteit. Aan fet Pleyel-kwartet, dat met Willem Noske, viool, José Stordiau, altviool, Victor Bouguenon, cello, en Jolle de Wit, fluit, een ensemble is van grote perfectie, maar bovenal een ensemble, dat bezield is met een onbedwingbaar muzikaal enthousiasme, is de vertol- tóng yan deze plezierige muziek geheel toevertrouwd. Naast stilistische nauwkeurigheid Monk in dit musiceren een vreugdevol te bezieling door, die dit kwartet vèr boven hri oppervlakkige uittilt. Welk sen gaaf evenwicht de drie strijkers welen te bereiken kwam wel in het bijzonder tot uiting in Mozarts hèrzet- hng van Largo en Fuga uit de crgelso- nate m c van Bach, welk tweede en derde deel uit deze triosonate zioh hier toe wel bij uitstek lenen. In volmaakte rust ontspon zidh het stemmenweefsel van de strijkers, die in de fuga nauwelijks uit hun concen- tratie werden gebracht door het begin nend klokgelui. De verrassingen, die daarop volgden, kunnen moeilijk erg bevorderlijk zijn geweest voor de con centratie, en het pleit wel in het bij- ander voor het muzikaal élan van dit viertal, dat daarna Viotti's kwartet in t, op. 22 no. 2 in zulk een vrijwel volmaakt ontspannen sfeer kon klin ken. Viotti schrijft zijn muziek immer in Moeiende, galante stijl, die in het mid dendeel van dit kwartet uitloopt in b® aller genoegelijkste Weense „Schnelhvalzer", die met een Schwung, Boskowsky waardig, m klank werd omgezet. Het kwartet van Lex van Delden kon daarna, ondanks een alleszins respectabele reproductie niet meer dan oppervlakkige interesse wekken, ook al doordat deze compositie elke com pactheid mist. Met het fluit-kwartet in D, K.V.285 van Mozart werd dit concert voor de „Vereniging" Vrienden" in een allerple zierigste opgewektheid en met virtuoos élan besloten. Do Amsielbrtm: Gruno, leden vergadering 10 !{Irene: Chr. Gym. Vei Juliana, jaarfeest Gemeentesverken, feest- »,Ü?u5ts Sacrum; •vond. 20. «VDBi Green's Sociëteit, beatavond, 20 zjlajKbonlfvard: Vuurvscilc Ui èfii !p6i 3 Hul {telllitibi i Jllblul) Sc Leesbibllotiieei; II I Hum ver i lil l,i- Sciliedani", feestavond. Schiedam". Jaarfeest. 20 tel' s,''!lnl!»' Gltittlebat 20 Taf!.!,' 1(1 IMS II'tt{ (ïleucf enwiatl Sue lier ¥lS I, !i I ll«|W«vunrt 2(1 Sctilbd. Jazz Soc „Cullaume". btj- «takomsl, 20 30 li," c. iinie I II W. G. F. v. d. KUYL goud Ruim "veertig jaar was hij actief werkzaam in de Arbeiders Muztek- drijL Hij woont Burg. van Haarenlaan 1479. Namens de minister van financiën werd een zilveren ere-medaille uitge reikt aan de heer C. M. Brauns (64), Van Swmdenlaan 46a, assistent A bij 's rijks belastingen. Een vrij groot aantal onderscheidin gen kwam terecht bij werknemers in de scheeps- en machinebouw. Ere-me- dailles in zilver waren er voor de he ren J. J. Berman, (60), Van Leeuwen- hoeckstraat 69a, machinist havensleep boot bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij; B. van Meeteren (58), Burg. van Haarenlaan 1255, werk meester ijzerwerker bij de Scheepsbouw Maatschappij Nieuwe Waterweg en T. J. Rietveld (63), Gort van der Lindenlaan ill, werkmeester klinkers bij hetzelfde bedrijf. Bronzen ere-n edailles kregen de he ren F. Koudenburg (61), Boylestraat 38a, havenarbeider bij de Scheepvaart Vereniging Zuid in Rotterdam; J. de Pair (55), Dieselstraat 10, voor man-bankwerker bij Wiltort-Fije- noord Bronswerk N.V.; M. F. Landsber gen (64), Gasstraat 21, besteller van werktekeningen bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij en urie werk nemers van de Scheepsbouw Maatschappij Nieuwe Waterweg, name lijk de heren A. Scholte (57), Van Esveldstraat 16c, ijzerwerker; F. Ter- .tot •peiem' ,#a\ VP .*3l SCHIEDAM De werkne mers van de Glasindustrie Pie terman NV te Schiedam, Zoeter- meer en Oostwolde hebben van daag bij de uitbetaling van hun salarissen tien gulden extra ontvangen in een oranje envelop. De directie heeft hiertoe in over leg met de bednjfskem beslo ten omdat sluiting van de be drijven vanmiddag tot prakti sche moeilijkheden zou hebben geleid. Het oranje-envelopje is een compensatie voor het gemis van de vri|e nationale feestmiddag! (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het jaarfeest van de afdeling-Centrum van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond dat donderdag avond m het gebouw Irene, werd ge houden is een gezellige familie-avond geworden. Voor de aanvang zorgde me vrouw N. Lengkeek-V. d. Drift voor sfeervol pianospel De presidente mejuf frouw D. van Apeldoorn verwelkomde o.a. de afgevaardigden van de afdelin gen Nieuwland en Kethel en van de Gereformeerde Vrouwenvereniging. De hoofdschotel van het programma was de opvoering van het toneelstuk ,.Het Levenselixer", blijspel m drie be drijven door Jo van Leur onder regie van mevrouw M. Ligthart-Koolwijk. Het stuk werd aardig en vrij viot gespeeld. Een opvouwbare herenpara- pluie normale prijs f. 40.- samengevouwen 44 cm lang, uitgeklapt net zo groot als een normale paraplule, een luxe aanschaf, nu voor ieder betaal baar. Morgen koopt U deze solide herenparapluies, van west duits fabrikaat, opvouwbaar en ideaal om in aktetas, jaszak of auto mee te nemen, met zeer sterke bespanning, de knop overtrokken met ledervinyl en met blank stalen binnenwerk, morgen voor nog géén vijftien gulden. veer {jkbAhi (n ve|bancj f-tè v.iii c|e Prins Van Ui li.militl; vrijdag, groBi vti t' MmHbtJUlevai'd Dit wol tl 0 uür afgestoken. met de in je ls irwerk ongb- B lilt:: 1 li' Ite H tfnonmlmmftt 8'! ||rilldtoüt<- ÜftF» i 1 j' "ii ,10, 11 ilFundnm Zoals rmls priller gemeld, juimmi un veiselillItuiiju Wljhili ujj t|t' lillidi ren tussen kwart voor negen en llbgcn oudeh 11 trokken Wel licht kunnen iele 1 itl t|e lnmliloriop'jobht llifefc le tjoe Hel jiesUini vaii de Vereniging Naüo- d 1 b| jcie göbeUrlems voor heel d - ei gec]en|tdagen rekenj er 7 in om eren West-duits fabrikaat opvouwbare heren paraplu dorgen om 9 uur begint de ver- tööp Yïn deze ojivoijwbare lerehparaplules, met 1 jaar (arantleé oj> blmiehwtjik ril lm- delltzwait jii fc. vereniging Crescendo en de laatste jaren ook in de muziekvereniging var) de werf Gusto. Hij kreeg een zilveren medaille. Bij de Schiedammers die werden on derscheiden behoort de in Rotterdam woonachtige heer J. A. J. Weetink (broeder Asterius), hoofd van een rooms-katholieke ulo-school in Schie dam. Hij werd ridder in de orde van Oranje-Nassau. Bil hun militaire onderdelen werden de Schiedammers B. R. van Schijn- del, majoor-elektromonteur en C L A. den Besten, majoor-machinist ge decoreerd. Zij werden onderscheiden met de eremedaille in zilver met de zwaarden verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. - wiel (65), Dr. Boslaan 31, gepensio neerd transporteur; J. P. B. van der Heiden (59), Slachthuislaan 23a, hoor der en H. W. Allewelt (65), Brielselaan 5, boorder. In de Schiedamse museumaula was vanmorgen ook aanwezig de heer C. Landsbergen, sinds 1963 hoofd-con- ciërge bij de gemeentelijke openbare bibliotheek te Rotterdam. De heer Landsbergen (55) heeft tot zijn ver trek uit Schiedam veel werk verzet voor het plaatselijke culturele leven. Vraag staltabmktn 29 MIOOEtlAKDSTRBAT2-TEL23.3192 WDLPHAERTSBQCHT 236 - TEL 27.4825 (Van een onzer verslaggevers). SCHIEDAM Zaterdag houdt de Schiedamse Jazz Sociëteit „Guillaume" haar afscheidsavond. Voor deze laatste bijeenkomst heeft het bestuur de band „The Ekseption" geëngageerd. In december 1965 werd onder de le den een enquete gehouden. Hieruit bleek, dat de dixielandbands moesten worden verbannen en dat er meer aan dacht moes! worden besteed aan „rhythm-en blues-groepen. Soms ook aan moderne Jazz. Dit werd dan ook gedaan, maar er kwamen niet meer bezoekers. Integendeel, er waren zelfs avonden bij van nauwelijks dertig jon gelui. In januari had het voltallig bestuur reeds te kennen gegeven aan het einde van het seizoen te willen aftreden. Me de omdat voorzitter Jaques Montfooit, die veel voor de sociëteit heeft gedaan, op 27 juni a.s. in het huwelijk treedt en elders gaat wonen. Diverse malen werd op de leden vergeefs een beroep gedaan om een nieuwe bestuursfunctie te aanvaarden. Door dt sterke achte ruitgang van het bezoekersaantal kwam „Guillaumè" diep in de schul den te zitten. Om deze schulden nog enigzins te kunnen wegwerken, enga geerde het bestuur „The Eksep- tion-band". Tijdens deze laatste avond zullen de iege flessen, platenhoezen en affiches onder de aanwezigen worden verdeeld. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In maart is de bevol king van Schiedam met 113 zieien toe genomen tot 82.494. Ten opzichte van 1 januari is dat een vermeerdering van 272 personen. Schiedam telt 338 meer vrouwen dan mannen. In maart werden 118 kinde ren geboren. Er werden 45 aangiften van overlijden gedaan. Door vestiging kwamen er 305 nieuwkomers bij, ter wijl 265 Schiedammers naar elders ver trokken. Van de 118 in maart geboren baby's waren er 59 eerstgeborenen en vijf on wettig. Er werden 56 huwelijken geslo ten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De bewoners van vier hoge gemcentcflats in Schiedam mogen de „centrale vlag" niet uithan gen. Het betreft hier een gemeentevr- ordening van B. en W. uit 1965. Dit verbot! zou ingesteld zijn omdat PSP'ers en communisten tegen een cen trale vlag bezwaar hadden aangete kend. De voorzitter van de flatcommissie, de heer J. v. d. Ende, vindt het een belachelijke zaak die geheel tegen de democratie indruist. Om de haverklap wordt hij door bewoners opgebeld die hem vragen waarom de vlag nog niet uithangt. „Toen ik de concierge van de fiat in de Mgr. Nolensiaan m de wijk Nieuw land vroeg of hij de vlag wilde uithan gen", vertelt de 'nee- Van de Ende „kreeg ik van hem voor het eerst te horen dat dit door de gemeente was verboden. Prompt belde ik hel gemeen tehuis op om te vragen hoe tia' zat. Daarwerd bevestigd wat de con ciërge-ons vertelde. Voor ons was het echter een geheel nieuw geluid, omdat nog nooit iemand ons van deze veror dening op de hoogte heeft gesteld. Dit moest dan'een fout van gemeentewer ken zijn, deelde men ons hierop mede. Intussen zitten wij er maar mee", gaat de beer Van de Ende verder „Wij zijn niet van plan ons bij de zaak neer te leggen. Voor Konins'nne- dag hopen we een gpsehikte driek'evr te vinden. Namens de bewoners za! ik die dan persoonlijk uithangen, on danks het uitdrukkelijke verbod van e gemeente. Wat er van komt, komt ev te. Wat er van komt, komt er van, al wordt het een hele rel. Het zou toch al te gek zijn dat je m een democratisch land met feestelijke gebeurtenissn niet eens je eigen vlag mag uithan gen", aldus de zeer verbolgen heer Van de Ende, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Donderdagavond speelde het toneelgezelschap „Intermez zo" in Musis Sacrum, in het kader van de SG-toneelwedstrijd, het stuk... En toen kwam dokter Frost „(Der eingebil- dete Doktor), blijspel in drie bedrijven van Hans Weigel, in de vertaling van Eric van Ingen onder met regie van Pizn Oskam, die ook het decor had ontworpen. „Intermezzo" gaf goed samenspel te zien. De spelers wisten de verschil lende karakters op een aanvaardbare manier uit te beelden. In het algemeen werd - deze Duitse comedie vrij aardig vooé'het voetlicht gebracht. De rolbezetting was als volgt: Dr. Frost (Span), Harry (Peter van Tonge ren), vader Pat van der Mill (Joop Uy), Nellie, zijn vrouw (Gonny Schot) Mimi; een dienstmeisjes (lenie Raadge ver), Peggie, een dochter (Irene van 't Hof), Frank, een patiënt (Carel van Leeuwen). Tijdens de pauze kreeg het publiek te horen, dat de prinselijke baby was geboren. De mededeling veroorzaakte een feestelijke stemming, Het was de laatste voorstelling van de SG-toneelwedstrijd. Op 18 mei wor den in Musis Sacrum de prijzen uitge reikt. De jury bestaat uit mevrouw Eva Hauck en de heren Jan Everwijn en A. Deering. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De vijftienjarige jongen die in het begin van deze week werd aangehouden voor inbraken m enkele r.k.-scholen bleek nog meer op zijn kerf stok te hebben. Uit een woonschip in de Buitenhaven stal hij een horloge. Verder moet hij zich verantwoorden voor in de r.k. technische school aan de Mgr. Nolensiaan, in de St. Liduina- kleuten=chool aan de Westmoienstraat, de r k.-huishoudschool aan de Parkweg en m de Rehobothschool aan de Tuinlaan (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het grote nieuws van donderdagavond, dat een Oranje-prins was geboren, heeft in Schiedam diet tot spontane recaties in het openbaar geleid. Het was stiller dan ooit op straat De Schiedammers zaten thuis bij kun radio- of televisietoestel. In d enkele zalen, waar deze avond wat te doen was, bracht de tijding, die nog onverwacht kwam, grote vreugde In het gebouw Irene had de Neder landse Christen Vrouwen Bond juist een jaarfeest. Toen men het blijde nieuws vernam, maakte een enorme geestdrift zich meester van de talrijke aahwezlgen. Spbntaan werden staande de was, tracteerde het bestuur op Oranje bitter. In Musis Sacrum speelde Intermezzo m de laatste voorstelling van de SG-to- neelwedstrijd. Tijdens de pauze werd de geboorte van de prinselijke baby vernomen. Er ontstond onmiddellijk een feestelijke stemming. (Van een onzer verslaggevers) SCHlh.UA.vl vanavond worot oe grote stei-iampion-optocnt gehouden. De kinaeren uit alle wijken kunnen eraan deelnemen. Men wordt eraan herinnerd, dat het opstel len moet gebeuren vanaf acht uur. Men vertrekt precies om hall negen van de aan gegeven punten. Groep 1 SlngeUtwartter: opstelplaats in de Dieselstraat voor de DaltonUat. Eoute: Buys Ballotsingel, Van "t Hollpielr, Boernaave- laan. Prof. Kam. Onneslaah, btep- nenaonstraat, Villastraat, Van Swln- oenstraat. Van Swinaenslngel, Marcontweg, Korte Singestraat. Broersvest {tot aan de Huls te Rivieieweg), Parkeerplein. Begelei dend muziekkorps: Jeugdkorps van het Le- ter ues Heils. Groep II Nieutvland-Oost opstelplaats. Scu>muielpenninckstraat.Rouie: Joh. de tvittsmgel, Donker Cunusstraat, Burg. van Haaiemaam Ptersonstraat, Jon. de Witts'.n- „el. Hugo üe Grootstraat, Burg. van Haaren laan, Parkweg, Mgr. Nolensiaan, Jan tan Zutphenstraat, Burg. Honnerl. GreteUan, 's-Giavelandseweg, Btoeisvest. Parceer- plein. Begeleidend muziekkorps: Jeugdor kest „O B K." Groep II Schiedam-Zuld: opsteipiaats: In de Nieuwe Maasstraat ter hoogte van de Ned. Herv Kerk. Route: Nieuwe Maas straat, Rozen burgsestraat, Stadhouderslaan, W. de Zwijgerlaan. Schoolstraat, Nieuwe Ha ven, Oranjestraat, Gerrit Ver boons treat, Koemarkt, Brorsvest (tot aan Huls te Rlvle- rewegj, Parkeerplein. Begeleidend muziek korps. jeugdorkest ,,St. Ambrosius." Groep IV West: opstelplaats: in de Vondel laan tussen Graal Plorlsstraat en Westlran- kelandsestraat. Route: Westlrankelandse- straat. Brugmanstraat, St. Lidiunastraat, Wa rande, Burg. Knappertlaan, Nieuwe Haven, Oranjestraat, Gerrit Verboonstraat, Koe markt, Broersvest (tot-aan Huis te Rlviere- weg). Parkeerplein. Begeleidend muziek korps: Drumband ,,D O.-K." Groep V Nieuwland-West: opstelplaats: op het Dr, Wibautplein nabij de P. J. Troelstra- laan, Route: Mgr. Nolensiaan. Parkweg. Spinhulspad, Ooievaarsbrug (om het Stad huis), Grote Markt, Lange Kerkstraat, Huis huls). Grote Markt, Lange Kerkstraat. Huls te Riviereweg, Parkeerplein Begeleidend te Riviereweg, Parkeerplein Begeleidend muziekkorps: Jeugd Rijnmond-ban d. Kindere nu tld ewljke nGroenoor de nKe -thel kunnen zich aansluiten hij de groep II (Schimtnelpennlnckstraat). Alle groepen komen het grote parkeer plein op bij de ingang aan de Huls te Riviereweg bij de Ruïne van Oud-Mathenes- se. Aankomst op dit plein om ZÖ.50 uur. Op het plein zullen de burgemeester en andere autoriteiten het geheel gadeslaan. Na een heel kort oponthoud is de afmars van het plein als volgt: In de .Hei na te noemen volgorde door de uitgang bij de Ruïne op de Broersvest rechtsaf tot aan de Overschlesestraat, linksom terug de Bioersvest. Op deze wijze zullen de groépen op de Broersvest één grote optocht vormen tot aan do Koemarkt, waar de stoet Zal worden gesplitst, Groep I Singelkwartier, gaat nJ. rond het te Singelstraat, Marcontweg en Swammer- damslngel. Gr«ptp II Kieuwland-Oost, eveneens rond het Koemarktplein, Broersvest, 's-Grave- landseweg. Burg. Henneriage Gretetaan, Jan van Zutphenstraat. Mgr. Nolensiaan, Park weg. Groep II Schledam-Zuld, gaat over de Koemarktbrug. G. Verboonstraat en Ld age Nieuwstraat terug. Groep rv West gaat over de Koemarkt- brug G. Verboonstr.. OranJestr. Nieuwe Ha ven en St. Lldulnastraat terug. Groep V Nleuwiand-West, ook over Koe marktbrug, G .Verboonstraat, Oranjestraat, Nieuwe Haven en dan de Nieuw eDamlain SCHIEDAM Voor 'de zaterdag te houden Lichtstoet zijn wat minder inschrijvingen gekomen dan werd tyer- wacht, Een van de oorzaken is onge twijfeld de concurrentie van de In- habé. Niettemin zijn er toch nog 54. Start: plm. 20.45 vanaf Rozenbur- gerstraai, hoek Westerkade, Nieuwe Maasstraat, Lekstr. Verkort weejrrf'ge- ven route: Via Wm. de Zwijgerlaan, Koemarkt, Rotterdamsedijk, Boerhaave- laan Prof. Kam, Onneslaan, Singel (plm. 21.45 rust en bekendmaken prij zen), Lange Kerkstraat (plm. 22.00 uur) Mgr. Nolensiaan, ïroeistralaan, Rem- brandtlaan, Westfrankelandsestraat hoek Nieuwe Haven (plm, 23.45 ontbin den). De politie verzoekt in de straten waar wordt opgesteld (Lekstraat, Nw. Maasstraat en Rozenburgsestraat, ge zien vanaf de Hoofdstraat) aan de rech terzijde niet te parkeren. BAL 9 Aan het programma voor Ko ninginnedag (1 mei) is nog toe gevoegd een optreden van de Be at-band van „Het Leger des Heils", The Salvation-beats", op het Plein voor 'het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat 112 van 15.00 - 16.00 uur. (Van een medewerker) SCHIEDAM Het Ketheise Animo is maandag 1 mei aktief bij de viering van Koninginnedag. De Oranjevereni ging Wilhebnma uit Kethei organiseert weer diverse festiviteiten en Animo verleent als vanouds medewerking. Er wordt een mars door Kethel-tuindorp gemaakt en Groenöord. In Groenoord zal tevens een demonstratie worden ge geven. De start van de mars is om twee uur plaats bij de Perenlaan. Op de speelplaats van de dr. Sauerschool wordt de demonstratie gehouden. De drumband begeleidt de mars, met aals tamboermaitre de heer M. de Gids. De algehele leiding van mars en de monstratie berust bij de technisch hoofdleider van Animo, de heer P. H, Kegel. In het gebouw voor Chr. Sociale Be langen vergaderde de Christelijke Be- dlijfsgroepen Centrale. De beheerder vari het geholiw deelde liet nieuws IMIk'M, Inrit It)lijd Ci'l'ile Itniijl* koffie luw III, ill't llrik'ii! weid ooit illef niet otilfoetlng onlvimgen De voorveittr stelde voor de verga de ling ge beëindigen, zodat men thuis bi| racjio of televisie in de algemene vreifgde in den lande kon delen. Men js cjeze keer niet aan het tweede kopje koffie gekomen. In Tivoli was de wekelijkse bridge avond van de bridge-club Schje- dam-tVest, Toen het nieuws bekend t,- po TIppa Is eep perfecte koffer- schrljtmachine, waar U jarenlang plezier van zult hebben. Onder volledige garantie! Bel (010)343063 en laat zo'n Tippa bij thuis de monstreren. U kunt ook Uw oude schrijfmachine inruilen. Vraag eens vrijblijvend om taxatie. U krijgt er meer voor terug dan U denkt CALLENBURGSTRAAT 41 ook verkrijgbaar bij VOOR BEHANG Jac v. d. Wintstraat 18, hoek Dijk- laan, Telefoon 342872; Viaardingen. nhfonrvvw HET GEHARDE GLAZEN DKILLtn "5rCi.IHL jVUKtRPINGCKH m HET HEEFT mij altij'd ver heugd dat De Doelen voor zo veel activiteiten wordt gebruikt Be halve dat er philharmonische en jazzconcerten worden gegeven wordt er nu ook, dankzij de mede werking van directeur P. Verbist, zaterdag een tienerconcert gegeven waaraan de vijf grootste Neder landse beatbands hun medewerking zullen verlenen o.a.: The Condors (onze eigen Rotterdamse groep), Les Cruchës en St John and his Crew. De avond is niet alleen georga niseerd om de tieners voor - 5,75 te laten genieten van hun muziek. Een belangrijk gedeelte van de op- brëngst- zal" bestemd zijn voor een -aantal collega beat-musici die dooi nare omstandigheden in financiële moeilijkheden'zijn gekomen. Zo ver loor de groep Fact bij de brand in het buurthuis "Westkruiskade "haai vrijwel nieuwe instrumenten. The Sharks raakten een deel van hun instrumentarium door diefstal kwijt .Nu zou dat allemaal niet zc opzienbarend zijn als de prijs van de apparatuur niet in de duizenden guldens zou lopen. De jongelui heb ben zich daarvoor veel moeten ont zeggen en hebben zich vaak in de schuld gestoken. Het jeugd- en jongerenbureau uif de Saftlevenstraët (u weet wel het bureau dat zich zo inspant om de jeugd gelegenheid te geven zich jn verantwoorde omstandigheden te kunnen uiten) heeft daarom dit feest in De Doelen georganiseerd. Nu blijkt echter dat deze avond niet die belangstelling geniet die de organisatoren wel zouden willen. De financiële mogelijkheden van het bureau zijn echter beperkt. Van de laatste middelen die overbleven hebben de actieve werkers van het jongerenbureau zaterdag een ge luidswagen gehuurd, waarmee zij de hele dag door de stad rijden om* de tieners op te wekken dit beat- festival bij te wonen. Ik wil mij graag aansluiten bij deze stimulans. Ten slotte verdient een aktie om de jeugd mogelijkhe den te bieden in een hun vertrouw de omgeving zich te ontspannen, al tijd onze aanbeveling. Tieners en ouderen die zich nog tiener voelen gaat u zaterdagavond eens in De Doelen luisteren hoe uitstekend dit muziekpa'eis zich leent voor Rotterdamse beat. DAT "WAS één actie, nu nog een. U weet wel, de actie „Hart Rotterdam", die me ook na aan het hart ligt. Ik heb u een en ander maal verteld over de werkgroep jon geren, die zich inzet om deze cam pagne ten bate van polia- en spastische patiënten. Nu een iaatste oproep, waartoe de werkgroep een dringend beroep op mij heeft ge daan. Er zouden twee avonden voor jon geren worden gehouden, met beken de tienersterren. Helaas is de avond van de 24e niet doorgegaan omdat de belangstelling te gering was. Btj de beslissing tot afgelasting speelde het feit dat de artiesten belangeloos optraden een grote rol. Vervelend! Er is nog een kans. En dat is vanavond, vrijdag, in de Groote Schouwburg, waar figuren als Bou- dewijn de Groot en Ferre Grignard optreden. Zouden zij niet in staat zijn een volle zaal te trekken? Ik hoop het maar. 'Helaas was ik niet in staat er eerder over te schrijven dan nu. U weet het nu: om acht uur in de Groote Schouwburg, Zuid plein, Rotterdam. En, ik zou zeggen, na de blijde gebeurtenis, is er temeer reden niet alleen om feest te vieren in het al gemeen. Maar voor de jongeren om dat te doen, al luisterend naar hun favorieten. En daarbij bedenkend hoe dankbaar zij kunnen zijn dat zij gezond zijn zonder handicaps, die acties als deze noodzakelijk malcenf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1