E s \tk rotterdammer hoste op de Markt GEBOORTE PRINS Proclamatie en zang hulde Schiedam ™varr~~ van Ons aller doel URL-toneelgroep wist te boeien AGENDA en angers met 3r|»olter0ainmer Morgen roept de klok AAN OEiUN JA f stam, tot meubel eubelen naar stam form Waardig besluit van seizoen B. Loer ging met pensioen Firma Mostert kreeg er tweede zaak bij Nieuwland hield oran Lampionoptocht minder geslaagd Dr. C. A. Reeser gecremeerd Burgerlijke stand Burgemeester bij „lintjesregen" onder de loep Medische dienst 5i 2 A ZATERDAG 29 APRIL 1967 H. van Zelm ging met pensioen Juliana voor de Prins 99 55 mmmt: SCHIEDAM f (indaag Maandag Dinsdag •■■■..en dagelijks VLAARDINGEN l°ndaag.... Maandag dinsdag ViS^""'« 00 uurarVergaderin* Ver" Chef personeelszaken Her denkingsboek j e voor scholieren Nieuwe rebels voor modernisering visserij vloot /2.V.verzekerings maatschappij Ook voor westblaak 22-rdam tel. 010-110004* Twee jubilarissen GEB onderscheiden VUURWERK Auto reed achteruit de haven in W Pagina 3 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De liefde I voor het Oranjehuis heeft de be volking bewezen door in groten I getale te voldoen aan het verzoek om zoveel .mogelijk de vlaggen uit I te steken ter ere van de geboorte 1 van de prins. Daarbij is het stellig J niet gebleven want groot was ook de belangstelling, op de Markt waar vrijdagavond een aantal mu ziekkorpsen bijeenkwam na een 1 mars door de stad te hebben ge- 1 maakt en waarvan velen gebruik I maakten om zich aan te sluiten om voor het stadhuis getuigen en deel- I nemers te zijn van de viering van I de geboorte. Burgemeester mr. J. Heusdens, pas terug van een buitenlandse vakantie. I hield een korte toespraak waarin hij zijn vreugde over de komst van de 1 nieuwe prins duidelijk liet blijken. Hij I zei, dat dc afgelopen 2* uur goed tot f uitdrukking was gekomen, dat het I Oranjehuis rotsvast staat in de bran- 3 cir.g van deze tijd. Met de opmerking. I jai gevoelens die rechtstreeks uit de harten komen, geen woorden bénoe- ven. besloot de burgemeester zijn toespraak. I De heer P. de Goede, voorzitter van het Comité tot viering van Nationale 5 Gedenkdagen, sprak ook nog enkele woorden en liet daarna voor mr. Heusdens een grote cake aanrukken waarop rich ongeveer 25 beschuiten i> met muisjes bevonden, waarop tevens muisjes van marsepein; in het midden I daarvan bevond zich bovendien een I ooievaar in een wieg. Bloemen werden aangeboden aan de I drie vaders van w!e de gezinnen tege- lijk met de geboorte van de nieuwe prins, werden uitgebreid. Bovendien f krijgen deze gelukkige vaders nog een I verzilverd lepeltje met inscriptie. Nog geruime tijd daarna was het I feest voor het stadhuis waar alien ge zellig dansten en hosten ter ere van de J prins. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vrijdagmiddag was er op de Grote Markt een zanghuldc van de Schicdamse schoolkinderen. De belangstelling was vrij groot. De Rijn mond band verleende muzikale mede werking. Koos de Groot, bekend acteur van het toneelgezelschap Géron. in blauwe historische kledij met degen opzij, las vanaf het bordes de proclamatie van de geboorte van het prinsenkind voor. Ook de burgemeester en de voorzitter van de Stichting V.N.F.G., de heer J. van der Griend spraken de kinderen toe. De dirigent, de heer Stam, leidde de samenzang en Gerard Bressers zorgde aan het orgel voor muzikale begelei ding. Een aantal jeugdige fakkeldra gers waren uit verschillende wijken naar de Grote Markt gekomen. Tijdens de manifestatie op dc Grote Markt werd in dc raadszaal van het Stadhuis het huwelijk voltrokken Toen het jonge paar hel bordes af daalde, zongen de kinderen geestdrif tig „L ang zullen ze leven". De bruid kreeg een boeket bloemen van de heer Van der Griend. De zanghulde werd besloten met een polonaise door de jeugd rondom liet Stadhuis, voorafgegaan door de Boeren- kapel. Vraagt onze gratis catalogus. interlatinrerzurglng 'ie stro" Rotterdam Martnlertweg 39 Meeitl 7i te!. I2040S Den Kaï] NoordeM 138*1(0 Bllfeea 667827 VLAARDINGEN De heer H. van Zelm, hoofclbaas van het Havenbedrijf „Vlaardingen-Oost N.V, heeft vrijdag in restaurant „Vulcaanhaven" afscheid ge nomen wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. SCHIEDAM De christelijke vere niging voor lichamelijke opvoeding Ju liana heeft ter gelegenheid van de ge boorte van de Oranjeprins een caba ret-dansant toegevoegd aan de festivi teiten in 'het kader van haar vijftienja rig bestaan. Het wordt vanavond, vrij dag, om 19.30 uur gehouden in gebouw Irene. Morgen, zaterdag, geeft Juliana om 13.00 uur een demonstratie in de Sporthal Margriet. (Van een medewerker) VLAARDINGEN „Hoogheid uw ka meel staat voor" luidde de titel van het blijspel van Max Andrea, zoals dat vrij dagavond In gebouw Triangel werd ge bracht door de toneelgroep „Ons Aller Doel" van B. Sprjj's Hout- en Meubel industrie N.V. te Vlaardingen. De heer M. Sprij, voorzitter van de personeelsvereniging toonde zich ver heugd over de opkomst, die hem zelfs verbaasd deed staan, in verband met de feestelijke gebeurtenissen in de stad. In zijn welkomstwoord richtte hij zich in het bijzonder tot de directies van de fa brieken te Klundert en Vlaardingen van de N.V. Het was een echt blijspel, dat vol ver wikkelingen zat, die aanleiding vormden tot een gezellige stemming in de zaal. Vooral Herman Brinkman was goed op dreef en had een belangryke bijdrage aan het welslagen van de opvoering. Ook was Riet Fors-Maat uitstekend op dreef en de haar toebedachte Tante-rol lag haar goed. Aad van Dorsten, die Burgemeester J. Heusdens met echt- i genote tussen de feestvierende Vlaar- I dingers op de Markt. I f VLAARDINGEN De activiteiten-com- fi mistie „Oost" van de Gereformeerde kerk I houdt op 1 mei een grote bazaar in zaal Beatrix' aan de Langekerkstraat. De op- brengst is bestemd voor de restauratie van de pastorie to;de To in laan. SCHIEDAM Op maandag 8 mei! 20.00 uur z,al het complex gemeen-1 tescholen aan de Peter van Anrooy- j laan no. 1 in Groenoordzwillem- Geh- j reks school voor G.L.O., kleuteronder wijs en gymnastieklokaal) officieel in gebruik worden, genomen. De bijeen komst wordt gehouden in hei gym nastieklokaal. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Met de opvoe ring van het blijspel „Ik zie, ik zie, wat jjj niet ziet", heeft de toneelver eniging van het Unilever Research Laboratorium het seizoen besloten. Op een wijze die men wellicht niet gauw vergeet, want het was gezellig in de goed bezette zaal waar de URL- tonelisten als waardige amateurs tot goed spel kwamen.. Er stond niets op het spel, geen deel name aan de ïoneelcompetitie van de Combinatie van Vlaardingse Personeels verenigingen, 2odat er geen reden was om zich bijzonder druk te maken. Niettemin hebben alle medespelenden ach geheel gegeven om dit spel van de Engelse auteur Noël Coward zo goed mo gelijk te vertolken.. Arcade: SV1N. dansavond, 20: Cbr. Soc. Belangen: Receptie, 15: '0' nt: Sportclub Schiedam, feestavond Irene: Korfbalclub Schiedam, jaarfeest Musis Sacrum: Oranjebal. 20; Opstandingsherk: (Benedenzaal). Soc. Den Feirquasth, dansavond, 20: Sporthal Margriet: Chr. Gym. Juliana. Jumleumtoemooi, 12: Tivoll: Schied. Jazz Soc. Guillaume, bijeenkomst, 20.30. f Havenkerk: Zuidsbijeer.'komst „Bijkantoor „De Rotterdammer". Lange üf pvSraa' uitsluitend redactiezaken, t«l 263954 b.g.g. 346619. „r-^ate'i bezorging: Dr. Zamenhofstr. JL 152400. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Mdie. tel. 254466. Brandweer 269218. GG en GD 269200. Apotheek: C. Jansen, Swammerdam- mgel 41, tel. 264917. Iroï?r<,sïehoorïMl: Toneel C. J. V. Spel- Hfrmoe [P met "Dc opgaande zon" van S3?n Heyermans. 20.00 uur. "o™2?.oo,iurI!StUlf C' J' V' met The Forma- Buuriver. Beatrix. 14.00 uur. riS, ,5' Bemkes. 20.00 uur. n,t* Kerk: Kom zing met ons, II.00 uur Betheiherk: Avondgebed. 19.S0 - 20.15 uur. la^'9,!.A"bade., 8.30 uur. 0ra^ebal- 19 en 33 uur. usïfrnoorzaal: STerrenparade, 20.00 uur. Barraonlc: Mini Top show tot 23.00 uur. Oua Vaardand: ds. j. Blesbroek. 4 Pech'930NCd" D!,h!tees: ds' J" •.•eit dagelijks r^lraar°?f 'iD,e Ro«erdammer" Smalle Ha- ï46775- Redactie: tel. 346775 ï^rihaaf*", bezorging: H. Verhey. Wag- •!»J0en 343345. Dagelijks van 18.30 Ajotbï.?. ,1aïï van 18—19 uur. laan 129a. Tel"j4]g3.endorp. van Hown" Onder de regie van Jan van Kasteren werd het spel gespeeld door de dames Judith Kroesen, Nel Elberg, Annie Freen, Janny Dronkers en Inez Zomerman en de heren Martin Hofstede en Jaap Schaap. Tot half drie was er bal in de Harmo nie met medewerking van ANNO '66 en in de wandelgangen van de Stadsgehoor zaal werd gedanst op de muziek van de Blue Band en de Skippers. Namens het bestuur van de personeels vereniging U.R.L. werd de slotavond ge opend door de heer C. v. d. Weteringh, die de volledige directie van het U.R.L. welkom heette, alsmede afgevaardigden van zusterverenigingen. V1SSERIJBERICHT SCHEVEN IN GEN Hedenmorgen kwamen aan de markt de trawlloggers: sch-15 met 8.800. sch-6l met 6,620. sch-246 met 9.350. Voorts kwamen aan de markt 15 kustvfs- sers met tezamen ƒ54.095 aan verse vis. Notering per kilogram: tong groot 4,40—4,70, tong groot middel 4.301.40. tong •lein middel 2.46—2.60, tong I 2.30—2.60 tong I 2.35—2.60. tarbot 1 5,66—6.60. tarbot 2 3,50—6,20, tarbot 3 3.80—3,0. tarbot' 4 2,20—2.40 griet 1 2,50—2.85. griet 2 1.902.20- Notering per 40 kilogram: schol groot mid del 2529.50, schol middel 18—C2. schol klein 12—15. wijting gestript 29—36. schar 15—20. rode poon 1 50—60. ride poon 2 3513. kabeljauw middel 45—55. kabeljauw 1 38—45,. kabeljauw 2 25—30. kabeljauw 3 926. koolvls middel 14—18. koolvis 1 13—15, koolvis 2 12—13.50. Notering per 100 kilogram' kabeljauw groot "100—110, koolvis groot 54—d8. Notering per 50 kilogram: verse haring 14.5018. verse makreel 13—31. Verwachte aanvoer voor maandag 5 a 6 trawloggers (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - Vrijdagmiddag nam de heer B, Loer, chef van personeelska ken, in de raadszaal van het Stadhuis afscheid van zijn coliega's wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij was vergezeld van zijn echtgenote, dochter, zoon en schoon dochter. De wethouders mr. P. van Bo- chovc, M. Eijkcnaar en mejuffrouw G. D. de Graaff woonden de receptie bij. Burgemeester Roelfsema zei in zijn 'toespraak, dat.de heer Loer wel nooit had durven dromen, dat zijn afscheid zou samenvallen met de geboorte van een Oranjetelg. Hij memoreerde de succesvolle car rière van de scheidende functionaris, die naast zijn dagtaak nog zoveel ande re functies had vervuld. Ook in de' sport, speciaal het korfballen, liet de heer Loer zich niet onbetuigd. Deze zal evenwel niet helemaal als ambteloos burger verder gaan, want hij blijft penningmeester' van Het Groene Kruis. Gemeente-secretaris mr. M. J. Blok begreep, dat het heel wat betekent, als een werkzaam leven moet worden om gezet in een rustiger leven. Ook heeft niet altijd gemakkelijk gehad, omdat men in deze functie nog wel eens klem zit tussen het gemeentebestuur en de ambtenaren-organisaties. Namens de collega's bood de heer Blok een pracht van een platenwisse- laar aan en een platenbon. De heer Loer dankte kennelijk ontroerd beide sprekers. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Vrijdagmiddag zijn op de Hoogstraat twee naast elkaar gele gen zaken van de firma Mostert officieel geopend. De firma Mostert heeft naast het reeds bestaande pand er het ernaast gelegen pand bijgekregen. De heer A, van Berkel, eigenaar, heeft nu voor beide branches, foto-artikelen en brillen, een aparte zaak. Tussen beide zaken is een ingang gecreëerd die de klant de mogelijkheid biedt van de ene zaak naar de andere te lopen. In zijn met smaak ingerichte en ver nieuwde winkels vertelde de heer Van Berkel gelukkig te zijn met de snel ver lopen verbouwing en inrichting van de panden. SCHIEDAM Burgemeester H. Roelfsma zal woensdag 3 mei om tien uur in de aula var. het Stedelijk Museum tijdens een bijeenkomst van ■leerlingen van scholen voor gewoon en buitengewoon lager onderwijs het be kende boekje „Volk in verdrukking en Verzet 1940-'45" symbolisch uitreiken. Van elke school zullen een leer kracht en een drietal leerlingen aanwe zig zijn. ditmaal als een zenuwachtige journalist optrad, bleek weer rolvast te zijn en kwam boven het gemiddelde uit. De overige spelers, die goed meekwa men waren: Annie Schuil-Koster. Mini' van Gool-Hamers, Bram Swaneveld, Arie Schuil, Hennie Swaneveld-De Winter en Hans van Dijk. De regie berustte bij me vrouw B. v. d, Vaart-Bink. Voor gezellige muziek tussen de be drijven door zorgde Gert Schuil, die goed raad wist met de toetsen van de piano, die hij op vaardige wijze be speelde. INBRAAKVERZEKERING een polis van de 'RIJNMOND' om zéker te zijn! vraagt uw assurantieman of rechtstreeks: van 50 jaar geleden Een geleerde keukenmeid. Aan liet „Centrum" wordt gemeld, dat te Eind hoven een keukenmeid woont, die niet minder dun reven lalen maclüig is. Ze heeft haar geleerdheid door zelfstudie in haar vrije uren verkregen. Eu liet is volstrekt geen halve geleerdheid, zegt de berichtgever: op liet gebied van Scandinavische laai en ITteratmir hij- voorbeeld wordt zij „door geen hoog leraar in ons land geëvenaard, althans zeker niet overtroffen". Zij heet Sophie Sanders, is al 21 jaar hij dezelfde fami lie in dienst, en deze vindt haar een toonbeeld, een juweel van een keuken meid, maarijselijk geleerd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Woensdagmiddag geschiedde op Nieuw Eik en Duinen in Den Haag de crematie van wijlen dr. C. A. Reeser oud-onderdirecteur van de Rijks HBS en MMS te Schiedam, Hij overleed vijdag 21 april in zijn woning aan de Stadhouderslaan 62. Dr. Reeser was 36 jaar lang- leraar wis- en natuurkunde aan de HBS en ging in juni 1957 met pensioen. Hij deed in 1916 zijn doctoraal examen aan de Universiteit te Amsterdam en promoveerde op 7 juni 1921. Zijn proefschrift handelde over de terugkaatsing van ret liert op een kwik- oppervlak- Van 1916 tot 1921 werkte hij als assistent onder proefessor R. Sissing'h op het practicum van de uni versiteit. In 1953 volgde hij ir. Vollewens op als onderdirecteur. Hij heeft ook veel gedaan voor de schoolvereniging On der Ons en het schoolkamp. Dr. Reeser schreef een'aantal artike len over natuurkundige onderwerpen en een boek „Handleiding voor de practische lessen in de natuurkunde." Met hem is een bescheiden en vriende lijk mens heengegaan, die voor ieder een klaar stond. VLAARDINGEN' In de Cailenburg. straat heeft de firma F, van Toor een zaak In moderne keukens geopend. Een riante zaak waar de artikelen goed over zichtelijk staan opgesteld. De firma Van Toor bestaat al meer dan 25 jaar. „Wij hebben ai heel wat keukens geleverd, zo zei de heer Van Toor. Het nare was echter dat wij steeds maar van een folder moesten verkopen. Toen dan ook het pand van de orgel- en pianozaak van de firma Hoogendijk leeg kwam hebben wij geen ogenblik ge aarzeld o#n van die gelegenheid gebruik te maken. VEILING WESTELEE DE LIER, 28 april Komkom- AI 53—59 99.200 stuks: A 4314, B 34—36. I C 30—32, D 30. Paprika 25—51, 90Q; Perzik 4044. 150: Pruimen 12—31. 580: sla A ligt 14 1/2—17. 640.000; Zwaar 22—30. Bloemkool 6 133—153, 15.200; 8 101—134. 10 91—113, 12 62—96, 15 48—57. Tomaten A 10,40—10.80, 16,377 bakjes Export: Extra c 9,50—10,30, 600 Binn.: Toma ten A 10,10—10,60, 16.977 totaal. B 12,10—13, I C 9.29—9,50: CC 850880, Andijvie 2566. 38.000 kg: Dubb bonen 5.80—6,00. 300; SniJ- 3.81,80, 1,10; Komkomk (krom 50—51, 8600: witlof 1.74—177, 1000; Postelein 62—97 2000; Rabarber 52—68, 1200: Spinazie 18—37, 8200; Spitskool 78—96. 250; Prei AI 78-90. 1900: BI 80. Bos peen 96—108. 4300 bos; 5Vt, 1200: radijs 15—38. 3700; selderij S'/s— Peterselie 18 1/2—23. 2200: Raapstelen S—5 15, 51000, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - De lampion- optocht voor de kinderen vrijdag avond is door de gestadige miezer- regen minder goed tiit de verf ge komen. Uit alle richtingen stroom den de kinderen tussen acht en negen uur naar het grote verkeers plein aan de Singelwaar onder meer burgemeester H. Roelfsema ROTTERDAM. Dezer dagen vierden de heren A. van Driei en H. van de Merwe, beiden in dienst van het Ge meente Energiebedrijf, hun 40-jarig ambtsjubileum. De heer Van Driei, chef-vakman aan de gasfabriek Keilehaven, ontving de heer ir. E. J. van Goor, directeur en di verse collega's aan huis, terwijl de heer Van de Merwe, eerste bureau-ambtenaar bij de afdeling Opneming en incasso re cipieerde in het jeugdhuis 't Slag. Onder de bezoekers waren o.a. de heren N. de Vries, directeur; P. Ph. Groeneveld, ad junct-directeur; drs. B. van Riel, hoofd administrateur en P. A. van Huet, eerste hoofdcommies. Beide ambtenaren ontvingen een ko ninklijke onderscheiding, de bronzen ere medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, de gebruikelijke gratifi catie en enige cadeaux. SCHIEDAM Geboren: H B M G Etman 29 en A M van de Water 24: T den Hartigh 29 en C K Timmer 26: A W M van Hassel 20 en A G C Kalkhovcn 20; H P W Hölscher 22 en A M L Speelmeijer 22: T J M van de Kamp 20 en L A van Eijk 21: L van Loschem 18 en W G van Bij 18: J H NettenbreiJer 20 en P H J van Weeiie .18: J M Nleuwenhulzen 21 en J H E c Krohne 29; P M Schippers 27 en E J Slieker 23: J H Scholte 31 en C T L Hèrsbach 24: J a c Spek 28 en A Wagner 21; T A Tetteroo 24 en H W A Hoogstad 20: D w visser 21 en C H Bonefaas 20: G van der waal 19 en M Oosterman 19: J F van der Wal 22 en H A L van Adrlchem 19: w j Westdorp 32 en T Verhoev 30. Getrouwd: J T visser 29 en J J Muller 19; G w Akkerhuis 24 en E Lepolder 22; J H D Donders 24 en M Spruit 20; W Vijge boom 28. en L van den Berg 19: J C Eman a2 en p van der Kooy 43: WAS Lokkerbol 23 en L G van Beugen 19: H T L Coster 59 en S F van Dijk 59: H van Jeveren 21 en H ACM Bouwer 19; P Sliedrecht 22. en M van der Marei 20: J p Geeratz 23 en M Huter 23;H L SUberden 26 en s M Stelten 21, J H F Rodolf 33 en J M Boon 20: E J van Haan 22 en G C Vrauwdeimt 25. ^Geboren.- Marco zv G B Groenhorst en E Bi°m: Paui R zv iJ tv b de Neef en V werdmuller von Elsg: Carolina dv PA van der^KJdnk en G A van Holst: Joyce P dv J M Bokhoven en E Tieben; Arie zv J Brul- nmgs en A de Jongste; Lucienne M J dv D Wissenburg en O J M Landman; Henrlcus A zv G M Prem en w J Rebers: Cornells M zv A ilmer en A Verhoef. Ovrleden: H Schutte. 66, wed J C Noord- noorn. en commissaris Rijpma aanwezig waren. De voorzitter van de Stichting V.N.F.G., de heer J. v. d. Griend, sprak de kindeen toe. Maar de regen druk'." de stemming en dus marcheer den diverse groepen al gauw af. De opkomst was echter niet minder dan andere jaren, want er waren minstens vijftienhonderd kinderen. Er was helaas weinig verlichting op het plein. Bovendien geschiedde het opstel len van de groepen vrij rommelig, zo dat er weini gtekening in de gehel manifestatie zat. Het vuurwerk, dat vrijdagavond om tien uur op de Maasboulevard werd afgestoken, slaagde ondanks de druilre- gen goed. Ook hier was de belangstel ling zeker niet minder dan anders. Er waren bijna tienduizend mensen getui ge van het schouwspel. De harmonie „Oefening Baart Kunst" zorgde voor opgewekte muziek. Burgemeester H. Roelfsema en secreta ris mr. M. J. Blok kwamen nog' even kijkn hoe het ging. Om half elf' was het vuurwerk afgelopen. VLAARDINGEN In het kader van de maatregelen ter verbetering van de structuur van de Nederlandse visserij, heeft de minister van land- boüw en visserij ook voor dit jaar weer regelingen .getroffen ..voor -de mo dernisering van trawlers, verse vis-kot- ters en gamalenvaartuigen, en een sloopregeling voor garnalenschepen. Volgens een der regelingen kunnen bij dragen worden verleend voor het aan brengen of verbeteren van een diep vries-installatie aan boord van een trawler en van koelapparatuur ook aan boord van een verse vis-kotter. Verder voor het herinrichten van visruimen in deze scheepstypèn en het aanbrengen of verbeteren van andere, onmiddellijk met de visserij verband houdende en tot de duurzame outillage van het schip behorende mechanische apparatuur. De andere regeling beoogt bijdragen aan eigenaren van garnalen vaartuigen indien deze in 1967 duur zaam aan de visserij, beoefend vanuit een Nederlandse haven, zullen worden onttrokken en het aanbrengen of ver beteren van koelapparatuur. De diree leur-genéraal van de voedselvoorzie ning en de visserijen kan de aanvra gers nadere voorwaarden stellen (Van een medewerker) SCHIEDAM De werkcommissie „Nieuwland" (geref.) heeft vrijdag morgen in allerijl een oranjefeestpro gramma georganiseerd ter gelegenheid van de geboorte van het prinsenkind. Deelnemers aan dit feest waren de jongens en meisjes van de Dr. A. Kuy- persdhool en de kleuters van de kleu terklas van mejuffrouw P. v. d. Berg, alsmede een grote schare toeschouwers, die hiervan op het plein van de Mag- nalia Deikerk getuige waren. De 'neren J. van -der Steen (algeheel leider) en M. Goedendorp leidden dit feest in goede banen en zo kónden de vele jongens en meisjes deelnemen aan: mast klimmen, blikjeslopen, met presenteerbladen balanceren, vlaggc- spel en schoolbordwedstrijd. Bij het laatste spel stond op een schoolbord geschreven: „Leve de Prins". De jongens en meisjes moesten het uitwissen, weer opschrijven en zo snel mogelijk weer naar hun plaats rennen. Talrijke prijzen waren er te winnen, hoewel diegenen.-die buiten de prijzen vielen ook werden bedacht. Voor alle meisjes was er een f eestpakket met een barbie, pop en lekkernij, voor de jongens een puzzel. Bovendien was er voor alle deelnemertjes een oranje si naasappel en een rood-wit-blauw vlag- getje. MAASSLUIS Vrijdagmorgen is de personenwagen ran de heer A. Goed hart in de haven terechtgekomen door dat hij zijn versnelling in de' „achter uit^ had staan Hij slaagde er-in. zich zelf tiit zijn be narde situatie te bevrijden op.het-mo ment dat de wagen vol water stond. Het voertuig kon later met behulp van de Firma Boekestein uit Maasland weer op de wal worden gebracht. SCHIEDAM Tijdens de jaarlijkse „lintjesregen" vrijdagmorgen in de au la van het Stedelijk Museum, sprak wonderlijk gebeuren, dat het Neder- burgemeester H. Roelfsema over het landse Volk sinds donderdagavond had overspoeld. De burgemeester zei verder dat dé laatste jaren er nog al eens denigre rend over de uitreiking „lintjes" was gesproken. Hij kon er soms wel begrip voor opbrengen en meende dat men op den duur er niet aan zou kunnen ont komen om de' als „lintjesregen" geka rakteriseerde plechtigheden kritisch on der de loep te nemen. SCHIEDAM Herv. Gem: Grote kerk 10 ds Btesbroek, 17 ds Bouw. Bethelkerk 10 ds Jansen. Opstandlngskerk 10 ds Spaltng, 19 ds le Coq. vredesklerk 10 ds Hoflman, 19 ds Jansen. De Rank 8.30 ds Vons. 10 ds Vons, 19 ds Spaltng. Geref. kerk: Ooster- kerk 10 drs de Bakker. 17 ds Duursema. De Ark 9110 ds De vries, 17 ds de Koster. Magnalia Dei kerk. 10 ds Duursema, 17 ds de Vries. Dc Goede Haven 10 ds Nam- mensma, 17 drs de Bakker. Jullanakerk ds de Koster, 17 ds Nnmmensma. Chr. Geref. kerk: Warande 10 ds van Leeuwen, 17.30 ds Prins. Ned. herv. geref. evang.: Grote kerk 10 ds Blesbroek, 17 ds Bou%v. VLAARDINGEN Herv Gem: Grote Kerk 10 ds Bouterse HA, 17 ds Biesbroek; Nieu we kerk 10 ds Bos. 17 dhr Lambalgen. Bethelkerk 10 ds Nauta, 19 dhr Van Lam balgen. Immanuelkerk 10 ds Hoorn, 19 ds Nauta. Rehobothkerk 9 en 10.30 dhr Hoog- endam, 19 ds Biel. Ichthuskerk 10 dhr Westmaas mm» kerkkoor Cantate Deo, 19 ds Hoorn. Holykapel io.30 ds Bouw. Holy- ziekenhuis 9 remonstr. predikant. Zonne huis io ds Krol. Geref Kerk: Oosterkerk 10 ds Swen, 17 dr Bos. Emmauskerk 10 dr Bos. 17 ds Krol. Holykapel 17 ds Swen. Pnielkerk 9 en 10.30 ds Krol, 17 ds Tie- mersma. Maranathakerk 10 ds Aal- bersberg, evangelisatledienst. 17 ds Lver. Prof. Rutgersschool 11 dhr Van de Molen. Jeugddienst. Zonnehuis 10 ds Tiemersma. Geref Ge: Westnleuwland 56. 18 en 17 leesdienst. Chr. Geref Kerk: Emmastraat 116, 10 leesdienst. 15 ds Nieuwenhuijze. Philips de Goedestraat 162. IC leesdienst, 15 ds Verhage. Oud Geref Gem in Ned: Dijksteeg 6, 10 eh 17 dienst. MAASSLUIS Herv. Gem: Grote kerk 10 de heer Verhaere, 19 ds Kalkman. Ich- tuscentrum 10 ds van de Zee, Jeugddienst, Noordwijkcentrum Maassluis-West 10 ds Kalkman. Sursum Corda 10 de hr van de Stoep, jeugdkerki. Gerat, kerk: Immanuel kerk 9.30 ds Dercksen. 16.39 ds Bohlmei- Jer. Maranathakerk 9.30 ds Bohlmeijer, 16.30 ds Dercksen. Andreaskapel 19 ds Bohlmeijer. Geref. kerk vrijgem: 8.30 en 17 ds van Tongeren. Chr. geref. kerk: 9-30 ds van Smeden. 16.30 ds van Smeden. Ned. Prot. Boud: 10.15 ds Beukman. Leger des Hells: 10 heillngingsdienst, 10.45 open- luchtsamenkomst. 19.30 uurverlosstngsa- menkomst. MAASLAND Herv. Gem: 10 en 19 ds Keljzer. Geref. kerk: 10 en 19 ds de Jong. ROZENBURG Herv. Gem: 9.45 ds van Noort, 18.30 jeugddienst Igimanuelkerk' ..De Scham" 9.45 ds Schouten. „Blanken burg" 9.45 Jongerendlenst. Geref. kerk: 9.30 en 11 ds Plantinga. Geref. kerk vrij gem: 9.45 leesdienst en 16.15 ds veefklnd. Schiedam: J. Mokkenstorm, Graaf Floris- straat 75. tel. 264098. P. Sprey. Singel 76, tel. 268250. ch. A. Poli, Tuinlaan 92. tel. 267856. Vlaardingen: j. van de Pol. Binnensingel 47. tel. 342370. c. Lambrecbts. Schledam.se- weg 56. tel. 342374. Maassluis: dr. Elsman, Haven 40, tel. 2109. Maandagmorgen 8 tot dinsdagmorgen 8: P. Wekker. Adr. Boüwerstr. 6-8. tel. 2125. Maasland: P. Noordam. Molenweg 1, tel. 01899 - 2035. Veeartsendlenst door C. van de Most. Kethelweg 13a. Vlaardingen, tel 010 - 343084. - Hoek van Holland: A. W. L. Hut. De Cordesstraat 22. tel. 3489. A LS KRANTEN ooit achterliepen, wel moesten achterlopen, wa ren het de avondbladen van vrij dag. Het grote nieuws was voor radio en tv van donderdagavond. De kranten huppelden er achter aan. Maar ik kan u verzekeren dat het een blij gehuppel was. U moet maar van mij aannemen dat ik erg blij bon omdat de veelbe- schreven Oranjetelg nu eindelijk ter wereld is gekomen. Hoe keizer lijk dat dan ook mag zijn gebeurd. Uw krant huppelde dan vrijdag met liefst 32 pagina's, een rekord pak papier door uw bus. Een ech te kijk-'en leeskrant met dokumen- tatie voldoende. Zouden er nog veel mensen de tijd vinden om al les te lezen? Ik denk van niet. De een zal zich wat in de oranje geschiedenis verdiepen, de ander snuffelt in de onderscheidingen o-m te zien of er kennissen bij zijn. Het waren er weer heel -wat Zouden er ook nog mensen zijn die zo'n belangrijke krant bewa ren? Ik zou het niet weten. Wie wordt tegenwoordig niet met druk werk overstroomd? De ervaring leert ons echter dat nog altijd vele lezers zeer geïnteresseerd zijn in een menigte van onderwerpen. Dat geeft ons de moed veel werk te besteden aan zo'n „dik nummer tje" en daarin verhalen op te ne men tot uit Hitzecker toe. Inmiddels wens ik.u, die nog tijd heeft om mijn lijn te lezen tijdens al deze vrije dagen, hartelijk ge luk met de geboorte van de prins. We hebben kunnen merken dat het als het er op aan komt, lang niet gedaan is met de Oranjeliefde van ons volk. Wat een spontané uitin gen overal! In tal van bijeenkom sten werd 'het programma onder broken om het volkslied te zingen. Ik maakte het zelf ergens mee. Uit latere gesprekken begreep ik dat ik niet de enige was die even een blij-vreemd gevoel kreeg toen men aan de regel! „een prince van Oranje" toe was. Generaties lang hebben we dat; vaak gedachteloos, gezongen, maar een echte prince van Oranje" stond alleen in de ge schiedenisboekjes. Nu ligt hij springlevend in zijn Utrechtse wieg. Er is duchtig gefeest, donderdag en vrijdag. Ook de dag van van daag zal niet zonder feestgedruis zijn. Morgen is Let eveneens een feestelijke dag. En dan gaan we maandag Koninginnedag vieren. In de week die dan begint valt een dag weg en voor velen de vrijdag (snipperdag) ook nog. Het kan niet op. Wat ook niet op kon waren de vele aankondigingen over feeste lijkheden die plotseling werden ge ïmproviseerd. We werden ermee overstroomd. Geen krant zou groot genoeg zijn deze lawine te verwer ken. Vandaar deze algemene ver melding in mijn ^.Oranje-lijn". Die nu enkele dagen vakantie krijgt. Ook Jan Krant gaat door imët fees ten. Hij wenst:u -veel ëdht .plezder! A '1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1