1 Schiedammers legden verbod naast zich neer FLATS VLAGDEN TOCH! Vele buitenlanders overstromen Spuiter slaat groot gat in Oostplein Met gestolen sleutel vergeefs op pad Veelbelovend talent in de or, j^üaasÉ Sejiottcrfrunmer HAZET LEDIKANTEN GESPANNEN SPIRAAL KERMIS GESLOTEN rmek Student winnend toneelschrijver 61 38 38 38 38 Matroos gooit met bierfles Luchthaven: 110 extra vliegtuigen bracht 14.000 bollenkijkers iDrukte voor s„Mast", Blijdorp en Spido (record) Beat fiasco in De Doelen Vrouw aangerand op Marathonweg Jaar met aftrek geëist Verrassend eerste orgelconcert in Nieuwe Kerk [Kweekschool met den Bijbel jubileert Vier jaar voor uitgifte valse dollarbiljetten J. F. Torenvlied onderscheiden ROTTERDAMMER Pagina 3 2 A DINSDAG 2 MEI 1967 imPr,rn INTERIEUR Widenliorn opent MMSKANT BEHANGSEL Geld Record 'N HAZET ZAKT NIET DOOR! Planken of hardboard overbodig, geen vocht of schimmel meer. Briljant Hmo-show geopend in Dunantgarage blijvend VOOR BRILLEN 55 cm 60 cm 65 cm 70 cm 4M# 75 cm gin ééndaagse aanbieding imprimé Polyester en Arnel, die koet en soepel als zijde aan dc hsnd voelt... en die U nu extra voordelig koopt per meter voor nog géén drie en een halve gulden. Modieuze en makkelijke zomer stoffen van ó.95 per meter... een ideale stof voor vacantie- kleding - zó gewassen en niet. strijken - in de nieuwste dessins en kleuren, voor die handigerds, dit graag nog een apart jurkje voor lente of zomer wensen. Goudsesinge! 221 Rotterdam tel. 116673-123082 Morgen om 9 uur begint de ééndaagse verkoop van Imprimi Polyester en Arnel stoffen, in modieuze tinten, 90 en 110 em breed, door elkaar ptr meter voor. f0' 6tin ut. of schrift, heft. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ondanks het uitdrukkelijke verbod van B. en W. hebben de centrale vlaggen maandag toch van de vier gemeen- teflats bij de Mgr. Nolenslaan gewapperd. Dit is voornamelijk ge beurd op aandringen van de voorzitter van de flatcommissie, de heer J. v. d. Ende, die zich namens de bewoners tegen de verorde ning van B. en W. verzette. Op andere gemecntcflats in de wijk Nieuwland zijn geen vlaggen gehesen, evenals dit het geval was op de dag van de geboorte van prins Alexander. Het. verbod om centraal van deze flats te vlaggen is ingesteld omdat een bepaalde groepering fiatbewoners hier tegen bezwaar hadden aangetekend. Aanleiding van deze klachten zou het huwelijk van prinses Beatrix met Claus van Amsbcrg zijn geweest. B. en W. wilde hieraan niet zo maar voorbij gaan en verboden het uithan gen van de. centrale vlag. Wel moch ten de bewoners individueel de vlag gen .uithangen. Dit zou tevens een nog fleuriger aanzien geven, was de me ning van B. en W.Ook werd over wogen om de masten van de flats te laten verwijderen. Het grote bezwaar voor de heer v. d. Ende en de andere flatbewoners was, dat de verordening eerst pas met de geboorte van de prins bekend werd. Bovendiende meende hij dat het feit dat enkele mensen die tegen het cen trale vlaggen bezwaar hadden aange tekend. toch niet mocht opwegen tegen de wil van het overgrote deel dat er voor was. Inmiddels heeft de zaak nog al wat reacties opgeleverd. De heer v. d. Ende heeft van veel bewoners sympathie betuigingen ontvangen. De heer C. P. M Verliu Isdonk, liberaal raadslid, heeft naar aanleiding van deze affaire een schriftelijke vraagingediend bij B. en W. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 26-jarige ma troos R. S. van het Duitse schip Domsheide is gearresteerd nadat hij zondagavond zonder aanleiding in een café aan de Charloisse Kerksingel de achttienjarige schoonmaakster W. G. een bierfles in het gezicht-had gegooid. Het meisje moest naar het Zuiderzie kenhuis worden gebracht. (Van een onzer verslaggevers) Rotterdam Er zijn tal van buitenlanders het afgelopen weekeinde naar Rotterdam geko- imen. De VW had handen vol werk om iedereen een bed, al was [dat bij de particuliere adressen, te bezorgen. De VW kreeg 1250 skianten aan de balie. Op het ogen- li blik dat die stroom begon te lo ipen,'waren echter alle hotels in de stad al bezet. Het waren niet de Duitsers, maar de Fransen die met vijftig procent van het totaal de grootste, groep vormden. Met dertig procent kwamen de Dui- tsers op de tweede plaats. Het is niét verwonderlijk dat de WV verlangend uitziet naar het gereed 'komen van het Skyway hotel-motel en van de uitbreiding van het aantal kamers in Atlanta- (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Het was zaterdag avond in de grote zaal van De Doelen een trieste bedoening. Slechts enkele honderden jongelui, die nauwelijks het middenvak voor de helft vulden, kwa men luisteren naar het beatconeert dat werd gegeven door vijf bekende groe pen. De opzet van de avond was het ba tig saldo te bestemmen voor de Fact en Sharks. Deze eerste beatgroep heeft door een brand in het-buurthuis West kruiskade zijn instrumentarium verlo ren en de tweede raakte apparatuur kwijt door diefstal. Bij de voorbereiding had alles aan trekkelijk geleken. Directeur P. Ver bist van De Doelen toonde zich en thousiast voor beat in De Doelen, maar dan met goede bandjes. Deze groepen kwamen wel maar het pu bliek niet, hóewei het jeugd-en ionft- renbureau, dat de organisatie in han den had, zaterdag de hele dag met een geluidswagen door de stad heeft gere den om te proberen voldoende, publiek te krijgen. Mogelijk dat de entreeprijs van 5,75 een belemrhering 'is geweest Aan het programma werkten' mee Les Baroques, Les Cruches (die over matig veel decibelen produceerden), De Rotterdamse groep de Condors met een paar fijne nummers en St. John en the crew, De Twïenerama's beat-girls traden deze avond voor het eerst op in I het openbaar. "AP"*»* (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 31-jarige eta- leuse C. H. is zondagnacht op de Mara thonweg aangerand. Het gebeurde om middernacht Toen zij gilde legde de ongeveer25-jarige jongen een hand op haar mond. Zij beet 'toen in zijn hand. De man moet aan die hand zijn ge wond. Het signalement van de jongen is: smal bleek'gelaat met achterover ge kamd haar met slagen en kuif. Zij die inlichtingen kunnen geven worden ver zocht zich rnet de zedenpoliie van het bureau Charlois, tel. 143.144 toestel 3396 in verbinding te stellen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een lek in een grote distributieleiding heeft in de nacht van zondag op maandag aan en kele honderden bewoners van het Oostplein en omgeving van het Oost plein veel overlast bezorgd. Na dat een uur lang een grote waterstraal met een druk van drie atmosfeer om hoog had gespoten besloot dc gemeen telijke waterdistributïeleiding de hui zen af te sluiten van de waterleiding. De krachtige waterdruk had tóen reeds een gat van tien bij drie meter geslagen in het trottoir. De bewoners die het tijdelijk zonder waterleiding moesten doen konden water tappen uit de brandkranen die in de omgeving waren aangelegd. In de loop van maandag is het lek gedicht. Van de zijde van het water leidingbedrijf deelde men ons mee dat het hier een routinezaak betrof. Ditmaal was de breuk voor een flat gebouw, zodat meer bewoners overlast ondervonden dan normaal het geval is. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Een jaar met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk, een proeftijd van drie jaar en toezicht luidde de eis van de officier van justitie tegen de 37-jarige taxichauffeur J. van K. en zijn 31-jarige vriendin C. M. R. Met een (evoren door de vrouw gestolen sleu tel verschafte de man zich toegang tot een woning, waar, naar zijn vriendin hem had verteld, onder een bed een geldkist stond. Dat bleek te kloppen, maar de kist bevatte slechts papieren en geen geld. Commentaar van rechtbank president mr. V R. Jolles: „U hebt het niet zo goed gedaan als die rovers in Engeland". j Diefstal van geld uit een tas in een j Scbiedamse melkzaak leidde tol de ar-1 restatie van de vrouw. Tijdens het onder zoek bleek dat zij zich aan meer dief stallen. ten nadele van haar werkgeefster, had schuldig gemaakt. De sleutel nam zij weg in het huis van een relatie van het gezin, waar zij als hulp in dc huishou ding werkte. Zij kende de indeling van dit huis en legde haar vriend uit. waar I hij de geldkist vónden kon. j De rechtbank zal over veertien dagen uitspraak doen. j Zestien veroordelingen, in totaal 26 jaren gevangenisstraf inhoudend zij het niet aile geëxecuteerd heeft de 60- jarige bankwerker-lasser W. B. C. T. achte.r de rug. Vanmorgen, dinsdag, stond hij terecht voor verduistering van een rchuurd auto en diefstal van een brom fiets en gereedschap. De officier eiste tegen he.m tien maanden met aftrek, waarvan twee voorwaardelijk, een proef tijd van drie jaar en toezicht van het consultatiebureau voor aioohoiisme. De brommer en het gereedschap be hoorden toe aan het gemeentelijk gasbe drijf aan de Oudedijk. Uit de periode, dat hij daar had gewerkt, bezat hii r.og een sleutel, waarmee hij zowel het terrein als een loods binnen kon komen. Schulden, onder meer ontstaan door overvloedige drankgebruik, brachten hem opnieuw op het verkeerde pad. Zijn raadsvrouw vestigde er de aan dacht op. dat hij de hem ten laste ge legde teiten onder invloed van alcohol heeft gepleegd. Zij pleitte voor een straf met een zo klein mogelijk onvoorwaar delijke gedeelte. De rechtbank zal in deze zaken over veertien dagen uitspraak doen. ROTTERDAM Dat André Ver woerd een voortreffelijk organist is, weten de Rotterdamse orgelliefhebbers wed, maar sinds tien van zijn leerlin gen uit de orgelklasse aan de Rotter damse Muziekschool zaterdagmiddag hebben gespeeld op zijn orgel in de Pauluskerk, weten zij, die daar hebben geluisterd, dat hij ook een uitstekend orgelpedagoog moet zijn. Wie op zo'n uitvoering het spits moet afbijten heeft het moeilijker dan wie er nakomen. Daarom waren een ROTTERDAM r De gereedschap pen- en machinehandel Widenhom beeft zaterdagmiddag aan - de Spuistraat een hieuw bedrijfspand in gebruik genomen. Het nieuwe gebouw, dat Is ontworpen door de architecten H. Berghout en A. J. L. Welschen biedt ruimte aan kantoren, magazijnen en een showroom. Het bedrijf dat reeds 48 jaar in deze branche werkzaam is, beschikt nu in wtaal over drie vestigingen. Vraag stalen hoeken 2# MID3ELUNIISTR A AT 2 - TEl. 23.3192 WOLPHAERTSBQCHT 236 - TEL. 27.4625 vau 50 jaar pelfrl^n Oe bomaanslag op Zierikzee. Met be- Rekking rot «fa» vliegeraanval op Zie- t j waar},y identiteit van den «drijver niet kon worden vastgesteld, ^«rdient het feit de aandacht, dat in den oop van den zelfden nacht een lucht- aanval door Fransclie en En gel sell e ejjeuiers °P Zeebrugge plaats had. zoodai de veronderstelling voor de hand J8t, dat één dezer a v u-items, misleid oor de duisternis, hommen op Zierik- «ee heeft (aten vallen. Van tal ran huizen zijn We daken "aar henetien geslingerd. Geen ruit *ef er heet. Ook de nog onlangs ge restaureerde ivoning van Wen directeur 8ash,',r'fk werd ernstig beschadigd. riin zes hontrnen geworpen, twee ®P_ korten afstand van elkaar op een ms, aan de Oude Haven, een op de woning van Ley dekkers in de Verhorne "nrstraal, waar drie slachtoffers vielen, op een perceel in de Molenstraat, a3r een huis instortte met 10 hewo- "ars, de familie Tromp met acht kin- aren, die ongedeerd bleven. Een hoofdstuk apart is de uchthaven. Daar ging de bollendrukte uit Engeland onverminderd door. Het werd niet, zoals men had verwacht, een recordweekeinde. Er kwamen zaterdag, zondag en maan dag 110 extra vliegtuigen binnen (bo ven die an de normale lijndiensten, ongeveer 55). Zij brachten' in totaal veertlenduizend bollenreizigers. b' Het vorige weekeinde (slechts twee da gen) kreeg twaalfduizend reizigers te zien. Het dagrecord van vorige week za terdag 5922 is niet gebroken- Verleden jaar was de drukste bollendag 30 april. Er kwamen toen 5792 Engelsen aan. Behalve passagiers brachten de hon derdtien extra landingen ook het nodi ge geld in het laadje. Per landing wordt gemiddeld 130berekend. Dankzij de perfecte organisatie liep alles goed. Het nieuwe parkeerterrein deed goede dien sten. Zondagavond trad er vertraging op toen een aantal bussen in het drukke boilenverkeer op de wegen idem raakte Dankzij de wegenwacht die veel ge strande bussen via de vluchtstroken naar Rotterdam leidde, is de vertraging zo klein mogelijk gehouden. Overigens gaat het nu met de En gelse bollenreizigers weer aflopen. De bollentrek duurt nog twee weekein den. De drie toeristische attracties, Spido, Euromast en Blijdorp trokken duizenden bezoekers. De Spido verwerkte 20.000 passa giers. Zaterdag kwamen er vierdui zend, zondag tienduizend (een record voor de Spido) en maandag zesdui zend. Tachtig procent bestond uit Duitsers cn Fransen (waarvan de Duitsers op c» eerste plaats). Het wa ren vóomsi-'.eljjk dagjesmensen per bus. De Euromast boekte 17.500 kijkers. De helft bestond uit buitenlanders die evenals bij de Spido met bussen werd aangevoerd. De maandag was met 4500 bezoekers de minst drukke dag. Diergaarde Blijdorp kreeg zesduizend gasten binnen de hekken. Dat is veel, maar geen record. Ook hier telde men veel Duitsers, die niet pér bas kwa men. Het waren vooral individuele toeristen. Vraag onze rijk geïllustreerde gratis katalogus HAZET-FABRIEKEN ZEVENBERGEN -TEL. 01680-3910* ROTTERDAM Op Koninginnedag is heteersle concert gegeven op het gerestaureerde orgel in de Nieuwe Kerk aan de 's-Gravendijkwal. Het is een pneumatisch orgel van omstreeks 1900, van hetzelfde type als dat in de Koninginnekerk en in de Wilhelmina- kerk, dus wat aan de luie kant, wat vooral bij zeer korte tonen te horen is. De klank is wat dik, maar toch wel mooi, vooral in het volle werk, en de tremulant geeft gelukkig geen brede zwevingen te horen. Dirk Jansz. Zwart bespeelde het instrument. Begin en slot van zijn pro gramma waren gewijd aan de verjaar dag van de Koningin met drie oud-Hol landse liederen in de bewerking van (Vau een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Zondagavond en maandagavond is het in het lunapark aan het Afrikaanderplein tot een treffen gekomen tussen de politie en jon gelui die hun vertier zochten in het smijten van stenen. Zondagavond zijn drie van de oproerkraaiers gearresteerd. Een grote groep jongelui trok zondagavond samen om de politiepost óp het kermisterrein. Toen een steen door de ruit van het gebouwtje vloog grepen de politiemannen in. Met de gummiknuppel in de hand voerden zij een charge uit en verdreven daarmee de jongelui over het terrein. De agenten werden tijdens de actie bekogeld met een regen stenen. Om half elf was de toestand zo wanordelijk dat werd besloten liet park te sluiten. Aanleiding tot de relletjes was de tussenkomst van een politieman bij een ruzie tussen kermisgangers. Van de drie gearresteerden werden later op de avond twee jongens van vijftien en zestien jaar vrijgelaten. Op de avond van koninginnedag moest de politie ook ingrijpen bij onge regeldheden op het kennisterrein. Hoewel er krachtig werd opgetreden tegen ordeverstoorders werd het lunapark niet gesloten. Negen jongelui in de leeftijd van zestien en zeventien jaar werden gearresteerd. Vier werden later op de avond vrijgelaten. Van e«n geparkeerde auto werd de voorruit vernield. Jan Zwart breed en klankrijk „Wilt heden hu treden", prachtig het midden deel van „O heer, die daer", fijn melo dieus „Gelukkig is het land" de in tens boeiende variaties en de zeer le vendige fuga over „Waer dat men zich al keert of wend" van Willem Mudde. Na de Fantasia alia marcia over het Wilhelmus, waarvan de regels later werden afgewisseld met „Dat 's Heren zegen op U daal", van Jan Zwart, wer den gezamenlijk twee coupletten van het Wilhelmus gezongen. Tussen deze feestklanken in was het ook een feest te luisteren naar het le vendige en zeer muzikale orgelspel van Dirk Jansz. Zwart. Hij excelleerde in een lustige en luchtig gespeelde Gi- ga van Gerardus Havingha. die in de .eerste helft van de 18de eeuw organist en. beiaardier was aan de Alkmaarse St'. Laurenskerk, in twee delen uit Handels Concerto II in Des, in een fijn gespeelde, hoogstwaarschijnlijk voor clavecimbel gecomponeerde Gavotte van Giambattista Martini en in de be roemde Suite gothique van Léon Boëllmann.Het koraal van dit werk klonk machtig en de fraaie melodie van het gebed kreeg door de tremu lant alle warmte, met als contrast er achter de forse Toccata. Er bestond voor dit concert een verrassend grote belangstelling. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Maandag 1 mei bestond de Kweekschool met den Bij bel aan de Beukelsweg zestig jaar. In 'het jubileumnummer van het schoolblad „Ons eigen geluid" (door gaans „Oeg") verhalen leraren en leerlingen de veelbewogen geschiede nis van 1907 tot 1967. Directeur J. van Wijlen werd opgevolgd door de be kende directeur J. Brinkman. Door spekt met kleine filosofietjes over diverse leraren en veelgezongen kweekschoolliedjes als „Aja Kabaja" geven enkele docenten een bloem lezing uit eigen werk. Het geheel wordt met een voorwoord van de huidige directeur drs J. Boomsma ingeleid. Officieel zal. men in het najaar het jubileum vieren. paar misslagen in het Alia breve van Johann S. Bach best te vergeven, te meer daar er veel goeds tegenover stond. Boeiend klonken daarna de zes varia ties op de Psalm „Da Jesus an dem Kreuze stund" van Samuel Scheidt, stralend het Preludium en stoer de Fu ga in C van Bach, waarna weer een andere leerling liet horen, dat hij zo wel in de klassieken Ricercare in C van Pachelbel als in de modernen Toccata van Hans F. Micneeisen goed thuis was. Fraai werden ook het orgelkoraal „Hem Gott. nun - schleuss den Himmel auf' (met vlot de snelle loop van het water in de begeleiding) en de kleur rijke Fuga in d, beide van Bach, gespeeld. Eveneens van deze groot meester waren het met grote levendig heid vertolkte Preludium en Fuga in b. Na de pauze werd weer met Bach begonnen: diens Sonate IV met opval lend licht gespeelde boekdelen om het zeer zangerige Andante. Briljant klonk daarna de Toccata, speels de Fuga en groots de Hymne óp de melodie Ave Maris Stella van' de Belg Flor Peelers, kolossaal en ritmisch Vast „Litanies" van Jehan Alain, in welke werken Jan de Jong liet horen, dat hij de Prijs van aanmoediging voor interpretatie op «het Nationaal Orgelconcours' voor Amateurs het vorige jaar ir. Den Haag wel heeft verdiend. Het was ook een prijswinnaar, die de moeilijke Partita „Mit Ernst, o Menschenkinder." van Siegried Reda met de vaak vreemde samenklanken er goed afbracht: Theo Goedhart, die dit voorjaar in Nijmegen op het con cours van de Internationale Studenten Muziek Organisatie „Pan" de eerste prijs won. Met nog een uitblijker sloot de middag: Jaap Slagboom, die op het boven genoemde Haagse concours de eerste prijs zowel voor interpretatie als voor improvisatie heeft gewonnen. Het was een groot genoegen te luiste ren naar zijn spel in het Concert over de melodie „Es sungen drei Engel" van Micheelsen met deherinnering aan de melodie van „Stille nacht" vooral in de, Canzona, het middenstuk tussen de nu eens fonkelende, dan weer brede Tokkata en de sprankelende Fuga. j Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Do rechtbank heeft vanmorgen. dinsdag, de 37-jarige Britse acteur George C. veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf met af trek van voorarrest wegens het in be zit hebben en uitgeven van valse 20-dollarbiljetten. Het vonnis van de rechtbank komt overeen met de cis van de officier van justitie, veertien dagen geleden. George C. werd op 5 december van het vorig jaar gearresteerd nadat hij had geprobeerd bij de nachtkassier van het Hiltonhotel een aantal valse 20-dollarbiljetten in te wisselen.^ Later vond de politie in de kleren van de acteur en in zijn auto nog eens 490 valse biljetten. Uit de verklaringen van George C. tijdens de behandeling van de zaak zou moeten blijken dat hij niet op de hoogte was van de valsheid van de biljetten. Hij had het nauwgezet nagemaakte geld ontvangen van een man in Montreal (Canada). Met de arrestatie van de acteur deed de politie vorig jaar een goede vangst. Sinds 1958 werd George C. namelijk door de politie in Engeland, Frankrijk en Portugal gezocht in verband met een serie oplichtingen. ROTTERDAM In de Dunantgara ge aan de Dunantstraat is zaterdagmid dag een autoshow geopend met Hino wagens. Het bedrijf heeft onlangs de vertegenwoordiging voor Rotterdam ge kregen van deze Japanse -wagens. De show toont de reeds in het bui tenland goed bekende Hino Cpntesse 1300 en de coupé.1 Wij weten heel goed, dat veel klanten met de aanschaf van hun' vakantiekoffers wachten pp deze grote, jaarlijkse koffer-aanbie- ding... om dan een supermooie en grote of handige en ele gante kleine koffer te kopen voor een echte ter Meulenprijs. Morgen kunnen zij hun gang gaan, want dan verkopen wij een grote partij rondkantkoffers, met kleine schoonheidsfoutjes, voor de helft van de normale prijs. Stevige reiskoffers, die tegen een stootje kunnen, met metalen rand,- prima sloten en stevig handvat, in diverse kleuren, o.a. tweed, cognac, en creme. NU IS EEN R1NCK-BRIL (door de 5 RINCK-extra's) VOORDELIGER DAN OOIT ROTTERDAM De heer J. P. To renvlied (63), administrateur van de di aconie van de Hervormde Gemeente Rotterdam, is dezer dagen onderschei den met de gouden eremedaille van de Orde van Oranje Nassau. De heer To renvlied ontving de onderscheiding uit handen van dr. G. de Ru. praeses van de generale synode van de Neder landse hervormde kerk. De heer Torenvlied, Walenburger- weg 55, kreeg zijn onderscheiding voor de veertig jaar die hij aan het bureau is verbonden. Na de bevrijding is de decorandusa ctief geweest voor de kin deruitzending. De uitreiking gebeurde in het bijzijn van de diakenen en vertegenwoordi gers van Bethesda, stichting bejaarden tehuizen van de hervormde gemeente Rotterdam en de commissiesociale ar beid. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM In hét Piccolo-The ater heeft Robert dé Vries, directeur van het Nieuw Rotterdams Toneel za terdagmiddag prijzen uitgereikt aan winnaars van de door „De Haven loods" uitgeschreven wedstrijd „Schrijf een toneelstuk". Voor zijn reeds op achttienjarige leeftijd geschreven een-acter „Solo voor dubbelfluit", verwierf de nu twin tigjarige student-Nederlands Frans Ca- rel de Rover de door Joko Roldaan ontworpen trofee „Sterrenpïukkertje". Dit plastiekje --symboliseert de zwaan in Heijemans'-,,Uitkomst".. De tweede prijs ging naar Jac Noor man (16), die met „De Keuze of de platonische liefde" een beetje in absur distische richting gaat. Hij verdiende, als geschenk van het Ned. Toneelver bond, de complete werken van Heijer- mans. Geschenkbonnen voor theaterbe zoek, beschikbaar gesteld door het NRT, kregen Jan Wentink en Constan ce Oversloot. Rob de Vries prees het leuke initia tief, dat het onverwachte aantal van eenenvijftig stukken van zesenveertig deelnemers had opgeleverd. De jongste was twaalf en de oudste tachtig jaar. De NRT-acteurs Jan Kruyk en Fred Vaassen hebben het winnende spel na de prijsuitreiking voorgelezen. „Solo voor dubbelfluit" heeft verdienste lijke elementen in de uitwerking van het thema dat de ene mens niet in staat is in de levenscirkel van de an der wezenlijk binnen te dringen. Het NRT zal dit stuk waarschijnlijk volgend jaar op het Piccolo-repertoire nemen. Morgen beginc de grote zomer- verkoop van reiskoffers in 5 verschillende maten, voor prij zen, die niets meer met de waarde te maken hebben. In verbind met de expeditie drukte zelf meenemen. Gérrr tel. of schrift, tut, ROTTERDAM Zaterdag is de 51- jarigc lasser J. Gelderblom gedood bij een explosie op het Amerikaanse schip Potomac in de Waalhaven. De heer Gelderblom rsoest een paar handvatten maken aan de mangaten naar het ruim van dit met '21.000 ton kolen voor het Amerikaanse leger in* Duitsland geladen schip. Toen hij op een gegeven moment „een vonk trok" uit zijn lasapparaat volgde een ont ploffing. De omgekomen lakser was getrouwd en had twee kinderen. Naar de herkomst van het ontplofte gas wordt gezocht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1