fcosten geraamd ern Voorzitters flats gezamenlijk tegen besluit B en W I J^ÉÜQ§ Brandkastkrakers maakten ton buil Tehuis voor r.k,-demente bejaarden op Stadszicht Van geld was niets meer over tuhek NOG EEN KLEINE VOORRAAD Zwembaden open op Goede vangstvan politie Trio trad op in elf plaatsen Feest voor Sint Laurens Instituut SSÏSSII; nc rOTTEBDAMMER :a VRIJDAG 5 MEI 1967 A. A. Haak secretaris van Uniléver blijvend ANTWOORD (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM B. en W. stel len de gemeenteraad voor een krediet van ƒ2.785.000 beschik baar te stellen voor de afwerking van het Schouwburgplein. Als de gemeenteraad donderdag hiertoe besluit zal met het project wor den begonnen, dat in het voorjaar van 1969 gereed moet zijn. De be strating van het plein zal volgend jaar reeds voltooid zijn. FLEXIBEL MOZAÏEKEN <gelee9nwei) ALS BIJZONDERE AANBIEDING ...als zéér bijzondere aanbieding. De Klerk gaat twee soorten nylontapijt die dit voorjaar zéér gevraagd waren (daarom is de voorraad beperkt!) voor nog geen 24 gulden per vierkante meter verkopen...: Nylontapijt met gesneden pool in warme cognac-kleur Nylontapijt met gesloten pool in modieus gemêleerd beige zaterdag 13 mei MAASKANT BEHANGSEL blijvend... goedkoper ROTTERDAM De politie heeft drie mannen gearresteerd die er vanworden verdacht in acht maanden tijd in elf plaatsen twaalf .brandkasten te hebben ge kraakt 'en 28 andere inbraken te hebben ^gepleegd en zij hebben voor een honderdduizend gulden buitgemaakt. Bij de arrestatie was van het geld niets meer over. Op een op afbetaling gekochte auto moest zelfs nog zevenhon derd gulden worden betaald. VEERTIG VOOR BRILLEN (door de 5 RINCK-extra's) VOORDELIGER DAN OOIT She 11 groep had een i gunstig kwartaal Drs. F. L. Burger lid van Rijnmondraad blijvend goedkopen r)E maquette toont hoe het Schouwburgplein zal worden. Rechts (aan de zijde van het. Rijnliotel] de drie vijvers. Langs ie Karei Doormanstraat de bloe menperken. Daartussen en bij de waterpartijen komen de glazen windschermen met bankjes. Het nevenplcintje aan de zuidzijde :su volgens het rapport van de dienst stadontwikkeling het best afgesloten kunnen worden door een hoog rechthoekig gebouw. Over de bouw en de uitvoering zijn nog geen bijzonderheden be kend: Wel denkt men aan een nieuwe musische akademie. De beplanting van het nieuwe plein ondervindt nogal ivat moeilijkheden omdat over hel dak van de parkeergarage vele leidingen en de buizen van de stadsverwarming lopen. De zes ventilatoren langs de KareiDoormanslraat zullen wor den ingebouwd tussen één meter hoge geschoren hanen en een bo menrij. De voet van de ventila toren zullenworden bekleed met natuursteen. De toegang tot de parage aan de zijde van de Schouwburg biedt ruimte voor twee winkelkiosken van vijf bij tien meter. In de kostenraming zijn de mozaïeken en muurbeschilderin gen niet opgenomen. Evenmin als het natuursteen voor de ventila toren. i (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De' heer A. A.i Haak is benoemd tot secretaris van' I Unilever NV en van Unilever Ltd. Hij j volgt mr. E. A. Hofman in beide func-! ties op. De heer Hofman trad. zoals gemeld, per 2 mei af wegens het berei ken van de leeftijdsgrens. De heer Haak, die lid is van het Nederlands Instituut van Accountants, werd in 1908 in Delft geboren. In 1928 trad hij als administratief medewerker in dienst bij deOliefabrieken Calvé-Deift. In 1932 werd hij .overge plaatst naar de afdalingen belastingen van Unilever Ltd., Londen. In 19391 keerde de heer Haak terug naar Rot terdam. De nieuwbenoemde secretaris ging in 1950 naar Hamburg. Tot 1 oktober 1966 was hij verantwoordelijk voor aangelegenheden op het gebied van fi nanciën, administratie en belastingen van de Unilevermaatschappijen in j Duitsland. Sedert oktober j.l. is de heer Haak in Londen werkzaam in ver band met zijn nieuwe functie. Maak morgen een uurtje vrij. Om een Stijlgroepkostuum met het Wolmerk te passen. Enorme keuze in stollen en dessins. Dus ook in prijsklassenI Van een onzer verslaggevers SCHIEDAM De voorzitters van de flatcommissies Vijfsluizen, Wilhel- ntina, Spieringshock en Mgr. Nolens- laan hebben zich nu gezamenlijk ge kant tegen het zogenaamde vlaggen- verbod. Zij zijn van plan zich schrifte lijk bij alle raadsleden over het be sluit van B. en W. te beklagen en te verzoeken het verbod op te heffen. Nadat de vlaggen, die op Koninginnedag nog klandestien van de-flats bij de Mgr. Noienslaan hebben gewapperd, dinsdag door de gemeente in beslag waren genomen, groeide deze affaire - tussen B en W en.de bewoners tot een climax. De commissie-leden van de flats kwamen bijeen en besloten ina rijp beraad op Bevrijdingsdag, van daag, toch-te vlaggen. Om dit te kunnen doen moesten evenwel eerst nieuwe vlaggen worden verkre gen. Deze werden hun uiteindelijk gra tis beschikbaar gesteld door een sym- patiserende instantie. In een volgende bijeenkomst besloot de flat-commissie de onverkwikkelijke zaak niet tot het uiterste te drijven, om de Nederlandse vlag. geen onderwerp van dispuut- te maken. Een van de commissieleden onderstreepte dit door te zeggen „We vechten wel voor de vlag, maar niet orri een vlag''. Gebleken is echter wel dat het overgro te deel van de flatbewoners voor het •hijsen van de centrale vlag is. Dit zou ook moeten Blijken uit de vandaag te houden enquête onder de bewoners, waarin zij gevraagd werden zich voor of tegen de centrale vlag te verklaren. Inmiddels heeft liet liberale raadslid G. P. Verhulsdonk antwoord van B en W gekregen op z(jn vraag waarom het centrale vlaggen op de gemeenteflats verboden is. B en W zeggen in hun antwoord dat in 1966 is gebleken dat niet alle bewoners, het vlaggen van één centraal punt op prijs stellen. Omdat de gemeente be heerder van deze woongebouwen is, voelden B en W zich genoodzaakt aan de gevoelens van deze mensen tege moet te kopnen enstelden zij het ver bod in. Dit besluit laat echter de huurders wel de vrijheid persoonlijk van de eigen woonruimte een vlag uit te stoken. Verder betreuren B en W het dat dit verbod niet tijdig aan de bewo ners en conciërges bekend is ge maakt. Zij zullen deze fout goed ma ken door hen alsnog in te lichten. Is het geen genot om in deze tijd, waarin bijna alleen sprake is van imitatie, nu eens iets te kopen dat werkelijk écht isl Nu kunt U dat, 100% Nappa lederen dames- voorjaars handschoenen, in lang elegant- model, uit de series van 14. gul den. Lederen voorjaars dameshand schoenen van 100% Nappa leder tafelgeverfd, d.w.z. niet afgevend aan- de binnenzijde, per paar voor nog géén zes gulden. Uit het rapport dat de dienst voor stadsontwikkeling heeft uitgebracht blijkt dat de naam Schouwburgplein niet definitief is. Men meent dat dit plein representatief kan worden ge noemd voor Rotterdam. Het rappirt is er vanuit gegaan dat een groot plein te verenigen is met gezel ligheid. Het bewijs zou zijn geleverd toen in de winter het dak van de par keergarage was bedekt met een laag ijs en zodoende dienst deed ais een ijs baan. Bovendien hebben andere grote Europese steden, zoals Londen met het Travalgar Square, ook -gróte pleinen. Het rapport wijst er echter op dat de sfeer niet gemaakt wordt door beplan ting of bebouwing, maar door het pu bliek zelf. Aan de westzijde van het plein zullen drie grote vijvers kimen met een afme ting van 21 x 21 meter met een diepte van dertig centimeter. In de vijvers zullen fonteintjes worden aangebracht. Aan de oostzij de van het plein zullen zullen paviljoenwinkels komen zoals die op de Cooisingel staan voor het gebouw wan de Amsterdam-Rotterdam Bank. Tussen de plantsoentjes komen glazen wanden, om zodoende uit de wind van de zon te kunnen genieten. Aan de zuidzijde heeft men een overkap- - ping geprojecteerd, dat als schuilhuisje en centrum van culturele activiteiten i dienst kan doen. Daaraan grenzend kan een verhoging worden gebouwd die I dienst gaat doen als een sprekei'Slioek. In het rapport wordt er de aandacht op gevestigd dat het plan flexibel is opgezet zodat het aangepast en ver anderd kan worden naar gelang van de omstandigheden. Dit is ook het geval met de tuintjes die aan de ooste lijke zijde komen. De vormen van deze perken kunnen woortdurend worden gewijzigd. Het plan is een aansluiting op het win kelcentrum Lijnbaan. Dc Karei Door manstraat zal worden gesloten voor het verkeer, zodat de hele wijk slechts te voet bereikbaar is. Voor winkeliers aan de Karei oDormanstraat. die met bevoorrading afhankelijk zijn van zware'vrachtauto's, zullen nadere rege lingen worden ge'ro ff en zodat deze auto's op bepaalde tijdstippen over hef trottoir, mogen rijden Het schitterende „roosvenster" van de Pauluskerk is zo in het project ver werkt dat het vanuit de Karei .Door manstraat langs de voorzijde van dr Schouwburg zichtbaar zal blijven. Aan vankelijk zou de kerk volledig seint" gaan achter het hotel garni/studenten- huis. De lengte van het hotel is hier door over een lengte van achttien mete: ingekort, wat eon verlies van ongeveer vijftig kamers betekent. Morgen begint de verkoop van deze echt Nappa lederen vooriaarsdameshandschoenen. in alle maten, in het modieuze zwart, per paar voor Citn tel. of schrift, bert. Onder auspiciën van de „Raad van verzet Rotterdam-Zuid" wordt zondag om 15.00 uur een korte plechtigheid op de begraafplaats aan.de Charloïsse Lagen dijk gehouden. Met een kranslegging zul len alle verzetsstrijders, die waar ook ter wereld sneuvelden, worden geëerd. Bijzonder rijke kollektie VERLOVINGSRINGEN Uitsluitend de nieuwste mo dellen. Glad of bewerkt, - in alle breedten van 3t/m 10 mm. 0 Op gratis graveren kunt U wachten geïllustreerde catalogus op aanvraag WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TELEFOON 11.66.15 - ROTTERDAM t Voor de Schouwburg komt een neven pleintje, dat later in noordelijke rich ting kan worden uitgebreid bi.i d< bouw van een nieuwe Schouwburg De ventilatiegeüouwtjes. die tot dusvei niet zijn afgewerkt, zullen wordcr verfraaid met mozaïken en beschilde ringen. De rand van het plein word* afgeroomd met een rij bomen, die een hoogte zullen bereiken van twaalf tot zeventien meter. Bij de afrit aan de zijde van De Doelen zai de muur, met een hoogte van ongeveer drie meter worden bewerkt door een beeldend kunstenaar. De bestrating zal bestaan uit betonplaten zoals die reeds voor De Doelen liggen. Er zal worden gewerkt in verschillende kleuren, zodat een blnkken-idee wordt verkregen, 's Avonds zullen lichtmasten het plein verlichten MÜNCHEN De 56-jarige Oos tenrijker Herbert Mayer-Andorfer, die het 'hoofd is geweest van de vei ligheidsdienst van de nazi's in het Joodse deel van Belgrado, is in Mün- chen gearresteerd. Hij zou betrokken zijn geweest bij de moord op 3.Ö0Ö Joden te -Semlin bij Gelgrado in 1942. De arrestatie gebeurde op verzoek van het openbaar ministerie in We nen. Hij zal aan Oostenrijk worden uitgeleverd en daar terechtstaan. nylontapijt Twee soorten onverslijtbaar, uiterst praktisch in gebruik en onderhoud, blijvend mooi nylontapijt op king-size kamerbreedte nu per meter "all in" (dus gelegd en wel) 89,50 AA CJ* per m2 dus: MtfiVU ROTTERDAM ZOEM HAAG/UTRECHT/VÜSSIHGEH/HOORN tOE LIER ROTTERDAM De gemeentelijke zwem- en strandbaden zullen per za terdag 33 mei worden geopend. De zarrdspeeltuinen aan de Jan van Aven- nestraat, Willem Beukelszstraat, Bra bantsestraat, Hugo Molenaarstraat. Kaapstraat en. Tweebosstraat zuilen met ingang van dinsdag 16 mei 1967 geopend zijn. - Vruug stalaibctkcn 2e MIOOELLANDSTRAAT 2-TEL 23.3192 W0LPHAERTSB0CHT 23S - TEL. 27.48.25 ROTTERDAM. In tegenstelling tot met wat op onze sportpagina's van he den staatvermeld, wordt de beker wedstrijd RSM"— DOSC. niet op het veld van RSMT in Rotterdam, maar bij DOSC in Den Dolder gespééld. U heeft natuurlijk groot gelijk, dat U voor Uw geld de mooiste gordijnen wilt hebben... maar dat wij' deze luxe' Italiaanse damast kunnen verkopen voor deze prijs.L zal ook Uw stoutste verwachtingen overtreffen. Luxe Italiaanse damast, uit de serie van 8.95, in bijzonder rijk kleurassortiment, de mooi ste damast-aanbieding die wij ooit hadden... rijk glanzend in prachtige dessins, morgen voor nog géén vier gulden. Horgen om 9 uur begint de ver koop van deze magnifieke icali- aanse damast, in een prachtig kleurassortiment, w» 120 cm breed, per meter 0 voor B sasrïp» Géén Ut. cf schrift (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op het landgoed Stadszicht aan de Kleiweg zal het Sint Laurens Instituut (de nieuwe naam voor het rooms-katholieke parochiaal armenbestuur van Rotterdam) een verzorgings- en verpleegtehuis voor demente bejaarden (zfj die op oudere leeftijd de volledige beschikking over hun verstandelijke vermogens verlie zen) bonwen. Er komen 365 "bedden waarvan twee honderd voor demente bejaarden, vijf tig voor bejaarde geestelijke gehandi capten, honderd voor lichamelijk gehan. dicapte bejaarden en tenslotte vijftien voor bejaarden die sleehts af en toe naar het tehuis-komen in verband met een onderzoek of om de dagelijkse ver zorgsters eens te ontlasten. Op dit gebied is er in Rotterdam een grote achterstand. Er zijn naar schat ting negenhonderd bejaarden- die op anderen zijn aangewezen. Het enige ge meentelijke tehuis staat aan de Spie- gelnisserkade en heeft slechts honderd- vijftig bedden. In Lombardijen zal eind van dit jaar eveneens een gemeentelijk tehuis voor demente bejaarden worden geopend- met honderdvijftig bedden. Verder zijn er plannen van protestants- christelijke zijde. Tachtig demente bejaarden die nu nog in het rk-tehuis Simeon en Anna aan de West-Kruiskade wonen zullen naar Stadszicht worden overgebracht. In het nieuwe tehuis zal tevens, een opleiding voor verzorgsters van zieke bejaarden worden gevestigd. Deze ver zorging wordt als een van de zwaarste tafeken in de sociale verzorging be schouwd. Architect ir. Harry Nefkens is inmiddels met het ontwerp begonnen. Het Sint LaurensInstituut viert op 18 mei feest. Er .worden dan op een dag drie projecten geopend of heropend. Het gaat om de modernisering van Hui zen Siméoii cn Anna (in vijf jaar uit gebreid van een tehuis voor 225 be jaarden tot een voor 365 bejaarden), de opening van het bejaardentehuis Joachim en Anna aan de Langenhorst waarin 125 alleenstaande bejaarden zul len wonen, en de nieuwbouw van het Driekoningenhuls aan de Heemraad singel waar 44 debiele kinderen wor den opgevoed. jt - l)e arrestatie gebeurde op"het terrein ff. van de PAM aan de MilhoJminakade. De drie mannen, zijndé28-jarige schilder J. G-. de 25-jarige grltstraler H. C. D. en de dertigjarige zandstraler R. G. *L Op een. telefonische mededeling van de wachtchef van de HAL dat hü drie mannen over de. schutting van de PAM had zien klimmen «telde de politie van het bureau Sandelingplein een onder zoek in. Verscholen onder een tankauto vond men de drie mannen. Een van hen had sleuteltjes bij zieh. van een m.-de omge ving geparkeerde wagen. Hoewel Ze be weerden dat de auto niet vanhen was. werden ze toch met dat voertuig.naar het bureau Sandelingplein,-gebracht. Niet wetend- dat het drie belangrijke verdachten waren, wprd het onderzoek voortgezet. De in beslag genomen auto bleek inderdaad niet van het drietal. Twee rechercheurs gingen toen op zoek 'naar een autowaarop de sleutels dok prptten. Zij vonden die op deRijnhaven NZ enkele honderden meters van het PAM- j terrein. In de bagageruimte werd een i complete brand- en snijapparatuur ge-1 vonden. Toen legde de politie onmiddel- j lijk verband met enkele belangrijke brandkastkraken in de afgelopen maanden. Hoewel -het trio aanvankelijk be kende slechts van plan te zijn geweest bij de PAM in te breken, werd er zo veel belastend materiaal aangedragen, dat zij na enkele dagen doorsloegen. Toen kwamen veertig inbraken tot een oplossing die gepleegd warén in Rotter dam. Zwolle, Amsterdam. Schiedam, Oostvoorne. Berkel. Oosterhout, Steen- wijk, Voorburg. Alphen a.d. Rijn en Badhoevedorp. Bij deze inbraken wer den twaalf brandkasten opengebroken. De grootste buit behaalden zij bij de Ver. Brandsto ffenhandel aan de Admi raliteitskade 12.000) j de Crooswijkse houthandel aan de Keenstraat (ƒ2.500),! de NV Sunrise aan de Weegbreestraat (f 11.000), het Rotterdams Zandstraalbe- drijf aan de Eemhavenweg 6.000) en de Steenkolenhandelsvereniging in Am sterdam (ƒ13.000). De drie mannen leid den een kostbaar leven van het -geld. De „vaklieden" zijn inmiddels voor de offi cier van justitie geleid. Het onderzoek wordt voortgezet. Enkele honderden guldens zijn -ge stolen uit een huis'aan de Statenweg toen de bewoners weg waren. Voor duizend gulden aan elektrische apparaten, zijn gestolen bij een radio- handel in de Catharina Bcermanstraat. Als verdacht van diefstal van een personenauto van de Parkkade zijn ge arresteerd dc 29-jarige Duitse matroos H. D K. W. P. en zijn 22-jarige collega K. H. R. Een bedrag van enkele duizenden guldens is gestolen uit een pand aan het Burg.- Hofmannplein. HU IS EENRINCK-BRIL ROTTERDAM De Koninklijke Shell groep heeft in het eerste kwartaal van 1967 eer» nottowinst gemaakt van 516 miljoen gulden;' Dat! s 33 miljoen gulden meer dan in de "overeenkomsti ge periode in J.966. 'uit het Wèrficïtt'pvéV'de éérste péri ode van dit jaar blijkt dat de' afzet van huisbrandolie is gedaald. Dit is tot te schrijven aan het betrekkelijk- zach te winterweer. De verkoop van benzi ne steeg vergeleken 'met vorig jaar aanzienlijk. v" - De kapitaalsuitgaven van - de Shell-groep bedroeg in deze drie maan den 920 miljoen gulden. In 1966 was dit 1240 miljoen: Dit uitzonderlijk hoge bedrag was een gevolg van de conces sierechten in Liberie.- - (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De voorzitter van het betreffende centraal stembureau heeft drs. F. L. Burger benoemd ver klaard tot lid van de Rijnmondraad. De heer Burger, die in. 1927 werd gebo ren en o.a. lid van de Rotterdamse gemeenteraad is voor de CHU, zaL de vakature in de Protestants-Christelijke Groep vervullen, die ontstond toen drs. B. J. Udink, fractievoorzitter, tot minister werd benoemd. Wij hoeven niet geheimzinnig te doen over deze aanbieding; waarbij die-gerenommeerd pri ma binnenveer-matrassen zo goedkoop -.- verkocht zullen worden!... C De complete kleursérie was niet meer voorradig... en zodoende koopt U morgen deze.prachtige twee-persoons binnenveer matrassen voor een ongekend lage prijs. Binnenveer-matrassen met- prima verend interieur, dikke afdeklaag en in moderne, door gestikte damast uitvoering. 120x190 cm 1/3 -.2/3 130x190 cm Horgen begint de verkoop van deze sublieme 2-persoons ma trassen, in een luxe'uitvoering,' voor ongekende prijzen. Twee-persoons ledikant met aangebouwde nachtkastjes, extra verend spiraal. 120x190cm 153^r Vö.™ 130 x 190 cni 108.--. Géén tel. of, schrift. b*st.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 3