Zcilshow op Brielse Maas ttcstijffing niet zonder problemen Meneer, me doene tfewoon de tullepcrcllie" i>Iag-het of mag' liet niet? Hu zei: „Ze wazze hrleniaal hodoldebodel van tie Doelo. Voude ze geweldig. Ze zeeje: Zo iet» hebbe nt e iiog nie dikwijl, gezien. "Wat *n gebouw, wat 'u gebouw, zeeje zc. Azzik 't nou goed liep ontliouwc. biiine ze door de dïrrikteur door alle zale geleid en Urege ze na afloop 'n drankie. Zo benne.me wel, hè? Goed voor alle gaste..Me wet tv in Rotterdam wel boe 't boort. Me l>etme nie krenterig, nl zeg 'k 't zellcf. Me liebbe echt wel 'n rejale hand van geve, en schenke netuurlijk. Dat vonde die buitelanders fijii. K(jfc, zo ken int zien, asdaddenie in Rotterdam inlernasjonaal georiënteerd benne. .Me bemte d'r helemaal op ingerieh en ingesteld met buitelanders om te gaan. *t Ken best waar weze asdat Amsterdam de mooiste stad van '1 land is, maar dan is Rotterdam toeb zeker de mooiste stad van de. wereld. En hier hebbeme dan ineens de kern van de zaak. 't verschil m-se Amsterdam en Rotterdam. ZATERDAG 6 AiÈI !9f> SHELL'S superschoorsteen is bijna op de hoogte van 213 rneter. Het Rijnmondgebied heeft er een mooi, nieuw „hoogste punt"' aan. Daarvoor heeft de Shell het ding echter niet gebouwd. Een soort Euromast (uitkijktoren) zal zij er niet van maken... woord voor een hokje van 50 centimeter breed en 110 centimeter lang. Er is niet meer ruimte tussen de betonnen schacht en de no; te bauwen binnenschoor- steer. B Twee mensen kunnen juist in de lift. die een belasting van 200 kg maxi maal kan dragen, aldus ontlenen wij aan ..Onder de Vlam". Het vervoer middel gaat met een .snelheid van 75 cm ner seconde omhoog. Men doet er twee minuten over om op 100 meter te komen. De rest van de afstand wordt nog ge klommen langs de steile houten trappen in de klimtoren binnenin de schoorsteen. Later wordt de lift doorgetrokken lot 204 meter. Nu ai zijn er ondemveg twee Zoals men weet is dit miljoenen- project ingegeven door de wens minder luchtvervuiling te veroorzaken. De „superpijp" zal straks de taak van 25 a 30 huidige, kleine, schoorstenen overnemen. Bovendien wordt de uit worp hoger de iticht in gestuwd, zodat de deeltjes ook meer verspreid en verder weg de grond raken. Medio mei komt de betonbouw van deze schoorsteen gereed, rnmiddels is de bouw van het bordes, op 202 meter hoogte rond de top. begonnen. Het be ten reikt tot 210 meter-, er komt een stalen top van drie meter bo-vcti op te staan. De stalen binnervchoorsteen moet nog worden geïnstalleerd. IVie naar boven wil hoe.it nu niet meer de gehele afstand te klimmen. Tót een hoogte van 103 meter, is de lift ge reed. Lift is eigenlijk een wat groot ..haltes",, op 64 eb 99 meter. Er komen er twee bij. op, 134' en 169 'meter. Die stopplaatsen corresponderen met de plaatsen waar '-zich aan de buitenzijde van de schoorsteen de nayi- gatielichten bevinden, verplicht voor een dergelijk" hoog bouwwerk.- Met- de lift kunnen'de lichten, dus worden onder houden en gecontroleerd. Er zit aan zo'n bijzondere.schoorsteen veel vast,.. I A LS de doodsklok luidt, vraag fü Jan nooit voor wie: ze luidt Ivoor u, want niemand is een leiland. Wij horen bij elkaar". Zo frag de Amerikaanse schrijver ^Ernest Hemingway een dorps gemeenschap en zo ervaren de Inwoners van het Voornse Tinte jdit'nog dagelijks. fi rn-gehucht onder Den Briel is bog een. van die zeldzame dorpsge meenschappen. die men haast alleen in streekromans tegenkomt. De -ongeveer vierhonderd inwoners zijn ihet onderling niet altijd met elkaar [eens. Maar tegenover de buitenwereld [vormen ze één front. OOK voorde watersport is.het seizoen weer begonnen. Vooral zeiiers op het voor de recreatie in betekenis steeds: groeiende Brielse Meer staat dit-jaar'iéts bijzonders ie wachten. i De bedoeling is namelijk in 'het weekeinde, van 1 en juLi een grote show te houden. Zes watersportvereni- ATOU. dit zie je dan als je met je betonnen startbaan met aan het eind l' oog op de Shellsclioorsleen gaat een der uitsteeksels, het vangnet liggen (of (tangen). Bij de Shell zei rond de top valt de schoorsteen. Een uien zo vaak „Hel het oog op de aardig foto-grapje, dat we in het schoorsteen, zyn we van plan..—" Shell-blad „Onder de Vlam" vonden, dat iemand de opmerking in de prak- Maar je zou niet zeggen dat er by- tijk ging brengen. Toen zijn kin op na 200 meter tussen die kin en het hèi ruige beton was gezet keek hij topje zit naar boven. En dit zag hij: een soort fjOK de allerjong--té jeugd moet haar mening geven 'over de jongste' feestelijke gebeurtenis. Daarom éven een gesprek met een tweeling. Linkie is de druk gebarende jongen, JRcggiei liet rustige meisje. Enkele, meningsver schillen hebben we met zoetigheid gesust. Reggié: Ik vind het enig, io'n prins' Alexander, lijj is maar een ietsje jonger dan ik, wie wéét! Linkie: Nou enig (bootst Reggies stem na) kan ik hét niet noemen, eigenlijk heet-ie doodgë- r woon Willem van Antsberg, net zoiets als bijvoorbeeld Pietje van de Over kant, als-ie dan maar niet zo verve lend is. Reggie; Nrou ik vind Piet bést aardig, en ik heb bij de optocht lekkerzgu oranje muts op gclmrl en iiaast hent gelopen. Linkie: Ja, jij! In mijn rode vlaggetje heeft-ïe anders een grote scheur gemaakt. Reggie: Ach, nare.jongen, mama. zegt ook al dat jij zo ri„ rikal. rikalcetant bén. Ik vind het hartstikke.: leuk voorBeatrix en d'r inan, ieder een vindt het leuk, mama, papa :cn Marielje enne Pietje ook tenminste, maar jg wilde alléén niét meezingen, 'van Lang zullen ze'leve en zot Linkie: Aeh meid, ik heb niks tczen die Willem, als-ie maar met me spelen wil.. /OOR automobilisten is „tectyl" geen onbekend produkt. Het wordt gebruikt om de onderzijde van auto's te beschermen tegen roest. Nieuw is het toch weldat de heren van :tectyl (Valvoliiie. OilNederland N.V:) in de tunnel van de metro bezig zijn. Ieder 'tunnelstuk. eindigt in /een. stalen profiel én deze profielen zijn aan elkaar gekoppeld. Er zijn onder de rivier dertien van .dergelijke secr ties en die moeten zwaar beschermd worden tegen corrosie: De staLen koppelingen hebben ai enkele beschermende beha'ndelingdn ondergaan. De laatste laag die wordt aangebracht is tectyl. ,E HEER D. KLEINJAN „ongekroonde koning' Als men even buitenDen Briel het Hollandse polderland inrijdt, moet men goed opletten, „anders ben je ai door Tinte heen, zo klein is het", zegt een vriendelijke Tintse. De huisjes staan netjes op een rij, in het centrum van het dorp dicht bij el kaar. De épige kerk staat een eind huiteir de kom: een vergissing van de planologen. Ongekroonde koning van Tinte is de heer D. Kleinjan. „Hij is een here- hoer en daar draait hier alles om", pgt iemand. „Hij rijdt in. een Ameri kaanse slee rond, die amper door de skaten kan", wordt er lachend aan toegevoegd. Met die slee valt het wel mee en Mk met de heer Kleinjan zelf. Hij is gingen werken daartoe samen. Mocht dit evenement slagen dan zal hét'de voorloper worden van een Brielse Meerweek, die voor het eerst in 1968 kan worden gehouden. Op het programma van de wa- tersporthow staan vlootsc'houw, admi- raalzeilen,. vuurwerk, avondlijke rond vaart en zeilersbal. Ook wedstrijden, waterskieën-en andere min of meer serieuze onderdelen worden georga niseerd. Wat zich niet op het water aspeelt zal op het eiland Middenplaat gebeuren. Bij dit alles werken samen de Delftse Studenten Zeilvereniging, en de watersportverenigingen Nautica, Brille. Rozenburg, Oostvoome en Vijfsluizen. DAT men vroeger geen goede pla noloog had, wordt de kerkgan gers 's zondags wel duidelijk. Het enige kerkje van Tinte staat name lijk een eind buiten het dorp. T_TKT mamtirj* dat naaét ons op het nu d den ha) kon van lijn .1 zei, irrwijl by zich verheugd in de banden wreef: „Zeker wel goleze, lieMe stane d'r in Rotterdam best op l»y de huitelandse tuinde van de krant. Ze iiehhe 'u rondreisie gr maak door Nederland. n hoop stede hezoch, maar an 't end van de reii zeeje 7.tDe prettigste her- innrrinpe beware me an. Rotter dam. Dat is teminste 'n neïte stad en dV wone aardige, vlijtige miuse. Ze aeeje: Van Amsterdam kenne me dat nie zegge. In Am sterdam, molte ze hebhe gezeg, vindt* me 't 'n janboel. Daar zette ze de hoe) op stelte. Azzie nie oppas, zeeje ze, zit je daar ineens mi drie in de relletjes. Op de Dam veral (SftUt uit*pluis. Nee, /.erje zr, geef mijn maar Rotterdam. Da*« aardig gezeir. hè? Leuk om te hore, hè? Rn nou hoorde me 't is» van vreemde. Uehbu toch. ook wel gned gedaan, htv of liie sterdammer* wel 'n lampie te braude, az/.u begrijp waddik bedoel/* XJIJ zei:,,/n Hoop Amsterdammers kyke langzamer- liand door al dat Amsterdamse klatergoud heen. en neme d'r maatregele. Zeker vel gcleze, hè? Doms komp naar Rotterdam. Die zien geen brood meer in Amster dam. Iiy liep gezeg: Me toekomst leg in de stad an de Maas. Daar gaan 'k *tt nieuw zaakie br.gjiiiic. En azzn 't nou mijn vraag, zitlé ze daur in Amsterdam wel 'n beetje mee in d'r maag. Reken maar, daddeze nou al denke: M'ie zal nummer twee weze? Ik zien 't zo: Amsterdam loop langzamerhand leeg. De Amsterdam mers heblieu genog van d'r eige gein. Yfaddeze wille, is nieuwe, frisse denkbeclde opdoen. En die krjjge ze in Rotterdam. Ju Rotterdam kenne kunstenaars insperasie opdoen, ine benne hier vitaal, vooruitstrevend en me bclilie "n groot gevoel voor humor. Nou zaltëme 't biune- korl brieve asdat tie .Amsterdammers naar Rotterdam konmie om d'r eige Dorus te beluistere. *t Ken gek lope in de wereld, hè? Haildu nooit kenue denke. hè? 't Kembrandtplein an 't verliuize na de Rotterdamse liiunestad, Nie daddeme d'r op zatte te waclite, maar 't is toeii leuk. Afijn, ik zeg maar hé, conducteur, sloppis cffe, je weet ommers asdat "k 'r bier altyd af mot?" EjE nieuwe verkeersliorden beginnen Jangzanrerband in de roulatie te komen en als regel is men van mening dal het een verbetering he tekent. In Hoek van Holland troffen we echter aan de Boulevard deze twee borden boven elkaar aan, een „P" voor-par keren en daaronder een parkeerverbod. Met de dame op bet plaatje vragen we ons af: „.Mag-iicl.nnu of mag-het-uou- niet." Voor mij[i as Rotterdammer is Amsterdam nie meer as 'u dooje provinsjalc stad met wat ouwerwetse grachics en '11 bende kefectjcs en restcrants, waaran iedereen •zich slaan te vergapc. Nou begin d'r bij '11 hoop Am-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1