Donderdag spreekt raad over project Wandelaars eerder dan de Koningin Buit in nacht opgemaakt Zware eis tegen inbrekers trio Pret met Calderóns Spokende Verkeerde nummering Skjlotkrfcuumer Nieuwe aula Museum Land- en Volkenkunde Mars door Beneluxtunnel KRmSGi BEKEKEN lastina Basis Eindhoven buiten gebruik Kan brillant groeien? w. van Beuningen (86) overleden heetman bottkhpammkb WOENSDAG 10' A R OTTERDAM Donderdag avond bespreekt de gemeen- Iteraad bet plan-Schouwburgplein. Vorige week is het voorstel van B. I en vv. voor dit project verschenen. Reeds eerder waren details be- slcend. Het gaat om een werk van t ongeveer drie miljoen, om het in- j.:chten van een attractief plein in f het hart der stad, dat de herberg- zaamheid kan verhogen. Moederdag Ir. F. Posthuma Meeloper Dronken f 11,95 t out in opgaven toelatingsexamen w- ROTTERDAM Met een min of meer feestelijke avond zal op 21 mei in het Museum voor Land- en Volken kunde de nieuwe aula in gebruik wor den genomen. Het heeft erg lang geduurd voor men de nodige toestemmingen had om een der zalen om te bouwen tot aula. Bovendien lieten de financiële midde len en cok de ouderdom van het ge bouw niel tce, dat er een grote indruk wekkende gehoorzaal kwam. Niettemin zijn direcDe en medewerkers van het museum gelukkig, dat er nu een ruim te is gekomen, waar bij openingen van tentoonstellingen de genodigden kun nen worden ontvangen en waar nu ook voorstellingen, als dansen, voor drachten e.d. kunnen worden gege ven. De zaal zal voor de eerste keer wor den gebruikt door de Koreaanse danser dr. Won Kpung Cho, die naast een aantal dansen van zijn land ook Japanse en Chinese dansen zal laten zien. Liefhebbers van de danskunst en allen die zich interesseren voor kunst en cultuur van vreemde volken zullen zeker een boeiende avond beleven. De voorgeschiedenis in korte trek- ten: Nadat vorig jaar de dienst stadsontwikkeling een plan had op- i gesteld werd dit in de openbaarheid 1 „ebrachl om de bevolking gelegenheid te geven suggesties te uiten. Burge- meester Thomassen was van mening I oat dit plein van en voor alle Rotter dammers moest worden. Op dit initiatief kwamen vele reac ties. Architecten of werkgroepen dien den volledig uitgewerkte plannen in, celen kwamen met individuele schrifte lijke reacties. Ti dens een bijeenkomst hebben alle geïnteresseerden kenni3 kunnen nemen van- de vele visies, die bleken te bestaan. Aan de belangrijkste ontwerpen heeft ons blad in november vorig jaar een pagina besteed, waaraan een enquête onder de lezers was verbon den. De resultaten van die enquête we zen uit dat de meerderheid het plan van stadsontwikkeling en dat van de Alblasserdamse architect F. A. C. Mool- ensar het gunstigst beoordeelden. Rekening houdend met bezwaren als die tegen het afsluiten van de Pau- luskerk, waardoor het fraaie roosvenster niet meer zichtbaar zou worden heeft stadsontwikkeling een nieuw ontwerp gemaakt. Bijgaand plaatsen wij beide plattegronden, zo dat de verschillen merkbaar zijn. ZONDAG LIET nu aan de orde zijnde ontwerp van stadsontwikke ling voor het Schouwburgplein. De langwerpige bebouwing aan aan de westzijde (hotel-garni) is aanzienlijk korter geprojec teerd. Nieuw element is een rechthoekig hoog gebouw, dat de zuidwestzijde afsluit en voor de Pauluskerk en binnenplaatsje doet ontstaan. In plaats van een lange vijver zijn drie vijvers gedacht en een ronde vijver voor de Schouwburg. Daarnaast is het afdak voor diverse acti viteiten gebleven. Nieuw is de ..sprekershoek". De lichtmasten zijn er nog. opvallend is nu de bestrating in kleuren, die het plein als het ware in vakken verdeelt. Aan de oostzijde zijn paviljoenwinkels geprojecteerd en tal van plantsoentjes met windschermen. EAU DE COLOGNE MJIN15CH ~oomNGASsïte«nr' i «OKMWM e. J (Van een onzer verslaggevers! ROTTERDAM Op maandag 5 juni opent koninging Juliana de Benelux tunnel, maar voor Haar zullen duizen den wandelaars dat op zaterdag 3 juni al doen. Een letterlijk unieke gebeurte nis, want na deze derde juni zal er niemand ooit meer te van deze oever verbinding voor het snelverkeer ge bruik mogen maken. Verscheidene wande'sportvereni- gingen en andere organisaties werken. elk op eigen wijze, mee aan deze Bene- iux-tunnei-tocht. In de eerste plaats is dat het Vendel Schiedam van de Oranje-Garde, dat onder dit motto zijn 23ste Koningin Wiihelmina Mars houdt? De KW-mars was vroeger een Rotterdamse aangele genheid fmet de Plantage als vaste startplaats) van de Öranje-Garde, maar toen het in Rotterdam niet meer ging nam het Schiedamse vendel met succes de organisatie van het bondsbestuur over. Gardecommandant jW. Sterrenburg heeft ook nu weer zijn vendels opgeroepen aan de KW-mars i deel te nemen. De mars is georganiseerd met mede werking van de N.V. Benelux-Tun nel, en de directiessluizen en stuwen en wegen van de Rijkswaterstaat, die dan ook vertegenwoordigd zijn in het erc-comitê. De president-com missaris van de Beneluxtunnel, mr. J. Hcusdens is ere-voorzitter. In Vlaardingën is het de wandel - sportvereniging Jong Flardinga die de tocht door de 1300 meter lange tunnel organiseert. Zii stelt een deel van de baten ter beschikking van het Neder landse. Astmafonds. De afstanden zijn voor de KW-marsen van 8 tot 25 en voor de Flardingamarsen van 8 tot 15 km. Beide organisaties hebben goed ver zorgde programmaboekjes uitgege ven met interessante beschrijvingen over de Beneluxtunnel. Opgave voor deelneming ook in groepsverband, een verdere inlichtin gen bij Ph. van Oordt van O'denbarne- ve'tstraat 79 Schiedam. Tel. 010 - 2G??0P- mevrouw De Leeuw van Wee- nen, Ahornlaan 17, Rotterdam; J. van Sch^nke. Brekelsveld. 106. Rotterdam. L. Vogelaar, Mozartlaan 41, Vlaardin gën. Voor groepen zijn parcoursen uitge zet over '4. 20. 25 en 40 km. Vele muziekkorpsen zullen de deelnemers bege'elden. LTET is een moeilijke zaak, die tie Rotter- danise raad donderdag gaat behandelen. De inrichting van het Schouwburgplein (lat hopelijk een andere naam krijgt) mag een veelbesproken kwestie worden ge noemd. Eerst is het plein uitgegraven voor Je bouw van een parkeergarage. Nu ligt het -kaal te wachten op de dringend ge wenste gezelligheid, die er pas een echt plein van zal maken. Maar daarom gaat het juist. Hoe krijgt Rotterdam een sfeervol plein, een plaats, waar de bevolking graag naar toe zal trek ken om er iels te beleven. Velen hebben zich over bet bestaande vierkant (waarvan men immers moet uitgaan) gebogen. Tal van visies zijn gegeven. Uiteindelijk komt het project, waarachter B. en W, zich heb ben gesteld, uit de bus. Men kan ver heugd zijn dat er althans een pro ject is. waarvan de uitvoering ter hand kan worden genomen. Het plein wordt een voelgangersver. blijfplaats. die aansluit op de Lijnbaan. Daar is op zich zelf niets tegen in te brengen. Ook niet te gen liet feit dat men het plein slechts spaarzaam wil bebouwen. Men moet zich wel beperkingen opleggen pm technische redenen. Het dak van de garage kan geen zware bebouwing dragen. Aanwezige kabels en buizen daaromheen verhinderen „zware" beplanting. Hiervan moest men dus uitgaan. Het re sultaat is een enigszins „kaal" plein. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bet plan van de werkgroep-Heineken dat veel bebouwing wil, maar daarmee naar onze smaak het is eerder betoogd de schaal van het plein fezeer verkleint. Wat dan? Het geheel moet aansluiten bij de schaal van de binnen stad, die grote afmetingen kent. Daardoor juist ongezellig, zeggen velen. Ten Jele toegegeven, maar ook de sfeer til die binnenstad moet groeien. Zoals ook de inhoud van «en plein als dit door de jaren heen aan sfeer zal moeten winnen, begrijpelijkerwijs is Stadsontwikkeling er van uitgegaan dat men nu moet beginnen Wet enige aankleding. Later kan men aan vullingen maken. Van der Meueln zes weken observa tie in een kliniek of een jaar gevan genisstraf met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Mr. J. Mulder.' verdediger van Gerrit drong aan" om zij de strafbepaling rekening te houden met de hulp die zijn cliënt nodig heeft. „Hij heeft een zwakke ontwikkeling en kan niet lezen of schrijven. - De advocaat van Willem, mr. A. W. A..M Fiéviez was geschrokken van de eis. „Deze man is na de misluk king van zijn huwelijk een duide lijke meeloper. Hij heeft leiding no dig. Mr. Fiéviez bepleitte de straf niet langer te bepalen dan de duur van het voorarrest. „Laat R. niet eerst observeren", vond mr. F. de Meeter. De man heeft in het verleden normaal kun nen werken en leven. Waarom zou daet na het uitzitten van zijn straf niet kunnen, zolang de man maar van de alcohol kan afblijven". Uitsparak over veertien dagen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De twee broers Willem (36) en Gerrit (35) van de W. en de 24-jarige W. R. ston den dinsdag, voor de rechtbank terecht voor een aantal inbraken die zij onderilng in combinaties hadden gemaakt. Willem, darmbewerker van zijn be roep, en Gerrit (schilder) hadden sa men reeds ettelijke inbraken ge pleegd in kantoren en automaten ge plunderd. In de nacht van 25 januari pleegde zij in gezelschap van hun jeugdige kameraad een inbraak met een buit van ƒ2500. „Waar zijn die centen gebleven", wilde president A. R. Jolles weten. Eensgezind verklaar den de drie verdachten dat zij die in dezelfde nacht hadden opgemaakt. „Wij hebben er plezier van ge maakt". Mr. Jolles: „Wij maken er nu hier plezier van". „Het is mij opgevallen dat als de broers samen uit stelen gingen, Ger rit optrad als de man die de ruiten indrukte en de brandkastn open brak. Terwijl als het dua Willem en R. op stap was, Willem niet voor zijn broer hoefde onder te doen." beerde het trio bij een andere zaak De nacht na de buit van ƒ2500 pro- in te breken, waar zij op heter daad werden betrapt. „Voor Gerrit wordt het nu wel heel bedenkelijk vond mr. Jolles. Hij heeft nu reeds tien veroordelingen voor dergelijke han deling achter de rug. Bovendien hangt er nog een voorwaardelijke veroordeling." Voor Willem lagen de zaken anders. Zonder een noemenswaardige stra flijst was het tot 1966 goed gegaan. Nadat zijn vrouw hem in de steek had gelaten was het met hem hellin- i gafwaarts gegaan, mide onder in- j vloed van zijn broer. I W. R. wist op de zitting niets van de inbraak af, waarbij hij was betrapt. \.ik was dronken en door de broers meegenomen naar de inbraak. Zijn collega-krakers weerspraken dit, om dat R. zelf bij het overleg om de inbraak voor te bereiden aanwezig was geweest. Willem verklaarde on der ede als getuige dat R. wel delijk op de hoogte was van de snode plan nen. „Ik heb de indruk dat Gerrit veel op zich neemt om zijn broer te ont lasten. R. doet alsof hij van niets weet", zei de officier mr. B. van der Meulen. Gerrit is naar mijn idee isgTpepstuisdaojaq uaa §3A\ do p-icq te worden. Tegen Willem eiste de officier een jaar en acht maanden met aftrek. Mr. Van der Meulen hield daarbij rekening met de moeilijke huiselijke omstandigheden. Bij Gerrit wogen de vele veroordelingen zwaar. De of ficier eiste twee jaar en zes maan den met aftrek. Met R. toonde de officier nog wat consideratie. Gezien het psychiatrisch rapport dat over de man was uitgebracht, eist mr. ROTTERDAM Ir. F. Posthuma- ge meentelijk havendirekteur, heeft dinsdag in Tokio vereklaard dat de geul In de Noordzee zal worden ver diept en verlengd wanneer blijkt dat er in de toekomst tankers, groter dan 225.000 ton in grote getale in de vaart zuilen komen. Hij noemde zelfs het cijfer 500.000 ton cn een, diepte van 74 voet Ir. Posrhuma sprak tijdens de confe rentie van de International Associa tion of Ports and Harbors, die wordt bijgewoond door 600 deskundigen uit 36 landen. Hij drong aan 'de grote wereldha vens uit té breiden en ze geschikt te maken voor de grote tankers en vrachtschepen van de toekomst. Voor de verde industrialisatie van Europa en alle andere landen die ru we olie en andere grondstoffen moe ten invoeren, is het van het grootste belang dat ze deze produkten zo goedkoop mogelijk kunnen krijger., aldus ir. Posthuma. Havens die me nen dat ze de enorme schepen moe ten kunnen ontvangen, dienen snel ee beslissing i die richtig te e- men. De heer Posthuma verklaarde dat de Noordzee voldoende diepte heeft voor grote tankers. Onderzoekingen hebben dat uitgewezen. Déze. tankers zullen op een veilige manier Europoort kunnen binnenko men.. Nautische deskundigen hebben uiterst moderne radarinstallties ont worpen. De heer Posthuma wees er echter in dit verband op dat fouten altijd mogelijk ku'ennen blijven. Een stranding van een reuzentanker voor de zandige Nederlandse kust zal ech ter minder gevaar inhouden dan een stranding op dé rotsen, zoals onlangs met de Torrey Canyon is gebuerd. MOSKOU De derde ambassade secretaris van België in Moskou. Ca- mille Reynkens. heeft Moskou zondag verlaten. De Sowjet-regering beschul digt hem van daden die onverenigbaar zijn met zijn diplomatieke status. De Belgische ambassade heeft mee gedeeld dat hij niet zal terugkeren. UET eerste ontwerp voor het Schouwburgplein van de dienst stadsontwikkeling. Ken merkend zijn aan de westzijde de lange vijver, de vijf bloem perken voor de Doelen (boven), de heggetuin aan de zijde van de Schouwburg met snackbar en afdak (rechts) voor allerlei doeleindenaan de zijde van de Karei Doormanstraat gras perken met boekenstalletjes on der de bomen, sculpturen en banken. In het midden is de grote open ruimte met acht hoge lichtmasten. Voor De Doe len is op het plein een koffie bar geprojecteerd en links bo ven de garage-inrit een kiosk. Pikeur in het kluchtwerk was na tuurlijk Peter van der Linden. Wij kennen geen Nederlandse acteur die zo compleet en overrompelend een klassie ke Arlecchino tot leven brengt. Als de intrigerende knecht Cosme balanceer de hij kostelijk op het slappe koord van de charge. Petra Laseur stelde daar de guitig heid en charme tegenover van Dona Angela en Willem Nijholt de exaltatie en jaloezie van broer Don Luis. André van den Heuvel ging in alle verwikke lingen via geheime doorgangen, degen- gekletter en vrouwelijke spoken bijzon der leuk mee als lichtvoetig spelende Don Manuel. Kitty Janssen haalde kittig en be koorlijk aar kamenierstreken uit, maar Kittie Courbois scheen als Beatriz af en toe op een andere „golflengte" uit te zenden. "Regisseur Jules Croiset nam zelf de bescheiden rol van broer Juan voor zijn rekening. Als knecht Rodrigo kon Rudolf Lucieer .uiteraard niet wedijve ren met de voor een commedia dell'ar- te-achtige existentie geboren Peter van der Linden. In de volle schouwburg was een ova tie van ritmisch-klappend publiek de dank voor een avond probleemloos ver maak. Ton Hydra Lastina/peterpan beugelbeha van Franse nylon kant met de veelgeroemde VORMHOU- DENDE "LASTINET" cups. Geelt uw figuur de aantrek kelijke vrouwelijke lijn! Lastina/peler pan RELAX gaine van Lycra powernet Het dubbele Lycra voorpand maakt u gegarandeerd cen timeters slanker. f 29.95 EINDHOVEN Het is de bedoe ling dat de vliegbasis Eindhoven bin nenkort niét méér-zal worden gebruikt voor straaljagers. De squadrons die van Eindhoven.zullen worden overge plaatst gaan niet naar vliegbases waarop niet reeds een intensief straal- jagerverkeer is. Dit heeft de voorlichtingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht vanmor gen bekendgemaakt. Een definitieve beslissing over het buiten gebruik stellen (in vredestijd) van de basis Eindhoven is overigens nog niet ge nomen. Het overleg hierover begon toen eni ge tijd geleden de vervanging van de F-84 f straaljagers van de Luchtmacht aan de orde was. Onlangs werd be sloten tot de aankoop van de F-5 over te gaan. Met de op stapel staande maatrege len wil men in de eerste plaats de overlast voor de Nederlandse bevol king verminderen. IN ALLE 20 FILIALEN VAN solitair ringen met 1 steen in prijzen van 125.-, 200.-, 325.-en hoger. van 1920 tot zijn pensionering direc teur van de Steenkolenhandels vereniging te Utrecht. Voordien was hij 20 jaar onderdirecteur van dit concern te Rotterdam. Kort na de oprichting van beleg gingsmaatschappij Unitas te Rotter dam werd de eher Beuningen tot di recteur benoemd en tot zijn overlij den was hij commissaris van deze beleggingsmaatschappij. De crematie is dinsdagmiddag in stilte te Dieren geschied. san oü jaar geleden Hoog bezoek. De Indische prinsen zijn in Gorinchcm gisterenmorgen half negen met den trein aangekomen. Zij werden met vier auto's afgehaald en zijn naar de overzijde der Merwede ge reisd om het linker vak der Nieuwe Hollundsche "Waterlinie, in oogenschouw te nemen. Te 12 uur keerden zij hier terug om het rechtersak te bezichtigen. Dat kan bij ons. U koopt een ring met een kleine brillant. Deze steen kunt u telkens ruilen voor een grotere. U hoeft dan alleen het verschil bij te betalen. Zo krijgt U geleidelijk, zonder grote uitgaven ineens, een steeds edeier en kostbaarder sieraad. Wilt u meer weten over dit aantrekkelijke systeem? Wij zullen het u graag vertellen. t9§m edelsteenkundige f g a. I diamantexpert g.l.a. MM IUK8MN 82 tel 116670 Waai oostzeedijk 155-157 rotierdam zLIST In zijn villa op het land- Soed „De Brink" aan de Utrechtse }ye8 is op 86-jarige leeftijd plotse- ,'g overleden de heer J.W. van Beu rsen, De heer Van Beuningen was

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1