B EN W TONEN ZICH IN RAADSVOORSTEL Minder werklozen Maar alle beswaren Zilveren ds. Jam kreeg caravan Feestavond in verlichte Brandersbuurt Tekort aan bouivvakkers Eurobal zoekt medewerkers Eerste topdag bi] Bad Groenoord KRITISCH BEKEKEN (en toch 3 x per dag lekker eten!) PASÏILS/808 zijn nu verkrijgbaar bij uw apotheker of drogist ONGEGROND VOOR BRILLENj Instrumentenparade bij Muziekschool IDEEËN Overstekend kind onder bromfiets Visvergunningen en morgen ••en dagslijks SCHIEDAM ,,De jongeren van de Erandersbuurt" gaan zaterdagavond feest, vieren op het kleine plein, tussen dé Prinsensteeg en Achter de Teerstoof. Het plein en de aangrenzen de straatjes zullen in feestverlichting worden gestoken. Er is ruim plaats om- te dansen op de muziek van een aan tal Schiedamse beatgroepen. U hoeft geen honger te lijden terwijl u vermagert....... als u PASTÏLS/808 gebruikt. U cel gewoon vlees, vis kaas groenten, kortom alles en u vermagert snel! Want met PASTÏLS/808 eet u wat u nódig hebtu hebt alleen geen behoefte om méér te eten! Deze nieuwe, revolutionaire methode om uw gewicht onder controle, te houden wordt reeds door duizenden in Amerika en Europa gevolgd! Neem gewoon 1 of 2 PASTILS/8U8 voor iedere maaltijd en houdt u aan het uitgekiende puntensysteem. U zult minder eten en daarom het teveel aan gewicht verliezen! Neem de .pastilles ook tussen de maaitijden, wanneer u in de verleiding komt eens. extra te snoepen. Neem de proef op de som! Ga vandaag nog naar uw apotheker of drogist en haal een pak PASTILS/808 (f 15,90). U doet cr lange tijd mee en., u zult zeaangenaam van smaak vinden. Maar het 'belangrijkste is. dat u alle overtollig gewicht snel zult verliezen. Zodat uw figuur weer wordt zoals u het graag wilt hebben! v Het plein wordt aangekleed niet een paaf. kraampjes en zitjes. Het feest, dat om zeven uur begint, is toeganke lijk voor alle Schiedammers die daar een gulden voor over hebben. Deze komt ten goede aan „de restauratie van de Brandersbuurt." De jongeren verwachten dat zaterdagavond opna men gemaakt zullen worden voor het televisieprogramma „Monitor," dat zon dagmiddag wordt uitgezonden. Er wor den pogingen in het werk gesteld speci aal voor. dit programma een bekende •Belgische liedjeszanger naar Schiedam ■te.krijgen. -tamlpunt over liet plan van hel „Werkcomité tol consolidatie, herstel en ontwikkeling van de Urandersbuurt" is hekend: Wij hebben waardering voor do. durf en liet enthousiasme, maar.vinden het idee extreem en niet voor verwezenlijking vatbaar. Dat honderden Schiedamse jongeren daarover anders denken is hun goed recht en wjj zullen geen van heil daarom boos aankijken, zelfs niet als dat omgekeerd niet het geval is. Na al hei rumoer dat over de kwestie is te, weeggebracht zal de gemeenteraad nu binnenkort een uitspraak moeten doen. Het strekt B en W tot eer dat zij de jongeren serieus heb ben genomen. Uit hun voorstel dat vandaag in de openbaarheid komt blijkt dat /ij alle bezwaren en verlangens 'diepgaand hebben onderzocht en deskundig hebben doen onderzoeken. Het resultaat is een doorwrocht stuk werk in de bekende, in ambtelijke kringen belaas nog steeds niet aftandse taaistijl, waarvan wij de hoofdzaken in gewoon hedendaags Nederlands hebben proberen te vertalen. De bedoeling is duidelijk: B en W tonen begrip voor de wensen van de jeugd en scheppen liaar zelfs mogelijkheden deze té verwezenlijken. Een reëel voorstel dat de raad, als hij de jeugd een kans wil geven, naar onze mening zal "moeien aan vaarden. Overigens zijn wij het eens met de ver zuchting die B en W in hun voorstel sla ken etr.die aldus luidt: „Ruimtelijk orde nen" is, zonder integratie van een gezond realiteitsbesef, zeker in een oude, en ten dele vergane, binnenstad, een. "onmogelijke opgave.". Maar met dit voorstel hebben B en W zich verdienstelijk van een moeilijke taak gekweten en dat was ook een opgave! •Het comité voor de Brandersbuurt dat de2e avond met toestemming van al le betrokken instanties organiseert, verwacht dat vele oudere en jongere Schiedammerszaterdag naar de Brandersbuurt zullen komen. Voor de niet-feestvierders is er gele genheid om nu eens een verlicht „zwart Nazareth" te zien en bovendien kunnen zij een paar rustige ogenblik ken doorbrengen op het terrasje aan de Schie bij het Zakkendragershuis, ■waar van vandaag af ook de kaarten voor het „Brandersfeest" verkrijgbaar zijn. A product from \T? M f Ashe' Laboratories.England ISËJwm '.'Wt snel afslanken RFfilN VANDAAG met een minimum aan wilskracht WfcUiin ■ftiiiifinM N.V. Devam-Amsterdam moét worden 'verklaard. In de eerste plaats omdat het Schienoko-plan ;geen nieuw plan is maar alleen een later gegeven benaming aan een sa neringsplan dat al jare geleden werd uitgewerkt. En in de tweede plaats omdat het voldoende ruimte over laat om aan de idealen van het werkcomité toch gestal te te geven. Het is namleijk steeds de bedoeling ■van B.en W. geweest hét- behoud •van de'omstreden 'buurt na te stre ven, voor zover 'althans 'de verkrot ting dit niet onmogelijk maakt. Het - vaak gehoorde verwijt 'dat de ge- meent ede Brandersbuurt wil slopen wijzen B. en W .dan ook als ongemo tiveerd van de Ihand. v;Maar,.volledig herstel", - -zoals- het /werkcomité tot consolidatie enz.' 'wil, acht het college wegens de reeds ver voortgeschreden -verkrotting een onmo gelijke zaak. hal zullen hierdoor ongeveer 150 bouwvakkers werk kunnen vinden. Men vreest echter dat het aanbod onvoldoende zal zijn. Ook de werving in aangrenzende ray ons zullen waarschijnlijk te weinig arbeidskrachten opleveren. Het ar beidsbureau zal zodoende gedwongen worden een beroep te doen op bui tenlandse arbeiders. Waarschijnlijk zal men bij het bouwen van opslagtanks voor Pakhuismeeste- ren in het Europoortgebied ook te kampen krijgen met een tekort aan bouwvakkers (100 man) en metaalbe werkers (75 man). Met het aanwer ven van jongelui, die dit jaar gereed komen met hun opleiding aan een LTS is men begonnen. Reeds nu kan worden opgemerkt dat de timmerlie den en fijnbankwerkers in geringe getale het personeelsbestand zullen versterken. (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM i» De totale gere gistreerde mannelijke arbeidsreserve van het gewestelijk arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord is in april vergeleken met maart gedaald van 307 tot 271. Deze daling is gezien het ko mende zomerseizoen als gebruikelijk ie zien. Het arbeidsbureau verwacht dat deze daling de komende maanden zal doorzetten. Vergeleken met de over eenkomstige maand in het vorige jaar is het aantal werklozen onder de metaalbewerkers met zestien ge daald, .7".:- De vraag naar mannelijkpersoneel blijft in het Waterweggebied nog steeds bestaan. Het aantal aanvragen steeg in april met 99 tot 2415. Vooral in de metaalsector èn voor algemene diensten blijft er een grote vraag bestaan. In de verslagmaand daalde het aantal werkloze, vrouwen van 399 tot 356. In Vlaardingen waren vorige maand 69 mannen werkloos. Dat is vergele ken met maart een stijging van 25. In Schiedam verminderde de ar beidsreserve onder de mannelijke be roepsbevolking van 228 tot 187. In Maassluis zullen In het uitbrei dingsplan West 600 woningen war den gebouwd. Met het bouwen van zes scholen en de aanleg van de spor- TAEZER DAGEN ontving ik een brief van een der Rotterdam mers die zich als ontdekkingsreizi gers ontpopt hebben en op 1 mei in een bus Botlek en Europoort zijn gaan bezichtigen. Haar (het is zoals u ook wel zult merken een „zij") epistel geeft nu eens een ander beeld van het door vrijwel alle Rot-' terdammers op handen gedragen in dustriegebied rond de Maasstad. Maar oordeelt u zelf: „Met het programma van Konin ginnedag in mijn hand toog ik om half twee Kruispleinwaarts, waar ik in een bus mocht plaats nemen dia mij zouvoeren naar een mij vol» komen onbekend gebied. In een vol-verwachting-klopt-mijn-hart- stemming voelde ik het liep inmid dels tegen half drie de bus zich trillend klaarmaken voor de start en in een lange slinger van maar liefst twaalf bussen gingen we op weg. Eerst moeizaam Rotterdam uit, di verse havens langs. De reisleider verordonneerde onze blikken naar links en rechts. Zo werden we een ander gebied binnengeloodst. Een onafzienbare vlakte, met aan weerszijden rokende fabriekspijpen, opslagplaatsen, reuzentankers, een industriejungle. Geïmponeerd en te gelijk geschrokken van deze eenza me woestijn waande ik mij in een surrealistische wereld. In. de verte hoorde ik een stem verklaren dat dit eens de Beer was geweest, een woonplaats bij uitstek voor vele vo gels. Ik zag ze neerstrijken op het door graafwerktuigen omploegde zand, zich nestelen tussen de enorme ar men van de snijkopzuigers, broeden in de baggermolens, klapwieken en opvliegend tegen deze angstaanja gende werktuigen, een disharmo nisch beeld. Plotseling verdwenen ze in vlucht, een massaal silhouet van een levende V. De zuigers en graaf werktuigen bleven achter in het rul le omgeploegde zand, dat onnatuur lijk afglooide naar de zee. SCHIEDAM Geboren: Catharina A, dv H A van der Wal en W Schneider: Bianca, dv A S van der Plaat en M H van Wijk: Huberta E, dv W M van der Plul.lm en H T F M Clarijs; Gerda C L. dv G Gijl/els en L J I M Blok: Bartholomeus, zv J w Bos en P Overgoor; Geerten L J, zv A J H Roze nland -en J Adriaanse; Jacoba A J, dv A J H Rozemond en J Adriaanse: Ingrid, dv D Taselaar en I Grillls: Erik A, zv R Bijloo en E A Straat. Overleden: j stuurman., 76: A' van Woon wijk,>)76. wed van. F Zwarts: M- :A C Koels. Behalve het bezwaar van het „werk comité tot consolidatie enz." stellen B. en W. de raad voor pok de be zwaarschriften van de overige recla manten ongegrond té. verklaren. -Dit zijn drie bedrijven aan de Zijlstraat, namelijk de Schiedamse Werktuigen- en machinefabriek, de Schiedamse Melkzuurfabriek en de NV Herman Jansen, en de te Rotterdam gevestigde NV Aannemingsbedrijf Van de Wete ring; en Van Dalen idie eigenaresse is van enkele panden aan de Breedstraat, de St. Janssteeg en de Verbrande Er ven. De bezwaren van de meeste van de ze rectamatnen richten zich op een be perking van de door- of aanvoerwe- gen ,maar de ruimten waarover deze firma's daarvoor thans beschikken 'is voor hen een tijdeijke gelukkige omstandigheid die door eerdere (slopin- gen ontstond. Van enig recht op be houd daarvan kan volgens B. enW. geen sprake zijn. '-<•/ Overigens eillen G. en W. - met de belangen van deze bedrijven, die hun bezwaarschriften (evenals trouwens het „werkcomité tot consolidatie enz.") onjuist adresseerden, waarom deze on ontvankelijk zouden kunnen worden verklaard, rekening -houden. SCHIEDAM Deze zomer wordt voor de vijfde maal het Eurobal gehou den. De commissie wil aan het vijfja rig bestaan speciale aandacht besteden en er een geweldig Schiedams feest van maken, zegt de heer Martin Diele- mans (secretaris), die met de heer Jan Wansink (propanga) indertijd de op richter was van het Eurobal. De commissieleden hebben steeds be langeloos gewerkt, maar met veel en thousiasme .De medewerking met de autoriteiten is altijd uitstekend ge weest. De ccmmissie-Eurobal is ontstaan uit de Schiedamse Jeugdraad. Hierbij heeft het niet ontbroken aan steun damse Gemeenschap. In het verleden hebben meegewerkt mejuffrouw Maartje Waalwijk van Doom, de heren P. Kleiss, T. Renirie, A. Verspeek en F. Wammis. Thans bestaat de commissie nog slechts uit drie leden, namelijk de heren L. J. Kleine-k'-orL, M. P. F. Dielemans en J. Wansink. Dit aantal is te gering. Men wil gaar ne met het werk verder gaan, maar dan moet de commissie worden uitge breid. Daarom worden jonge organisa- toren-in-spé uitgenodigd schriftelijk contact cp te nemen met de secretaris van de Eurcbal-commissie, de heer M. P. F. Dielemans, Tuinlaan 6c. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM In een matig bezet Passage Theater hield de Schiedamse Muziekschool woensdagavond een pro- paganda-uitvoering tevens instrumente parade. Met veel vaart volgden de ensembles en instrumenten elkaar op. Zo werd een indruk gegeven van de mogelijkheden op de muziekschool Het samenspel bleek een belangrijk ele ment waarbij de keus vrij groot is. Geopend werd met het muziekschool- lied; Annet Besemer en Marja Olysla- gcr speelden een harpduo van Renié, waarna het vedel kwartet optrad. Fris klonken de volksliedjes van het blok fluitensemble en verrassend slagvaar dig de studie voor slagwerk primeur op deze avond, geschreven door Kees Bak, door de Orff-klas. Louis Stone had zijn gitaarleerlingen goed in de hand met een Minuetto en Wals van IIja Croon. De accordeo nisten waren op elkaar ingespeeld bij een Variété Impressie van Hubert Kic ken. Muzikaal hoogtepunt was de celliste Anandi van de Vegi, die uit het hoofd een allegro appasionato van Cam. Saint-Saëns vertolkte, begeleid: door Ti- ti Zonneveld op de piano. De heren A. Roodenburg van de NCRV en W. Quint van de KRO wa ren op auditie. Hun verwachtingen wa ren gespannen voor het thema met va riaties over het kinderliedje ,,'k Zag twee beren". Jammer dat het koor slechts negen leden telt. Het groot koor was gevormd door de AMV-klas- sen die te weinig geschoold bleken voor doeltreffend samenspel. NU IS EEN RINCK-BRIL (doordd 5 RINCK-extra's) VOORDELIGER DAN OOIT Het werkcomité staat op het stand punt dat het terrein dat voor de brand weerkazerne bestemd is onteigend moet worden voor de opzet va neen cultureel en stilte-centrum .Er zou een stichting moeten komen die bemiddelt tussen de igenaren en gegadigden voor het exploiteren van eethuisjes, boetiek jes, sociëteiten,, ontmoetingscentra, stu dentenwerkruimten en -woonruimten, enz. ez. De gegadigden zouden kunnen huren of kope va de eigenaren en de pan den voor eigen rekening opknappen. Het komt aan op zelfwerkzaamheid en het brengen van offers! Enthousiaste Schiedammers zouden kunnen worden bewogen tot adoptie van panden door ee of meer pandjes aan t ekopen en aan de stichting cadeau te doen. Ondanks al deze enthousiaste ideeën houden B. en W. het er op -dat het bezwaarschrift van het „werkcomité tot consolidatie enz." ongegrond [VE wereld gaat aan vlijt ten onder," heeft de schrijver Max van Dendermonde gezegd, herinner de ik mij. Aan 'vlijt en ik keek om mij heen en beschouwde dit verla ten (de 500 ontdekkende Rotterdam mers van dit ogenblik dan daargela ten) gebied. Rijdend door landelijke plaatsjes met gelukkig zij het geplant groen keerde ik terug naar het mot to van deze leerzame tocht: „Rotter dammers ontdekt uw haven". Aangekomen- in het vertrouwde Rotterdam lag dit beeld niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk weer vele kilometers achter mij en opgei wekt stapte ik de Euromast binnen, om een terugblik te werpen. Jaze ker, ik had de haven, ontdekt. Een verontrustende ontdekking die je sterk tot denken zet Een luidkeels protest van prak tische en reële Rotterdammers zal nu misschien in vele huiskamers klinken. Toch is en blijft het een feit dat het aanleggen van industrie terreinen en - vierbaans rijkswegen het aantal groene zones drastisch heeft doen verminderen. Deze ont luistering gaat op zijn beurt weer gepaard met het verbannen van de daar levende dieren, in dit geval de vogels, naar of een andere verblijf-j plaats of de andere', wereld, waar---, van de ge vólgen "al dan niet ernstig ('t is maar hoe u ér tegenover staat) zullen blijken. i - Enfin, misschien zegt i^u 7wel, dat ene zinnetje waarmee tegenwoordig zoveel zaken afgedaan worden ,,'t Is ver van mijn bed". Maar wie weet, een zevenmijlsstap is heden ten da ge vlug gezet' "l 'V- SCHIEDAM De negenjarige W. van Marion uit de Vettenoordstraat te Vlaardingen is woensdagmiddag aange reden joor de 38-jarige schoonmaker J. B. van D. op zijn bromfiets, toen zij het fietspad van de Burgemeester Knappertlaan overstak. Beiden vielen. Het emisje kreeg en- kële schaafwonden en /de bromfietser liep een bloeduitstorting aan zijn knie en schaafwonden aan zijn benen op. De GGD heeft de gewonden ter plaatse behandeld. SCHIEDAM De eerste warme dag tevens vrije woensdagmiddag voor de lagere schoolkinderen, -leverde gisteren een grote drukte op in Bad Groenoord dat achtduizend bezoekers kreeg. Er werden tot nu toe 8200 gezinsabonne menten verkocht. In het tussenbad was zwemmen nauwelijks mogelijk, zo druk was het van springende en stoei ende jeugd. Ook van het kleuterbad werd druk gebruik gemaakt. r\S. J. G. Jansen (rechts) met de heer J. Corbeth, secreta ris van de jubileumcommissie, bij zijn nieuwe caravan. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tijdens een drukbe zochte receptie in gebouw Irene kreeg de hervormde predikant, ds. J. G. Jansen, woensdagavond een caravan van zijn gemeenteleden. De voorzitter van het jubüeumco- predikanten ds. P. R. Everaars (gerei), mité, de heer J, H. Hcffenaar, overhan- cjs, A Hoffman (herv.), ds. A. D. Klaas- digde de jubilaris de sleutel ervan. Hij sen (n.P.B.) en ds. A. Steinhart reléveerde de voornaamste gebeurtenis- (ev.-lutb.) waren aanwezig, sep uit de predikantenioopbaan van ds. Jansen, die o.a. de auteur is van Verder waren er onder meer de het historische geschrift over de Grote president-kerkvoogd mr. H. Snoep, de of St.-Janskerk. Ook zijn voorzitters- voorzitter van „De Belangen," de heer schap van de jeugdclub van St. Joris H. Gotirik, oud-wethouder H. Sabel, Doelen werd gememoreerd. vertegenwoordigers van de CJV, van Ds. D. J. Spaling Dzn. sprak als voor- de commissie-exploitatie Christelijke zitter van de centrale kerkeraad en ds. Sociale Belangen, van de jeugdkerk, J. W. Zimmerman als voorzitter van de heer Van Noordennen en twee de Ring-Schiedam. Ook voorzitter van bestuursleden, van de vrouwenkring de classis, ds. H. J. J. Keijzer uit en mannenvereniging van wijkgemeen- Maasland, de secretaris van de classis, te V en van tal van kerkelijke instan- ds. K. M. Vogel uit Maassluis, en de ties en hervormde organisaties. Dierenbescherming, jaarvergaüe- jl^g'e^h^DchKerk: Geref. Oudersvcreni- Kerw?Jlt<l0r "De Rotterdammer", Lange 2533^h at uitsluitend redactiezaken. tel. tel. iS24ijon bezorging: Dr* Zamenhofstr. 130. ti^pgrUke telefoonnummers: Alarm poli- 2S5200 25446e* Brandweer 269218, GG en GD AfoUteek; Evers. L. Haven 81. tci. 268242. SCHIEDAM Vanal dinsdag IS mei bestaat bij de afdeling Bevolking, ingang Oude Kerkhof 19b, dagelijks van 8.30—12.00 en van 13.30—14.30 gelegenheid tot het afha len van visvergunningen. De kosten zijn: Bijdragebewijs (een gewo ne hengel) 2,75; kleine visakte (twee gewo ne. of een speciale, of een hengel met le vend aas) ƒ8; grote visakte (alie geoorloof de vistuigen) 122: consenten tót uitoefening van kustvisserij 2; vergunningen voor het vissen in de Schiedams havens 1.50. Voor deze laatste vergunning is een kleine visak te van 8 vereist.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1