m Bit!! NU EIGEN STUDIO ft ft VOOR I OFENl nw AGENDA AAN DELHI J/UI» w Noorse zeeman ontnuchterd 1 4%p AUTOMOBIELBEDRIJF WIJBANDS iPmdskJfa Consuls komen jjaai' Schiedam ADM!N!STR^IEVEfKR:ACHT(mnl. of wL} IN EEN KOSTUUM scheffer tsuMPH tipps HOOGERWERF Bejaarde vrouw op fiets door rood licht OP ÜB IllËll Zondag lv ^00 gram flflO De Interkerkelijke Stichting voor Sociale Arbeid te Vlaardingen Luxe auto Praktische auto? Waarom niet allebei tegelijk?!) Waarom niet een Simca f 000? Meest geëxporteerde Franse automodel, en niet toevallig! Welke wagen ïn deze prijs heeft bijvoorbeeld 4 deuren? En is dat nou ,luxe' of .praktisch' of allebei? Zegt u maar hoe ii het noemt: ruimtevoordeel met parkeren, makkelijk schakelen, makkelijk sturen, makkelijk optrekken en remmen, fijne vering, zitcomfort en een verbluffend lage nieuwprijs. Proefrit kost u niets eh verplicht it tot niets. SIMCA SIMCA Autoservice Wiliemse SIMCA F0RTEX EEN FIETS OF BROMMER DE VARI modehuis de volmaakte koffer schrijfmachine SLECHTS F. 250,- VLAARDINGEN Actie Olifant is nu praktisch afgelopen Gewonde Van Haarenlaan Feest Brandersbirart Man zag zijn eigen auto wegrijden EHBO-afdeling gaat feest vieren Vandaafi en morgen .en dagelijks voor'n modern mm////—1 I Woensdag 17 mei brengt een ge- techap van 23 consuls uit Rotterdam Sleden van de UnioT1 des Consuls a Serdam) een bezoek: aan Schiedam, togt gemeentebestuur begroet zijn tasten s' morgens om tien uur in de ;aula van het Stedelijk Museum. m de begroeting wandelt men naar L distilleerderijen van de N.V. Vrij- rnoed en Wittk'ampf aan de Lange Ha ven Na een korte inleiding over het Woduktieproces volgt een rondgang loor het bedrijf, waarna een aperitief wordt aangeboden. vervolgens begeven de gasten zich Ln boord van een Spidoboot. Geduren de de vaart op de Maas wordt de L*h gebruikt, aangeboden door de di rectie van Wilton-Fijenoord-Brons- vrerk N.V. Per bus maakt men een rondgang over de werf, waar bij onder meer een bezoek wordt ge- Wacht aan het nieuwe dok no. 8, dat W der grootste van Europa is. Daar na WOrdt een rondrit per bus door alle Stadswijken gemaakt en bezoekt men r:de Verenigde Glasfabriek N.V. I Tot slot worden in café-restaurant S .Europoort" dpor het gemeentebestuur Verversingen aangeboden. SCHIEDAM -Op een enigszins 'feestelijke bijeenkomst worden maan dag-22 mei om 20.00 uur in het ge bouw voor Chr. Sociale Belangen de 'prijzen uitgerèikt aan de winnende •deelnemers van de Lichtstoet 1967. De idafam is gewijzigd, De prijsuitreiking was eerst vastgesteld op woensdag 17 mei. (Van een onzer verslaggevers). (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - Overal in de stad verschijnen de bloembakken weer. Werden er in vorige jaren zo'n driehonder vijftig geplaatst, dit jaar zullen het (Van een ónzer verslaggevers) SCHIEDAM Donderdag 25 mei ia! de stichting „Zieken Omroep Schie dam" (ZOS) haar honderdste verzoek platen-programma in een nieuwe stu- "di» aan de Dr. Kuyperiaan kunnen op nemen. Sinds kort heeft de stichting van de gemeente een. eigen ruimte toe gewezen gekregen, waar programma's kunnen worden opgenomen. Enige maanden geleden diende ZOS bij de gemeente een verzoek, in, waar- b ze vroeg bm een ruimte, die als jtudio kon worden ingericht. Vorige week ontving men de sleutel van de leider, die een oppervlakte heeft van .ongeveer twintig 'vierkante meter. In •deze ruimte komen een omroepcel, een vertrek voor technische aangelegenhe den en een kamer om te vergaderen. De "opnamecel komt geheel vrij in de niimte te staan. Om zo min mógelijk last van geluidshinder te hebben, wil men onder de vloer van de omroep cel een dikke laag vilt aanbrengen. De orrroepstafi 'heeft4 'vanuit de cel visueel contact via 'een dubbele ruit met de opriametechnicus. In de.technische ruimte komt de op- name-app'aratuur te staan, zoals de bandrecorder, het mengpaneel en de draaitafels, Aangezien de ziekenom roep niet over voldoende apparatuur beschikt, zal alles met pluggen en stek- re worden aangesloten. De platenspelers ad. kunnen dan ook voor een directe uitzending in het ziekenhuis' worden gebruikt. De leden van de ziekenomroep zullen de studio zelf in elkaar timmeren: Van de balpennenactie, die de leerlingen van het VGLO onlangs hebben ge houden. heeft de ZOS 1500 gulden gekregen. Moeilijker liggen de vaste lasten, die deziekenomroep in de toekomst zal moeten betalen. Tot nu toe kon alles met eigen middelen of met geld van acties worden be kostigd. Doordat de omroep nu een eigen ruimte heeft, zal hij elke week een bedrag van vijf gulden aan huur en Als U nu eens iets wilt aanschaf fen, waar het hele gezin, 't hele jaar plezier van heeft, kom dan in onze Huishoud-afdeiing be neden. Want daar verkopen wij mo derne personen weegschalen, voor vaders en moeders, die slanker moeten worden en kinderen die moeten groeien.. Personen weegschaal, uit de serie van 22.met makkelijk afleesbare schaal en zeer solide weegmechanisme, als speciale Moederdag aanbieding voor nog géén tien gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint- de verkoop van deze zeer prac- tische weegschalen, die in ieder gezin thuis horen, tot 130 KG wegend, per A --» onderverdeeld» Mgk i/ voor Jr Géén te/, af schrift, best. dan nog de bijkomstige kosten voor elektriciteit, enz moeten betalen. Hier bij komen nog de gewone kosten voor nieuwe bandjes, onderhoud apparatuur en aanschaf nieuwe platen. De stichting werkt zonder enige subsidie. Daarom is ze een actie begon nen om donateurs të werven. Men wil hen enkele malen per jaar op de hoog te houden van het doen en laten van de ZOS. Het bedrag van de donatie is vrijblijvend. Inlichtingen kan men ver krijgen bij C. den Uyl, Anth. Muys- straat 4, terwijl bijdragen kunnen wor den gestort op gironummer 736443 t.n.v. de ZOS te Schiedam. er wel vierhonderd vijftig wor den. Op het ogenblik staan er al 250, voorzien van mooie voor- jaarsplanten, maar er komen er nog minstens 200 met zomerplan- ten bij. Bloemen en planten schenken- het stadsbeeld kleur en fleur. Zij dragen bij tot de leefbaarheid van de heden daagse stad, waar de techniek de maat en de massa de toon dreigt aan te geven. Stedebouwkundige problematiek mag zich niet beperken tot ruimtelijke ordening. Men moet ook oog hebben voor de schoonheid, in casü de kleuren rijkdom der natuur. Dat is nodig öm het noodzakelijke evenwicht in de ste delijke agglomeratie tot stand te toren- gen. De stad Eindhoven heeft dit toegre pen. Vergeleken daarmee zijn de 450 bloembakken in Schiedam nog maar een schuchtere poging in de goede rich ting. Overigens worden op de stadskweke- rij aan de Anthónie Fokkerstra-attoch al heel wat materialen verwerkt. Glo baal zijn het ruim 31000 heesters, af komstig van de eigen kwekerij, waar bij nog ruim 50.000 heesters van de kwekers komen, ruim 2500 rozen .van eigen kwekerij en ruim 28.000 van de Kwekers en dan nog in totaal ruim VRAAGT: met Mulo-opleiding; hkuhnende, .typen. Leeftijd dr 18 jaar. Salaris nader,, overeen te komen. Met vakantieafspraken wórdt rekening gehouden. Schirtelijke sollicitaties te richten aan het Bureau van voornoemde Stichting, Sehiedamseweg 38 te Viaardingen, JXEZE foto werd gemaakt op de Mgr. Nolenslaan, viaar zulke bloembakken heeft Schie dam op veel meer plaatsen. Dit jaar zijn het er bij elkaar 450 en dat is al weer honderd meer dan verleden jaar. Het komende weekeinde zullen deze Pinkster bloemen bloeien! 1000 bomen en bijna 1800 vaste plan ten. Waren dit alleen, nog maar de cijfers van de boomkwekerij van het vorige jaar (naar verluidt zijn die van dit jaar ongeveer hetzelfde), van de bloemkwekerij komen nog vijftigdui zend voorjaarsplanten, -honderddui zend zomenplantën en vijftienduizend kasplanten. SIMCA 1000 VANAF 5335. Mf NIOIRLANO NV. ver-7ramy Dealer voor Rotterdam r.m., Capelle a.d. IJssel, Krimpen a.d. Ussel, Krimpen a.d. Lek, Lekker kerk en Berkel/Rodenrijs 5 SERVICEPUNTEN IN ROTTERDAM afd. Verkoop: Kipstraat boek Groenendaal Telefoon 1316 88 Groothandclsgebouw Stationsplein 45 Telefoon 1197 05 Voor Leerdam, Culemborg, Geldermalsen, Vlanen e.o.: - GARAGE VISSER rsz<maagS gesloten) Kerkstraat 29 Telefoon 03455 -1603-1918 Tricht Noordwal 81-85 Telefoon 03451-2021 Leerdam Voor Maassluis: d<0°' van •hetewa^ rtnt Korte Hoogstraat II a (hoek Hoogstraat) Vlaardingen - Tel. 346151 Wij geven gratis Animo-zegels l2dARO!NG|£ met dit embleem is door geleverd. Wij staan borg voor een GOEDÉ SERVICE r 'WM sehiedamseweg 57 s vlaardingen De Tippa is een perfecte koffer schrijfmachine, waar U jarenlang plezier van zult hebben. Onder voiledigegarantie!Bel{010) 34SÖ63 en laat zo'n Tippa bij U.thuis de monstreren. U kunt ook Uw oude schrijfmachine inruilen. Vraag eens vrijblijvend om taxatie. U krijgt er meer voor terug dan U denkt CALLENBURGSTRAAT 41 Vorig jaar werden ongeveer 81000 bloembollen op diverse plaatsen In de stad uitgezet, waarvan 18.400 stuks nar cissen; 18.050 tulpen en 44.450 krokus sen, Irissen, enz. ;-'i Plantsoenendienst doet dus al veel om Schiedam te verfraaien, maar .er zou nog veel meer moeten gebeuren. Maar ook hier, steekt de bestedingsbe- perking een spaak in het wiel. (Van een onzer verslaggevers). SCHIEDAM De Actie Olifant van de Lutherse Jongeren Organisatie is zo goed 'als afgelopen. De' opbrengst is bestemd voor dr. S. Franken, die in het Dr. Brown Memorial Hospital in Ludhiana in- Noord-India duizenden ppgljjders jhelpt.. Tevens geeft Jaij. als assistent* professor les a a*, vele jonge 'Indiërs;"die'straks zijn werk zullen overnemen. ■■>v - De voorlopige resultaten na aftrek van, de kosten zijn voor de Spaar-oli- fantjes, Bingo-avond en Jeugdfestijn ongeveer 225. Vooral de brillen-actie is een gewel dig succes geworden. Er kwamen bin nen 229 brillen en losse monturen, 102 losse glazen en 54 brillekokers. Oude brillen, monturen of losse glazen kan men nog altijd brengen bij kantoor boekhandel Schutte, Ruysdaellaa-n 32. SIMCA Taanstraat 3 -13 Telefoon 01899-2282 Maassluis SCHIEDAM Dc negenenzestigjari- ge mevrouw L. de H. H. is donderdag ernstig gewond geraakt, toen zij, rij dende op haar flets, bij rode ver keerslichten bij het Nieuwlandplein de kruising Burgemeester Van Haaren laan- Nieuwe Dam'.aan overstak. Zij werd aangereden door een; perso nenauto, bestuurd door de 63-jarige ambtenaar A. H. van D. uit Vlaardin gen. Mevrouw De H., die over de kap van de auto sloeg, werd met een hersenschudding, een ernstige hoofd wond en een gebroken enkel naar het Gemeente-ziekenlhuis vervoerd. SCHIEDAM Op het feest van de jongeren van de Brandersbuurt zal za terdagavond de Belgische protestzan ger Fabien Collin optreden. Er zullen opnamen worden gemaakt voor AVRO's Televizier. SCHIEDAM Vannacht zag de heer T. W. in de Geert Reinderstraaf van uit zijn woning plotseling zijn auto, die voor zjjn huis geparkeerd stond, weg rijden. Hij allermeerde onmiddellijk dë politie. Kort daarop, werd in dc Lange Kerkstraat ae 25-jarige zeeman H. S.inde auto aangehouden. Hij werd op gesloten in het bureau van politie. De eigenaar kreeg zijn anto terug. Magnalla Dei-Kerk. Geref. Oudërsvereni- ging, jaarfeest. 20 Gerei. Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, uitlening 14.30- 16.30 OpstandingsKerkfljenedenzaal)Soe. Den Telrquasth, dansavond, 20 Chr. Soc. Belangen: Collecte Zonnehuis, inzameling lijsten, 10 De Rablt Prema dansavond 20 Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, uitsluitend' redactiezaken, tel. 263054.' b.g.g. 348319. Klachten bezorging: Dr. Zamenholstr. 130, tel. 152400. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli tie, tel. 254466. Brandweer 269218. GG en GD 269200. Apotheek: Evers, L, Haven 81, te]. 268242. Parkeerproblemen bestaan niet alleen voor automobilisten maar 'ook voor fietsers en b-rofnfiets- berijders. En omdat het beroep van „rijwielbewaker" zo lang zamerhand ook al uitsterft wordt van de fiets- en bromfietsbezit- ters enig ongericht vertrouwen gevraagd als zij hun vervoermid del zomaar tegen een muur zet ten. Een muur, die zich in dit geval uitstekend leent om daur- aan uiting te geven. En het ver trouwen van de Vlaardingers in Klaas (Vlaring) schijnt groot te zijn! Het orgelconcert door Jan J. v. d. Berg (Schielandkring) zal, in tegenstel ling tot eerder vermelde, berichten, niet op donderdag 18 mei maar op woensdag 17 mei te 20.00 uur in de Oud-Katholieke Kerk op de Dam wor den gehouden. SCHIEDAM De boodschappen tas met gevaarlijke medicijnen die woensdag in de Lekstraat was zoekge raakt, is in de loop van de da-g op de Maasdijk teruggevonden door een da me uit Rotterdam. Vannacht is ingebroken in de r.-k.-huishou-dschool aan de Parkweg. Uit een afgesloten stalen kast werd een kistje met 75 ontvreemd. Men was aan de achterkant binnengeko men, nadat men eerst een ruit had uitgesneden. SCHIEDAM Onder de titel ,,'t Zit weeer snor" geeft de plaatselijke afde ling van .de EHBO zaterdag 20 mei een feestavondin gebouw Arcade aan de Lange Haven. Om half acht begint een door Emmy Rijnbergen, Anita en Ro berto, Henk Saving, Nick Nicholls, de Mounties en het dansorkest De Marot- ta's, met als programmaleider Coos van de Velde. In de afgelopen maand hebben de artsen A. F. G. Amoud en A. Q. C. Klomp examens afgenomen voor het eenheidsdiploma. Voor dit examen slaagden 28 kandidaten namelijk de da mes: D. J. v. d. Akker; M. Bouw; M. Breugem; M. v. Deursen; M. op 't En- de-Sluijter; A. v. d. Gaag-Plagter; E .M .de Jong-v. d. Bijl; C. de Man; M. H. Nootenboom-Schreuder; J. J. Oran je; A. Schildt; W. Verbeet; .v. Woer- kom-Nagtegaal; C. v. Dorp; A. M. Ver linde; en de heren: A. V. Bosman; F. A. Domenie; J. G. v. Gerven; J. J. C. Kloos; H. de Koster; B. Kroon: A. Posthumus; J. Reitsma; W. Reinders; L. M. Tessers; J. P. Troost; H. Verlin de; R. T. Zijlstra. TAE zes olifanten van Diergaar- de Blijdorp zullen vóór Pinksteren weer worden vrijgela ten op hun opgeknapte buitenver blijf. Twee weken lang hebber, de dieren noodgedwongen binnen moe-: ten staan, met een van hun poten „verankerd". De bezoekers hebben in het bin- nenverblijf echter kunnen lezen, dat ze wat dat betreft met de die ren geen meelij moesten hebben. Olifanten voelen zich namelijk juist veilig en zeker van hun eigen plaats als ze vast staan. Bovendien, wat denkt u dat 'er zai gebeuren als de zes olifanten in de betrekkelijk kleine ruimte losdoor elkaar zouden kunnen wan-icier;? Ik denk dat er menig duwtje en misschien nog wel meer zal worden uitgedeeld. Enfin, het binnenblijven met het mooie weer - van - de laatstedagen is'dus achter de rug. Het buiten verblijf ligl. er weer prachtig bij. Om de f'tn jaar ongeveer heeft 't een opknapbeurt nodig, aangezien de bodem door het voortdurende lopen van ce duizenden kilo's we gende dieren dan flink is gedaald en vol kuilen zit. In twee weken tijd is er op het ronde terrein een nieuwe laag zand en klei van 50 tot 60 centime ter op gekomen. Gelijktijdig heeft men de afscheidingsgracht tussen olifanten en nijlpaarden verbeterd en verstevigd. Ook dat was noodza kelijk. Nu maar hopen dat de vier Afri kaanse en twee Indische olifanten in pais en vree hun buitenverblijf zullen delen. U weet het, laatst stond er in onze krant dat de kleinste van het zestal voor de tweede maal in korte tijd door een grotere soortgenoot in de gracht was geduwd, louter uit voedselnijd. Het kleintje kreeg namelijk meer van de bezoekers toegestopt dan de anderen en dat. pikte hij niet. Je kunt het die. olifant niet kwa lijk nemen, wel de mensen die de hele dag door eten in de slurven leggen. Zij zijn de. schuldigen, want het staat toch .overduidelijk in de diergaarde aangegeven dat men niet moet-voederen; Maar .dat schijnt voor velen te moeilijk te zijn. Heus, alle dieren krijgen vol doende voedsel van hun oppassers. "LIET olifanten-buitenverblijf is slechts een van de vernieu wingen die Blijdorp de komende weken zal ondergaan. Er wordt ook gebouwd aan een nieuw qua- rantaineverblijf, aan de aanleg van een wandeltuin en nog enkele dingen. Bovendien zai op. 20 mei voor ënkeie weken een tijdelijke kas opengaan, waarin de vereniging ;,Succulenta" zal laten zien wat er te bereiken valt met het kweken van cactussen en vetplanten. U ziet het, Blijdorp maakt zich op om dit seizoen uitstekend voor de dag te komen. Aan dit laatste hebben ook enige geboorten de afgelopen tijd toe bij gedragen. Om er een paar te noe men: het giraf je Stanley, drie Pa ter Davidshertjes, een eland-anti- loopje en een' dwergezeltje. Ander verheugend nieuws is dat kortgeleden de goedkeuring is afge komen voor de bouw van een niet-mensapenhuis, dat zo hard no dig 's. Voor dat verblijf heeft de- „Vereniging Vrienden van Blij dorp" met acties enkele tienduizen den guldens bijeen weten te bren gen. Jammer is het dat de bouw van het grote ondergrondse aquarium' door gebrek aan geld en interesse van de bevolking wat in het slop is geraakt en dat ook de kans dat er in of tenminste in de buurt van Blijdorp ooit een dolfinarium zal komen, verkeken schijnt te zijn. SCHIEDAM Donderdagavond is de 53,-jarige Noorse zeeman C. S. op het politiebureau ingesloten. Hij was op de hoek van de Nieuwe Haven en de Hagastraat te water geraakt, nadat hij daar een vrouw had lastig gevallen. De vrouw had haar zoon te hulp geroepen. De jongeman wilde de zeeman aan het verstand brengen om maar weg te gaan,'maar deze wilde er niets van weten. Het kwam tussen de twee mannen tot een ernstig handgemeen waar door de zeeman in de Nieuwe Haven raakte. Hij bleek licht onder invloed te zijn. VLAARDINGEN Voor de afdeling- Vlaardingen-West van de Nederlandse Christen Vrouwenbond sprak donder dagavond in de Rehobothkerk, de gere formeerde predikant, ds. H. J, Kouwen- hoven over „Ons Gebed". Een moeilijk onderwerp waarvan ds. Kouwenhoven zei, dat praten over een gebed niet moeilijk is omdat woorden vaak goedkoop zijn. Echt bidden is moeilijker; het is je zelf open stellen voor de ander en je daardoor bewust' worden van Gods aanwezigheid. De mogelijkheid tot bid den, is door God zelf gegeven. Ons gebed moet zuinig zijn met woorden. Wie bidt in Jezus' naam, schikt zich naar Gods verlangen naar Gods idea len, aldus ds. Kouwenhoven. «rviuULIl rjr CLIHL m IV10ORPIHGEM H VtY'. de allernieuwste modellen GOUDEN DAMESHORLOGES MET GOUDEN BAND reeds v.a. 225.- EBnmott WINKELCENTRUM BINNENWES 45 TELEFOON 11.66.15-ROTTERDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1