Grote belangstelling van jeugd m Brandersbuurt rustig karakter keetman AGENDA 1 m Receptie kampioenen aan boord dagboot stef kolen Oude sterren" spelen Roode Kruis voor 0 SclIoUeröannner meeder f Krediet van ƒ25000 voor aansluitingen Vrouw schrikt en slaat met auto over kop Minder eten voor India in 1967 'm a Druk bezocht voetbalfeest Tweede expositie j in nieuw museum Krediet voor ziekenauto HAZET LEDIKANTEN MET EXTRA GESPANNEN SPIRAAL Gordijnstoffen met een V Voor duizenden guldens gestolen in weekeinde Van de Hoek tot Vlaesrdingen Tussen Rotterdam en Schiedam Voor Groenoord 140 huizen meer 4 m m loa BOLEX Vctcranentoeroooi HBSS door WF gewonnen Jeugdclubs hielden groots jaarfeest Q89 08 88 blijvend goedkoper Man gewond na val van vuilnisauto Weer voetbalwedstrijd voor gerei, jeugdhonk bestel MYV verloor laatste duel van Z.W. C. Korpel derde in strijd om Schiedamse damtitel INTERIEUR «5 Een zeer chic horloge, geschikt voor iedere gelegenheid Een officiële chronometer met automatische opwinding door Rolex Perpetual rotor mechanisme. Pertekt beschermd tegen water, stof en vuit door de beroemde Oyster kast. Gegarandeerd waterdicht tot op 50 meter. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. edelsteènkundige f g.a. diamantexpert g.i a. Lijnbaan 92-Oostzeedijk 155-157 Tel. 1166 70 Rotterdam (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdagavond was het feest in de verlichte Brandersbuurt. Het Zakkendra- gershüisje gonsde als een bijeen- korf. Op de smakbak stond een offérblik voor bestrijding van de onkosten. Waar vroeger de zak kendragers op lange houten ban ken zaten te wachten op een kar wei, was een gezellige taveerne. SCHOUWSPEL SCHIEDAM Vandaag. en morgen j en dagelijks VLAAKDEVGEN mm Wm 'N HAZET ZAKT NIET DOOR! Planken of hardboard overbodig geen vocht of schimmel meer. Vraag onza rijk geïllustreerds gratis, katalogus HAZET-FABRIEKEN ZEVENBERGEN TEL 01680-3910* >en dagelijks (van "velours" cn voordelig" Voordelig velours kopen op de gordijnenafdelipg van De Klerk: Dankzij klei ne schoonheidsfoutjes mag een groot aantal rollen velours gordijnstof tegen bijna hall/e prijzen worden verkocht! Kies uit 2 voordeel-series: effen velours, 123 cm. breed, uit collectiéaseries van 16.90 en 18.90 9» en9» nü per meter slreepvelours gordijn stoffen, 120 cm. breed, oor spronkelijke .collectie prijs. VOOR £EN ORGEL OF PIANO UW ADVISEUR cöot» eximvoordelig mi tegen Polyaether matras LAGE PRIJZEN He ét' in xi «i h* ia !a. !fr' Ui Ijl Ui te- at ris| if-| ROLEX OYSTER PERPETUAL vanaf 485,- rtttttttiim* De stemming was overigens uiterma te gezapig. Het feest werd bepaald niet gekenmerkt door uitbundig ver toon van overmoedige jongelui. De her riemakers lieten evenals de danslusti- gen verstek gaan. Toch was de jeugd in grote getale opgekomen. De heer Engelsman jr. schatte dat ei- wel een' kleine duizend toegangskaar ten waren verkocht. Ook velé ouderen, onder wie bezadigde echtparen, waren eens komen kijken. Belangstelling toon den verder wethouder mej. G. D. de Graaft, enkele 'raadsleden en de heren J. van Eek en G. Bannenberg van het werkcomité bleken onbewoonbaar Achter de ra men gluurden nieuwsgierige gezichten naar de mensenmassa. Het pleintje ligt gewoonlijk stil en verlaten. De laatste bewoners van de Brandersbuurt, jong en oud, zaten te genieten op de brokkelige muren. Op een helverlicht -podium traden de ar- H tiesten op voor dit originele festijn. Twee beatbands, Mega-grul en Pujn 66, speelden met veel brio. Maar de beatexpiosie bleef uit. Ook de Antil liaanse Steclbarid kon maar weinig en thousiasme opwekken. Van de befaamde Belgische protest zanger Fabien Collin begreep men blijkbaar niet veel. De zanger staakte zijn optreden toen formaat naar hem werd geworpen. Het projectiel trof Colin in de maag waar na bij woedend wegliep. Het eigenlijke feest werd gehouden op het pleintje tussen Prinsensteeg en Achter de Teer stoof. Het decor was in Montmartrestijl. Het oude Soepïmis, de een nimmer gezien schouwspel. Op het .feestterrein" stonden kraampjes met worst en koffie. Half duistere gangetjes en stegen mondden uit op het plein. Niet alle woningen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Aangezien verschil lende industrieën of;,, grootverbruikers van gas in de toekomst waarschijnlijk moeten worden aangesloten op het mid den- of hogcdrukgasleidingnet, vragen B, en W. de raad een krediet te verle nen van. ƒ25.000.- voor de aanslut- (ingskosten. De aansluitingen gaan gepaard met de inrichting van een gasontvangststa- tion bij deze verbruikers. Hierin moet ondermeer de regel- en meetinrich- ting worden opgenomen. B. en W. zullen de raad verder voorstellen een krediet te verlenen van ƒ2.500.- voor aanvullende onder zoekingen inzake het toekomstig ge bruik van de binnenstad door het Eco- nomisch-Technologiseh Instituut voor Zuid-Holland. Indertijd heeft de raad reeds een aanzienlijk bedrag yoor dit voorberei dend ETI-onderzoek uitgetrokken. Bij de behandeling van de deelrapporten is evenwel gébleken, dat de commissie voor stadsontwikkeling en stadsuitbrei ding nadere informaties wenst. Ook is er een krediet nodig van ƒ571.500 voor de gas- en watervoorzie ning in Groenoord-Noord. Hiervan zijn ƒ381.000 bestemd voor het gasbedrijf en 190.500 voor het waterleidingbe drijf. Voor de elektriciteitsvoorziening is reeds eerder een krediet verleend. ROTTERDAM Toen de 31-jarige me vrouw M. Sikkers-Bijl uit Ridderkerk zaterdagavond op de oostelijke rijbaan van rijksweg 16 reed. schrok zij van een passerende personenauto die hevig claxoneerde. De auto van mevrouw Sik- Kers begon te slingeren, raakte een te genligger, sloeg enkele malen over de kop en kwam op de vluchtstrook tot stil stand. De vrouw kreeg enkele verstuikte nekwervels. Haar auto was total-loss. De nerriemakende auto werd aan de voor zijde beschadigd. MarnaUa De) Kerk: Ned, Chr. vrouwen aona, bijeenkomst. 20: Chr. Soc. Belangen: CMB. vergadering, 20: ?>e.Panl<: CVB, vergadering, 20; Oud-Katholieke Kerk: Schielandicring. or gelconcert J. v. d. Berg, 20. „Mikantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82. uitsluitend redactiezaken. te!. •Bfcib.g.g, 340819. Kochten bezorging: Dr. zamenhofstr. 130. n 15Z400. - Be angrijke telefoonnummers: Alarm poli- ^e^ei. 254466. Brandweer 269218, GG en GD «jiPÓ'fceek: Gouka. Grocnelaan 127. tel. «8035. Vanaf maandag 9.00 uur: Jansen, wammerdamsingel 41. te). 264917. (Van een medewerker) SCHIEDAM Onder bijzonder gunstige omstandigheden werd zaterdagmiddag op het Harga trrreln van HBSS een veteranen- tornooi gehouden, dat georganiseerd was door HBSS. Tot de laatste wedstrijden toe heerste er grote spanning wie er winnaar zou worden en de wedstrijd tussen HBSS en WF moest de beslissing brengen. H3SS had aan een gelijkspel genoeg om de eerste prijs In de wacht te slepen, maar na een spannend duel won het enthousiaster spe lende WF met I—0, zodat WF eerste werd en HBSS tweede. Er bestond grote belangstelling voor deze wedstrijden tussen de „oudjes" van DHS, HBSS, Hermes DVS. Martlnit. PPSC en WF, waarin de scheidsrechters v. d. 13erg, Bol len. Grootendorst en M. van Veen hun best deden de wedstrijden In goede banen te lelden, waarin zij volledig slaagden. De uitslagen warenr Hermes DVS Mar tlnit 1—0, HBSS PPSC 1—8, WF DHS 0—0. Hermes DVS IIBSS 0—0, WF PPSC 4—0. Martlnit DHS 0—li PPSC Hermes D VS 1—1, HBSS -DHS 2—0, WF Martlnit 0—0. DHS PPSC o—0, Hermes DVS WF 0—t, HBSS Martlnit 1—0, DHS Hermes DVS 1—4, WF HBSS l—o en Martlnit PPSC l—0. WF werd win naar met 5 gespeeld. 8 punten. Daarna volg den: HBSS s—7. .Hermes DVS s—DHS 5—4. Martlnit 5—3, en PPSC S—2. De tweede voorzitter van HBSS. de heer F. van Hoek, reikte met een toepasselijk woord om circa zes uur de prijzen uit. {Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De jeugdclubs van de Gereformeerde Ouders Vereniging hielden vrijdagavond in de grote zaal van de Magnalia Dei Kerk onder grote belangstelling bun jaarfeest. Het openings- en slotwoord werd gesproken door de voorzitter, de heer P. Liebeek. De club „De Tandem" gaf een jaarverslag. Naar aanleiding van de filmstrip „Het Stamland van ons Vorstenhuis" won 'Dirk Koudijzer' de wedstrijd. Leo Mackenbach won de gratis verlo ting. Aardig was het nummer „Jantje van IJsselstein", waarbij Joke van Dui- venbode en Annemieke Schipperus zich verdienstelijk maakten. Ook Wim Boele en Piet van Zwet gaven hun medewerking aan het aardige program ma. Tot slot werd gezongen „Kind'ren van een Vader", op de wijs van Land of hope and glory. (Van onze correspondenten) HOEK VAN, HOLLAND De ak- tie Eten' voor India" is'in Hoek van Holland belangrijk onder de opbrengst van vorig jaar gebleven. Tot zaterdag avond was 3400 binnengekomen. Ver wacht wordt datdit bedrag nog tot vierduizend gulden zal stijgen- Vorig jaar werd -voor dezelfde aktie 10.000 bijeengebracht MAASLAND De aktie „Eten voor India" bracht zaterdag f 3.080 op. Dit komt neer op zestig cent per inwo ner. Vorig jaar was dit 2.40 per inwo ner. MAASSLUIS De aktie „Eten voor India" heeft opgebracht 101575,97. Het vorig jaar bracht deze aktie ruim 34.000 op. VLAARDINGEN Ook in Vlaar- dingen heeft de aktie ,.Eten voor India" aanzienlijk minder opgebracht dan vorig jaar. Dit keer werd 35.138,40 bijeengebracht terwijl dit in 1966 115.600 bedroeg. ROZENBURG Voor de actie „Eten voor India" werd in Rozenburg in totaal 3288,40 ingezameld. Dit is aan merkelijk minder dan in 1966 toen een bedrag 'van ruim 10.000 werd opge haald. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Gezien de grote be langstelling voor het nieuwe gemeente museum heeft de beheersraad besloten een tweede expositie in te richten. Deze wordt gehouden in de grote zaal en in de tuin en zal op vrijdag 26 mei officieel worden geopend. Ónder- meer is er werk te bezichtigen- van de beeldhouwer Ed van Zanten en zijn echtgenote de schilderes mevrouw Van Zanten-Eilers. Op de tweede verdie ping zijn schatten uit de Oudheidska mer van de visserij samengebracht. De vereniging „Vrienden van -het Museum" kwam vrijdag voor het eerst in vergadering bijeen. De 'belangstel ling. hiervoor was boven verwachting groot. Tijdens deze bijeenkomst' wérd het definitieve bestuur gekozen dat bestaat uit mevrouw A. v.d. Wee en de heren R. E. Barmen *t Loo, G. Groene- veld, P. de Haas en T. Mastenbroek. De functies moeten nog onderling wor den verdeeld. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De raad wordt ver zocht een krediet, van 39.400'te verle nen voor een nieuwe ziekenauto, com pleet met mobilofooninstallatie en znet een leveringstijd van ongeveer vier maanden. {Van o-nze correspondent) HOEK VAN' HOLLAND Dat de supporters van de zaterdagvoetbalver eniging Hoekse Boys intens meeleven met hun club, bleek, aan boord van de dagboot „Koningin Emma" van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland. Het bestuur van 'de rood/zwarten - Had na melijk de. originele gedachte aan boord van dit schip de'receptie té houden ter gelegenheid van het behaalde kampi oenschap van het eerste en het derde elftal. Het was bijzonder .druk aan- boord van de dagboot, zo druk dat de eerste klaszaïen nauwelijks groot genoeg was om alle belangstellenden te herbergen. Ook over cadeaus hadden de kampioe nen niet te -klagen. Er werden 'maar liefst zeven nieuwe ballen aangeboden, getuigend van meer praktische zin dan van fantasie. Als eerste werd 'het woord gevoerd door de voorzitter van de Haagse Voet balbond, de heer J. Overkleeft. ïfij me moreerde vooral ook het succes van het derde elftal,omdat juist de onder elftallen belangrijk zjjn voor- de groei van het eerste team. De voorzitter van -de wijkraad voor Hoek van Holland, de heer Zr. v.d. Hou wen, was van mening dat het behaalde kampioenschap voor een zeer belang rijk deel-te danken is aan het werk van trainer K. W. van Baarlen. Tweemaal per week is hij met de jón gens aan 'het werk en hij heeft een enorme conditie en een buitengewone teamgeest weten te kweken. Een van Hoekse Boys' felste concur- renten in.de afgelopen competitie was „Bijkantoor ur,'.i""t""ur "De Rotterdammer", Smalle SJjenstraat n, 346775 Redactie: tel. b.K-K- 115588. b.g.g. 346619. ïi,7T?. fn bezorging: H. Verhey. Wag- IjT-jat. 13.39-19.30 en zaterdags van U.OO-79 00 uur. ^jetheek: v. cl. Corput. Sehiedamseweg 16.90 -nü per meter COMPLETS W0NIN0WBICMTIN8 .*srrtM>MM)ES manman/ vussiwe, mx»»/s£ u«i ROTTERDAM In het weekeinde zijn inbrekers en dieven .met wisselend succes weer zeer actief geweest. Voor enkele duizenden guldens verdween uit een grossierderij aan de Hoogstraat en voor enkele honderden guldens uit een modemagazijn in de Eerste Middelland straat. Bij het filiaal van John Postmus aan de Joost Banckertsplaats verdween een aantal flesjes met parfums en lotions en wat klein geld. De 21-jarige bouwvakarbeider J. V„ de 47-jarige schoonmaker J. H., de 21-jarige expeditieknecht J. B., de zestienjarige opperman B. W., de 22-jarige stoker M. \V. de negentienjarige H. Z. zijn gear resteerd verdacht van een inbraak in de kantine op het gemeentelijk sportterrein aan de Reedijk. Toen de 32-jarige conducteur E. C. zondagavond op de Verlengde "Willems brug uit de tram,stapte om de wissel om te zetten, nam éeh. van de passagiers zes honderd gulden uit de tas van de con ducteur die in de tram was blijven staan. De man verdween. De conducteur merk te de vermissing pas toen de tram op de Mariniersweg reed. HOEK VAN HOLLAND De trektdng van de loterij van de harmonievereniging „Rotterdam aan Zee" heeft de volgende prijsbeoalende nummers opgeleverd: Fnilt- bak 1136, koffiemolen 2158, fruitbak 1295, glazen 1489. taart 2840, levensmiddelenmand 2912, taart 2162, strijkijzer 2205. MAASLAND De afdeling Maasland van de Ned. Chr. Vrouwenbondvergadert woensdagavond 19.30 uur ln De Magneet. De Zutd-Holldndse reddingmaatschappij zal de ze avond verzorgen. Eerst is er een korte causerie over het werk. Verder wordt er een- film vertoond genaamd „Bedding bij Latrafborg". MAASSLUIS De zitting van de Stich ting „Tuberova" in de Min. de Visserschool is geëindigd. Woensdag 17 mei wordt begon nen met het onderzoek van de bewoners in het gedeelte Maassluis-West. Het onderzoek wordt gehouden in het nood-wijkcentrum aan de Lijsterlaan. De bewoners ln dit stadsdeel zullen nog een persoonlijke op roep ontvangen. Woensdag 25 mei wordt ook daar het onderzoek definitief beëindigd. SCHIEDAM De aktie „voor India" bracht zaterdag in Schiedam 28.863.77 op dat is ongeveer 100.000 minder dan in 1966, waarbij een bedrag van 127.948,96 binnenkwam. HOEK VAN HOLLAND De zestienjarige bromfietser S. P.. van W. liep óij een botsing, op de Schëlpweg met een andere bromfiets een gebro ken been op. De jongen werd naar het Dijkzigtziekenhuis inRotterdam ver voerd. in Uw zomerhuisje, of in de vacantte, wSSr ook heengaat ...een camping-matras hoort erbij. Van die veerkrachtige, lekkere matrasjes, zo makkelijk mee te nemen of op te bergen en zonder ledikant of iuchtbed te gebrui ken. Polyaether matrassen, 4- delig, de overtrek in effen kleu ren, normale prijs 10.95, nu voor nog géén drie rijksdaalders. Wegligging en vering voldoen aan de gestelde verwachtingen; De wagen is goed manoeuvreerbaar in Vrij nau we straten. De ruimte geeft voor de verpleger voldoende mogelijkheid de patiënt ook: tijdens het transport te verzorgen. Indien nodig kunnen twee brancards naast elkaar worden ge plaatst. Bij de begroting van 1967 werd reeds rekening gehouden met het aanschaffen van een nieuwe zieken auto tot een bedrag van 42.000.;De GG en GD heeft thans de. beschikking over drie ziekenauto's. De. oudste! een Cadillac van 1959 is geheel af geschreven en aan vervanging toe. B. en W. achten "echter het ogenblik gekomen om tot uitbreiding van he't ziekenwagenpark met een vierde wa gen over te gaan. Drie ziekenauto's zijn namelijk onvoldoende om het zie ken- en gewondentransport volledig te. kunnen uitvoeren., Tevens spélen, hef onderhoud van 'de wagens' èn' de' uit breiding van de stad bij de bepaling van dit aantal een rol. Over het algemeen kan in de, huidi ge situatie onvoldoende tijd aan onder houd en reparatie worden besteed,, om dat de GG en GD de wagens doorlo pend ter beschikking 'wenst 'te. hebben. Bij vier wagens kan één auto steeds in revisie. Dit bevordert de levensduur der wagens. - - (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De 51-ja- rige Rpteb-béambte A. van Lan'dfe werd vrijdag onwel op h?t moment dat hij achtèrop een: vuilnisauto stond. De man viel en liep daarbij een hersenschudding en schaafwonden, aan armen en benen op. SCHIEDAM De kiesvereniging Groen van Prinsterer houdt vanavond, dinsdag, een ledenvergadering- in het Gereformeerd Jeugdhuis aan dé Langé- haven. De heef E. de Groot, ge'meente- raadslid - in Utrecht, spreekt over het „prioriteitsschema". Aanvang 20 uur. de. voetbalvereniging Naaldwijk, Het was de enige- club die Hoekse Boys vier. punten wist af, te snoepen. Tenslotte promoveerde Naaldwijk ook mee naar de KNVB. De heer Been, voorzitter van de Naaldwijkers, noem de dit alles heugelijke feiten. Immers, zo stelde hij, Naaldwijk wint steevast van Hoekse Boys en is daarom in het volgende seizoen al zeker Wan minstens vier punten. •- Namensde jeugd van Hoekse Boys bood de'heer L. B. Knipschéer tenslot te reservebroekjes aan in een felrode kleur. - Voorzitter P. van der Kaaden dankte alle sprekers. Hij haakte in op woor den van de heer v.d. Burg dat. het winnen van een wedstrijd belangrijk fs, maar dat dit niet', ten koste. ..va alles' mag gaan. Sportiviteit, dientv'o; de eerste plaats te komen. -We hope in de KNVB opnieuw goede .resultate- te behalen, maar dit mag .niet gebeu ren door spel verruwing. .We rrioe.ten'-i" de eerste plaats het voetbal spelen: e: het spel .zelf, aldus; de heerVan --de Kaaden. r. t Na het officiële gedeelte blejye bestuur, spelers en belangstellender nog geruime tijd op de dagboót bijee: om' de successen te vieren.'-*'-v- Hoekse Boys heeft zaterdag d' eerste ronde ou de MAVI-beke glansrijk overleefd. In de nitwedstrij tegen De Lier 2 behaalden de Boy een 50 overyrinning en het wa uitsluitendte -danken aan het feit da- de rood-zwarten het in de tweed helft erg kaim aan deden zódat De Lie: niet naar een zeer grote hederlaaj werd gespeeld. In de eerste helft, werden de gasthe. ren al direct, met de rug tegen i.'d, muur gedrongen. 'Goed combineren* zette Hoekse Boys -biet Lierse ..doel oir dér zware druk. en al snel kón. Pie Moerkerk de score openen. - ..Ja' Mozes bracht de stand op 02. Ede Ienbos schoot even later de overwin ning al in veilige haven (0—3). Nog voor -de rust'kón Mestert' e 0t van maken en daarmee kor Hoekse Boys' niets meer- gebeuren want ook na de thee legde de Liers aanval-een grote mate van. machte loosheid aan de dag. Hoekse Boys gé- loofde hét echter wel en beperkte ziet tot wat .combinaties op het - midden veld, met zo nu en dan «en, snelle uit val. Uit éeh. van'die uitvallen washé wèer Meerkerk - die dé eindstand oj 05 bepaalde. 1 (Van een medewerker) SCHIEDAM .Een. elftal van jon gens van het gereformeerde jeugdhonk aan de Hoogstraat zal zaterdag 27 mei, om 11 uur de strijd aanbinden tegen een team van ouderen, dat vorig jaar onder de naam „Kerkeraadsteam" in het strijdveld ■kwam.,;-Dit -keer zal- ds.; J. Couvee (haar Voorburg vertrokken) niet- van de partij zijn, maar; toch staan er enkelé "'verTassingen op het programma van de organisatoren, die een gapg maar het HBSS-terrein op Harga waard maken. Het elftal van ouderen, bestaat uit de 'volgende spelers. Doel: Aaldijk;' ach ter: Henk Kor.emann en Aad van Woerkom; midden: Lies Mast, Piét Lie beek en Arie Goudzwaard; voor: .Westerveld, Gie]: Goëdehdoep, Joop Lie beek, Piet van-Zwet eü"Leen Noordzij. Karei Tanis en Harm .Waart staan reservé.Vórig jaar werd het een 3—3 gelijkspel, waarna; het- jeugdteam de strafschoppen -beter. nam. dan de, vetera nen, die daardoor dus verloren, 'S-GRAVELANDSEWEG 620 - SCHIEDAM Te bestellenln alle CO- OP winkels, en óp de kan toren. KETHELSTRAAT. -10. SCHIEDAM en 2e-VAN7 LEYDBN GAFLSTRAAT 14, VLAARDINGEN. .TeL reep. 264S96 en 343344. (Van onze correspondent) -' MAASLAND MVV speelde zater dag tegen Z.W. uit Rotterdam. De Rot:! terdammers wonnen dezewedstrij' met 21, waardoor ze voor degradatie werden behoud. MVV; is nu uitgespeeld in de Rotter damse afdeling .en gaat nu. vcor hé eerst in de KNVB spelen. In de afgelo pen competitie was jos- Mosterd: fd' topscoorder met ;15 doelpunten, ge volgd door Leen. Bastemeijer met 11 B. Denkers met 6, Jan Kapteyn met. 5 Van., der Knaap met 4, W. Boer I éi Arie Mosterd 1, totaal 43c j - Van de 18 gespeelde wedstrijden vér loot MVV.van Zuiderparken 'ZV speelde één keer gelijk, tegen Zuider park en SNS. Heeft in - totaal 30 puft ten met een dóeigëmiddelde van'43-1'. Vorig jaar was dit .37—37. 55x18° cm 3'A em.dik, vierdelig Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze 4-delige polyaether matrasjes, "voor Gitn tel, of schrift, bat, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM w De afdeling Schie dam van het Roode Kruis houdt in het kader van de eeuw-feestviering van de landelijke organisatie vrijdag 19 mei 's avonds om kwart over zeven op het gemeentelijk sportterrein in Harga een voetbalwedstrijd tussen de oude glorie van Schiedam cn Rotterdam. Men heeft contact opgenomen met een aantal voetbalveteranen met klin kende namen. Voor Schiedam zijn dit onder meer Aad van Biest, Jan van Schijndel, Henk Köneman, Van der Tuyn, Gerrit van Pelt, Van Buitenen, Jacques Heijster en Rinus Goosens en voor Rotterdam Faas Wilkes, Tony van Ede, Cor en Wim van der Gijp, Aad Bak en Jaap Couwen. De aftrap verricht waarschijnlijk dr. B. van der Esch, voorzitter van de-af deling Schiedam. Het Schiedams Politie Muziek Ge zelschap speelt voor de wedstrijd ,en tijdens de rust. Men heeft opzettelijk de toe gangsprijzen laag gehouden. Volwasse nen betalen een gulden en militairen in uniform cn de jeugd slechts vijftig cent. Deze week worden de bekende zak jes voor de jaarlijkse collecte in Schie dam verspreid. Leerlingen van de lage re technische scholen zullen op 22 en 23 mei de zakjes ophalen. Overigens loopt het raderwerk van de afdeling Schiedam gesmeerd. Vooral -het korps van helpers en helpsters vormt een hechte en kame raadschappelijke -gemeenschap, die. een maal per week op woensdagavond in het gebouw aan de Warande bij eikaar komt. Reeds jarenlang is dr.. J, Ste vens, arts bij ;de GGD, korpscomman dant. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De minister van volkshuisvesting en ruimtelijke orde ning heeft zich verenigd met het plan de bouw van 432 woningen, in' Groe noord (hoogbouw Elementum) uit te breiden met 140 woningen tot een com-, plex van 572. Hiervoor is een aanvullend krediet nodig van 5.661.081. De voorlopige ge middelde huur bedraagt volgens de ex ploitatiebegroting 129,25 per maand, exclusief 16,80 .voor vasté lasten c.v„ 10,85 voor vaste lasten lift, 16,60 voor variabele lasten c.v. en vergoedin gen voor servicekosten. Men verwacht, dat de eerste wonin gen va dit complex in de löop van het eerste kwartaal van 1968 voor; ver-, huring gereed komen. (Van een medewerker) SCHIEDAM Waren de twee eerste plaatsen j in de strijd óm d» persoonlijke damtitel, va- "Miiedaii- reeds békend (W. C. Hei: j C. Onink) de. :,vinn.w - U' prijs is inmiddels o„- ..wor den. Korpél en. V,«. «warnet voor die df rde plaats - in aanmerking Doordat J. denBoer. .verrassend -val de met wit spelende J. Westcrve# won, ging de derde plaats naar C. Kof pel, die nu vijf'punten veroverde. Vrij dagavond om acht uur vindt in hé ■wijfclokaal van de Bet'helkerk aan d» Nieuwe Maasstraat de prijsuitreikinj om acht uur plaats. De eindstand i: nu: W. C. Heuvelman'5—10, J. C; Onink 5—7, C. Korpel5—5, C.' den Bóer 53, J. Westerveld 5^-3 en J, de Wildi 5—2, --v;, J,;-- Goudsesingel 221 Rotterdam tel.116673-123082 öUr-:* Anarchie in Rusland; ook in 't leger. St. Petersburg. (ReuterU. Goedsjkoff liecft in een rede in de doema verklaard, dat d« anarchie in.Rusland oyerheeracht' tengevolge van'enn dubhel bestuur, dat bijna een polyarchie kan genoemd wor den. Het leger leed aan eenzelfde go- brek, maar nog ernstiger. Het was nog niet te Iaat om dit gebrek tc herstellen, hoewel er geen ogenblik le verlieten viel. .-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1