Lijn 4 in twee nieuwe lijnen gesplitst serie -net ■banden! m CENTRAAL VLAGGEN NIET OPDRINGEN In juli weer trams op de Coolsingel Van Haarenlaan „groentijd" vöör stoi Verandering Langere AGENDA I. AAN OEM JA neemt proef vragen-hcilfirnrtje EUROTAX VLAARDINGEN "pjelgjduTi EEN MEDEWERKER Tunnelbus" krijgt een halfuurdienst B en W antwoorden Kuiper Succes Kuyperschool bij schoolkorfbal VOLLEDIG GASFORNUIS Nieuwe nummers voor bussen in twee fasen Flinke restitutie van huren voor Groenoordbewoners Koopman gaf te laag inkomen op Voorlopig alleen informatief karakter 55 rotterdammer Grootste Laagste prijzen! Schiedam Vandaag. en morgen 'n.naam in-gas! Groot overschot bij Spaarbank 1820 Deroda verloor van sterk HBSS-team Sociëteit houdt feest op boot Onwel en overleden GEMEENTE SCHIEDAM wOEjNSDAG 17 MEI 19.67 Pagina 3 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De busdienst die vanaf de opening van de Be- neluxtunnel tussen Spijkenis- se-Hoogvliet, Vlaardingen-Schie- dam za! rijden, krijgt lijnnumr mer 78. De dienst zal met materieel van de RTM worden uitgevoerd. De bedoeling is een uurverbin- din" tussen Spijkenisse en Schie dam (Station) met eindhalte Em- maplein via Hoogvliet te rijden en een uurdienst van Spijkenisse via Hoogvliet en NS-station Vlaardingen-Oost naar Schie dam, Tussen Spijkenisse Hoog vliet Schiedam komt dus een halfuurdienst en tussen Spijke nisse Hoogvliet en Vlaar- dingen een uurdienst. De route in Hoogvliet is Aveling - Digna ohannaweg - Mosoelstraat - Oude Wal - Aveling - Vondelingenweg. Op het traject Hoogvliet Vlaardingen/Schiedam (dat bin nen het vervoersgebied van de BET ligt) zal worden gereden met RET - kaarten tegen een grondtarief van 0,65 dat even eens geldt op de trajecten tussen Zuidplein en Charlois en Hoog vliet. Elke passagier zal ook een klein bedrag'moeten, betalen we gens het aan de NV Beneluxtun- nel verschuldigde tolgeld. Alle bekende mërkbanden Remould Gecoverde banden Voor elke beurs 'n band! wesi: bh row eg iHSmuïtPOLuf*) ULI5WiJtHJ54409 LA7fRD*SS Tpï 1 UU7 SECPEXO pjjp||P|g:ll Bi® nas mom TD OTTERDAM Nog maar net bekomen van de wijzigingen in het RET lijnennet zullen de RET-reizigers op 1 september voor een nog groter aantal wijzigingen worden geplaatst. Behalve het in voeren van nieuwe lijnen, het la ten vervallen en wijzigen van be staande, zal een deel van het lij nennet nieuwe nummers krijgen. De wijzigingen die als de gemeente raad er mee accoord gaat op 1 septem ber ingaan zijn het splitsen van lijn 4 in de tramlijnen 1 en 8, een routewijzi ging van lijn 10, het instellen van een nieuwe lijn 3 en het opheffen van lijn (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Om een betere doorstroming te krijgen heeft het stoplichtsysteem van de Burge meester van Haarenlaan een nieuwe programmering verkre gen. Een van de redenen van deze wijziging is de opening van Rijks weg 20 op maandag 5 juni. (Van een medewerker) SCHIEDAM De iwee teams van de Dr. A. Kuyperschool, die dinsdag deelnamen aan het schoolkorfbaltoernooi op Harga. heb ben grote successen behaald. Zowel het eerste als net tweede team veroverde de eerste prijs In 2ljn poule! Het toernooi was georganiseerd door een commissie, die bestond uit de heren S. Hen driks, B. Jeene, B. Sleeuwenhoek en A. valk. van wie de heer Jeene het openbaar 01- erwljs vertegenwoordigde en de andere heren de korfbalverenigingen Schiedam (Hendriks)., ODI (Sleeuwenhoek) en Succes (Valk), In afd. A waren de uitslagen-, HHTS LEAO l—O. Rehoboth W. de Zwijger BI M. W. de Zwijger B2 HHTS 0—2, W. ce Zwijger Bl LEAO 2—0. w. de Zwijger B2 - Rehoboth 0—7, HHTS W. de Zwij ger BI 0—2, LEAO Rehoboth 0—2. W. de Zwijger Bl tv; de Zwijger B2 7—0. Reho both HHTS 2—0 en LEAO W- de Zwijger B2 2—0, Eerste- werd W. de Zwijger Bl, tweede -Rehoboth en derde HHTS. - uitslagen aid. B: comenius A Klaas de Vrtes A 2—1, Klaas de Vries Bi Kon. JUilana i 0—2. Dr, Kuyper 1 comenius A f-0. Kon, Juliana l Klaas de vries A M). Dr. Kuyper 1 Klaas de Vries 4—0, comenius A Kon. Juliana 1 0—1, Klaas de Vries A'Klaas-de Vries Bl 0—l, Kon. Juliana 1 Dr. Kuyper 1 1—1, Klaas de tries Bl comenius A 1—3, Klaas de vries A Dr. Kuyper 1 0—7. Dr. Kuyper 1 werd winnaar. Kon, Juliana tweede en Co menius A derde. In aid, C werd Dr. Kuyper 2 winnaar. Jan Ligthart tweede en Klaas de Vries B2 derde na de' volgende uitslagen: Jan Ligt- rart J H. Cunning" 2—0, Klaas de Vries Kon. Juliana 2 0—0, Dr, Kuyper 2 J?n Ligthart 1—1, Kon. Juliana 2 J. H. -mnnine 2—0 Dr, Ku.vper 2 Klaas, de Vries B2 2—0, jan Ligthart Kon. Juliana r "—o. JH. Gunning Klaas de Vries B2 ®~l, Kon. Juliana 2 Dr. Kuyper 2 0—2, Klaas de Vries B2 - Jan Ligthart 0—3 en J- K.Gunning Dr. Kuyper 2 0—2. De 2-ïï Hendriks van de korfbalvereniging Jdhtedam reikte de prijzen uit. De „fdstrijd tussen een schollerenteam en de «raeidsreehters leverde een 4—1 overwin- jjjhg voor de arbiters op. Het geheel is loo sesiaagd en had een sportief ver- 4<Sng 1Tale Belan®en: C.M.B. ledenverga- »e Rank: C.V.B.. vergadering, 20. Oud-Katholieke Kerk: Schielandkring, or gelconcert, 20. ,?NMTp, lezing met dia's, 20. n.a"3 De' Kerk: Schied. Mannenkoor. concert, 20. r»iiVs,s Sf.trunu Schied. Gemeenschap, uit reiking prijzen toneelwedstrijd. 20. fit rinv.pl iik>. ..Jjlkantoor „De Rotterdammer", Lange «"kstraat 82. uitsluitend redactiezaken, tei. ïn 4L„b-Ê-8-' 31-88.19. li™Jnten bezorging: Dr. zamenhofstr. 130, Isi- 15.24.00. „belangrijke telefoonnummers: Alarm poli- CÖ 28 82 oo'44'66' Brandweer 20.92.18. ,GG en i.APmbeck; Jansen, swammerdamstnge! 41. «L 26.(917. De dagprogrammering heeft nu een cyclusperiode van 75 seconden (dus van groen óp groen). Hierbij zal de automobilist, om zonder stoppen de stoplichten te kunnen passeren, een snelheid moeten aanhouden van net even onder de 50 km. 's Avonds is de cyclustijd eveneens 75 sec, ma-ar tijdens de spitsuren is dit 90 seconden met een maximumsnelheid van iets oneer dan 40 km per uur. De laatste twee programmeringen geiden pas na de opening van Rijksweg 20. De door de stoplichten beveiligde oversteekplaatsen hebben dus een iets langere ,,groen"-tijd gekregen en ook de ontruimingstijd is beter geregeld. Indien blijkt dat bepaalde onderde len van het huidige stoplichtensysteem nog voor verbetering vatbaar zijn, zal de politie hiertoe overgaan. Volledig tót - en - met! 4 grote bran ders en rechaudbrander, tevens cen trale aansteek! Een reuze-oven, met glazen ovendeur, met direct aflees bare temperatuurmeter. Met veilig heidsknoppen, met een grote lade, met thermostaat..la. Pelgrim brengt een gasfornuis dat werkelijk VOL LEDIG is en... een prachtig model, 2-zijdig geëmailleerd, dus nimmer roestl Nu kopen, dan hebt U er direct plezier van! Vraagt gratis folders bij:. Pelgrim N.V. - Gaanderen. 16. Verder za! de eindhalte van de Ca- pcise bus (lijn 34) worden doorgetrok ken van Station Blaak naar de Rochus senstraat. In plaats van lijn 4 komt dus een lijn 1 en een lijn 8, Lijn 1 zal rijden: Schiedam, Rotterdamsedijk, Schie- damseweg, Marconiplein, Mathenesser- weg, Mathenesserplein, Vieram- bachtstraat, Middellandst-raat, West-Kruiskade, Kruisplein, Centraal Station, Weena/Hofplein, Pdmpenburg, Goudsesingel, Oostplein, Oostzeedijk, Honingerdijk. De route van lijn 8 wordt: Schie dam, Rotterdamsedijk, Schiedamseweg, Marconiplein,, Schiedamseweg, Nieuwe Binnenweg, Eendrachtsplein, Een- drachtsweg, Witte de Withstraat, Schie- damsevëst, Blaak, Groenendaal,Opst- plein. Boezemsingel, Goudse Rijweg, Vlietlaan, Oudedijk, 's? Öravenweg, Laan van Nooitgedacht. In verband hiermee zal het traject Centraal Station-Honingerdijk" van - de huidige lijn 15 komen te Vervallen. Pas in de derde fase zal het resterende deel van lijn 15 tussen Centraal Sta tion en Hudsonpiein worden opgehe ven omdat dan tramlijn 22 zal: worden gewijzigd. Deze tram zaT dan komende van de Bergweg de Schiekade opdraaien, ver volgens via de Provenierssingel langs het Centraal-Station en via het Staten- tunneltje en Middellandstraat naar het Hudsonpiein rijden. Voorlopig zal.lijn 15 tussen-Centraal Station en Hudsonpiein blijven rijden. Wel zal vanaf 1 september geheel lijn 17 vervallen omdat deze tram dan de zelfde 'route als de nieuwe lijn 8 zou rijden. ■Voor: lijn 10 liggen de problemen iets eenvoudiger.- Deze tram zal vanaf de" Jonker Franss tra at via Goudsesin gel, Pompenburg, Hofplein en Coolsin gel, Schied amsevest weer op de bestaande route via de Witte de Withstraat naar Spangen rijden. Waarschijnlijk zal dat reeds in juli ge beuren als de Coolsingel voor tramver keer geschikt is. Pas in 1969 krijgt lijn 10 het defini tieve beloop via Coolsingel, Churchill- piein, Schiedamsedijk, Westzeedijk. De ze tram geeft dan aansluiting op totaal drie Metrostations. Zolang het Chur- chillplein niet gereed is, zal lijn. 10 nog DUZZELTJES van de RET door de „vernummering" in beeld gebracht. Even zal het ons allemaal voor ogen duizelen, velen zullen verkeerd instappen. Uiteindelijk komt het wel weer in de bus (of tram) door de Witte de Withstraat blijven rijden. Als de nieuwe lijn 1 na het gereedko men van de nieuwe waterkering óver de Mathenesserdijk gaat rijden, zal lijn 16 kunnen vervallen. Er zou name lijk een doublure ontstaan tot het Cen traal Station- Bovendien vervalt als de metro gaat rijden lijn 3 naar Rotter dam-Zuid. De RET wil de overblijven de delen van beide lijnen aan elkaar knopen en zó een nieuwe lijn 3 creëren, die een grote lus door het cen trum zal maken. De route- van deze lijn is: Blijdorp, Van Aerssenlaan, Stadhoudersweg, Bergselaan, Schieweg, Schiekade, Hof plein, Coolsingel, Van Oldenbamevelt- straat, Mauritsweg, Kruisplein, Cen traal Station, Weena, Hofplein, Pom penbiirg, Goudsesingel, Boëzemsingel, Goudse Rijweg, Vlietlaan, Oudedijk, 's Gravenweg, Laan van Nooitgedacht. Het traject Centraal Station Groe- nezoom van lijn 3 zal zolang de metro nog niet rijdt, onder het nieuwe lijn- nummer 11 blijven-rijden. Zolang even eens de nieuwe lijn 1 nog niet over de Mathenesserdijk kan rijden zal het tra ject van lijn 16 tussen Spangen en Centraal Station worden gehandhaafd. ROTTERDAM Het plan van de RET om het hele net van nieuwe num mers te voorzien, zal nu, ook ingaan. Voor de trams brengt dat na alle ver anderingen geen grote wijzigingen meer mee. Het tramnet ziet er als volgt uit: ,i lijn 1: Schiedam - CS - Honinger dijk, lijn 2: Charlois - CS, lijn 3: Blijdorp - Coolsingel - CS - Laan van Nooitgedacht, lijn 5: Schieweg CS Wil lemsplein, lijn 6: Kleiweg - Coolsingel - Span gen, lijn 8- Schiedam - Blaak - Laan .van Nooitgedacht, lijn 9:. Lange Hilleweg - CS, lijn 11: Gxoenezoom - CS, lijn 14: Hillegersberg. - CS -. Heem- raadsplein, lijn 15: Hudsonpiein - CS, lijn 16: Spangen - CS, lijn 22: Avenue Concordia - Vieram- bachtstraat. Met de bussen ligt het moeilijker. Daar zal de herriummering in twee fasen geschieden. Dit is om verwarring tussen een reeds jaren ingeburgerd lijnnummeren een hele andere lijn die dat nummer zou krijgen te vermij den. Met ingang van 1 september zullen de volgende wijzigingen worden inge voerd: lijn 35 Rochussenstraat - Heijplaat wordt lijn 68. lijn 36: Rochussenstraat - Pernis wordt lijn 69. lijn 53: Hoogvliet - Botlek wordt lijn 73, lijn 55: Pernis - Hoogvliet - Petro- leumweg wordt lijn 74, lijn 39 Schiedam - Nieuwland wordt lijn 54, lijn 40 Schiedam - Kethel wordt lijn 53, lijn 41 Schiedam - Gorzen wordt lijn 55, lijn 48 Schiedam - Vlaardin- gen-West wordt lijn 59. Begin november komen dan de vol gende lijnen aan de beurt: lijn 46 Sc'niebroek - Ommoord wordt lijn 35, lijn 57 Kralingen - Prins Alexander- polder wordt lijn 36, lijn 31 Rochussenstraat Station Noord wordt lijn 39. lijn 60 Schiedam - Hillegersberg wordt lijn 40, lijn 51 CS - Spaansepolder Ovefcchie wordt lijn 41, lijn 66 Station Lombardijen - Honin gerdijk wordt lijn 48 en lijn 43 Schiedam - Vlaardingen (Ho ly) wordt lijn 57. SCHIEDAM Bij de Spaarbank an no 1820 werd inde maand april 3.103.254.70 ingelegd en 2.585.535.68 terugbetaald. Een inlegoverschot dus van 515.719,02. Opvallend is de grote stijging van de omzet in 1967. Van januari t/m april werd ƒ14.197.551,08 ingelegd, te gen 11.408.969,76 in dezelfde periode van 1966. Ook de terugbetaling steeg, nl. van ƒ9.325.180,44 tot ƒ12.461.801,02. Een en ander is het gevolg van -het steeds meer gebruik maken van de spaarbank voor de uitbetaling van sa larissen en lonen. Op 30 april 1967 waren de aan de spaarbank toevertrouwde gelden en de reserves voor ƒ33.043.195,96 belegd in effecten, voor 8.452.433,04 in hypothe ken en voor ƒ17.123.631.55 in onder handse leningen aan gemeenten en der gelijke. De onbelegde en op korte ter mijn belegde middelen bedroegen 6.62-3.730,35. (Van een onzer verslaggever^/ SCHIEDAM Op eiti aantal vra gen over het „vlaggcnincident" van de fractievoorzitter van de ProL Chr. Groepering, de heer S. Kuiper, ant woorden B- en, W. oridèr meer dan toen de betreffende gemeenteflats wer den 'gebouwd, het toenmalige college wellicht niet heeft bevroed, dat het centraal vlaggen ook eens zou kunnen leiden tot bezwaren bij dc bewoners, B. en W. stellen dat huurders van een woning, déél uitmakend van eën gemeentewoning, zich alleen hebben te houden aan die regels van het huis,die ertoe strekken, dat de flat als woonge bouw aan zijn bestemming beant woordt. De eertijds -gebruikelijke regel van centraal vlaggen moet dan ook vólgens B. en \V. niet worden gezien als één, die zou moeten leiden tot het beëindi gen van de huurovereenkomst met hen, die bezwaren hebben tegen het centraal vlaggen. Vooral waar de huurders de vrijheid hebben te vlaggen vanuit de door hen gehuurde delen van een gemeentefiati is het onjuist huurders die bezwaren ertegen hebben hoe klein "dit aantal ook moge zijn dit centraal vlaggen op te dringen. Van bezwaren tegen het vlaggen van gemeentegebouwen is tot op heden niets gebleken. Dergelijke bezwaren zullen B. en W. MODEHUIS MONIQUE Jtink't«r >*r;tnsst r;i;it 11.", - '1*1. 128253. ■VOOR EXCLUSIEVE VA MES Al ODE (Van èén onzer verslaggevers) SCHIEDAM Door de nieuwe bij drageregeling voor woningwetwonin gen die per 1 januari 1966 van' kracht ïs gewórden," verdubbelt de jaarlijkse rijksbijdrage. Hierdoor is het mogelijk, de voorlopige huren van het complex van 351 woningen in Groehobrd te ver lagen met ƒ18,90 per maand en voor het complexvan 1015 woningen met ƒ16,40 per maand. Tot deze verlaging hebben B. en W. inmiddels besloten. Het teveel betaalde zal zo spoedig" mo gelijk aan de bewoners worden geresti tueerd. Bij de vaststelling van de huren van deze complexen' kon destijds geen reke ning worden gehouden met het effect van de circulaire van de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke orde ning inzake de bijdragen woningwet woningen. Aangezien over enige factoren zoals renteverlies, meerwerk en risicoverre kening nog geen definitieve gegevens bekend zijn, draagt deze correctie een voorlopig karakter. Volgens het systeem van de nieuwe bijdrageregeling zullen de rijksbijdra gen en de gemeentelijke'stortingen na ongeveer tien jaar komen te vervallen. Daarom worden de huren van de on der deze regeling vallende complexen jaarlijks met vier procent verhoogd. Deze verhogingen dienen naast de dekking van de hogere exploitatie kosten voor de verlaging van boven genoemde bijdragen. naast zich neerleggen. Zij zullen pas overwegen of van het vlaggen van ge meentegebouwen moet worden afge zien, wanneer de hogere overheid of de gemeenteraad daartoe aanwijzingen geeft. SCHIEDAM Een 50-jarige koop man uit Schiedam was door de recht bank te Rotterdam veroordeeld tot 20.000 boete en vier maanden gevan genisstraf waarvan twee maanden voorwaardelijk met proeftijd van drie jaar, wegens onjuiste belastingaangif te. Over de jaren 1962 en 1963 had hij als zuiver inkomen 4510 opgegeven, hoewei dat aanzienlijk hoger was en daardoor ook de Vermogensbelasting' werd ontdoken. Van het vonnis van de rechtbank kwam verdachte in hoger beroep bij het Haagse gerechtshof. De feiten zelf werden toegegeven en de procureur-generaal mr. H. de Lint was dan ook van rnenirfg, dat verdach te het feit; opzettelijk heeft gepleegd en dat bet'.zijn bedoeling was de be lastingdienst te misleiden. Hij eiste bevestiging van het/vonnis van de rechtbank. De verdediger zette uiteen, dat ver dachte die niethelemaal gezond is, en de belastingdruk zwaar voelde. Hij. was 'ook bang onvoldoende voor 'zijn oude dag te kunnen zorgen en'spaarde zoveel hij kon. Pleiter'verzocht in elk geval de ge vangenisstraf voorwaardelijk op te leg- gèri; v~-- Arrest op 24 mei. .(Van een medewerker) ^CHIKDAMHeV.vbettialelftal van DeRotterdammer, dat onder-de naam Deroda ook dit seizoen weer-wedstrij den speelt tegen diverse clubs uit de omgeving van Rotterdam, speelde dinsdagavond op het Hargacomplex. te gen een HBSS-team, dat in de glorieja ren voor veel successen zorgde. De Schiedammers namen dé leiding, toen Meindert Leerling in eigen doe! schoot en keeper Dick Hogeweg geen kans gaf (1—0). Door een fraaie kopbal van Krabbendam werd het 20, Bep •van Houdt scoorde voor rust -nog 21 en uit een strafschop kon Lies Mast de stand egaliseren (22). Na rust. was het „kranteteam" goed op dreef en door twee fraaie doelpun ten vanHuub Lèns wérd hét 2—3 en 2—4. Jim Postma, Arie Rook en Henk de Kleynen trachtten de voorsprong, te vergroten, maar Nieuwestraten, Den Hoed en aanvoerder Beckers hadden andere'plannenzi De defensie' van ons' team kwam on der druk en nadat Bierhuizen voor 3—4 had gezorgd, scoorde Bep de Geus zeer fraai 44, In de slotfase had Ho geweg pech, toen hij (de /ba!verkeerd beoordeelde en Fulckink kon gemakke lijk voor 5—4 zorgen. Becker schoot daarna nog een strafschop wegens hands naast, waar na deze sportieve leuke wedstrijd ein digde in cen eervolle nederlaag voor het Deroda-team. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op voorstel van B. en W. krijgt de gemeenteraad een vra- gënbalfuurfje. Bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 1967 heeft het college al toegezegd de instelling SCHIEDAM De sociëteit „Den Teirquastb" houdt zaterdag 10 juni een boottocht bij avond. De route is als volgt: Schiedam - Hoek van Hol land - Botlek - Waalhaven - Maasbrug gen - Schiedam. Aan boord zijn aanwezig de R B-group „The Phizzers", de beatgroup „The Roadrunners" uit Maassluis en de luisterliedjesmaker Han Peekei. De plezierboot Voormansplaat (Spi- do) vertrekt van hetHoofd om 19,45 uur. De boot zal ongeveer 23.30 uur weer terug zijn. De. ledenprijs be draagt 3.75, introducé(e)'s vijf gul den. Men kan zich op vertoon van zijn lidmaatschapskaart op de so ciëteitsavond van 2mei opgeven of bij K. Zimmerman, Graaf Florisstraat 34. De kleding kan variëren van strandkleding tot schipperstenue. van een zogenaamd vragenuurtje te zullen voorbereiden. Bij wijze van proef komt er nu een regeling die tot 31 december 1967 van kracht zal zijn. Ieder raadslid kan zon der toestemming van de vergadering en na behandeling van de ingekomen stukken mondeling aan B. en IV. vra gen stellen. De vragen moeten kort en duidelijk geformuleerd zijn. Ze worden sch ritte' lijk bij de voorzitter ingediend, als re' gel niet later dan op de laatste vrijdag morgen voor een regelmatige vergade ring. De vragen worden zo mogelijk i: dezelfde vergadering beantwoord. Na de mondelinge beantwoording van B. en W. kunnen ter nadere ophel dering nog aanvullende vragen over hetzelfde onderwerp worden gesteld. De andere raadsleden kunnen nadere vragen stellen over het aan de orde zijnde onderwerp, voordat B. en W. voor de tweede keer antwoorden. De ze vragen mogen echter niet worden toegelicht. Vragen die niet aan de orde komen, worden in de' eerstvol gende vergadering behandeld. Het vragenuurtje zal slechts een in formatief karakter dragen. Op grond daarvan zal het niet tot raadsbesluit kunnen leiden. Aan het eind van het jaar zal worden bezien, of de al of niet gewijzigde regeling in het regle ment van orde voor de raadsvergade ringen wordt opgenomen. TJ HEBT ZEKER wel gelezen dat het strijkijzer wordt opgehe ven? Het strijkijzer? Ja, het strijkijzer. Dat is de volksmond-benaming voor de veer pont, u weet wel die grote zwarte kolos, die vroeger van Het Park naar Charlois voer en die de laatste jaren als oeververbinding, tussen Vlaardingen en Pernis heeft dienst gedaan. Wie van de echte Rotterdammers zou het strijkijzer niet kennen? Je maakte er gebruik van als je in de zomervakantie naar het vliegveld Waalhaven ging wandelen. Meestal was dan eerst .de tocht naar Het Park al een heel eind. Onder de heuvel langsging je naar de veersteiger en wachtte je geduldig tot het logge ding zich traag voor de kant had gelegd. Een goedlachse Surinamer met ha gelwitte tanden nam de kaartjes in en dan begon de tocht naar het „Overmaase". Een andere wereld voor de mensen van de_ rechter Maasoever, die maar hoogst zelden overstaken, in tegenstelling tot de Zuiderlingen die meestal in de stad net zo goed dè weg wisten ais op hun eigen gebied. Dat is allemaal lang geleden. Maar het strijkijzer was allang van de Parkkade verdwenen toén ik het jaren later voor het eerst in Vlaardingen terug zag; Ik-herinner me nog goed dat ik het toen erg grappig vond zo'n verloren gegaan stuk Rotterdamse traditie weer te rug te vinden. Pas onlangs heb ik gehoord hoe het strijkijzer in Vlaardingen.' ver-r zéild raakte/ De' Shell, toen nog BPM, die in Pernis aan het uitbrei den was, had erom gevraagd. Later werd dit verzoek door dé Caltèx ondersteund. Er was toen nog geen sprake van. een Botlek-, laat- staan van een Europoortgebiëd. -.. De gemeentebesturen van Rotter dam en Vlaardingen vonden:, jelkaar in een- gemeenschappelijke regèling en. zo werd het.strijkijzer op Ver zoek van deze twee industrieën, in gezet "voor hét' 'gemotoriseerd-'; ver- voer tussen Vlaardingen eri Pernis. Er bleef voor de gemeen ten/niets "aan/destrijkijzeirstók' harigén,'-ward er moest-.elk jaar dik'geld bij. Rót- terdam betaalde drie,: en Vlaardin--.. gen één kwart'van het jaarlijks ex ploitatietekort,' een bedrag dat over 1965 tot ongeveer 470.000 was opge lopen. TN AL DIE jaren Werden? dé '-strijkijzers "er 'zelf /niet*, .béter .'oj). De - kwaliteitging gaandewegzó achteruit dat de ponten op papier werden., afgekeurd. Maar,, ja. toen de Beneluxtunnel, eenmaal -in -aan bouw "yns, prakkizeerde riaituürlijit niemand meer", over nieuwe, gonten. Dat zóiidén*^óstéri~óp'h'?t''st'éfü)üis zijn geweest En dus bleven de strijk- ijzers maar .door strijken .over de Nieuwe Waterdeg. T'". Op het ogenblik worden per dag ongeveer duizend auto's met het wa genveer 'overgezet Hiervan .zijn ér gemiddeld 45 geladen met gevaar lijke stoffen van -.de .raffinaderijen.: Die45 moeten; straks gébruik ma ken van het moderne provinciale veer Maassluis/Rozenburg, omdat ze niet door de tunnel mogen. Voor de andere 55 zal de nieuwe tunnel alleen maar een verbetering zijn. Blijven nog over de fietsere, de brommers eri de wandelaars, die helaas ook niet door de autotunnel kunnen. .V.oor- - hen komt - er; als. de tunnel klaar is een tijdelijke over gangsmaatregel. Tot 1 januari 1968 blijft er nog tijdens de spitsuren een personen-boot varen. dié. dan, om begrijpëli"jke vrëdenen, wéK wat. duurder wordt: f 0,50 per - wande laar'en 0/75 perfietser. Het systeem is ér duidelijk óp ge richt dat ieder op de duur de tun nel zal kiezen. Hetzij door mee te rijden met een auto-eigenaar,- hetzij- door gebruik te maken van een van de twee bussen die van Spijkenisse- via Hoogvliet en Vlaardingen. naar station Schiedam-Rotterdam-West. rijden. Maar als' u voordat de Benelux tunnel wordt geopend nog afscheid van het strijkijzer wil nemen, dan moet u dat voór.5 juni-doen! ROTTERDAM De 74-jarlge Simon C. Kneep uit de Tielestraat is dinsdag in de Nozemanstraat onwel geworden. De man werd overgebracht naar het Dïjk- zigtziekenhuis. Bijaankomst bleek hij reeds te zijn overleden. In de volkskantine aan de Noorder- havenkade. voelde dinsdag de 59-jarige metselaar J. Timmerman uit de Gelke- nesstraat zich plotseling niet goed. Hij werd onmiddellijk overgebracht naar het Bergwegziekenhuis. Bij aankomst was de man overleden. SCHIEDAM Voor het diploma A zieken verpleging in het Gemeente-ziekenhuis zijn geslaagd dc dames H. J- Monster. A. E. van Otterloo. J. van Roon en R. L. Richardson. Donderdagavond om acht uur zal In ge bouw Irene voor de leden van de Konink lijke Nederlandse Maatschappij voor Tuin bouw en Plantkunde mevrouw H. E. Caspa- re uit Rijswijk aan de hand van dia's een lezing houden over: De samenhang van plantengroei en klimaat. Bij de salarisadministratie van de afdeling onder wijs der gemeente-secretarie is plaats voor die in bezit is van het diploma Ulo en het praktijk diploma boekhouden. In verband met aanstaande mechanisering van de salarisadministratie is belangstelling voor automati sering gewenst. Salarisgrenzen van ƒ669,tot 'ƒ936,per maand, al naar. gelang ervaring op administratief gebied. De premie AOW/AWW komt voor rekening van de gemeente. Gunstige regelingen voor verplaatsingskosten, ziek tekosten (IZA1 etc. Eventuele nadere inlichtingen kunnen worden in gewonnen bij de chef van de afdeling onderwijs (tel, kantoor 269051, tel. huis 268972). Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven met op gave van referenties vóór 22 mei a.s. te zenden aan het college van burgemeester en wethouders/stad-' huis, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1