Hoofdgebouw wordt toren met 15 etages Geef Fokkelman 'de ruimte' met meubelen Vervoerspp Buspassagiers betalen vijl tien cent extra voor rit door tunnel Mond open ogen dicht Proef! Motel in juli gereed Skywayliotel met DclIoUmïatitmer Kees Verkerk maakt fout FOKKELMAN [pantalons 39f Koningin van niemv naar oud De ASmeubel- katalogus'67 is uit „SUPERPIJP" OP HOOGTE KRITISCH BEKEKEN sers kennen wij v~§§| L* - - '5? jpg rotterdammer 2 A DONDERDAG 18 MEI 1067 Aaaaaardbeien...! Heerlijk! Naai? Ja, nu ai. De eerste, de beste, «6 echte Hollandse aardbeien. Bij de groenteman. Bij opening van Beneluxtunnel 25.000 bezoekers Een prachtig kijk/vergelijk boek met honderden foto's. Mooier dan ooir. Prijzen, afmetingen, kleuren, alles vindt U in dit handige ea gratis boekwerk. Zo krijgt U de katalogus in Uw bezit: a) aanvragen per post, b) bestellen per telefoon, c) langs halen in de showroom Woninginrichting Fokkelman,NweBinnenweg 288-294,Tel. 250066» Klassiek: Nwe Binnenweg 36 VOOR- BRILLEN Dienstenfabriek normaal nu voor Pagina 3 TT1 fï IS steeds meer te zesgen voor één XJ llynniond-vervoerbedrijf waarvoor Rijn niond-geconmiiLteeixIe O. Roozemond zich J a ieijrert. De samenwerking tussen bc- drijven ais RET, RTM, TP e.d. wil nog steeds niet- vlotten. De gecombineerde RTM/K ET bnslyn door de Beneluxrunnel t is er dank zij vele moeizame besprekingen gelukkig gekomen. Hopelijk zal de vreeni- tie situatie op de Groene Kruisweg, waar 1 tie bussen van de RTM al zijn zij leeg geen RET-klanten (al staan ze in de I regen) mogen meenemen, spoedig veran- t deren. Volgens drs. C. G. van Leeuwen, RET- directeur. is er kjjk op. De ene maatschap- j pij verw jjt de andere de goede mentaliteit niet te bebben en wethouder H. W. Jetting- - hof maakt zelfs de opmerking als er over bet ken: „Spykenis- niet,™ .JMMBMMB Krn vreemde opmerking als men weet dat een groot deel van de bewo ners ran Spijkenisse woont in door Rotter dam gebouwde huizen en dat zij daar door dalzelfde Rotterdam naar Spijkenisse zijn verwezen en dat een groot deel ook geheel °p Rotterdam is aangewezen. Bij de be sprekingen in Dén Haag over de metro doortrekking naar Spijkenisse (en Helle- voetslnis) zal de wethouder vermoedelijk wel aanvoeren dat daar grote bevolkings concentraties bestaan die op Rotterdam zijn aangewezen. 70 zal het Bouwcentrumcom- plex er over enkele jaren uitzien. Voorgrond: het dan bij na verdubbelde gebouw aan het Kruisplein, waarvan nu het rechte deel bestaat. Rechts: de toren van 15 etages op de (nau welijks) zichtbare onderbouw aan het Weena. Midden: de par keergarage, ditmaal boven de grond. Achtergrond: de bestaan de, oudere delen van het geheel. Het openbaar vervoer heeft het niet ge makkelijk in het Waterweggebied. De me dewerking is evenals de samenwerking nis- ten de bcdriiven niet altijd even gunstig. De NV Beneluxtunnel weigert een andere 'Wilder tijdrovende en omslachtige beta lingswijze van de bussen van de nieuwe "ja te aanvaarden en eist dat de buschauf feur iedere keer als lijj de tunnel passeert een rijksdaalder betaalt. Terecht gebruikten de wethouder en de ieer Van Leeuwen hierover woorden als -wanhopig", „niet veel begrip" „nare zaak". Openbaar vervoer blijft voor Rijnmond een zeer belangrijke taak! (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De buspassagiers die vanaf 5 juni van Spijkenisse of Hoogvliet per RTM-bus naar Ylaardin- gen/Schiedam zullen rijden door de Beneluxtunnel zullen per rit een toeslag van vijftien cent moeten beta len. De bus-chauffeur moet iedere keer een rijksdaalder aan de tolgaar der geven als hij de tunnel passeert. Drs. C. G. van Leeuwen zei over deze vreemde regeling: „Wij hebben niet veel begrip bij de NV Beneluxtunnel gekregen. Dat tolgeld Is voor mij een wanhoop. Dat er betaald moet worden is redelijk, maar de wijze waarop is een hele nare zaak". tunnel rijden, een van de RTM en een van de RET. Deze situatie .doet zich al geruime tijd voor op de Groene Kruisweg waar de RTM-tous van Voor- ne en Putten naar Rotterdam geen pas sagiers mag opnemen. De" heer Van Leeuwen zei dat binnenkort hiervoor een oplossing zal worden gevonden. Ook zijn dergelijke besprekingen gaan de met de NV Twee Provinciën, De reizigers op de tunnelbus rijden vanaf Hoogvliet nu met een RET-kaartje van ƒ0,65 plus een kaart je van vijftien cent of met een abonne ment en vijftien cent. Vanaf Spijkenis se rijdt men op een RTM-kaartje (naar Vlaardingen 0,80 met toeslag en voor retour ƒ1.45 met toeslagen en Ondanks voortdurend aandringen:naar Schiedam 0,95 met toeslag en van de gemeente Rotterdam (zelf retour 1,75 met toeslagen.), aandeelhoudster -van de NV) is het niet mogelijk gebleken bijvoorbeeld een maandelijkse afrekening voor de ze ene busdienst in te voeren. Wet houder H. W, Jettinghof merkte hier over op: „Het is een hopeloze zaak. We hopen er spoedig af te komen. Het systeem is niet bevorderlijk voor snel vervoer." De besprekingen met de RTM over de gezamenlijke exploitatie schijnen evenmin van een leien dakje te zijn gegaan, hoewel de wethouder de uit komst „redelijk" vond. Hij zei dat op deze wijze wordt voor komen dat er twee buslijnen door de (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Bij de open stelling van de Beneluxtun nel, maandag 5 juni, zal nu eens niet de traditionele volg orde worden gebezigd. Koningin JuHana, die de officiële daad omstreeks 18.45 uur zal ver richten rijdt namelijk eerst door de nifywe verkeersbuizen onder water. Daarna gaat zij over de Maas terug en dat wordt dan de laatste tocht van het wagenveer Pemis-Vlaardin gen. Volgens het nu bekendge maakte programma arriveert de Koningin om 1730 uur op het Kethelplein (verkeersplein noor delijke oever). Na ontvangst vertrekt zij naar de tunnel via rijksweg 20 en Zoomweg. Om streeks 18 uur bezichtigt de vor stin de controlekamer van de tunnel. Nadat Koningin Juliana door de tunnel is gereden verricht zij op het toplein aan de zui delijke oever de opening, waar mee dan tevens de wegen van en naar de nieuwe oeververbin ding in gebruik worden gesteld. Om 19 uur vaart zij tepug, waar na om 19.30 uur een ontvangst is in het Deltahotel in Vlaar dingen. Tot besluit van deze belang rijke dag houden blusboten een demonstratie op de Maas (om streeks 21.15 uur). Houders van een RET-abonnement (met een coupon van vier gulden) kunnen in Spijkenisse instappen. Zij betalen dan vijftig cent (enkele reis Hoogvliet), laten 'hst abonnement zien en betalen nog eens vijftien cent. Het vertrek van de bus is bij het stationnetje Spijkenisse, Er gaan bus sen eerst door de wijk Braband, ande re door Schiekamp-Hoogwerf en som mige door beide wijken alvorens over de brug naar Hoogvliet te gaan. Het publiek zal van deze wijzigingen die pas op 6 juni ingaan, niet van te vo ren worden ingelicht...- (Van een onzer verslaggevers) /"AVER DRIE JAAR in mei 1970 zal het Bouwcentrum aan "Weena en Kruisplein bestaan uit een complex dat meer dan dubbel zo groot is als het nu be kende. Hoofdgebouw met centrale ingang (aan Weena) ïs dan een 15 etages tellende toren van ruim 60 meter hoogte. Donderdag werden de plannen bekend gemaakt voor aanzienlijke uitbreidingen, die totaal tegen de 30 miljoen vergen. De bouw van de toren, op een onderbouw van twee verdiepingen, die de huidige losstaande gebouw en verbindt, is nu begonnen. Kos ten: 20 miljoen. In het najaar start de verlenging van het ge bouw aan het Kruisplein in de richting van de Kruiskade. Vol gend jaar begint de bouw van een bovengrondse parkeergarage in drie lagen voor ruim 400 auto's. Verbouwingen, o.a. van het restau rant in het „ronde" gebouw staan op stapel. Dat alles kost nog eens acht miljoen. Er zijn verder plannen voor een logiesgebouw met 1X0 bedden voor gasten en cursisten. Als dit ook gereed zou zijn is de ruimte op de terreinen van het Bouwcentrum nagenoeg benut. Tevens zal dit deel van de stad een flinke schaalvergroting hebben onder gaan. Uitvoering van deze projecten heeft tot gevolg dat 't totale vloer oppervlak van het Bouwcentrum van 17.000 tot 38.000 m2 stijgt. Zij zijn noodzakelijk omdat, zoals direc teur ir. J. van Ettinger verklaarde, het werk van het Bouwcentrum met zijn vele bijbehorende instellingen zich snel uitbreidt. Het centrum geeft wetenschappelijke adviezen op -het -gehele terrein van het bouweu, verzorgt opleidingen, geeft boeken en brochures uit en verzorgt ook tentoonstellingen. Vooral de contacten met buiten landse onderzoekcentra neemt toe. Het houden van tentoonstellingen, de meest zichtbare activiteit, vormt maar een gering deel van de totale werkzaamheden. De expositieruimte zal overigens wel belangrijk worden vergroot, namelijk van 6000 m2 tot ruim 11000 m2. Het bouwcentrum wordt jaarlijks door ongeveer 100,000 mensen be zocht, maar ir. Van Ettinger ver- wacht dat dit aantal in een vrij gé- ring aantal jaren op 250.000 kan wor den gebracht. Het nieuwe hoofdgebouw, dat 18 mei 1970 gereed moet zijn zal kantoorruim te bieden voor duizend mensen, mede werkers van het Bouwcentrum, maar ©ok van andere instellingen die met het werk van dit centnnu verwant zijn. De plannen voor de uitbreiding zijn ontworpen door de architecten W. Ey- kelenboom en A. Middelhoek, die zoals bekend -ook het Nederlandse paviljoen voor de wereldtentoonstelling in Mon treal hebben ontworpen. De bouw wordt uitgevoerd door de aannemings- maatschappij J, P. van Eesteren. De mogelijkheid dat in dit hoofdge bouw een televisiestudio zal worden ge vestigd is aanwezig. NU !S EEN RINCK-BR1L (door d& RINCK-extra's) VOORDELIGER DAN OOIT van 50 jaar geleden Samenzwering tegen Venizelas. Uit Saloniki wordt aan de Fransche pers gemeld, dat de politie een samenzwering heeft ontdekt tegen Venizelos, 9 perso nen werden gearresteerd; zij bekenden, dat het middelpunt der samenzwering zich te Athene bevindt, waar zich een comité van militairen en politie heelt gevormd om een aanslag te doen op het leven van Venizelos- Het onderzoek wordt voortgezet. Men verwacht onthul lingen voor de ontdekking van de voor naamste aanstichters. 2 dogen. Uitgangspunt bij de bouw is geweest een technisch goed maar sober gebouw te verkrijgen, „een fabriek van diensten" middenin de stad. Enige op vallende facetten: Liften en vertikale leidingen komen in de middenkern van het torengebouw. De horizontale leidingen lopen in de borstweringen rondom het gebouw en bedienen van daar de kantoren. De raamopperviakte is vrij beperkt gehouden ter bevorde ring van een gunstig binnenklimaat Bovendien wordt klimaatregeling toege past. Met het oog op in de toekomst te verrichten investeringen had het Bouw centrum samen met zusterinstellingen in 1963 met medewerking van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken en het bedrijfsleven de n.v. Bouw Interna tionaal Centrum opgericht. Deze zou het hoofdgebouw en later ook het lo giesgebouw realiseren. In de financie ring wordt voorzien door het plaatsen van aandelen en obligaties en door hy pothecaire geldleningen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. - Mr. X Klaasèsz, commissaris van de Ko ningin in Zuid-Holland heef t vanmid dag, donderdag, het nieuwe Sky way-hotel asn de Vliegveldweg -ge opend. Het hot ei, dat een van de mo dernste in Rotterdam kan worden ge noemd, heeft de beschikking over der tig eenpersoonskamers en dertig twee- persoonskamers. Elk appartement is uitgerust met een bad, toilet, telefoon, radio en koelkast. Om. eventuele •hinder van het vliegveld buiten te sluiten, zijn alle kamers voorzien van geluid- werende ramen. Het gebouw dat eigendom is van de bouw en exploitatie maatschappij We reldhaven N.V. en gehuurd wordt door Chalet Suisse, is in een 'bijna onmoge lijke tijd uit de grond gestampt. Van daag treft dit des te meer als men be denkt dat in januari van het nieuwe hotel slechts heipalen in de grond ston den. Op de begane grond van het gebouw is een restaurant gebouwd dat een prachtig uitzicht heeft op de plas langs rijksweg 13. De heer E. Wüthrich, die met mej. C. van Son de directie vormt, verzekerde dat het restaurant voorna melijk is gericht op bezoekers die zo maar eens langs komen. Dit restau rant, dat evenals de hotelruimte geheel in Zwitserse stijl is opgetrokken, heeft een capaciteit van 140 zitplaatsen. Een specialiteit in dit nieuwe Zwitserse restaurant, dat mogelijk in trek zal zijn bij afhalers of wegbren gers op het vliegveld Zestienhoven, is dat de gasten aan een speciale tafel zelf hun bestelling kunnen grilleren. Verder is in het gebouw een café on- TJOTl'ERDAM Dat Kees Verkerfs woensdagmiddag in de finale van het nationaal schenktoernooi zijn bier viltje vergatkostte hem de titel „Op per Gilde Schenkervan het Gilde van het Gouden Glaasje. De strijd, die in het Hiltonhotel werd gehoudn, liet zien dat het uitoefenen van dit beroep meer vraagt dan alleen i maar schenken en neerzetten. Het gaat fj om „dienstbaarheid in het horrcabe- f drijf". De jury schonk veel aandacht aan onderdelen als het opnemen der bestelling, de glasbehandeling, het serveren, de inhoud van het glas en de algemene indruk. Vit de regionale voorwedstrijden en de demi-finales waren 24 dames en hem overgebleven. Kees Verkerk had de meeste punten verzameld. Ondanks de belangrijke fout, die hij maakte, wist hij nu op de tweede plaats be slag te leggen. Het puntenverschil tussen de schaats kampioen, die in het café van zijn va der in Puttershoek werkt, en eerste prijswinnares, mevrouw Molenaar uit café ,,'tWapen van Heemskerk", Alk maar was gering. Met veel ceremonie zijn de priyzgn uitgereikt. INTERIEUR van een kamer ir. het hotel „Skyway" bij. de Rotterdamse luchthaven. dergebracht. Op de eerste etage zijn feestzalen, met Zwitserse muurschilde ringen, met een capaciteit van 150 personen. De inrichting, die voor reke ning van Chalet Suisse is, heeft 1,5 miljoen gulden gekost. De bouwkosten bedroegen 4 miljoen. Een speciale service van het hotel is dat er met een busje pendeldiensten onderhouden zullen worden tussen de twee zaken van Chalet Suisse in de binnenstad en het centraal station. Voor de gasten die liever de beschik king hebben over een auto is een speci aal verhuursysteem. Voor het hotelge bouw is een parkeerterrein voor 200 auto's aangelegd. Naast hut hotel is een motei van de zelfde onderneming in aanbouw dat. inI juli zal worden geopend. Met uitzonde ring van een bad, daarvoor in de plaats een douche, zal de outillage ge heel overeenkomen met die van het hotel. I Als specialité de Ia maison kan wor den genoemd Grillade a la Diable, een gerecht dat geheel is afgestemd op de Zwitserse keuken. Lef-op het rode etiket, vraag ernaar (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Woensdag wapper den twee vlaggen op 210 meter hoog te boven de terreinen van Shell en Pernis. Het hoogste punt van de reu zeschoorsteen was bereikt. Er komt nog een „topje" van drie meter' op, pas nadat de stalen binnenscjioor- steen is gemaakt. De hoogste schoorsteen van ons land, ook een der hoogste ter wereld, heeft hiermee vrijwel zijn definitie ve uiterlijk, dat tot tientallen kilome ters in de omtrek is te zien. De pijp moet volgend jaar gaan wer ken en dan een kleine dertig lagere schoorstenen vervangen. Zoals be kend, verwacht de Shell straks van deze uitworp op grotere hoogte een belangrijke vermindering der lucht vervuiling. Pantalons, die LI overal mee kunt combineren: bij sportcolberfs, blazers enz. Ideaal nu de zomer nadert, j en... een /O-gulden» kwaliteit voor 19.751! ROTTERDAM Op de werf van Verolme in de Botlek werd donderdag de kiel gelegd van een 23.000 tons tan ker, bestemd voor het vervoer van bi tumen en ruwe olie. Het schip wordt gebouwd in opdracht van de Grosve- nor Shipping ltd., Londen. De tanker, die een lengte over alles heeft van 175,26 m., een breedte op de spanten van 22,80 m. en die accommodatie biedt aan 45 koppen, zal worden voort gestuwd door een acht cylinder enkel werkende tweetact scheepsdieselmotor met een vermogen van 9160 pk bij 132 omwentelingen per minuut. JKEES VERKERK omhelst de winnares van het schenk toernooi, mevrouw Molenaar, a ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM a HOOGVUET a SCHIEDAM a VLAARDINGEN a tEIDEN a ZEIST a ARNHEM troef Eeiteiba&ctcta^Siagliefalcoar i Wesl-Krui>k®fo Korta Hoosttroot t Meent t Kafcmlr. logmiijk t Winkelcentrum i Hoogstraat V/infcsleentrcm LïasveU t Haariemmvnlraot t Sloüoan s Winfceteenlfum (Vesiittaaf fv Zolang de voorraad strekt Geen telefonische of schriftelijke orders!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1