DEKLERK&ZN £èw Verdienstelijke zang in licht programma Schiedamse baby's kregen cadeaus blij venei Schaper wil met acties kwart miljoen innen Balen in brand: schade 1000.- Drs. De Vogel houdt lezing over films Gelijk jarig met prins Alexander Onderscheiding voor redd ins Burgerlijke stand lisheetman INTERIEUR blijvend goedkoper VRIJDAG 19 MEI 196 nft ROTTERDAMMER (Van een ónzer verslaggevers) SCHIEDAM Het „Werkco mité tot consolidatie, Herstel en ontwikkeling van de Branders buurt" heeft zijn principiële on aanvaardbaarheid uitgesproken over het eerste van. de twee ont- werp-besluiten tot vaststelling van het Schienokoplan waaruit de gemeenteraad volgende week maandagavond een keus moet maken. Het tweede ontwerp besluit acht het comité wel aan vaardbaar, mits het wordt ge amendeerd. Levend stadsdeel Dit zeer solide slaapbankstel is gemonteerd op verchroomd metalen onderste!, terwijl de beide fauteuils bovendien voorzien zijn van een draaivoet. Dë hoge heren- fauteuil heeft een verstelbaar kopstuk. De armen en onderregels van bank en fauteuils zijn gestoffeerd met zwart, in banen gestikt Skai. Zittingen en ruggen zijn bekleed met oersterke Quakerstof in diverse kleuren. Opengeklapt is de bank een comfortabel bed van.19Qx1QQ cm. Onder de bank bevindt zich een dekenbergplaats. Hondje veroozaakte verkeersongeluk Compleet voor slechts J. van Bellen kreeg zilveren medaille SCHIEDAM Vandaag crsdiel service Pagina 3 Ook voor dé heren der schepping bestaat er een vrije- tijds mode wat dacht U? Met sport, spel, hobby-bedrijf en vaeantle zullen enze mannen ook prettig comfortabele kle ding hebben— zoals deze twee soorten heren puli-polo's. Acryl en lamswol pull-polo's uit de series van 16.95, Ideaal voor sport, reis- en vacantie, een genot om in de auto te dragen, geheel geminderd, dus met pri ma pasvorm, morgen door elkaar, voor nog géén tientje. ting 'nebben voldaan,-zulks ter4beoorde ling door de commissie stadsontwikke ling,-zodat alsdan het bestemmingsplan Schienoko wordt herzien in de door de Stichting Brandersbuurt beoogde rich ting" (bouw 'brandweerkazerne in de Jongeren Contact Schiedam heeft zich uitgesproken voor,het tweede ont-, werp-besluit van B. en W. (Het is jammer, zowel voor het „■werkcomité tot consolidatie enz?' als voor het Politiek Jongerencontact dat niet zij, maar de gemeenteraad zich over het voorstel van B. eh W. heeft uit te sprekenred.) in eigendom te verwerven, te restaure ren, te exploiteren of te doen exploite ren, enz." Zodra de stichting' tot stand geko men is wordt het werkcomité ontbon den. De heerSchaper zei dat het in de bedoeling ligt mét grote landelijke acties eèn kwart, miljoen gulden bij elkaar te krijgen. 'Daarnaast dénkt hij aan subsidie en bijdragen van partikulieren en 'bedrijven;. In- het tweede ontwerp-besluitwordt bepaald dat het werkcomité in - eerste instantie zijn idealen buiten hét terrein dat voor 'dé brandweerka zerne is gereserveerd móet zien te verwezenlijken, maar dat het gele genheid krijgt Zijn plannen ten vólle te realiseren als na een jaar van werken blijkt dat „idee en verwerke lijkingzijn samengevallen". Het werkcomité acht' dit laatsteont werp-besluit aanvaardbaar, mits het als volgt wordt ge-amendéerd: dat het gelegenheid krijgt zijn ideeën ten volle te verwezenlijken indien na een door B. en W, en - de commissie stadsontwikkeling en de- Stichting Brandersbuurt gezamenlijk vast te stel len termijn van werkzaamheden blijkt dat de vorderingen van; de stichting aan redelijkerwijze.te stellen verwach- De komende dagen zult u op vele plaatsen in de stad weer de bekende witte vlaggen met het rode kruis zien wapperen. Zij vragen onze aandacht voor de ve le belangrij ke,menslievende. ta- ken' van het Nederlaridsché Roode Kruis. Denkt u alleen maar aan de hulpverlening bij rampen, de hulpposten langs onze wegen, de radio-medische dienst voor de scheepvaart, de bloedtransfusie dienst, de vakantieweken voor chronisch zieken en de lectuur- depots. Voor het uitvoeren van al deze taken is natuurlijk gel'd nodig. Het comité heeft zsjtt'bezwaren neer gelegd in éen schriftelijke verklaring, die dé cineast Jan Schaper donderdag middag in het Zakkendragershuis heeft'toegelicht. Zoals gemeld wordt in het eerste ont werp-besluit, waarvoor B. en W. voor keur hebben uitgesproken, bepaald dat de brandweerkazerne aan de Bréedstraat wordt gèbouwd en dat het „werkcomité tot consolidatie enz." in het 'resterende deel van de Bran dersbuurt gelegenheid krijgt, zijn idea len te verwezenlijken.In zijn verkla ring zegt het werkcomité dat de bouw van een brandweerkazerne ir. het hart van de Brandersbuurt het hem onmo gelijk maakt daar een „inspirerend stadsdeel voor de gehele bevolking" te maken. Thans is een stichting in oprichting die zich ten doel •- stelt „de Bran dersbuurt te herscheppen tot een le vend stadsdeel dat tot functie heeft de leefbaarheid van de stad Schiedam te verhogen, daartoe onroerende goederen SCHIEDAM Donderdagmiddag brak op de Westerkade tegenover de Warande brand uit in een aantal balen breeuwwerk, van de NV Breeuwwerk. De balen lagen buiten de afraste ring. De brandweer, onder leiding van commandant D. de Jager, bluste de brand met drie stralen. Er gingen enke le balen en twee dekzeilen verloren. De schade bedroeg ongeveer duizend -gulden. SCHIEDAM Doordat een hondje plótséling de weg overstak reed don derdagmiddag in de Julianalaan de 57-jarige mevrouw J. W. F.-v. E. tegen het .dier aan, waardoor zij ,van haar fiets viel. De GGD bracht de vrouw met enkele schaafwonden en rugklach ten ter observatie naar het-Gemeente ziekenhuis.' Juist in dit jaar, waarin het Nederlandsche Roode Kruis zijn eeuwfeest viert, beveel ik de huis-aan-huis en de straatcollec te van harte bij u aan. De-burgemeester van Schiedam, H. Roelfsema. Morgen om 9 uur begint de verkoop, van deze Acryl en lamswol pull-polo's voor beren, in diverse kleuren, w.o.'rood,- flesgroen, marine en»., in de maten MfL'fkjP COMPLETE WONINGINRICHTING <Siin tel. ef schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Filmkring houdt dinsdag 23 mei om 20 uur in gebouw Irene de laatste bijeen komst van het seizoen. De directeur van de Stichting Film en Wetenschap te Utrecht, drs. W. de Vogel, houdt een lezing overt „De mens en het ding, emotioneel bezien,' confrontatie met film". Drs. De Vogel' behandelt achtereen volgens „De mens en de dingen", met als film The city, deel II: Cars of Peop le i (autoparkeervraagstuk), de eenzame mens met als film „Kamer met uit zicht", (patiënt in een sanatorium); „De mens in angst", met als film Phoe be. en „De mens en het ding", met-de kleurenfilm The - Railrodder fmef-«en spoormotorlorriedoor heel Canada), .n VLAARDINGEN In'het dakvan een woning 'aan de Spoorsingel ontstond vrijdagmorgen een brandje tengevolge van loodgieterswerkzaam heden. De brandweer heelt het vuur met één straal gelust. De schade bleef beperkt tot een gat in het dak. ROTTCRDA^DENHMG/UTRECHT/VUSSINGEN/HOORN/DEUER SCHIEDAM^-De aideltng Centrum vf/ de Ned. .Christelijke Vrouwenbond; houdt woensdag 24* mei 's avonds ;-!om acht uur het Geref. Jeugdhuis haar laatster-vergad^ ring voor de „vakantie. Ds. Biesbroek.v het voxmd predikant te Vlaaxdingen»-v spree.,; over „Sekten". Het laatste^ museumbezof wordt waarschijnlijk, op8 .1 unir gehouden'., september ls er een gecombineerde vergadè ring met de airdelingen. Nieuvrtand en the!- V - v yij. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanmiddag heeft bur gemeester Hi Roelfsema 4n het.kantppr Van dê NV Schiedamse Distilleerderij en aan de Lange Haven 57 de heer J. van Bellen in verband rpet zijn 40-ja- rig jubileum de eremedaille in zilver van de orde van Orznje-Nassau uitge reikt. De bijeenkomst was speciaal voor dit doel belegd. De heer Van Bel len woont in de Van Kamebeekstraa't 72 en is meesterknecht. heeft zijn reeds uit 1930 daterend koOT geschoold tot een ensemble dat zich on derscheidt door beschaafde zang. zuivere intonaties en muzikale voordracht Er is steeds sprake van een goede ho mogeniteit in het samengaan "der .sten-, men, en de dirigent weet de zang vrij té houden van alle zwaarwichtigheid. Met de medewerking van twee solisten, de sopraan Karin Ostar en de bas Anton Eldering, kreeg het concert nog een bij zonder cachet. De sopraan bleek over grote stemmogelijkheden te beschikken. Op een enkel minder fortuinlijk moment na gaf zij steeds van een goede techniek en muzikale voordracht blijk. Anton Eldering heeft zijn .sporen op alle gebied van de vocale muziek reeds lang verdiend. Of hij zich nu in Bachs Pas sionen, opera-aria's of musicals laat ho ren, steeds klinkt zijn vol stemgeluid op imponerende wijze. Aan het muzikale aspect wordt daarbij alle aandacht be- Bram Roelee verzorgde naast de bege leidingen ook enkele pianosoli. Van Francis Poulenc speelde hij de drie „Mouvements Perpetuels", van Chopin de wals op. 34 no. 1. Als steeds kenmerkte zijn spel zich door een gave techniek, een rijk geschakeerd toucher en grote muzikaliteit. Voordat het eigenlijke concert een aanvang nam. zong het koor ter nage dachtenis van een overleden Ud Psalm 23 in de bekend geworden bewerking van Gelineau. SCHIEDAM Het concert, dat Schiedams Chr. Mannenkoor donderdag avond onder leiding van Jan van der Hee in de zo goed als geheel gevulde Magnalia Dei Kerk heeftgegeven, ls voor alle medewerkenden succesvol ge- weesl. De dirigent had voor deze.avond een belangrijk deel van het programma ingeruimd voor muziek van lichter ge halte, aan de uitvoering waarvan echter veel zorg werd besteed. Het eerste gedeelte'bestond uit frag menten uit bekende musicals. Na de pauze vormde operamuziek van Mozart en Verdi de hoofdschotel. Var. der Ree (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Donderdagavond zijn in Musis Sacrum de prijzen uitgereikt van de elfde toneelwedstrijd van de Schiedamse Gemeenschap. In zijn ope ningswoord deelde de wnd. voorzitter van de sectie Toneel, de heer D. de Bruyn, mee, dat de NATU een beker en twee vazen als prijzen beschikbaar had gesteld. Daarna volgde een luchtig program ma met voordracht van Adri Kerstens-van Zijl, o.a. met Anita van Godfried Bomans en werk van Belcam- po, Annie Schmidt en Ernest Claes, en zang van Dini Paerels met een zestal aardige liedjes. Na de pauze gaf de voorzitter van de jury, Jan Everwijn, een nabeschou wing over de wedstrijd, waarna burge meester Roelfsema de prijzen uitreik- Goudsesingel 221 Rotterdam tel.116673-123082 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanmiddag heeft dc chef van 'het kabinet van de burge meester; de heer C. Brunt, in het stad huis de onderscheiding van het Carne gie Heldenfonds met bijbehorend diplo ma uitgereikt aan de heer B. Boer uit de J. C. van Markenstraat, die óp 16 november 1966 de elektricien A. H. M. de Jong van een verdrinkingsdood heeft gered. Het was die avond bijzonder hoog water en stond ,er een harde wind, Als gevolg hiervan was een gedeelte van het terrein van de Werf Gusto onder water komen te staan, wat bij zondere maatregelen vereiste ter bescherming van mensen en goederen. Tot degenen die tot deze maatrege len werden geroepen, behoorde dë elek tricien, de heer A. H. M. de Jong, die moest controleren of de eléktrlciteits- kasten niet door het water waren aan getast Hiervoor moest hij door het stij gende water wade* Door de hoge waterstand was de scheiding van. de kade en de- haven niet meer goed te onderscheiden. Hoe wel de heer De Jong goed op het ter rein bekend was kwam hij in het die pe water van de Voorhaven terecht. Fleurig gebloemde dames baby dolls, die in iedere vacantie- koffer thuishoren... babydolls met boothals en ruimvaliende top, koket kort ballonbroekje, gemaakt van fijne doqué. Met zo'n baby-doll voelt U zich jaren jonger en als U nu weet datze normaal bij deacht'gulden kosten, en U kunt ze morgen uitzoeken voor nog géén vijf gulden, waarop zou U dan nog wachten? In afdeling A kreeg Gèron met „De koppelaarster" de eerste prijs (78.93 pnt.), de 2de prijs was voor Utile Dulci met „Miss Poes", de derde kreeg Bre- dërodemet „Ben ik nü getrouwd of niet?", de vierde Othello met „Valstrik voor een man alleen". Afdeling' B: le pr. Onyx met „Boe- 'ven en madeliefjes"," 2ë pr. 'Tot Steun in den Strijd met „Misdrijf" bij verstek, 3e pr. Intermezzo met „En toen kwam dr. Frost". Speciale prijzen:wisselbeker: Tot Steun in den Strijd. Drempelprijs (wis- selbokal): Onyx. le pr, B-groep: O- nyx. Poedelprijs A-groep: Othello. Poe delprijs B-groep: Intermezzo. In een nabeschouwing zei burge- meester Roelfsema, dat toneel zowel droom als spel is. Er zijn toneeldro- men die we ons leven lang niet ver geten. De oeroude drang om na te bootsen is op het toneel in een esthe tische vorm gegoten. De heer Roelfsema hoopte dat deze prijsuitreiking voor de spelers een aansporing mocht zijn om het volgen de seizoen opnieuw „hun toneeldro- men het publiek voor te toveren." Na afloop was ef een geanimeerd bal onder leiding van het Oxtail Trio. Onder de aanwezigen .bevonden zich SCHIEDAM Op vrijdag 19 reet 'B avonds om half negen opent in Galerie Punt Vier aan de Rotterdatnsedljk 319a drs. .7. p. Elfferich een expositie van Jan Wil lem Smeets. Deze kunstenaar exposeerde in het Stedelijk Museum te Amsterdam in 1964. 1985 en 1966. Galerie 20 te Arnhem. Ned. Kunst stichting Zeist. Stedelijk Museum le Schiedam en Galerie 645 te Amsterdam. De expositie is geopend tot 5 Juni. VTE avontuurlijke mijnheer 3 had zijn bed een bed gelaten was een trap afgegaan en in éei andere gang terecht gekomen) Daar opende hij een deur en voilé,-dri< onbeslap'en bedden: slaapkamer vai de zusters. Mijnheer X, vermoei" van de wandeling,- kroop onder dr zusterlijke lakens en viel prompt ir een diepe slaap. In de loop van de avond ginget twee kamerbewoonsters naar .bed Zij zagen het 'beslapen bed en 'meen den ten onrechte dat Marietje, 'd; der-1^ zuster, eens vroeg onder d' wol w as gekropen. Wie schetst echter hun verbazinf en die van Mijnheer X natuurlij! toen bij het ochtendkrieken Mariet je de heer X bleek te zijn. D» zusters keken vreemd op. Mevro'uv X was zeer gelukkig, mijnheer was terecht. Ik heb echter nog een vraag; Waar Marietje riu weer was?; Maar dat is zeker weer eenvérhaa; apart. - v Chr. soc. Belangen: Stichting VHNfG, prijsuitreiking, 20.15: NCBO, ledenvergade ring, 20. Musis Sacrum: Schied.- Toneelver. „Suc- ces", uitvoering 20. Galerie punt vier: expositie, opening. 20.50. Sportpark Harga: Rode Kruis, voetbal wedstrijd, 19.15. "Veronique", 1 brillant 210.- '"Gracioso". 1 grote en Skleinebrilianten 695.- Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze doqué dames babydolls, in diverse kleuren en de maten Mb /\/2 38 t/m 48 W voor FW"*WÊ sdelsteenkundige f.g.a. i'S' -ïfeC- 'JH diamantexpert g.i.a, ■H LUNBAAN 32 tel.116670 filiaal: oostzeedijk.155-157, rotterdam Een ring met brillant betekent 2oveel voor een vrouw. Hei is een symbool van liefde en geluk, het mooiste geschenk dat u haar kunt geven.En(prettige bij komstigheid!) het is tevens een stukje familiebezitdat altijd zijn waardehoudt VLAARDINGEiY De achttienjarige zeeman M. de B. is op heterdaad be trapt toen hij vannacht bij een melkhandel in de Vettenoordstraat een flesje room wegnam. De eigenaar die al eerder diefstallen-had-bemerkt, had zich met een fototoestel verdekt opgesteld. Toen B. de diefstal pleegde nam de winkelier een foto. De politie heeft de maq ingerekend. Géén tel. ef schrift, best.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1