Pleidooi Europoort-Botlekbelangen: vervoer van gevaarlijke stoffen" Oude glorie verloor Rotterdammers Talent Meerman droeg vruchten Handelsbureau in nieuw pand ;j «as** van AGENDA UeJJoltcrflummer Pas op voor metselaars Morgen roept de klok AAN DfllJN Mm A m7 if Zéér aparte luxe SALONGARNITUREN Jr. Beukers ziet geen reden tot paniek Schietwedstrijden, Voor honderjarig Roode Kruis Ingebroken in kantoren Inhabé '67 kreeg 18000 bezoekers Rijnmond noopt gemeenteraad tot spoedzitting Medische dienst 1 Voorlichtingsavond lagere school GRAAFSTROOM Yan Rietschoten en Houwens: uitbreiding v/h TOORENBURG en DAMME IS melk heerlijk boter vers kaas kostelijk en maandag VLAABDINGEN Vandaag. .en dagelijks VLAARDINGEN BEZORGERS GEVRAAGD Burgemeester nog siek in 2-, 3- of 4-sits 'itte i 4 -jh ,<0TTEBD4MiyiH.H Pagina 5 2 A ZATERDAG 20 MEI 196' (Van een onzer verslaggevers) OTTERDAM Een uniforme regeling voor het vervoer van ffgevaarlijke stoffen is dringend fnodig. Dit vindt de stichting lEuropoort/Botlekbelangen, de lorganisatie waarin alle bedrijven ét dit gebied samenwerken. Zij heeft haar mening te kennen ge- Igeven in verband met de vrij in gewikkelde problematiek op dit fstuk, waarover bovendien vele Imisverstanden bestaan. Deie regeling moet een Europese xijn, "re! ir J A. Beukers, stichtingsvoorzitter, tijdens een persconferentie. Men dient niiatseliike regelingen te vermijden of iSS tsW te laten geiden. En ook iJL er uniformiteit moeten komen voor 'L{ betreft de materialen die voor de verpakking worden gebruikt en de een heden, waarin de stoffen worden ver- "°r?.vaarlilks stoffen dienen in klassen te worden verdeeld en gelijkluidend te wor den aangeduid. Over de vraag wat nu. ge- 'vaariijk is en waar de grenzen der vel- n.lirid liggen zou ook wat meer klaar heid moeten komen. Voorlichting aan chauffeurs van tankauto's en alle anderen, die met deze stoffen omgaan kan in nog veel bredere mate worden gegeven. Van belang Is bovendien en dat «preekt sterk in dit gebied, waar zoveel 'eevaarlijke stoffen voortdurend op de weg zijn dat er goede wegverbindin gen zijn. Hieraan ontbreekt het nog wel I v Ulf JUS 11 da IU2 oal ïeet me ^ai aai aa bo: (Van een onzer verslaggeefsters) MAASSLUIS In de kantine van de Caland-LTS aan de Mesdaglaan hebben vrijdagavond ouders van lage re sehool-leerhngen de mogelijkheden op het gebied van voortgezet onder wijs voor hun kinderen kunnen be luisteren Onder auspiciën van de Vereniging Christelijk Onderwijs, de Vereniging Christelijk Volksonderwijs en de Vere niging Christelijk Schoolonderwijs was een voorlichtingsavond georganiseerd waarop letterlijk alle mogelijkheden voor de kinderen aan bod kwamen. Mejuffrouw A. Cnelaard, directrice van de Christelijke"Landbouw - Huishoudschool in Maasland, de heer B. Weijs, directeur van de Chr. Land bouw- en Tuinbouwschool in Maasland, de heer D. J. Grootendorst, directeur van de Caland-LTS, dr. J. van der Schaar, rector van het Groen van Prmstererlyceum m Vlaardmgen en de heer J, Stehouwer. directeur van de Chr. Ulo in Maassluis, gaven over zichten van wat hun scholen voor welk kind te bieden hebben. Uiteraard kwam ook de Mammoetwet ter sprake en de daaruit voortvloeiende nauwere samenwerking tussen de scholen onder ling. Men is van plan deze voorlich imgsavond (die overigens eerst op 28 april zou worden gehouden maar toen verband met de geboorte van prins Willem-Alexander niet doorging) eens m het jaar of om het andere jaar te herhalen. De route naar het achterland van Euro poort en Botlek, via het „Sterplein" by Perms, zal pas na 1970 gereed zijn. Volgens ir. Geukers moeten we leren met giftige stoffen als er maar grote aandacht wordt besteed aan de veilig heid. De stichting beschikt nu over 20 bedrijfsbrandweren, die alle gebruik kunnen maken van drie „schuimpools". Want branden van een goed zoals het beruchte acrylonitnl kunnen het beste met luchtschuim worden bestreden. De stichting meent dat er op dit ogen blik geen reden is tot paniek. Ook de ge vaarlijke stoffen zijn nodig in de huidi ge industrialiserende samenleving. Een grote mate van voorlichting is volstrekt nodig In dit verband sprak ir. Beukers over het afbakenen van speciale routes voor transporten van bepaalde chemische sub stanties, opdat het met gebeurt dat chauf feurs de weg kwijt raken en moeihjkhe- den veroorzaken TR. J. B. VAN LEEUWEN (Zout- 1 chemie Botlek) toont de kaart, die iedere tankauto met vergif in de cabine heeft en waarop staat aangegeven hoe men bij calamiteiten dient te handelen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vrijdagavond heeft de 'heer I'. J. Drenth in het gebouw voor Christelijke Sociale Belangen tij dena een feestelijke bijeenkomst de uitslagen bekend gemaakt en de prij zen uitgereikt van de schietwedstrij den, die op 28 en 29 april onder ausp> cien van de Stichting viering en her denking nationale feest- en gedenkda gen in de Korenbeurs werden gehou den. De S.V. Schiedam werd met resp. 440, 428 en 383 tweede in de A-, B- en C-korpsen. Bij de personele wedstrijden werd R. C. van Dijk (Vlaardingen) met 227 punten vierde in de A-afdeling. Vijfde en zesde werden de Schiedammers C. A. v. d. Linden (224) en D.van Lopik (224). In de B-afdeling werd J. C. J. van Geloven (Schiedam) met 198 pun ten zesde. Bij de vrije baanwedstrijden ver wierven de Schiedammers B. Romijn (96), D. Valk (94) en D. van Lopik resp. de derde, vijfde en zesde plaats. Mejuffrouw H. W. S. Couvée (Schie dam) won met 83 punten de kampi oenswedstrijd. J. W. Boot (Schiedam) werd eerste m de jeugdwedstrijd met. 39 punten. ROTTERDAM „Was het feest leuk", vroeg politierechter mr. A. R. Jolles vrijdag de 'kinderverzorgster Adriaantje van der G. (19). Zij was op 11 februari in Capelle aan de IJssel een vreemd huis binnengedrongen en was daar met vijf anderen een half uur later door de politie betrapt. Adriaantje zei dat het geen feest was. „We zaten naar de televisie te kijken", was haar verweer. Mr. Jolles geloofde er weinig van. Hij dacht dat de drie jongens en drie meisjes wel met de rug naar het televisietoestel hebben gezeten. „Het licht zal ook wel kapot geweest zijn." De officier van justitie meende dat het ook „wel een ruig feestje geweest zal zijn." Hij vroeg vijfenzeventig gulden boete Mr. Jolles vonniste con form. UMtMignal 01849-246 StfldfiDAM Vandaag. Sportfondsenbadt: diplomazwemmen, 19 30 Arcade: EHBO, feestavond, 20 Panique, dansavond, 20. Mulls sacrum: Gemeentewerken. Jaarver- sadering, 20 St&dbuls: Gemeenteraad, 20 Dsn di •a» ju fti au cell]tic Bijkantoor „De Rotterdammer', I ange Kerkstraat 82, uitsluitend iedactiezak-t, lel SS 28 54, b.g g. 34.88.18. Belangrijke telefoonnummers! Alarm poll- he, tel. 25.14.86. Brandweer 26.82.18, GG en GD 28.92,00. Klachten bezorging: Dr. Zamenhofstr. .'30, tel. 15.24.00 Apotheek: Rembrandt, Rembrandtlaan 5b, tel. 26.88.55. Harmonie: NATU atd, Vlaardlngen, slat avond amateurtoneelwedstrtjd 2» 00 uur. Bethelkerlt: Avondgebed. 19 30-20 15 uur Triangel: Pico. Vlucht door Japan, 14 00 ttur: Blackboard De Piraat 18 30 uur: De slag om Napels 20.45 uur. Bijkantoor „De Rotterdammer". Smalle Havenstraat 11. te! 34 67 75 Redactie: tel 54 67 75. bgg 346619. Klachten bezorging: H. Verhey, Wag- nerstraat, tel. 34.33.45 dagelijks van 18 30 - 18 30 en zaterdags van 18 00 - 19 00 uur. Apotbeek: A. Bot, Billltonlaan 66. tel. 14 17.59 van 50 jaar geleden Dr, Jager. In den hoog en oaderdon: van 85 jaren is te Stuttgart overleden de bekende kleeding-hygicnist, Prof. Dr. Gustav Jager, die door zijn wollen tefonnkieeding een wereldvermaardheid heeft verworven. Jager werd in 1832 te Bi'"g in Wfirtemberg geboren, was eerst leeraar en daarna praktizeerend genees heer te Shmgart. ROTTERDAM De politie waar schuwt voor drie mannen die hun dien sten aanbieden als schoorsteenvegers en metselaars. Bij een bejaarde dame heb ben zij onlangs enkele tegels in de keu ken geplaatst. De vrouw vroeg daarbij met 'naar de prijs van het karwei Het bleek dat de „vaklieden" driehonderd gulden voor hun arbeid vroegen. De politie wijst erop dat men bij dergelijke aanbiedingen eerst naar de prijs dient te vragen. ROTTERDAMMERS (Van een medewerker) SCHIEDAM Nadat het Schiedams politie-muziekgezelschap vrijdagavond om zeven uur op het Hennes DVS-ter- rein op Harga enkele pittige marsen ten gehore had gebracht, traden twee 'elftallen het veld op, die onder de naam „oude Glorie van Schiedam en Rotter dam" een voetbalwedstrijd tegen el kaar gingen spelen. De overdekte tri bune was met achthonderd toeschou wers flink bezet, zodat-het honderdja rig Rode Kruis, waarvoor de baten bestemd waren, een goede dag had. Afgezien van, da .gezellige sfeer die er heerste door de muziek en „van wat er komen zou", is deze wedstrijd toch tegengevallen. De spelers kwamen tem po tekort om de strijd, nog aantrekke lijk te maken. Vooral het Schiedamse team, dat toch klinkende namen liet zien, viel VLAARDINGEN Getrouwd: Arte Jume- let. 25 en Ktaaslena Johanna Knip, 21; Jo hannes Roeit Alphenaar, 27 en Jannetje van Dartelen. 23 Arte Broek. 27 eri Ktaiina Johanna van der Zwan. 24 Geboren: Arjen Christiaan z.v. J Zuur mond en I. de Vries. Nachtegaallaan 34: René Marcel, z v. A. Biook en E D. Bou terse, casper Faselstraat 11. Overleden: Pieter Bertus Hoogendijk, 55, echtg v M Berkhout. Van Oldenbarneveldt- straat 4a. Adrianus Johannus van Berkel, 68, echtg v. L J. Bel, Rembrandtstr. 25; Johanna Figee. 86, Flatgebouw 5-56: Corne- 11e Seljmour, 92, wed. v. P, J. Jansen, Flat gebouw 41; Johan Arend Datema, 59, echtg. v B Versnel, Plein 1940 nr. 30: Lambertus Johannes van den Boogert, 79. echtg v. C. verhart, Dlepenbrockstraat 15; Phlllppus MoolJ. 81. echtg. v. J Stolk, Frank van Broselenscraat 181: Neeltje Wijnanda de Rid der, 54, echtg. v. J. Schenk. Markgraaflaan 22. VLAARDINGEN. Ondertrouwd: Hen drik Marie Cornells van den Berg, 25, Bin nensingel 104 en Antonla Hendriks Bernar- da Maria Boln, 22, Rotterdam: Adrianus de Blols, 22, zwanenslngel so en Johanna wil- helmina van Roon, 19, Broek-weg 168b: Fran- eiscus Hendrlkus Blumers, 22. Schiedam en Herma van der Hoeven, 21. Prof. Rutgers- straat 386: Joost Bongers, 20, Groeneweg 34 en Gertrude Elisabeth Speksnijder, 25. Flo- reswan 234; Willem Cornells Brouwer, 22, Molukkenstraat 39 en Maria Verboon, 21. Vetteoordskade 21: Dirk Hendrik van de Brug. 25. Maassluis en Arlena Jannetje Rulsaard, 22, Kemperstraat Sc: Gerrlt Dulf- huljsen. 20. van Limburg Stirumstraat 23b en Theodora Maria de Jonge, 21, Mah- leryraat lb. Jozef Groen. 25, van Hogen- dorplaan 7ld en omelia Lena van neusden. 22, Markt 51: Wouter Libregts. 18, Dr. Wlardi Beekmansingel 229 en Sonja Vons. 17, van Baerlestraat 84; Jakob Adria nus van Loon. 31. Merellaan 61 en Neeltje Koning, 23. van Sllngelandstraat 17b: Daniël Los, 25. Callenburgstraat 17 en Georgette Catherina tlhelmina de Vlieger. 23. Orell- oplantsoen 20: Arte Meijer, 24. Marisstraat 27 en jacoba Oosterman. 17 Asserstraat 40; Leonardus Mosterd, 27. Trompstraat 12 en Ella Antonla Boon. 25. Rotterdam: Jan Versteeg, 41. Enschede en Willy van der Linden. 36, Arn. Hoogvlletstraat 76: Dirk van dr VIls, 27, Oosthavenkade 18a en Jos- sy Ruseler. 28, van Boisotstraat 49: johan Ahtonie Wanslnk. 24, Bro Luljerlnkslngel 19 en Stlen! Laura Annie Noorlander, 23, Julia- naJaan 93; Edsge Pieter Westerhof, 23, Maassluis en Jacoba MoolJ, 21, Celebesstraat 2. Jan Theodoor Boer, 22, Fiorls de Vijfde laan 28 en Hilda de Waal. 21, Moordrecht: Frans Engelbert Burghoudt, 25, Mcndelssohn- plein 23a en Alma Margaretha Lebbe. 33, Mendelssohnpleln 23a. wijk, 23 en Josephlna Anthonia Margaretha Vle'J. 21: izaak van Wasbeek. 25 en Johan na Jacoba Dupon, 19. Geboren: Karin, d.v, .W Vink en C. Ie Pair. Geert Grootelaan 205: Marlnus. z.v. P. de jong en G. Olievler, Markgraafstraat 29; Marrigjo, d.v. C. J. Wendrlch en B. Renslnk, P K Drossaartstraat 81; Agnes Hu- bertina. d.v. M. vanden Ouden en H. M, van der Maas, Liesveld 59: Inge Elslena, d.v. J. Witvoet en I. C. N. van Leeuwen, Torenvaiklaan 141, Martin Edward, z.v. J. van 't Hof en S. van Schaljk, HSndelstraat B; Linda Jane. d.v. R. J. Beekman Lapré en C. C. van der wijck. Maassluis. Overleden: Jaeobus Brobbel, 92. echtg. v. M. van Teijhngen, Flatgebouw 168; Johanna Maria van Keulen, 76, wed. v. D. Noordljk, Dwarsstraat 2. VLAARDINGEN Getrouwd: Petrus Jo hannes van der Lelij 21 en Martina Anna van Schendelen 20: Willem van Vugt 18 en Hendrika Kramer 20: Johan Hendrik Oldert 22 en Machteld Pulk 18: GUsbertus van der Wel 25 en Evangeline Borsboom 24: GUsber tus Johannes Viveen 27 en Johanna Ver boon 17, Geboren: Glsela dv W H Schuier en V J P Koedijk Rlouwlaan 160; WllheJmina dv A W van der Hout en J A van den Berg Hogelaan 6; Peter Jan zv P A van Waas en T van der Werf vd Wetifstr 292; Bertlne dv W Haak en J H Slappendel Jan Steenstr 23; MachJel zv M Groeneveld en A J F van Rijswijk vd D v Maasdamlaan 128c: Fellclta Wflhelmina dv F w Nolten en R Baron Sweellnehstr 201. Overleden: Hendrika Petronella Edel van Hogendorplaan 322, 81 ROTTERDAM In de afgelopen nacht hebben inbrekers zich toegang verschaft tot een pand aan de Wester- smgel 52. Uit het kantoor van de Stich ting Bevordering Volksgezondheid sta len zü een bedrag van meer dan dui zend gulden, Van een handelsfirma, die in hetzelfde gebouw is gevestigd, namen zij drie seheerapparaten, elf transistorradio's en een geldbedrag van honderd gulden mee. Twee andere ondernemingen die in hetzelfde pand zijn gevestigd benadeel den zij respectievelijk voor 200 en 50. Uit een lade van een groentewinkel aan de Katendrechtsestraat hebben inbrekers een portefeuille met 800 weggenomen O SCHIEDAM Voor het Comité Schiedam-Vlaardingen tot handhaving van de Statenvertaling gaat dinsdag 23 mei om 20.00 uur in het Gereformeerd Jeugdgebouw (Lange Haven 79) voor ds. P ,T. Dorsman, hervormd predikant te Staphorst. tegen. Met Ad van Diest in het doel (die later uitviel en eerst door Win Poulus werd vervangen) en Frans Steenbergen en Wim van der Sloot op de backlinie, toonden- de in rood-wit spelende Schiedammers zich defensief zwak. Op het middenveld vielen Jan van Schijndel, Joop Meerwijk en Jan van Buytenen ook tegen en in de voorhoe de speelde Henk Kunemann zelfs bene den kunnen, alsook Jacq Heyster, Ri- nus Goossens, Cock van der Tuyn en Gerrlt van Pelt. De twee laatstgenoem den waren de minst slechten. Ook de Rotterdammers speelden in een laag tempo. Hier deden onder meer mee keeper Kouwen, Schouten, Bak, de gebroeders Janus v. Ede, Wim en Cor van der Gijp, Visser, Schop, Piet Steenbergen en Verhoeven. In de tiende minuut scoorde Wim van der Gijp na een vloeiende combi natie over rechts 0I en na 25 minu ten was hij het weer, die scoorde (0—2), nadat de- defensie van Schiedam er weinig aan deed. Cock van der Tuyn scoorde na rust 12, maar veel had de wedstrijd niet meer om het lijf, vooral omdat het laatste kwartier m de schemer werd gespeeld. Het Rode Kruis was met deze wedstrijd waarvan dokter B. van der Esch de aftrap verrichtte gediend, maar van de „oude glorie" was op de ze kille vrijdagavond weinig te zien. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Inhabé-hulshoud- beurs, die vorige maand in de sporthal Margriet werd gehouden, heeft 18.000 bezoekers gekregen. Dit aantal bleef iets beneden het van te voren geschat te aantal van 20.000, maar men is er mee tevreden. Aanleiding tot deze tevredenheid geeft de overweging dat de Floriade in Rotterdam 72.000 bezoekers kreeg, on geveer tien procent van de Maasstede- lijke bevolking. De Margriet-Inhabé" komt met haar 18.000 aan ruim 21 pro cent van het aantal inwoners van Schie dam. De opzet van Inhabé 68 zal echter zo van die van dit jaar moeten afwijken, dat voor de bezoekers een nieuw beeld ontstaat. Daartoe wil men meer attrac ties brengen en de openingstijden tot de middag en de avond beperken, waardoor het bezoek zal worden ge comprimeerd. De toestand van de wegen en het verleggen van bushalten in de omge ving van de Margriethal heeft ditmaal remmend op het bezoek gewerkt (VAn een onzer redacteuren) VLAARDINGEN „Ik heb een auto, een vrouw en drie kinderen". Dat was in 1956 het antwoord van de heer A. Meerman op de vraag van een bankdirecteur hoeveel bezittingen hij had. Meerman had een krediet van vijfduizend gulden willen opnemen om daarmee een eigen zaak te starten. Hij kreeg het niet, want op derge lijke bezittingen geeft een bank als re gel geen krediet. Maar hij zou Meer man niet zijn geweest als hij niet toch, met dan maar tweeduizend gulden de bankdeur was uitgegaan. IN GOED tien jaar heeft dit klei ne talent veelvoudig vrucht gedra gen: vrijdagmiddag nam het Technisch Handelsbureau A. Meerman NV, een royaal en modem ingericht industrie- pand aan de Energieweg m gebruik. In aanwezigheid van een groot aantal binnen- en buitenlandse relaties, auto riteiten en vrienden verrichtte burge meester mr. J. Heusdens de officiële opening. Zoals voor wie Meerman kennen (en wie kent hem in Vlaardingen eigenlijk met?) te verwachten was, gebeurde dat op originele wijze, maar er is nog al wat technisch inzicht nodig om het beter uit te leggen De burgemeester ging na zijn toespraak aan de wandel met een elek trisch apparaat dat van een televisie- mast-achtige spriet was voorzien. Toen hij enkele meters had gelopen lieten twee knallen die aan vuurwerk deden denken een metalen bak van een be- tonstortkolom kantelen en naar bene der. glijden. Uit de geopende bak ont rolden zich in forse vorm de letters van het woord „geopend" EVEN spectaculair als deze ope ning, maar interessanter, is het verhaal hoe Meerman het zover heeft gebracht met die tweeduizend geleen de guldens Dat ging zo: Op 1 september 1956 liet hij zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Hij begon in een schuurtje van twaalf vlerkante meter en in 1959 kwamen er twee autoboxen bij. De slaapkamer deed dienst als kan toorruimte. ROTTERDAM Van Rietschoten Houwens' N.V. té Rotterdam, met vesti gingen op de Westzeedijk en de Sluisjes- dijk, gaat haar bedrijfsruimten aan de estzeedijk belangrijk uitbreiden. Deze uitbreiding is mogelijk geworden door aankoop van twee aangrenzende gebouwen tw. die van Co-op Nederland N.V, en de Noorder Glashandel met een totaal oppervlakte van 3460 m2. De uitbreidingen zullen begm volgend jaar, wanneer de Co-op gaat verhuizen, naar haar nieuwe centrale kantoor te Utrecht, worden gerealiseerd. Het is de bedoeling dat dan de service afdeling Rietschoten en Houwens te Vlaardingen in het oude gebouw van de Co-op zal worden gehuisvest. Voor vast en tijdens de zomervakantie diverse Aanmelden: Dhr. Verhey, "Wagner- straat 24 b. Telefoon 34 33 45. uur ds Duursema; Andreaskapel 19 uur ds Aaftinlc en d» Jansen, interkerkelijke brusdlenst. Geref kerk vrljgem 8 30 uur ds Deddens. 17 uur ds Waagmeester Chr gercf kerk 9.30 uur dienst des Woords, 14 45 uur ds Verhage. Ned Prot Bond 10.15 uur ds Bierman. MAASLAND Herv eero 10 en 19 uur ds KelJzer. Geref kerk 10 en 19 uur ds Gotjer. ROZENBURG Herv gem Immanuêlkerk 9.45 uur ds Eveleln, 18.30 uur ds Wulster: De Schans S 45 uur ds Batelaan; Blanken burg 9.45 uur jeugddienst. Geref kerk 9 30 en 18 30 uur ds Koffrie. Chr Geref kerk 9 30 en 17 uur ds Velema. Geref kerk vrljgem 9.45 uur leesdlenst. 16.15 uur ds Veefkind. SCHIEDAM Iferv gem Grote Kerk 10 uur ds Jansen. 17 uur ds Hoffman. BethelkerK 10 uur drs Wissink. Opstandingskerk 10 uur ds Zimmerman Vredcskerk 10 uur ds Nauta. 19 uur ds Schroten: De Rank 8 30 uur ds Le Cocq, 10 uur ds Le Coca, 19 uur ds Van der Sluljs: Irene 10 uur de heer Damen. Chr Geref kerk 10 uur ds Geels. 15 uur ds Geels. VLAARDINGEN Herv gem Grote Kerk 10 uur ds Bouterse, 17 uur ds Van Veen; Nieuwe Kerk 9 uur -cis Biel, 17 uur ds -Bouterse; Bethelkerk 10 uur de heer West maas. 19 uur ds Van veen: Immanuêlkerk 10 uur ds Van Lambalgen, 19 uur ds. Kruyt; Rehobothkerk 10 30 uur ds Biel. 19 uur de heer Van Zetten: Ichthuskerk 8.30 drs Elfferich. 10 uur drs Elfferieh: Holyka- pel 10.30 uur ds Kret: Holyzlekenhuls 9 uur de heer Lambalgen: Zonnehuis as Kolkert; saai Harmonie ds Van Veen. Geref kerk Oosterkerk 10 uur ds Kouwen- hoven, 17 uur ds Ter Hart; Emmauskerk 10 uur ds Tlemersma, 17 uur ds Kouwen- hoven: Holykapel 10 uur ds Krol. 17 uur ds Tlemersma; PnSëlkerk 9 30 en 11 uur ds Swen, 17 uur ds Krol. Maranathakerk 10 uur ds Ter Hart, 17 uur ds Swen: De Wetering 10.15 uur dr Bos. Chr Geref kerk Emmastraat 10 45 uur ds Geels. 17 uur ds Bikker, Ds dc Cocksehool 10 uur ds Bikker, 17 uur ds Geels. Geref gem Westnleuwland 10 en 17 uur ds Hulsman, MAASSLUIS Herv gem Grote Kerk 10 uur de heer Vcrhare, 19 uur ds Kalkman; Ichthuscentram 10 uur ds Kalkman: Jeugd- kerk 10 uur de heer v d Velde. Sursum Corda. Geref kerk Immanuêlkerk 940 uur ds Duursema, 16 30 uur ds Aaftlnk; Maranathakerk 9 30 uur ds Aaftlnk. 18.30Cordesstraat 22. tel. 3489. In 1960 liet de heer Meerman in de 4de Industriestraat een bedrijfshal, bouwen van 180 m2, inclusief kantoor ruimte. In 1962 kwam er nog eens 110 nx2 bij en. daarmee had hij alle moge lijkheden eruit gehaald die er op die plaats inzaten. Maar omdat de omzetten sterk toena men en de bedrijfsbezetting navenant groeide liep de zaak ruimtelijk in alle richtingen vast. Begin 1963 ging een bouwaanvraag in zee (die december I9S5 los kwam) voor het pand dat gisteren werd geopend en waarvan mevrouw Meerman op 23 mei 1966 de eerste paal heeft geslagen. In deze periode van goed tien jaar heeft het bedrijf zijn omzet in bouw- machines en materiaal voor wegen bouw honderd maal vergroot. In de afgelopen vier maanden van 1967 be haalde het reeds de helft van zijn om zet van 1966 Zo heeft directeur A, Meerman het gisteren allemaal verteld, „maar", zei hij, we moeten oppasse'A dat het met ons bedrijf met gaat als met de won derboom van Jona: snel opschieten en direct daarna verdorren". Daarom stel de hij zich op het standpunt dat het bedrijf niet alleen een commerciële, maar zeker ook een sociale functie heeft, niet in de laatste plaats ten op zichte van het personeel. MAAR dat de heer Meerman be halve als succes vol zakenman ook op andere terreinen talentvol aar, de weg timmert onderstreeepte burge meester Heusdens toen hij in hem een parallel zag met zijn,eerste baas, de bij de opening aanwezige .oud-direc teur J. L. Jonker van het Havenbe drijf Vlaardingen-Oost, waar Meerman in 1936 als jong maatje in dienst trad. Evenals eens de heer Jonker, was de heer Meerman ambitieus werkzaam in de voorste gelederen van de Gere formeerde Kerk. Beiden deinsden nimmer terug voor revolutionaire maatregelen onder an ti-revolutionaire vlag; beiden wisten als lid van de gemeenteraad op snelle, duidelijk wijze tot bepaling van een standpunt te komen (een uitzondering in de raad van Vlaardingen-red.) en beiden veroverden een wethoudersze tel, zij het dat de heer Meerman deze in verband met zijn bedrijf slechts ne gen maanden heeft willen bezetten. Alles overziende concludeerde mr. Heusdens dat de heer Meerman, die langs de Nederlandse verkeerswegen al vele honderden kilometers vangrail heeft geplaatst, ergens ook zelf een klein privé vangrailtje moet bezitten, dat hem In zijn tomeloze energie voor uit de bocht vliegen behoedt. UITERAARD waren er meer toespraken: van de ontwerper van het nieuwe gebouw, architect Waarden burg, die tevens namens de aannemer, de firma Th. A. A. Wemer sprak; van de heer G. Wapstda, voorzitter van het departement Vlaardmgen-Maassluis van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel en van de beer J. Hoogstad namens het bestuur van de Industriële Kring Vettenoord, die een bedrijfsviag gaf. Voor het personeel sprak procuratie houder A. J. Kegel. Hij boed een wand versiering aan die in de hal van het ge bouw een plaats heeft gekregen. DE ingebruikneming van het nieu we bedrijfsgebouw was voor de fa milie Meerman en voor het personeel van het technisch handelsbureau méér dan een feestelijke bekrachtiging van een verruiming gevende verhuizing. Het was het in sneltreinvaart bereikt hebben van een mijlpaal, waarop te lezen stond hoe er met talenten was gewoekerd. En dat men zich rentmeester wist! (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS De gemeenteraa komt dinsdagavond 23 mei in spoed eisende openbare vergadering bijeet in de kantine van de Caland-LTS, Ir behandeling komt een voorste) to instemming met een begrotingswijzi ging van Rij'nmond i.v.m. een ver keers- en economisch onderzoek, waar toe het dagelijks bestuur van Rijn mond alle gemeentebesturen in zijn ge bied heeft aangeschreven. In dezelfde vergadering zal de heei C. van der Lely worden beëdigd aL< lid van de gemeenteraad voor de Ka- tholieke Volks Partij. Hij volgt df heer G P M. Smeele op, van wie de raad wegens zijn toekomstig vertrek naar Vlaardmgen in de vonge vergade ring afscheid heeft genomen. Loco-burgemeester P. van der Snoek zal ook deze vergadering voorzitten want burgemeester W. J. D. var Dijck is tot verder herstel van zijr gezondheid op medisch advies voo; korte tijd naar het buitenland ver trokken. Het bencht m het week blad De Havenloods dat de burge meester zijn ambtswerkzaamheder heeft hervat is onjuist. Vcltlnc Westerlee DE LIER, 19 mei Aardbeien 335, andlj vle 1839. 32 000 kg: duhb bonen 420480 400 kg. snijbonen 279—-380, 1500 kg: Alicantt 570580, 29 kg; komkom, (krom) 40—41 14 000 kg; waspeen: A 38. 800 kg, B 32 postelein 8—29. 3,100 kg; pruimen 130—355 120 kg, rabarber 30—40, 1.100 kg; spinazR 9—30, 3 400 kg, spitskool 30—38, 6 809 kg irei AI 81—95, 700 kg: asperges 380 bos ospeen 94122, 8-SOO bos; peterselie 5—ISVs 2 209 bos; raapstelen 5, i.300 bos: radlj. 8—13, 4 m bos; selderij 12—16V«, 3.300 bos boskroten 41, 300 bos; komkom. I: AA 36—10. 96 300 Stuks, A 30—35, B 28—32, C 25—28, D 25; netmeloen: 6: 185—210, 3.601 st, 8: 160—195, 10: 110—125: paprika 16-55 3 000 st; perziken 8—67. 3.700 st: pruimer 7—39, 3.000 st; sla I 6—17'/., 68.250 st; bloem kool I: 6: 101—115, 77 00 st, 8: 88—11, 10 71—83. 12 52—59. 15 35—38; tomaten: A 720—750, 34 953 bakjes Export, B 7—730, L87. bakjes Export, totaal 36.828 bakjes Exp., c 720—740. CC 590—690 SCHIEDAM: L. H. Geerdes. Veenlantstraat 2. te! 268357. G. In 't Veld. W. de Zwllzer- laan 23. te! 268599. W. A. de Ridder. Stad houderslaan 46. tel 287590 VLAARDINGEN: M. Prins-van Wijngaar den, Van Hogendorplaan 28, tel. 346264 W. H. Karreman, Prof. Rutgerstr. 40, tel. 345615. MAASSLUIS: P. L. Wekker. Adr. Brou- werstr. 2-4. tel. 2125. Verloskundige: mej. v. d. Hoeven. Willem Pijperl. 64, tel. 3460 en mej. v. d. Veen, Jac. Catsstr. 24, tel. 2376. MAASLAND: J. W. Oltmans. 's-He- renstraat 4, tel. 01899 - 2089. Veearts: C. v. d. Most. Kethelweg 13a, tel. 010 - 343084. HOEK VAN BOLLAND: A, W. L. Nut. De AJET EEN mooie dag om u in te lichten over de komende Thijs- sewandeling ter 'kennismaking me de natuur in de duinen van Oost- voorae. De Rotterdamse Raad vooi de Lichamelijke Opvoeding stuurdi me een uitvoerig bericht, waarui ik u een en ander ga vertellen. De naam van dit evenement is zoals u begrijpt, die van de grote natuurkenner Jac. P. Thijsse.- Vori ge jaren was het. succesnvan; déze excursies, die onder deskundige lei ding staan, zo groöt dat beslaten, ook nu weer te gaan wandelem Za terdag 3 juni is de dag. Op diverse plaatsen in Rotterdam zullen bussen de liefhebbers "halen In Oostvoome staan natuurgidser klaar om de deelnemers m kleine' groepen door dit prachtige gebied te voeren. Zo'n wandeling duurt en kele uren en er zijn enkele pauzes in opgenomen. Wie echter een korte tocht wil maken dient dat op te geven. HiermeeT komen de organisa toren tegemoet aan de wensen-var bijv. bejaarden. Men kan alleen individueel deel nemen. Dit zeg rit er maar bij vooi het geval er clubs of verenigingen mee willen doen. Wie 12 jaar en ouder is betaalt dne en daarondex kost de wandeling twee gulden- In die bedragen Is busreis en toeganj tot de duinen inbegrepen. Zo rijden de bussen: Voor Rotter dam-Noord en -Oost start Kastanje plein (Schiebroek) 8, halte Rozen- laan/Akkerwindestraat (bij Oranje kerk) 8.10 en Stationsplein (vooi restaurant Engels 8.20 uur. Een vol- gende bus op deze route rijdt ach tereenvolgens om 11, 11.10 en 11,20 uur langes deze punten. Voor bewoners van West en Cen trum vertrekt op het P. C. Hooft- plein (Spangen) een bus om 8 uur langs MathenesserpleSn^hk. Mathe- nesserlaan 8.1Ö uur en Middelland- plein/hk. Cl. de Vrieselaan 8.15 uur Uit Rotterdam-Zuid kan men om i uur vanaf het RTM-station Ro- sestraat, 8.10 uur parkeerterrein bi. Gr. Schouwburg, Zuidplem; 8.2C uur Plein 1953. Hier gaat ook eer bus om achtereenvolgens 11, 11.10 11.20 uur langs dezelfde punten. WIE DE BUSSEN van 8 urn neemt zal ongeveer 14.15 uur te rug zijn in de Maasstad, die wande laars die met de bussen- van 11 uui komen zijn omstreeks 17.15 uur te rug, Ik zou zeggen: doen als u zin hebt eens gemakkelijk in Voome te komen (maar ik sta niet in voor de files op de Gr. Kruisweg, de orga nisatoren ook niet.en daar in ontspannen sfeer te zien en te ho ren hoe rijk de natuur is. Deelnemerskaarten zijn te halen bij de Raad v. d. Lichamelijke Op voeding, kamer 370 NEN-gebouw, Cooisingel 6 (bij stadhuis) tot en met woensdag 31 mei tussen 9 en 16 uur. Men kan nie* per giro beta len. Wel kan desgewenst vooraf tele fonisch worden gevraagd of er nog ruimte is. Dat kan een reisje bespa ren: tel. 111380, toestel 379. De nieuwste modellen met DRALON/VELOURS bekleding. Nieuwe Binnenweg 340344, t.o. Heemraadsplantsoen. Telef.t S3 4136. Bezoekt onze dagelijks geopende expositie in bovenzalen van voormalig CALAND WEST - ingang Rochusenstraat. Vraagt onze kleurencatalogus. i d va

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1