Voorstel Verhulsdonk c.s. verworpen niet ster ervaren ve Gastvrijheid beloond met huis leegroven LANGHARIGE VACHTSPREl Vrijdag eerste schepen binnen weer illSlllli Hl Inhahé beïnvloedde® lichtstoet ongunstig Geslaagden stopping kolen AAN DflUN JA 4 1 kritisch Bur Centraal vlaggen blijft afgeschaft Zeven maanden geëist Vrachtauto's plagen bewoners van Rubenslaan Postwagen! je reed haven in DEKLERK&ZN Bekers en prijzen uitgereikt f t BEKEKEN Optreden Overwegingen Voor zo n royale, luxueuze zou u best meer wijlen betalen Man wilde arbiter te lijf gaan Jeugdtoneel hield kamp in Hierden INTERIEUR 0\ \-.mr; nE rOTTERDAMMKK Na de. uitzetting van de. wet houder werd het. voorstel van: de heer Verhulsdonk c.s. in stem ming gebracht en met de genoem de stemmenverhouding verwor pen. De heer C. Muys (B.P.), die het voorstel mede, had onderte kend, distancieerde zich daarvan EMOUS Eigenaar ivil niet meeiverken Bjj VLAARDINGEN Het groot- ste deel van de haringvloot, die maandag uit IJmuiden, Katwijk aan zee, Vlaardingen en Scheve- ningen is vertrokken bevindt zich nu na een etmaal stomen bij de 56ste breedtegraad ten noordwes ten van de Doggersbank. Vandaag. .en dagelijks extra voordelig nu tegen b c h i o cJ a m I' - Rotterdam [Vallis -> r»p lavestie Brandersbuurt mag dan •ti'gn op een laat moment van de frJrisagenda afgevoerd zijn, de raad vroeg daarmee kennelijk' tijd en energie Viiom een andere zaak tot een bran dde kwestie op te voeren: men kan ook «geen op te blazen. Het vlaggenincident kreeg een sterk oevoelsmatig debat, waarin weer eens doek hoe snel men zich tegenwoordig „Inasseerd en verontrust gevoelt gepasseera -Waarschijnlijk heeft dat er toe bijgedragen dat KVP-wethouder mr, Van Kinde ren, die voor een nuchtere en zakelijke verde diging- 'zorgde, zich liet ont glippen dat hij gelukkig alle afgelopen nationale feestdagen met vakantie in het Eiland heeft vertoefd. De wethouder er de man niet naar dat achter deze filiating anti-nationale of republikeinse gevoelens moeten worden gezocht. Niet voor niets werd hij tijdens zijn buiten landse vakantie koninklijk onderscheiden met: het ridderschap in de orde van Oranje-Nassau. Maar de bewogen betogen van de voorstanders voor het centrale vlaggen konden weinig meer zeggen teen de wethouder aan het woord was geweest! SCHIEDAM Geboren: J M z.v. J. M. H B van der Knaap en M.' J.D.L.Re- hêrs: Kezlna M A d.v. W. J. Schouten en -a M- van Potten; Willem z.v. C. L. Oos- tra en L C. Dekker: Richard B T z.v. F. i n. Remmerswaal en M. J. L. Entering; d a van der Tuijn en AA M Kester: Robert P z.v. J. P. Jones en A. E. Pater- son; Patricia E. A. d.v. P. H. Luiten en a t. A. - Grootschol ten: -Jacqueline C. M. dv 'J. D. A. van der Tuijn en A. A. M. Hoog; Jacobus C. zv J Moor en E Huson: Kenter: Neeltje L d.v. M. den Engelsman en~N. l de Hoog: Jacobus C z.v. J. Moor en E. Huson; Shirléy d.v. A.P. A. van dem Enden en A. Buijs; Willemina I d.v. j c. Wftman en M. F. T. Noordilk. Shirley, dv A P A van den Enden en A Buüs; willemina dv J C Waltman en M E T Noordijk Overleden: A J Jordaans. 79: P A Verha ren. SO, wed van A van Steenbergen: A de Vos. 74. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Na een bewogen en soms verhit debat heeft de ge meenteraad maandagavond het voorstel van de heer G. P. Ver hulsdonk (lib.) en een aantal raadsleden van verscheidene an dere fracties om B. en W. te ver zoeken hun besluit dat op ge meentelijke woongebouwen niet meer „centraal" zal worden ge vlagd ongedaan te maken met 24 tegen 12 stemmen verworpen. V2, V3~ De ondertekenaars van het voorstel verweerden zich fel tegen het stand punt dat B. en W. hadden Ingenomen. Zo constateerde de heer Verhulsdonk i. j j dat B. en \Y. zijn gezwicht voor een als „het symbool der natie", dat 3, en tijdons hst dsbatj maar vosgds „inJoohoU Jew TIT T-v-, Vinn tv» Cl hnHHpn r»m1 GG ttrzhzh V Kil rl Q J. VAN KATWIJK verontrust hebben willen voorkomen door het cen trale vlaggen af te schaffen, daarmee elke bewoner de vrijhi.-iö gèvend al of niet zijn vlag uit te steken. De wethouder gaf toe dat B. en W. bij het nemen vandit: besluit hebben verzuimd de bewoners van .deze vrij heid te berichten. Hij betreurde dat en deelde mee dat een dezer dagen alsnog een brief aan de huurders zal uitgaan waarin hun wordt gezegd dat zij het recht hebben zelf te vlaggen wanneer zij dat maar wensen. Mn dezelfde brief zullen tevens aan wijzingen worden gegeven over de wij ze waarop een vlaggestok het meest efficiënt aan de flats kan worden be vestigd. -■ - zeer kleine minderheid van de betref fende bewoners. Hjj meende dat de overreid de bevolking in het vlaggen dient voor te gaan (op openbare gebou wen gebeurt het wel) en zei het colle ge niet te kunnen volgen in zijn „ver draagzaamheid". Nog scherper was drs. H. J. Hout man (lib.), die wapperde mettermen Voor onmiddellijke indiensttreding vragen wij: e (17-18 jaar) 5-daagse werkweek. SPORT - CAMPING EN LEDERWAREN Hoogstraat 82 - Tel. .349353 - Vlaardingen Na 18 u. Kethelweg 69 of Schiedamseweg 60. weer normaal werken. De verdachte heeft ROTTERDAM „Ik vind het van zelf tegen mij gezegd dat hjj bij het u een geweldig laffe streek" zei de president van de rechtbank, mr, A. R. Jolles, vanmorgen, dindsdag, tegen de 58-jarige los-wrkman A. K. „In de kroeg ontmoette u een, man. Toen hij hoorde dat u geen onderdak had, bood hij aan bij hem te komen overnachten. De volgende morgen toen niemand thuis was, stal u kostuums, vesten, een radio en gereedschap. Ik vind dit een onbehoorlijke manier om op deze wijze gastvrijheid te belonen." „Wat heeft u met de goederen gedaan", vroeg mr. Jolles de verdachte. „Ik heb ze ver kocht en van het geld (veertig gulden) heb ik een biertje gedronken." Op de vraag van dé president waarom hy dat gedaan had antwoordde K: „Ik deed het uit jaloersheid. Ik had thuis ruzie gehad. „Ja dat klopt" viel mr.. Jol les hem bij. „Toen hebt u maar alles kort en klein geslagen. Bovendien" liep u nog^ in een voorwaardelijke veroorde ling." Officier J. M. van Leeuwen, geloofde dat het met de,lichamelijke klachten van de man, waardoor hij toen niet -werkte, wel meeviel. „Na zijn straftijd kan hij schoonmaakbedrijf, waar hij heeft ge werkt kan terugkomen. Toch blijf ik het een schandalige streek vinden." De officier eiste een, gevangnfeisstraf van zeven manaden met aftrek van voor arrest. Raadsvrouw mr. L. H. P. Sonneveld- Neyssel had begrip voor de moeilijke huiselijke omstandigheden van haar cliënt. Voor mensen die hij sympathiek vond had hij de neiging zich tevens ja loers te gaan voelen. Dit is hem nood lottig geworden. Dat de verdachte zijn goede wil heeft getoond lie zij blijken met de mededeling dat alle schade zou worden vergoed. Zij vroeg de straftijd zo kort mogelijk te houden. Uitspraak over veertien dagen. W. met hun maatregel hadden omlaag ziCli uiteindelijk toch weer bij de gehaald, „Er staat nu eenmaal een vlaggestok en ik kan'niet tolereren dat om een V:)*)&))k]eme minderheid de vla wordt gestreken". V Namens -de Protestants Christelijke Groep schaarde de heer J. van Kat wijk zich bij- de 'bezwaarden, zij het dat. het hem niet zo zeer om het al of niet centraal vlaggen ging, maar wel on. :iet optreden van B. én W., waar over hijzijn verontrusting uitsprak. Vooral omdat het college in de beant woording van de schriftelijk' gestelde vragen heeft verwezen naar een vorig college. De heer Van Katwijk vónd dat onjuist en een kenmerk van een zwak ke verdediging.- Het protestantse raadsli* concludeer de dat R. en W. met hun besluit eigen machtig hebben gehandeld en de aan wijzingen van de raad (die'hem ble ken uit het feit dat destijds de vlagje- masten zijn geplaatst) niet heeft ge volgd. Drs. H. J. Simons (soc.) en mevrouw A. C. M. Blaauw-Rieu (pac.' soc.) daarentegen waren bijzónder ingeno men met heta fschaffen van het. cen traal vlaggen. De heer Simons vond het een vergaand dirigisme en een betutteling indien centraal wordt be paald wanneer wel en wanneer niet zal worden gevlagd. Hij meende dat deze vrijheid aan het individu moet worden overgelaten. „Laten we geer, Griekse overheid gaan spelen". In dezelfde geest trok wethouder mr. M. J. M. van Kinderen zijn...verdedi ging. Hij zette uiteen, 'dat toen de eerste (gemeentelijke woónflat werd ge bouwd men uit züiver praktische over wegingen overging tot het plaatsen van een centrale vlaggestok, zonder dat daaraan een raadsbesluit te pas kwam. Het zou de bewoners veel moei te besparen en onoordeelkundig vlag gen voorkomen. Dit heeft nimmer aanleiding tot pro blemen gegeven. Nu echter de laatste tijd bij velen de gedachten, o.a. over het .vlaggen, zijn veranderd, dreigde een incident te ontstaan dat B. en W. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bewoners van de Ru- bensiaan ervaren veel hinder van zwa re vrachtwagens die langdurig in hun laan worden geparkeerd, maar de eige naar van deze auto's is niet bereid mee te werken aan een oplossing van dit probleem. Dit /ei burgemeester H. Roelfsema maandagavond in de gemeenteraad naar aanleiding van een suggestie van drs. H. J. Houtman (lib.)* om op een vrij gekomen terrein aan de Kreu- pelstraat een bepaald gedeelte te, reser veren voor het parkeren van dit soort voertuigen. Aan de Kreupelstraat worden na melijk zestig parkeerplaatsen aange bracht en het terrein tussen deze straat en de Broersvest wordt geëga liseerd en met gras ingezaaid. De raad voteerde daarvoor een krediet van 18.000. De burgemeester zegde de heer Hout man toe zijn suggestie aan de ver- keerscommissie te zullen voorleggen. Hij liet weten dat de hinder die de Rubenslaan-bewoners ervaren al meer malen onderwerp van bespreking in deze commissie is geweest. De heer Roelfsema zei dat voor de bewuste wagen al instelling van een parkeerverbod wordt overwogen, om dat er weinig andere mogelijkheden tot oplossing van het probleem over blijven ais de eigenaar niet wil mee werken. Kijk; dat is nu wat De. Klerk onder een "bijzondere aanbieding "verstaat: 'luxueus-langharige, donzig-zachte 'vachtspreien verkopen voor minder dan.'honderd'gulden! Als .u er vroeg bij bent, kunt u nog kiezen uit.de v.ele gloedvolle'kleuren waarin De Klerk dëzè.Vdraio'n sierspreien. - warm als .wollen dekens,toch vederlicht en 'luchtig! ■- aanbiedt. U zou best meer dan honderd gulden, voor deze vacht- spreien willen betalen, maarn.u kosten h -' ze in zéér royale (220 bij 210) twee- 'persoonsformateh öf 50 '•'slechts J? ff •voorstemmers. SCHIEDAM Een van de spelers in de maandagavond in het sportpark Harga gehouden voetbalwedstrijd tus sen elftallen van de technische bedrij ven Itho en Scheffers wilde na afloop scheidsrechter G. Santr'a te lijf gaan. Met moeite wist men de man te kalme ren. De scheidsrechter had de speler eer der wegens natrappen van het veld gestuurd. SCHIEDAM Tot zijn schrik ont dekte de PTT-besteller W,V. maandag middag op de Lange Haven, dat zijn wagentje met twee posttasseri plp'tse- iing de haven inreed. Het wagentje en een posttas zijn later uit het water gevist, maar de tweede tas bleef on vindbaar. SCHIEDAM De heer David Hu ghes,, minister van publieke werken in de 'Australische staët.yNeW; Sjbuth^Was- les brengt in het kader van een 'we reldreis een driedaags oriënterend be zoek aan ons land. De heer Hughes zal onder meer de Dok- en werfmaatschap- pij Schiedam bezoeken. VISSERIJ BERICHTEN UMUIDEN IJMUIDEN. 23 mei KW 141 H.B70, KW 13 6080. KW 161 ƒ3080. \KW 321 ƒ5770.: KW 195 9320. KW 201 10.680. KW 119 1630, VL 103 16.240. KAASMARKT BODEGRAVEN Aanv >er 18 partijen. Prijzen: le kwal. 3.053.35. extra kwal. 3.45. handel: kalm. Als Uw jongens weerfïnaa! uit hun zomergöed gegroeid zijn en U weet niet, wat ze straks aan moeten trekken... dan verwach ten wij U in onze Kleuter- Confectie afdeling. Want daar verkopen wij leuke badstof jongens pulls, in polo model, badstof.-de grote mode voor dit seizoen, heerlijk dragen Ideaal makkelijk voor 'de moe ders (niet strijken) nu voor nog géén twee gulden. -- VEILING WESTERLEE DE LIER Maandag 22 mei. Andijvie 23-41, 19000 kg. dubb. bonen 390-450 200, Snijbonen 310-360 900, komkom (krom) 38-45 11300, Pruimen 1305 100, rabarber 16-29 spnlazle 9-37 4800, spitskool 41-62 6500, bospeen 97 111 4500 bos. peterselie 17 1300 bos, raapstelen 5 2000, radijs 8-15 2200, bos, selderij lOVi-HV* 3000, boskroten 43-44. 2000. tomaten A 770- 910 extra C 830 930 - 31.024 bakjes expr, 1714 bin. 32.738 totaal- Tomaten A 720-740 B 710-730, I C 720-770, CC 660-720. komkom. AA 35-47 86.700 *st., A 33-3S B 29-34, C 24-27, .D 21, netmeioen 6 155- 185, 8 150 -175, 4700 St.. 10 105- 125 paprika 31-54 1300, perzeke 9-62 3300, pruimen 5-38 2500, sla I 6- l5Vs 40.0QQ bloemkool 6 102- 106 75000, 8 80-91, 10 49-61^12 41-47, 15 30-31. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Jeugd Toneelvereniging hield tijdens de Pinsterdagen in Hierden bij Harder wijk een kamp. Zaterdag 13 mei ver trokken „De DUletantjes" vanaf de Prof. Kamerling hOnneslaan per auto bus naar de kampeerboerderij De Pe perkamp, vanwaar dagtochten werden gemaakt naar de bossen rond Hulshorst. Tijdens het weekkamp wer den toneel- en sportwedstrijden gehou den. Prijswinnaars van de toneel wedstrijd werden: I. Sientje Kooyman. 2. Ellen Nijs. en Ria van Tricht, 3. Ivonne Vos en Jan Dettmeijer, 4. Hans Hagman en Ria Dettmeijer. En van de vijfkamp: afd. A. 1. E. Nijs, 2. Rene Asmus, 3. H. Hagman, afd B. 1. E. Asmus, 2. S. Asmus, 3. J. Dettmeijer. „De Dilletantjes" bestaan thans 15 jaar. Het jubileum wordt 12 november! gevierd. j11JMm:1 MW W Goudsesinget 221 Rotterdam tel. 116673-123082 SCHIEDAM Voor het rüksdiploma biendwacht le klasse slaasden de voleende ieden van de Vrijwillige schiedamse Brand- weer: A. L. Breddels. Th. van Eijk. Th. J. Jans- son. H. G. Verwaal en L. van Wagendonk. Voor het diploma Brandwacht 2e klasse slaagden: P. Boer. A. Klaasse. A. G. Peters. G. Robberekt. K. Teeuw en AI. H. Weuer. De Sch 307 van de N.V. Rederij Jac. den Duik, ligt in de boopgroep, waarvan de meeste schepen nog „volle kracht vooruit" varen. Enkele schepen van de groep hebben echter al de netten uit geworpen om te proberen of op deze plaats voldoende vis* aanwezig is. De vleetloggers, die wat minder snel lopen dan de grote groep treilers, zijn wat verder van de visgronden verwjj- Morgeh om 9 uur begint de verkoop van deze badstof jon- genspulls, In Wit, bleu en geel, voor 1 tot en met 10 Jaar, voor SMn Cel. of ichrlft. tot. Irene: Schied. Filmkrlng. lezing. 20. Geref Jeugdhuis,. Lange Haven: handhaving Statenvertaling, ds. Dorsman, 20. Bijkantoor „Dc Rotterdammer", Comité P. J. derd. Maar de drijfnetvisserij kan toch pas in de nachtelijke uren op gang komen, omdat de haring bij nacht stijgt en dan binnen het bereik komt van de drijfneetten: Bij het krieken van de dag komen de treilers in actie. Zij kunnij dan vissen tot in de late avond. Het weer kan men niet beter wensen. Aan boord van aile schepen liggen de nettten klaar, om wanneer haring wordt aangetroffen, te worden uit geworpen. Onderliing houden de vis sers conttact via de radio, om aan de weet te komen, waar wat tte halen valt. Zolang er nog gestoomd wordt, zijn de vissers graag bereid eikaar in- lichttingen over hun positieven koers te verstrekken, maar dat verandert soms snel zodra men denkt ergens een goede vangst te kunnen doen. De schepen, die zo gelukkig zijn binnen korte tijd fliink wat nieuwe haring te vangen de treilers mogen maximaal honderd kantjes aan wal brengen mogen volgens de voorwaarden, die voor de haringrace gelden, vanaf vrij dag 12.00 uur de havens binnenlopen. De haringliefhebbers 2uilen daarna nog enkele dagen geduld moeten hebben, alvorens zij de Hollandse Nieuwe kun nen consumeren, want de eerste kan tjes haring mogen pas maandagochtend worden afgeslagen. 263954 b.g.R. 348819. - :rijk' Lange Belangrijke telefoonnummers: Alarm poll tie tel. 254466. Brandweer 269218. Gtï en GD MAASSLUIS De heer G. H. Verhaere. heeft zondagochtend in de Grote Kerk als hulpprediker afscheid genomen van de her vormde Gemeente. De heer Verhaere nam de plaats in van ds. H.F. Meijer die gedu rende zijn militaire diensttijd verhinderd Klachten bezorging: Dr. Zamenhofstr. 130. was. De hulpprediker verhulst met zijn ge 2269260. zin naar Xolham. (Gr) waar hij naast zijn Apotheek: Rembrandt, Rembrandtiaan 5b. pastoraal werk. zal trachten zijn studie te tel. 2G8855. 'voltooien. SCHIEDAM Maandagmorgen verloor een vrachtauto met aanhangwagen op de Koemarkt een aantal lege flessen die op straat aan diggelen vielen. De ravage veroorzaakte een grote stagnatie op dit drukke verkeerspunt. De chauffeur had niets gemerkt Kort daarop verloor op de hoek KoemarktHoogstraat een vrachtauto, bestuurd door de 33-jailge chauffeur J. R., een linker achterwiel. De auto versperde de rij baan en veroorzaakte het verkeer lange t(jd veel hinder. JTVE nieuwe rijksweg 20 die maandagavond 5 juni gelijk met de Beneluxtunnel voor het verkeer wordt opengesteldgaat hier onder de Zoomweg, de noordelijke toegangsweg naar de tunnel, door. Op het gehele complex van toeleidende wegen is de ANWB momenteel druk bezig met het plaatsen van verkeersborden, of, zoals dat nu eenmaal officieel heet, met de bewegwijzering Boven dit viaduct zijn geen portalen,' maar gewone boren aangebracht. Een nieuwtje is ook de bete gelde middenberm onder de vangrail. Deze, voorziening zou over de kop slaan voorkomen en bovendien gemakkelijker in onderhoud zijn. Te bestellen in alle CO-OP winkels en op de kantoren Kethelstraat 10. Schiedam en 2e van Leyden Gael- stroat 14. Vlaardingen. Tel. resp.. 264596 en 343544. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op eén feestelijke bij eenkomst in het gebouw voor Chr. So ciale Belangen heeft de voorzitter van dc Stichting vereniging nationale ge denkdagen, de heer J. van der Griend, dc prijzen uitgereikt aan de winnende deelnemers van dc Lichtstoet 1967. In zijn openingswoord zei hij, dat de lichtstoet dit jaar de wind niet heeft meegchad. speciaal door de Inhabé. Hij hoopte, dat volgende jaar meer overleg zal worden gepleegd. Toch is het aantal deelnemers nog meegevallen. Vooral omdat de firma's Jurgens en Van der Moezel, met resp. acht en zes wagens hebben meege daan. De startplaats in Zuid bleek niet ide aal te zijn. Het volgende jaar wordt deze ergens anders gehouden. Trou wens elke wijk krijgt een beurt. Betreurd werd dat de muziek korpsen van de bedrijven niet hele maal de gehele route medeliepen. Dit schijnt te komen door het vergrijzen der korpsen. Bovendien hlijken de oudste leden de zwaarste instrumenten mee te dragen. De jury had het niet gemakkelijk, want ieder jaar wordt het kwaliteitsge halte vaii de versiering der wagens ho ger. Dank bracht de heer Van der Griend ook aan de politie. In de toe komst wil men meer ruchtbaarheid aan het evenement geven, ook in de omringende plaatsen, vooral in Vlaar dingen. Na de uitreiking van de prij2en kon den de aanwezigen vragen stellen. Hiervan werd druk gebruik gemaakt. De heer M. Vinke van Gulf Oil vroeg, waarom niet meer gemeentediensten hebben meegedaan. De heer Van der Griend wees op de precaire financiële situatie van de gemeente. Een bijzonder dankwoord en een geschenk kregen de juryleden, van wie er drie op Koninginnedag 575 tekenin gen in de Mgr. Nolenslaan en 300 op het Edisonplein hebben beoordeeld. De prijswinnaars waren: Groep I: Wilton-Fijenoord ereprijs; Nieuwe Wa terweg le prijs en wisselbeker; Gulf 2e prijs. Groep II: Waldo le prijs en wisselbe- ker; V.d. Moezel 2e prijs; Jurgens 3e prijs; Euro tax 4e prijs. Groep III: Mak le prijs en wisselbe ker; Van Mil 2e prijs; Van Engelen 3e priis; Bova 4e prijs; Beer 5e prijs; Neptunus 6e prijs; Hosman 7e prijs; Ter Braak 8e prijs; Henny 9e prijs. Groep IV: Ned. Padvinders le prijs, wisselbeker en prestatieprijs;Drum-f; band Gusto 2e prijs. Groep V. (particulieren): .Landsber gen le prijs en bekertje. :C v,v T\E vele duizenden die dagelijks ter hoogte van PernisLvlaardin gen de Nieuwe i Waterweg kruisen v hadden gedacht óp maandag 5. juni bij het naar huis gaan.-; voor vhet -* eerst' van dóBeneluxtiinn'el 'gebruik te kunnen maken..Ik wil hen.van- avond daarvoor waarschuwen, want deze vlieger gaat niet op. De tunnel wordt pas precies om acht uur in de avond voor het-verkeer opengesteld. En wie met de RET-bus erdoor wil moet zelfs tot dinsdagmorgen zes uur wachten. Dat komt omdat de tunnelopening een compleet avondlijke plechtig heid wordt Koningin Juliana zal de eigenlijke handeling pas om tien over half zeven op het tolplein in de zuidelijke toegang (dus op Rotter dams grondgebied) verrichten. Dat betekent dus dat behalve de geno digden niemand iets van deze be langrijke. gebeurtenis zal kunnen- zien, of het zou op het televisie scherm moeten zijn. Maar wat u, als u dat wilt, wel kunt zien is de begrafenis van de oude versleten veerpontVlaardin- gen-Pemis, die de gemeente Rotter dam nog meteen boekwaarde van een gulden tot'haar bezittingen mag rekenen. Deze begrafenis geschiedt in de vorm van een letterlijke uitvaart van de Perr-isse oever naar de overkant, met de Koningin aan boord. Weliswaar zullen de meesten van u waarschijnlijk geen kans krijgen met deze uitvaart mee te varen, maar u zult het wel kunnen zien. Het gebeurt om zeven uur. KWART over negen begint boven de plaats waar de nieuwe tunnel in de Waterweg ligt een demonstratie van blusboten en ook dat zal van beide oevers duidelijk t« volgen zijn. Y Overigens krijgt u toch een. kans om de tunnel voor haar ingebruik neming rustig te bekijken. Dat is'op zaterdagmiddag 3 juni als, de Bene- luxtunnelwandeltocht wordt gehou den. iT'W Het is de jaarlijkse Koningin Wilhelminamars, uitgeschreven door het Schiedamse vendel van de Bond van christelijke Oranje-jeugdvere nigingen Oranjegarde,- waaraan vele verenigingen, met vermoedelijk sa men duizenden wandelaars, zullen meedoen. 1 Maar ook allen die nu eenmaal niets voor zokt georganiseerde wan deltocht voelen mogen diezelfde middag door de tunnel, lopen en dat is maar een afstand van dertien honderd meter. Het is bovendien een eenmalige gelegenheid. wantTil deze derde juni' mag er. natuurlijk nooit meer één voetgangeri. doür deze vcrkeerstuhnel!T

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1