maal eeuwfeest mi ten einde eraar Biel bijna zeker damkampioen 'huur een eend plantinba recreatie op Kooilandsedijk AAN DE LU m J Delfland wil grotere schepen uit Schie weren turnlessen van w Hl Intiem maakt kans op titel CADEAUS VOOR PROJEKT SURINAME Gratis toegang in Stedelijk Museum Al tien korpsen hij KW-mars Burgerlijke stand Detailhandelsschool confereert op „De Witte Hei" Boulevard met brede groenstrook Propagandamars voor meer leden Raad akkoord met verkeersonderzoek Tafeltennis Rode Kruis vraagt ook lectuur Verkeer gehinderd door wateroverlast Uitgebreid program L. Reitstna leidt bij schaakkampioenschap Jeugd „Hoogstraat" voetbalt tegen kerkeraadsleden Hen interieur om. in te leven. Goed gekozen - goed geadviseerd. Waar? en morgen en dagelijks iVteuw begin „Kommasirijd" VOORDEEL VOOR BRILLEN Naatmachinebedrijf VERMEULEN {Van een medewerker) VLAARDINGEN Het belooft don derdagavond een spannende finale te.worden, als in het sportpark De Vijf ^Sluizen vier tafeltennissers zullen strij den om het persoonlijk kampioenschap :van Viaardingen. De kans is zeker niet uitgesloten dat een lid van Intiem de zo iel begeerde titel zal behalen, iets wat in het bijna twaalfjarig bestaan van deze grote ver eniging nog niet eerder .is voorgeko men. Na de maandag en dinsdag gespeel de wedstrijden in de voorronden heb- ,beh zich in de finale geplaatst de In- êjjem-leden J. Hoogendijk, P. Dossin en ÉB.'Mudde. De vierde finalist is C. Kra mer van Shell, die ongetwijfeld alles in het werk zal stellen om op „eigen bodem" de titel op zijn naam te bren- c gen. Mudde dankte zijn finaleplaats aan rijn overwinningen op F. Pattiapon en Sj de'Bruin, die allen op de tweede 'plaats eindigden en in een driekamp om de vierde finaleplaats speelden. In de derde klasse plaatsten zich in de finale J- Braber van De Windmo llens, G. de Jong van Sunlight en C. 'Borsboom en G„ Korpérshoek,. beiden van Intiem. J. Braber werd ook win naar van de voorronden in de vierde idasse van zijn poule en ontmoet mor- 1 genavond in de finale H. v. d. Hoek van Hollandiaan, A. Rieken 'van Ser vice (Schiedam), J. van Lüyk van Shell en G. Rozendaal van Sunlight. De vijfde-klassers en de- junioren spe- Sen woensdagavond op de - acht tafels 1 in de sporthal. De heer G. Walstra, wethouder van f sportzaken heeft toegezegd morgen avond, donderdag, de tinnenvaas van het gemeentebestuur aan de kampioen 1 te zullen uitreiken. SCHIEDAM Hot Stedelijk Museum is op zaterdag 27 en zondag 28 mei gratis toegankelijk. Dit zijn de laatste dagen, waarop de tentoonstelling van de Franse groep „Huit Peintree'de Paris" te bezich tigen is. In de linkervleugel staan werken uit ce eigen collectie geëxposeerd. In de kel ders van het museuin zijn de blijvende exposities, de historische afdeling en het Nationaal Gedistilleerd Museum geves tigd. (Van een onzer verslaggeefsters) VL AARDINGEN Driemaal heeft de (hervormde) „Vereniging voor Bijzonder christelijk school onderwijs" woensdag haar eeuw feest gevierd: één keer met een dankdienst, één keer met een re ceptie en één keer met een feest avond. Er volgt nog een vierde, keer: vrijdag aantstaande de voet balwedstrijd tussen de jubileren de vereniging en haar „zuster", de Vereniging voor Gereformeerd schoolonderwijs. In de Ichthuskerk was het ds. 3, E. van Veen, die samen met kinderen en ouderen God dankte en loofde voor wat ér in de afgelopen honderd jaar tot stand is gekomen. Zijn teksten wa ren o.a.Deuteronium 6:4-9: („Wat Ik u héden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zij t, wanneer gij nederiigt en wanneer gij opstaat") en Johannes 14:21-26: („Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft"). Het binder koor én de biokfluitgroep van: de J. P. v.d. Schaarschool-zorgden voor de koor zang en begeleiding. In een bijgebouw van de kerk hield het bestuur, na de dienst een receptie, Wfika Th, Rijks van het-Zen dingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente in Zeist wijst ir. H. J, H. Smeenk, voorzitter van de hon derdjarige Vereniging voor. bij zonder christelijk schoolonder- wijs, op dewatertoren die- in Viaardingen bij elkaargecollec teerd zal worden. Op de voor grond een maquette van een ziekenhuis, zoals er nog vele in Suriname gebouwd zuilen-moe ten worden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tot gewoon hoogle raar in de keel-, neus- en oorheelkun de aan de universiteit te heiden is be noemd dr. P. H, Schmidt. Hij is de GnmlV!S5N 21 IEL 010/112955 ROTTERDAM £i87!rAF!KrsTFt 5 tei_oto/u6162 den haag EraïïJvfA"32 TEL. 030/18000 UTRECHT ORJNK93 TEL 05TC0/12411 DEVENTER Wijkcentrum: Moedercursus, 20. Mas Bron: VW-Schiedam. jaarvergaderign. -"MU: Martin Green's Rhythm and Blues ngjsty. dansavond. 20. ïïi'rttod: Hermes-DVS, beat-tn, 20. j^'rrne: Chr. Bouwvak Arbeiders Ver. leest. Belangen: NCBO. ledenvergade- ^54 gb g>0r - e Rotterdammer", Lange ö.g.g. 348819. tie i i1*1 '"te telefoonnummers: Alarm poll- CD. Brandweer 268218. G.G. en Rembrandt. Kembrandtlaan 5b, jj^gnten - bezorging: Dr. Zamenholstr. 130. 268835. zoon van de heer J. M. Schmidt, Schie- damseweg .50 B, oud-hoofd van de Kon. Julianaschool, oud-kerkvoogd van de Hervormde gemeente en ié mand, die altijd velerlei kerkelijke en veremgingsfuncties heeft bekleed. Professor Schmidt werd op 20 decem ber ,1926 in het toenmalige, nog niet geannexeerde Kethel en Spaland gebo ren. Hij bezocht de H.B.S. te Viaardin gen en studeerde van 1945.. tot 1952 medicijnen te Leiden. Hij legde in no vember 1952 zijn examen voor arts af en promoveerde in juli 1955 cum lau- de. Vervolgens- was hij staflid van het fysilogisch laboratorium te. Leiden, dat werd geleid door prof. J. W. Duyff, waarna hij zich onder leiding van prof., dr. H. A. E. van Dishoeck be kwaamde in de keel-, neus- en oorheel kunde. In november 1958 werd hij specialist en als zodanig benoemd tot chef van de kliniek voor keel-, neus- en oorheel kunde van het academisch ziekenhuis te Leiden. Hij onderbrak deze functie gedurende een jaar om te doceren aan de universiteit van Michigan in Ameri ka. - Ongeveer vijf jaar is hij chef van de cïinique aan het academisch zieken huis te Leiden-geweest In april 1962 volgde zijn benoeming tot lid van de stat van het Diaconessen-ziekenhuis Branovo te Den Haag. Prof. Schmidt heeft een groot aantal geschriften over zijn vak gepubliceerd. SCHIEDAM Dinsdag 30 mei houdt de Gereformeerde Kleuterschool aan de De Wildestraat 38 (hoofd leidster mejuffrouw N. van den Berg) in een der zalen van de Magnalia Dei- kerk een ouderavond. Mej. Van den Berg zal een causerie houden over het onderwerp: Kinderen moeten spelen. De kleuterleidsters zullen declameren. De pauze wordt in de kleuterschool gehouden, waar .de ouders het werk van de kleuters kunnen bezichtigen. waarop wethouder van onderwijs G: Walstra, de eerste gelukwensen kon uitdelen. „Ik ben een voorstander .van het openbaar onderwijs", zei hij, „maar ik heb begrip en waardering voor het onderwijs dat u wilt geven". Waardering had de .hèer Walstra eveneens voor de liquidatie van de ver eniging (die samen met de gereformeer de schoolvereniging volgend jaar na vijf jaar lange overgangsperiode, op gaat in de Vereniging voorChristelijk schoolonderwijs). „Het is eigenlijk niet een afscheid volgend jaar, maar ge- woon een nieuw begin". Namens de gemeente overhandigde de wethouder het bestuur een envelop met inhoud, bestemd voor de bouw van een lagere school in Suriname. Het was namelijk de wens van de ver eniging geweest geen bloemen e.d.,- maar geld voor dit doel te krijgen, op het eeuwfeest. Ir. H. Mol, voorzitter van de Vereni ging voor Gereformeerd - schoolonder- wijs en. van de nieuwe christelijke schoolvereniging, zag in de geschiede- nis van de jubilerende en de twee andere verenigingen een complete fa milieroman. „Ik wil u „lieve opa" noemen, een hon derdjarige opa, met wie ik in innige samenwerking verkeer. En ik spréék tegelijkertijd tot u als vierjarige kleuter," dié uit deze samenwerking is geboren. Het is als een idylle: in een bejaardentehuis". De heer A. Kalden, sprak namens het personeel van de scholen rijn op luchting erover uit 'dat, er na honderd jaar nu eindelijk een eind zal komen aan de strijd om de komma. „We zijn altijd een vereniging; geweest die bij zonder christelijk was, en nooit een bijzonder komma christelijk". (Van een medewerker) SCHIEDAM De 23ste Koningin Wilhelmina-mars, die zaterdag 3 juni wordt gehouden, belooft een-groots ge beuren te worden. Er hebben zich reeds tien muziekkorpsen gemeld, -die de wandelaars door de nieuwe op maandag 5 juni te openen Beneluxtun- nel zullen begeleiden. Vele honderden deelnemers hebben zich reeds gemeld, waarbij verschillende verenigingen, die in groepsverband meedoen. Om het geheel een sportief karakter te geven zijn dit jaar meer parcoursen uitgeschreven dan anders. Men kan deelnemen aan de afstanden 8-, 11-, 14-, 20-, 25- en 40 km. Alle deelne mers ontvangen een speciaal voor deze Beneluxtunneltocht ontworpn plaquet te, terwijl voor groepen een aantrekke lijke groepsprijs beschikbaar komt. De start geschiedt om half drie vanuit de Plantage. De deelnemers aan de afstand van 40 km starten echter reeds om elf uur. Opgaven voor deelname kunnen geschieden bij: Ph. van Oordt, v. Ol- denbameveltstraat 79, J. H. F. v.d. Brugge, Vondellaan 52b en M. Faasse, Groenelaan 50b. SCHIEDAM Geboren: Adrians 3 dv L A de Borst en P L F van den Brand, Anna F dv J M H van der Windt en M Ilmer. Wilhelm!na dv J M H van der Windt en M Ilmer, Jolanda dv J vredebregt en J J E Don. Overleden: J Groen, 68 Jr. echte S van Loenen. Hij kon tevens tot grote vreugde van de aanwezigen meedelen dat a.s. vrijdag tijdens' de voetbalwedstrijd een honderdjarige wisselbeker, die- die zelfde dag nog op de Van. der Schaarschool was gevonden," beschik baar zal -"worden gesteld. Voor een school in Suriname overhandigde de heer Kalden,een bedrag van 447. Wika Th. Rijks, vertegenwoordiger van het Zendingsgenootschap van de Evangelische-Broedergemeente'in Zeist tenslotte, dankte -voor -de actie van de vereniging voor' de bouw van een school. De geruchtmakendeontbrekende komma in' de "naam van de vereniging was 's avonds i n zaalTriangel het hoofdmotief van het cabaret dat zeven schoolhoofden, en twee onderwijzeres sen verzorgd 'hebben. Uiteraard- wer den behalve - deze „schriftuurlijke" ook de nodige andere „wantoestanden"" aan de kaak gesteld. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Cas Biel is de nieuwe damkampioen van Viaardin gen. Met nogéén ronde te spelen is hij onbereikbaar-geworden-voor de an dere deelnemers in de'hoofdklasse. Met vijf--"gewonnen partijen-.stond "hij praktisch onbedreigds aan. de kop, maar dinsdagavond:moest hij tégen Dik van :den 'Kerkhof! smet premise 'ge noegen nemen, nadat deze een - licht overwicht niet- in', winst kon omzetten. Dé, Kluyver, die- van Van Splunter won," is daardoor als f kémploen van Viaardingen onttroond - en. kan op de tweede plaats eindigen. -Niéstadt; en Vermeulen, speelden realise - In de eerste klasse is de kampioen nog niet - békend.. Van .Oudheusden is hiér nóg steeds "een-goedé kandidaat met- negen puntenuit vijf partijen. In verband met ziekte - kon hij gister avond - niét - spelen. Poot wón van- Kor- ver - en Mast1 schakelde.-Van' -Woerden voor de titel uit. - In de tweede 'klasse Won1 Van- Mou- rifc van Den Breems waardoorhij de leidersplaats- behoudt. Lucassénjr., die tegen" Van-der Mark en Van Hoüwelin- gen niet verder dan remise >kwam, is daardoor wat adhterop geraakt. De vijftienjarige Leen- Tom tbéhaal- de gisteravond het persoonlijk jeugd- damkampioenschap van Viaardingen, Hij was te sterk voor Ronnie Cassa. Herbert Hierten Ton Sluimer i hiel den het *op5 remise,terwijl 'Kees van Vliet vanJacob van der Kooi. verloor. De, eindstand met tussen- haakjes het aantal punten luidt hier:-1. Leen Tom (8),- 2, HerbertHiert (7),, 3. Ton Slui mer (6), 4. Jacob' v. -d.-.Kboi "(6), 5. Ronnie Cassa:(2) en 6. Kees -van'. VIiet die aan een gelijkspel genoeg -had om deeer.voorhem'.teredden. VLAARDINGEN De leerlingen van de derde klassen van de Chr. Detail- handelsschool „Beneden-Maas" vertrok ken. maandag per bus naar het jeugd centrum „De Witte Hel" in Huis ter Heide voor een speciale studie- en tx- cürsieweek. In dit, conferentie-oord zullende leerlingen kunnen luisteren naar verschillende gastdocenten uït het be drijfsleven o.a. staffunctionarissen van Unilever, Centra en-Heinekens. Vanuit het centrum zal een aantal excursies worden gemaakt o.a. naar de jaarbeurs voor winkelinrichting en mo derne verkoopmethoden. Ook staan be zoeken op het programma naar een modem groothandelsbedrijf en een su permarkt. In het programma is verder opgeno men een gezamenlijke warme maaltijd in een der Utrechtse restaurants en een bezoek aan een cultureel evene ment Zaterdag tegen de middag wordt de groep in Viaardingen terugverwacht Als begeleiders zijn meegegaan de heren C. van Toledo, leraar creatief technische: arbeid, en K. A. de Vries, leraar etaleren en reclame. een AZAM-d of AMI BREAK. Ah m toch doe vakantie een ta to hiaat, maak den im voordelig kat- tdt met oUe voordelen vm etst CZTROÊN, bh (010) 341041 18 e: (010) 342281 f m is {oio; jfim V. HOGENDOfiPLAAN 139 - VLAARDINGEN VLAARDINGEN In het kader van de eeuwfeestviering van het Ne- derlandsche Roode -Kruis zal dezer da gen een geluidswagen door de stad rij den om de aandacht te vestigen op de jaarlijkse inzameling. Een van de vele taken van het Rode Kruis is de verzending van boëken en tijdschriften aan langdurige - zieken. Van de zeshonderd lectuurhuisjes en -kastjes in Nederland, staan er ook en kele in Viaardingen en onlangs werd een. nieuw huisje geplaatst bij de Mid- hal in de Holywijk. Het bestuur van de Vlaardingse afde ling acht het lectuurwerk zéér belang rijk, maar, het ziet in de huisjes liever regelmatigactuele .zendingen gedepo neerd, dan tijdens de -schoonmaaktijd complete zoldèropruimingén SCHIEDAM Het verkeer heeft woensdag geruime tijd hinder ondervon den doordat een gedeelte van dé Rotter- damsedijk onder water stond. De oor zaak van deze wateroverlast was een ge broken persleiding van de riolering. Ge meentewerken heeft het euvel verholpen door de persleiding zo snel mogelijk te repareren. VI.AARDINGEN Aan het Havenbe drijf viaardingen-Oost N.v. is riiksgoedlceu- ring verleend voor de boow-van-een «Dslag- loods als onderdeel, van andere opslag- en transportinstallatles voor ruwe - fosfaat en andere kunststoffen. VLAABDEXGEN Aan de heer F. J. Zegers ts rij lesgoed keuring verleend voor de bouw van twaalf eengezinswoningen, en ze- i ven garages in Holy IB I de heer G.' A. van (tón Berg. (Van onze correspondent) ROZENBURG In rauw overleg met het gemeentebestuur van Rotter dam, willen B. en W. op de Kooilandse dijk een boulevard aanleggen. Aanslui tend aan de wijken Koolland en Lange- plaat wordt een oppervlakte van acht tien ha aan het openhaar groen toege voegd. Hoewel de realisering van dit pro ject nog enkele jaren kan duren-is men uitgegaan van een maximum aan recreatiemogelijkheden. Men streeft er naar een zo groot mógelijk gedeelte van het terrein voor het publiek toe gankelijk te maken. Er komen kleuterspeëlhoeken, ruig speelterrein, speelweiden, eendenvoe- derplaatseh, bakkengroeperingen en zelfs een hertenkamp. Hét gemeente bestuur wil echter het bermtoerisme niet ia de hand werken en om deze reden heeft men tussen de Botlekweg en; de Koninginneweg eenparkeerver bod'ingesteld. - Indien, de gemeenteraad donderdag avond met dit plan akkoordgaat, zal de gemeentekas bovendien tienduizen den, guldens voordeel -boeken. Het is namelijk mogelijk bepaalde gedeeltes van het plan gelijk met dé dijkverzwa ring die de gemeente Rotterdam uit voert, te verwezenlijken. Zou dit pas na de nieuwe dijkaanlet geschieden, dan liggen de kosten stuk ken hoger. Niettemin kost dit plan no| 115.000 dat uit het fonds Dorpsuit breiding moet worden gedekt. HOEK VAN HOLLAND —Ter gele genheid van het 50-jarige bestaan heeft de harmonievereniging Rotter dam aan Zee een-uitgebreid feestpro gramma samengesteld. Op maandag 29 mei recipleert de vereniging "vanaf 20 uur in de boven- zal van de harmonie. De volgende avond is er eert mars door' het dorp en qp woensdag 31 mei wordt op het Cor- desplein een concert gegeven door Con cordia uit Monster, E.M.M. uit Maasdijk,-Liera. uit De Lier. en R.A.Z. Donderdag 1; juni komen de Drumguards uit Delft één shownummer verzorg gen en zaterdag 3 juni wordt het pro gramma besloten met .een. stermars en een taptoe, eveneens'té verzorgen door de vier Westlandse korpsen. Het geheel staat, onder leiding van (Van een onzer verslaggevers) DELFT In de vanmorgen, don derdag, gehouden vergadering van het Hoogheemraadschap Delfland zei de heer Jac. van der Kooy (Overschie) ernstig bezwaard te zijn over het be varen van de Schie door schepen, die een inhoud van 700 ton en meer heb ben. Het aantal-schepen dat een hoog ton nage heeft zou steeds toenemen. Door de grote waterverplaatsingen zouden Jtol- cingén" voor de waterkering ontstaan, waarvan de waterkering last ondervindt. De polderbesturen zijn nu de dupe ge worden. De heer Van der Kooy achtte ingrijpen van Delfland dan ook dringend gewenst Ook de Delftsc wethouder P. C. Elffe- rlch toonde zich ontstemd. Hij memo reerde hoe indertijd bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een plan is in gediend waaróp, waarschijnlijk door het wisselen der colleges, nooit een antwoord NU IS EEN RiNCK-BRiL (door de INCK-extra's) VOORDELIGER DAN OOIT is gekomen. „Als hoedster der polders moet Delfland zo spoedig mogelijk met het provinciaal bestuur om de tafel gaan zitten." Dijkgraaf J. Winsemius antwoordde dat er zo spoedig mogelijk een regeling moet komen. HU meende dat de verschrikke lijke kosten bij een voortzetting van deze toestand niet op de polderbesturen mogen worden verhaald. De heer A. Dijkshoorn (Viaardingen) werd benoemd tot hoofdingeland. Van de heer P. Hoogendam, eveneens uit Viaar dingen, die jarenlang waarnemend hoog heemraad is geweest, werd afscheid ge nomen. Voor zijn vele activiteiten werd hem een Delftsblauw herinneringsbord aangeboden. .De vergadering over de waterhuishouding die begin juni zou wor den gehouden,1 is verschoven naar half september. (Van een.; medewerker) SCHIEDAM DOK gaat in de nieuwe gymnastiekzaal van de open bare school aan de 'Péter 'van Anrooy- laan de turnlessen vóór de jeugdigen in Gróenoord uitbreiden; Jarenlang kon DOK in Groenoord alleen maar lessen geven-in de zaal van de Chris telijke schooi. Op maahda'g kunnen jongens en meisjes van 5-—7 en,8-—9 jaar terecht om respectievelijk 16.1517.15 uur en 17.1518.15 uur en vrijdags kunnen jongens varó8—8 en 10--13. jaar. tur nen van 16.15—-17.15 - uur- en 17.15 18.30 uur en de méisjes van 10—13 en 14—16 jaai- van 1.8.30—-19.45 en 19.45— 21.15 uur. Deze week zijn de 'lessen in het nieuwe lokaal reeds' begonnen en de opkomst was al zeer góed. De afdeling van 5—7 Jaar trok rèeds 25. leden. Om in Groenoord nog meer naam te ma ken houdt DOK zaterdag een propa gandamars, die om 17 uur bij de Sporthal Margriet van start gaat. De tamboers en pijpers onder leiding van Ada van Bommel nemen hieraan ook deel. KW-Mars Op zaterdag 10 Juni volgt deelname aan de adspirantendag van het KNCGV te Maasland. Ook neemt DOK deel aan de 23ste KW-mars, van za terdag 3 juni, die de wandelaars in de gelegenheid stelt de nieuwe op maandag 5 juni te openen Benelux- tunnel te bezichtigen. Tevens heeft DOK besloten de in ning van de contributie aan incasseer ders, die iedere maand de contributie komen ophalen, over te laten. Het aantal leden werd zo groot, dat het betalen op de afdelingen niet meer voldeed. SCHIEDAM De vijfde ronde van de strijd om het persoonlijk schaakkampi oenschap van Schiedam is verspeeld en heeft vele span nine gebracht bij de partij tussen. Reltsma (kampioen van 1966) en v. Baarie -(kampioen van de Rotterdamse Schaakbond). Van Baarle startte als favoriet, mede door dat hij met wit speelde. Het werd al gauw duidelijk dat hij niet opkon tegen de kansrijke en degelijke stelling van Be.tsroa. Met twee pionnen achterstand moest hl' een verloren staande partij aan vaarden Dat kostte Reltsma veel tijd en zeventien zetten In nauwelijks vijf seconden bleken niet voldoende de problemen naar wens op te lossen. Niet alleen de twee pionnen moesten worden teruggeven,- maar er volgde ook nog.een stuk. Na de ttjdcontrole was er voor Reltsmageen houden meer aan en Van Baarle voerde de aanvankelijk als ver loren staande partij toch nog naar winst. Noordeeraaf won van Hogers. Vrijland verloor van Hulzer en planken verloor zijn vijfde Dartll ook nu van Den üUl. De stand In de Hoofdklasse is: L. Reltsma 5 gespeeld, punten. J. van Baarle 3-3. A. Noordera-aaf 4-3. G. den Uijl en J. Hulzer 5—3. c. vrijland 5—2. H. Sogers 4—0 en w. C. Planken 5—0. De eerste klasse wordt aangevoerd door Hotzken <3 uit 4) en Hannanny uit 5). Onderaan staan J.'de Bruljn en w. Harms. In 1B heeft v. Grevenbroek 3uit 4 en De Konlngh 3"/, uit 5. Onderaan staan v. Leusden en v. Seters. Ook ln de tweede klasse komt enige teke ning. Aan de kop staan J, van Rijn (3 uit 3) en z. N'oomen (3 uit s. Onderaan: J. van Dalen met 1 .uit 3 en G. van Noordennen met l uit 4 (Van «en medewerker) SCHIEDAM ra Zaterdagmorgen om elf uur (en niet om twaalf uur, zoals abusievelijk in het Schiedams Kerk blad stond vermeld) zal op het HBSS-terrein op Harga de wedstrijd beginnen tussen een elftal van kerke raadsleden (aangevuld met enkele an dere spelers) en het team van het jeugdhonk Hoogstraat, waarvoor ook de baten van deze wedstrijd zijn bestemd. De organisatoren hebben en kele verrassingen op het programma staan, die een gang naar Harga zekér waard maken. "TEN BOEKJE dat ik telken ja* re met veel genoegen zi' verschijnen Is de jaargids van d Stichting „Het Zuid-Hollands» Landschap". Omdat dat boekje bè wijst dat er in Zuid-Holland be langstelling is voor méér zaken da. voor industrialisatie, stedebouw, ha ver.aanleg, luchtverontreiniging *ef hoge bouwwerken. 'Elk jaar wordt in deze- gids eel voor de natuurliefhebber interes sant deel van Zuud-Holland bespre ken en daarbij worden allerlei-: bè langwekkende 'détails belicht, di aan het publiek van onze groté stó den doorgaans niet bekend zijn. :y, De jaargids-1967 heeft als onder werp de bollenstreek van Lisse1 to bezuiden Leiden. Zoals altijd k© mén de geologie, de landschappè - lijkè- opbouw en de ontwikkelin( .van dit gebied, goed uit de va Een hoofdstuk over de in dit bollen gebied gelegen gemeenten en ove een wandeling door Leiden, waarbi vooral de aandacht valt 'op de histo rie van deze stad completeren d3 gedeelte. Maar behalve dit als „streekbe sehrijving? aangeduide - gedeelte, zl 'er meer in: een hoofdstuk'ovér d griendcultuur.in.de Vijfheerenlan den, een met duidelijke tekening^ geïllustreerd hoofdstuk met kami peeraanwijzingen op. paspoort terrei nen, een overzicht van de toé gangsregelingen voor verschillend natuurmonumenten én uiteraar een aantal bijzonder goede foto's TTIT DE jaargidsen van d» Stichting „Het Zuid-Hollands Landschap" blijkt dat er in Zuid- Holland heel wat landelijk mod, aanwezig is, dat dit 20 zorgvuldi mogelijk wordt bewaard ep dat d stedeling tot al dat moois toegaf heeft onder zodanige voorwaarde: dat het voortbestaan er van zo goë* mogelijk is gewaarborgd. Voor dat laatste kunnen we mé anders dan dankbaar zijn. Als mei een landschap zonder enige restrio tie voor een miljoenenpubliek opè stelt, blijft er binnen een zeer korft tijd niets van over. Overigens blijkt ook uit deze jaar gids, dat een belangstellende, die ii het terrein of in de oude steden w; gaan zien, wat de gids hem beloof! zichzelf evenzeer vrijwillig enig restricties moet opleggen. Hij za zijn auto, scooter of zelfs bromme het best thuis kunnen laten en ge bruik dienen te maken van ees heel gewone fiets of van een no» véél' ouder vervoermiddel: zijn be nen. Want er is veel, dat slechts t voet is te bereiken. Hetgeen niet anders dan gezon is voor degene die deze moeite e voor over heeft! MAASSLUIS De gemeenteraaf heeft dinsdagavond in een spoedeisen de vergadering besloten in te stemme? met een begrotingswijziging van Rijrt mond in verband met de kosten vto het verkeers- en economisch ondèr zoek. -In deze vergadering maakte de hee C. van der Lely (kath.) zijn entree ii de gemeenteraad. Hij legde in handel van Ioko-burgemeester P. van de Snoek de zuiverings- én ambtseden a) De heer Van der Lely volgt de heer G P. M. Smeele op Na sluiting van de openbare vergade ring hield de raad een informel bespreking over het tracé van de Del tadijk en de daarmee samenhangend; problemen. Vraag demonstratie FRANSENSTRAAT 9 - WAALSTR. 38 VLAARDINGEN - TELEF. 010—340078

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1