WiBELB fOOBJff ÓPEN Hervormd speelde met gereformeerd voetbal bouwsector termijn MuzikaleHermandad boeit met premières AGENDA H advies aan Goed TOYOTAmo begint bij GOOS bilisme EN Morgen roept de Mok voor en Man vermist Burgerlijke stand Balatred T.Y Informatie balaSM] m I IN EEN FORTEX KOSTUUM Eeuwfeest van hervormde school ...om zéker te zijn! Linkse socialisten teleurgesteld in PvdA-fractie Rode Kruis rekent op goede collecte BONDSBESTUURDER VOOR NCBW Kader koopvaardij hield sportieve krachtmeting Na stemming 9-4 definitief: Medische dienst Gezin na botsing naar ziekenhuis Leerlingen gaven goede uitvoering PANDJESJAS 'n.vi verzekerings maatschappij westblaak 22-r'dam tel. 010-110004* FORTEX Byzaiitijhs I üi OMSCHOLING SCHIfiDABI Vandaag ATTENTIE! Het nieuwe model „Corolla" is „uit"! KOM» ZIE ENVERRAS UZELF en morgen - -an dagelijks VLA AI? BIGGEN Vandaag en dagelijks ROTTERDAM Met negen te gen vier stemmen en een onthou ding (van voorzitter mr. C. A. Crena de Jongh) aanvaardde de wijkraad voor Kralingen vrijdag het concept dat van socialistische zijde was ingediend, om alsnog de gemeenteraad een gunstig advies, uit te brengen voor de aanleg van een ijsbaan in Kralingen. Balatred „vinyl-op-vilt" heeft de praktische voordelen van harde vloerbedekking... plusdebehage- lijke eigenschappen van zacht tapijt. 't Is slijtvast vinyl óp verend vilt! Uw woninginrichter levert het in banen van. 200 cm breed. In vijf kwaliteiten van 9,25 tot 13,50 per vierkante meter. Zeven heel mooie, heelgezeffige dessins en vele, vele prachtige kleuren. (Ja - u kunt mooi com bineren met Balatred!) Koop het nu. U heeft er jaren plezier van. Balatred vanavond op mv T.V., Ned. n, vóór het laatste nieuws BALATRED Eenproduktvan Balamundi Nederland N.V. - Huizen N.H. mm ■4ï"-;~v,i> -r jr,t (Van een medewerker) VLAARDINGEN De regen kon vrijdagavond niet verhinderen, dat een paar honderd voetballiefhebbers zich naar het Zwaluwen-terrein aan de Kethelweg begaven waar hervormde en gereformeerde onderwijzers elkaar ontmoetten op de grasmat. Het werd een uitermate sportieve krachtmeting die werd opgeluisterd door vele leer lingen, die hun onderwijzers luid aan moedigden. Nadat om zeven uur de aftrap was verricht, bleek ai gauw dat de her vormds broeders zich beter op de natte mat fnuis voelden, dan hun col lega's. Zij waren trouwens wei ver plicht te winnen, want de wedstrijd werd gespeeld jn het kader van de eeuwfeestviering van de hervormde schooi. Diverse spandoeken vestigden de aandacht op de „rivaliteit'' onder" de teams. Daarop wat te lezen. „Dat is zeker, Hervormd wini de beker", „Slagboom in 'tSpel, dan winnen we wel", terwijl aan de andere kant de leuze „Speel Gereformeerd" publiek werd getoond. team „Gouden" medailles kregen en de gereformeerde verliezers genoegen moesten nemen met „zilveren" - me dailles. Daar onthulde de heer Kalden dat pas kort voor de wedstrijd was onidekt, dat het toenmalige bestmir in 1867 bepaalde dat de eeuw-wedstrijd in pandjesjas moest worden gespeeld. Dat. ook de kleuterscholen aandacht schonken aan het eeuwfeest, bleek uit de woorden van mejuffrouw E. Lang broek. hoofd van de Prinses Beatrix- school voor kleuteronderwijs, die ook de medailles aan de spelers uitreikte. De heer J. van Lindonk, die zich een uitstekend supporter had getoond, sprak de spelers ook toe en vónd het verheu gend, dat de jubilaris verdiend had ge wonnen. De hervormden kwamen uitmet de spelers: P. v. d, Gaag, J. A. Andriessen, J, Westerhof. J. Klooster, L. P. Verschoor, J. Dekker, R. Lissenberg. H. C, Sloofcs, M. G. Verhelst, A. A. de Koning, J. v. d. Heide en A. Serlie, De gereformeerden verschenen met E, Kroi. J. H. Wessels. B. F. J. Brilman, H. ten Seldam, W. v. Wingerden, M. .7, Kind, W. B. v. d. Ven, J. P. Pel, J. Rooden- ziekenhuis-, ongevallen- en ziekte-, brand-, inbraak-.,bedrljfs- en W A-verzekering aan het i burg. P. v. d. Berg en J. Ossewcyer. DEN HAAG Eenenzestig leden van de Partij van, dé Arbeid hebben in een brief aan de Tweede-Kamer fractie van deze partij hun teleurstel ling uitgesproken óver- de meegaande houding van de'fractie tijdens het ka merdebat over de staatsgreep in Grie-1 Jan Nagel en Han Lammers, VLAARDINGEN De afdeling Vlaardingen van het Nederlandsche Roode Kruis bestaat nog geen honderd jaar, maar in 28 jaren van haar bestaan is veel werk verzet. Het welfa re-werk loopt uitstekend. Bij de lec tuurvoorziening valt steeds op dat Vlaardingen 'het grootste percentage boeken en tijdschriften levert. Dit was ook het geval in 1964 toen het zilveren jubileum werd gevierd, en het ledental met duizend vermeerder de. Per 31 maart 1967 bedroeg het aan tal leden en donateurs 6248. De inzamelingsaktie staat ook dit jaar weer onder de vertrouwde leiding van de heer J. van Gameren, dir met zijn medebestuurders hoopt dat Vlaar dingen weer goed voor de dag zal ko men. Burgemeester mr. J. Heusdens stelde voor, dat men de 100-jarige als jubi leumgeschenk een dubbele collecte-op brengst zou meegeven van het vorig jaar. Toen werd rond ƒ14.000 opge haald, Vlaardingen weet nu wat zo on geveer de bedoeling is. -kenland. Zij vinden, dat de fractie zich scherper tegenover minister Luns .had moeten opstellen, o.m. door op schorting van de NAVO-defensiehulp en verbreken van de EEG-associatie met Griekenland te eisen. De ondertekenaars behoren overwe gend tot de uiterst „linkse" groepe ring in de PvdA. Tot hen behoren o.a. KORTE HOOGSTRAAT 11a (hoek Hoogstraat) VLAARDINGEN - Tel. 34 61 51 Wij geven gratis Animo-zegeis Reeds na vijf minuten openden del hervormden de score. Bij de rust had- i den zij een 7-0 voorsprong veroverd. I Daarna werd „sabotage" gepleegd door j de administrateur van de hervormde j schooi, de heer H. C. Sioots (oud- j Zwaluwenspeler, die zijn hervormd shirt omwisselde voor een gerefor meerd shirt, met als gevolg, dat de stand 8-3 was, toen scheidsrechter conferencier Ge van der Borden voor de laatste maal floot. Wel swintig minuten voor de nor male speeltijd, maar dit was bittere noodzaak omdat een hevige onweers bui spelers en publiek naar de kan- t:.-.s deed verdwijnen. Daar werd de ceuwwisselbeker door de heer A. Kalden uitgereikt aan de hervormde captain, M. G. Verhuist, terwijl de spelers van het hervormde ROTTERDAM Het concert, vrij dagavond in de grote Doelenzaal gege ven, was vol variatie. Het werd geo pend door de drumband van de Rotter damse politie, waar ook tromme- laarstere (of moet het zijn trommelares- sen?) bij waren. Stoer werd Cheerful!" ij van dirigent K. van den Heuvel gesia- gen en geblazen. s De politie Harmonievereniging „Her mandad" voerde onder de zeer stimule rende leiding van Dick Koster twee Nederlandse werken uit: de nu eens fijn melodieuze, dan weer tempera mentvol gespannen Ouverture St. Da- vid van Meindert Boekei, bekroond met de muziekprijs Hilvarenbeek 1965, en de Suite „The harp of Wales" van Gerard Boedijn, waarvan, de vier de len een levendig en boeiend geheel vor men. Het trio voor fluit, hobo en altsaxo foon in het vierde deel was wel aan de moeilijke kant, maar overigens ging alles van een leien dakje, fraai van klank en goed van ritme. Dit kan ook worden gezegd" van de „Manhattan Symfonie" van S. Laneen in een arran gement van de dirigent van het Pa- rijse Politiemuziekkorps, D. Dondeyne. De muzikale beschrijving van New York hield de aandacht geheel gevan gen. Daarna maakten de uniformen plaats voor een klederdracht uit Sla vische landen, al was die dan ook uni form, want alle zangers van het Utrechts Byzantijns Koor droegen wit te bloezes, blauwe broeken en een ro de sjerp. Zij zongen met heldere tenoren, bronzen baritons en orgeiende bassen oud-Slavische kerkelijke liederen en een reeks volksliedjes uit de Oekraine. Dirigent Dr. Myroslaw Antonowycz met zijn zangers oogstten veel succes, en terecht, al pasten zij wel heel vaak het kunstje toe van het plotseling over gaan van fortissimo naar pianissimo. Na de pauze zong Gert Lengeler met een fraai basgeluid en gevoelige voor dracht „In diesen heiligen Hallen" en ,.0 isis und Osiris" uit Mozarts opera „Die Zauberflöte". De weer heel groot geworden Koninklijke Zangvereniging „Rotte's Mannenkoor" bracht het Priesterkoor uit 'deze opera bewonde renswaardig ten gehor, evenals „Lan- derkennung" van Edvard Grieg. De lei ding en begeleiding waren bij Dick Koster en zijn orkest in goede handen. Het slot yah het concert was de première ivoor Rotterdam van de Suite „Israël", die de dirigent van Philips' Harmonier F, H. Schorer, ter gelegen heid van het 50-jarig bestaan van de ze vereniging en van het 90-jarig bestaan van het Koninklijk Mannen koor „La bonne espérance" in 1961 heeft 'gecomponeerd en heeft opgedra gen aan de nagedachtenis van Hans Krieg, die na de oorlog interessante lezingen heeft gehouden over het Joodse lied. Met intense aandacht werd ge luisterd naar deze fraaie en zeer geva rieerde compositie. De uitvoering werd een groot succes mede dank zij de pakkenede declamatie van Coosje Guil- leron, de zeer muzikale 'medewerking van bas Gert Langeler, harpiste Ni- neke Kwint en hoboïst Herman Sterk, de prachtige zang vooral in het marslied Bahar Bagai van „Rot- van „Hermandad." Dirigent Dick Koster ontkwam dan ook niet aan de bisering van het marslied. De compo nisten Meindert Boekei-en F. H. Scho rer woonden de Rotterdamse premfëre van hun werken bij. G. NI. Dersjant. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op de feestelijke 55-ste jaarvergadering van de Neder landse Christelijke Bond van Werk nemers in de Hout- en Bouwnijver heid, zijn vrijdagavond vijf leden ge huldigd voor hun veertigjarig lidmaat schap. Het waren de heren J. v. d. Gaag, H. van Walsum, C. Winkelman, J. Hollander en J. van Tilburg, De bijeenkomst in gebouw Irene werd ingeleid door voorzitter B. M. Kop- penol. „Ongeveer dertig procent van de bouwvakkers zijn werkloos, wat voor de jongeren weinig pers pectieven biedt om dit vak te kie zen", vertelde de heer Koppenol. Bondsbestuurder Grasman wees op het boek „Het Kapitaal van Marx", dat voor het eerst het sociale pro bleem naar voren had gebracht. Dit boek herscheen honderd jaar gele den en sindsdien is er veel veran derd. „Toch is er opnieuw een ver delingsproces van de rijkdommén der aarde. Thans tussen de rijke, hoog-geïndustrialiseerde volkeren en de arme onderontwikkelde lan den. Met giften alleen, zoals aan India, komen we er niet." „Maar ook ons land', vervolgt de heer Grasman, .„kent zijn onderontwik kelde gebieden- en kwijnende be drijfstakken. Er moet planning op lange termijn in de bouwsector ko men, niet alleen voor wat er gedaan moet worden, maar ook hoe.men.de bouwnijverheid zal financieren. Een ander probleem is dat een groot aantal werknemers moet worden omgeschoold, omdat bepaalde werk zaamheden veranderen en verschil lende Industrieën of verschrompe len of helemaal verdwijnen. Dit wordt vooral een probleem voor de jongere werknemers. Techniek en wetenschap moeten dienstbaar worden gemaakt aan de mens, niet omgekeerd. Er is echter een poten- PERNIS De startplaats van de zater- das ,3 juni te houden Beneluxtunnelwan- deltocht in Pernis is in de lagere school aan de Polluxstraat 12. Men kan starten tussen 9.00 en 11.30 uur. De inschrijadres- sen zijn: J. Vonk. Ring 13 en j .Braven- boer. Labrijnstr. 12. VLAARDINGEN In het Shell-sport park „De Vljfsluizeri" hebben rond 300 leerlingen van de scholen voor Scheeps- vvcrktuigknndigen te BHelle, Haarlem, Ilarllngen, Middelburg, Schevenbigrn, Sittard en Zwolle elkaar vrijdag® ont moet in een sportieve krachtmeting.. Atletiek, voleybal, zwemmen en voet ballen stonden op het programma, dat duurde van 10.30 uur tot 16.30 uur. In de sporthal volgde een gezamenlijke maaltijd waarna om 18 uur de prijzen werden uitgereikt door de heer P. J. Moens, directeur van de school voor scheepswerktuigkundigen te Brielle. De grote wisselbeker kwam in het be zit van de school te Scheveningen waar van de leerlingen met 447 punten op de eerste plaats eindigden. De tweede prijs ging naar Zwolle (429 pnt.) en de derde prijs verhuisde naar de prijzen- kast van de school te Brielle (410ti pnt.). De extra prijs, beschikbaar gesteld door prinses Margriet, die becherm- vrouwe is van de Nederlandse Koop vaardij. werd toegekend aan de leerlin gen van de school te Harlingen, die de langste reis achter' de rug en voor de boeg hadden, In de sporthal Het de stemming onder de 300 toekomstige koopvaardiioflicieren niets te wensen over. Behalve de school prijzen waren er ruim dertig persoon lijke prijzen te verdelen. a,Nieuwe Binnen wég 311 GOOSEN S AUTOBEDRIJF Korte Kade 48-52 'el 131642 Ro««r1am u Sportfondsenbad: diplomazwemmen 3 en noRer, 20. j Opstandingskerk: Soc. ..Den Teiquasth", t dansen, 20. Wijkcentrum: Schied. Basketbalver. Juven- tus. feest, 20. Arcade: SVIN. dansen. 20 Irene: Schied. Jazz. „Guillaume", dansavond en modeshow, 20.30. Korenbeurs: Sigma-Rijnmond. 20.15 Grote Kerk: Intree ds Croenewegen 17.00. Korenbeurs: Oecumenische jongerendlenst, 19. Bijkantoor „De Rotterdammer". Lange 263954, b.g.g. 3488IS. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli tic tel. 254466, Brandweer 269213. G.G. en G.D. Klachten bezorging: Dr. Zamenhofstr, 130. 2260200. Apotheek: 't Goude Hert. St. Lidui- nastraat 38a. tel. 268364. Bethelkerk: Avondgebed, 19,30. Bijkantoor ,.De Rotterdammer**» Smalle Havenstraat II, tel. 34Ö775. Redactie: tel. 319775, b.g.g, 346619, Klachten bezorging: H. Verhey, Wag- nerstraat, tel. 343345, dagelijks van 1BJ0 - 19 30 en zaterdags van 18.00 - 19-00 uur. Apotheek: Wal rave, Hoflaan 19, tel. 342093. SCHIEDAM Herv gem: Grote Kerk 10 ds Hoffman, 17 ds Groenewegen. Bethelkerk 10 ds Spaling. opstandlngskerk 10 ds Spa- ling, 19 ds Kastelein. Vredeskerk 10 ds Zimmerman. De Rank 8.30 ds vons. 10 ds Vons. Huize Spaland 15.30 ös Vons. De Rank 19 ds vons. Gcret. kerk: Oosterkerk 10 ds Nammensma, 17 ds Hanemaayer. De Ark 9.30 ds Hanemaayer. 17 ós Nam mensma. Magnalia Dei Kerk i0 ds Kuiper 17 ds Rijper. De Goede Havenkerk 10 dr Troost, 17 ds v d Meulen. julianakerk 10 ds v d Meulen 17 ds Brilman. Ned. herv. geref. evang: Irene dhr Hartkamp lo en Opstandlngskerk 19 ds Kastelein. Chr ge ref kerk: Warande 3.30 leesdienst. 14.30 ds Den Boer. VLAARDINGEN Herv gem: Grote Kerk 10 ds Blesbroek, 17 clhr Hoogendam. Nieu we Kerk 10 ds Kolkert, 17 ds Nauta. Bethelkerk 10 ds Nauta, 19 dhr v Zetten. Immanuelkerk 10 ds Hoorn, 19 ds Biesbroek. Rehobothkerk 9 ds Blei, 10.30 en 19 ds Blei. Ichthuskerk 8.30 en 10 ds Bos. Holy-kapel 10.30 dhr Hoogendam. Ho- ly-ziekenhuis 9 ds v Leeuwen. Zonnehuis 10 ds ter Hart. Triangeldienst 10.30 ds De Vuijst. Geref kerk: Oosterkerk 10 ds Aal- bersberg, 17 ds' Tiemersma. Emmauskerk 8,45 en 10.30 ds Bos, 17 ds Ter Hart. Zonnehuis lo ds Ter Hart. Holy kapel io ds Krol. pnlelkerk 9 ds Lever, 10.30 ds Lever, 17 ds Bos. Maranathakerk 10 ds Krol, 17 ds Lever, chr geref kerk: Ern- mastraat 10 leesdienst ,15 ds Rebel. Aula ds De Cockschool 10 leesdienst. 15 ds Nieu- wenhuijze. Oud geref gem in Ned: Dijksteeg 6, 10 en 17 Dienst des "VVoords. Geref gem: Westnieuwland 56 10 en 17 leesdienst. MAASSLUIS Herv gem: Grote Kerk 10 ds Kalkman, 19 ds Jansen. Ichthuscentrum 10 ds Knotnerus, jeugddienst. Wijkcen trum-West 10 ds Vogel. Jeugdkerk Sursum Corda 10 mevrouw Smit. Geref kerk: Im- manuelerk 9.30 ds xsercksen, 16.30 ds Bohl- meijer. Maranathakerk 9.30 ds Bohlmeijer, 16.30 ds Dercksen. St. Anüreaskapel 19 ds Bohlmeijer. Geref kerk vrij gem: 8.30 en 17 ds v Tongeren .Chr geref kerk: 9.30 en 16.30 dienst des woords. Ned prot bond: 10.15 ds v d vange. MAASLAND Herv gem: 10 ds Keijzer, 19 ds Alers. Geref kerk: 10 en 19 ds de Jong. ROZENBURG Herv gem: Immanuelkerk 9.45 ds Hietkamp. 18.30 Jeugddienst, De Schans 9.45 ds De Ru. Blankenburg 3.45 jeugddienst. Geref kerk: 9.30 ds Toorn vliet, 18.30 ds Mantz. Chr geref kerk: 9.30 eri 17 ds Plantinga. Geref kerk vrljgem: 9.45 en 16.15 ds Deddens. Schiedam J. van Buren, Buys Ballotslngei 72-26. tel. 155050. L. B. E, van Hoogenhuyze, Nassaulaan 59, tel. 263076. G. Pet. Tuinlaan 92, tel. 267855. Vlaardingen: K. A. R. Nikkels, Gansfoortstr 4, te!. 345100. H. A. Imhoff. Verpl. Chassépl. 6a. tel. 343562. Maassluis: G. A. A. v. d. Poel. Alb. Cuyp- plein U, tel. 2900. Verloskundige: mejuf frouw v. d. Hoven. Willem Pijperl. 64, telt 4380. Maasland; P. Noordam. Molenweg 1. tel. 01 SUS - 2035. Veearts: C. v. d. Most. Kethel weg 13a. Vlaardingen, tel, 010 - 343084. Iloek van Holland: J. J, v. Lankhuyzen, Jolinkstr 2. tel. 2628 (Van een onzer verslaggevers) In het concept werd als voorwaarde gesteld dat de groenzoom tussen de weg en de plassen niet mag verdwijnen voor parkeerplaatsen. Mevrouw A. M. Le- lieveldt-Pot bleef echter bij het stand punt dat zij liever zag dat er een tennisbaan werd aangelegd dan een ijs baan. omdat dit voor de omwonenden teveel hinder zou opleveren. Zij werd daarbij gesteund door me vrouw F. G. van Sint Maartensdijk van Eersel. Wethouder G. Z. de Vos (sociale za ken) die deze avond een toespraak hield over de dienstencentra in de wijken, kwam alvorens in te gaan op de proble matiek, nog terug op zijn uitspraak die hij had gedaan in de wijkraad van IJs- selmonde dat de wijkraden niet aan de verwachtingen hadden voldaan. De schuldvraag kunnen wij hierbij bui ten beschouwing laten, maar In ieder ge val is van meet af aan te veel verwacht van deze wijkraden. De besturen hebben de grote ontwikkeling op maatschappe lijk en technisch niveau niet kunnen vol gen. Bovendien zijn de wijken niet Inge deeld naar organisatorische eenheden, maar naar de zelfstandigheid die zij in het verleden hebben gehad. Het zou daarom beter zijn de wijken opnieuw in te delen, zodat zij beter be stuurd kunnen worden. De wijk Kralingen heeft ongeveer 5000 bejaarden onder de 35000 inwoners. Stedelijk gezien ligt dit percentage iets lager (85000-dat is ongeveer twaalf pro cent van het totale aantal Rotterdam mers). In de wijk is hierdoor een zekere verschuiving van de leeftijden merkbaar. Het is dan hoognodig dat meer aan dacht wordt besteed aan de mensen bo ven de 65. Men denkt vaak dat al deze mensen hulpbehoevend zijn. Het tegendeel is eer der waar. Van deze bejaarden heeft 75% geen enkele vorm van hulp nodig. ROTTERDAM Bruyn uit de Nassaustraat, uitvoerder, sopte vrijdag met zijn auto op de Sta- dionweg om het hek van P. Smit te openen. Een achteropkomende auto bot ste tegen de wagen. De heer De Bruyn liep hoofdwonden op. Zijn 28-jarige echtgenote kreeg een kaakfractuur. Hun achtjarig dochtertje Connie had schaafwonden en een her senschudding. Allen zijn opgenomen in het Dijkzigtziekenhuis. De 21-jarige motorrijder P. K. Veth uit de Compagniestraat botste vrijdag avond met zijn motor tegen een auto, die aan het parkeren was. De motor, rijder werd met een hersenschudding en heupfraetuur in het Dijkzigtziekenhuis opgenomen. Van het totale aantal bejaarden hebben ongeveer zeven proeent directe hulp van een bejaardencentrum nodig. Hiervan is één procent werkelijk verplegingbehoe- vend. Van de groep die overblijft, ongeveer 25 30 procent, zou eenvoudige hulp verlening aan huis, (boodschappen doen, het huis af en toe opruimen of eten ko ken) tot gevolg kunnen hebben dat deze mensen veel langer in hun eigen huis kunnen blijven en daardoorniet naar een bejaardentehuis hoeven". De wethouder vestigde er de' aandacht op dat er op kerkelijk terrein en door stichtingen al reeds, veel hieraan wordt gedaan. Een dienstencentrum zou dit al les kunnen coördineren. Behalve deze directe hulp zou net cen trum ook een belangrijke rol moeten gaan spelen bij de voorlichting van de mogelijkheden in de bejaardenzorg. De tendens bestaat volgens de heer De Vos om de leiding van deze wijkcentra in handen te geven, van een maatschap pelijk werker (ster) Naar z|jn idee zal dit op de duur veranderen in een coör dinator, met adviezen en hulp van een maatschappelijk werker. Men moet zich met deze diensteneen- tra wel bewust zijn dat er per vijf be jaarden één vrijwilliger zal moeten ko men. Voor Kralingen betekent dit dat er zo'n 35 aanmeldingen zullen moeten komen. De hulpverlening wil de heer De Vos zowel in bet centrum zelf als thuis bij de bejaarden. ROTTERDAM De 35-jarige Johan George van Egmond uit de Vruchtentuin 84 wordt sinds 21 mei uit zijn ouderlijke woning vermist. De politie vreest dat hem een ongeluk is overkomen daar de man zwaarmoedig is. Signalement: lang 1.75 meter, donker blond haar. draagt een bril met een bruin montuur, mist het eerste kootje van de middelvinger van de rechter hand. De man was gekleed in een effen lichtblauw costuum, wit overhemd, bruin geplastificeerd driekwart jasje en zwarte lage schoenen. Hij had een zwart gelakte herenfiets bij zich. VEILING WESTERLEE. DE LIER Vrijdag 28 mei: Aardbeien 340 - 345. Andijvie 15 - 33,14.000 kg: Dubb. bonen 360 - 450. 460 kg; Snijbonen 270 - 380. 1900 kg; Komkommer (krom 35 - 36, 14.400 kg: Waspeen B 14, 1600 kg: Pepers 570, 30 kg: Postelein 12 - 45, 5.000 kg; Pruimen 150 - 3, 340 kg; Rabarber 29 - 42. 700 kg: Spinazie 22 - 41. 3.000 leg: Spitskool 25 - 42. 12.500 kg: Alicant 510 - 580. 68 kg; Franpel- paler 590. Bospeen S3 - 93, 12.600 bos; Pe terselie 6 - 17. 1700 bos. Radijs 11 - 12. 1300 bos; Selderij sVt - 20, 2850 bos: Kroten li 44, 735 bos: Komkommer AA 42 - 45. 95.400 stuk; A 30 - 23, B 24 - 30, C 24 - 25. Netmeloon 6 135 - 185, 7300 8 140 - 190. 10 90 - 125, Suiker 0 335. Paprika 6 - 18, 4800 st; Perziken 6 - 56. 5200 st: Pruimen 6 - 38. 6900 st: Sla re- l5Vf 36.ooo st: Bloemkool 6 1 - 112. 120.000 St; 8 76 - 89, 10 51 - 64, 12 46 - 53. 15 29 - 33. Tomaten A 606 - 690. 34.412 bakjes export: B 650 - 660, 1.783 bakjes bim; I C 650 - 680, 36195 totaal; CC 580 - 640, tiële ontwikkeling, die aanpassing mogelijk maakt", aldus de bonds bestuurder. Een septet van „Harpe Davids" speel de in het nummer „Toeten en Bla zen" opgewekte marsmuziek. Nico Schoolenberg presenteerde zijn „One Man Show", een gevarieerd, solistisch programma met beschaaf de muziek in alle genres, een bloe men- en miniatuurshow en diverse experimenten ais goochelen, snel- rekenen, blindschieten en geheugen kunst. Ook trad hij op als parodist, equilibrist en conferencier. Hei pro gramma viel kennelijk in de smaak bij de talrijke aanwezigen. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De jaarlijkse uit voering van het Instituut voor muztek- hellkunde en bewegingsleer van me vrouw P. Kassels- Kroon, vrijdagavond gehouden in gebouw Triangel, heeft de vele aanwezigen veel genoegen bezorgd. De 'bijna zestig leerlingen van dit insti tuut aan de Hofsingel gaven zich geheel om hun prestaties zo goed 'hogelijk te doen uitkomen. Een aantal dansen wer den heel leuk uitgevoerd, al of niet in de vorm van ballet. Ook op muzikaal gebied viel er te ge nieten in de zaal, die zowel beneden als boven was bezet. Veel applaus kreeg het blinde meisje Gerda Dobbelstein, die enkele pianosolo's op gevoelige wijze uitvoerde en verder samen met Ineke v. d. Bogert een walsduet uitvoerde. De laatste twee nummers van het pro gramma werden ook een succes, namelijk „Rhapsody in Blue" van Gershwin en „Aufforderung zum Tanz" van Von Weber. SCHIEDAM Ondertrouwd: M J Elder- tamp 22 en N Middendorp 23; H Fieggen 18 en K J Burggraaf 17; D van den Heuvel 21 en M W E Blomstee! 20; H C Huiskens 27 en J W van der MeU 22; W A M Kester 27 en C P M Olsthoorn 22; E Kraus Torres 24 en B M 1 Kerssen 20; O van Lent 20 en J M Brom 18; J C M van Lieshout 27 en F S Broeders 23; M Mak 19 en J Hendriks 17; W E Sorber 20 en M T van Geerenstein 18: A A J M Wilkens en M E J Hoekstra 22; J Winter 19 en M Pak 17. Getrouwd: H van der Eerden 32 en A M .Meyer, 25: KL je Bruijn 48 en L van der Linden 41; 24 Fluister 21 en H J Bos 20; G L van Driei 23 en M T Peltsman 20; H B M G Etman 29 en A M van de Water 23: J F van der Wal 22 en H A L van Adrichem: M Pijnacker 23 en M G Oranje 21; J C Versprille 25 en J J Witter 24; E C L J de Heer 28 en E W Hilgersom 19. Geboren: Petra J dv A M Hersbach en J G Hoefman; Adrians L dv C J van Gerven en J C de Ruijter; Cornelia p dv L Buiten huls en M A Lanser; Richard zv F H Fltpse en J Vlaardingerbroek; Isabella dv F H Füpse en 3 Vlaardingerbroek; petronella M dv H M A Meijer en M C Nlël; Menno zv J de waard en Y Siljee. VLAARDINGEN Getrouwd: Ismet Dönmez 25 en Jannetje Geertrulda Petror.el- la Roest 20; Bouchalb ben Mohamed. 26 en Pietertje van de Vaart, 28; Arie van Noort 22 en Margarathe Anna Bot 20; WHle'm Voerman 23 en Hendrica Wijnanda Benjert De 28-jarige IV. de ji; x;colaas Booker 26 en Hilda Woutrina ie Jong. Geboren: Petra Corinne dv D A Smit en 1 H Spaans Spechtlaan 726; Christel Mirjam dv R van Zuuren en B M van den Berg Bulls Bailotlaan 42. MAASLAND Geboren: Marcelllnus Cor nells zv J B Rulgt en G M Knijnenburg: Adriana Christine dv C G Belli en V N Ondertrouwd: A J de Gans en G van Weelie; D Pasterkamp en N Bravenboer; A Stolze en P Moraal. Getrouwd: J van den Bogert en A van Klinken: A van den Boogaart en E de Graaf. Overleden: Maartje Paalvast echtg van den Berg 82. v H S. Verkade 2t en J van der Kamp. Getrouwd Sar 20. Ondertrouwd: A G van Ballegoolj 24 en P G de Brulr 19. Overleden: J M van Mil 73 eehtg van N P van der Mei is. .MAASSLUIS Geboren: Erica Maria Alexandra dv J C van Zetjl en M J F Vermeulen; Margaretha Johanna dv J van Strljen en N J de Bruijn: Joyce dv P J Gulelj en A A van Groeningen: Catharina Leonharde dv W Parre en P Stevens; Rudy Gustaaf Ferdinand zv R Mehlbaum en L Th W Langezaal. VISSERIJBERICHT SCHEVENINGEN DEN HAAG. 26 mei Hedenmorgen wa ren aan de markt de trawllogger Seh. 49 met f7.380 en zeventien kustvissers met te zamen f 81.500 aan verse vis. Notering per kilogram: gr tong 4.70 tot 4.90, gr m tong 3,30 tot 3,45, kl m tong 2.50 tot 2.85. tong 1 2,55 tot 2,95, tong 2 2.55 tot 2.85, tarbot 1 4.40 tot 4,65. tarbot 2 4.10 tot 4,35, tarbot 3 2,85 tot 3,10. tarbot 4 2,50 tot 2,70, griet 1 2,73 tot 3.-. griet 2 2,20 tot 2.50, Per 49 kilogram: gr m schol 27,- tot 34,-, m schol 27.- tot 13,-, kim m schol 21,- tot 28,-, wijting gestript 20.- tot 23,-. rode poon 1 50.- tot 60,-, rode poon 2 20. tot 30.-, schar 20,- tot 23,-, m kabeljauw 50,- tot 60.-, kabeljauw 1 42,- tot 48,, kabeljauw 2 30,- tot 36,-, kabeljauw 3 19,- tot 26.-. Verwachte aanvoer voor morgen uit de noora Sch. 60 en van d* kust ongeveer vijftien kustvissers. SCHEVENINGEN, 27 mei Hedenmorgen kwamen aan de markt de trawlloggers SCH 7 met 11.230, SCH 60 met ƒ6120,- SCH 339 met 6.000. Voorts kwamen aan de markt 9 kustvissers met tezamen 50.680 aan verse vis. Noteringen per kg: tong groot 1,94—5.01. groot middel 3.32—3,42. klein middel 2,45—2,60. 1 2,43—2.58, 2 2.51—2.56. Tarbot 1 4,48—4.60, 2 tarbot 2 4.08i,30, 3 2.50—2,80, t 1,60—2,00. Griet 1 2,20—2,40. 2 1,60—1.8». Per 40 kg: schol groot middel 19—35, mtd- del 21.00—20,09 klein 15.80—22,00. Schelvis groot middel 3035. schelvis klein middel 35—40, schelvis I 36.09-42,00. 2 34—37, rode poon 1 40—50. rode poon 2 14—28. Wijting gestript 13.80—25,—, Schar 15—22. kabeljauw middel 59—60, 1 40—45, 2 30—38, 3 20—28. Per 100 kg; kabeljauw groot 100—150. per 50 kg. verse haring 55—57. verse makreel 13-18. Verwachte aanvoer voor maandag vijf zes trawlloggers en enige kotters. Tf/'IE de woorden blind, slecht- ziend, zwakzinnig, spastisch, en epileptisch in de mond h'eeft, denkt onmiddellijk (tenminste, dai neem ik aan aan Bartiméus, Christe lijk instituut voor blinden, slecht zienden en meervoudig gehandicap ten. Ellelange lijsten met aanvragen om opname liggen hij Bartiméus te wachten. Misschien vraagt u „waar op?" Honderden kinderen, en vol wassenen liggen te wachten op een. plaatsje in ben paviljoen waarzij door deskundige handen geholpen kunnen worden. Helaas zijn de drie paviljoens van Bartiméus reeds overbevolkt. Er is eenvoudig geen plaats meer.... of er moet een nieuwe ruimte geschapen worden. Een nieuw ge bouw. waarin wtter veie zwaar ge troffen medemensen geholpen kun nen worden. Bartiméus heeft de plannen al lang klaar liggen. De werkers staan gereed alleen de financiën laten verstek gaan. Het te stichten „Paviljoenscom plex" voor meervoudig gehandicap ten zal van de grond af aan moeten worden opgetrokken in Doorn. De grond is reeds lang geleden ge kocht. TYE bedoeling is een dorp-in- het-,t klein te bouwen.. Een school, internaatsgebouwen, een me disch centrum, een kerk, werk gemeenschap maken. Een grote staf van deskundig'personeel als artsen, pedagogen, psychologen, logope distes, heilgymnasten en arbeidsthe- plaatsen, een speeltuin, moeten on der meer dit dorp tot eten leefbare rapeuten staan gereed om in samen werking met de leidsters (er is een leidster voor twee kinderten nodig) het beste voor de kinderen te zoe ken. Een grote huis-aan- huis aktie moet Bartiméus helpen, zoals Bar timéus deze gehandicapten helpt. Met toewijding. Maandag vijf juni komen vrijwilligers de Rotterdam mers persoonlijk vragen contribu ant te worden ten op deze wijze met een minimum contributie van 2,50 dit instituut daadwerkelijk te steu nen. - Bent u vijf juni niet thuis dan kunt u zich rechtstreeks opgeven aan Bartiméus, afdeling publiciteit en propaganda, Utrechtseweg 84, Zeist. Het gironummer is 31454 :ten name van Bartiméus Steunfonds in Zeist. Laat u niet onbetuigd. Een. Wein bedrag pter jaar kan grootse gevol gen hebben! PERNIS Op de hulpsecretarie kunnen aanvragen voor een visvergunning worden ingediend. De kosten zijn voor een" grote visaktc 22. een kleine visakte 8, een bijdragebewijs 2,75 en een gemeentelijke visvergunning 1. PF.RNIS De jaarlijkse autoreis. -voor bejaarden van alle gezindten wordt woensdag 7 Juni gehouden. Men start om 7.30 uur van de Burg. van Esstraat. Om 19.00 uur zorgt het fanfarekorps oefening baart kunst voor een muzikale intocht. VINYL VLOKfUaKDBKKINO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1