Koffiegoed warmen lekker sterk Win Tin Doe de Koffieronde enltrijg O c.a. spin en zn n.v. am sterdam Confectiebedrijf ontslaat 75 man Korter werken bij Philips Dp Kol aeronde gaat zo: doe vijf dagen lang elke dag een schepje koffie meer in de pot Beslis dan samen met uw man op welke dag de koffie 't meeste in de smaak valt Het is maar n kleine moeite en zo'n heerlijke kop koffie zeker waard. 0 Tarief voor „woorl -koeriers Tarief voor ii.m.-koeriers MINISTERS BIJ DE PAUS O v".':M. Meisje op beveiligd circuit aangereden Af f ichewedstrij d van bond tegen het vloeken DE ROTTERDAMMER Pagina 6 ZATERDAG 27 MEI een Oud-Hollandselie Koffiekan cadeau. Hoe krijgt u die Oud-Hollandsche Koffiekan? Heel eenvou dig. Doe de Koffieronde en vertel, op een briefkaart» wat uw ervaringen zijn. Iedere maand worden 77 inzendingen met een fraaie tinnen Oud-Hollandsche Koffiekan bekroond. Stuur uw briefkaart met uw mening over de Koffieronde aan de Stichting Koffiepropaganda Nederland, Emmaplein 5, Amsterdam. Een jury beslist welke inzendingen 't origineelst zijn. De uwe? Doe uw best.doe de Koffieronde I Win tin I Autobedrijf MAB0 Keuze uit 40 auto's J Personeel gevraagd TER MEULEN VAKBEKWAME VERKOOPSTERS TROUWAUTO'S J. 4. DE WIT W. A. Hamel N.V. VERKOOPASSISTENTE W. A, HAMEL N.V. - Oostzeedijk 104, Rotterdam, telefoon: 11.33.55, toestel 906. „SERVICE" TYPING OFFICE VERENIGDE STENOTYPISTES (STENO)TYPiSTES Personeel (b.z.a.) KINDERVERZORGSTER Aanmelden: MEVR. v. RIJSSELBERGHE Radio televisie grammofoon Lessen Diversen TE KOOP TEAKLATTEN FIRMA C C. v. d. GAAG ZN. MART' Wilt U goedkoop uit zijn? H. DE HAAN Awifto's, rijwielen, motoren V.W. RUILMOTORS 30 PK, 34 PK en 1500 RIJWIELEN EN BROMFIETSEN ZONDER AANBETALING Vakantie GARDAMEER - ITALIË ZUID-LIMBURG REIS- EN PASSAGEBUREAU „VAGER0" Naar Uw vakantieoord Onroerend goed BETIMMERINGEN voor WINKEL, KANTOOR en HUIS PERNIS Foto en film HOOGVLIET SPIJKEN1SSE inl. Makelaarskantoor H. POOT MODERN VOCHTWERINGSBEDRIJF W. J. DE KONING 4-KAMERFLATS EENGEZINSWONINGEN HERENHUIS Foto JUTTE Muziek" instruments voor het betere drukwerk, telefoon 020)-24-.92 82^ n.z. voorbufgwalré?! Huwelijk „INTERNATIONAL" Te koop aangeboden GRASR0LLEN WIJNSTEKERS woonhuis met tuin Te koop gevraagd POSTZEGELVERZAMELINGEN EN BETERE LOSSE ZEGELS Te buur aangeboden Sport SPORTHUIS „VEKA Voordelige aanbiedingen SCHRIJFMACHINES Womngruil Voor ai uw plaatwerk J. van -Grondel HOUTBOUW UBACHS KERKRADE - VINK Te huur gevraagd ALS UW KOFFERS TE ZWAAR WORDEN f 4.9O Nwe DAF-AUTO'S TE HUUR Franse hotels duurder Prijswinnaars puzzel 1 tot 10 woorden f 1,30, Elke 1 tot 5 woorden meer: 0.65. Voor advertenties onder nummer 35 et extra. Bewijsnummer alleen op verzoek (kosten 20 ct.). Los per mm 0,20 Bij kontrak t van: 500 sun, 21% ct 1000 ul 20% ct 2500 mm. 19% ct mm koeriers kunnen worden gezet over 1 kolom (4 cm breed) of 2 kolommen <8 cm breed). Maximum, lettertype: 10, 12, 38 pnt. (Spartan). V, d. SLUYSSTRAAT 18—20 TEL. 241670 - SCHIEKADE Inruil Garantie vraagt voor -de afdelingen baby artikelen en kleuter- kleding salaris 350,per maand. Persoonlijke sollicitaties dagelijks van 9—5 uur, ter Meu ten .Binnenweg 23 (dienstingang achterzijde), Botterdam. Ro 102 Betaling in overleg Geopend dagelijks van 9-17 uur 's Avonds van 19-21 uur Zaterdags tot 17 uur Rol06 Lancia Flavin 1,5 ltr.. 4-deurs, eind "63. Opel Hekord 1700, 4-dis.. '64. Cortina de Luxe Taunus 17M Super '65. Taunus eind '64. Taunus 12M *65. Tau- 17M super. 4-drs., eind '63. Dalfodü extra-luxe '64. Garan tie - Financ. - lm uil mos. Been, Brussestraat 22c. zij straat Goudseslngel, R'dam-C. Tel. 1412.12. Ook 's av. Eo 6 Rottekade 63. Bergschen- hoek. Telefoon 01893205. Ro 106 zoekt voor haar verkoopafdeling Zonwering een Haar werkzaamheden bestaan o.a. uit: telefo nisch klanten te woord staan, verzorging van de correspondentie. Voor deze werkzaamheden stellen wij als mini mum eis het u.l.o.-diploma, vlotte typevaardig heid en evt. steno. Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan vraagt voor korte of lange tijd STENO-TYPISTES TYPISTES (Ned. en/of Mod. Talen) FACTURISTES PONSTYPISTES BOEKHOUDMACHINE KRACHTEN Sociale voorzieningen Vakantietoelage SCHIETBAANLAAN 126A, TEL. 23 7 7 59 Ro 102 Chocolaterie Ter Meulen vmagt voor direct leerling-ver koopsters. Salaris vanaf 150 bruto per maand. 5-daagse werkweek. Melden van 9-5 ■uur Ter Meuten, Binnenweg 23, Botterdam. Ro2 Wij vragen een net winkel- uielste voor onze afdeling sport kleding en Kampeerartlke- len. Aanmelden: Plein 1953, no. 21-45, tel. 27.22-40. RO.2 Wegens uitbreiding gevraagd leerling banketbakker en -tweede bediende. Wij garande ren een aantrekkelijke baan wiet een nog aantrekkelijker salaris. Cohen's banketbakke rij Lusthofstraat 64. tel. 1383X4. Ro2 Gevraagd een zelfstandige en vlotte banketbakker, eerste of tweede bediende. Voor iemand met vakkennis en werklust be talen wij een goed loon. Een keer per 3 -weken 's zaterdags vrij. Luxe bakker B. A van Duyn, Dorpsstr. 43. Bergsehenhoek, tel. 018S2 2335. Na 6 uur 01891 - 3333 B02 Kantoorboekhandel G. J. de Melker. Niauwe Binnenweg 194, vraagt verkoopster, leef tijd. plm. 20 Jaar. 5-daagse werkweek. Ko.Z Gevraagd juffrouw in de buisb. bij heer alleen. In- of extern. R'dam (blljdorp). Br. ond. no. 5218 bur. v. d, bl. ROdl Ter opleiding op onze drukke rij en zetten! kan nette jon gen, plm, 15 a 16 jr.. als leerl, geplaatst worden bij Klomp Bosnian's drukkerijen N.V., Snellemanstr. 25 - 35. R'dam. Voor onze nieuwe patisserie, waar in een moderne omge ving in prettige teamgeest sa men gewerkt zal worden, heb ben wij nog nodig dringend enkele verkoopsters ln de leef tijd van 15 t/m 25 Jaar. Wil bieden drie weken vakantie en toeslag. Een salaris hoger dan u gewend bent. Vakantie karr worden geregeld. Sollici tatie adres Cohen's banketbak kerij Lusthofstraat 64, tel 138314. Ro2 Gevraagd voor uitzending en ander KANTOORPERSO NEEL. Hoog honorarium plus extra wmstdelmg. WESTZEEDIJK 106, ROTTERDAM TELEFOON 135.135 Ro 102 Een goede baan? „atlchtlne Boven de 40". A. Boerstr. 11, A'dam, tel. 020 720675. Vr proefnummer <75 ct. aan post zegels bijvoegen). Rol Voor het Maarten Huis op Texel (16 gestoorde jonge kin deren Intern) vragen wij MEISJES met diploma kinder verzorging Heemraadssingel 285 - Rotterdam - Telefoon 010—23 81 48 Ro 102 Autosloperij D. B. BARIS vraagt te koop sloop- en schadewagens, v.a. '58 t.m. '67. Charloisse La gedijk 805, Rotterdam-Zuid, teL 170127 of 178343, bgg. O180S—2332, Ro 106 T.V. defect? Reparatie aan al le merken bil u aan huis. Met garantie. Avond- en week endservice. Tel. techn .dienst 143560. Bleemkwekerstr. 8, R'dam. Ro7 Te huur te Westerschouwen 5 pers zomerhuisje vrij na 12 aug. Electra, gas, water aanwe zig. w, de Bil. Minnebroerstr. 23. Zierlkzee. Rol3 Zojuist ontvangen: de nieuw super t.v. 59 cm grootbeeld geschikt voor le. 2e en 3e pro gramma. van ƒ899 bij ons tij delijk ƒ479. volledige garantie, eigen techn. dienst. Bij finan ciering geen eerste betaling. Teceko N.V.. Hoogstraat 26a. Rotterdam, tel. 010 121575. Ro7 Ongezien ƒ300 retour vocu uw oude T.V. bij aankoop van nieuw toestel o.a, Philips, Blaupunkt, enz. Bij financie ring met inruil geen eerste be taling. Tegeko N.v.. Hoogstraat 26a. Rotterdam, tel. 121575. Ro7 T.V. defect? Reparatie aan al le merken bij u aan huls. Met garantie, avond- en week endservice. Tel. teehn.dienst 143560, Bleomkwekerstraat 6, Rotterdam. Ro7 Occasions. VauxhaH Viva '64. kilometerstand 55.000, prijs 3.250. Simca Ariane '61, benz. 1 12, 975. Fiat Nuova 580 type '60, leuk wagentje, 675. Gespreide betaling. De Heer» Zufdendljk 343. Dor drecht. tel. 01850 - 40924. Ro6 18 Autorijlessen voor 47,50. vervolg en losse lessen 6.50. Fonkelnieuwe v.W's, gedlpl. Instr. Theorielessen met kleu rendia's. Gratis halen en bren gen. Bondsautorljschool „De Centrale". Aanmeldingsadres, sen: Schermlaan 23a, Rotter dam» tel. 258739 b.g.g. 14.02.32, Wolphaertsbocht 46b, R'dam. tel. 294078. Dordtsestraatweg 583b, R'dam, tel. 17889S. Dam 31, Schiedam Tel. 265707. Kol Bandsrijschool De Groot bestaat 35 Jaar. Jubileumtarief autorijles ƒ90 per cursus, Seooterrijles ƒ42,50 per cur sus. Hooldrlft 65, Rotterdam, tel, 236548 239819. ROS lang 1.70, dik 1% cm, breed 3 cm k 35 ets. per stuk: lang 1.70, dik cm, breed 3 cm a 25 ets. per stuk. voor vele doeleinden te gebruiken o.a. afrasteringen, wandversierin gen, vloeren, tuinbanken enz. Sionsweg 5 - Rijswijk, aangrenzend Delft - Tei. 01730-- 22977 elke dag geopend Zaterdags van 9 tot 14 uur. Ver koopadres Amsterdam, Bosboom Toussaintstr. 70 - Tel, 020—121171. Hilversum, Geraniumstraat 66. KunstgebHtenreparaties, le klas werk vanaf 5 per repa ratie. 20 krts gouden kroon 17.50. U kunt er op wachten! „Instituut „DentlUa", Hoogstr. 40 Rotterdam. TeL 12.60.10. Trams 1, 2. 3. 4. 9, 10. 16 en 17 en bussen 31 en 34. Ro.14 Inkoop: Goud, zilver, horlo ges. Juwelier H. C. Luekerath, Henegouwerlaan 73. R'dam. Tel. 23.94.85. Ro.14 Indien u wat opruimen wilt laat u n het verkopen. v. Oldenbameveldtstraat 124, Rotterdam Tel. 010—121646—234896 Kunst - Antiek - Curiosa - Munten en Sieraden. Ro 114 Uw meubelen opnieuw over trekken door gediplomeerd stoffeerder Nu: Plantageweg 31. Tel. 121767 Ro 114 s Morgens slecht gehumeurd door een slechte slaap laat dat ongemakkelijke slechte bed toch repareren door Bed denmakerij Hendriksen, Oost- pleln 51. Tel. 13.19.92 Vraagt prijs! Ro.14 Cbr. Contactbureau voor Ne derland, Lindelaan 2ï Krom menie. HuwelUksben.'ddeilng en briefw. Voor tnl. ostzegel bijsluiten. Ro.14 Snelwegers volgens ijk- voorschrift, el. vleessnijmachi nes. gehaktmolens, kasre gisters. groentemachines. 40 tot 50 pet goedkoper. Ook re paratie-inlichting. Leeuwen- burgh. Goudsesmgel 47 Rotter dam. tel. 010 135995. R014 Kindje blij zegt ta ta ta, 't heeft een plas'lcbroekje S.G.A, Ro.14 probeer het eens niet een koe rler. u zou niet de eerste zijn die toch een hulp vindt voor de hulshouding, of toch een woongelegenheid op het spoor komt, of toch een gebruikte goede fiets ontdekt. Probeer het eens. plaats een koerier. En groter wordt uw kans als u het twee of drie keer achter een doet bijvoorbeeld met een dag er tussen. Ro.14 MAAK GELD van wat u niet meer gebruikt, plaats een koe rier. De ervaring leert dat u er dan het meeste voor krijgt. Veelal bent u het binnen een dag kwijt. Noem een (rede lijke) prijs in de koerier. Dat werkt het best. Bel 11.55.88 en vraag naar toestel 50. Ru.it Hulseigenaren. Kapotte pla fonds en muren worden vak kundig en billijk hersteld. Ook witwerk door: Van den Berg, sedert 50 jaar. 's-Gra- venweg 613, tel. 14.01.48 - 11.38.74. R'dam. Ro.14 Moderne behangsels. BxcL des- sins. Vr. staalboeken F. Hun- tenburg N.V.. Jonker Fransstr. 31, tel. 14.39.93, Karei Door- manstr, 151, tel, 11.51.02, Pep pel weg 17 19. tel. 18.59.24, Beijerlandselaan 159, tel. 27.93.55, Kerkwervesingel 269 (hoek SUnget, tel. 17.48.23, Vlaardlngen: Korte Hoogstr, 25, tel. 34.92.82. Schiedam Hoogstraat 45, tel. 26.23.41 Ro.14 Katers castreren 2,5». Desgew, thuis. Da enige ln R'dam bevoegd met rijksver- gunning. A. v. d. Lee, Pilnac- kerplein 14b, tel. 24.34 95. Ro.14 Dekens overtrekken. Gestikte en donzen dekens als nieuw. DekenovertrekkerlJ. Abr. Ren ner. telef. 24.00.51 - 14.21.26, le Pijnaclcerstraat 19. Slaapbanken, 2 persoons v.a. 1 195.—. modern bankstel 325. De Specialist, Noordsln- gei 69-62. tel. 2359.3*. Vraag gratis catalogus. Hq.14 Lampekappen overtrekken, al le maten. Spec.adr«s J. C. J. v. Alphen. Jacob Catsstraat 127 bij Noordstngei, telefoon 240186 - Eigen atelier. Te be reiken met tram 11 - 14. Ro.14 Kokosmatten. Ruig geschoren. 21 sla cs Voor a!le merken auto's. Oranjeboomstr. 83, te lefoon 275512 - 257530. Zater dags tot 4 uur geopend. Ro 14 geh. compleet v.a. 375.m. uit- en inbouwen door liet hele land, 3 mnd. garantie. Tevens alie reparaties aan V.W. automobielen en andere merken. Garage en Revisie bedrijf Delia" Rotterdamserijweg 914, tel. 154002154892, Rotterdam Ro 106 Batavus Gazelle Union Reparaties snel en vakkundig. J. ROERINK. HOOIDRIFT 83—85, TEL. 23.75.43. Ro 106 verzorgen wij de levering van en gebruikte auto's Met keuringsrapport. Geleverd door dealer. Rente vanaf 6,6% Der Jaar- Aflossingen van 1260 maanden. Vrijblijvend inl FA. E. J DE BRUYN, Heerengracht 292, Amsterdam, tel" 02064507—221551, RO 106 Autosloperij en bergingsbe drijf P- Boekestljn. Maasiluls- seweg I. Maasland, tel. 01899 2379. Een zaak die een naam te verliezen heeft. Daar om kunt u vertrouwen. 1' belt ons en wij zorgen voor de rest. Bos Sloopauto's gevraagd. Zowel luxe als vrachtw. Helden, Terbr. Rechter Rottekade 214, teL 910 180570. ROS Mercedes '61, Opel Rekord '61 en '65, Opel caravan '61. Ford Cortina '63 en '64, Ford Tau- nus I2M "63, Ford Taunus I7M '61 en '62, BMW coupé '61, Simca 100(1 '65, Mercedes 180 Benz. '59, V» de Luxe '62 en eind '64, Vauxhall Cresta '59, C. van Bruggen, Let op het nummer 142, bij het Schu- rlrigse Watergemaal, tel. 01865 880, Numansdorp. Ro 6 Vei huur van volledig ingerichte 4- en 6-pers. vakantie huisjes. DIREKT AAN HET WATER met intiem strand, bezet van 1-7-67 tot 12-8-67. Inlichtingen of folder bij FORNELLA, Paulus Potterstraat 12, ARNHEM, Telefoon 08300—20774. Ro 113 Vanaf 13 mei t/'m 23 september a.s naar uw vakantieadres per luxe touringcar vanaf 17,per persoon retour Noordsingel 199, telefoon 244315. Ro 113 Wilt u een rustige vakantie met veel viswater. Kom dan naar Hotel-Café-Restaurant „IJSSELMEER". Voll. pen sion 12 pp.pd. Ook bungalows te huur. OOSTERLEEK D 94. Telef. 02293 386. WIJDENES (N.-H.), BIJ HOORN. Ro 113 Huur een leraarswooinu voor uw vakantie 590 beschikbaar in Oost- zuid- en Midden Ne der! 170 p.w.) Ook wonin gen te huur gevraagd. R. an- loopen .Leraar Eng., Stetweg 35, Castricum (02513/2933). Rol3 Boekei. (N-BR). Bosrijke omg boerdei ijtje 4 pers. alle comf. 125 per week, Liersen, Langstraat 3, oez 21-6 tot 5-8. Rol3 Beursstudent ?oekt lift naar en/of van Athene of omg. Aankomst voor 2.7. vertrek na 1.9. Huisman. Prof. Bosschastr. 106. Deift. Ko!3 oosterbeek: Te huur helft dubbel landhuis, gemeubll., 6 kam. Br. ond. nr. 5222 bur. v. d. blad. Ro-13 Te huur: caravans tot 6 pers. op camping in Beekbergen. Mooie omgeving, vrij van 10 juni tot 15 Juli en na 12 aug. Inl. M. F. van Veghel, Frans Halslaan 18, Apeldoorn. Rol3 Norg (Dr.). Nog te huur voor 17/6 en na 5/8 een 8-pers. zo merhuisje, met gas, verwar ming en stromend water. Mid den ln de bossen gelegen. In! B. J. van Veen. Riebessti aat 12, Bovensmllde. Tel. 05927 - 2564. Rol3 Zeeland te koop op Noord-Be veland Gem Coüjnsptaat een vakantiewoning, geheel gem, met inventaris voor 6 perso nen. Prijs 8500 k.k. Een va kantiewoning ln de Gem. Wls- sekerke, geheel gem. Prijs ïi.ooo,— k.k. ml. P. Dinge- manse, Patilnweg 46, Goes, tel. 01100 - 5639. Ro.13 Van Haren schoenen, vraagt voor haar Rotterdamse filialen prima verkoopsters en een jongeman voor opleiding, 20- mede noodhulpen voor de za terdag. Aantrekkelijke condi ties. sollicitaties aan onze fili alen: Korte Hoogstraat 9 tel 129857, West Kruiskade 68 tel. 236447, Groene Hilled ijk 196- 198, tel. 194925. Zwart Jansrstr. 7, tel. 241345. Nieuwe Bin nenweg 303, telefoon 237713. Steeds meer mensen dragen schoenen van van Haren. Ro2 Elspect. te huur zomerhuisje 4 pers. vrij 17/6 1/7 en van 5/8 - 26/S. Dicht bij bos en hel. G. Smit, Maatweg 51. F.olS Bronkborst. te huur va- Comfortabel en voordelig per luxe touringcar. Elke zaterdag vanaf 13 mei o.a. naar Voorthuizen - Nun- speet - Epe - Hoenderlo - Beekbergen - Holten - Nij- verdal - Hellendoorn - Om men - Valkenburg - Sehin op Geul - Gulpen - Noor beek - Stenaken - Epen enz. Ook van-af Schiedam en Vlaardlngen. Vraagt fol der met vermelding van uw vakantie-oord bij „Euro ship Bus Tours", le Jeri- chostraat 56, Rotterdam-16, teL 135956. Ro 113 Te huur te Chlavarl Z.O. van Genua op mooie camping di rect aan zee. prachtige ruime kantie-boerderljtje voor Juni caravan (4 of 2 pers) Bezet en na sept. Tel. 05455 226. 15/7 12/S. Tel. 05910 1245. Rol3 1 RoI3. VRAAGT VRIJBLIJVEND PRIJS J. R ONGAAR DS WERKPLAATS: D. SMTTSSTRAAT 79B TEL. 144425 Ro 316 Ruime 5 kamerwoning aan de Ring, grote woonkeuken, douchecel en bergruimte. Direct leeg te aanvaarden. Prijs 32.0000.— lek. Keurige middenstandswoning. Bouwjaar 1939. 5 kamers, badkamer en zolder, tuin met stenen schuur. Prijs S 31.000,— k.k. Goed onderhouden tussenhuis aan dfe A. M. de Jongstraat, grote woonkamer, 3 slaapkamers en douchecel, op de ie verdieping vaste trap naar mooie zolderkamer, tuin met stenen schuur. Prijs 39.500, Oranjelaan 10 Spijkenisse Telefoon 018802051. Ro 116 Rotterdams eerste lekkage- en sealersbedrijf met 8-jarige ervaring voor het onder garantie afdichten van meuw- bouw-projecten en het verhelpen van lekkages. Rochussenstaaat 359 - R'dam - Telefoon 238786—250866. Ro U6 Te koop nog enkele boerderij tjes voor recreatie !n Drente en diverse woonhuizen ln Hoogeveen. Inl. „Vast Goed". Wlllemskade 19, Hoogeveen. Tel. 05280 - 2535 - 3955. Ho.16 ZwUndrecht. Herenhuis, blok van 2, m. gar. en C.V. Woonk. 949 i 3.85 m, m. par ketvloer. 3 ruime sip. kamers, badk. met bad en 2e tollet, zolder met kamer. Grote voor- en achtertuin. Spoedig m. vr. vest. te aanv. 75.000,— k.k. Makelaar Mar tin, ZwUndrecht. Tel. 01850 28848. Bo.16 ZwUndrecht. Herenhuls, V* blok van 2, met garage. Woonk. 7.10 x 3-70 m, ra, par ketvloer, 3 sip. kamers, badka mer en zolder m. kamer. Gro te tuin. Vrijwel direct met vrije vest. e sanv. 63.000,— k.k. Makelaar Martin, Zwijn- drecht. Tel. 01850 - 2BB48, B0.16 Zwijndxecht. Herenhuls op uitstekende stand. Woonk. 7.60 x 3.70 m, 4 sip. kamers, dou che en zolder m. vaste trap. Spoedig m. vr. vest. te aanv. 48.000 k.k. Makelaar Martin, "ndrecht. Tel. 01859 Ro.lS 48.00 Zwijn 28848. ZwUndrecht. Hoekh. met gara ge en c.v. Woonk, 7.28 x 3.65 m. 3 sip. kamers, douche. Di rect m. vr. vest. te aanv. 45,000 k.k, Makelaar Martin. ZwUndrecht. Tel. 01850 26848. R0.16 Centraal verwarmde ruime IN RIDDERKERK enkele km vanaf Brienenoordbrug. Prijs na aftrek van de tij delijk verhoogde premie 27.700 vrij op naam. Be nodigde eigen investering 3.006—. Fraaie RIDDERKERK, 600 ratr. v.a. rijkswegen 15 en 16, enkele km. v.a. Brienenoordbrug. 4 kamers en grote vliering v.a. f 36.250,— k.k. Bouwbedrijf P. J. Roos, Burg. Hazenbergiaan 403, R'dam 26. Tel. 010—19,10.44. Zwijndrccht. Hoekhuis m. c.v. en grote tuin op uitste kende stand. Woonk. 6.88 x 3.97 m, 3 sip. kamers, douche. Spoedig m, vr. vest. te aanv. 45.090,- k.k.- Mak. Martin. ZwUndrecht. Tel. 01859 28848. Ho.16 ZwUndrecht. Herenhuls m. C.v», woonk. 7.26 x 3.70 m., ruime keuken, 3 sip. kamers, balkon en ruime douchecel. Direct m. vr. vest. te aanv, 42.50»,— k.k. Makelaar Mar tin» ZwUndrecht. Tel. 01859 - 23848. Ho.16 Ridderkerk. Nieuwbouw N.V. Breur. woonk. 8.96 x 3.80 m, fraaie keuken, 3 sip. kamers, douche en zolder, vrijwel di rect te aanv. Prijzen v,a 37.600,— k.k. Modelwonins aan de Da Costalaan geopend woensdag en zaterdag van 2 4 uur. Makelaar Martin, ZwUndrecht. Tel. 01850 28848, Ro.lS ZwUndrecht. Prima onderh. woonhuis. Woonk, 7 x 3.50 m. 4 sip. kamers, douche en zol der. Spoedig m. vr. vest. te aanv. 36.000,-- k.k. Makelaar Martin. ZwUndrecht. Tel. 01850 - 28848. K0.16 II. 1. Ambacht. Prima onder houden woonhuis aan rustige straat. Woont 6.50 x 3.70 m. 3 sip. kamers, douche. Spoedig m. vr. vest. te aanv. 34.500.— k.k. Makelaa Ma tin, ZwUndrecht. Tel. 01B50 - 28848. RO.13 Zwljndrecht, Driekamerflat m. elec. C.V., dicht bu station en rijksweg. Woonk. 6.30 x 3.90 m. Direct ro. vr. vest. te aanv. 29.509,-- k.k. Makelaar Mar tin, Zwljndrecht. Tel. 01850 - 28348. Ro.lS Te koop ALEXANDERSTAD leeg te leveren hoekpand, C V. Blijvend vrij uitzicht. Vraagprijs 57.500,k.k. JOAN E. VAN KUYK. Breitneïsingel 17. Telefoon 010 1819 75 Ro 116 B'dam-Zomerland. Parterre- flat, woonkamer in L-vorm 26 m2 met parketvloer, 2 alp. ka mers, luxe keuken, balkon. Spoedig leeg te aanv. 30,000,— k.k. Makelaar Mar tin. Zwljndrecht. Tel 01850 - 23843. RO.16 Zevenhuizen. Herenhuizen 16 km van Botterdam, landelijke ligging. VrU. blijvend uitzicht, 5 kamers. 2 toiletten, met en zonder garage. 90 pet. hypo theek. Prijs 50.625,-- vrij op naam, Inl.: Tel. 01889 - 3280, Bos - Maassluis. Eo.16 Hvpotheken: le hyp. tot 90 pet. en aanvullende 2e hyp, Lage lasten. BIJ overlijden pand event, hyp.-vrij. Du.: Boeghelm Vinck, Gouwe 54. Gouda. Tel. 01829 - 7861, Ook voor verkoop Onr. Goederen. oosterbeek: Te koop helft dubbel landhuis. 8 kam., c.v. en gar. Br. ond. nr. R 5221 bur. v. d. bl. Ro.18 ALTUD SUCCES met onze MULTI-FOTO'S (12 verschillende foto's met vergroting) 6,95. Aert van Nesstraat 58. teL 123347. Pasfoto's klaar in 7 minuten. Ro 115 4._ i x ao aa a r Orgels (200) gewone en elek tronische, nieuwe en bespeel de. Lage prijzen. Modern mo del vanaf ƒ95. Zeer mooie ln nieuw teak, naar keuze vanaf 430. 5 Jaar garantie. Huur desgewenst recht van koop zonder eerste betaling. Inruil. Franco levering .Mart Vermeu len, Woerden, tel. 03430 2495 Of 2221. HoB Pedaalorgels 7 en 10 spel pe- dallon, als nieuw 3600 en 5900, 10 spel gekost ƒ8800. 4 spel modern Licbman ƒ325. zeer goed en mooi orgel met toon ƒ250. Ho» Uitgebreide collectie moderne, nieuwe en bespeelde orgels, pi ano's, elektrische- en elektro nische orgels. Bezoek vrljbl. onze toonzalen of vraag prijslijst. Boot orgel plano- handel, Kerkstraat 2—28, Bode graven, tel. 01726 2541. Bo8 Elektron, orgels, harmoniums Enz. Bespeelde en nieuwe instrumenten. R, v.d. Burg N.v., plano en Orgelhandel. Arnhemsestraat 8, Amersfoort, tel, 034815 - 13477. Ho3 Charm, secretaresse 24 jr. N.H., belangst v.o.a. mtiz., sport en reizen zoekt ken- nism, d. Hei succesvolle, oudste en grootste instituut DOR DRECHT, Beekmanstr. 99. Telef. 01850—40353. Ro 122 Welke symp. heer uit goed rnu. w.k.m. jeugdige dame, 32 J-. G.P., levenslustig en cuhu rele belangst. Br. ond. nr. 5217, bur. v. d. blad. Ro.22 interkerkelijk HuwalUksbemid- dellngbur. „EUézer", 's-Graven- hage, Maretakstraat 28, Tel. 07» - 32.12.41. Giro: 13.41.40. Na overmaking 5,-- volgen InschrUvlng, benevens uitge breide gegevens. (Voor dege lijke christenen goede contact- mogelijkheden). RO.22 Voor serieuze contactbemldde- llng Nederlands Bemlddelings- centrum. Afd. Rotterdam: Kwe. Binnenweg 84. Tel. 010 - 25.20.56. V. prosp. In bl. cou vert: N.B.C, Postbus 6037. Amsterdam. Tuinaarde - Flagstones Rietmatten Tel. 25 88 91 Rotterdam Ro 105 winkelkasten, toonbanken, vi trines nieuwe en gebruikte. M. c. conijn, Zaagmolenstraat 141, Kotterdam .tel. 243232. Ro5 Stcfniiger stuk? Bel op 282222. Reparaties aan alle merken. Nieuwe en gerevideerde stof zuigers met garantie lever baar. N.V. Eltronos. Schtekade 118. Ros Bejaarde man heeft arbei derswoning te koop aan groot water in Gelderland. Vraagpr- f 5500,--. Zeer geschikt voor weekendhuisje, Br, ond, nr. 5215 bur. v. d. bl- Ro.lS koop goed onderhouden Direkt te aanvaarden. Slobbegorsedijk 4, Heijnin- gen, gem. Fijnaart (N.-B.) Ro 116 Bouwbedrijf P. J. Roos, Burg. Hazenberglaan 403, R'dam 26. Tel. 010—19.10.44. Roiie TE KOOP GEVRAAGD: van Nederland en alle Europese landen. E. van Zijl, Van Adricbemweg 168, tel. 010-154836. Ro 104 Te koop gevraagd boeken van Calvijn, Dachsel, Henry, Kohl- brugge, Spurgeon e.a. Theol. werken. Ook oude statenbij bels, geschiedenissen enz. Aanb. aan boekb. v.d. Tol, Dordrecht, tel. 39559 b.g.g 30957 (01850) Ro4 Oude boeken te koop gevr. Llndenberg, Slaak 8, Rotter dam, tel. 128934. Rol inkoop, verkoop, ruil. vergro- tingsapp. en kijkers. Camera koopjes met garantie. Bram Boogerman, Fotohanüel Dordtselaan 10c, Tel. 273216. Ro5 Te koop Messerschmltt, 3-wie- ler, te berijden met motorrij bewijs. Wordt verkocht met garantie. Inruil van moderne motor of scooter mogelijk. WUly van Gent, Bergweg 210, telefoon 24.82.83. RoS Neem geen risico, huur een nieuwe auto. Wij verhuren ve le merken en modellen van 1968 en 1967. Goedkoper dan u denkt. Noordzij. Aelbrechtska- de 59. tel. 253746, R'dam. RoIO Trans Edyc verhuurt alle ty pen Ford 1967. Aelbrechtskade 98, tel, 010 - 25.50.78. Ro.iB i le Middellandstraat 81 Telefoon Öl(i—23 06 25 TURNUITRUSTINGEN voor scholen en verenigingen. HOMAS KAMERBILJARTS EN SPELEN Ro 121 Gaat U een schrijfmachine kopen, kom dan bij ons even binnenlopen. Handelsonderneming A. v. d. VISCH, Hene gouwerlaan 25 - 33 Telefoon 2547® Ro 117 Verhuizingen en verpakkingen naar alle werelddelen. Neubel- bewaarpiaats. Vraag vrijblij vend prijsopgave. Firms C. van Afphen, tel. I2MU.Speci aal ruilingen. Boll Randweg 2 Tel. 194238 Ro 117 Autogarages Schuurtjes Vakantie-woonh. 350,— 185. 950,— Vraagt gratis prospekt. Ro 117 Wasautomaten» alle merken le verbaar met 15 pet tot 30 pet. korting. 2 pet. bij contant*» be- tallnK. inruil en financierinc mogelijk. Waanders. Rullstraat 4-6-8, Rotterdam. Tel. 25.58 26 en visstraat 5. BrteUe, tel. 01888 - 3015. RO.l? Gevraagd een net kosthui voor heer op le'Ü'ji', liefst hij vrouw alleen. Geref. ol hervormde godsdienst. Brie ven onder nummer 5213 bu reau van dit blad. Ro9 DS. O ABE VAN DUïNBN Dn blijdschap van h«t •vangalla in all* 'yrentomitandlghedtfl Verkrijgbaar in de boekhandel lOKiiaxsaaiaa-waatRtiiiu AMSTERDAM Ongeveer 75 van de circa 525 personeelsleden van J. van Kollem's heeren- en kinderconfee- tiebedrijf zullen worden ontslagen. De huidige orderpositie en de verwachtin gen voor dc komende tijd dwingen de directie tot het nemen van deze maat regelen, Er Js een afvloeiingsregeling getroffen. Auto's zonder chaufieur, keu ze uit 9 mod enen 4—5—6 en 8-persoons. Busjefc en bestelwa gens. imperialals. Gulden's verhuurbedrijf. Dorpsstraat 130, Barendrecht. Tel. 01805 3337 of 2269. RoIO Verhuur van stoelen» tafels, glaswerk, porselein, enz. Voor elke gelegenheid. Gebr .Bou- ter N.V., Lombardkade 1—t, TeL 118825, eigen transport EolO zonder chauffeur J. DE JONG N.V. De Schere 6, Zuidwijk, tel. 179766 na 6 uur 176486. Ro 110 EINDHOVEN De directie van Phi lips en de vakbonden hebben over eenstemming bereikt over de besteding van de in de driejarige cao voorziene loonkostenstijging van vijf procent per 1 juli. De lonen gaan met W procent om hoog, de werktijd wordt verkort van 45 tot 43 uur en bij de bedrijfsvere niging voor de metaalindustrie zal een verzoek worden ingediend om voor de nieuwe ziektewet eigen risico de dra gen. Dit laatste zou voor de verplicht-ver- zekerden een verhoging .van het net toinkomen met ongeveer 1,25 procent betekenen. De niet verplicht-verzeker den zullen dan een loonsverhoging van 1,4 procent krijgen. Bij de gisteren gehouden verkiezin gen. voor de eilandraad op Aruba heeft de patriottische partij 10 (13) zetels be haald, de Arubaanse volkspartij 8 :6) en de Nationale ünie Aruba (3 (2). ARNHEM Het dertienjarige meisje J. I. J. Beerling uit Westervoort is gisteren bij een verkeersongeval in Arnhem om het leven gekomen» Toen zij een met verkeerslichten beveiligd circuit met de fiets overstak, reed een auto haar aan. Het verkeerslicht stond voor het meisje op groen. De zesjarige Johanna H. van. Ge- 1 ooven uit Maastricht is gisteren over leden aan de verwondingen die zij 's morgens had opgelopen. Een auto had haar bij het oversteken gegrepen. De 61-jarige mevrouw M. H. le Clercq-van de Keuken uit Amsterdam is gisteren omgekomen toen het busje waarin zij zat, dn botsing kwam met DEN HAAG De Bond tegen het vloeken bestaat binnenkort vijlüg jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is een landelijke affichewedstrijd voor de jeugd georganiseerd. Deelneming staat open voor jongs mensen van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs, maar ook vooi hen, die niet (meer) op schooi zijn, bestaat de mogelijkheid mee te doen. Zij kunnen per briefkaart een wedstrijd-reglement aanvragen bij het secretariaat van de bond, Sporüaan 19, Den Haag. Gevraagd worden een tekening voos een vloeiblad van een schrijfblok en een tekening voor een propaganda-aöi- che. PARIJS De prijzen van de meests Franse toeristenhotels zijn met tien procent verhoogd. De prijzen waren se dert januari 1963 geblokkeerd. De prijswinnaars van de puzzel uit ons Zondagsblad van 20 mei zijn: P. v. d. Kraan, Springerstraat 176 te Rotter dam ƒ5.; mevrouw W. van Gameren, Jhr, Van Kamebeekweg 54 te Ridder kerk 2.50 en mejuffrouw M. M. Bakker, Dubbeldamseweg 276 te Dor drecht 2,50. DEN HAAG De minister-presi dent, de heer P. J. S. de Jong, en de minister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns, die dit weekeinde naar Rome vertrekken voor de bijeen komst ter herdenking van de tiende verjaardag van de ondertekening van de verdragen in Rome, zullen maandag door paus Paulus VI in audiëntie wor den ontvangen. een personenwagen die geen voorrang verleende. Het tweejarig zoontje van de fami lie Ebbenhorst in Nijkerk is gisteren in een beekje gevallen en verdronken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2