Voor wijkgemeente Oud - Matlienessc Ds. Groenewegen deed intree in Grote Kerk Waterscouts bouwden zelfgemaakte kermis Drinkwaterzinker Maas gelegd in Jeugd van Ons Home ouderen won van SPIRAAL AGENDA X 98 MODERNE MEISJES LEERLING VERPLEEGSTERS Opbrengst f 1800,- voor vlet Burgerlijke stand Over een komma Gemeentemuseum opende expositie Gordijnstoffen met bloemmotief iiïOSlili: rengst voor sociëteit Auto over de kop W. A. v. d. Jagt (57) overleden 1 Kleuter (3) verwondde man Manifestaties in Korenbeurs Dieven sloegen slag BEZOEK BIJ HBSS Hoekse Boys ronde verder voor beker SCF-leamTeidt bij bedrijfsvoetbal Meisje (14) gewond bij val van fiets GEMEENTE SCHIEDAM pE ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 29 MEI 19671 blijvend goedkoper (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de stamp volle Grote Kerk heeft zondag middag H. J. Groeneweg en jr. de nieuwe predikant voor de her vormde wijkgemeente 6 (Oud- Mathenesse) zijn intrede gedaan. Schiedam is zijn tweede gemeen te. Hij stond vijfeneenhaÖjaar in Oosterland (Z.) RECEPTIE Welpenjacht ■y .-yy-vi Fantastisch mooi én fan tastisch van kwaliteitiwas- en lichtechte gordijnstof fen metvriendelijk bloem motief, dessin In lengte streep. I20cm breed per meter: ^,'vv vSJü i' -fuJLUiiiiii aliliufflli N HAZET ZAKT NIET DOOR! Planken of hardboard overbodig, geen vocht of schimmel meer. HAZET-FABBIEKEN ZEVENBERGEN -TEL 01680-3910* kLolk en morgen .en dagelijks goedkope^ io«ep Ïiïipnme Wilt U er meer van weten Nog nooit kocbt U zo'n prach tige. moderne foundation als deze Lycra corselet... voor nog géén tientje. Daarom is dit een zeer bijzon dere aanbieding, 'n luxe corse let. met voorgevormde cups, uit de series van 18 gulden, die Uw figuur tot in de perfectie corri geert Morgen verkopen wij deze Lycra Corselets met verstelbare schou derbandjes, rijkelijk met kant gegarneerd, een bijzonder pret tige en stevige pasvorm... toch jicht en luchtig om te dragen. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze Lycra corselets voor japonmaten <0 t/m 50, (n wit en zwart, B en C Cïips, voor 9P Ctin ut. of schrift, best. SCHIEDAM Tijdens afwezigheid var. de bewoners is zondag ingebroken bij de familie W. J. de H. aan de I-a an van Spieringshoek 11. Men had zich toegang verschaft via de achterzijde van het pand. Er werd een geldkistje ontvreemd met honderd gul den, enige sieraden en een volautomati sche camera ter waarde van ƒ200. Na door zijn vader, ds. H. J. Groene wegen sr. van Papendrecht, met een preek over Efeze 4 12 „Om de heili gen toe te rusten tot dienstbetoon", in zijn ambt te zijn bevestigd, hield de Groenewegen jr. zijn ïntreeprcek over de woorden „tot opbouw van hét li chaam van Christus" uit dezelfde peri- In eerste instantie, zo zei ds, Groene wegen, gaat het niet om veel mensen in de kerk. Men moet deze opbouw niet zien als iéts tastbaars, maar als geestelijke groei in de richting van Christus. Groeien betekent „op weg zijn naar Hem. Het is de wijze waarop wij door Hem worden aangetrokken". De praeses van de centrale kerke- raad, ds. D. J. Spaling Dzn., richtte een welkomstwoord tot de nieuwe pre dikant. Hij wees" op de typisch-kerke- lijke indeling van wijkgemeente 6, die op Rotterdams gebied ligt en toch - kerkelijk tot Schiedam behoort. Een sfeervolle vocale omlijsting van de dienst bracht het koor van de wijk gemeente met het zingen van Fantasie Psalm 68 van G. Jellema. Onder de aanwezigen bevonden zich burgemeester en mevrouw Roelfsema, wethouder M. Eijkenaar, gemeentese cretaris mr. M. J. Blok en namens de gemeente Rotterdam de heer Van der Laan. Behalve drs. R. H. Wissink wa. ren alle hervormde predikanten aanwe zig, ook ds. D, Klaassen van de Neder landse Protestanten Bond, ds. W. Vons uit Kethel en de vorige wijkpredikant, ds. C. van der Steen. Na afloop van de kerkdienst was er om half zeven in de grote zaal van gebouw Irene een bijeenkomst om ds. en mevrouw Groenewegen te begroe ten. De belangstelling was enorm en geen stoel bleef ombezet. Ds. Spaing had de leiding. De eerste spreker was de presi dent-kerkvoogd mr. H. Snoep, die zei dat er grote reden tot dankbaarheid en blijdschap was. De heer Snoep sprak nog over het huidige afbrokke lingsproces. Hij 'hoopte dat de stiu- lansen van de nieuwe predikant dit tot stilstand zouden brengen. Namens de wijkkerkeraad sprak ou derling E. P. van der Valk een wel komstwoord. Kapelaan L. Banning voerde het woord namens de r.-k. pa rochie van Oud-Mathenesse. Hij hoop te dat de oude samenwerking in het oecumenische vlak doorgang zou vin den. De heer J. Sonneveld, voorzitter van het presbyterium, legde de nadruk op de geestelijke opbouw van de wijkge meente. Ook hoofdinspecteur van. politie C. van der Hagen kwam kennismaken. Woensdag wordt in de Vredeskerk een welkomstavond gehouden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De netto-opbrengst van de markt is bestemd voor een vier de vlet, van 1800 die we besteld heb ben. Het Nationale Hoofdkwartier helpt ons met een financiële regeling", lei groepsleider A. Koppenol. De ongeveer vijftig jongelui van zijn groep hadden met veel geestdrift op het terrein van de Schiedamse Wa-, terscouts aan de Havenstraat, een com plete kermis opgebouwd. Er was zeifs een natuurgetrouwe imi tatie van een restaurant, dat het erg druk had. Trouwens er was geen ge brek aan belangstelling en het weer was uitstekend. Kennelijk hadden de waterscouts zelf nog het meeste ver maak, in hun markt, waar het zaterdag van 14 uur tot 20 uur 's avonds feest was. SCHIEDAM Ongeveer 80 wel pen uit Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland hebben zater dag deelgenomen aan de twee-sterren Welpenjacht. Er moesten verschillende opdrachten worden uitgevoerd. Zelfs kwamen er „raketvliegtuigen" aan te pas en ande re apparaten op elektrisch gebied. Na een jacht in de bekende bran- dersbuurt in Schiedam, werden aldaar spionnen gegrepen en ontmaskerd. Het evenement, dat een uitstekend verloop had. werd gehouden in samenwerking met de katholieke verkenners te Schie dam „Thunderbirds". Zaterdag 17 juni staat voor de Vlaar- dingse weipen een rimboe-jacht op het programma. SCHIEDAM Geboren: Leonardos G z.v. A J G Pocis en C H van Wtnsen: Maria C d.v. M J J Geeratz en M C Verüeek: José d.v. F L Poort en L F Voerman: Mattheus J A z.v. wstruljk en J M van der Linden: Sjoeko J z.v. J F Timmerman en J C C Beekman; Dennis F A z.v. F J A van der Staal en M M A Verbeek. Overleden: L Vermaat. 51; D A J Kers- sen, 87; J M C Vollering. 86. wed M J M Ham. SCHIEDAM'— Zaterdagnacht is een auto van Eurotax ontvreemd, die kort daarop in Rotterdam is teruggevonden. De bestuurder, de twintigjarige H. de H. uit Schiedam is aangehouden. SCHIEDAM HBSS heeft de afgelo pen dagen bezoek gehad van Duitse gasten. Donderdag arriveerden deze voetballers uit hohenkirchen. Zij wer den met een boodmaaltijd in de kanti ne op Harga verwelkomd, waarna zij met hun „pleegouders naar huis ver trokken. De vrijdag werd benut met een mod- vaart in de Rotterdamse havens en een feestavond ir. de kantine van HBSS. Zaterdag werden op Harga twee voetbalwedstrijden gespeeld: HBSS moest incasseren en een lagere combi natie streek met 21 de vlag. Zter- dagavond werd een uitsapje met de pleegouders gemaakt en voor zondag stond een bustocht op het programma. Vanmorgen, (maandag) zijn de Duitsers naar hun vaderland teruggekeerd. VLAARDINGEN De heer H. K. van Minnen schrijft ons: Bij het honderdjarige schooljubileum van j.t. woensdag werd een grapje gemaakt over bijzonder christelijk onderwijs met of zon der komma. De buitenstaanders zullen dat niet begrijpen, maar die het wel moesten weten waren kennelijk ook niet op de hoog te. Als wijlen de heer J. van der Velden, des tijds onderwijzer aan de school Hofjes straat, raadslid en later schooladministrateur het had kunnen horen, zou hij zich in zijn graf gedraaid hebben. Die stond er m. i. terecht zeer op dat de komma werd toe gevoegd, en de besturen dito. We wet kende en kent nog steeds tegen over het wettelijke openbaar onderwijs het bijzonder onderwijs. Dat „bijzonder" was de die niet het normale wettelijke onderwijs be- dle niet ht normale wettelijke onderwijs be troffen. Het hield sterk verband met de rijksvergoedingen. Toen dus de Vereniging werd opgericht, werd het de Vereniging voor bijzonder, christelijk schoolonderwijs, als duidelijke onderscheiding, welke soort van bijzonder onderwijs het betrof. Ook na de gelijkstel-, ling bleef dat zo. Zonder de komma was het een vereniging voor „bijzonder christelijk" onderwijs geweest. En die pretentie zal nie mand zich willen toe-eigenen, kennende eigen onvolkomenheid. H, K. van Minnen MAASSLUIS Bij verhindering van de voorzitter van. de'raad van be heer' van hét Gemeentemuseum, heeft de heer D. Pons; lid van de raad van beheer,- vrijdagavond een nieuwe ex positie, geopend. Hij sprak over het succes van de eerste ten toonstelling, zowel wat be treft de publieke belangstelling, als bij de verkoop werken van deexposanten. Op de nieuwe expositie zijn werken van Annemari van Zanten-Eilers en Ek. van Zanten te zien. De kun9tkriticus Redeker leidde de kunstenaars in. Hij vertelde dat Ek van Zanten een gewaardeerd kunste naar is in binnen- en buitenland. Hij ontving de cultuurprijs van de stad Hilversum in 1963 en prix du Rome in 1954. Deze aantrekkelijke, expositie is te bezichtigen tot en met 2 juli. De histo rische tentoonstelling „Behouden Vaart" blijft nog enige maanden in tact. Deze geeft een afschildering van de periode dat Maassluis voornamelijk op de visserij was ingesteld. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND In de strijd om de Dijkman-beker heeft Hoekse Boys zaterdag met 31 gewon nen van het technisch zwakke Monster 2. Deze kleine zege is geen moment in gevaar geweest. Vanaf het beginsig- naal nam Hoekse Boys het initiatief. Het was de enthousiaste Rob van Kempen die al spoedig de score open de en nog voor de rust volgde een teeffer van Mozes (2—0). De strijd was pas goed gestreden toen Lokers in de tweede helft een mislukte voorzet doel treffend, afrondde (03). In de laatste "minuten kreeg Monster nog een tegenpunt cadeau, omdat Van Kempen in het strafschopgebied de bal met zn' handen beet pakte. Hij dacht dat dé scheidsrechter al afgefloten had, maar inplaats daarvan wees deze resoluut naar de penaltystip. Doelman Van .de Knijff was hierdoor kansloos, waardoor de'eindstand 31 werd. (Van een medewerken SCHIEDAM De ploeg van Sdiiecartön. F CF 1 heeft na ..de bedrijfsvoetbalwed strijden van de afgelopen weken de ieldins genomen in afd. A. SCF telt thans zes pun- en uit vier wedstrijden en nummer twee. drie en vier zijn Enka. Enterprise 1. en Helios l. die ieder vier punten uit drie wedstrijden hebben. In afd. B. heeft Standaart de leidlns (5-9). gevolgd door Hoek (3—S). Veveo heeft In afd. C. de beste papieren met 3—6. v d. Bor en ETBH leiden in afd. D. met 3-1-6 en in afd. E. Is het Coebergh, dat met 3—6 bovenaan staat, met weinig concurren tie van de andere clubs, die eikaar de pun ten afhandig maken. De uitslagen waren: Hoek Schelfers 3—2, HAV Bank Standaard 0—5 Cregi.i, GFEO v.d. Moezel 4—1, Veveo—vegla 5—1. Scheffers Litho 3-2, GZV Helios l 2—0. Enka Scfa 1 3—4, Mafa Boys Swarttouw 20» Enterprise GPS 50, Eurotax SCF 2,0-5. Coebergh -Enter prise 2 4—2, Hoek Total 4—1, v.d. Bor— PTT 5—0. Halvax —ETBH 0—5 en Stan daart Scheffers 1—X. Woensdagavond speelt Helios 1..0P het terrein van Schie damse Boys eeh wedstrijd tegen GPS en het binnenkort 20 laar bestaande Helios heeft -als jubileumgeschenk nieuwe Shirts gekregen, die woensdagavond voor het eer ste gedragen zullen worden. COMPLETE WONINGINRICHTING WTTEBD/UOTf» HMCAira£CHT/VUSS»mi/l®lBM!EUBt s •jftfom m w|:-s .Pffl». '■V, v''iij-rV' -aYarjSK ij ROTTERDAM Zondag is tussen Pernis en Schiedam, vlak bij. de Bene lux-tunnel de grote zinker van de drinkwaterleiding gelegd, die een scha kcl moet worden tussen- de drinkwater netten van de Berenplaat en de Honin- gerdijk. Door deze leiding gaat het eindproduct: schoon drinkwater. Het leggen van deze zinker begon nen om tien uur des ochtends, klaar om tien uur des avonds was wél een spectaculair karwei, maar het be tekende niet dat Schiedam en Vlaar dingen. binnenkort water van de Be- renpiaat zullen krijgen. Want in het najaar van dit jaar ko men de aansluitende leidinggedeei- (Van een medewerker) SCHIEDAM Op het terrein van HBSS op Harga werd zaterdag een voetbalwedstrijd gehouden tussen een jeugdteam van „Ons Home" (clubhuis Hoogstraat 148 van de gereformeerde jeugd) en een elftal van gereformeerde ouderen, dat onder de naam GWO (Geref. voetbalvereniging voor oude ren) het veld betrad. Het werd een. feite,' maar sportieve partij voetbal, die veteranen eervol met 75 verloren. Koen Winkelman opende de score met twee rake treffers (02), waarna organisator Giet Goedendorp er 12 van maakte en Joop Lie'heek de stand egaliseerde (22). De snelle Arie van Bel zorgde daarna via een zuivere hat trick vooreen grote voorsprong voor het jeugdteam, waardoor de stand 25 werd. Hij trof het, dat de defensie van de ouderen verzwakt was doordat keeper AatdiJ-k op het appel ontbrak, waar door Piet Liebeek, Henk Kunemann en Vraag onze rijk geillustreerde gratis katalogus VLAARDINGEN De 55-jarige me juffrouw O.B.D. is zondagavond met haar personenauto in de bocht van de Schiedamseweg het talud bij de Julia- nasingel afgeschoten. De auto, die geslipt was, sloeg over de kop en kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurster bleef ongedeerd, maar de naast haar zittende H. J. W. uit Maassluis liep snijwonden aan zijn gezicht op. Hij werd ter behandeling naar het Holy-ziekenhuis gebracht. ROTTERDAM Donderdag is de heer W. A. van der Jagt, hoofd van de hervormde Prinses Margrietschool in de Spaanseweg, toen hij zich naar zijn school begaf, in de tram door een hart aanval getroffen. Diezelfde dag is hij overleden. De begrafenis geschiedt dinsdagmiddag om kwart voor -drie op de algemene be graafplaats Crooswijk. De heer Van der Jagt is 57 jaar ge worden. Hij was ongehuwd, hij woonde bij twee'zusters in. MAASSLUIS Ir. de Andreaskapel werd zondat het 25-jarig priesterschap ge vierd van pastoor C. J. M. Vermeulen, op de receptie waren vertegenwoordigers van het plaatselijk bestuur, kerkelijke- en vere nigingsleden. loco-burgemeester p. v. d. Snoek, gemeentesecretaris H. Kramer en ds. E. H. Kalkman, hervormd predikant. Ét MAASSLUIS Donderdagavond 1 juni, houdt de .voetbalvereniging Excelsior In het Zeemanshuis, aan de Wip 1, haar algemene ledenvergadering. Behalve de bestuursverkle- Musis Sacrum: Bond van Bejaarden, Film middag, 14. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange 263954. b.g.g. 348619. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli tie tel. 254466. Brandweer 269218. G.G. .en G.D. Klachten bezorging: Dr. Zamenhofstr. 130, 226920. Apotheek: 't Goude Hert. St. Liduina- straat 38a, tel. 268364. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 37-jarige constructiebankwerker J. V. is zaterdag plotseling om ver gereden door een driewielige minitruck. De man liep een scheurwond boven zijn rechteroog en inwendige kneuzingen op. Bestuurder van het voertuig bleek een driejarige kleuter te zijn. Op het moment dat de broodbezorger T. van O., van he! wagentje *?as, zijn klanten bediende, klom Robert in het voertuig. Hij drukte daarbij sp het gaspedaal, met het trieste gevolg. zing, werden mededelingen gedaan over de verkoop van renteloze aandelen, verder komt het nieuwe terrein, het clubgebouw en het vijftigjarig bestaan ter sprake. vlaardingen De c.k.c. Spirit heelt zijn derde kampioen van dit seizoen kunnen begroeten. In de vierde klasse was het Spi rit 3. dat de titel behaalde dank zij een 4—1 overwinning op oranje Nassau 5. Om te kunnen promoveren naar de derde klasse moeten nog enkele promotiewedstrijden wor den gespeeld. VLAARDrNGEN Met 302 duiven hield de Postduivenhoudèrsverenlglng De Luchtbo de een concours vanuitSt. Mascence over een alstand van 315 kilometer. De eerste duit arriveerde te 11.18.43 uur, de laatste prljsduil 11.46.53. De duiven werden om 6.50 in vrijheid gesteld. De uitslag was: G. Roo- denburg 1 12 20 21, L. Poldervaart 2 3, C. v. Gclderen 4, M, Goedegebure 5 9 11, C. ver- wey 68 10 14, G. Schaar 7, G. Kalkman 13, J. Bel 15 25. H. de Willigen 16. A. Cornelis- se 17, W. Tieleman 18. G. v. Vliet sr. 19 23, M. Broek 22. Gebr. Kloppenburg 24. VLAARDINGEN In het kader van het 40-jarig bestaan van de V'laardLngse Po litie Sportvereniging wordt morgen (dinsdag) een sportdag gehouden in het Sportpark De Vijlsluizen waar atletiek, vol leybal en voetbalwedstrijden op het pro gramma staan. Van 17 tot 19 uur wordt in hhet restaurant van het sportpark, een recep tie gehouden en in de avonduren is er een groot feest in de sporthal. VLAARDINGEN De Inschrijving voor de Avondvierdaagse begint woensdag 31 mei. Men kan zich opgeven aan het bureau van politie aan de Delftseveer. De avond vierdaagse wordt gehouden in de week van 12 tot en met .15 juni. De nationale wandel- mars is vastgesteld op zaterdag 2 septem ber. VLAARDINGEN De Brlelse Maas-ver gunning van de Hengelaars Bond ls dit Jaar niet meer geldig voor de Dintelhaven en het Hartekanaai. Wel ls het mogelijk voor deze wateren een aanvullende vergunning te krijgen. Aanvragen bij het secretariaat. De jeugdverEunnlngen kunnen uitsluitend worden afgehaald bij de heer \V. Coolen. Parallelweg 114c. waar ook tijdelijke vergun ningen te verkrijgen zijn voor vakantiegan gers. die niet ln Vlaardingen wonen. Het secretariaat ts gesloten van 16 juni tot 8 juli. Opgaven van nieuwe ieden kunnen tij dens deze periode worden gedaan bij de lieer D. Bervellng, Spechtlaan 251. Lies Mast handen vol werk kregen, maar het door gebrek aan tempo niet konden 'bijbenen. Toch kwamen de ou deren terug en wel door Giel Goeden dorp, die zeer beheerst voor 35 zorg de. Na rust waarin DOK's tamboers en pijpers onder leiding van Ada van Bommel voor een leuke show zorgden kwamen de oudjes door doelpunten van Piet van Zwet en Joop Liebeek zelfs op 55. De jeugd bleek evenwel over meer adem te beschikken en Arie van Bel en v. Waart bepaalden de eindstand op 7-5 in het voordeel van de jeugd. De heer A, W. Zijlmans reikte direct na afloop in de kantine een wisselbe ker uit. Hij complimenteerde Koen Winkelman met het resultaat, aid had hij .veel respect, voor de tegenstand van de ouderen, onder wie ziöh. ook de veteranen Aad van Woerkom, Egbert Westerveld en Leen Noordzij bevon den. De opbrengst ten bate van de gere formeerde jeugdsociëteit was inclusief de verloting van de wedstrijdbal rond 150. De bal werd gewonnen door de heer D. van Bochove. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ongeveer tweehon derd jongelui hebben zaterdagavond in de Korenbeurs manifestaties gehou den. Het hield verband met de zoge naamde „hear-in" van Sigma-Rijn mond, dat zich voor het eerst in het openbaar presenteerde. Het bestuur zette uiteen dat Sigma door middel van manifestaties de mens creatief wilde laten recreëren. Sigma kende reeds gevestigde organisaties in Amsterdam, Londen en Amerika. Na dat het bestuur haar doelstellingen, ondanks het vele lawaai van de jonge lui,'kenbaar had gemaakt werd gele genheid tot vragen stellen gegeven. De „hear-in" zelf is-niet zo verlopen als-het bestuur graag had gezien. Er waren slechts weinigvragenstellers waardoor Sigma niet. helemaal uit de verf kwam. „Een groot deel van de jongelui was er meer op uit om „de boel op stelten te zetten". Vaak vreemd uitgedost sprongen zij dol-driest in het rond, zichzelf begeleidend op fluiten en an dere muziekinstrumenten. Enkelen sprongen zelfs, zoals wij zelf zeiden, uit pure happening" in de Lan ge Haven. Onder de belangstellenden die de2e vaak wilde tonelen bijwoon de, was wethouder mejuffrouw G. D. de Graaf. De vijf politiemannen in burger die een oogje in het zeil moesten houden, hoefden niet op te treden. Op de Oostzeedïjk zijn zaterdagavond twee auto's frontaal met elkaar in bot sing gekomen. Het ongeluk gebeurde toen een der wagens op de linker weghelft reed. De 22-jarige vertegenwoordiger J. B. Groenevelt uit de Robert Baeldestraat is met inwendige kneuzingen naar het Dïjkzigtziekenhuis gebracht. De twee auto's werden volledig'vernield. ten in de Vondelingenplaat en bi' Wilton-Fijenoord gereed. Dan word de zaak verder getrokken door Schie dam en het is de bedoeling dat pas in 1969 de eerste klant, Vlaardingen. kan worden aangesloten. Pas teger die tijd kan het gebied benoorden de Nieuwe Maas als het bedrijf aan de Honingerdijk om de een of andere reden tijdelijk uitvalt, water van de Berenplaat betrekken. Deze „reinwater-koppelleiding" heeft niets te maken met de koppelleiding voor ruw water, die nog dit jaai. tussen het bedrijf aan de Honinger-" dijk en de Berebplaat tot stanc. komt en waarvoor irt het oosten van Rotterdam een zinker door de Nieu- we Maas gaat. Het karwei van zondag kon onmoge lijk op een andere dag tot stand ko men, anders zou de drukte op -de rivier het werk verhinderen. He< ging zeer voorspoedig. De enige scha de: eeh lichtmast bij Bernis, die een tik kreeg en wat „dronken'' overeind bleef staan. VLAARDINGEN De veertienjari-i ge D. C. K. uit Maassluis liep zaterdag morgen een lichte hersenschudding enj schaafwonden op bij een val, met haar fiets in de Zuidbuurt. Het meisje -viel toen de trappers van haar fiets de pe- - dalen van. de brommer van haar broer raakten. Het ongeluk gebeurde toen tegenlig- gend verkeer naderde en het meisje achter de brommer wilde gaan •rijden. Zij is naar het Holyziekenhuis ge bracht Een eendaagse aanbieding Imprimé Polyester enAmel, die koel en soepel als zijde aan de hand voelt... en die U nu extra voordelig koopt per meter voor nog géén drie en een halve gulden. Modieuze en makkelijke zomer stoffen van 6.95 per meter... een ideale stof voor vaeantie- kleding - zó gewassen en niet strijken - in de nieuwste dessins en kleuren, voor die handigerds, die graag nog een apart jurkje voor lente of zomer wensen. Morgen om 9 uur begint de ééndaagse verkoop van Imprimé Polyester en Arnel stoffen, in modieuze tinten, 90 en 110 cm breed, door eikaar per meter voor Géén tel. of schrift, best. I V Vilt die straks graag in een modem ziekenhuis willen werken kunnen 1 september a.s. geplaatst worden als Voor de opleiding, die 1 september aanvangt is de mini mum eis: ULO-diploma of daaraan gelijkwaardige op leiding; bovendien moeten zij de leeftijd van 17 jaar en 7 maanden bereikt hebben. Jongeren van 1618 jaar, niet in het bezit van het ULO- diploma, kunnen als aspirant-leerling verpleegster opge leid worden voor het I.V.I.O.-diploma. Dinsdagavond 13 juni a.s. om 8 uur zal de directrice van het GEMEENTE ZIEKENHUIS het één en ander vertel len over de opleiding, begeleid met dia's. Allen, ook de ouders zijn hartelijk welkom in het Zuster huis, ingang Charlotte de Bourbonstraat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1