X SERVICE Demonstratie in De Lindenhof DOOR DE POORT 3 Bevestiging ds. Van Veen GD eo van Ierland AUTO MET VOEDSEL RAAKTE IN WATER AGENDA Zomerplant voor elke Vlaardinger Vrouwenarts Utrecht gepromoveerd Asfaltwerker beklemd AAN J Zaterdag: te voet door Beneluxtunnel Jongen op fiets lette niet op I;/* (Brom) fietsers bij aanrijding gewond Man gewond bij aanrijding Kleuterschool gaf goede ouderavond BIJ PROFESSOR PLATE Burgerlijke stand KW- nc-ROTTERDAMMER WOENSDAG 37 MEI 1967; ROOIi iSjgar PPH am «fig mars „groeit Vandaag en dagelijks E. Jacobs trainer Hauina_3 (Van oen onzer verslaggevers) ROTTERDAM Te voet, met de vele deelnemers aan de wandelmarsen Koningin Wilhelmina" en „Jong flardinga" zullen de belangstellen den zaterdag 3 juni van 9 tot 17 uur de Beneluxtunnel met de aanslui tende wegen kunnen bezichtigen. Maandag 5 juni zal de Koningin off; cieel de tunnel voor het verkeé openstellen. Rijdend verkeer kan op aanwijzing van de politie hel voertuig langs liet tunnel tracée parkeren. Van dc zuidelijke oeverkant kan men het tunneltracée aileen bereiken via de oostelijke oprit Vondelingenweg jn Pemis. Parkeergelegenheid wordt «■«•geven op de westelijke rijbaan ten zuiden van 'het tolplein, waarbij de middelste rijstroken van deze baan vrijgehouden moeten worden. Via de oprit bij de Margriethal in Schiedam komt men op het noorde lijk trabée. Voor dit tracée kan men op de oostelijke rijbaan ten noorden van het viaduct' „De Vijfsiuizen par- keren. Bezoekers per bus of bromfiets ko mend van de zuidelijke Maasoever hereiken via de dienstweg van Rijkswaterstaat bij de Hoge Dijk in Pemis de tunnel. Vanuit station ylaardingen-Oost komt men vis de dienstweg bij Cincinnati bij de Bene luxtunnel. Deze dienstweg is even eens te bereiken per buslijn 43 en 48 (halte Sportpark-Cincinnati) of per fiets. SCHIEDAM De elfjarige fietser J. B.. sloeg dinsdag op de hoek van de Burgemeester Van Haarenlaan en de Parkweg geen acht op het verkeer achter hem. Bij het nemen van de bocht werd hij aangereden door een personenauto, bestuurd door de 23- jarige M. v. H. De jongen kreeg schaafwonden en een hersenschudding, zodat hij in het Gemeenteziekenhuis moest worden opgenomen. SCHIEDAM Op het Koemarkt plein raakten dinsdag de trappers van de bromfiets van de 31-jarige voor- man-controlleur H. H. M. V., beklemd tusêen de spaken van het voorwiel van de fiets van de 54-jarige beambte, K. V., die viel. Hij is met rugklachten naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De brandweer hield dinsdagavond een oefening met groot materieel op het terrein van De Lindenhof aan de Lange Achterweg. Zestig mgn personeel onder leiding van commandant D. de Jager, namen aan de oefening deel Maar de grote brandwearauto's konden niet door de brede zijpoort. Tien minuten lang deed men ver geefse pogingen. Maar het lukte niet, zodat alle wagens ten slotte op de Lange Achterweg stonden. Twee grote, rode brandweerauto's, twee motorspuiten, eenladderwagen, twee nevelspuiten, een poedrwagen en een gereedschapswagen vonden veel belangstelling bij het publiek. Daarbij kwam nog het uitleggen van de brandslangen en de aanwezige politiemannen. Dit alles bracht onver wacht vertier in deze oude stadswijk. Vele bewoonsters bogen zich zover mogelijk uit hun geopende ramen om maar niets van het schouwspel te missen. De mannen namen het lako- nieker op. I Maar de ..brand" woedde in De Lindenhoff zelf. Niet alleen stond het in latere tijd gebouwde hoofdgebouw ..in Lichter laaie", ook uit het stenen Kinderhuis kwam vrij veel rookont wikkeling. Op de voetbalplaats er achter woed de zelfs een eclite brand, speciaal voor deze oefening aangestoken. Dikke rookwolken stegen op. Het was alle maal ner echt: Ongeveer kwart over negen was de „brand" geblust en kon men inrukken. De kinderen van De Lindenhof hadden zich uitstekend geamuseerd. De directeuh, de heer J. Ritsema van Eek, en een aantal personeelsleden hielden tijdens de oefening een oogjen j in het zeil )iiiliiil%lÉl Mlffc 'mi Éfiwi «SB -I imsara; (Van een onzer verslaggevers» SCHIEDAM Zondagavond om half acht wordt in de Magnalia Dei-Kerk ds. J. C. van Veen bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk. Hij is beroepen in de - vakature van ds. J. Couvee. Ds. Jan Cornells van Veen werd op 17 februari 1927- te Rotterdam (Hilie- gersberg) geboren. Hij bezocht de H.B.S. te Rotterdam,' deed vervolgens staatsexamen gymnasium en studeerde theologie aan de Theologische Ho geschool van de Gereformeerde Ker ken in Nederland te Kampen. Gp 3 februari 1957 werd hij be vestigd als predikant te Maarssen. In mei 1959 ging hij in militaire dienst en was ruim een jaar reserve-legerpredi- kant in Ossendrecht (Noord-Brabant). Morgenavond, donderdag, om half acht komt ds. A. K. Schuring van Alphen a.d. Rijn die beroepen is in de vaka ture ds. W. A. Krijger in De Goede Haven kennis maken met de kerke- raad voor algemene zaken en de wijkkerkeraad van Schiedam-Zuid. Ook de echtgenoten van de kerke- raadsleden zijn daarvoor uitgeno digd. Van ongeveer kwart over acht tot negen uur is er voor iedereen gelegen heid ds. Schuring en zijn vrouw te ontmoeten. Daarna is er een vergade ring van de wijkkerkeraad Zuid, waar ds. Schuring zich nader zal kunnen oriënteren. Ds. Schuring is ook beroepen in Rot- terdam-IJsselmonde en in Nijkerk. VOOR UW AANKOOP afgeregeld. Faörieksfouten uitgesloten. TIJDENS AANKOOP deskundig advies. NA UW AANKOOP Elk horloge wordt getest en afge regeld op onze nieuwe vibrograph type 1967. Bij voorkeur laten wij U adviseren door gediplomeerde horloge makers. Ook na Uw aankoop blijven wij Bijzonderegarantleennazorgvoor belangstelling voor Uw horloge een lang leven van Uw horloge, koesteren, hiertoe in staat gesteld 2 Jaar gratis verzekerd. door ons eigen, met de meest mo derne apparatuuruitgerust atelier - w LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM T\E demonstratie van de brand weer heejt hier veel weg van een eclite brand. De wagens staan voor het weeshuis in. de Lange Achterweg. ROTTERDAM Bij een uitwijkma-macht over zijn stuur en kwam met "oeuvre op de Erasmussingel raakte de bestuurder van een vrachtauto met tier ton levensmiddelen het water in. Ter plaatse, vlakbij de overweg in de Hofpleinlijn, is de berm zacht, hetgeen al meer bestuurders bij het uitwijken hebben ondervonden. Hij verloor de 5? SCHIEDAM Het aantal deelne mers aan de 23ste Koningin Wilhelmi- "amars, 'die zaterdag wordt gehouden, "lijft maar stijgen. Stonden maandag reeds 2200 liefhebbers ingeschreven, vanmorgen was dit aantal tot 3.000 toe genomen. De organisatoren verwachten dat het uiteindelijke - aantal wandelaars niet ver van de vijfduizend zal zijn. Marsleider Ph. van Oordt (Van Olden- barneveldstraat 79, tel. 263309) is be reid tot het verstrekken van inlichtin- elkkSM Sacrua,: Teach-'" PSP over ency- Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli JjeDtel. 25.44.66. Drandweer 26.92.18. G.G. en Klachten bezorcine: Dr. Zamenhofstr. 139. «lef. 15.24.00. Apotheek: 't Goude Hert. St. l.idui- oastraat 38a. tel. 26.03.64. zijn wagen in het water terecht. Een takelwagen bracht het voertuig weer op de weg. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Door het negeren van de voor- rangs regels schoot de 17-jarige scho lier Jan de Ruiter van de Wol- phaertsbocht dinsdag op de kruising Voornsestraat e-e Zuidhoek met zijn brommer geheel onder de voorzijde van een bus van de RET-lijn 49. De jongen is met een hersenschudding naar het Zuiderziekenhuis gebracht. De brommer werd totaal vernield. Van de bus werd de luchtremleiding ver nield, hij is met een takelwagen weg gesleept. Dinsdag reed een Italiaanse truck met oplegger door onbekendheid vanaf de Kralingseweg het fietspad van de Boszoom op. Het pad is over een opper vlakte van 3221 m2 stukgereden. MODEHUIS, MONIQUE V FfaBSslraat' 115"Tel- T2S253 r (Var, een onzer verslaggevers) VI.AARDINGEN —Het gaat er hard naar toe dat er in de Vlaardingse par ken en plantsoenen voor elke imvoner van de gemeente een plant, groeit. Het bevolkingscijfer schommelt ergens in de buurt van de 73.000 en het aantal zomerplanten dat dit jaar wordt uiige- plant is ongeveer 60.000. De pemeentekwekenj is dezer dagen met dat uitplanten begonnen en de mannen van dc plantsoenendienst zul ten er voorlopig hun handen mee vol hebben. Zeker nu het groen in de stad langzamerhand toeneemt. Dat is onder meer het. geval aan de Maasboulevard, waar de groenvoorzie ning nu definitief is voltooid. In de Zeemanstraatde Meijers- straat. de Asserstraat en de Lo- rentzsiraat zijn de gemeenschappelijke tuinen opgehoogd. Waarschijnlijk ko men duar geen zomerplanten, maar de bewoners van die straten zullen zeker minder last hebben van ondergelopen grasvelden. Een doeltreffender middel ter bestrijding van dit euvel werd toege past in Holy II. ivaar de gemeenschap pelijke tuinen en het openbaar groen bij de Lbrsen- Nielsenhuizen van een drainering werden voorzien. Hetzelfde karwei werd uitgevoerd bij de drie sportvelden aan da Zwanensingel. De Wielewaalschool is intussen ook aardig in het groen komen staan en verder hebben alle zandbakken in de openbare speelplaatsen nieuw, schoon zand gekregen. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Met ingang van 1 juni a.s. heeft de voetbalvereniging Zwaluwen als nieuwe trainer aan gesteld de heer E. J. Jacobs, die de plaats gaat .innemen van Toob Rem mers. Hij heeft de Vogels slechts één jaar onder zijn hoede -gehad. De heer Jacobs (32) die in het betaal de voetbal 'is uitgekomen voor Feije- noord en Hermes D.V.S., was ook lid! van de verenigingen Coal en Fluks, j Gedurende de laatste drie jaren was j hij als trainer verbonden aan de zater- dagvoetbalvereniging Barendrecnt. j De nieuwe trainer maakt zaterdag; zijn debuut in Den Haag, waar Zwalu wen 2 tegen Quick Boys 2 de finale j speelt om de Bronzen Zwaluw. Deze wedstrijd begint te 16.15 uur. tpEN brandweerauto moest door de poort. Het lukt 'echter niet. Het was maar goed dat het een oefening was. VLAARDINGEN De achttien jarige bromfietser J. G. T. uit Rotter dam is maandag bij de splitsing Bree- weg-Woudweg toen hij naar links zwenkte, door een personenauto aan gereden. Hij is met een beenbreuk naar het Holyziekenhuis gebracht. 0 Op de kruising Rotterdamseweg oostelijke rijbaan Van Hogendorp- laan verleende maandagmiddag de 55- jarige mejuffrouw J. T. H. v. d. L., die op een fiets reed, geen voorrang aan een personenauto. De vtouw werd aangereden en is In verband met mo gelijk hersenletsel ter observatie in het Holyziekenhuis opgenomen. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Op de kruising Laan 1940-1945, bij de Vermeer- Iaan/Biiderdijklaan heeft de twintigja rige heer C. v. d. Toor een zware hersenschudding opgelopen. De heer Toor reed met zijn brom fiets over de voorrangsweg Laan 1940/1945 in de richting Maasland. De van rechts komende personenauto, bestuurd door de 38-jarige P.- C. S., reed de bromfietser aan. De man werd tegen de-straat geslin gerd en bleef bewusteloos liggen. Hij moest per ambulance naar het Holyzie kenhuis in Vlaardïngen worden ge bracht. Tegen de autobestuurder werd proces-verbaal opgemaakt. VLAARDINGEN Tijdens het he vige onweer van dinsdagmiddag sloeg de bliksem in de schoorstenen Van de flatwoningen 27b en 27d in de Lobe liastraat. Niemand is gewond. Er is geen schade aangericht. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM „Kleuterspei is wer ken." Dit zei mejuffrouw .V. van den Berg hoofd van de gereformeerde kleu terschool dinsdagavond op de ouder avond in dc Magnalia Deikerk waar voor een grote belangstelling bestond. Door het spel moet het kind zich leren aanpassen aan zijn omgeving Het doet dit door groepsspelletjes, fan tasiespelen, met zand en hulpmiddelen zoals kruiwagen, kar. paalkoppen. Hier mee gaat het experimenteren en geeft antwoord op het „andere". Op het rooster staat „arbeid met ont- aangepast zijn aan de leeftijd van het kind, en mag nooitaf" zijn. De leidsters J. M. van de -Ree en B. M. J. Barst declameerden. In de pauze werd het werk van de kinderen bezichtigd, waarna onder gro te hilariteit dia's werden vertoond van de kleuters onder schooltijd. Van het schoolbestuur was de heer J. van der Steen, van de Commissie Belangen Kweekschool mevrouw Thurmer uit Viaardingen aanwezig. - - Namens de ouders dankte de heer W. van Es het personeel van de school en sloot de geslaagde avond. -' -• SCHIEDAM Geboren: Christina d.vj J J Verviel en G Poelman: Petra S d.v. H de Wij en C van Tricht: Leonardus J C z.v. L Lips en :»I W G Remkes: Renate d.v. H C Ossetvaarde en F A Busscher. Overleden: H van Lohulzen, 81: H J Post, 63 echtg v- M v d Mei-den: B Viifvinkel 79: L H Kropmans. 86 wed T de Boer: W H Ockers. 68 wed M Termijn; J M M Hertog. 29. - UTRECHT De heer F. G. C. Buyse, vróuwenarts in het Flatzieken huis te Vlaardïngen, is dinsdagmiddag aan de rijksuniversiteit gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde op het proefschrift „Coiisepsis na abortus en partus". Promotor was prof. dr. W. P. PJate. De heer Buyse (35) studeerde ge neeskunde aan de Utrechtse universi teit en deed in 1957 het artsexamen. Vanaf december 1958 was hij als assis tent werkzaam op de gynaecolo- gisch-obstetrische afdeling van het Flatziekenhuis in Viaardingen. Hierna volgde hij zijn opleiding tot vrouwenarts, waartoe hij van decem ber 1960 tot december 1964 assistent was op de gynaecologisch-obstetrische afdeling van het Dijkzigtziekenhuis in BRUSSEL Brussel is vandaag voor de derde maal in tien dagen op geschrikt door een brand. In de voor stad Jette ging een papier- en karton fabriek in vlammen op. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Na de brand in het warenhuis l'Inno- vation brandde zondag een opslagplaats van decors uit. Deze beide branden zouden zijn gesticht. Pers en publiek in de Belgische hoofdstad vragen zich al dagenlang af of het land wel voldoende is be schermd tegen branden. Verzekering- maatschappijen menen van niet Men verwacht dat straks grote buitenlandse maatschappijen niet meer bereid zul len zijn risico's in België te nemen. SCHIEDAM Bij het asfalteren van de Chruchillweg raakte dinsdag de 48-jarige asfaltwerker M. O. uit Meerkerk met zijn been beklemd tussen een stortbak en een achteruit rijdende vrachtauto, bestuurd door de 28-jarige chauffeur H. B. uit Rijswijk. Met een geblesseerde knie is de man naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE ZUID-HOLLAND brengen ter openbare kennis dat van 1 juni tot 15 juli 1967 de volgende stukken voor een ieder ter gemeen tesecretarie van alle gemeenten in Zuid-Hollan-d ter visje zijn gelegd (Schiedam, afd. Openbare Werken, Oude Kerkhof 19a): 1. voor-ontwerpen van het ingevolge de artikelen 2 en 3 van de Wet Uitkeringen Wegen door Provinciale Staten vast te steUen secundaire en tertiaire we genplan met de bijbehorende kaarten; 2. mutatie-lijsten, vermeldende de volgens de onder 1 bedoelde voorlopige wegenplannen naar een cate gorie wegen van lager orde over te brengen we gen van de thans geldende wegenplannen; 3. een voor-ontwerp van de volgens het in artikel 10 van meergenoemde wet bepaalde, door Provinciale Staten vast te stellen verdelingsverordening wegen 1968; 4. een tóelichting met bijlage op dit voor-ontwerp-ver- delingsverordening; 5. de tekst "van de Wet'van 21 juli 1966 tot vaststel ling van nieuwe voorschriften omtrent wegenplan nen en de uitkeringen voor de wegen (Wet Uitke ringen Wegen); 6. een toelichting van gedeputeerde staten op deze wet, zoals deze in het wegenverslag. 1966 van de provincie Zuid-Holland is opgenomen. De aandacht wórdt erop gevestigd,' dat thans nog slechts voor-ontwerpen van de onder 1 en 3 vermelde wegenpiannen en verordening ter viste-kunnen worden gelegd, aangezien de Algemene Maatregelen vare Be stuur, als bedoeld in de artikelen 2, 3 en 7 van de Wet Uitkeringen Wegen nog niet zijn verschenen en het ontwerp van het volgens artikel 1 vast te stellen rijks wegenplan nog niet ter visie kan worden gelegd. Gedeputeerde Staten zullen het op prijs stellen indien eventuele bedenkingen of opmerkingen tegen deze voor-ontwerpen binnen de termijn van de. tervisieleg- ging schriftelijk bij hen worden ingediend. Na de uitvaardiging van de bedoelde Algemene Maat regelen van Bestuur en de publicatie van het ontwerp- rijkswegenplan zal nogmaals een formele tervisieleg- ging van de aan Provinciale Staten ter vaststelling aan te bieden ontwerpen volgen. De alsdan daartegen ingediende bezwaarschriften zulien met die ontwerpen aan Provinciale Staten wor den aangeboden en, zoveei nodig, ter voldoening aan de voorschriften in artikel 2, derde lid, en artikel 10, achtste lid, van de Wet Uitkeringen Wegen bij de in diening ter Koninklijke goedkeuring aan de Kroon worden overgelegd. 's-Gravenhage, 24 mei 1967. Gedeputeerde Staten voornoemd, J. KLAASESZ,voorzitter, F. A. HELMSTRIJD, griffier. Rotterdam en van december 1964 tot december 1965 op dezelfde afdeling van het 'Canisiusziekenhuis in Nijme gen. Sinds. 1 december 1965 is de heer Buyse als vrouwenarts gevestigd te Viaardingen: .In zijn proefschrift beschrijft dr. Buyse het klinische beeld van de sep sis (bloedvergiftiging) door coiibacte- riën die vooral wordt gezien na een abortus provocatus. Na 1950 is overal in dé wereld een sterke toename van deze sepsis na abortus geconstateerd. SCHIEDAM Bij voldoende be- lhngstellingvzal met ingang van maan dag 5 juni in de late avonduren een zwemuur voor echtparen worden in gesteld in het Sportfondsenbad aan de Burg. Knappertlaan. Er bestaat moge lijkheid tot het nemen van zwemlessen. Aan de kassa verstrekt men - nadere inlichtingen. .0 Onder de gepensioneerden van de Werf Gusto is een enquête gehouden om te w.eten te komen, hoe men het jaarlijkse dagje-uit het liefst wilde besteden. Een boottocht kreeg een overweldi gende meerderheid. Deze tocht wordt dit jaar woensdag 21 juni gehouden. -De plaatselijke afdeling van de Ko ninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde biedt haar leden een aantrekkelijk en geva rieerd juniprogramtna. Het bestuur or ganiseert voor zaterdag 17 juni een ex cursie naar Naaldwijk met bezoeken aan de veiling, een kwekerij en het proefstation. De excursie kan echter slechts doorgang vinden bij. een deelna me van minstens 25 personen. Maandag 26" juni wordt een bezoek gebracht aan de stadskwekerij aan de Anth. Fokkerstraat. De heer A, de Bruin zal 'het gezelschap rondleiden door de kassen. Donderdag 29 juni is er een excursie naar de heemtuin in het Beatrixpark, 0 Ook dit jaar zal de Schiedamse Ge meenschap kosteloze bemiddeling ge ven aan haar donateurs die goedkope abonnementen van de Rotterdamse Kunststichting wensen te ontvangen. Deze regeling geldt behalve voor dona teurs van de S.G. ook voor leden van de Vrienden van het Stedelijk Museum, Toonkunst, Cefa, Nivon, Filmkring, Vereniging Oost en West. Niet-leden van deze organisaties kun nen van de bemiddeling gebruik ma ken tegen bijbetaling van 1 per abon nement aan administratiekosten. T^E HEER W. A. van den Berg uit Rotterdam constateerde dat het op bepaalde punten in de stad wel heel moeilijk is geworden oir over te steken. Hij haalt als voor- beeld aan de oversteekplaats ovët de Dorpsweg bij de Gruttostraat, waar de voetganger slechts twintig seconden krijgt om over te: steken. Dan bereikt zo'n voetganger niet de overkant en hij moet op de vlucht heuvel in" het midden van de weg wachten tot hij wéér een „groen lichtje krijgt en hij dus zijn wég verder mag vervolgen. De heer Van den Berg vindt dat in twee etappes oversteken voora) voor kinderen gevaarlijk. Die hol- len door, wachten niet op het mid dentrottoir, lopen dus gevaren, die zouden kunnen worden vermeden ais het groene.licht voor de voetgan ger wat langer zou branden, als hei rij verkeer dus iets langer zou moe ten wachten dan nu het geval is. ;C - Meneer Van den. Berg, ihjaegrijp uw kJacht ten volle én ik zou nog. - veel meer plaatsen in de stad kun-.' nen noemen, waar het voetgan- gerslicht véél te kort groen is om in' een keer de overkant te bereiken Denk maar aan dè Blaak bij het station Blaak. Het wordt daar eer pijnlijke zaak als het er om gaat je trein te halen! Toch geloof ik, meneer Van den Berg, dat daaraan in de toekomst niet anders zal zijn te doen dan ons ais voetganger daarop zo gediscipli neerd mogelijk instellen. t Lang voordat de heer Van den Berg zich deze zaak aantrok ben ik met precies dezelfde klachten als de zijne naar de verkeerspolitie gei gaan. Ik heb daar dezelfde vraag gesteld: kan het voetgangerslich! niet wat langer op groen blijven staan. De verkeerspolitie heeft mij toen gezegd, dat het verkeer in alle gro te steden dermate gecompliceerd is geworden, dat zelfs de tijden, waar op voetgangerslichten groen of rood tonen, op de seconde af moeten wor den bepaald, ivil het autoverkeer niet toteen chaos worden. Ik besef, tiat.de heer Van den Berg dit een nogal boude bewering vindt en dat hij er echt niet veel aan heeft. TK BEN helaas geen ver- keersdeskundige en ik weet dat, als ik met de brief van de heer Fan den Berg weer bij de politie aankom, ik weer hetzelfde anti woord zal krijgen. Ik ben dus ge dwongen, te vertrouwen op de gro- iere wetenschappelijke kènnis van onze Rotterdamse verkeersautoritei— ten. Maar we! kan ik u. meneer Van- den Berg,, in gedachten meenemen naar andere steden, ook in het. bui tenland, want het behoort nu een maal bij het beroep van een journa list, ook als het uw Jan Krant be treft, dal. deze journalist nogal eens: ergens wordt heengestuurd. Welnu meneer Van den Berg, ook in andere steden ter grootte van Rotterdam of groter, of zelfs klei ner, heb ik straten gezien, die onmo gelijk in één keer zijn over te ste ken. Ik heb echt niet alleen in Rot terdam op een middentrottoir moe ten wachten, tot het licht voor een tweede keer groen werd. En dat is voor mij een aanwijzing dat de Rot terdamse verkeersdeskundigen waarschijnlijk gelijk hebben. Ik geloof, dat de enige mogelijke oplossing een uiterste aan ver- keersdiscipline is. ook van de voet ganger. Overigens is' onze Rotterdamse po litie erg lankmoedig: Gewoonlijk wordt, als een agent een verkeerd overstekende voetganger ziet, deze teruggeroepen en op zijn fout gewe zen, zonder verdere financiële gevol gen. Ikken steden in het buitenland waar de overtredende voetganger zonder pardon „op de bon" gaat en waar zo'n bon hem een héél lieve duit kost. Een van mijn vrienden heeft in zo'n geval in Nederlands geld omgerekend iets meer dan vijf tig gulden mogen afstaan tegen een keurig ontvangstbewïjsje! Hij mocht dit'geld op straat,direct bij zijn overtreding voldoen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1