Je2 RHBS BEREIDT GROOTS EEUWEEEST VOOR Twee bestuursleden uitgetreden „Kom zing met ons" in moeilijkheden Middenstand verbolgen over trage sanering van de binnenstad Invalide man redt kind iiini EEN MISLUKKING? AAN DE LU JA Jk IN EEN FORTEX KOSTUUM Festiviteiten ten dele in niemv schoolgebouw Vissersreünie in museum Man (dronken) hing aan kademuur Ernstig gewond bij autobotsing cadeau-tip heetman 3 Man gewond voor huis gevonden Scholieren: nog maar f 2000 f NCVB opgericht in wijk Holy Koninklijk brons voor C. J. J. Harmsen (56) „Eten voor India" „SCHIEDAM LOOPT 20 JAAR ACHTER" Vrachtauto greep overstekend kind Stagnatie bij brug Winkeliers laten puzzelen met Benei uxtunnel Oliestank in flat 2 DONDERDAG I JUNI 1967 FORTEX Een interieur om in te leven. Goed gekozen - goed geadviseerd. Waar? Twaalf commissies SPOF 'COMBiNATiES - Colberts v.a. T 49.75 terlenka pantalon f23.75 gebakken broeken in f22.75 zomerse tinten Moderne kostuums in zuiver scheerwol, terlenka, trevira v.a, T1 Uö. grote sortering in herenmodes SCHIEDAMSEWEG 73 TEL.. 232714 ROTTERDAM BEIJERLANDSELAAN 31 TEL 173649 ROTTERDAM ZUld ROTTERDAM DEN HAAG NIJMEGEN UU' WAAROM GEHEIM? ,1= 'dfe ni?. ROTTERDAMMER Pagina 3 Kort* Hoogitraat 11 a (hoek Hoogstraat) Vlaardingcn. Tal. i-46151 Wij geven gratis Animo-zegels. SCHIEDAM In het najaar viert de Rijks-H.B.S. haar honderd-jarig bestaan. Op 23 juli 1867 besloot de gemeenteraad een hogere burger school met 3-jarige cursus te stichten. In 1869 is de school officieel geopend. In 1870 werd ze een h.b.s. met 5-jarige cursus. Pas op I september 1919 is de schooi een rijks-h.b.s, geworden. Het aantal leerlingen bedraagt op het ogenblik on geveer vierhonderd met inbegrip van de middelbare meisjesschool, die eraan verbonden is. Op donderdag 2 november is er in de Stadsgehoorzaal te Vlaai-dingen een feest voor de "leerlingen en hun ouders, met bal in de Harmonie. Waarschijn lijk zal het toneelstuk ..De Herber gierster" van Gokloni worden opge voerd. Aangezien inmiddels de nieuwe school aan de Burg. Van Haarenlaan wel gereed zal zijn, wordt daar op vrij dag 3 november 's middags om vier uur een gezellige receptie gehouden voor oud-leerlingen. 's Avonds gaat men varen met de (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ten bate van van de actie „Eten voor India" brengt de band Panique zaterdagavond een pro gramma in de Opstandingskerk aan de Burgemeester Honnerfage Grethelaan. Verscheidene bands en bluesgroepen zuilen eraan meewerken. Aanvang 20.00 uur. Vlaardingen Op maandag 5 juni houdt „De Verzamelaar" een ruilbeurs in gebouw „Excelsior" aan de Oosthaventeade. De vereniging verzoekt de verzamelaars, in- dien mogelbk, ln hun vakantie andere rul!-1 beurzen te bezoeken om IdeeSn op te doen. De beurs begint maandag om 19 uur. „Pieter. Caland". Er zal -worden ge zorgd voor een diner en koud buffet, en rr.en kan dansen. Men kan zich aanmelden bij de voor zitter van de diner-commissie, de heer K, Vlug, Louise de Colignystraat 57. Op zaterdagmorgen 4 november wordt afscheid genomen van dc oude school aan de Ovcrschïesestraat. Er is die dag ook een puzzeltoeht voor de leerlingen door oud-Schiedam. Start bij de oude en finish bij de nieuwe school. 's Avonds is er een groot feest voor de oud-leerlingen, eveneens in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen, met opvoering van hetzelfde toneelstuk en bal in de Harmonie. op de giro van de penningmeesieres. r,o. 1337843, met vermelding ,,voor het Honderdgulriencomité". Men heeft dan voor twee personen toegang tot alle evenementen, Bij het tachtigjarig jubi leum was het 80-guldencomité een groot succes. Adressen van voormalige klasgeno ten en overige oud-leerlingen kan men opgeven aan de ie secretaris, de heer A. F. van Dijk, Burg. Knappertlaan 259A, of aan de 2e secretaris, de heer A. Berg, Burg. Knappertlaan 152. F. STERENBERG 20 jaar achter (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „Daar moet wat gebeuren. We kunnen niet langer wachten. De Schiedamse zakenlieden in de binnenstad weten niet wat ze moeten doen met hun bedrijfspanden, omdat ze nog steeds niets afweten van de saneringsplannen. Ik kan niet begrijpen, waar om dit allemaal zo lang moet duren. Schiedam loopt minstens 20 jaar achter met zijn sanering en modernisering van de binnenstad." (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer L.T, van Bret, voorzitter van bet comité Kom zing met ons en doe als w|j, heeft de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente ichrittelijk meegedeeld dat hij van ver dere medewerking aan het comité afziet. 0«k secretaresse mejuffrouw A. den Duik heeft zich teruggetrokken. De reden zou het reeds geruime tij'* tertsande gebrek aan samenwerking tus sen de voorzitter en het comltélid de heer J. Thurmer z|jn. De heer Van Bree heeft gedurende ruim drie jaar de programma's voor de zaierdagmorgendiensten in de Grote Kerk samengesteld. Ook bespeelde hij vele ma len het orgel en selecteerde hij de ver zoeknummers. De kerkvoogdij vroeg hem in 1963 het orgel in de Grote Kerk, dat toen 200 jaar bestond, meer in de oelangstelling te brengen. De heer Van Bree heeft zich bijzonder van deze taak gekweten, want de zogenaamde g.Kom zingdisnsten" zijn voor veie Vtaardingers een begrip ge worden. De voorzitter van het comité wist de medewerking te krijgen van organisten van alle mogelijke kerkgenootschappen. Be eerste diensten leidde hij zelf, waarbij Hi (ie liederen van een musicologische toelichting voorzag. Omdat zijn stem. volgens sommigen, niet ver genoeg droeg, en mede in ver band met zijn gezondheidstoestand, be sloot de heer Van Bree het spreken van de kansel aan een ander'over te laten. Het comitélid Thurmer volgde hem op. Ook toen de Grote Kerk werd voor zien van een geluidsinstallatie, en het voor de heer Van Bree niet meer be zwaarlijk was op de kansel te staan, bleef de situatie ongewijzigd. Verscheidene mensen 2ouden zich heb ben geërgerd aan het feit dat de heer Thurmer blijk zou hebben gegeven geen ander op de kansel te dulden. Dit en een wrijvende samenwerking tussen de heren Van Bree en Thurmer zouden voor de voorzitter en de secretaresse de redenen zijn geweest, om zich uit het comité terug te trekken, in de loop van volgende week zal over deze onaangename kwestie worden ver gaderd. ROTTERDAM De 3-jarige Ferdi- nandus Jansen uit de Schipholstraat is woensdag (op zijn verjaardag) in het water van de WaiscJiapstraat gevallen. Zijn zusje riep om hulp waarop een buurvrouw in actie kwam. De vrouw kon echter niet zwemmen en riep op haar beurt om assistentie. De 49-jarige J. Alters, rheumapatiënt en geheel invalide, hoorde in zijn woning het gillen en sprong ':.e water. Hij slaag de erin het jongetje dat reeds bewus teloos was, op het droge te brengen. Een voorbijganger, de 42-jarige druk ker W. P. van Leeuwen, paste mond op mond beademing toe Het kind is voor onderzoek naar hei Sophiaziekenhuis gebrac) it VLAARDINGEN Vanavond donderdag zal de heer J. van Dorp. conservator van het Visserijmuseum een aantal oudgedienden van de Vlaardingse visserij ontvangen om hen gelegenheid te geven kennis te nemen van de expositie „De teelt begint". De tentoonstelling, film en dia's zullen in het bijzonder deze groep Mensen aanspreken omdat het meren deel van het materiaal op Vlaardingen «strekking heeft. De vissersreünie vormt het sluitstuk van de expositie waaraan reeds 500 mensen een bezoek hebber, gebracht. u ROTTERDAM Teen de kapitein van het m.s. Thomar ir.. de afgelopen nacht met een zoeklicht een plaatsje zoch om zijn scfiip af te meren zag hij plotseling een man aan de kademuur van de Rijn haven hangen. De man hield zich vast aan een in de kademuur bevestigde ring en hing tot zijn schouders in het water. De kapitein heeft hem aan boord geonmen en later aan het politiebureau afgeleverd. Het bleek de 41-jarige lasser H. N. uit Spijkenjfse te zijn die zich zo aan alcoholhoudend vocht had tegoed ge daan, dat hij zich niet kon herinneren hoe hij in zo'n benarde situatie was geraakt. BOTTERDAM Doordat een van beide bestuurders de ander geen voor rang verleende zijn vannacht op de kruising van de Nieuwe Binnenweg en de Sehonebergerweg een taxi en een volks- wagen.bus.je tegen elkander gebotst. De bestuurder van het busje, de auto handelaar W. van der Meer van de Sehonebergerweg. 55 jaar, werd uit zijn -.vagen geslingerd. Hij kreeg het achter wiel van. zijn eigen auto over de borst kas en moest met inwendige kneuzingen cn een schedelbasisfractuur naar het Bergwegiiekenhui? worden gebracht. Het busje reed stuurloos over de voet- weg van het Heemraadsplein en het kwam legen een daar geparkeerd staande wagen tot stilstand. SCHIEDAM Men verzoekt ons mee te deden dat de bevestigingsdiens t van ds. J. C. van Veen in de Magnalia Deikerk zondagavond om 19.00 uur be gint en niet om 19.30 uur zoals abusie velijk in de kerkbode staat vermeld. Bevestiger is ds. H. D. Bruggeman van Amsterdam. De 'kerkdiensten van 17.00 uur in de Magnalia Deikerk en in de Oosterkerk komen te vervallen. Men is al maandenlang bezig met de voorbereiding voor de .eeuwfeestvie ring. Er worden niet minder dan 1500 folders verzonden. Van de reünisten zullen ongetwijfeld velen verhuisd, geëmigreerd of overleden zijn. Er zijn twaalf commissies ingesteld. Voorzitter var, de algemene commis sie is dr. J. E. W. Spronk, directeur van de jubilerende school. Verder zijn er nog een receptie-, gedenkboek-, to neel-, bal-, diner-, sport- en tentoon- stellings-commissie, commissie puzzel- tocht en verkeer, commissie pers er, propaganda en een commissie uit le den van de H.B.S.-vereniging „Onder Ons". De verwezenlijking van aile plannen zal veel geld kosten. Het feest voor de leerlingen zal vrijwel geheel uit dc bij dragen der oud-leerlingen betaald moe ten worden. Indien alle leden van het „legioen" der oud-leerlingen ongeveer tien gulden bijdragen kunnen de plan nen worden verwezenlijkt. Dit bedrag dient uitsluitend ter dek king van de algemene kosten. Voor en kele evenementen, bijv. de boottocht, j za' men apart moeten betalen. Men kan ook honderd gulden storten j Manchetknopen in wit goud met briUant. Vanaf 430,— LIJNBAAN 92 OOSTZEEDUK155-157 ROTTERDAM ROTTERDAM De 33-jarige classi ficeerder H. C. Klomp uit de Zaagmolen straat is ln de afgelopen nacht voor zijn woning gevonden met. hoofdwonden en inwendig letsel. De man is overgebracht naar het Dijkzigtziekenhuis, waar hij is overleden. Omtrent de oorzaak van de verwondin gen tast de recherche in het duister. De politie verzoekt getuigen zich met het hoofdbureau in verbinding te steellen. KORTE LIJNBAAN 21 TEL.010/112955 ROTTERDAM GROTE MARKTSTFL 5 TEL 070/116162 OEN HAAG MARIAPLAA.TS 2 TEL. 030/18900 UTRECHT BRINK 03 TEL. 05700/12411 DEVENTER SCHIEDAM Op de Marconiweg heeft woensdag een vrachtauto de acht jarige Matthew Groeneweg aangere den. Het kind kreeg teen fractuur in het linker bovenbeen en moes.t naar de Dr. Noletstichting worden gebracht. De bestuurder van de vrachtwagen, de 31-jarige J .B. uit Vlaardingen, zag geen kans meer dte jongen te ontwij ken toen hij achter een geparkeerd staande auto plotseling de rijbaan overstak. SCHIEDAM Bij de Koemarktbrug ontstond woensdag veel stagnatie door dat de btegrendeling van de brug het niet deed. Het verkeer moest veertig minuten lang worden omgeleid. Aldus zei de voorzitter van de Christelijke Middenstandsvereniging, de heer F. Sterenberg woensdagavond op een praat- en discussiebijeenkomst ovter stadssanering in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen. De avond was belegd door de Schiedamse Handels en bedrijfsraad. De aanwezige zakenlieden toonden zich bijzonder ontevreden en veront rust over het trage tempo van cfe saneringsplannen voor de bin nenstad. Zij wilden deze avond dan ook spijkers met koppen slaan en met een eigen visie op teen Schie- dams koopcentrum komen. Niet langer wilde men alles overla ten aan het gemeentebestuur, aan de ambtenaren, die slechts voor de vorm geving zorgen en aan de stedebouw- kundige Kein Fledderus, die pas gaat denken over de sanering van de bin nenstad als de lijvige delen van het kostbare ETI-onderzoek afgerond en SCHIEDAM In de stamp volle zaal van Musis Sacrum hield de plaatselijke afdeling van de Pacifistisch Socialistische Partij woensdagavond een teach- in over de pauselijiïe encycliek „Populorum Progressio". Het panel v.hn.r. ds. D. J. Spaling, herv. pred.: B. Truyens, r.k. priester; drs. H. Lockefeer, H. Lankhorst, Tweede-Kamerlid (pac. soc.) en rar. H .B. Engels man. lid Rijnmondraad (soc.). Zie verder pag. 13. Bij werkzaamheden aan een sluis aan de Dr. Lelykade in Den Haag viel de 6b-jarige hulprgier M. de Roode vanmorgen in een bouwput. De man maakte een val van negen meter en kwam op een betonnen ondergrond te recht Hij overleed ter plaatse. (Van een onzer verslaggeefsters) - ROTTERDAM Tot nu toe heeft de „welvaartsstaking" onder de Rotterdamse scholieren een teleurstel lend verloop gehad. Twintig schoien van de toegezegde vijftig hebben aan het aktieadres in de Zuidpolderstraat 49b, de opbrengst van eerder een col lecte dan van een algehele „welvaarts- staking" doorgebeld. Het magere be drag van 2009 is het ..resultaat van twee dagen. De man achter alle India-akties, Johan nes Bihar, maakt zich echter niet in het minst ongerust. „De geplande VI,AARDINGEN Het winkelend publiek kan zonder fototoestel zelf een foto van de Beneluxtunnel maken: Ter gelegenheid van de opening van 'dte nieuwe oeververbinding heeft de Win keliersvereniging „Van Hogendorp- laan" een puzzelprijsvraag uitgeschre ven. De puzzel is een foto van de Bene luxtunnel, verknipt in 61 stukjtes, die In de deelnemende winkels worden verstrekt. Aan de actie, die morgen, vrijdag, begint nemen veertig winke liers deel. Zij zijn herkenbaar aan een raambiljtet. Aan de prijsvraag is onder meer een hoofdprijs van duizend gulden verbon den. De actie duurt tot en met zaterdag 10 juni. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Naast de afdelin gen Oost, West, Zuid, en Centrum van de Nederlandse Christen Vrouwen bond, is woensdagavond in de Holykapel de NCVB-afdeiing Holy officieel opge richt. Dertig dames lieten zich als lid inschrijven. Tot presidente werd geko zen mevrouw Den Hond, Rietgans- straat 23. De overige bestuursfuncties zullen worden verdeeld onder de da mes Goslings, Huizer, De Leeuw den Bouter, Mast en Pressman. Dc eerstvolgende vergadering zal in september- worden gehouden. In het nieuwe seizoen wordt gestart met onge veer tachtig leden. 70.000, die teen fikse basis moeten betekenen, voor het benodigde be drag van 750.000 voor een water- boorproject in uitgedroogd India brengt de aktie misschien niet hele maal op, maar de. Rotterdamse jeugd heeft met allerlei akties al zo'n 10,000 opgebracht. - Daarbij is htet momenteel repetitie- en examentijd. Vele scholieren begin nen komende week pas, de algehele opbrengst van deze basisaktie weten we dan ook pas eind volgende week", aldus Johannes Bihar. Om de 750.090 vol te maken, wil hij een aparte stichting oprichten. Deze stichting zal zich alleen beijveren met allerlei speciale akties natuur lijk, zo snel mogelijk het geld voor het waterboorproject in te zamelen. Het is de bedoeling met de installatie een filmploeg naar Bihar te transpor teren. Deze zal dan opnamen van dte resultaten maken, die weer in Neder land uitgezonden worden. „Dan zien de mensen met hun eigen ogen waar ■hun geld naar toe gaat meent Jo- hannes Bihar. De filmploeg en de speciale-water- boorinstaüatie-akties zitten echter momenteel alleen nog in het hoofd van Johannes Bihar Maar de full-time-idealist Bihar blijft er opgewekt en optimistisch onder. SCHIEDAM De heer C. J. J. Harmsen. -assistent-bedrijfsleider bij de N.V. Bingham &Co., vierde vandaag zijn veertigjarig dienstverband bij dit bedrijf. Hij werd koninklijk on derscheiden met de ere-medaille in brons verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. De 'heer Harmsen (56) die aan de Nieuwe Haven 71:b woont, was vanmid dag in -het stadhuis, waar burge meester H. Roelfsema hemdecoreerde. SCHIEDAM Bewoners van de bo venste verdieping van de Panorama- flat aan de Havendijk roken dondder- dagnacht een vrij sterke olielucht. Zij waarschuwden de brandweer, die ont dekte dat in de kelderruimte een van de oliekachels niet goed werkte. De concierge van de flat heeft daarna de oliekachel voorlopig maar uitgescha keld. door de commissie voor stadsontwikke ling grondig bestudeerd zijn. Zoals een der aanwezigen zei: Nog onlangs is er opnieuw een krediet van ƒ2800 verstrekt voor een verder aan vullend ETI-onderzoek. „Waarom wordt de inhoud van het ETI-rapport tot nu toe geheim gehou den?" werd gevraagd. „De (commer- ciëlte) middenstanders hebben op zijn minst recht om opening van zaken, want het betreft hier hun vitale belan gen." Men kwam ook met de suggestie een discussiebijeenkomst te beleggen met de burgemetester, stedebouwkundige, ambtenaren, iaden van commissie en alle bij de saneringsplannen betrokken personen. Als voorbeeld werd gesteld, hoe een aantal jongeren met hun actie voor het behoud van de Brandersbuurt een zodanige „image" hebben weten op te bouwten, dat het stadsbestuur zelfs be reid is tot enkele concessies. „Ook de middenstanders moeten thans een vuist ballen. Het gemeente bestuur moet kennisnemen van de gro te verontrusting over het traineren met de saneringsplannen. We dienen pressie uit te oefenen op het gemeente bestuur, want we gevoelen ons be paald niet rappy", zei de heer G. P. Verhulsdonk, voorzitter van de Schie damse Handels- en Bedrijfsraad. 'TOT MIJN overgrote opluchting heb ikvernomen, dat de reis- naar de Verenigde Staten en Cana da van burgemeester Thomassen met zijn Rotterdamse haven- en handelsdelegatie 's burgemeesters ongerustheid heeft weggenomen. Ik heb nimmer geweten, dat on danks alle verzekeringen van de directie van de Rotterdamse elek trische tram. van de metro-technici en van allerlei experts op het ge bied van geluid, dat de Rotterdam se metro géén herrie zal maken, de heer Thomassen danig in de benauwenis heeft gezeten. Dat hij diep in zijn hart er bang voor was, dat al die deskundigen ongelijk zouden hebben, een onher stelbare vergissing zouden hebben begaan in een of andere bereke ning. Dat onze Rotterdamse metro toch een lawaaimaker zou zijn, on danks de ervaringen die men nu reeds heeft met proefritjes over een paar honderd meter afstand. Want onze onvolprezen kampioen op het gebied van metro-verbin dingen volgens RET-directeur drs. C. G. van Leeuwen de korste metro-lijn ter wereld rijdt met stalen wielen over stalen rails en staal op staal maakt immers klin kend geluid: Met zorg dacht de heer Thomas sen aan de oudere metro's in de Europese hoofdsteden, die je al van verre onder je door hoort bolderen als je boven een metro-tunnel op straat loopt. T^N VOL verwachting is de Rot- terdamsc burgemeester naar Montreal gegaan, waar een metro met rubber wielbanden over be tonnen geleiders glijdt. Maar, zoals de heer Thomassen zelf met een zekere mate van ge noegen bij zijn terugkeer consta teerde: „Ik ondervond, dat rubber op beton beslist niet minder herrie maakt dan staal op staal-in mo derne uitvoering, dus met geluids- isolerend materiaal tussen rails en onderlaag, geluidsisolerend mate riaal in de vering van de rijtuigen en gelaste rails. De herrie die er dan nog blijft, ligt in de lucht stroom, niet in de rails en de wie len!" Rubber wielbanden en betonnen geleiders in plaats van rails en sta len flenswielen konden in Rotter dam onmogelijk worden toegepast. Want de Rotterdamse metro rijdt voor een zeer groot deel van haar baan in de open lucht en dan zijn rubber en beton bij ijzel en sneeuw oorzaken van een hoogst onbe trouwbare bedrijfsvoering. In Montreal zit de hele metro onder de grond weggestopt. Nog een opmerking van de heer Thomassen over de metro in Mont real; „Ik ben ook niet kapot van het feit, dat ieder station daar van een andere architect is. Onze Rot terdamse stations zijn allemaal van één architect. Er zit eenheid in, zij zijn allemaal even goed. In Mont real heb je mooie maar ook lelijke."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1